МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет28/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   58

МазМұны:  Алғы  сөз.    Фигуралар  (пiшiндер):  Corel 
Draw  құжаты.  Объектілерді  салу.  Объектілерге  қол-
данылатын  қарапайым  амалдар.  Объектілерді  түс пен 
бояу.  Объектілердің  әрекеттестігі.  Қисық  сызықтарды 
редакциялау.  COREL  DRAW  бағдарламасында  мәтін-
дерді  өңдеу:  Жай  және  фигуралық  мәтін.  Фигуралық 
мәтін.  Қарапайым  мәтiн.  Мәтiндi  дәл  баптау.  Макет: 
Объектілерді  туралау.  Баспа.  COREL  DRAW-та  құжат  
ұйымдастыру: Беттер. Қабаттар. 
2010/172 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-012-920-277-х 
 
ӘМІроВ  а.ж.,  Карағанды  мемлекеттік  техникалық 
университетінің аға оқытушысы PhD докторы
ЯВорСКиЙ  В.В.,  Халықаралық  Бизнес­Академиясының 
«Әлеуметтік  және  экономикалық  жүйелердегі  басқару» 
мамандығы  бойынша  техника  ғыл ым дарының  докторы, 
профессор, Халықаралық Ақпар аттандыру академия сының 
академигі;
СМаҒұЛоВа Ә.
Берілген  оқу  құралын  жазу  барысында  алға  қойылған 
негізгі мақсат – компьютерлік желілер туралы терең бі-
лім беру, функционалдық негіздерін түсіндіру. Осылар-
ды білмейінше жаңадан құрылған ақпараттық техноло-
гия әлеміне еркін бейімделу мүмкін емес, сонымен қатар 
қазіргі  таралған  ақпараттық  жүйелермен  байланысқан 
тәжірибелік қызметпен жұмыс істеу қиын. 
Бұл  оқу  құралында  компьютерлік  желілердің  
топо логиялары,  ортасы  және  деректердің  берілу 
хаттамала ры  туралы  мәліметтер  ұсынылған.  Құры-
лымдастырылған  кабельдік  жүйелер  туралы  негізгі  де-
ректер келтірілген. 
Оқу  құралы  студенттермен  қатар  оқытушыларға,  тә-
жірибелі бағдарламашыларға арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Компьютерлік  желілердің  жікте-
луі. Біррангілі және сервер негізіндегі желілер. Желіде-
гі  компьютерлердің  адресі.  Компьютерлік  желілерге 
ақпаратты  тарату  принципі.  Локальді  желілердің 
топологиясы.  Алмасуларды  басқару  тәсілі.  Желілік 
әрекеттестікті    ұйымдастырудың    көпдеңгейлік  тәсілі. 
Хаттамалар,  интерфейстер,  хаттамалардың  сүрлеуі. 
OSI  үлгісі.  IEEE  Projest  802  үлгісі.  Желілік  адаптер. 
Қайталағыштар. Көпір және коммутаторлар көмегімен 
желіні  логикалық  құрастыру.  Маршрутизаторлар. 
Байланыс  жолының  сипаттамалары.  Кабельдік  бай-
ланыс  құбырлары.  Кабельсіз  байланыс  құбырлары. 
ҚКЖ туралы жалпы мәліметтер. ҚКЖ құрылымы. ҚКЖ 
кабельдері.  Ғимарат  топтарының  магистральды  кабель 
жүйесі.  Техникалық  ғимараттардың  ұйымдастыруы. 
ҚКЖ-нің  магистральды (тік) ішкі жүйесі. ҚКЖ көлде нең 
ішкі жүйесін құру тәсілдері. Типтік қауіп-қатерлер мен 
өзара  әсерлер.  Компьютерлік  желілердегі  ақпаратты 
қорғау  құралдары.  Қауіпсіздіктің  негізгі  технология-
лары. Терминологиялық сөздік. 
2008/ 152 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-476-2 
Компьютерлік 
графика 
2-басылым
Оқулық
Компьютерлік 
желілер 
Оқу құралы 
     

159
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
ӘМІроВ  а.ж.,  Қарағанды  мемлекеттік  техникалық 
университетінің аға оқытушысы, PhD докторы
ЯВорСКиЙ  В.В.,    Халықаралық  Бизнес­академиясының 
«Әлеуметтік  және  экономикалық  жү йелердегі  басқару» 
мамандығы  бойынша  техника  ғылы м дарының докторы, 
профессор, Халықаралық Ақпа ра тт а ндыру академиясының 
академигі;
КӨККӨз М.
Оқу  құралында  аударғышты  құру  және  оларды 
өңдеу  әдістеріне  байланысты  теориялық  және 
тәжірибелік  мәселелер  қарастырылады.  Сондай-ақ  оқу 
құралында  ықтималдық  теориясы  мен  математикалық 
статистиканың қажетті ақпараты келтірілген, сенімділік 
теориясының негізгі түсініктері қарастырылған. 
Оқу  құралы  «Компьютерлік  жүйенің  сенімділігі» 
пәні,  «Ақпараттық  жүйе»  және  «Есептеу  техникасы 
және  бағдарламалық  жасақтама»  мамандықтарының 
оқушылары мен студенттеріне арналған.
МазМұны:      Сенімсіздік  себептері.  Сенімсіздікті  ес-
керту дің  алғышарттары.  Сенімділік  –  мүмкінділік  тү-
сінігі  ретінде.  Кездейсоқ  оқиғалар.  Таңдамалы  аймақ-
тар.  Құ былысты  оқиғалар.  Құбылыстың  ықтималды-
ғы.  Ықти мал дықтың  шарты.  Құбылыстың  тәуелсіздігі. 
Гипотез  теоремасы.  Ықтималдықтың    үздіксіз  орна-
ласуы.  Ықтималдықтың  тығыздығы.  Таралудың  заң-
дары.  Таралудың  функциялары.  Дискреттік  таралу 
жағдайында  функцияның  таралуы.  Аралас  кездейсоқ 
шама.  Сәттік  туынды  функция.  Элементтің  сенімділігі. 
Тоқтаусыз  жұмыстың  реттелу  уақытының  тығыздығы. 
Таралудың  заңдары.  Дискреттік  таралу  жағдайында 
функцияның  таралуы.  Аралас  кездейсоқ  шама.  Сәттік 
туынды  функция.  Элементтің  сенімділігі.  Істен  шығу 
интенсивтілігі.  Сенімділік  критерийлері  мен  сандық 
сипаттамалары.  Қалыпқа  келмейтін  бұйымдардың  се-
німділік критерийлері. Ұқсас есептер және оларды шешу. 
Бастапқы  мәліметтер  түрлері.  Ықтималдықтардың  бөлі-
нуі.  Зерттеулер  анықталмағандығы.  Статистикалық  және 
сенімділікті  есептеулер.  Сенімділіктің  құрылымдық  мо-
дельдер.  Элементтердің  өзара  ықпалы.  Статистикалық 
талдау және сенімділікті бекіту. Сенімділікті болжау және 
арттыру.  Биномдық  бөліну.  Пуассон  бөлінуі.  Геометрия-
лық  бөлінулер.  Оқиғалар  ағыны.  Қарапайым  ағын  және 
оның қасиеттері. Көрсеткіштік бөліну. Қалыпты бөліну. 
2008/128 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-482-3
ерМеКоВ н.Т., доцент, канд. физизико­математических 
наук,  заместитель  директора  Национального  центра 
оценки качества образования
В  учебнике  рассматриваются  основы  векторной  и 
растровой  графики,  в  качестве  инструмента  изучения 
которых  выбран  графический  пакет  Corel  Graphics. 
Вся  работа  по  освоению  инструментария  векторной 
и  растровой  графики  ведется  на  основе  разработки  и 
создания  конкретного  графического  объекта.  Книга 
имеет  явную  утилитарную  направленность,  состоит  из 
большого  количества  примеров,  каждый  из  которых 
включает  постановку  задачи  и  алгоритм  решения. 
Данное  издание  можно  использовать  как  справочное 
пособие при решении задач, которые часто встречаются 
при работе с редактором CorelDRAW.
Книга  предназначена  учащимся  начального  профес-
сионального  образования  по  специальности  3705001 
«Оператор  электронно-вычислительных  и  вычислител-
ных  машин».  Материал  учебника  соответ ствует  про-
грамме  обучения  по  курсу  «Компьютерная  графика» 
данной специальности.
Содержание: 
Введение. 
Фигуры. 
Документ 
CorelDRAW.  Рисование  объектов.  Простейшие  опера-
ции с объетами. Задание абриса пера и заливка объек-
тов  цветом.  Взаимодействие  объектов.  Редактирование 
кривых.  Текст.  Простой  и  фигурный  текст.  Макет. 
Выравнивание  объектов.  Печать.  Организация  доку-
мента.  Страницы.  Слои.  Стили.  Библиотеки  цветов. 
Растровая  графика.  Растровая  и  объектная  графика. 
Импорт растровых изображений. Размер изображений. 
Обтравка.  Коррекция  изображения.  Глубина  цвета. 
Особые эффекты. Специальные заливки. Прозрачность. 
Деформация. Градинтные сетки. Оболочки. Экструзия. 
Тени. Объектные абрисы.
2010/248 с./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-601-292-017-8
Компьютерлік 
жүйелердің 
сенімділігі 
Оқу құралы
Компьютерная 
графика
 
2-е издание
Учебник

160
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
КоКСеГен а.е., ст. преподаватель кафедры информатики 
факультета  компьютерных  систем  и  профессионального 
образования  Казахского  агротехнического  университета 
им.  С.  Сейфуллина,  Астана,  Казахстан,  преподаватель 
дисциплин 
по 
информационным 
технологиям 
и 
программирования
Данное  учебное  пособие  является  очевидной  презен-
тацией актуальных материалов по изу чению развития, 
технологии и проектирования микро процессорной сис-
темы.  Пособие  стре мится  передать  особенности    исто-
рии  развития  микропроцессорной  технологии,  клас-
сификации  микро процессоров,  архи тектуры  микро-
процессоров,  организации  ввода-вывода  в  микропро-
цессорной  сис теме,  память  и  проектирования  микро-
процессорной системы. Учебное пособие, преж де всего, 
предназначено  для  учащихся  колледжа  спе циальности 
3706002  «Программное  обеспечение    вычис лительной 
техники  и автоматизированных систем». Издание также  
будет полезным для преподавателей по информацион-
ным технологиям преподающих в технических учебных 
заведений.
Содержание:  Введение.  История  развития  микро-
процессорной  технологии.  Классификация  микропро-
цессоров. Архитектура микропроцессора. Организация 
ввода/вывода  в  микропроцессорной  сис теме.  Память  в 
микропроцессорной  системе.  Проек тирование  микро-
процессорных систем. Вопросы по курсу микропроцес-
сорные технологии. Лабораторные  работы. 
2008/ 120  с./ 84х108
 1
/
32
 
ISBN 9965-35-535-5
нұрМаноВ М.Ш., Қ. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық 
техникалық  университетінің  профессоры,  физика­мате­
матика ғылымдарының кандидаты
Оқулықта  автоматты  басқарудың  және  ақпаратты  бей-
нелеудiң  электрондық  жүйелерiндегi  транзисторлық 
және интегралдық аналогты, импульстi және цифрлық 
құрылғылардың  жұмыс  iстеу  принциптерi,  ерекшелiк-
терi  айтылып,  көрсеткiштерi  мен  схемалары  берiлген. 
Сонымен қатар, активтi сүзгiлер, автогенераторлар, ком-
бинациялық  логикалық  құрылғылар,  регистрлер,  сана-
уыштар  схемалары  қарастырылған,  олардың  түр лерi, 
схемотехникалық шартты белгiлерi көрсетiлiп, параме-
трлерi келтiрiлген.
Бұл оқулық «Электроника», «Микроэлектроника» және 
«Схемотехника» мамандықтарында оқитын техникалық 
және  кәсiптiк  білім  беретін  оқу  орындарының  оқу-
шыларына, студенттерiне арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Аналогтық  интегралдық  микро-
схемалар.  Активті  сүзгілер  және  гармоникалық  тер-
белістердің  автогенераторлары.  Активті  сүзгілер. 
Сину соидалық  немесе  гармоникалық  тербелістер  ге-
нераторлары.  Rc-генераторлар.  Lc-генераторлар.  Им-
пульстік  құрылғылар.    Импульстің  көрсеткіштері. 
Транзисторлық кілт. Транзисторлық триггерлер. Муль-
тивибраторлар  мен  вибраторлар.  Сызықты  өзге рісті 
кернеулер генераторы. Цифрлық (логикалық) элемент-
тер  мен  құрылғылар.  Қарапайым  логикалық  элемент-
тер.  Логикалық  элементтердегі  триггерлер.  Дешифра-
торлар. Мультиплексорлар. Демультиплексор. Импуль-
стер  санауыштары.  Регистрлер.  Кіші  қуатты  қоректену 
көздері.  Түзеткіштер.  Тегістегіш  сүзгілер.  Кернеу 
тұрақтандырғыштары.
2011/248 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 9965-35-593-2
Микропроцессорные 
технологии
Учебное пособие
Микросхемотехника 
негіздері
2-басылым
Оқулық

161
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
аЙМұҚаТоВ  а.Т.,  Ақтөбе  поли те хник алық  колледжі 
дирек торының  оқу  ісі  жөніндегі  орын басары,  педаг огика 
ғылымдарының кандида ты, Халықаралық ақпара ттандыру 
ака демиясының академигі
 
Оқу  құралында  Delphi  бағытты  бағдарламалау  ортасы 
қарастырылады.  Delphi  ортасы  бағдарламашының  жұ- 
м ысын  қамтамасыз  ететін  күрделі  механизм  екендігі 
баян далады. 
Сонымен  қатар  оқу  құралында  IDE  (Integrated  Deve -
lopment  Enveronment)  арқылы  бағдарлама  құрас-
тыру,  бағдарлама  кодын  жазу  және  оны  басқару  эле-
менттерімен  байланыстыру  жөнінде  мәліметтер  беріл-
ген.
Оқу  құралы  бағдарламалау  саласында  жұмыс  істей тін 
қолданушыларға, кәсіптік білім беретін оқу орындарының 
білім алушылары мен оқытушыларына арналған. 
МазМұны:  Кіріспе.  Delphi  ортасымен  танысу.  Негізгі 
терезе.  Пиктографиялық  батырмалар.  Компоненттер 
палитрасы.  Форманың  терезесі.  Объектілер  инспекто-
ры  терезесі.  Бағдарлама  кодының  терезесі.  Визуальды 
бағ  дарламалау  негіздері.  Бос  форма  және  оның  жаң ар-
тылуы.  Форманың  қасиетін  өзгерту.  Жаңа  комп онентті 
орналастыру.  Форманы  толықтыру.  Ком по н  енттің  дина-
микалық  қасиетін  өзгерту.  Шешім.  Ком п онеттермен 
танысу. Standart парағы. Additional парағы. Win32 парағы. 
System  парағы.  Data Access  парағы.  Data  Control  парағы. 
Qreport парағы. Dialogs парағы. Samples парағы . Internet 
парағы. Delphi бағдарламасының құрамы . Модуль құра-
мы.  Бағдарлама  элементтері.  Типтер.  Тіл  операторлары. 
Проце дуралар  және  функциялар.  Тілдің  элементтері. 
Тізімдермен  жұмыс.  Қарапайым  тізім.  Әмбебап  тізім. 
Тізімдердің  ортақ  қасиеттері.  Лойд  басқатырғыштары 
Delphi  ортасының  графиктік  мүмкіндіктері.  Қарындаш 
және  қылқалам.  Координат  бойынша  қозғалу.  Ай- 
н алдыру  жолағы.  Қозғалу  фигураларын  орна ластыру. 
Таймер арқылы басқаруды үйрену. Өзіндік жұмыс. Муль-
тимедиалық  қосымшаларды  құру.  Delphi  ортасындағы 
мультимедиа.  TMediaPlayer  компоненті.  Мультимедиа 
бағдарламасының екі түрі. Мультимедиа бағдарламасына 
мысал  Мультипликация  құру.  Формадағы  бейнелер. 
«Бағдаршам»  бағдарламасы.  Электронды  альбом  құру. 
«Көбейту кестесі» бағдарламасы.  
2010/ 92б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-119-9 
ӘМІроВ  а.ж.,  Қарағанды  мемлекеттік  техникалық 
университетінің аға оқытушысы,  PhD докторы;
ЯВорСКиЙ  В.В.,    Халықаралық  Бизнес­академиясының 
«Әлеуметтік  және  экономика лық  жүйелердегі  басқару» 
мамандығы  бойынша  техника  ғылым дарының  докторы, 
профессор, Халықаралық Ақ параттандыру академиясының 
академигі
Бұл оқу құралында операциялық жүйелердің топ та с ты-
рылу принциптері, жадыны басқару ерек шеліктері, ен-
гізу-шығаруды  басқаратын  ішкі  жүйе  туралы  мәлімет-
тер  ұсынылған.  Сонымен  қатар,  файлдық  жүйелер дің 
негізгі  түрлеріне  қатысты,  операциялық  жүйелерді 
жоба лау туралы пайдалы ақпарат келтірілген. 
Оқу  құралы  «Ақпараттық  жүйелер»,  «Есептік  техника 
және  бағдарламамен  қамтамасыздандыру»  маман-
дығында оқитын студенттер үшін «Операциялық жүйе-
лер»  пәні  бойынша  оқу  құралы  ретінде  ұсынылады, 
сонымен қатар ақпаратты өңдеу саласында мамандарға, 
инженер-техниктерге  және  бағдарламашыларға  пайда-
лы болуы мүмкін.
МазМұны: Операциялық жүйелер ұғымы. ОЖ жікте-
луі.  Көпміндеттілікті  қолдану.  Көппайдаланушылық 
тәртіпті  қолдану.  Процестердің  негізгі  күйлері.  Про-
цестерді  жоспарлау  әдістері.  Көпміндеттілік  мәселесі. 
Пакеттік  өңдеу  жүйелері.  Уақытты  бөлу  жүйесі.  Нақты 
уақыт  жүйелері.  Жіптер.  Адрестердің  түрлері.  Дискілік 
кеңістікті  пайдаланусыз  жадыны  тарату  тәсілдері.  Жа-
ды ның  бекітілген  бөлімдерімен  таратылуы.  Орын  дары 
ауыстырылатын  бөлімдер.  Дискілік  кеңістікті  пайда-
ланумен  жадыны  тарату  тәсілдері.  Теттік  тарату.  Се г-
менттік  тарату.  Бетті-сегменттік  тарату.  Мәліметтерді 
кэштеу  принциптері.  Енгізу-шығару  құрылғыларының 
физикалық  ұйымдастырылуы.  Енгізу-шығарудың  бағ-
д ар ламалық  жасақтамасын  ұйымдастыру.  Үзілулерді 
өңдеу.  Құрылғылардың  драйверлері.  Файлдық  жүй е-
лер дің  функциялары.  Файлдарды  басқару  жүйесінің 
мүмкіншіліктері.  Файлдардың  атаулары.  Файлдардың 
типтері. Файлдың логикалық ұйымдастырылуы. Файлдың 
физикалық  ұйымдастырылуы  және  адресі.  Файлдық 
жүйенің  жалпы  үлгісі.  FAT  файлдық  жүйесі.  VFAT 
және  FAT32  файлдық  жүйелері.  NTFS  рұқсаттылығы. 
Қазіргі  ОЖ-ге  қойылатын  талаптар.  ОЖ-нің  құрылым-
ды  құрылуындағы  үрдістер.  MS  DOS  операциялық 
жүйесі.  Windows  95  жүйесі.  Windows  98.    Windows  NT 
операциялық жүйесі. Net Ware операциялық жүйесі. Unix 
операциялық жүйесі. 
2008/ 160 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-473-1 
объектілі бағытты 
бағдарламалау 
негіздері
Оқу құралы
операциялық 
жүйелер 
Оқу құралы
11-0337

162
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
ерМеКоВ  н.Т.,  доцент,  физика­математика  ғылым­
дарының кандидаты, Ұлттық білім сапасын бағалау орта­
лығы, директорын орынбасары
Оқу  құралында  қазіргі  заманғы  компьютерлердің 
бағдарламалық  жасақтамасы,  операциялық  жүйелер 
және  олардың  дамуы  қарастырылады.  MS  DOS, 
Windows 2000 операциялық жүйелерінде орындалатын 
қызметтер,  файлдарды  архивтеу  және  компьютерлік 
ақпаратты қорғау кеңінен қарастырылған.
Оқу  құралы  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін 
оқу 
орындарындағы 
«Электронды-есептік 
және 
есептеуіш  машиналардың  операторы»  мамандығының 
оқушыларына арналған.
МазМұны: Алғы сөз. Қазiргi заманғы бағдарламалық 
жасақтама (програмное обеспечение). Операциялық жү-
йе лер және олардың дамуы. Операциялық жүйелердiң 
түрлерi.  MS  DOS-тың  негiзгi  сипаттамасы.  MS  Dos-тың 
жалпы  командалары,  командаларының  құрылымы. 
Негiзгi  файлдық  процедуралар  (практикалық  жұ-
мыстар).  Norton  Commander  туралы  жалпы  түсінік. 
Панельдерді  басқару.  Файлдық  процедуралар.  MS 
DOS  командалық  жолы  және  файлдарды  стандартты 
өңдеу.  Негiзгi  файлдық  процедуралар  (практикалық 
жұмыстар).  ОЖ  Windows  2000  сипаттамасы.  Пайда-
ланушы  интерфейсi  және  қосымша  файл  жүйесі. 
WINDOWS  қосымшаларындағы  деректермен  алмасу. 
WINDOWS  2000-ды  орнату.  Компьютерлік  вирустар. 
Антивирустық  құралдар.  Архивтеу  бағдарламалары. 
Архиватор-бағдарламалардың негізгі түрлері.  
2011 / 120 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-349-2 
дУзеЛьБаеВ С.Т., к.т.н., доцент Евразийского национа ль­
ного университета им. Л. Гумилева;  
оМарБеКоВа  а.С.,  к.т.н.,  доцент  Казахского  агроте х­
нического университета им. С. Сейфуллина;
ШариПБаеВ а.а., к.т.н., доцент Евразийского национа ль­
ного университета им. Л. Гумилева;  
ЮСУБеКоВа С.о., ст. преподаватель Казахского агротех­ 
н ического университета им. С. Сейфуллина
Учебно-методический  комплекс  предназначен  для 
студентов    средних  профессиональных  учебных  заве-
дений,    изучающих  курсы  «Основы  информатики», 
«Информатика»,  «Основы  алгоритмизации  и  програм-
мирования»  и  «Языки  программирования».  В  каждой 
главе приведены сведения из теории, примеры расчета 
и методика применения ЭВМ в решении типовых задач. 
С  точки  зрения  пользователя,  решающего  с  помощью 
электронно-вычислительной  машины  (ЭВМ)  свои 
профессиональные  задачи,  ЭВМ  представляет  собой 
устройство,  способное  с  высокой  скоростью  исполнять 
четко определенную последовательность операций. Но 
для  того,  чтобы  это  устройство  могло  проявить  свои 
возможности,  для  него  необходимо  задать  алгоритм 
решения задачи на языке, понятном для ЭВМ.
Содержание: Введение. Пользование персональным 
компьютером.  Алгоритмы  и  структурный  способ  
опи сания  их.  Элементы  программирования  на  
алг о р итмическом  языке  Паскаль.  Система  прогр ам-
мирования  DELPHI.  Задачи  к  практическим  занятиям 
и  для  самостоятельных  работ.  Тесты  самоконтроля 
учащихся. Список использованных источников.
2008/ 256  с./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 9965-35-340-9 
операциялық 
жүйелер
2-басылым
Оқу құралы
основы 
алгоритмизации и 
программирования 
Учебно­методический 
комплекс

163
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
инФорМаТиКа
ерМеКоВ  н.Т.,  доцент,  канд.  физико­математических 
наук 
В  учебнике  рассматриваются  сле дующие  раз       -
д елы  
про  граммы: 
про граммное 
обеспечение  
компь ю тера;  алгоритмизация;  система  визуально-
го  про граммирования  Visual  Basic;  моделирование.  
Все  разделы  учебника  сопровождаются  многчис-      
ленными примерами. Учебник предназначен учащимся 
началь ного  профессионального  образования,  обучаю-
щимся  по специальности 3705001 «Оператор электронно- 
вы числительных и вычислительных машин».
Содержание:  Программное  обеспечение  компью-
тера.  Системное  и  прикладное  программное  обеспе-
чение.  Системы  программирования.  Методы  и  языки 
программирования. Алгоритмизация. Алгоритм. Виды 
представления  алгоритмов.  Структуры  алгоритмов. 
Построение  алгоритмов.  Система  визуального  прог-
раммирования  Visual  Basic.  Интегрированная  среда 
разработки.  Форма.  Элементы  управления.  Основы 
программирования  на  Visual  Basic.  Инструкции  Visual 
Basic. Процедуры. Программирование графики и звука. 
Дополнительные  элементы  управления.  Мультимедиа. 
Моделирование.  Понятие  и  виды  моделей.  Разработка 
моделей.
2006/212 с./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 9965-35-099-х
 
 
КоКСеГен а.е., ст. преподаватель кафедры информатики 
факультета  компьютерных  систем  и  профессионального 
образования  Казахского  агротехнического  университета 
им.  С.  Сейфуллина,  Астана,  Казахстан,  преподаватель 
дисциплин 
по 
информационным 
технологиям 
и 
программирования
Учебное  пособие,  в  1-м  издании,  является  очевидной 
презентацией  актуальных  материалов  по  изучению 
периферийных  и  основных  устройства  ЭВМ,  а  также 
истории  развития  ЭВМ,  элементной  базы  ПЭВМ, 
общей архитектуры  и дополнительных устройств пер-
сонального компьютера.
Данное учебное пособие стремится передать особенности  
организации  аппаратного  обеспечения  персонального 
компьютера,  дополнительных  устройств,  историю 
развития  ЭВМ,  элементную  базу  на  основе  которых 
создавались  4  поколения  вычислительной  техники. 
Учебное  пособие    разработано    на  основе  типовой  прог-
раммы,  предмета «Периферийные устройства ЭВМ», для 
специальности    «3707002  –  Информационные  системы 
(по  областям  применения)».  Издание  также    будет  по-
лезным  для  изучения  дисциплин    по  информационным 
технологиям,  где  рассматриваются  вопросы    по  пери-
ферийным устройствам ЭВМ, элементной базы развития 
вычислительной техники,  архитектуры  и дополнительных 
устройств персонального компьютера.  
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет