МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет24/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   58

2010/104 с./84х108
1
/
32 
ISBN 978-601-292-147-2 
аКиШеВ  К.,  Қ.  Сәтбаев  атындағы  Қазақ  ұлттық 
техникалық  университетінің  доценті,  техника  ғылым­
дарының кандидаты;
дариБаеВа  Г.Т.,  Қ.  Сәтбаев  атындағы  Қазақ  ұлттық 
техникалық  университетінің  доценті,  физика­матема­
тика ғылымдарының кандидаты
Ұсынылып  отырған  оқулықта  стандарттау  негіздері, 
метрология ұғымы мен сәйкестікті бағалау туралы жал-
пы  түсініктер  терең  қамтылған.  Кітап  материалдары 
Қазақстан  Республикасында  қолданылатын  заңдар, 
стандарттар  мен  басқа  да  нормативтік  құжаттар  не-
гізінде мазмұндалады. Сапа туралы, қызмет салаларын 
сертификаттау, сондай-ақ, өлшеу құралдарына қатысты 
деректер жан-жақты жазылған. 
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының оқушыларына, сала мамандарына арнал-
ған.
МазМұны: Алғы сөз. Сапаға қойылатын талаптар. Са-
паны  бағалау.  Сапа  жүйесі.  Стандарттау,  метрология 
және  сәйкестікті  растау  жұмыстарын  жүргізуде  негіз-
ге  алынатын  техникалық  заңнамалар.  Стандарттаудың 
маңызы мен мазмұны. Стандарттау саласындағы норма-
тивтік  құжаттар.  Стандарттаудың  ғылыми-техникалық 
принциптері  мен  функциялары.  Стандарттау  әдістері. 
Қазақстан  Республикасында  стандарттау  жұмыстарын 
дамытудың негізгі бағыттары. Сертификаттау негіздері. 
Сәйкестікті жүзеге асыру шаралары, негізгі мақсаттары 
мен  принциптері.  Міндетті  сертификаттауға  жататын 
өнімдерді  шетелдерден  әкелу  шарттары.  Сәйкестікті 
декларациялау.  Техникалық  реттеу  саласындағы  сәй-
кестікті  растау  және  мемлекеттік  қадағалау.  Қазақстан 
Республикасындағы  техникалық  реттеу  жүйесі  және 
сертификаттау  ережелерін  бұзғаны  үшін  жауапкерші-
лік.  Метрология  негіздері.  Метрология  туралы  жалпы 
түсінік. Өлшем  құралдары. Эталондар дамуының бола-
шағы.  Бірліктер  мөлшерінің  эталондардан  үлгілі  және 
жұмысшы  өлшем  құралдарына  берілуі,  салыстырып 
тексеру  сұлбалары.  Өлшем  құралдарының  қателікте-
рі.  Өлшем    құралдарын    калибрлеу  және  салыстырып 
тексеру.  Метрологиялық  қызметтің    құқықтық  негізде-
рі.  Мемлекеттік  метрологиялық  қызмет.  Метрология 
бойынша халықаралық ұйымдар. Қосымшалар. 
2008 / 256 б. / 84х108 
1
/
32
 
ISBN 9965-35-355-7 
основы 
стандартизации 
и метрологии 
(сборник задач)
Стандарттау, 
метрология және 
сәйкестікті бағалау
 
Оқулық

136
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Стандарттау. Статистика
Стандартизация. Статистика
раҚыМжаноВа М.  
Оқу  құралында  стандарттаудың  негізгі  принциптері, 
метрология ұғымы және сертификаттау түсінігі туралы 
теориялық  мәселелер  келтіріледі.  Сондай-ақ,  қазіргі 
замандағы  өзара  алмасушылық  жайлы  қосымша 
практикалық  сабақтар  мен  тапсырмалар,  тесттер 
берілген. 
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының оқушыларына, сала мамандарына арнал-
ған.
МазМұны: Кіріспе. Стандарттаудың негізгі принципі: 
Терминдер мен анықтамалар. Стандарттаудың әдістері. 
Мемлекеттік  жүйелеу  стандарты.  Стандарттарды  құру 
әдісінің  негізгі  ережесі.  Халықаралық  стандарттау 
туралы  қысқаша  түсінік.  Өзара  алмасушылық  туралы 
түсінік  және  оның  түрлері.  Номиналды,  нақты  және 
өлшеу  шегі,  ауытқу  шегі,  дәлдік  шегі  және  қондыруды 
таңдау  принципі.  Дәлдік  шегі  және  оны  қондыруды 
таңдау  приципі.  Өлшемдегі  және  дайындаудағы 
қателіктерді  статикалық  бағалау  әдісі.  Қателіктердің 
қосындысы.  Машина  қатарының  параметрлік  және 
типтік  өлшемдік  стандарты.  Кешенді  және  озық 
стандарттау.  Мекемелердегі  стандарттау  қызметі. 
Метрология пәні және оның бөлімдері: метрология пәні. 
Теориялық  метрологияның  құрылымы.  Метрология 
дамуының  қысқаша  тарихи  очеркі.  Теориялық  метро-
логия  туралы  түсінік.  Өлшеу  бірлігін  қамтамасыз 
ететін  мемлекеттік  жүйе.  Метрологияның  нормативті 
базасы. Сапа жүйесін және тауарлар сертификаттарын 
қамтамасыз  ету  метрологиясы.  Сертификаттау  тура-
лы  түсінік:  сертификаттаудың  негізгі  ұғымдары. 
Сертификаттаудың  негізгі  принциптері  және  мақсат-
тары.  Міндетті  және  ерікті  сертификаттау.  Мін дет-
ті  сертификаттаудың  қатысушылары.  Ерікті  сер-
тификаттаудың  қатысушылары.  Сертификаттау  ереже-
лері.  Сертификаттау  сұлбасы.  Істелінген  жұмыстарды 
сертификаттау  ерекшеліктері.  Міндетті  және  ерікті 
сертификаттаулардың  айырмашылықтары.  Шикізатты 
сертификаттау  сызбасы.  Жұмысты  сертификаттау 
сызбасы.  Практикалық  жұмыстар:  №1-6  сабақтар.  Қо-
сымшалар. 
2011/112 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-329-2  
жУМадиЛоВа Г. Ш.
Учебное пособие по  дисциплине «Стандартизация про-
дукции» составлено в соответствии  с учебной програм-
мой.
В  пособии  дается  материал  о  роли  стандартизации  на 
этапах  жизненного  цикла  продукции,  об  управлении 
качеством продукции, важной роли стандарта и других 
нормативных документов в управлении качеством про-
дукции.
Пособие содержит приложения, в которых представле-
ны образцы документов, предлагаемые для изучения по 
разделам. Данное пособие рассчитано на практическую 
помощь  в  изучении  предмета  «Стандартизация  про-
дукции» и предназначено для учащихся технического и 
профессионального образования.
Содержание:  Введение.  Основы  стандартизации. 
Цели  стандартизации.  Законодательная  основа  госу-
дарственной  системы  технического  регулиро ва ния  Ре-
спублики Казахстан. Стандарты разных  категорий и ви-
дов. Управление качеством продук ции. Классификация 
показателей  качества  про дукции.  Оценка  уровня  каче-
ства  продукции.  Конку рентоспособность  продукции. 
Планирование  каче ства  продукции.  Международная  и 
региональная стан дартизация. Международное сотруд-
ничество  РК  в  об ласти  стандартизации.  Международ-
ные  организации  по  стандартизации.  Международная 
конференция по аккредитации испытательных лабора-
торий (ИЛАК). Генеральное соглашение по тарифам и 
торговле  (ГАТТ/ВТО).  Международная  организация  за-
конодательной метро логии (МОЗМ). Европейская орга-
низация по контролю качества (ЕОКК). Государственная 
система технического регулирования Республики Казах-
стан.
2010/232 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-899-9 
Стандарттау, 
сертификаттау 
және 
метрология 
негіздері
Оқу құралы
Стандартизация 
продукции
 
Учебное пособие

137
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Стандарттау. Статистика
Стандартизация. Статистика
ШаЙТоВа  н.ж.,  Ақтөбе  политехникалық  колледжінде, 
оқытушы 
Оқу  құралында  статистика  пәнінің  әдістері  мен 
міндеттері және зерттеу кезеңдері қарастырылған.
Сондай-ақ,  статистикалық  бақылаудың  түрлері, 
статистикалық  мәліметтерді  жинақтау  және  оларды 
топтау белгілерімен қатар, статистикалық шамалар мен 
көрсеткіштер, тәжірибелік тапсырмалар берілген.
Оқу  құралы  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін 
оқу  орындарының  оқушылары  мен  оқытушыларына 
арналған.  
МазМұны:  Кіріспе.  Статистика    пәні    мен    әдісі. 
Статистика  туралы  жалпы  түсінік  және  оның  даму 
процестері.  Статистика  пәні  және  оның  зерттеу 
объектісі  (зерзаты).  Статистикалық  әдістер  және  оның 
зерттеу  кезеңдері.  Ұлттық  статистика  агенттігінің 
ұйымдастырылуы  және  оның  міндеттері.  Біртұтас 
есеп  жүйесі  және  статистика.  Статистика  органының 
ұйымдастырылуы.  Мемлекеттік  ұлттық  статистика 
агенттігінің  міндеттері  мен  атқаратын  қызметтері. 
Статистикалық  бақылау  туралы  түсінік  және  оның 
негізгі 
мақсаттары. 
Статистикалық 
бақылауды 
ұйымдастырудың  негізгі  формалары.    Статистикалық 
бақылау  кезіндегі  жіберілетін  қате  және  оны  тексеру 
тәсілі.  Статистикалық    берілгендерді    жинақтау  және 
топтастыру. Кестелер  мен графиктер. Бөлу  қатарлары. 
Картограмма  және  картодиаграмма.  Статистикалық 
шамалар  мен  көрсеткіштер.  Статистикадағы    нақты  
және    қатынастық    көрсеткіштік.  Орташа  шаманың 
мәні  мен  маңызы  және  қолданылу  шарттары.  Мода 
және  медиана.  Қоғамдық    құбылыстар    динамикасын 
(өсіңкілік)  зерттеу. Статистикалық зерттеудегі индекстік 
әдіс. Тәжірибелік тапсырмалар.  
2010/216 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-068-0 
СадыКоВа  а.ж.,  начальник  управления  водного  транс-
порта Управления перевозок, экономической и тарифной по-
литики на железнодорожном транспорте Комитета транс-
порта  и  путей  сообщения  Министерства  транспорта  и 
коммуникаций РК
Учебник    охватывает  основные  разделы  курса  «Стати-
стика», являющегося базовым для учащихся колледжей 
по  специальности  «Статистика»  всех  форм    обучения. 
В  данном  учебнике  рассматриваются  вопросы  органи-
зации  статистики,  сбора  статистической  информации 
в  условиях  рыночной  экономики,  излагается  методи-
ка  расчета  средних  и  относительных  величин,  их  при-
менение  в  экономико-статистическом  анализе.  Особое 
внимание уделяется  статистическим методам  изучения 
взаимосвязей, группировкам, анализу рядов динамики, 
выборочному и индексному методам анализа.
Учебник предназначен для преподавателей и учащихся 
колледжей по специальности «Статистика».
Содержание:     Введение. Предмет и методы стати-
стики. Задачи и организация статистики в условиях ры-
ночной  экономики.  Организация  статистики  в  Респуб-
лике  Казахстан  и  странах  СНГ.  Статистическое  наблю-
дение. Формы, виды и способы статистического наблю-
дения.  Сводка  и  группировка  данных  статистического 
наблюдения.  Статистические таблицы. Статистические 
ряды  распределения.  Графическое  изображение  стати-
стических данных. Поле графика. Геометрические знаки 
или образы. Абсолютные и относительные величины в 
статистике. Средние величины и показатели вариации. 
Несплошное наблюдение. Ряды динамики. Показатели 
рядов динамики. Экономические индексы. Статистиче-
ское  изучение  взаимосвязей  социально-экономических 
явлений. Анализ  статистических данных – заключитель-
ный  этап  статистического  исследования.  Организация 
статистического  наблюдения  за  деятельностью  юриди-
ческих лиц.
2007/168 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-153-2 
 
Статистика 
(Экономика, 
бухгалтерлік 
есеп және аудит)
Оқу құралы
Статистика
 Учебник

138
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Стандарттау. Статистика
Стандартизация. Статистика
БаУБеКоВ С.ж., СеЙТПаноВ П.Қ.
Оқу  құралында  ұн,  нан,  сүт,  ет,  макарон  және  өсімдік 
майлары өнімдеріне қойылатын талаптар мен өнім са-
пасын  бағалау  әдістері  қарастырылған.  Кітап  0601000 
«Метрология,  стандарттау  және  сертификаттау»  ма-
мандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарына арналған.
МазМұны:  Тамақ  өнімдерінің  тағамдық  құндылығы. 
Бидай  дәнінің  сапасын  бақылау.  Бидай  типтері  және 
оның  тармақтары.  Диірменге  қабылданатын  бидайға 
қойылатын  базистік  және  шектік  нормалар.  Астық 
сынамасын  алу  және  оны  зерттеуге  дайындау.  Бидай 
сапасын  бағалау  әдістері.    Ұн  сапасын  бақылау.    Ұн 
сапасына  қойылатын  талаптар  және  оны  бағалау 
әдістері.    Макарон  өнімдерінің  сапасын  бақылау. 
Макарон өнімдері жайында жалпы мағлұматтар.
Макарон  өнімдерінің  сапасын  бағалау  әдістері.  Нан 
өнімдерінің  сапасын  бақылау.  Нан  өндірісінің  негізгі 
шикізаттары.  Нан  өнімдері  сапасын  бағалау  әдістері.  
Сүт сапасын бақылау. Сүттің химиялық құрамы. Сүттің 
биологиялық  құндылығы.  Сүт  және  сүт  өнімдерінің 
сапасы.    Сүт  сапасын  бағалау  әдістері.  Ет  сапасын 
бақылау. Еттің морфологиясы және химиялық құрамы. 
Еттің  тағамдық  және  биологиялық  құндылығы.    Ет 
сапасын  бағалау  әдістері.  Өсімдік  майының  сапасын 
физика-химиялық  зерттеу  әдістері.    Өсімдік  майын 
өндіру  ерекшеліктері.    Өсімдік  майы  сапасын  бағалау 
әдістері.
2014. – 152 б./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-292-813-6
жоЛаеВа Қ.
«Статистика» 
пәні 
бойынша 
оқу-зертханалық 
практикум  10  тәжірибелік-зертханалақ  жұмыстан 
құралған. Оқу-зертханалық практикумда статистиканың 
негізгі  жалпы  қоғамдық  құбылыстардың  сандық  және 
сапалық  көрсеткіштермен  сипаттау  әдістері  ашып 
көрсетілген.  Ұсынылып  отырған  оқу-зертханалық 
практикумда экономика-статистикалық зерттеу кезінде 
қолданылатын  статистикалық  әдістері  жүйелі  түрде 
көрсетілген.  Ортақ  көрсеткіштерді  талдау,  оларды 
экономика-матемаикалық  кестелік  және  графиктік 
әдіспен болжау жолдары қарастырылған. Әр практикум 
бойынша  тақырыптар  толық  ашылып,  статистикалық 
есептер негізінде тәжірибелік жұмыстар және бақылау 
сұрақтары қарастырылған.
МазМұны:  Тақырыбы:  статистикалық  кестені  құру 
жолдары  мен  бөлу  қатары.  Тақырыбы:  статистикалық 
мәліметтерді  топтау  әдісі  арқылы  талдау  және  өңдеу. 
Тақырыбы:  статистикалық  мәліметтерді  графиктер 
арқылы  бейнелеу.  Тақырыбы:  статистикадағы  нақты 
және қатысты шамалар мен олардың түрлер. Тақырыбы: 
статистикадағы  дәрежелік  орташа  шамалар  есебі. 
Тақырыбы:  статистикадағы  құрылымдық  орташа  ша-
малар есебі. Тақырыбы: вариация көрсеткіштері туралы 
түсінік және оны. есептеу тәсілдері. Тақырыбы: өсіңкілік 
қатардағы болжау әдісін ұйымдастыру. Тақырыбы: ста-
тистикалық  есептерде  индекс  әдістерін  қолдану  жол-
дары. Тест тапсырмалары. Әдебиеттер.
2014. – 176 б./ 60х84 1/16
ISBN 978-601-292-842-6
Өнім сапасын 
бақылау
Оқу құралы
Статистика
Оқу­
зертханалық 
практикум

139
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Математика, физика және химия 
Математика, физика и химия
адаМБаеВ М.
Оқу-әдістемелік құрал автоматты басқару теориясының 
негізгі  тараулары  бойынша  топтастырылған  автоматты 
жүйелер есептерінің сандық мысалдарын құрайды. Мы-
салдар керекті әдістемелік нұсқаулармен және түсінікте-
мелермен келтірілген.
Құрылымдық  сұлбаларды  құру  мен  түрлендіру,  опе-
раторлық  теңдеулерді  құру,  буындар  мен  жүйелер-   
дің беріліс функцияларын анықтау және АРЖ жұмысы-
ның орнықтылығы туралы мәселелер қарастырылған.
Оқу-әдістемелік құрал ретіндегі кітап техникалық және 
кәсіптік  оқу  орындарында  оқытылатын  «Автоматты 
басқару  және  реттеу  теориялары»  курстарына,  1107000 
– «Көтергіш көлік, құрылыс жол машиналары мен жа-
бдықтарын  техникалық  пайдалану»  мамандықтары 
бойынша білім алушыларға арналған.
МазМұны: Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Типтік 
динамикалық буындар. Негізгі түсініктемелері. АРЖ-нің 
типтік  буындары,  олардың  беріліс  функциялары  мен 
жиіліктік сипаттамалары. АРЖ-нің типтік буындары, бе-
ріліс функциялары мен жиіліктік сипаттамалары. Тип-
тік  динамикалық  буындардың  қосылуы.    Құрылымдық 
сызбаларды түрлендіру мен құрудың негізгі ережелері. 
Типтік динамикалық буындардың жиіліктік сипаттама-
ларын  есептеу  және  құру.    Жүйелердің  тұрақтылығы. 
Сызықты  жүйелердің  тұрақтылығын  зерттеу.  Tүзетуші 
құрылғылардың тағайындалуы.  Негізгі әдістер. Жалпы 
мағлұматтар.  ЛАЖС  мен  ЛФЖ  ТДЗ  және  жүйелердің 
логарифмді  жиіліктік  сипаттамасы  әдісімен  синтездеу.  
Кешігуі  бар  жүйелер  және  олардың  тұрақтылығы  мен 
сапасы.  Негізгі әсері бойынша басқару жүйелері, құрам-
дастырылған жүйелер. Көпбайланысты реттеу жүйеле-
рін  синтездеу.  Әдістемелік  нұсқау  және  оқушылардың 
өзіндік  жұмысы  бойынша  тапсырмалар.  Типтік  дина-
микалық  буындар  мен  жүйелердің  жиіліктік  сипатта-
маларын  есептеу  мен  құру  (ӨЖ-1).    Сызықтық  жүйе-
лердің  тұрақтылығының  анализі  (ӨЖ-2).    Автоматты 
басқару жүйелеріндегі өтпелі процестер (ӨЖ-3).  АРЖ-
ның  тізбектес  түзетуші  құрылғысын  ЛАЖС  әдісімен 
талдау (ӨЖ-4). Әдістемелік нұсқау және курстық жоба-
лау бойынша тапсырмалар.  Өзін-өзі тексеру үшін тест 
тапсырмалары. VISSIM және MATLAB ортасы бойынша 
зертханалық сабаққа әдістемелік нұсқау.
2015. – 152 бет./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-302-235-2
автоматты басқару 
теориясы
Оқу­әдістемелік құрал
ҚұрМанаЛина  Ш.х.,  педагогика  ғылымдарының 
докторы,  профессор,  Қазақстан  Педагогикалық  Ғылым­
дар  Академиясының,  Халықаралық  ақпараттандыру  
Академи я  сының академигі; 
ҚұрМанаЛина С.х. 
Оқу-әдістемелік  құрал  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру»  мамандығы  бойынша  «Шағын  жинақталған 
мектептерде  оқу-тәрбие  үрдісін  ұйымдастыру»  үлгілік 
оқу  бағдарламасының  негізінде  жасалған.  Оқулықта 
шағын  жинақталған  бастауыш  мектептің  оқу-тәрбие 
үрдісін  ұйымдастыру  ерекшеліктері  қарастырылып, 
үлгі  ретінде  сабақ  кестелері,  күнтізбелік-тақырыптық 
жоспарлар,  сабақ  жоспарлары  қарастырылған.  Әрбір 
тарау  соңында  тест  сұрақтары  мен  тапсырмалар  тізімі 
және жаттығулар берілген. 
Оқу-әдістемелік  құрал  педагогикалық  колледж  оқу-
шыларына  және  шағын  жинақталған  мектептердің 
мұғалімдеріне арналған.  
МазМұны:  Алғы  сөз.  Шағын  жинақталған  бастауыш 
мектептерде  математиканы  оқыту  әдістемесі.  Оқыту 
үрдісін  ұйымдастырудың  ерекшеліктері.  Пәндерді 
біріктіріп  комплект  түзу.  Сабақ  кестесін  жасақтау. 
Шағын  жинақталаған  мектепте  математиканы  оқы-
туды  ұйымдастырудың  ерекшеліктері.  Оқушылар 
өздігінен орындайтын жұмыстарды ұйымдастыру. 
1-4  сыныптарына  арналған  математикадан  оқу-әдіс-
темелік  топтама.  Бастауыш  сыныптардағы  мате матика 
сабағы.  Математиканы  оқытуды  ұйымд астыру.  Өздік 
жұмыс.  Үлгермеушіліктің  алдын  алу.  Оқушылардың 
математикалық  білім,  білік  және  дағдыларын  тексеру. 
Математика  сабағын  талдау.  Математикадан  сыныптан 
тыс жүргізілетін  жұмыс түрлері. Сабақ жоспары. Ша-
ғын  жинақталған  бастауыш  мектепте  математиканы 
оқыту әдістемесінің бағдарламасы. Тест тапсырмалары. 
Күнтізбелік-тақырыптық жоспар. 
2008/ 272  б./ 84х108  
1
/
32 
ISBN 9965-35-481-2  
Шағын  
жинақталған 
мектептегі 
математика 
Оқу­әдістемелік құралы

140
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Математика, физика және химия 
Математика, физика и химия
жҮнІСБеКоВа  ж.а.,  Шымкент  әлеуметтік­педаго­
гикалық  университетінің  оқытушысы,  педагогика  ғылым­
дарының кандидаты;
КерІМБеКоВ  М.Ә.,  Шымкент  әлеуметтік­педаго­
гикалық  университетінің  оқытушысы,  педагогика  ғылым­
дарының кандидаты;
ӨТеБаеВ М.Ө., педагогика ғылымдарының кандидаты
Оқу  құралында  жоғары  математика  бойынша  мате-
матикалық  анализ,  дифференциалдық  теңдеулер, 
ықтималдықтар  теориясы  мен  қаржылық  есептеулер  
теориясы қамтылған. Мұнда экономикалық ма-
ма н дықтардың    оқу      жоспарына    және    қазіргі    өмір  
талабына  сәйкес  математикалық  ұғымдардың,  тұжы-
рымдардың экономикалық мағыналары мен қолданулары 
келт ір ілген.             
Колледждердің  экономикалық  мамандықтар  бойынша 
оқитын студенттеріне және оқытушыларына арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Сызықтық  алгебра.  Анализ-
ге  кіріспе:  Тiзбектер.  Функция  шегi.  Функциялардың 
үзіліссiздiгi,  туындысы.  Дифференциалдау  ережелерi. 
Ықтималдықтар  теориясы:  Негiзгi  ұғымдар.  Класси-
калық және статистикалық анықтамасы. Салыстырмалы 
жиiлiк. Ықтималдықтарды қосу теоремасы. Қарама-қар-
сы  оқиғаның  ықтималдығы.  Шартты  ықтималдық. 
Ықтималдықтарды  көбейту  теоремасы.  Тәуелсiз  оқиға-
лар. Толық ықтималдық формуласы. Байес формуласы. 
Комбинаториканың  негiзгi  формулалары.  Геометрия-
лық  ықтималдық.  Ықтималдықтар  тео риясының  ак-
сиомалық негiздерi. Бернулли схемасы. Ең ықтимал сан 
және ең үлкен ықтималдық. Пуассонның жуықтап есеп-
теу формуласы. Муавр-Лапластың шектiк теоремалары. 
Жиiлiктi  бағалау  есептерi.  Кездейсоқ  шамалар  жайын-
да  түсiнiк.  Математика  –  қаржылық  есептерде:  Ссуда 
мерзiмiн  және  пайыздық  мөлшерлеменің  шамасын 
анықтау. Номиналды және тиiмдi мөлшерлемелер. Күр-
делi  пайыздар  бойынша  дисконттау.  Күрделi  есептiк 
мөлшерлемелер  бойынша  операциялар.  Үздiксiз  өсiру 
және  дисконттау  –  үздiксiз  пайыздар.  Төлем  мерзiмi 
мен пайыздық мөлшерлеменің шамасын анықтау. Тест 
сұрақтары. 
2010 / 248 б./ 84х108  
1
/
32
ISBN 978-601-292-248-6
СУханБердина Ғ.х., М. Мәметова атындағы Қызылор­
да гуманитарлық колледжінің мате­ м атика пәнінің оқы­
тушысы, жоғары санатты маман
Оқу  құралы  педагогикалық,  гуманитарлық  кол-
ле дждердегі  0111063  –  «Математика  мұғалімі»  маман -
дығының студенттері мен педагогикалық инсти туттарда 
оқитын  студенттер  үшін    геометрия  пәні  бойынша  өз 
білімдерін  толықтыруға  мүмкіндік  береді.  Сонымен 
бірге  бұл  кітапшаны  математиканы  тереңдетіп  оқы-
татын  мектептерде  қосымша  оқу  құралы  ретінде  пай-
далануына болады.
МазМұны:  Тест  және  оның  түрлері.  Жазықтықтағы 
координаттарды  зерттеу  әдісі.  Екінші  ретті  қисықтар. 
Жазықтықты  түрлендіру.  Кеңістіктегі  координаттарды 
зерттеу  әдісі.  Екінші  ретті  беттер.  Проективті  кеңістік 
ұғымдары. Бейнелеудің зерттеу әдістері. Аксоматиканың 
жалпы  мәселелері.  Евклидтік  емес  геометриялар.  Тест 
жауаптары. 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет