МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет23/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   58

МазМұны:  Кіріспе.  Басқару  процесінің  негізгі 
элементтері:  Менеджмент  негіздері  пәнінің  міндеті 
және  мақсаты.  Алғышарттары.  Қазіргі  қоғамдағы 
менеджмент.  Менеджер  және  ұйым.  Ұйымның  ішкі 
және сыртқы ортасы. Ұйымдағы басқарудың әлеуметтік 
аспектілері. Шешім қабылдау мен қарым-қатынас жасау 
өнері:  Ұйымдағы  коммуникациялар.  Шешім  қабылдау 
және басқару ғылымы. Қазіргі басқарудағы болжау мен 
үлгілеудің рөлі. Басқару функциялары: Стратегияларды 
жоспарлау мен жүзеге асыру. Басқаруды ұйымдастыру: 
құрылымының  бөлінуі  мен  құрылуы.  Мотивация  – 
табысты  басқару  негіздерінің  бірі.  Бақылау.  Лидерлік 
және  басқарушылық:  Ұйымдағы  топтардың  құрылуы 
және  басқару.  Жеке  тұлға,  менеджердің  беделі  және 
билігі  (жетекшілік  және  лидерлік).  Жанжалдар  мен 
түңілістерді басқару стратегиясы. Кадрлық менеджмент 
негіздері. Қорытынды. 
2007 / 260 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-170-9
9-0337

130
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Маркетинг және менеджмент
Маркетинг и менеджмент
СаТыБаЛды  С.С.,  Қазақ  ұлттық  техникалық  универ­
ситетінің  профессоры,  экономика  ғылымдарының  канди­
даты, Алматы қ.;
БаЙТанаеВа Б.а., Қазақ ұлттық техникалық уни вер­
ситетінің  профессоры,  экономика  ғылым дарының  канди­
даты
Оқулық екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде батыстық 
дамыған елдердегі қалыптасқан теория негіздерін және 
практикалық  әдіс-тәсілдерін  арқау  ете  отырып,  біздің 
елдегі нарықтық экономиканы басқарудың маркетингтік 
қағидалары,  функциялары,  стратегиялары,  жоспарлау, 
ақпарат  және  зерттеулер  жүйелері  сөз  болады.  Екінші 
бөлім  менеджмент  негіздерін  қарастырады.  Мұнда 
менеджменттің  теориясы  және  оның  принциптері, 
функциялары,  әдістері,  ұйымдық  мәдениет,  ұйым да с-
тырушылық қызмет баяндалған. 
Оқулық  экономика  саласына  мамандандырылған  тех-
никалық және кәсіптік оқу орындарының оқушыларына 
арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Өндірісті  ұйымдастыру  мен 
басқарудың маркетингтік тұжырымдамалары.   Мар ке-
тинг  процесі,  функциялары  және  басқару.  Маркетинг-
тік орта. Тұтынушылар нарығы және тұтынушылардың 
сатып  алу  тәртібі.  Кәсiпорындар  нарығы  және  тұтыну-
шы қылығы. Нарықты сегменттеу. Маркетингтік зертте-
улер  және  маркетингтік    ақпараттық  жүйе.  Маркетинг  
сал а сындағы тауарлар және тауарлық саясат. Маркетинг 
жүйесіндегі  баға  және  саясат.  Тауар  қозғалысы  және 
өткізу  саясаты.  Тауар  жылжытылуы  және  маркетинг-
тік  коммуникациялық  саясат.  Маркетингті  жоспарлау 
және  ұйымдастыру.  Менеджмент  туралы  түсінік,  оның 
даму  тарихы.  Ұйымдағы  адам.  Адам  және  топ.  Қысқа-
ша  қорытынды.  Ұйым  жұмысын  жобалау.  Қысқаша 
қорытынды. Ұйымдық мәдениет. Қысқаша қорытынды. 
Лидерлік  негіздері. Глоссарий. 
2007 / 320 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-212-6 
 Маркетинг 
және 
менеджмент 
негіздері 
Оқулық
Маркетинг, 
менеджмент 
и организация 
нефтебизнеса
Учебное пособие
джеТПиСоВа а.
Учебное  пособие  «Маркетинг,  менеджмент  и  органи-
зация  нефтебизнеса»  построено  на  современной  кон-
цепции  маркетинга,  менеджмента,  как  своеобразной 
фило софии  ведения  деловых  операций,  как  нового  на-
учного направления развития экономики.
Большое внимание уделено основным вопросам разви-
тия нефтебизнеса в Республике Казахстан.
Предназначено для студентов, аспирантов, а также для 
широкого круга читателей.
Содержание: Тематический план и содержание про-
граммы  дисциплины.  Деятельность  в  сфере  бизнеса 
(пред  принимательство  в  экономическом  управлении 
про изводством). Динамика групп и лидерство в системе 
менеджмента.  Информационное  обеспечение  бизнеса. 
Обеспечение  эффективности  деятельности  организа-
ции.  Социальные  основы  маркетинга:  удовлетворение 
люд ских потребностей. Маркетинговая среда. Цена как 
кате гория  рыночного  хозяйства.  Организация  нефте-
бизнеса.
2012/ 192 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-341-4

131
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Маркетинг және менеджмент
Маркетинг и менеджмент
ТоҚБаеВа  ж.ж.,  Ш.  Есенов  атындағы  Каспий  мем­
лекеттік технологиялар және инжиниринг университетінің 
аға оқытушысы;
ТаСҚынБаЙҚызы  ж.,  Ш.  Есенов  атындағы  Каспий 
мемлекеттік  технологиялар  және  инжиниринг  универ­
ситетінің аға оқытушысы
Оқу  құралында  маркетингтiң  теориялық  негiздерi  мен 
тұжырымдамалары, тауар және қызметтер нарығындағы 
тұтынушылық 
iс-әрекет 
теориясының 
негiздерi, 
нарықты сегменттеу және маркетинг жүйесiндегi тауар 
саясаты  тақырыптары  қарастырылған.  Сонымен  қатар, 
құралда  бақылау  сұрақтары  мен  тапсырмалар,  тест 
тапсырмалары қамтылған.
Оқу  құралы  экономика  саласына  мамандандырылған 
техникалық  және  кәсіптік  оқу  орындарының  оқуш ы-
ларына арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Тақырыптық  жоспар.  Дәріс 
тезистері:  Маркетингтiң  теориялық  негiздерi,  прин-
циптері,  тәсілдері,  қызметі  мен    тұжырымдамалары. 
Нарық  және  қажеттілік  –  маркетингтік  қызметтің 
негізі  ретінде.  Маркетинг  ортасы  және  кәсіпорын 
маркетингі.  Тұтыну  нарығындағы  сатып  алушылардың 
мiнез-құлықтары.  Нарықты  зерттеу  мен  сегменттеудiң 
әдiстемелiк негiздерi. Маркетинг жүйесіндегі тауар және 
тауар  саясаты.  Маркетингтегi  баға  және  баға  саясаты. 
Маркетингтегі  тауар  қозғалысы  және  өткізу  саясаты. 
Маркетингтегі  коммуникация    жүйесі.  Маркетингтi 
жоспарлау  және  бақылау.  Дәрістер:  Маркетингтiң 
теориялық  негiздерi,  принциптері,  тәсілдері,  қызметі 
мен  тұжырымдамалары.  Нарық  және  қажеттілік  мар-
кетингтік  қызметтің  негізі  ретінде.  Маркетинг  ортасы 
және кәсіпорын маркетингі. Тұтыну нарығындағы сатып 
алушылардың  мiнез-құлықтары.  Нарықты  зерттеу 
мен  сегменттеудің  әдістемелік  негіздері.  Маркетинг 
жүйесіндегі  тауар  және  тауар  саясаты.  Маркетингтегі 
баға және баға саясаты. Маркетингтегі тауар қозғалысы 
және  өткізу  саясаты.  Маркетингтегі  коммуникация 
жүйесі. Маркетингті жоспарлау және бақылау. Бірінші 
және екінші аралық бақылау сұрақтары тізбесі. Бақылау 
тапсырмаларының  қосымша  нұсқалары.  Емтихан 
сұрақтары. Тесттік бақылау тапсырмалары кешені. 
2008 / 192 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-353-6 
ТоЙКин  С.х.,  Шәкәрім  атындағы  Семей  мемлекеттік 
университетінің  қаржы­экономикалық  факультеті  де­ 
к анының  орынбасары,  ауыл  шаруашылығы  ғылымдарының 
кандидаты, доцент; 
жаЙнаКоВа  Ә.Т.,  Шәкәрім  атындағы  Семей  мем­ 
л екеттік  университетінің  қаржы­экономикалық  факул ь­
теті аға оқытушысы;
ТӘМПІШеВа  К.Б.,  Шәкәрім  атындағы  Семей  мем­ 
л екеттік  университетінің  қаржы­экономикалық  факуль­
тетінің аға оқытушысы
Оқулықтың  негізгі  мақсаты  –  оқырмандарға  маркетинг 
туралы біртұтас түсініктердің қалыптасуына көмектесу 
және  олардың  кеңінен  алған  білімдерін  пайдалануға 
ынталандыру.  Оқулықта  маркетинг  түсінігі,  маркетинг 
орта мен зерттеу жүйесі, кәсіп орын және тұтынушылар 
нарықтары,  сегменттеу  процесі  мен  оның  мақсаттары, 
тауарды  дайындау,  тауарға  баға  белгілеу,  оны  тарату 
әдістері  мен  қозғалысы  туралы  мағлұмат  берілген. 
Сонымен  қатар,  баға  саясаты,  бөлшек  және  көтерме 
сауданы ұйымдастыру, жарнамалық қызмет, стратегия, 
жоспарлау,  бақылау,  коммерциялық  емес  қызметтегі 
маркетингтік орта және халықаралық маркетинг туралы 
да мәліметтер қарастырылған.
Оқулықты  жоғары  оқу  орындары  мен  колледждерде, 
сонымен  қатар  маркетингті  өз  бетімен  игеру  үшін  де 
қолдануға болады.
МазМұны:  Кіріспе.  Маркетингті  басқару  процесі. 
Маркетингтік  зерттеулер  және  маркетингтік  ақпарат 
жүйесі.  Нарықты  сегменттеу,  мақсатты  сегменттерді 
таңдау,  тауарға  жайлы  жағдай  жасау.  Тауарларды 
әзірлеу: тауарлар, тауарлық маркалар, орау, көрсетілетін 
қызметтер.  Тауарларға  баға  қою:  баға  белгілеу  саясаты 
мен оның міндеттері. Тауарлар тарату тәсілдері, тарату  
арналары  және  тауарлар  қозғалысы.  Көтерме  және 
бөлшек  сауда.  Тауарлар  қозғалысы.  Жарнама,  өнім 
өткізуді  ынталандыру  және  насихат.  Тауар  қозғалысы: 
жеке  сату  және  өткізуді  басқару.  Маркетингтік  шара-
ларды жүзеге асыру. Стратегиясы, жоспарлау, бақылау. 
Халықаралық  маркетинг.  Коммерциялық  емес  қызмет 
саласындағы маркетинг және қызмет көрсету маркетингі. 
Маркетинг және қоғам.
2008/256 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-409-0 
Маркетинг негіздері 
Оқу құралы
Маркетинг 
негіздері
Оқулық

132
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Маркетинг және менеджмент
Маркетинг и менеджмент
жаКеноВа Б.К.,  Р. Байсейітов атындағы Семей қаржы­
экономикалық колледжінің оқытушысы;
ТаМПиШеВ Б.У.,  Р. Байсейітов атындағы Семей қаржы­
экономикалық колледжінің оқытушысы;
СЛаТоВа  ж.Т.,  Менеджмент  және  бизнес  колледжінің 
оқытушысы
«Менеджмент негіздері» пәнінен тест тапсырмаларының 
жинағы  оқытушыға  бақылаудың  барлық  түрлерін 
жүргізуге  мүмкіндік  береді,  сонымен  қатар  (ағымдық, 
қорытынды)  оқушының  оқу  үлгерімін  анықтауға  және 
оқушылар  үшін  олардың  емтиханға,  сауалнамаларға 
дайындық кезінде өздерін  тексеруге мүмкіндік береді. 
Тест  тапсырмаларының  жинағы  техникалық  және 
кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқушыларына 
арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Тест  жүргізудің  педагогикалық 
зерттеу әдісі. Ағымдық    бақылау үшін тест тапсырма-
лары.  Басқару  процесінің  негізгі  элементтері.  Шешім 
қабылдау  мен  қатынас  өнері.  Басқару  қызметтері.  Же-
текшілік  пен  басқару.  Қорытынды  бақылау  үшін  тест 
тапсырмалары.  Басқару  процесінің  негізгі  элементтері. 
Шешім қабыл дау мен қатынас өнері. Басқару қызметте-
рі. Тест тап сырмаларының жауаптары. 
2011 / 96 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-403-0
Менеджмент в сфере 
общественного 
питания 
Учебник
Менеджмент 
негіздері (тест 
тапсырмаларының 
жинағы) 
Оқу құралы
БаБенКо  р.,  директор  частного  учреждения  «Карага н­
динский коммерческий колледж»;
иВаноВа н., ПЛеТень е.
В  настоящем  учебнике  рассмотрены  функции,  прин-
ципы  и  методы  управления  общественным  питани-
ем.    Большое  внимание  уделено  стратегическому  пла-
нированию,  способам  и  методам  планирования,  при-
нятия  управленческих  решений  в  условиях  рыночной 
экономики,  раскрыты  вопросы  работы  менеджера  с 
персоналом,  информацией,  технологией  и  техникой 
управления.
Содержание:  Введение.  Теоретические  основы  ме-
неджмента. Методы и принципы  менеджмента. Целе-
полагание в системе управления. Формулировка целей. 
Сущность  и  принципы  государственного  регулирова-
ния. Национальные программы, прогнозы и их адапта-
ция  в  условиях  рынка.  Стратегия  управления  на  пред-
приятиях питания. Организация, мотивация и контроль 
как  функции  менеджмента  на  предприятиях  питания. 
Понятия  и  свойства  организационных  управленческих 
структур. Организация взаимодействия и полномочия. 
Сущность понятия «мотивация». Котроль как функция 
управления. Информация, технология и техника управ-
ления. Управленческие решения на предприятиях пита-
ния. Власть и способы ее реализации. Управление пер-
соналом. Менеджер и его деятельность.
2007/392 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-168-6 

133
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Стандарттау. Статистика
Стандартизация. Статистика
СоПБеКоВ ж., ТаСТанБеКоВа К. 
Рассматриваются  вопросы  и  понятия  по  дисциплине 
«Товар,  классификация  товаров,  распространение 
товаров». Для студентов, преподавателей, специалистов, 
предпринимателей.
Содержание:  Сегментирование  рынка,  выбор  целе-
вых сегментов и позиционирование товара.  Концепции 
маркетинга.  Сегментирование  рынка.    Выбор  целевых 
сегментов  рынка.  Позиционирование  товара  на  рынке.  
Товары, товарные марки, упаковка. Классификация то-
варов.  Марки товаров . Упаковка, маркировка товара и 
сервисные  услуги  для  покупателей.  Товарный  ассорти-
мент  и  товарная  номенклатура.  Классификация  и  ко-
дирование товаров.  Классификация: понятие, методы, 
правила,  виды.  Кодирование  товаров.  Штриховое  ко-
дирование  товаров.  Классификаторы.  Классификация 
товаров.  Товароведная  классификация  товаров.  Клас-
сификация  товаров,  применяемая  в  маркетинге.  Клас-
сификация  товаров,  применяемая  в  международной 
торговле.  Качество  и  конкурентоспособность  товара. 
Показатели  качества  товара.  Конкурентоспособность. 
Расчет конкурентоспособности.  Создание упаковки то-
вара. Сотрудничество дизайнера и маркетолога.  Этапы 
работы маркетолога над созданием упаковки продукта. 
Основные критерии оценки вариантов упаковки. Разра-
ботка и жизненный цикл товара. Стратегия разработки 
новых товаров. Этапы жизненного цикла товара. Поли-
тика  и  методы  ценообразования.  Проблемы  и  условия 
ценообразования. Факторы ценообразования. Стратегия 
и  тактика  ценообразования.    Распределение  товаров  и 
товародвижение.  Каналы распределения товаров и ус-
луг.  Структура и управление каналами распределения. 
Товародвижение.  Организационные  основы  системы 
распределения. Розничная и оптовая торговля. Рознич-
ная  торговля.    Маркетинговые  решения  в  розничной 
торговле.  Оптовая торговля.  Маркетинговые решения 
в  оптовой  торговле.  Маркетинговая  коммуникация. 
Проблемы, стратегии и методы маркетинговой комму-
никации.  Комплекс  стимулирования.    Реклама,  стиму-
лирование сбыта и пропаганда. Стимулирование сбыта. 
Пропаганда.
2014. – 176 с./ 70 х 100 1/16
ISBN 978-601-292-950-8
Товар, классификация 
товаров, 
распространение 
товаров
Учебно­методическое 
пособие
СаГындыКоВа н.
В  учебно-лабораторном  практикуме  приводятся  ин-
структивные указания к выполнению лабораторных ра-
бот по дисциплине «Статистика», примеры решения и 
оформления  задач;  задания  для  выполнения  расчетов; 
контрольные  вопросы,  а  также  необходимые  сведения 
теоретического характера. Практикум подготовлен в со-
ответствии  с  базовой  программой  и  предназначен  для 
студентов экономических специальностей.
Содержание:  Построение  статистических  таблиц  и 
рядов распределения.   Обработка и анализ первичной 
статистической  информации  методом  группировки.  
Графическое  изображение  статистических  данных.  Аб-
солютные и относительные величины в статистике,
их основные виды. Расчет степенных средних величин в 
статистике. Расчет структурных средних величин в ста-
тистике.  Показатели  вариации  признака  и  способы  их 
вычисления.  Анализ  статистических  рядов  динамики. 
Прогнозирование  в  рядах  динамики.    Применение  ин-
дексных методов в статистических расчетах.
2015. – 104 с./ 60х84 1/16
ISBN 978-601-302-105-8
Статистика
Учебно­лабораторный 
практикум

134
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Стандарттау. Статистика
Стандартизация. Статистика
ЮрЧенКо В.В., старший пре подаватель кафедры «Прибо-
ростроение» Карагандинского государственного техническо-
го университета
В  учебно-методическом  пособии  систематизирован 
нормативный,  учебный  и  методический  материал  по 
основам технических измерений и метрологии. Уче бно-
методическое пособие содержит материалы на глядного 
представления  изучаемого  материала  (рис унки,  схемы, 
таблицы и диаграммы) применение ко т орых в учебном 
процессе будет способствовать кач ес твенному, последо-
вательному  освоению  материала.  Примеры  и  задачи, 
приведенные  в  пособии,  позволяю  закрепить  проеден-
ный  материал  и  выдать  задания  для  самостоятельной 
работы.
Пособие составлено в соответствии с требованиями Го-
сударственного  общеобязательного  стандарта  среднего 
тех нического и профессионального образования по спе-
циальности  3603002  «Автоматизация  технологических 
процессов  и  производств»  и  предназначено  для  пр е-
п одавателей  и  учащихся  колледжей,  и  также  спе ци а-
листов  предприятий,  занимающихся  измер ениями  и 
анализом их результатов.
Содержание: Общие сведения об измерениях – рас-
смотрены понятия средств и методов измерений. Класси-
фикация средств измерений – систематизация методов и 
средств измерений. Измерительные инстру менты геомет-
рических  размеров  –  самый  обширный  парк  измери-
тельного  оборудования.    Основы  и  предмет  метрологии 
–  термины  и  определения,  предмет  и  задачи  метроло-
гии.  Основы  единства  измерения  –  понятие  физическая 
величина,  нормативная  база,  эталоны,  классификация  и 
основные  этапы  измерений,  поверка,  нормирование  ме-
трологических  характеристик.  Погреш ность  и  качество  
измерений – классификация погрешностей и принципы 
ее  оценивания,  способы  обнаружения,  суммирование  и 
оценка результата измерения. Контроль за качеством зна-
ний учащихся – перечень вопросов для самоконтроля зна-
ний (на его основе преподаватель имеет возможность про-
водить устный и письменный опрос учащихся по теорети-
ческим вопросам), условия задач и задания. Приложения. 
2009/ 208 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN  978-601-292-197-7
СерГееВ В.Я., кандидат технических наук, доцент кафе-
дры  «Приборостроение»  Карагандинского  государственного 
технического университета;
ЮрЧенКо В.В., старший пре подаватель кафедры «Прибо-
ростроение» Карагандинского государственного техническо-
го университета
В учебно-методическом пособии систематизирован нор-
мативный, учебный и методический материал по осно-
вам метрологии и средств измерений. Учебно-методиче-
ское пособие содержит материалы наглядного представ-
ления изучаемого материала (рисунки, схе мы, таблицы 
и диаграммы) применение которых в учебном процессе 
будет  способствовать  качественному,  последовательно-
му освоению материала.
Пособие составлено в соответствии с требованиями Го-
сударственного  общеобязательного  стандарта  средне го 
технического и профессионального образования по спе-
циальности 3603002 «Автоматизация техноло гических 
процессов и производств» и предназначено для препо-
давателей и учащихся колледжей, и также специалистов 
предприятий, занимающихся изме ре ниями и анализом 
их результатов.
Содержание: Основы и предмет метрологии – крат-
кий  очерк  истории  метрологии.  Основа  еди нства  из-
мерений  –  международная  система  единиц,  пов ерка 
и  метрологические  характеристики.  Пог реш-
ности  и  качество  измерений  –  принципы  оцен ки  по-
грешностей. Методы обработки резу ль татов из мерений. 
Классификация средств изм ер ений. Осн овные характе-
ристики  средств  изм е р ений.  Ан ал оговые  измеритель-
ные  приб ор ы.  Приборы  маг ни тоэлектрической  систе-
мы  с  пре образователями  пер е менного  тока.  Мостовые 
изм ерительные  схе мы.  Компенсаторы  постоянного  и 
переменного  ток а.  Аналоговые  регистрирующие  при-
боры.   Электронные аналоговые приборы. Цифровые 
из ме  ри  т ель ные приборы.
2009/ 303 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-601-292-189-2 
измерительные 
инструменты и 
основы метрологии
Учебно­методическое пособие
 
СерГееВ В.Я., кандидат техниче-
ских  наук,  до це н т  кафедры  «При-
боростроение»  Ка ра гандинского  го-
сударственного  те хнического  уни-
верситета;
основы метрологии 
и средства 
измерения
Учебник

135
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Стандарттау. Статистика
Стандартизация. Статистика
ПЛеТУхоВа Л.П.,  преподаватель ПЛ № 5, г. Павлодар.
В сборник включены задачи по определению размеров 
деталей  и  сопряжениям;  допускам  для  гладких 
цилиндрических  и  резьбовых  соединений;  задачи  по 
оценке  шероховатости,  определению  погрешности 
формы  поверхности  и  взаимного  расположения; 
выбору  универсальных  средств  измерения.  Все  ГОСТы, 
используемые  в  данном  сборнике,  действительны 
на  территории  РК  и  соответствуют  международным 
стандартам  ИСО.  В  сборнике  также  имеются 
переводные  справочные  данные  стандартов  ОСТ. 
Данный  сборник  задач  по  предмету  «Основы 
стандартизации  и  метрологии»  предназначен  для 
учащихся профессиональных школ и лицеев, изучающих 
профессии,  связанные  с  металлообработкой,  а  также 
применим для подготовки рабочих на производстве.
Содержание:  Введение.  Размеры  деталей  и 
сопряжения  в  машиностроении.  Допуски  и  посадки 
гладких  цилиндрических  соединений.  Погрешности 
формы,  расположения  поверхностей  и  шероховатость. 
Допуски на резьбовые соединения. Выбор универсальных 
измерительных  средств.  Основные  термины  и  опре-
деления.  Примеры  решения  задач.  Справочный  мате-
риал.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет