МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет21/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   58

МазМұны:  Кіріспе.  №1  іскерлік  ойын.  №2  ойын. 
№3  ойын.  №4  ойын.  Бухгалтерлік  есеп  негіздерінен 
тапсырмалар. Тест тапсырмалары. 
2008/88 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-456-1
Бухгалтерлік есеп 
(тесттер жинағы) 
3-басылым
Оқу құралы
Бухгалтерлік 
есеп бойынша 
практикум
Оқу құралы

119
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Бюджет және бухгалтерлік есеп
Бюджет и бухгалтерский учет
ныЙҚанБаеВа  а.,  Қарағанды  экономикалық  универ­
ситетінің аға оқытушысы;
ҚУаныШоВа Л., Көп салалы гуманитарлы­техникалық 
университеттің аға оқытушысы 
Оқу  құралында  бухгалтерлік  есептің  теория лық 
сұрақтары  және  Қазақстан  Республикасы  субъектіле-
рінің  қаржы-шаруашылық  қызметінің  бухгалтерлік 
есеп шот тарының  Бас  жоспарына  сәйкес  кәсіпорында 
ша руашылық  операцияларды  есепке  алудың  маңызды 
мәселелері қарастырылған.
Оқу құралы экономика мамандығы бойынша білім алып 
жүрген студенттерге арналған.
МазМұны:  Бухгалтерлік  есеп  негіздері:  Бухгалтерлік 
есеп,  оның  мәні  мен  маңызы.  Нарықтық  экономика 
жағдайындағы  бухгалтерлік  есептің  рөлі  мен  маңызы. 
Шаруашылық  есепте  қолданылатын  өлшегіштер. 
Шаруашылық  есеп  және  оның  түрлері.  Бухгалтерлік 
есеп  пәні  және  әдістері.  Бухгалтерлік  есеп  пәнінің 
мазмұны.  Бухгалтерлік  есеп  әдістері  мен  элементтері. 
Бухгалтерлік есеп объектілері. Бухгалтерлік баланс және 
есеп  беру.  Баланс  активі  және  пассиві.  Бухгалтерлік 
баланс  құрылымы  мен  мазмұны.  Шаруашылық 
операциялар  әсерінен  баланста  болатын  өзгерістер. 
Есеп  беру  нысандары  мен  түрлері.  Бухгалтерлік  есеп-
шоттары  және  екі  жақты  жазу.  Бухгалтерлік  шот-
тардың  құрылымы  мен  мазмұны.  Шоттарды  екі 
жақты  жазу  мәні  мен  мағынасы.  Жинақтамалы  және 
талдамалы  шоттар,  олардың  өзара  байланысы.  Бухгал-
терлік  шоттар  мен  баланс  арасындағы  байланыс. 
Айналым  тізімдемесі  және  оны  құрастыру  тәртібі. 
Құжаттандыру  және  түгендеу.  Бухгалтерлік  құжаттар, 
оның есептегі маңызы. Құжаттарға қойылатын талаптар. 
Құжаттардың  топтастырылуы.  Түгендеу  және  оның 
қажеттілігі. Есептік тіркелімдер түсінігі. ҚР бухгалтерлік 
есепті  ұйымдастыру.  Кәсіпорындағы  бухгалтерлік 
есеп.  Негізгі  құралдар  есебі.  Негізгі  құралдар  түсінігі. 
Негізгі  құралдардың  келіп  түсуі  және  шығуы.  Негізгі 
құралдардың  тозуын  есептеу.  Материалдық  емес 
активтер  есебі.  Тауарлық-материалдық  қорлар  есебі. 
Ақша  қаражатының  есебі.  Кәсіпорында  «Алтын»  бағ-
дарламасын  қолдану.  Кассалық  операциялары.  Банк 
операциясының  есебі.  Тауарлық-материалдық  құн ды-
лықтар  есебі.  Тауар  операциясының  кіріс  есебі.  Тауар 
операциясы.  Негізгі  құрал.  Баланс.  Анықтама.  Бух-
галтерлік есепшоттардың үлгі жоспары. 
2011/160 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-373-5
ҚаБыЛоВа н.,  ҚР тәуелсіз аудиторы,  сертификатталған 
бухгалтер­практик (CAP)
Бұл  жинақта  «Қаржы»  (салалық)  мамандықтарының 
типтік  бағдарламасына  сәйкес  «Бухгалтерлік  есеп 
теориясы»  курсының  тест  тапсырмалары  ұсынылып 
отыр.  Тест  тапсырмалары  білімді  бақылау  түрлеріне 
мүмкіндік  береді,  оқушылардың  емтиханға  дайындалу 
барысында  өзін-өзі  тексеруіне  негіз  болады.  Жинақ 
бухгалтерлік  есеп  саласындағы  қолданыстағы  заң- 
н амаларға енген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 
қайта өңделіп басылды.
Жинақ  колледж  оқытушылары  мен  оқушыларына 
арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Өнеркәсіптегі  бухгалтерлік  есеп: 
Бухгалтерлік  есепті  ұйымдастыру  мақсаттары  мен 
қағидалары. Ақша қаражаты, есеп  айырысу және несие 
қатынастары есебі. Негізгі құралдар және материалдық 
емес  активтер  есебі.  Тауарлық-материалдық  қорлар 
есебі.  Еңбектің  және  оның  жалақысының  есебі. 
Өндіріс  шығындары  және  өнімнің  өзіндік  құнының 
калькуляциясы  есебі.  Дайын  өнім  және  оны  сату  есебі. 
Қаржылық  нәтижелер  және  меншікті  капитал  есебі. 
Сыртқы  экономикалық  қызмет  есебі.  Шаруашылық 
субъектісінің есеп саясаты. Субъектінің қаржылық есеп 
беруі. Бухгалтерлік есептің салалық ерекшеліктері. Есеп-
тің  ауыл  шаруашылығындағы  ерекшеліктері.  Сауда 
және  қоғамдық  тамақтандыру  кәсіпорындарындағы 
есеп.  Құрылыс  кәсіпорындарындағы  есептің  ұйым-
дастырылуы.  Қосымшалар:  «Бухгалтерлік  есеп  пен 
қаржылық  есептілік  туралы»  Қазақстан  Республика-
сының  Заңы.  Бухгалтерлік  есепті  жүргізу  ережесі. 
Бухгалтерлік  есепке  алу  шоттарының  үлгі  жоспары. 
Салыстырма  кесте.  «Бухгалтерлік  есеп»  пәні  бойынша 
тест тапсырмаларының паспорты. 
2008/168 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-567-7
Бухгалтерлік есеп 
негіздері
Оқу құралы
Бухгалтерлік 
есеп теориясы 
(тесттер жинағы)
 Оқу құралы

120
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Бюджет және бухгалтерлік есеп
Бюджет и бухгалтерский учет
КаБыЛоВа  н.К.,  независимый  аудитор  РК,  серти фи­ 
ц ированный  бухгалтер­практик  (CAP),  директор  ТОО 
«Тани Аудит»; 
доСПаЛиноВа  Ш.а.,  ассистент  аудитор,    сертифи­
цированный  бухгалтер­практик  (CAP),    зам.  директора 
ТОО «Тани Аудит»; 
аБаЙханоВа д.а.ведущий специалист Налогового ко-
митета Министерства финансов РК
В  данном  сборнике  представлены  тестовые  задания  по 
курсу «Бухгалтерского учета» в соответствии с типовой 
программой  для  специальности  0516000  «Финансы»  
(по  отраслям)  и  с  учетом  нормативных  документов  по 
состоянию на 1 января 2009 года.
В  корреспонденциях  счетов  счета  указаны  по  Ново-
му  Типовому  плану  счетов  бухгалтерского  учета  и  в  
скобках  –  по    Старому  Типовому  плану  счетов  бухгал-
терского учета, для быстрой ориентации в МСФО. В кон-
це  сборника  прилагаются  нормативные  документы  по  
бухгалтерскому учету.
Сборник  может  быть  использован  преподавателями  и 
учащимися колледжей и студентами ВУЗов, а также для 
практических работников.
Содержание:  Введение.  Бухгалтерский  учет  в  про-
мышленности:  Задачи  и  принципы  организации  бух-
галтерского учета. Учет денежных средств, расчетных и 
кредитных операций. Учет основных средств и немате-
риальных активов. Учет товарно-материальных запасов. 
Учет труда и его оплата. Учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции. Учет гото-
вой  продукции  и  ее  реализация.  Учет  финансовых  ре-
зультатов  и  собственного  капитала.  Учет  внешнеэконо-
мической деятельности. Учетная политика хозяйствую-
щего субъекта. Финансовая отчетность субъекта. Особен-
ности  бухгалтерского  учета  в  других  отраслях:  Особен-
ности учета в сельском хозяйстве. Учет на предприятиях 
торговли и общественного питания. Организация учета 
в строительстве. Приложения: Закон Республики Казах-
стан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 
Правила  ведения  бухгалтерского  учета.  Типовой  план 
счетов бухгалтерского учета. Сопоставительная таблица. 
Паспорт тестовых заданий по предмету «Бухгалтерский 
учет». 
2009/208 с./84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-818-4 
ҚоМБароВа  а.М.,  Қазақ  қаржы  экономикалық  акаде­
миясының оқытушысы, Семей қаласы
  
Бюджет  бойынша  тәжірибелік  жинақ  тәжірибелік 
сабақтарды  өткізуге  арналған  әдістемелік  нұсқауларды 
қарастырады.  Жинаққа  тест  тапсырмалары,  бақылау 
сұрақтары,  тәжірибелік  тапсырмалар,  сондай-ақ 
тақырыптар  бойынша  бақылау  жұмыстарының  нұс-
қалары енген. 
Бұл жинақты тәжірибелік сабақтар өткізу үшін, сондай-
ақ оқушылардың аралық және қорытынды мемлекеттік 
аттестацияларға  дайындалу  кезінде  өздік  жұмыстарын 
ұйымдастыру үшін пайдалануға болады.
Оқу құралы колледж оқытушылары мен оқушыларына 
арналған.
.
МазМұны:  Кіріспе.  Бюджет  және  бюджет  жүйесі: 
Бюджет  және  бюджет  жүйесінің  мәні  мен  маңызы. 
Бюджеттің  құрылымы.  Бюджеттің  түсімдері  және 
бюджеттен жұмсалатын шығыстар. Бюджеттік алымдар. 
Бірыңғай  бюджеттік  топтама.  Бюджеттің  кірістері 
және  олардың  болжамы:  Салықтар  және  бюджетке 
төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдер.  Қосылған  құн 
салығы. Акциздер. Корпорациялық табыс салығы. Жеке 
табыс салығы. Жер қойнауын пайдаланушылар салығы. 
Әлеуметтік  салық.  Жер  салығы.  Мүлік  салығы.  Көлік 
құралдарына салынатын салық. Бюджеттен жұмсалатын 
шығыстар.  Жергілікті  бюджеттік  бағдарламаларды 
жасау:  Бюджеттік  бағдарламаларды  жасау.  Бюджет 
арқылы  қаржыландырылатын  мемлекеттік  ұйымдар 
үшін  бюджеттің  қаржылық  процедураларының  негізгі 
ережелері. Білім саласын қаржыландыруға жұмсалатын 
шығыстар. 
Жалпы 
білім 
беретін 
мектептерді 
қаржыландыру.  Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқу 
ұйымдарын  қаржыландыру.  Орта  кәсіптік  білім  беру 
ұйымдарын (колледждерді) қаржыландыру. Денсаулық 
сақтауды  қаржыландыруға  жұмсалатын  шығыстар. 
Әлеуметтік  қамсыздандыру  мен  әлеуметтік  көмекті 
қаржыландыруға  жұмсалатын  шығыстар.  Мәдениетті, 
спортты  және  ақпараттық  кеңістікті  қаржыландыруға 
жұмсалатын  шығыстар.  Басқаруды  қаржыландыруға 
жұмсалатын  шығыстар.  Бюджеттің  әзірленуі  және 
атқарылуы: Мемлекеттік қаржылық бақылау. Бюджетті 
әзірлеу.  Бюджеттің  қаралуы  және  бекітілуі.  Бюджеттің 
атқарылуы.  Мемлекеттік  қаржы.  Терминдер  сөздігі. 
Қосымшалар. 
2007 / 184 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN  978-996-535-249-2
Бухгалтерский учет 
(сборник тестов)
Учебное пособие 
Бюджет бойынша 
тәжірибелік жинақ 
Оқу құралы

121
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Бюджет және бухгалтерлік есеп
Бюджет и бухгалтерский учет
МаКароВа  н.а.,  преподаватель  высшей  категории  АО 
«Финансовая академия» Финансово­экономический колледж. 
Преподаватель специальных финансовых дисциплин («Бюд-
жет и бюджетная система», «Финансы и кредит», «Банков-
ское дело»), город Астана; 
СУШина С.Г., преподаватель высшей категории АО «Фи-
нансовая  академия»  Финансово­экономический  колледж. 
Преподаватель специальных финансовых дисциплин («Бюд-
жет и бюджетная система», «Бюджетный учет»)
Данный сборник задач ставит своей целью закрепление 
знаний  при  изучении  следующих  вопросов:  сущность 
и  значение  государственного  бюджета;  принципы  ор-
ганизации  бюджетной  системы;  роль  бюджета  в  обе-
спечении  государством  своих  функций;  поступления  в 
бюджет, формы, методы расходования средств бюджета; 
порядок разработки бюджетных программ и их финан-
сирование; порядок разработки, рассмотрения, утверж-
дения, исполнения и контроля за исполнением бюджета 
всех уровней.
Сборник задач рекомендован для учащихся финансово-
экономических специальностей колледжей по дисцип-
лине «Бюджет и бюджетная система».
Содержание: Сущность и значение государственного 
бюджета, принципы организации бюджетной системы,  
роль бюджета в обеспечении государством своих функ-
ций, обеспечение знаний поступлений в бюджет, форм 
и методов расходования средств бюджетов, порядка раз-
работки  бюджетных  программ  и  их  финансирование,  
разработки,  рассмотрения,  утверждения,  исполнения 
и  контроля  за  исполнением  бюджетов  всех  уровней 
методология  формирования  бюджетов,  расходования 
средств в условиях рыночной экономики, вопросы бюд-
жетного прогнозирования, знаний  Бюджетного Кодекса 
РК  Постановлений Правительства РК о проведении фи-
нансовых  процедур  по  исполнению  бюджета  и  состав-
лению  отчетности  об  исполнении  бюджетов,  законы  о 
республиканском бюджете.
2008/ 376 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN  978-996-535-277-5 
МаКароВа  н.а.,  преподаватель  высшей  категории  АО 
«Финансовая академия» Финансово­экономический колледж. 
Преподаватель специальных финансовых дисциплин («Бюд-
жет и бюджетная система», «Финансы и кредит», «Банков-
ское дело»), город Астана
Учебное пособие «Бюджет и бюджетная система Казах-
стана»  подготовлено  в  соответствии  с  методи ческими 
требованиями стандартов обучения, с типовой програм-
мой для всех экономических специальностей колледжей 
с  целью  изучения  сущности  и  значения  составляющих 
государственного бюджета.
В пособии изложены принципы организации бюджет-
ной  системы,  показана  ее  роль  в  обеспечении  государ-
ством своих функций. С помощью таблиц и диаграмм 
автор раскрывает формы и методы расходования и ис-
полнения средств бюджета, а также порядок разработки 
бюджетных программ.
Содержание:  Понятие  бюджета  и  бюджетной  сис-
темы, состав бюджета, функции бюджета, основы бюд-
жетного  устройства  Республики  Казахстан,  структура 
и  принципы  построения  бюджетной  системы,  место 
республиканского бюджета в бюджетной системе, роль 
республиканского бюджета в финансировании  бюджет-
ных программ республиканского значения, система госу-
дарственных органов в области регулирования бюджет-
ных  отношений,  взаимосвязь  между  бюджетами,  роль 
уполномоченных  органов  в  экономической  жизни  ре-
гиона, бюджетные отношения и их совершенствование, 
состав и структура доходов бюджетов, система налогов 
и других обязательных платежей, порядок разработки, 
рассмотрения  и  утверждения    местных    бюджетов,  со-
держание  решения о местном бюджете, задачи и мето-
ды бюджетного регулирования, распределение доходов 
и расходов бюджетов. порядок составления и утвержде-
ния сводного плана  доходов и расходов бюджетов, ор-
ганизация исполнения бюджетов, права и обязанности 
уполномоченных органов и государственных  налоговых 
органов по исполнению бюджетов в современных усло-
виях,  контроль финансовых органов за кассовым испол-
нением  бюджетов.
2010/72 с./ 84х108 
1
/
32 
ISBN  978-996-535-277-5 
Бюджет 
и бюджетная 
система 
Сборник задач
Бюджет и бюджетная 
система 
2-е издание 
Учебное пособие

122
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Бюджет және бухгалтерлік есеп
Бюджет и бухгалтерский учет
МұрСаЛоВа  х.н.,    Қазақ    агротехникалық  универ­ 
с итетінің аға оқытушысы
Оқу құралында бухгалтерлік есептің негізгі қағидалары, 
бухгалтерлік шоттардың жіктелімі қысқаша баяндалып, 
негізінен  еңбекақы  нысандары  мен  жүйесі  және 
жалақыны есептеу, төлеу тәртібі қарастырылған.
Оқу  құралы  050508  –  «Есеп  және  аудит»,  050506  –  
«Экономика»  мамандықтары  бойынша  білім  алатын 
оқушылар мен студенттерге арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Бухгалтерлік  есептің  мәні  мен 
мазмұны.  Бухгалтерлік  есептің  қағидалары.  Шоттарды 
жіктеу.  Еңбекақы  төлеуді  ұйымдастыру.  Еңбеккерлер 
құрамының  есебі.  Еңбекақы  жүйесі  және  нысаны. 
Өнімдер  мен  еңбек  төлемінің  есебін  ұйымдастыру. 
Орташа  жалақыны  есептеу  тәртібі.  Жұмыс  берушінің 
есебінен  төленетін  жәрдемақы.  Демалыс  ақысын 
төлеу.  Еңбек  қызметіне  байланысты  жазатайым 
оқиғаларды  және  қызметкерлер  денсаулығының 
өзге  де  зақымдануларын  тергеп-тексеру  мен  есепке 
алу.  Қызметкерлермен  еңбекақы  бойынша  есеп 
айырысу.  Жалақының  жинағы  және  оны  тарату.  Ақша 
қаражаттарының  жалпы  сипаттамасы.  Кассадағы  қол-
ма-қол  ақшаның  есебі.  Материалдық  құндылықтарды 
бағалау  әдістері.  Еңбекақы  төлеу  тәртібі.  Бухгалтердің 
кәсіби этикасы. Экономикалық мамандықтарда оқитын 
оқушы,  студенттерге  арналған  тест  жинағы.  Негізгі 
түсініктер мен терминдер. Қосымшалар.
2008/192 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN  978-996-535-426-7
ҚоМБароВа  а.М.,  Қазақ  қаржы  экономикалық 
академиясының оқытушысы;
ҚаМзина  а.а.,  Қазақ  қаржы  экономикалық  академия­
сының аға оқытушысы
Ұсынылып  отырған  тест  тапсырмалары  «Бюджет  және 
бюджет  жүйесі»,  «Бюджеттік  есеп»,  «Салық  және 
салық  салу»,  «Ұйым  қаржысы»  пәндері    бойынша 
оқушылардың білім деңгейін тез және нақты бағалауға, 
қатесін  көрсетіп,  білім  берудегі  қамтылмай  қалған 
жерлерді  анықтауға  мүмкіндік  береді.  Барлық 
тапсырмалар бойынша пайдалануға ыңғайлы болу үшін 
жауаптар келтірілген.
Тест  тапсырмалары  оқытушыларға,  колледж  оқу-
шыларына,  жоғары  оқу  орындарының  студенттеріне 
арналған. 
МазМұны:  Кіріспе.  «Бюджет  және  бюджет  жүйесі» 
пәні. «Бюджеттік есеп» пәні. «Салық салу» пәні. «Ұйым 
қаржысы» пәні. Тест тапсырмаларының кілттері. 
2010 / 272 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-061-1 
еңбекақы төлеу 
есебі
Оқу құралы
Кәсіптік пәндерден 
тест жинағы 
(бух. есеп, аудит, 
бюджет және 
бюджет жүйесі 
бойынша) 
Оқу құралы

123
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Бюджет және бухгалтерлік есеп
Бюджет и бухгалтерский учет
ПоринГ  Л.а.,  преподаватель  эконо мического  колледжа 
Казпотребсоюза, г. Костанай
Практикум по теории бухгалтерского учета составлен в 
соответствии с типовой программой Министерства об-
разования РК.
В  практикуме  даны  задания,  позволяющие  учащимся 
практически  использовать  знания  по  основам  бухгал-
терского  учета,  развивающие  творческое  отно шение  к 
специальности. Задачи даны в соответствии с  Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 
и  изменениями  в  нормативных  документах  по  бухгал-
терскому и налоговому законодательствам.
Практикум предназначен для учащихся экономических 
колледжей.
Содержание: Введение. Задачи по темам: классифи-
кация имущества; бухгалтерский баланс; счета синтети-
ческого и аналитического учета; классификация счетов; 
документация  и  инвентаризация;  регистры  бухгалтер-
ского учета. Сквозная задача по теории бухгалтерского 
учета.  Вопросы  для  фронтального  опроса.  Тесты  для 
само контроля знаний.
2010/72 с./ 84х108
1
/
32  
ISBN 978-601-292-200-4 
ПоринГ  Л.а.,    преподаватель  экономического  колледжа 
Казпотребсоюза, г. Костанай;
джанТУрина  Кульзира  абильжановна,  пре подава­
тель  экономического  колледжа  Казпотребсоюза,  г.  Кос­
та най
Данное учебное пособие предусматривает закрепление 
теоретических знаний на практике по учебно-финансо-
вым и экономическим дисциплинам. Представленная в 
нем сквозная задача по бухгалтерскому учету разработа-
на на основе действующего предприятия, где охвачены 
важнейшие  хозяйственные  показатели:  активы,  обяза-
тельства, доходы, расходы, капитал.
Решая задачу, учащиеся выполняют работу бухгалтера – от 
составления  простейших  первичных  документов  до  за-
писи их в учетные регистры по основным темам курса. 
На основании учетных регистров, главной книги состав-
ляют бухгалтерский баланс и приложение к балансу.
Настоящее  пособие  предназначено  для  учащихся  кол-
леджей,  обучающихся  по  специальности  «Экономика, 
бухгалтерский учет и аудит».
Содержание: Введение. Программа учебной практи-
ки  по  бухгалтерскому  учету  по  специальности  0518000 
«Экономика, бухгалтерский учет и аудит» для учащих-
ся колледжей. Описание системы бухгалтерского учета. 
Учетная  политика  ТОО  «Бахыт».  Рабочий  план  счетов 
ТОО «Бахыт». Организация синтетического учета. Учет 
денежных  средств  в  кассе.  Учет  денежных  средств  на 
расчетном  счете.  Учет  расчетов  с  подотчетными  лица-
ми. Учет материальных ценностей в торговле (магазин, 
киоск).  Учет  расчетов  с  поставщиками,  подрядчиками 
и  кредиторами.  Учет  расчетов  с  покупателями.  Учет 
операций в предприятиях общественного питания (бу-
фет).  Учет  расчетов  по  оплате  труда.  Учет  операций  в 
автотранспорте. Учет основных средств. Учет нематери-
альных активов. Учет расчетов по обязательствам. Учет 
расходов и доходов и закрытие счетов. Составление фи-
нансовой отчетности. Вопросы для самоконтроля, тесты.
2010/104 с./ 84х108
1
/
32
ISBN 978-601-292-080-2 
Практикум 
по теории 
бухгалтерского 
учета 
2-е издание
Практикум
Сквозная задача 
по бухгалтерскому 
учету
Учебное пособие

124
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Бюджет және бухгалтерлік есеп
Бюджет и бухгалтерский учет
КаБыЛоВа н.К., независимый аудитор РК, серти фи ци­
р ованный бухгалтер­практик (CAP), директор ТОО «Тани 
Аудит»; 
доСПаЛиноВа Ш.а.ассистент аудитор,  сер тиф иц и­
ро ванный бухгалтер­практик (CAP),  Зам. дир ек тора ТОО 
«Тани Аудит»; 
аБаЙханоВа  д.а.,  ведущий  специалист  Налогового 
коми тета Министерства финансов РК
В  данном  сборнике  представлены  тестовые  задания  по 
курсу «Теория бухгалтерского учета» в соответствии с ти-
повой программой для специальности 0516000 «Финан-
сы» (по отраслям) и с учетом нормативных документов 
по состоянию на 1 января 2009 года. В конце сборника 
прилагаются нормативные документы по бухгалтерско-
му учету.
Предлагаем тесты позволят проводить все виды контро-
ля  знаний,  полезны  для  самоконтроля  учащихся  при 
подготовке к экзаменам.
Сборник  может  быть  использован  преподавателями  и 
учащимися средних профессиональных учебных заведе-
ний, экономических ВУЗов и при обучении в центрах на 
курсах подготовки бухгалтеров.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет