МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет33/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   58

МазМұны:  Кіріспе.  Қазақ  ұлттық  ою-өрнектерінің 
шығу тарихы және даму кезеңдері. Ою-өрнектердің зерт-
телу деңгейі. Ою-өрнектердің мазмұны және жіктелімі, 
мазмұндық ерекшеліктері. Ою-өрнек өнерінің тәрбиелік 
маңызы.  Ою-өрнектердің  тоқыма,  тігін  бұйымдарында, 
ағаш өңдеу және зергерлік өнерлерінде қолданылуы мен 
жасалу техникасы. Ою-өрнектер бойынша практикалық 
тапсырмалар. Семинар және зертханалық сабақтардың 
тақырыптары  мен  тапсырмалары.  Практикалық  тап-
сыр малар.  Қосымшалар.  Ою-өрнек  әлеміне  сая хат  (та-
қырыптық  кештің  үлгісі).  «Оюмен  түстік  жа рысқа» 
(сыныптан  тыс  тәрбие  жұмысының  үлгісі).  Сауал-
намалар. Қолөнерге байланысты атаулардың түсіндірме 
сөздігі. Иллюстрациялар. 
2008 / 208 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-383-2 
нУржаСароВа М.а., Алматы технологиялық универси­
тетінің профессоры;  
КУЧарБаеВа К.ж., Алматы технологиялық универси те­
тінің доценті; 
рУСТеМоВа  а.о.,  Алматы  технологиялық  универси­
тетінің аға мұғалімі
Оқу  кұралында  тігін  бұйымдарын  әзірлеудін    негізгі 
кезеңдері  баяндалап,  колмен  және  машинамен  атқа-
рылатын жұмыс ерекшелектері, қолданалатын аспаптар 
мен  жабдықтар  турлері  қарастырылады.  Әйелдер  мен 
балалардың женіл киімдерін дайындау технологиясына 
кеңірек тоқталған. Сондай-ақ дайындау, пішу өндірісінің 
негізгі атқаратын жұмыстары туралы айтылады.
Оқу  кұралы  кәсіптік    білім  беретін  оқу  орындарының 
оқушыларына  арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Киім  жайында  жалпы  мағлұмат. 
Әйелдер  мен  балалардың  жеңіл  киімдерін  дайындау 
технологиясы. Дайындау, пішу өндірісі.
2008/288 б./ 84 х 108
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-41-99 
Қазақ ұлттық 
ою-өрнектерiнiң 
тарихы және
теориясы
Оқулық
Киім дайындау 
технологиясы 
Оқу құралы
  
Тігін өнеркәсібі
Швейное производство

189
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тігін өнеркәсібі
Швейное производство
КУЧарБаеВа  Қ.,  Алматы  Технология  университетінде 
доцент қызметін атқарушы, техника ғылымдарының кан­
дидаты;
аМрееВа  Т.,  Ұлттық  білім  беру  сапасын  бағалау  орта­
лығының  директоры,  техника  ғылымдарының  кандидаты, 
доцент;
ЧМеКееВа  Г.,  Ұлттық  білім  беру  сапасын  бағалау 
орталығының редакциялық­баспа қызметінің бастығы
Оқу құралында тігін бұйымдарын дайындаудағы өңдеу 
тех нологиясы  мен  ерекшелігі,  жұмыс  түрлері  мен  тех-
нологиялық  операциялардың  орындалу  бірізділігі,  құ-
рал-жабдықтарды таңдау мен түйіндерді өңдеу әдістері 
және әр түрлі эскиздер берілген. 
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарының оқушыларына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Ине  мен  оймақты  қолдануды 
жат   тығу. Қол инешаншымының түрлері. Машина тігіс-
терінің  түрлері.  Бөлшек  қиығындағы  бүкпені  өңдеу. 
Тілікшені  өңдеу.  Желбіршекті  қақпақшаны  өңдеу. 
Жармалы  қақпақшалы  қалтаны  өңдеу.    Тігіске  түскен 
қалтаны  өңдеу.  Түймелікті  өңдеу.  Түймелікті  күрмек 
ілгекпен өңдеу.  Жағаны өңдеу. Тіктемесі тұтас пішілген 
жағаны  өңдеу.  Жағаны  мойын  ойындысымен  біріктіру. 
Қайырма  лацканды  өңірлі  бұйымда  жағаны  мойын 
ойындысына қондыру. Тіктемесі қосып тігілген жағаны 
мойын  ойындысымен  біріктіру.    Түймеліксіз  бұйымда 
тереңдетілген  мойын  ойындысына  жағаны  қондыру. 
Етегіне  дейін  түймеленетін  бұйымда  жағаны  қондыру. 
Алдыңғы  бой  өңір  қиығын  өңір  қайырмасымен  өңдеу. 
Жең  қиықтарын  өңдеу  әдістері.  Жең  аузын  қосып 
тігілген  қаттамамен  өңдеу.  Жеңсіз  бұйымдарда  қолтық 
ойындысын өңдеу әдістері. 
2010/80 бет/ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-12-05 
аСаноВа а.,  техника ғылымының  кандидаты, өнертану 
доценті;
ТаСТанБеКоВа  Г.,  «Сымбат»  ДТА­ның  технология 
кафедрасының аға оқытушысы                              
Оқулықта  киімді  конструкциялауға  арналған  негізгі 
мәліметтер  баяндалып,  әйелдер  киімдерін  конструк-
циялау  әр  түрлі  пішіндегі  және  пішімдегі  киімдерді 
конструкциялау,  лекало  дайындау  және  олардың  гра-
да цияларын  жасау  принципі,  киімдерді  дайындау 
технологиясы  негіздері  қарастырылады.  Кітаптың  маз-
мұны  «Модельер-конструктор»  мамандықтарын  даяр-
лауға  қажетті  тігін  өндірісінің  барлық  мәселелерін, 
ережелері мен тәсілдерін баяндауға арналған.
Оқулық орта кәсіптік оқу орындарының оқушыларына 
арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Киім  конструкциясына  арналған 
негізгі  деректер.  Киім  бөлшектерін  біріктіру  тәсілдері. 
Жіптік  тігімдердің  түрлері.  Матаны  таңдау.  Фасондар-
ды  таңдап  алу.  Өлшем  алу  әдісі.  Әйелдер  киімін  кон-
струкциялау.  Көйлек  құрастырудың  базалық  негізі. 
Қол тық ойындысы кеңейтілген көйлек. Блузка үлгісінің 
сызбасын  жобалау.  Қынама  көйлекті  жобалау.  Төмен 
иықты көйлекті конструкциялау. Қолтық ойындысы те-
рең детілген  киімдер  конструкциясының  негізін  құру. 
Әртүрлі дене бітіміне арналған көйлекті конструкция-
лау.  Еңкіш  дене  үшін  көйлек  құрастырудың  базалық 
негізі. Шалқақ дене үшін Көйлек құрастырудың базалық 
негізі.  Белдікті  киімдерді  конструкциялау.  Әр  түрлі 
пішім дегі  және  пішіндегі  киімдерді  конструкциялау. 
Реглан пі шінді көйлек кеудесінің негізі. Тұтас пішілген 
қысқа  жеңді  және  қолтық  ойындысы  төмен  көйлектің 
кеудесі.  Жеңі  тұтас  пішілген,  қолтық  тұсы  кесілетін 
көйлектің  кеудесі.  Жеңі  тұтас  пішілген  қолтық  ойын-
дысы  жоғары  және  шабу  салынатын  көйлектің кеудесі. 
Жеңі  тұтас  пішілген  қолтық  ойындысы  жоғары,  қол-
тырмаш  салы натын  және  тар  жеңді  көйлектің  кеудесі. 
Техникалық  модельдеу  тәсілдері.  Бүкпе  мен  тігістерді 
қарапайым  көшіру  амалы.  Бөлшектерді  параллельді 
және  ко нустық  кеңейту-тарылту  амалдары.  Жағалар. 
Тігін  бұ йымдарына  техникалық  құжаттама  жасау. 
Лекало дайындау. Лекало градациясы. 
 2008/ 232 б. /84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-43-35 
Киім пішу
мен тігу 
(дидактикалық 
материал)
Оқу құралы
Киімді 
конструкциялау 
және тігу 
технологиясы 
Оқулық

190
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тігін өнеркәсібі
Швейное производство
аСаноВа а., техника ғылымының кандидаты, 
өнертану доценті;
аЙдынБеКоВа  ж.,  техника  ғылымдарының  докторы, 
«Сымбат»  ДТА­ның  технология  кафедрасының  аға  оқы­
тушысы;
нҮрПеЙІСоВа  С.,  «Сымбат»  ДТА­ның  технология 
кафедрасының доценті
Оқулықта  қазіргі  киім  ассортиментінің  сипаттамасы, 
оның атқаратын қызметі және оған қойылатын талаптар, 
адам  денесінің  анатомиялық  және  морфологиялық  құ-
рылымы,  ерлер  мен  әйелдер  киімдерін  конструк циялау 
негіздері және  лекалолар жасау принципі қарас тырылған.
Негізгі  мақсаты  тұтынушы  халықтың  өлшемдеріне 
сәйкес  биік  талғаммен  жасалатын  киімдермен  қам-
тамасыз  ететін,  шағын  және  орта  бизнес  өндірісінің 
әртүрлі  жағдайларына  қолдануға  лайықты  әйелдер 
және ерлер ассортиментін дайындауға конструкторлық 
құжаттамалар  жасау  мәселелері  бойынша  болашақ 
мамандарды  даярлау  болып  табылады.  Оқулық  орта 
кәсіптік оқу орындарының оқушыларына арналған.
МазМұны: Кіріспе. Киімді конструкциялауға арналған 
негізгі  мәліметтер.  Киімнің  негізгі  қызметтері.  Киімді 
топтастыру.  Киімнің  сапасы  және  оған  қойылатын  та-
лаптар.  Адам  денесі  пішінінің  сипаттамасы.  Адам  де-
не сінің  анатомиялық  құрылысы.  Қаңқа,  бұлшықет. 
Адам  денесінің  сыртқы  пішінінің  сипаттамасы.  Адам 
денесінің морфологиялық белгілері. Пропорциясы, дене 
бітімі,  келбеті.  Адам  денесінің  өлшемдік  сипаттамасы. 
Киімнің  сыртқы  пішіні  мен  конструкциясының  сипат-
тамасы.  Киімнің  еркін  қонымдылығына  қосым  шалар. 
Әйелдер киімін конструкциялау. Конструк циялау әдіс-
терін  топтастыру.  Әйелдер  киімі  конструк циясы  не гі-
зінің  сызбасын  құру.  Базистік  тордың  сызбасы.  Артқы 
бой  конструкциясы сызбасын құру. Алдыңғы бой кон-
ст рукциясы  сызбасын  құру.  Бүйір  қиықтарының,  жан 
қал таның  және  өңірдің  құрылымы.  Қолтық  ойын дысы 
тереңдетілген  бұйымдардың  конструкциясы  құры лы-
мының  еркешеліктері.  Әйелдердің  белдікті  бұйым-
дарын конструкциялау. 
2008/ 168 б. /84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-52-57 
ниКиТина е. , Алматы қаласының №2 лицейінің арнайы 
пәндер оқытушысы;
ТаЛҒаТБеКоВа 
а., 
Алматы 
технология 
университетінің аға оқытушысы, техника ғылымдарының 
кандидаты
Оқулық  киiмдi  конструкциялау  негiздерi,  әйелдердiң 
иықты  киiмдерiн  конструкциялау,  белдiктi  киiмдердi 
конструкциялау,  балалар  мен  әйелдер  киiмiн  кон-
струкциялау,  дене  бітімі  қалыптан  тыс  адамдар  киi-
мiн  конструкциялау,  қазақтың  ұлттық  киiмдерiн  кон-
струкциялау сияқты бірнеше тақырыптарды қамтиды.
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін 
оқу  орындарының  оқушыларына  және  осы  сала  ма-
мандарына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Киімді  конструкциялау  негізде-
рі.  Киімдерді  топтастырып  жіктеу.  Киімдердің  түр-
піші ніне,  сұлбасына,  пішініне  қарай  ерекшеліктері. 
Адаманың  дене  құрылысы.  Киімді  конструкциялау  тә-
сілдері. Негізгі өлшемдер сипаттамасы. Әйелдер иықты 
киім дерін  конструкциялау.  Әйелдер  жеңіл  көйлегінің 
конст рукциясы.  Әр  түрлі  қондырмалы  жеңдердің  кон-
струкциясы. Жағалардың базалық конструкциясы. Бел-
дікті киімдерді конструкциялау. Әр түрлі пішімді әйел-
дер киімдерінің конструкциясы. Ерлер иықты киім дерін 
конструкциялау.  Әйелдер  мен  ерлер  сырт  киімдері 
конструкциясының ерекшеліктері. Балалар киімдерінің 
конструкциясы.  Дене  бітімі  қалыптан  тыс  адамдардың 
киім конструкциясының ерекшеліктері. Қазақтың әйел-
дер  және  ерлер  ұлттық киімдері. Киім дердің  жаңа  үл-
гілері. Конструкция сызбасын анықтау. Техникалық мо-
дельдеу. Конструкциялаудың іс-тәжірибе негіздері. Тігін 
бұйымдарын пішу туралы қысқаша мағлұматтар.   
2010/280 бет/ 84 х 108 
1
/
32
  
ISBN 978-601-292-24-79 
Киімді 
конструкциялау
Оқулық
Киімді 
конструкциялау
2-басылым 
оқулық  

191
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тігін өнеркәсібі
Швейное производство
ТӘКІШеВа Г.Ә., дизайнерлер одағының мүшесі;
аСаноВа Б., өнертану кандидаты
Оқулықта  қазіргі  заманғы  киім  стилі,  сәні,  дизайны, 
қыз меті  және  жіктелімі  қарастырылған.  Сондай-ақ, 
композиция  негіздері,  киімді  модельдеу  әдістері  мен 
оның қалыптасуы баяндалған. Композицияның теория-
лық  негіздері,  костюмді  үйлестіру  құралдары,  костюм-
дегі  түр-түстер  және  тағы  басқа  мәселелер  баяндалған. 
Қазіргі костюмдерді жобалау барысында  ұлттық сарын-
дарды  пайдалану  мәселелері  қарастырылған,  қазақ 
ұлттық киімдеріне  анықтамалар берілген.
Бұл оқулық «Киім дизайны» мамандығы бойынша бола-
шақ  мамандарды  даярлауға  арналып,  алғаш  рет  мем-
лекеттік тілде жарық  көріп отыр.
МазМұны:  Кіріспе.  Киімді  көркемдік  модельдеу  не-
гіздері. Киім және костюм қызметі. Киім – дизайн объек-
тісі.  Стиль  және  сән.  Сәннің  қызметі  мен  құрылымы. 
Костюмдегі пішін және пішін қалыптасуы. Костюм ком-
позициясының  негіздері.  Композиция  туралы  тү сінік. 
Композицияның  қасиеттері.  Костюмді  үйлестіру  құ-
ралдары. Түс және оның негізгі қасиеттері. Костюм ком-
позициясының  түсі.  Костюм  декоры  және  фактура сы. 
Дене бітімі және костюм. Адам денесінің пропорциясы. 
Дене өлшемдері және адам дене құрылысының типтері. 
Адам  дене  бітімінің  конструктивтік  белдеулері.  Дене 
бітім және костюм силуэті. Киімді көркемдік жобалау. 
Киім  жіктелімі  және  ассортименті.  Әйелдер  киімін 
модельдеу  және  көркемдік  безендіру  принциптері. 
Бала лар  киімін  модельдеу  және  көркемдік  безендіру 
прин циптері.  Жастар  киімін  модельдеу  және  көркем 
безендіру  принциптері.  Киімдердің  жаңа  түрлерінің 
жасалуы.  Костюмді  көркемдік  жобалауға  қатысты  тер-
минологиялық сөздік. Салт-дәстүр және қазіргі костюм. 
Қазақтың  ұлттық  киімдері.  Қазақ  ұлттық  киімдерінің 
жіктелімі.  Салт-дәстүр  –  қазіргі  заманғы  киім  дизай-
нының  қайнар  көзі.  Қазақтың  ұлттық  киімдеріне  қа-
тысты терминдер мен анықтамалар. 
2008/ 160 б. /84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-36-73 
ЧерноВа  е.н.,  научный  сотрудник  музея  современного 
искусства г. Астаны
Учебное  пособие  предлагает  теоретический  курс  лек-
ций,  рассматривает  основные  вопросы  в  области 
художественного  проектирования  одежды  и  вводит  в 
специфику будущей деятельности дизайнера костюма.
В  учебном  пособии  подробно  изложены  основы  ком -
позиции  костюма  и  теоретические  вопросы  формо-
об разования  костюма,  периодичности  его  форм  и 
цикличности  развития  структуры.  Даны  принципы 
проектирования  отдельных  частей  костюма,  крат-
кий  анализ  истории  костюма  и  моды.  Отдельно  рас-
сматривается  традиционный  казахский  костюм  и  на-
циональный орнамент. Акцент ставится на декоративно-
прикладном искусстве. 
Учебное пособие предназначено для студентов, обучаю-
щихся  по  специальности  «Дизайн  одежды»,  а  также 
будет полезно тем, кто интересуется историей костюма 
и моды.
Содержание:  Предисловие.  Введение.  Роль  ис-
кусства  в  системе  культурных  ценностей.  Костюм  как 
произведение  искусства.  Мода  как  социально-эконо-
мический  аспект.  Мода  и  стиль.  Дизайн  костюма  в 
сов ременном  мире.  Народный  костюм  как  источник 
творчества.  Традиционная  одежда  казахов.  Орнамент 
костюмов  народов  мира.  Композиция  костюма.  Проект-
ный  графический  язык.  Костюм  как  вид  инфор мации 
(коммуникации). Словарь терминов. Терми нологический 
словарь декоративно-прикладного искусст ва. Заключение. 
2008/144 с./84х108 
1
/
32
 
ISBN 9965-35-594-0
Киімді модельдеу 
және көркемдік 
безендіру
Оқулық
Композиция 
костюма 
Учебное пособие

192
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тігін өнеркәсібі
Швейное производство
аЙдыБеКоВа ж., кандидат технических наук, ст. пре­
подаватель кафедры «Технологии»;
нУрПеиСоВа С., доцент кафедры «Технологии»;
аСаноВа  а.е.,  кандидат  технических  наук,  доцент 
искусствоведения
Учебник  «Конструирование  одежды»  разработан  в  соот-
ветствии  с  программой  курса  «Конструирование  одеж-
ды»  для  студентов  учебных  заведений  среднего  про фес    -
сионального  образования.  Цель  данного  учебни ка  –  под-
готовка  учащихся  к  вопросам    разработки    конст рук-
торской  документации  на  изготовление  одеж ды  жен-
ского, мужского и детского ассортимента, прием лемой 
для различных условий производства малого и среднего 
бизнеса, что позволит обеспечить насе ление комфортны-
ми изделиями. Содержание учебника нап равлено на изло-
жение тех положений и способов, которые составляют ос-
нову конструкторской подготовки швейного производства 
с детальным изложением всех вопросов.
   
Содержание:  Исходные данные для конструирования 
одежды. Характеристика ассортимента одежды.  Основ-
ные  функции.  Классификация  одежды.  Требования, 
предъявляемые к одежде. Характеристика внешней фор-
мы тела человека. Анатомическое строение тела человека. 
Характеристика формы тела человека. Морфологическое 
строение  тела  человека.  Размерная  характеристика  тела 
человека.  Характеристика  внешней  формы  и  конст-
рукции  одежды.  Классификация  при пусков  на  сво-
бодное  облегание.  Конструирование  женской  одежды. 
Характеристика  методов  конструи рования  одежды. 
Построение  чертежа  основы  конструкции  женского 
плечевого изделия. Построение базисной сетки чертежа 
конструкции спинки. Построение чертежа конструкции 
полочки. Построение боковых срезов, бокового кармана 
и  борта.  Чертеж  основы  конструкции  втачного  рукава. 
Конструирование женских поясных изделий. Построение 
чертежа основы конструкции юбки. Построение чертежа 
основы конструкции женских брюк. Построение чер тежа 
основы  конструкции  женских  юбки-брюк.  Конст руи-
рование корсетных изделий. Общие сведения о кор сет ных 
изделиях.  Построение  чертежа  конструкции  бюст галь-
тера  с  овальной  втачной  чашкой.  Построение  чертежа 
полукорсета.  Конструирование  воротников.  Конст-
руирование детской одежды. 
2008/216 с. /84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-47- 55 
захарЧенКо  и.В.,  член  Союза  дизай неров  Казахстана, 
преподаватель Отде ления творческих дисциплин Кол леджа 
Управления
Цель общественного производства – стремление к наи-
более полному удовлетворению растущих мате риальных 
и духовных потребностей населения. Сов ременным по-
требителем к любому используемому объек ту предъяв-
ляются высокие требования. С повы шением жизненного 
уровня общества развиваются его эстетические вкусы, а 
вместе с этим все более воз растают оценочные критерии 
и к качеству одежды.  
Содержание:  Исходные  данные  для  конст руи-
рования одежды. Краткие сведения по ана томии. Мор-
фологическое  строение  тела  человека.  Изме рения 
физического  развития.  Типы  телосложения.    Про-
порции  тела.    Осанка.  Размерная  характеристика  тела 
человека.  Элементы формы  одежды различного ассор-
тимента.  История  возникновения  конструирования 
одеж ды.  Форма  одежды.  Силуэт  одежды.  Покрой 
одежды. Фасон одежды. Существующие способы конст-
руирования  одежды.  Способы  формообразования 
одеж ды.    Методы  разработки  конструкций  одежды  и 
их  сравнительный  анализ.  Конструирование  одежды 
различных  форм  и  покроев.  Построение  основы  жен-
с кого  платья  с  втачными  рукавами.  Конструирование 
пла тья  с  втачными  рука вами  и  углубленной  проймой. 
Конструирование пла тья с цельновыкроенными рукавами.  
Лиф с цель но  выкроенными  рукавами  отвесной  формы. 
Конструирование  платья  с  рукавами  покроя  реглан. 
Конструирование воротников. Конструирование юбок. 
      
2010/224 с. /84х108 
1
/
32
ISBN  978-601-292-16-01
Конструирование 
одежды
 Учебник 
Конструирование 
одежды 
Учебное пособие

193
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тігін өнеркәсібі
Швейное производство
захарЧенКо и.В.,  Член Союза дизайнеров Казахстана, 
преподаватель Отделения творческих дисциплин Колледжа 
Управления
В учебнике «Материаловедение швейного производства» 
подобран  весь  теоретический  материал  о  свойствах 
волокон  и  тканей,  проводится  параллель  с  такими 
дисциплинами,  как  физика,  химия.  В  издании  дается 
общее представление о производстве тканей и обработке 
волокон, представлены данные о происхождении сырья, 
даются основные понятия о текстильном производстве, 
ориентация  на  качество  современных  материалов,  их 
правильный выбор для швейного производства.
Учебник предназначен для учащихся колледжей, будет 
полезен  для  модельеров-дизайнеров,  конструкторов-
технологов.
Содержание:  Введение.    Волокнистые  материалы.  
Классификация  волокон. Общие сведения о волокнах. 
Структура  и  химический  состав  волокон.  Натуральные 
волокна.  Химические волокна.  Неорганические волокна.  
Основы  технологии  производства  тканых  материалов.   
Виды текстильных нитей. Материалы для изготовления 
одежды. Текстильные материалы. Ткацкие переплетения  
Отделка  тканей.  Свойства  тканей  Ассортимент  тканей  
Трикотажные  полотна.    Трикотажные  переплетения  
Свойства  трикотажных  полотен.    Ассортимент  трико-
тажных  полотен.    Сортность  трикотажа  Нетканые 
материалы.    Нитки  швейные    Ассортимент  и  свойства 
швей ных ниток.  Хлопчатобумажные нитки. Шелковые 
нитки. Синтетические нитки Не текстильные материалы   
Искусственная кожа, пленки.  Одежная натуральная кожа 
Натуральный мех.   Клеевые материалы  Галантерейные 
отделочные материалы.  Фурнитура. Пуговицы. Крючки 
и  петли.  Пряжки,  кнопки,  застежка  молния.  Выбор 
материалов для швейного изделия. Глоссарий. 
2010/304с. 84х108 
1
/
32
 
ISBN  978-996-535-86-30 
МаУЛеноВа  Г.  д.,  кандидат  архитектуры,  ст.  препо­
даватель  факультета  «Графический  дизайн»  Казахской  На­
циональной  Академии исскуств им. Т. Жургенова;
аМандыКоВа  д.а.,    академик,  кандидат  архитек­
туры, ассоциированный профессор Казахской Головной архи­
тектурно­строительной академии
Данный  учебник  в  качестве  основной  литературы  реко-
мендуется для учащихся специальности «Технолог швей ных 
изделий».  В  качестве  дополнительной  литера туры  можно 
рекомендовать  для  изучения  по  специальности  «Дизайн 
одежды».  Рассматриваются  основы  материаловедения 
и  особенности  изготовления  швейных  изделий  из 
различных материалов.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет