МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет3/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

2011/ 424 б./ 70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-365-0 
Электртехника
2-басылым
Оқулық
дУЛаТБеКоВ н., «Болашақ» Қарағанды университетінің 
ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор, қылмыс­
тық құқық және криминология саласындағы қазақ стандық 
ғалым
Оқулықта ювеналдық құқық және ювеналдық юстиция 
негіздері, шетелдердегі ювеналдық юстиция, ювеналдық 
психология мен педагогика мәселелері қарастырылған. 
Сонымен қатар, ювеналдық жас мөлшерінде байқалатын 
науқастардың  медициналық  аспектілері  мен  ювенало-
гия ны ақпараттық қамтамасыз ету үлгілері берілген. 
Ұсынылып отырған оқулық ювеналдық юстиция бойын-
ша  мамандандырылатын  студенттерге,  аспиранттарға,  
жоғары  оқу  орындарының  оқытушылары  мен  тәжі-
рибелік қызметкерлерге арналған.   
 
МазМұны: Алғы сөз. Ювеналдық психологияның негіз-
дері:  тұлғаның  психикалық  дамуы  және  қалыптасуы. 
Девиантты  мінез-құлықтағы  кәмелетке  толмағандардың 
психологиялық ерекшеліктері. Ювеналдық педагогиканың 
негіздері: Ювеналдық педагогика педагогика ғылымының 
бір  саласы  ретінде.  Тұлғаның  дамуындағы  ювеналдық 
кезеңнің  жастық  ерекшеліктері.  Ювеналдық  жаста  тұл-
ғаны әлеуметтендіру және дамытудың ерекшеліктері, ма-
ңызы.  Қиын  тәрбиеленушілік.  Отбасылық  тәрбиелеудің 
кемшіліктері.  Ювеналдық  юстиция  негіздері:  Құқықтық 
мәртебені  қалыптастырудың  тарихи  аспектілері,  құқық-
тық  жағдайды  халықаралық-құқықтық  реттеу.  Шетел-
дердегі  ювеналдық  юстиция.  Кәмелетке  толмаған дардың  
құқықтық және жауап беру қабілеті. 1998 ж. 17 жел  тоқ -
сандағы  «Неке  және  отбасы  туралы»  ҚР  заңы  бо йын ша 
баланың  құқығы.  ҚР  заңнамалары  бойынша  кә мелеттік 
жасқа  толмағандардың  азаматтық-құқықтық  мәр тебесі. 
Еңбек  құқығының  субъектісі.  Азаматтық  сот  өндірісінде 
кәмелеттік жасқа толмағандардың құқы ғын қорғау. ҚР-
да ғы кәмелетке толмағандарың әкім шілік-құқықтық мәр-
тебесі және олардың девиантты мі нез-құлқына қарсы әкім-
шілік-құқықтық іс-қимылдар. Қыл мыстық жауапкершілік. 
Сот талғандардың жазасын өтеу ерекшеліктері. Тәрбиелік 
ықпал етудің мәж бүрлеу шаралары. Қылмыс жасауға қар-
сы  әрекет  етудің  криминологиялық  және  виктимология-
лық  мәсе лелері.  Ювеналдық  медицина  негіздері:  Көптеп 
байқа латын жүйкелік науқастардың медициналық аспек-
тілері.  Ювеналдық  жастағы  психика  бұзылуын  фармако-
логиялық түзету. Ювенологияны ақпараттық қамтамасыз 
ету.  Ақпа раттық  нысанның  жұмыс  істеу  ерекшелікте-
рі.  Ақпа рат тық  технология  және  мәліметтерді  өңдеу. 
Internet-пен жұмыс туралы мәлімет. Құжат айналымын 
жүргізу. Тәжірибелік тапсырмалар. Бақылау сұрақтары. 
Сөздік. Қорытынды. 
2010/ 500 б./ 70х90 
1
/
16
ISBN 978-601-292-176-2
Ювенология  
Оқулық

17
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
БеКСУЛТаноВа р.Т., кандидат юридических наук, заве-
дующая кафедрой «Юриспруденция» Кокшетауского универ-
ситета им. А. Мырзахметова, Казахстан, г. Кокшетау 
Учебное  пособие  подготовлено  в  соответствии  с  про-
граммой  учебной  дисциплины  «Гражданское  процес-
суальное право Республики Казахстан» кафедрой граж-
данско-процессуального, трудового и земельного права 
Казахского гуманитарно-юридического университета.
Пособие включает в себя правовые ситуации (казусы) по 
всем темам курса. Кроме того, для удобства студентов в 
нем собраны все действующие постановления Верховно-
го Суда Республики Казахстан по вопросам гражданско-
го процессуального права.
Издание  предназначено  для  студентов,  магистрантов  и 
преподавателей юридических факуль¬тетов вузов.
Содержание:  Предисловие.  Предмет,  метод  и  си-
стема  отрасли  гражданского  процессуального  права.  
Наука гражданского процессуального права.  Граждан-
ские  процессуальные  принципы.  Гражданские  про-
цессуальные правоотношения и их субъекты.  Стороны 
в  гражданском  процессе.  Третьи  лица  в  гражданском 
процессе. Участие прокурора в гражданском  процессе. 
Участие  в  гражданском  процессе  государственных  ор-
ганов,  органов  местного  самоуправления,  организаций 
и отдельных граждан, защищающих права других лиц. 
Представительство  в  суде.  Процессуальные  сроки.  Су-
дебные  расходы.  Меры  принуждения.  Подведомствен-
ность  гражданских  дел.  Подсудность  гражданских  дел. 
Доказательства  и  доказывание.  Производство  в  суде 
первой  инстанции.    Приказное  производство.  Приказ-
ное  производство  и  судебный  приказ.  Исковое  произ-
водство.  Иск.  Возбуждение  гражданского  дела  в  суде. 
Подготовка  дела  к  судебному  разбирательству.  Разби-
рательство  гражданских  дел  в  суде  первой  инстанции. 
Акты  суда  первой  инстанции.  Заочное  производство  и 
заочное  решение.    Особое  исковое  производство.  Рас-
смотрение  судами  дел  особого  искового  производства.  
Особое производство. Рассмотрение судами дел особого 
производства.  Производство  по  пересмотру  судебных 
актов. Производство в суде апелляционной инстанции. 
Производство  в  суде  кассационной  инстанции.  Произ-
водство в порядке судебного надзора. Производство по 
пересмотру  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам 
судебных  актов,  вступивших  в  законную  силу.  Восста-
новление  утраченного  судебного  или  исполнительного 
производства. Рассмотрение судами заявления о восста-
новлении утраченного судебного или исполнительного 
производства.  Международный процесс.  Производство 
по делам с участием субъектов иностранного права. Ис-
полнение судебных актов и актов иных органов. Поста-
новления Верховного Суда Республики Казахстан. 
2014/440 с./70х901/16.
ISBN 978-601-292-891-4
Гражданское  
процессуальное 
право 
республики  
Казахстан.
Казусная   
технология
Учебное пособие 
ФоЛьКер  КУаШнинГ,  техника  ғылымдарының  док-
торы, профессор 
МазМұны:  Энергия  және  климатты  қорғау.    «Энер-
гия»  түсінігі.  Электр  энергиясын  тұтыну.  Электр  энер-
гиясын әлемдік тұтыну. Электр энергиясын Германияда 
тұтыну.  Дәстүрлі  энерготастағыштар  қорының  көлемі. 
Парниктік эффект. Атом энергиясы және парниктік эф-
фект. Ядролық бөліну. Ядролық синтез. Жаңартылатын 
энергия көздерін пайдалану. Геотермалды энергия. Пла-
неталар энергиясы. Күн энергиясы. Тіке Күн энергиясын 
пайдалану. Жанама күн энергиясын пайдалану. 
Энергияны  болашақ  тұтыну  және  климатты  қорғау. 
Энергияға  жаһандық  сұраныстың  дамуы.  Климатты 
халықаралық қорғау. Германияда климатты қорғау. Күн 
сәулесі. Кіріспе. Күн ядролық реактор ретінде. Жер бе-
тінде  күннің  сәулеленуі.  Горизонталь  бетте  сәулелену 
қарқындылығы. Күннің түсу биіктігі және түсу бұрышы. 
Көлбеу беттегі сәулелену қарқындылығы. Көлбеу беттегі 
тіке  сәулелену.  Көлбеу  беттегі  диффузиялық  сәулеле-
ну.  Күн  сәулесінің  Жер  бетінен  шағылуы.  Күнге  қарай 
бағдарлау немесе көлбеулеу арқылы сәулелену қарқын-
дылығын  ұлғайту.  Коллектордың  пайдалы  қуаты  мен 
ПӘК-і.    Жылу  қозғалтқыштары.  Шоғырландырылған 
күн жылу жүйелері.  Электр энергия импорты.  Фото-
вольтаика. Күн элементтерінің әрекет ету принципі. Күн 
элементтері мен күн модульдерін өндіру. Күн модульде-
рінің электрлік сипаттамасы. Күн генераторы және жүк-
теме.  Аккумуляторлар.  Айнымалы  ток  инверторлары. 
Жаңа  фотовольтаикалық  жүйелер.  Параметрлерді 
жоспарлау және анықтау. Жел энергиясы. Жел энергия-
сының  табиғи  ресурстары.  Жел  энергиясын  пайдала-
ну.  Жел  энергетикалық  қондырғыларының  модельде-
рі.  Электрлік машиналар. Қондырғылардың электрлік 
тұжырымдамалары.  Желілік  режим.  Су  энергиясы.  Су 
энергиясының табиғи ресурстары. Гидроэлектр станция-
лары.    Гидротурбиналар.  Су  энергиясын  пайдалануға 
арналған  өзге  де  техникалық  қондырғылар.  Геотермия.  
Геотермалды жылу электр орталықтары.  Электр энер-
гиясын геотермалды өндіру. Жылу сорғылары.  Биомас-
саны  пайдалану.    Биомассаның  пайда  болуы.    Биомас-
саны қайта өңдеу қондырғысы. Сутегіні өндіру, отындық 
элементтер және метандау. Сутегіні өндіру мен сақтау. 
Отындық элементтер. Метандау. Рентабельдікті есептеу. 
Энергия  өндірудің  өзіндік  бағасы.  Энергия  тұтынудың 
сыртқы шығындары. 
Экономикалық есептеуді критикалық талдау. Модельдеу 
және  кітапқа  арналған  DVD  диск.  Модельдеу  туралы 
жалпы  ақпарат.  Кітапқа  арналған  DVD  диск.  Әдебиет-
тер тізімі. Әріптік көрсеткіш.
2015/432 б./70х100 1/16
ISBN 978-601-302-084-6
жаңартылатын 
энергия көздерінің 
жүйелері
Оқулық
2-0337

18
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
СПеКТор М.д.,  доктор экономических наук, профессор, 
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфулина
Земельная  реформа  в  Казахстане  обусловила  появле-
ние новых задач и понятий – черта сельского поселения, 
земли  сельскохозяйственного  использования  в  черте 
на¬селенного  пункта,  использование  земель  застройки, 
размещение хозцентров ТОО, АО, крестьянских и фер-
мерских хозяйств и др., а также – зонирование поселе-
ний, развитие приусадебного и крестьянского хозяйства, 
обилие скота в жилой зоне и т.д. Требуется новый под-
ход к устройству территории сельских поселений.
Учебник включает два основных раздела: основы плани-
ровки  и  земельно-хозяйственного  устройства  сельских 
поселений.
Книга написана в соответствии с программой подготов-
ки  бакалавров  по  землеустройству  и  земельному  када-
стру.
Содержание:  Понятие  устройства  сельских  посе-
лений.  Возникновение,  развитие  и  классификация  на-
селенных  мест.  Задачи  и  закономерности  планировки 
сельских населенных мест, ее связь с землеустройством 
и другими науками. Земельная реформа и земельно-хо-
зяйственное устройство сельских населенных мест.  Ос-
новы планировки сельских населенных мест. Понятие и 
проблема планировки. Понятие, содержание и принци-
пы планировки. Объекты и виды планировки.  История 
развития  планировочных  работ.  Содержание  проекта 
планировки.  Процесс  планировки.  Содержание  проек-
та,  его  графическая  и  текстовая  части.  Проект  и  схема 
планировки.    Стадии  проектирования.  Выбор  участка 
для  строительства.  Порядок  выбора  участка  для  насе-
ленных мест. Условия пригодности участка. Виды и со-
держание обследований и изысканий. Предварительные 
расчеты  к  проекту.  Расчет  жилого  фонда  и  обществен-
ных  учреждений.  Расчет производственного строитель-
ства.  Составление  предварительного  земельного  балан-
са.  Общее  устройство  территории  населенного  пункта. 
Актуальность и содержание работ по земельно- хозяй-
ственному  устройству  сельских  поселений.    Актуаль-
ность и значимость работ.  Содержание работ. Анализ 
использования земель и устройства территории. Общие 
положения.  Особенности  размещения  приусадебных 
участков.    Методика  определения  размеров  и  установ-
ления черты сельских поселений. Содержание проекта.  
Установление черты поселений.  Содержание и методи-
ка составления плана (проекта) земельно-хозяйственно-
го  устройства аула  (села).  Составные  части и  элементы 
проекта.  Устройство  земель.    Устройство  земель  сель-
скохозяйственного использования. Задача устройства зе-
мель сельскохозяйственного  использования. Устройство 
сельскохозяйственных угодий. 
2014/ 336 с./ 70х90 1/16
ISBN 978-601-292-882-2
земельно- 
хозяйственное 
устройство  
и планировка  
сельских  
населенных мест
Учебник
ГУМароВ Г.С.
В  учебном  пособии  изложены  требования,  предъяв-
ляемые к качеству воды, а также вопросы механизации 
водоснабжения  пастбищного  животноводства.  Особое 
внимание  уделено  теоретическому  анализу  резервов 
повышения эффективности технологического процесса 
механизированного  водоснабжения  пастбищного  жи-
вотноводства.  Рассмотрены  вопросы  технологического 
расчета водопойного пункта и его эксплуатации, а также 
технического обслуживания технологического оборудо-
вания.
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  выс-
ших  учебных  заведений  по  специальностям  05В0806 
«Агроинженерия»,  05В0802  «Зоотехния».  Может  быть 
использовано магистрантами, докторантами, сотрудни-
ками научно-исследовательских учреждений, инженер-
но-техническими  работниками  и  специалистами  сель-
скохозяйственного производства.
Содержание:  Вода  и  требования,  предъявляемые  к 
ее  качеству.  Значение  воды  для  сельскохозяйственных 
животных.  Качество  воды  и  нормы  водопотребления. 
Пастбищные  и  водные  ресурсы  Казахстана.  Основные 
этапы использования и обводнения пастбищ. Пастбища 
Казахстана и его ресурсы. Водные ресурсы пастбищных 
территорий.  Технология  создания  сенокосно-пастбищ-
ных  угодий.  Пути  сохранения  биогеоценоза  при  паст-
бищном содержании животных.  Способы, технологии и 
технические средства водоснабжения животных в паст-
бищных  условиях.    Способы  и  технологии  пастбищно-
го водоснабжения. Технические средства подъема воды. 
Классификация устройств поения животных. Классифи-
кация устройств двухстадийного отбора воды. Техноло-
гический  расчет  водопойного  пункта.  Расчет  водопой-
ного  пункта  на  базе  шахтного  колодца  с  достаточным 
дебитом.  Расчет  водопойного  пункта  на  базе  шахтного 
колодца  с  малым  дебитом.  Эксплуатация  водопойных 
пунктов.  Радиус  водопоя  сельскохозяйственных  живот-
ных.    Исследования  по  определению  радиуса  водопоя. 
Обоснование  и  разработка  новой  методики  определе-
ния радиуса водопоя. Предпосылки и пути повышения 
эффективности процесса механизированного водоснаб-
жения.  Процесс  производства  продукции  животновод-
ства в пастбищных условиях. Повышение эффективнос-
ти способов механизированного водоснабжения.
2014. – 216 с./ 70х90 1/16
ISBN 978-601-302-014-3
Механизация  
водоснабжения
пастбищного  
животноводства
Учебное пособие

19
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ТоҚСаМБаеВа а. о.,  филология ғылымдарының канди-
даты, профессор
Оқу  құралы  XV-XVIII  ғасырлардағы  қазақ  әдебиеті  та-
рихының іргелі мәселелері мен сол дәуірде өмір сүрген 
ақын-жыраулар шығармашылығы және жазба жәдігер-
ліктер туралы зерттеулерден тұрады. 
Еңбек  ғылыми  қызметкерлерге,  жоғары  оқу  орын-
дарының оқытушылары мен студенттеріне, 5В020500 фи-
лология, 5В011700 қазақ тілі мен әдебиеті, 5В012100 басқа 
ұлт мектептеріндегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы 
студенттеріне,  қазақ  әдебиеті  тарихын  білгісі  келетін 
көпшілік оқырманға арналған.
МазМұны:  Алғы сөз.  Кіріспе.  Жыраулықтың XV-XVI 
ғасырлардағы  қалыптасу  кезеңі  өкілдері.  Асан  қайғы 
жырау.  Қазтуған  жырау.    Шәлгез  (Шалкиіз)  жырау.   
Доспамбет  жырау.    Жыраулықтың  әбден  толысып, 
кемелденген  кезеңіндегі  өкілдері.  Үмбетей  жырау.  
Жиембет  жырау.    Марғасқа  жырау.    Тәтіқара  ақын.  
Ақтамберді жырау.  Бұқар жырау. ХVІІІ ғасырдағы қа-
зақ  ақындары.  Шал  ақын.  Көтеш  ақын.    Студенттердің 
оқытушы  басшылығымен  орындайтын  өздік  жұмыс 
тапсырмалары.  Өз бетімен орындайтын жұмысы (СӨЖ) 
шеңберіндегі тапсырмаларға әдістемелік нұсқау.  СӨЖ 
тапсырмалары.  Курс бойынша емтихан сұрақтары. Тест 
тапсырмалары.  Жауаптар.  Әдебиеттер. 
2015/304 б./70х90/1/16
ISBN 978-601-302-101-0 
Қазақ хандығы 
дәуіріндегі әдебиет
Оқу құралы
ТұрыСБеК р.С., БаЙТанаСоВа Қ.М.
Оқулықта тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеті, ондағы 
жанрлар жүйесі, тақырыптық-көркемдік ерекшеліктер, 
тілдік-стильдік  сипаттар  жан-жақты  қарастырылады. 
Дәрістер  мен  практикалық  сабақтарда  ұлттық  сөз  өне-
рінің жетекші жанрлары – поэзия, проза, драматургия 
және  әдебиеттану, сын  саласындағы ізденіс мұраттары, 
көзқарас  пен  қолтаңба  ерекшеліктері,  тақырыптық-
жанр лық  сипаттар,  көркемдік-эстетикалық  құн-
дылықтар кең көлемде сөз етіледі. Әдеби үдеріске маңыз 
беріледі. 
Студенттерге арналған бақылау жұмыстары, ондағы із-
деніс пен ойлауға бағытталған сұрақтар да тарихи негі-
зі,  әдеби-ғылыми  сипаттарымен  назар  аудартады.  Тест 
тапсырмалары  да  білім-ғылым  деңгейін,  ойлау  жүйесі 
мен  көркемдік  қабылдауды,  дайындық  пен  тапқыр-
лықтың қыр-сырын терең тануға әсер-ықпал етеді.
Оқулық  жоғарғы  оқу  орындарының  филология  және 
журналистика  мамандықтарының  студенттері  мен 
магис транттарына арналған.
МазМұны: Тәуелсіздік және руханият. Қазақ поэзия-
сы және ұлттық мұрат. Қазақ прозасы және көркемдік 
шындық.   Шағын  жанр  сипаты. Көлемді жанр  сипаты.  
Ұлттық драматургияның дамуы.  Әдебиеттану мен сын: 
Зерттеу  мен  зерделеу.  Қазақ  әдебиеті  һәм  әдеби  бай-
ланыс.
2014. – 360 бет. 
ISBN 978-601-292-900-3
Қазіргі кезең 
әдебиеті
Оқулық

20
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
жоЛдыБаеВа а.К., заТоВ Қ.а. 
Оқу  құралы  авторлардың  әл-Фараби  атындағы  Қазақ 
ұлттық  университетінің  философия  және  саясаттану 
факультетінде  оқыған  мәдени  антропология  курсының 
негізінде дайындалды.
Оқу құралында XIX-XX ғасырларда пайда болған мәдени 
антропологияның  әр  түрлі  мектептері  мен  бағыттары, 
адам  мен  мәдениет  құбылысын  зерттеудегі  қадымдар 
(эволюционизм,  диффузионизм,  құрылымдық-функ-
ционалдық  талдау,  биологиялық  бағыт,  психоаналити-
калық бағыт, психологиялық бағыт) қарастырылады.
Осы  курс  аумағында  қарастырылған  мәдени  антро-
пологиялық  зерттеулердің  ортақ  бір  мақсаты  –  көп-
теген  көзқарастарды,  мектептер  мен  бағыттарды  зер-
делей  отырып,  тарихи-мәдени  үрдістерге  қатысты 
оқырманның өз көзқарасын және оның бойында өзіндік 
ой тұжырымдау мәдениетін қалыптастыру.
МазМұны: 
 
Эволюционизм. 
Диффузионизм. 
Құрылымдық-функционалдық  талдау.    Американдық 
антропологиялық  мектеп.  Психоаналитикалық  мектеп.  
Биологиялық бағыт.  Психологиялық бағыт. Әлеуметта-
нулық бағыт.
2015. /152 бет./ 70х90 1/16
ISBN 978-601-302-097-6
Мәдени антрополо-
гия: негізгі мектеп-
тер және бағыттар
Оқу құралы
БұЛаШеВ  а.Қ.,  ТаУБаеВ  Ө.Б.,  СұранШиеВ  ж.Ә., 
МырзаБаеВ К.е., 
Жоғары  оқу  орындарында  5В080200-«Мал  шару-
ашылығы  өнімдерін  өндіру  технологиясы»  мамандығы 
бойынша оқитын студенттерге арналған оқулық маман-
дықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стан-
дартына сәйкес типтік бағдарлама негізінде әзірленген. 
Сонымен қатар «Ветеринариялық медицина», «Ветери-
нариялық  санитария», «Аңшылықтану  және  аң  шаруа-
шылығы»,  «Балық  шаруашылығы»,  «Биотехнология», 
«Медицина» және «Биология» мамандықтары бойынша 
білім алып жүрген студенттер үшін де қосымша әдебиет 
ретінде ұсынылады. 
Оқулық  «Жалпы  микробиология»,  «Инфекция  және 
иммунитет»,  «Арнайы  микробиология»  бөлімдерінен 
тұрады.  Оқулықтың  бірінші  бөлімінде  микроорга-
низмдердің  систематикасы  мен  морфологиясы,  физио-
логиясы  және  генетикасы,  екінші  бөлімінде  болашақ 
мамандарға  инфекция  және  иммунитет  туралы  ілім 
мен  жұқпалы  аурулардың  алдын  алу,  балау  және  ем-
деу  мәселелері  туралы  мағлұматтар  мазмұндалған. 
Ал  оқулықтың  үшінші  бөлімінде  еліміздің  мал  ша-
руашылығында  кездесетін  жұқпалы  аурулардың  қоз-
дырғыштарына сипаттама беріліп, олардың зертханалық 
диагностикасы  келтірілген,  сонымен  қатар  мал  азығы, 
сүт және сүт өнімдері, ет, жұмыртқа, тері-былғары, қи 
микробиологиясы туралы мәліметтер берілген.
МазМұны: Алғы сөз. Микробиология ғылымының та-
рихы және даму кезеңдері. Жалпы микробиология. Ми-
кроорганизмдер  систематикасы  және  морфологиясы. 
Микроорганизмдер физиологиясы. Микроорганизмдер 
генетикасы. Микроорганизмдерге сыртқы орта фактор-
ларының  тигізетін әсерлері. Санитарлық-көрсеткіш ми-
кроорганизмдер.  Микроорганизмдер  экологиясы.  Ми-
кроорганизмдердің  көміртегі  қосылыстарын  өзгеріс ке 
ұшыратуы.  Микроорганизмдердің  азотты  заттарды  өз-
геріске ұшыратуы. Инфекция және иммунитет.  Инфек-
ция туралы түсінік. Иммунитет туралы түсінік. Арнайы 
микробиология.    Микроорганизмдер  –  инфекциялық 
аурулардың  қоздырғыштары.  Мал  азығы  микробиоло-
гиясы.  Сүт және сүт өнімдерінің микробиологиясы. Ет 
және жұмыртқа микробиологиясы. Тері-былғары шикі-
заты мен қи микробиологиясы. Әдебиеттер. 
2014/384 б./ 70х90/1/16
 ISBN 978-601-292-805-1
Микробиология
Оқулық

21
жоҒары БІЛІМ
ВыСШее оБразоВание
ГаБдУаЛиеВ М.Т., кандидат юридических наук, главный 
эксперт  ­  начальник  отдела  конституционного,    админи-
стративного законодательства и государственного управле-
ния  Института  законодательства  Министерства  юсти-
ции Республики Казахстан 
Содержание:  Понятие,  предмет  и  метод  муници-
пального права Республики Казахстан. Понятие местно-
го самоуправления. Территориальные правовые основы 
местного самоуправления в Казахста. Вопросы местного 
значения. Муниципальные правовые акты. Формы осу-
ществления местного самоуправления. Органы и долж-
ностные лица местного самоуправления 
в Казахстане. Финансово-экономические основы местно-
го  самоуправления    в  Республике  Казахстане.  Бюджет-
ный  кодекс  Республики  Казахстан  (извлечения).  Указ 
Президента  Республики  Казахстан  от  3  декабря  2013 
года № 704 «Об утверждении Типового регламента мас-
лихата. Указ Президента Республики Казахстан от 15 ав-
густа 2013 года № 615 «О проведении акимами отчетных 
встреч с населением» Постановление Правительства Рес-
публики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1106 «Об 
утверждении  Типовых  правил  проведения  раздельных 
сходов  местного  сообщества»  Постановление  Прави-
тельства Республики Казахстан от 14 декабря 2012 года 
№  1596  «Об  утверждении  Правил  осуществления  про-
верок в центральных  государственных органах, а также 
в маслихатах и акиматах нормативных  правовых актов, 
подлежащих  государственной  регистрации»  Понятие, 
предмет  и  метод  муниципального  права  Республики 
Казахстан. Приказ министра финансов Республики Ка-
захстан от 16 февраля 2009 года № 68. «Об утверждении 
Инструкции по проведению бюджетного мониторинга». 
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 
августа 2013 года № 405 «Об утверждении Методики по 
проведению  мониторинга  за  использованием  бюджет-
ных средств, выделенных на решение вопросов  местного 
значения, и доходных источников местного самоуправ-
ления».
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет