МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет31/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   58

адаМҚұЛоВ н.,
аМандыҚоВ д.
Бұл  оқулық  қазақтың  ұлттық  саз  аспаптарын  жасау 
шеберлігін үйрететін жалпы білім беретін мектеп оқу-
шылары  мен  оқытушыларына,  кәсіптік  білім  жүйесіне 
және  жоғары  оқу  орындарына,  сәндік  қолөнер,  техно-
логия  мамандықтарына,  сондай-ақ  өнер  сүйгіш  қалың 
оқырман қауымға арналған кең көлемді оқулық ретінде 
ұсынылып отыр. Бұл оқулық анықтаманың қызметін де 
атқара  алады.  Автордың  он  төрт  жылдық  әдістемелік 
тәжірибесінің нәтижесінде жаңа технологиядағы жазба-
лардың, сызбалардың көмегімен қазақтың ұлттық саз ас-
паптарының жасалу үлгісін барынша кеңінен, түбе гейлі 
көрсетуге, түсіндіруге талпынған оқулықтың басты құн-
дылығы болып табылады. 
МазМұны:  Кіріспе.  Саз  аспаптарын  дайындаудағы 
қажетті құрал-саймандар мен материалдар. Саз аспап-
тарын  дайындау  шеберханасына  қойылатын  талап-
тар.  Ұлттық  музыкалық  аспаптарды  жасау  өндірі-
сін дегі  ағаштан  дайындалатын  материалдар.  Ағаш 
мате риалының  құрылысы.  Саз  аспаптарын  жасауға 
қа жетті  материалдар.  Саз  аспаптары  бұйымын  әрлеу 
тәсілдері.  Ағаш  шеберлігінің  дайындығы.  Аспаптар-
ды  әрлеу  жұмыстарына  дайындық  жүйесі.  Ағаштың 
түрлері.  Ағаштың  қасиеттері.  Ағаш  желімдерінің  түр-
лері.  Саз  аспаптарын  жасауда  ағаш  сапасына  қойы-
латын негізгі талаптар. Сыртқы бояулар және шіріктер. 
Ағаш құрттарының зияны. Ағашты кептіру. Саз аспап-
тары бұйымдарын лактау әдісі. Тері өңдеу технология-
сы. Өл шеуіштер. Ішекті аспаптар. Домбыраның жасалу 
техно логиясы.  Домбыраның  құрылысы.  Жасалу  тари-
хы. Түрлері және жасалу технологиясы. Ыспалы аспап-
тар.  Қобыздың  қысқаша  тарихы.  Қылқобыз,  нарқобыз, 
жезқобыз.
2012 / 352 б. / 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-601-29
ұлттық саз 
аспаптарын жасау 
технологиясы 
Оқулық

177
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мәдениет және өнер 
Культура и искусство 
ҚожахМеТоВ  е.,  Н.  Құлжанова  атындағы  Торғай 
гуманитарлық колледжінің оқытушысы 
Оқу құралында қазақ халқының суырыпсалмалық негі-
зінде  туған  эпикалық  жанрлары,  атап  айтсақ,  тұрмыс-
салт қа  қатысты  әндер,  жыр,  толғау,  терме,  лирикалық 
және та ри хи әндер қамтылған. Халқымыздың ақын әрі 
әнші-композиторлары  Біржан  сал,  Ақан  сері,  Жаяу 
Мұса,  Мұхит,  Абай,  Кенен,  т.б.  дарын  иелерінің  өмірі 
мен шығармашылығы жайлы мағлұмат берілген.
Оқу  құралы  педагогикалық  және  музыкалық  кол ледж-
дердің оқушыларына арналған.
МазМұны: Алғы сөз. Қазақ халқының ән өнері жайлы
Бала ларға  арналған  ән-жырлар.  Үйлену  тойы,  қыз  ұза-
ту  кезінде  орындалатын  дәстүрлі  әндер  мен  күйлер. 
Бақсы-балгерлердің ән-жырлары. Терме. Толғау. Өсиет. 
Естірту. Жоқтау. Аңыз-ертегі, батырлық және махаббат 
жыр-дастандары.  Лирикалық  әндер.  Наразылық  тура-
лы  әндер.  Көтеріліс  әндері.  Тарихи  әндер.  Біржан  сал 
Тұрлыбайұлы  Қожағұлов.  Мұса  Байжанұлы  (Жаяу 
Мұса). Мұхит Мералыұлы. Ақан сері Қорамсаұлы. Абай 
(Ибраһим)  Құнанбайұлы.  Кенен  Әзірбаев.  Оқу  құра-
лында берілген ноталардың дерек көздері.  
2009 / 120 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN  978-996-535-66-36
БиКеноВ а. х., Еуразия ұлттық уни вер ситетінің архео­
логия  және  этнология  кафедрасында  оқытушы,  тарих  ғы­
лым дарының кандидаты, доцент
Оқу  құралында  жалпы  мәдениет  ұғымына  катего рия-
лық  талдау  жасалған.  Бірінші  тарауда  қазақтың  киіз 
үйі  туралы  баяндалса,  екінші  тарау  халықтық  киімнің 
дәстүрлі түрлеріне арналады. Үшінші  тарау  тамақтану 
жүйесіне  қатысты.  Әрбір  тараудан  кейін  машықтануға 
арналған сұрақтар қамтылған. Оқу құралының соңында 
материалды игеруге көмектесетін иллюстративтік фото-
суреттер мен сөздіктер берілген. 
Оқу  құралы  колледж  студенттеріне,  басқа  да  білім 
алушылар мен жалпы оқырман қауымға арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Мәдениет  –  этнос  құнды лығы-
ның ай нымас бөлшегі: Халық тарихын зерттеудегі мате-
риал дық  мәдениеттің  рөлі.  Киім-кешек  қызметін  этно-
г рафиялық  зерттеу.  Тағам  –  этнографиялық  зерт теудің 
бір объектісі. Қасиетті киіз үй: Еуразия көшпелілерінің 
жылжымалы  баспанасының  даму  тарихы.  Киіз  үйдің 
сүйегі.  Киіз  үйге  байланысты  наным-сенімдер.  Киіз  үй 
жиһаздары.  Кілем  түрлері.  Киіз  үйге  қатысты  атау-
лардың  қалыптасуы.  Қазақтардың  тұрақты  қоныстары 
мен  баспана  типтері.  Ұлттық  киім:  Киімнің  әлеуметтік 
және  этномәдени  қызметі.  Киімдерді  дайындауда  қол-
данылатын шикізат өнімдері. Ерлер киімдері. Әйелдер 
киімдері.  Киімге  қатысты  ырымдар  мен  тыйымдар. 
Қазақ  әйелдерінің  әшекей  бұйымдары.  Ұлттық  тағам: 
Қазақтардың ша руашылық-мәдени өміріндегі дәстүрлі-
ғұрыптық  тамақтану  жүйесі.  Ұлттық  тағам  түрлері. 
Ас  қабылдаудың  дәстүрлі  реті.  Тағаммен  байланысты 
әдет-ғұрыптар  мен  ырымдар.  Ыдыс-аяқ тар.  Қазақтың 
материалдық  мәдениетіне  қатысты  атаулардың  түсін-
дірме  сөздігі.  Студенттердің  өздік  жұмысына  арналған 
тақырыптар. Тест тапсырмалары. 
2010 / 192 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-87-39 
Қазақ халқының ән 
өнері
Оқу құралы
Қазақтың 
материалдық 
мәде ниеті 
Оқу құралы
12-0337

178
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мәдениет және өнер 
Культура и искусство 
ТІЛеУБеКұЛы Т., тарих ғылымдарының канди даты, про­
фессор
Автордың  бұл  еңбегі  болашақ  ұрпақты  халқымыздың 
мә  дени-рухани  мұраларымен  таныстырып,  олардың 
өнер ге деген құштарлығын арттырады. 
Еңбек жалпы білім беретін мектептерге, кәсіби мек теп-
терге және студенттерге, этнопедагогика сала сы нан дәріс 
беретін  оқытушыларға  және  халқымыздың  дәстүрлі 
ұлттық бейнелеу өнеріне қызығушылық білдіріп жүрген 
қалың оқырманға арнал ған. 
МазМұны:  Алғы  сөз.  Ғасырлардан  жеткен  ою-өр-
нек  тер:  Ою  деген  не?  Өрнек  деген  не?  Қазақтар  бояу-
ды  қайдан  алған?  Ою-өрнектің  тәрбиелік  мәні.  Қазақ 
ою-өрнектерінің  мағыналары,  үлгілері.  Қазақтың  дәс-
түр лі  қолөнеріндегі  ою-өрнектер.  Бояулар  –  әлемнің 
ажары.  Зергерлік  бұйымдар.  Зергерлік  бұйымдардың 
мағыналары. Асыл тастардың магиялық және емдік қа-
сиеттері.  Қосымша  материалдар.  Ою-өрнектерге  бай-
ланысты мақалдар. 
2008 / 136 б./ 60х84 
1
/
8
 
ISBN 978-996-535-31-78 
КараКУзоВа ж., кандидат филологических наук, препо­
даватель Казахского национального университета им. Аль­
Фараби
Предлагаемый  учебник  включает  материалы  об  ос-
новных  этапах  развития  истории  мировой  культуры 
с древнейших времен до наших дней. В нем отражены 
наиболее интересные явления мирового искусства и ху-
дожественной культуры, являющиеся важной составля-
ющей человеческой цивилизации. Автор также уделяет 
внимание основным моментам развития казахской куль-
туры  –  одной  из  составляющих  мирового  культурного 
процесса.
Учебник  предназначен  для  учащихся  организаций  на-
чального и среднего профессионального образования, а 
также будет полезен широкому кругу читателей.
Содержание:  Культура  первобытного  человека. 
Культура  первых  цивилизаций.  Шумеро-аккадская 
культура.  Культура  Вавилонии  и  Ассирии.  Культура 
Древнего  Египта.  Культура  Древней  Индии.  Культура 
Древнего  Китая.  Культура  Древней  Японии.    Культура 
Древней  Кореи.  Культура  Древнего  Ирана.  Культура 
Казахстана.  Культура Античности.  Эгейская культура. 
Культура Древней Греции. Культура эпохи эллинизма. 
Культура Древнего Рима.  Культура эпохи Средневеко-
вья. Культура Византии. Культура Арабского халифата. 
Культура эпохи Возрождения. Культура Руси.  Культура 
эпохи Просвещения. Европейская культура эпохи Про-
свещения. Просвещение в России.  Культура ХХ века. Об-
щие тенденции в развитии культуры XIX века. Основные 
направления в художественной культуре ХХ века.  Кри-
зисные явления в культуре конца ХХ века.
2014. – 280 с./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-292-806-8
Қазақтың 
ою-өрнектері мен 
зергерлік бұйымдары 
Оқу құ ралы
Культурология 
Учебник 
3­е издание

179
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мәдениет және өнер 
Культура и искусство 
наҒыМұЛы  Ш.,  Х.  Досмұхамедов  атындағы  Атырау 
мем лекеттік университетінің доценті, педагогика ғылым­
дарының кандидаты
Оқулықтың мазмұны бай, тілі жатық. Автор оқу лықты 
жазу үшін көптеген ғылыми зерттеулерді, ше телдік және 
отандық  оқулықтардың  материалдарын,  мұрағаттық, 
энциклопедиялық деректерді кеңінен пай даланған.  
Оқулықты  жоғары  оқу  орындарында  жүретін  «Қазақ 
хал қының рухани мұрасы», «ҚР халықтары мәдениетінің 
тарихы»  пәндерін  оқыту  үшін  пайдалануға  болады. 
Сондай-ақ  колледж  оқушыларына,  жоғары  оқу  орын-
дары  студенттеріне  дүниежүзілік  мәдениеттің  мате-
риалдық  және  рухани  құндылықтарын,    Қазақстан ның 
бай  мәдениетін  оқып-үйренуге  көмектеседі.  Сонымен 
қатар, мәдениет тарихын өз бетімен оқып-үйренушілерге 
де ұсынуға болады.
МазМұны:  Кiрiспе.  Мәдениет  туралы  түсiнiк.  Ежел-
гi  дүние  мәдениетi.  Қайта  өрлеу  мәдениетi.  Жаңа  заман 
мәдениетi.  Алғашқы  қауымдық  құры лыс  тұсын дағы 
Қазақстан  мәдениетi.  Қазақстан  аума ғын дағы  ежел гi 
тайпалар.  VI-ХII  ғасырлардағы  ерте  фео далдық  мем-
лекеттердің  мәдениетi.  ХIII-ХIV  ғасыр  ларда  мәдениет тің 
дамуы. Қазақстанның ХV-ХVIII ғасыр лар дағы мәдениетi. 
Қазақстанның ХVIII-ХIХ ғасыр лар дағы мәдениетi. Қа зақ- 
станның  ХIХ-ХХ  ғасырлардағы  мәдениетi.  Қазақ  ағар-
тушылығы және ұлт зиялыларының рухани мұралары. 
Қазақстан  Республикасы  ұлттарының  мәдениетi.  Дiн 
және  мәдениет.  Ислам  дiнi.  Қарым-қатынастар  мәде-
ниетi. Рефераттар, тестiлер. 
2010 / 312 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-86-92 
захарЧенКо  и.В.,  член  Союза  дизайнеров  Казахстана, 
преподаватель Отделения творческих дисциплин Колледжа 
Управления
Многовековая  история  культуры,  искусства,  эстетики 
от раженная  в  прическе,  говорит  не  только  о  том,  на-
с колько  сложны  ее  формы,  когда  они  появились  и  как 
развиваются, но и о том, как связана прическа с обликом 
человека  и  с  социальными  приоритетами  общества. 
Прическа  отражает  существенные  индивидуальные  и 
об  щест венные  черты  разных  эпох.  Лучшие  образцы 
при  чесок  созданы  по  законам  красоты.  Истинное  изя-
щество,  утонченность  создания  формы,  основанные  на 
элегантности  замысла  при  чистоте  исполнения,  –  эти 
качества  характеризуют  прическу  как  произведение 
искусства.
Значительно  расширяется  сеть  предприятий,  пре дос-
тав ляющих  парикмахерские  виды  услуг.  Растет  уро -
вень  конкуренции  между  ними  и,  безусловно,  без 
профессиональной  подготовки,  серьезной  производ-
ственной  базы,  широкого  спектра  видов  и  форм  об-
служивания добиться успеха представляется сложным. 
Содержание:  Введение.  УМК.  Тематический  план. 
Исторические сведения о развитии парик ма  херс     ко го ис-
кусства. Основы композиции в худо жест вен  ном модели-
ровании прически. Понятие о ком по зиции. Понятие об 
основных  свойствах  объемно-пространственных  форм. 
Закономерность  зритель ного  восприятия.  Средства 
композиции. Объемная ком позиция Основные направ-
ления моды в стилистике прически. Основы моделиро-
вания  прически.  Моде лирование  мужской  прически. 
Моделирование  женской  прически.  Моделирование 
детской прически. Глоссарий.
   
2010/168 с./84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-16-56 
Мәдениеттану
Оқулық
 
Моделирование 
и художественное 
оформление 
прически
Учебное пособие

180
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мәдениет және өнер 
Культура и искусство 
ІзІМ  Т.о.,  Қазақ  мемлекеттік  қыздар  педагогикалық 
университетінің  хореография  кафедрасының  меңгерушісі, 
өнертану кандидаты, доцент 
Оқу құралында хореография өнерінің тарихы, ал ғашқы 
би  мәдениетінің  даму  жолдарынан  бастап,  бүгінгі 
күнге  дейінгі  балет  өнері  тарихы  баяндалған.  Қазақ  би 
өнерінің кәсіби сахнада қалыптасуы мен дамуында еңбек 
еткен өнер қайраткерлерінің шығармашылық жолы қам-
тылған.
Кітап хореография мамандығы бойынша кәсіптік білім 
алатын студенттерге арналған.
МазМұны: Алғы сөз. Би өнерінің бастауы. Балет теа-
т  рының  тарихы.  Ағарту  дәуіріндегі  балет  театры.  Ро-
мантикалық бағыт. ХІХ аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы 
балет  өнері.  Орыс  балетінің  дамуы.  Кеңестер  Одағы 
тұсындағы балет өнері. Қазақстан хореография өнерінің 
даму жолдары. Қазақстан балет театры. Би ансамбльдері 
және олардың қазақ би өнерін дамытудағы рөлі. Тарауға 
арналған тест тапсырмалары.      
2009 / 136 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-61-79 
захарЧенКо  и.В.,  член  Союза  дизайнеров  Казахстана, 
пре  по да ватель Отделения творческих дисциплин Колледжа 
управления
Возросший уровень культуры населения требует  и соз-
дания  высокохудожественных  интерьеров  приемных 
салонов.  Парикмахерские  салоны  должны  не  только 
предоставлять профессиональные услуги, но и активно 
способствовать  формированию  эстетического  вкуса 
потребителей, выступать как центры культуры, рекламы 
и пропаганды моды, проводить демонстрации моделей 
и мастер-классы.
Содержание:  Введение.  Тематический.  план  Поме-
щение  и  оснащение  парикмахерских  Размещение  па-
рик    махерских.  Типы  парикмахерских.  Помещение  па-
рик  махерских.  Организация  интерьера.  Мебель.  Осна  -
щение  рабочего  места  парикмахера.  Аппаратура. 
Инс т ру менты  для  парикмахерских  работ.  Виды  и  на-
значение  приспособлений.  Парикмахерское  белье. 
Парикмахерские работы. Материаловедение. Технология 
парикмахерских  работ.  Моделирование  прически.  Ис-
торические  сведения  о  развитии  парикмахерского  ис-
кусст ва.  Основы  композиции  в  художественном  моде-
лировании  прически.  Основные  направления  моды  в 
стилистике прически. Индивидуальная работа с клиен-
том. Глоссарий. 
2008/232 стр./84х108
1
/
32
ISBN 978-996-535-59-12 
Өркені өскен би 
өнері 
(отан және шетел 
хореография тарихы)
Оқу құралы
Парикмахерское 
дело
Учебное пособие

181
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мәдениет және өнер 
Культура и искусство 
аСаноВа Б., кандидат искусствоведения;
жаКСыБерГеноВ а., кандидат педагогических наук,  до­
цент; 
даниЛУШКина С., кандидат педагогических наук, доцент
В учебнике приводится методика академического и спе-
циального рисунка, занимающего важное место в обуче-
нии будущих художников-технологов разных специаль-
ностей. Задача курса состоит в том, чтобы дать учащим-
ся  общие  и  специальные  графические  знания,  освоить 
практические навыки на основе определенных заданий 
и упражнений. 
Важной  состовной  частью  книги  является  разно об-
разный  иллюстративный  материал,  раскры вающий 
за кономерности  построения  и  восприятия  форм  ри-
суемого объекта.
Содержание: Введение. Организация работы и под-
го товительные  упражнения.  Оборудование,  ма  те  риалы, 
инструменты  и  их  использование.  Пос та новка  руки  и 
развитие координации на простых упражнениях. Основ-
ные закономерности. Восприятие и построение формы 
предметов и применение их в рисовании. Кон струкция 
формы. Общие понятия о строении формы. Связь внеш-
него построения с внутренней конструкцией. Движение. 
Общее  понятие  о  движении.  Виды  движения.  Изобра-
жение движения в учебном рисовании. Про порции. От-
ношение и соразмерности предметов и их частей по опреде-
ленным признакам. Восприятие про порций и их изобра-
жение в рисунке. Виды изображений. Основы зритель-
ного восприятия формы и ее изображение на плоскости 
параллельными  лучами  –  ортогональ  и  аксонометрия; 
коническими лучами – перспектива. Све тотень. Условия 
и закономерности освещения пред
  
 метов. Цвет и факту-
ра. Внешние свойства пред метов, влияющие на восприя-
тие пластики формы и ее тональное изображение. Не-
которые  вопросы  ком позиции  в  учебном  рисунке.  На-
чальные упражнения по освоению основных принципов 
учебного  рисунка  с  натуры.  Рисование  геометрических 
тел. Рисование предметов быта, труда, культуры. Рисо-
вание и изучение человека. Голова человека. Анатомиче-
ское строение. Основные движения. Пропорции.  
2008/352 с. /84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-53-63
 
род  Л.В.,  преподаватель  Павлодарского  государственного 
университета
Человек  и  одежда  –  тесно  связанные  между  собой  по-
нятия.
Новые нестандартные модели заставляют отказаться от 
старых приемов, находить новые прогрессивные техно-
логии  в  создании  одежды.  Изобразительная  гра мота 
–  начальный  этап  творчества  модельера-зак рой щика. 
Только  научившись  правильно  изображать  предметы 
одежды,  фигуру  человека,  зная  его  анатомию,  можно 
определять  графически  пропорции  костюма,  перехо-
дить  к  творческому  осмыслению  создания  одеж ды  как 
вида искусства. 
Данное  учебное  пособие  предназначено  для  учащихся 
профессиональных лицеев, обучающихся  по  специаль-
ности «Модельер-закройщик», «Портной-универсал».
Содержание:  Введение.  Основы  художественной 
грамоты:  Начальные  сведения  о  рисунке.  Понятие  о 
перспективе:  Линейная.  Рисование  куба.  Перспектива 
круга. Рисование по стеклу. Пропорции предметов: Прак-
тические советы. О композиции: Элементы, Раз меры ри-
суемых объектов, Средства, Контрасты, Ритм, Равновесие 
картины, Композиционный центр. Осве щение предме-
тов:  Светотени.  Тоновые  отношения.  Цельность  виде-
ния.  Рисование  геометрических  тел:  Цилиндр.  Конус. 
Четырехгранная  пирамида.  На тюр морт  и  его  изобра-
зительные  возможности:  последо вательность.  Рисова-
ние драпировок и складок. Ана томия фигуры человека. 
Кости  плечевого  пояса,  рук,  ног,  туловища.  Ориентир-
ные  точки  тела.  Мышцы  торса  и  конечностей:  верхних 
и нижних. Анатомия головы человека: мозговой и лице-
вой череп. Мышцы головы: Соединение позвоночника с 
черепом. Ана томическое строение глаза, носа, рта, уш-
ной раковины. Пропорции головы человека: рисование 
в фас, в про филь, в повороте. Рисование с натуры живой 
головы  человека.  Пропорции  тела  человека:  Взрослого. 
Муж чины и женщины. Детской фигуры. Рисование ко-
нечностей.  Рисование  манекена  и  одежды  по  схеме:  в 
фас, в повороте. Рисование воротников, рукавов, юбок, 
одежды на фигуре человека. 
2008/ 256 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-996-535-34-37 
рисунок 
и графика
Учебник
Специальное 
рисование 
Учебник

182
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Мәдениет және өнер 
Культура и искусство 
УӘЛиеВ  Б.,  М.Х.  Дулати  атындағы  Тараз  мемлекеттік 
университетінің дизайн және тігін бұйымдарының техно­
логиясы кафедрасының меңгерушісі, техника ғылым дарының 
кандидаты, доцент;
иМанБеКоВа  Қ.  ,  М.Х.  Дулати  атындағы  Тараз  мем­
лекеттік  университетінің  дизайн  және  тігін  бұйым­
дарының технологиясы кафедрасының аға оқытушысы 
Оқу-әдістемелік құралда сурет саласындағы негізгі ере-
желер, пі шін нің жазықтықта бейнелеп тұрғызу тәсілдік 
мәселелері,  сурет  салудың  әдіс-тәсілдері  және  сурет  са-
ба ғын  жүргізу  процесінің  негізгі  қағидалары  қа рас-
тырылады.
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарының оқушыларына арналған.
МазМұны:  Кіріспе. Сурет негіздері. Сурет – бей нелеу 
өнерінің  негізі.  Суреттің  құрал-жабдықтары.  Суреттің 
техникасы. Нақнұсқаға қарап сурет салу. Оюды бейнелеу. 
Суреттегі  кеңістікті  бейнелеу.  Суреттің  композициясы. 
Жарық  пен  көлеңке  туралы  түсінік.  Натюрморттың 
суреті.  Бастың  анатомиясын  бейнелеу  ерекшеліктері. 
Бас  сүйегі.  Бас  еттері  мен  олардың  ат қаратын  қызметі. 
Бас қаңқасы мен омыртқа жотасының қосылуы. Бас пі-
шінінің  жалпылама  бейнеленуі  және  оны  талдау  әдісі. 
Сызықтық-құрылымдық  бейнелеу  әдісі.  Көне  үлгідегі 
гипстен  жасалған  бас  бейнесінің  әдістемелік  жұмыс 
дәйектілігі. Тірі нақнұсқадан бастың суретін салу. Адам 
тұлғасы  туралы.  Сурет  салудағы  реалистік  ұғым  және 
пропорция.  Адам  тұлғасын  бейнелеудегі  пропорция, 
қоз ғалыс және сызықтық-құрылымдық тұр ғызу. Долбар, 
нобайлар жасау мен композициялық құрылым. Табиғат 
және  айналамыздағы  заттар  бейнесін  салу.  Табиғаттың 
суреті.  Өсімдік  суретін  салу.  Жан-жануарлар  суретін 
салу. Терминдердің қысқаша түсіндірме сөздігі.
2010/160 бет/ 84 х 108
1
/
32
  
ISBN 978-996-535-87-46 
ПоПоВа о.Г., преподаватель ПЛ № 4 г. Экибастуза
Помимо обучающего текста, в книге много полезной и 
интересной  информации,  –  вы  найдете  ее  в  рамочках. 
Текст  сопровождается  иллюстрациями,  которые  повы-
шают  информативность  учебного  пособия,  помогают 
извлекать  информацию  не  только  из  текста,  но  и 
визуально.
Пособие  предназначено  для  использования  в  учебном 
процессе профессиональных школ, колледжей, ведущих 
подготовку по спецдисциплинам «Дизайн», «Искусство 
дизайна», «Дизайн интерьера» и т.п.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет