МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет20/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   58

2015. – 520 стр./ 70 х 1001/16
ISBN 978-601-302-223-9
основы аудита
 
Учебник, 2­е изд., 
перераб. и доп.
Банктегі 
бухгалтерлік 
есеп
Оқу құралы
БиМеноВа а.
Бұл 
оқу 
құралында 
есептің 
халықаралық  
стандарт тары на  сүйене  отырып,  екінші  деңгейлі 
банктердегі  бухгалтерлік  есепті  ұйымдастырудың 
қағидалары  көрсетілген.  Оқу  құралында  әр  бөлімге 
лекция  тезистері,  бақылау  сұрақтары,  логикалық 
сызбанұсқалар, тест сұрақтары және есептер келтірілген. 
Сонымен  қатар,  кейбір  банк  атауларының  орысша-
қазақша сөздігі берілген. 
Жоғары  оқу  орындары  студенттеріне  және  колледж 
оқушыларына, оқытушыларға және банктегі бухгалтерлік 
есеп және есеп беру сұрақтары қызықтыратын басқа да 
тұлғаларға арналған.
МазМұны:    Кіріспе.  Қазақстан  Республикасының 
банк саласы және ондағы бухгалтерлік жүйенің дамуы. 
Қазақстан  Республикасының  банк  саласының  дамуы 
мен  реттелуі.  Бухгалтерлік  есепті  реформалау  және 
халықаралық  қаржылық  есептілік  стандарттарына 
көшу.  Коммерциялық  банктердегі  есеп-операциялық 
жұмысты және құжат айналымын ұйымдастыру. Есеп-
операциялық  жұмыстың  жалпы  сипаттамасы.  Банк 
бухгалтериясының  ұйымдастырылуы  мен  құрылымы. 
Банктегі  бухгалтерлік  есепті  нормативті-құқықтық 
реттеу.  Құжаттау,  құжат  айналымы  және  ішкі  банктік 
бақылау. Логикалық сызбанұсқалар. Есеп айырысу опе-
рацияларын рәсімдеу және олардың бухгалтерлік есебі. 
Нақты ақшасыз есепті ұйымдастыру негіздері. Қазақстан 
Республикасының  төлем  жүйелері.  Төлем  тапсырмасы 
және  төлем  талап-тапсырмасымен  есеп  айырысу  есебі. 
Есеп  айырысудың  аккредитивтік  нысанының  есебі. 
Чектермен  есеп  айырысу.  Логикалық  сызбанұсқалар. 
Тест  сұрақтары.  Кассалық  операциялар  есебі.  Лек-
ция  тезистері.  Банктегі  кассалық  операциялардың 
ұйымдастырылуы.  Кассалық  операциялардың  есебі. 
Логикалық сызбанұсқалар. Тест сұрақтары. Банктің не-
сие операцияларының есебі. Несиелік операциялардың 
мазмұны  мен  түрлері.  Банктің  несиелік  операция-
лар  есебі.  Логикалық  сызбанұсқалар.  Банктің  депозит 
операцияларының  есебі.  Депозиттік  операциялардың 
мазмұны мен түрлері. Банктегі еңбекақы есебі. Еңбекақы 
түсінігі,  түрлері  мен  нысандары.  Еңбекақыны  есептеу 
тәртібі.  Банктің  негізгі  құралдары  мен  материалдық 
емес  активтердің  есебі.  Негізгі  құралдар  есебі.  Банк 
атауларының орысша-қазақша сөздігі. Әдебиеттер.
2010/152 б./ 70х100 1/16.
ISBN 978-601-302-221-5
8-0337

114
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Банк ісі және аудит
Банковское дело и аудит
СадВоКаСоВа  К.  ж.  –  профессор,  доктор  экон.  наук, 
зав.  кафедрой  «Банковское  дело»  Казахского  университета 
экономики, финансов и международной торговли;
МУСина а. а. – профессор, доктор экономических наук, 
проректор  по  науке  и  международным  связям
 
Казахского 
университета  экономики,  финансов  и  международной 
торговли
В  настоящем  учебном  пособии  представлен  материал, 
раскрывающий  правовые  аспекты  банковской  деят ел ь-
ности в Казахстане. Авторы использовали дейст вующие 
правовые акты РК.
Содержание  учебного  пособия  охватывает  все  стор оны 
деятельности банков системы второго уровня: правовой 
статус, регулирование банковских договоров, института 
банковского  счета,  банковских  расчетных  прав оо тно-
шений, кредитных отношений. 
Данное  учебное  пособие  написано  в  соответствии  с 
типовой  программой  дисциплины  «Правовое  регул и-
рование банковской деятельности» и предназначено для 
студентов, обучающихся по специальности «Финансы».
Содержание:  Введение.  Банковское  право  как 
правовой  институт:  понятие  и  предмет.  Банковская 
система:  понятие.  Правовое  положение  Национального 
банка  РК.  Функции  и  операции.  Структура  и  органы.  
Пор я док их формирования. Денежно-кредитная пол итика. 
Полномочия в области денежного обращения. Полномочия 
в организации и регулировании платежей и переводов денег 
и платежных систем. Правовой статус банков втор ого уровня:  
характеристика. Порядок создания бан ков в РК. Требования 
к  руководящим  работникам  банков,  организаций, 
выполняющих  отдельные  виды  банковских  операций. 
Правовое регулирование банковской деятельности: Институт 
банковского  счета  в  современном  банковском  праве  РК. 
Об еспечения  банковских  кредитов.  Правовые  формы 
кредитования  дебиторской  задолжности.  Страхование  
кр едитных  рисков  и  ответственности  заемщика.  Правовое 
регулирование  работы  банков  с  ценными  бумагами. 
Правовое  регулирование  валютных  операций  банков. 
Правовое  регулирование    налогообложения  банковской 
деятельности.  Задачи  и  функции  агентства  Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и  финансовых  организаций  (АФН  РК).  Регулирование 
деятельности  организаций,  осуществляющих  отдельные 
виды банковских опер аций.
2009/ 320 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-641-4 
ҚаБыЛоВа н.ҚР тәуелсіз аудиторы,  сертификаттал­
ған бухгалтер­практик (CAP), БҚО колледждерінде есептік­
экономикалық пәндер бойынша оқытушы;
доСПаЛиноВа  Ш.а.,  аудитор  ассистент,    сертиф и­
каталған бухгалтер­практик (CAP),  «Тани Аудит» ЖШС 
директорының орынбасары
оразаЛиноВ е., «Desa EC» ЖШС­ның Қаржы дире кторы
Оқулықта  бухгалтерлік  есептің  негізін  салушы  қағида-
лары,  базалық  түсініктері,  ұғымдары,  бухгал терлік 
есептегі  активтердің  құндық  бағалануы,  баланстық  қо-
рытынды  жасау,  шоттар,  екі  жақты  жазу  және  есеп 
беру,  бухгалтерлік  құжаттарды,  бухгалтерлік  есептің 
нысандарын құру және сақтау, мазмұны мен тәртіптері, 
бағалау  және  калькуляция  жасау  мәселелері  кеңінен 
қарастырылады.
Оқулық  қаржы-экономикалық  бағыттағы  жоғары  оқу 
орындарының,  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін 
оқу  орындарының  оқытушылары  мен  оқушыларына, 
сонымен қатар тәжірибелік қызметшілерге арнал ған.
МазМұны:  Кіріспе.  Шаруашылық  есепте  қолда-
нылатын  есеп  өлшегіштері,  есептің  түрлері.  Қазақ-
станда бухгалтерлік есепті нормативті құқықтық реттеу. 
Бухгалтерлік  мамандықтың  сипаттамасы.  Бухгалтерлік 
есеп  әдістері.  Бухгалтерлік  баланстың  мазмұны  мен 
құрылымы. Есеп беру түсінігі, нысандары мен түрлері. 
Шаруашылық  әрекеттердің  ықпалынан  баланстың 
өзгеріске  ұшырау  типтері.  Сату  процесінің  есебі.  Шот-
тардың  мақсаты  мен  құрылымы,  экономикалық  маз-
мұны,  баланспен  байланысы  бойынша  жіктелуі.  Есеп 
тіркегіштерінің  түсінігі,  түрлері  мен  нысандары. 
Бухгалтерлік 
есептің 
ұйымдастырылуы, 
оның 
құқықтық және әдістемелік қамтамасыз етілуі. Бас бух-
галтердің  құқықтары  мен  міндеттері.  «Бухгалтерлік 
есепке  алу  және  қаржылық  есеп  беру  туралы»  ҚР 
Заңы.  Қазақстандық  бухгалтерлік  есеп  стандарттары. 
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары. Ба-
қылау  сұрақтары.  Бақылау  тест  тапсырмалары.  Негізгі 
ұғымдар. Қосымшалар.   
2008/368 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN  978-996-535-598-1
Правовое 
регулирование 
банковской 
деятельности 
Учебное пособие
Бухгалтер 
(бухгалтерлік 
есеп негіздері) 
2-басылым
Оқулық

115
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Банк ісі және аудит
Банковское дело и аудит
аУдиТ для 
специальности 
0705002 «Экономика, 
бухгалтерский учет 
и аудит»
Учебное пособие
ШаЙТоВа н.
В условиях рынка важное место в системе контроля для 
получения  достоверной  информации  отводится  ауди-
торским организациям, призванным осуществлять неза-
висимую  экспертизу  и  анализ  финансовой  отчетности 
хозяй ствующих субъектов.
Данное  учебное  пособие  ставит  целью  изучение 
учащимисяч теории аудита в условиях дистанционной 
технологии обучения.
Содержание:  Введение.  Сущность  аудита  и  его 
роль  в  условиях  рыночной  экономики.  Предмет  и 
задачи  аудита.  Правовые  основы  и  субъекты  аудита. 
Основные  элементы  теори  аудита.  Международный 
опыт  организации  аудиторской  деятельности  и  его 
использование  в  Республике  Казахстан.  Аудит  хозяй-
ствующих  субъектов.  Аудит  долгосрочных  активов. 
Аудит краткосрочных активов. Аудит собственного капи-
тала.  Аудит  обязательств.  Аудит  доходов  и  расходов. 
Глоссарий. Тестовые вопросы. Литература.
2010/ 224 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-205-9
Бюджет және бухгалтерлік есеп
Бюджет и бухгалтерский учет
аСаноВа а. 
Оқу-зертханалық практикумда бухгалтерлік есептің не-
гізгі  элементтері  қарастырылған:  кәсіпорын  мүлкінің 
топтастырылуы  мен  жіктелуі,  бухгалтерлік  баланстың 
құрылуы, бухгалтерлік есепшоттары және алғашқы құ-
жаттардың толтырылуы келтірілген.
МазМұны:  №1  тәжірибелік-зертханалық  жұмыс.
Тақырыбы:  Кәсіпорын  мүлкін  топтастыру.  №2  тәжіри-
белік-зертханалық  жұмыс.  Тақырыбы:  Бухгалтерлік  ба-
ланс.  №3  тәжірибелік-зертханалық  жұмыс.  Тақырыбы: 
Бухгалтерлік есепшоттар. №4 тәжірибелік-зертханалық 
жұмыс тақырыбы: Екі жақты жазудың мәні мен маңызы. 
№5  тәжірибелік-зертханалық  жұмыс  тақырыбы:  Ша-
руашылық  үрдістерінің  есебі.  №6  тәжірибелік-зертха-
налық  жұмыс  тақырыбы:  Құжаттардың  бухгалтерлік 
өңделуі,  негізгі  бастапқы    құжаттардың  толтырылуы.  
№7 тәжірибелік-зертханалық жұмыс. Тақырыбы: Түген-
деудің  құжаттармен  бейнеленуі.  №8  тәжірибелік-зерт-
ханалық жұмыс.  Тақырыбы: Бухгалтерлік есеп тіркелім-
дері. Тест тапсырмалары.  Бухгалтерлік есепшоттардың 
жаңа үлгі жоспары. Әдебиеттер.
2014. – 160 бет./ 60х84 1/16
ISBN 978-601-292-818-1
Бухгалтерлік есеп 
негіздері
Оқу­зертханалық 
практикум

116
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
СМаГУЛоВ а.К., профессор, доктор  биологических наук 
Казахского Национального Аграрного Университета
Данное учебное пособие знакомит учащихся и читателей с 
целями и задачами различных экспертиз, терминологией, 
процедурой  проведения  экспертизы  качества  товаров. 
Пособие  состоит  из  четырех  глав  и  предназначено  для 
учащихся  технических  специальностей  средних  учебных 
заведений по направлению «Экспертная деятельность» и 
широкого  круга  читателей,  интересующихся  вопросами 
экспертизы  качества  товаров  и  услуг.  Пособие  содержит 
большое  количество  таблиц,  рисунков  и  нормативных 
документов.
Содержание:  Введение.  Теоретические  основы  
экспе р   тизы:  цели,  задачи,  виды,  основные  элементы. 
Проц едура проведения экспертизы технического уровня 
качества товаров. Структура и со де ржание заключения 
эксперта.  Квалификационные  требования  к  экспертам 
и  их  аттестация.  Международные  квалификационные 
критерии для экспертов-аудиторов по проверке систем 
качества. Общие правила проведения экспертизы каче-
ства  и  количества  товаров:  общие  положения.  Подача 
заявки.  Отбор  образцов  (проб).  Проведение  испыта-
ний.  Оформление  результатов.  Экс пе ртиза  контрактов 
(договоров).  Предотгрузочная  инс пе кция.  Приемочная 
экспертиза.  Идентификация  тов ар ов.  Оплата  пр ои зв о-
димых  работ.  Правила  проведения  Независимой  Эк о -
логической экспертизы: термины и определения, це л и, 
принципы,  объекты.  Показатели  и  требования  эк ол о-
гической  безопасности.  Методы  испытаний,  по р я док, 
оп лата. Экспертиза качества растительных масел (ме то-
д и ческие  положения):  нормативные  ссылки,  объекты, 
по  казатели качества, отбор проб, экспертиза качества и 
ис п ытания. Экспертиза качества молочных продуктов. 
2011/ 176 с./ 84х108
 1
/
32
ISBN 978-601-292-337-7 
 
основы экспертной 
деятельности 
Учебное пособие
Бюджет және бухгалтерлік есеп
Бюджет и бухгалтерский учет
КаБыЛоВа н.
В  учебнике  раскрываются  основополагающие  принци-
пы  бухгалтерского  учета,  базовые  понятия,  термины.  
Дается  общая  характеристика  предмета  и  метода  бух-
галтерского учета применительно к условиям современ-
ного этапа экономики.
Акцентируется внимание на важнейших элементах ме-
тода бухгалтерского учета: стоимостной оценке активов, 
балансовом  обобщении,  счетах,  двойной  записи  и  от-
четности.  Подробно  рассматриваются  вопросы  содер-
жания, порядка составления и хранения бухгалтерских 
документов, форм бухгалтерского учета, оценки и каль-
куляции и т.д.
Особое внимание уделяется принципам и международ-
ным стандартам бухгалтерского учета, характеристике и 
этике бухгалтерской профессии, взаимосвязи бухгалтер-
ского учета с другими науками.
Учебник предназначен для преподавателей и учащихся 
вузов,  колледжей,  обучающихся  по  финансово-эконо-
мическим направлениям, а также для практических ра-
ботников.
Содержание: 
Бухгалтерский  учет,  его  сущность  и  значение.  Понятие 
о  хозяйственном  учете.  Возникновение  хозяйственно-
го  учета  и  дальнейшее  развитие  бухгалтерского  учета.  
Учетные  измерители,  применяемые  в  хозяйственном 
учете.  Виды  хозяйственного  учета.  Нормативно-право-
вое  регулирование  бухгалтерского  учета  в  Казахстане. 
Основные  принципы  бухгалтерского  учета.  Пользова-
тели бухгалтерской информации. Связь бухгалтерского 
учета  с  другими  науками.  Характеристика  бухгалтер-
ской профессии. Предмет и метод бухгалтерского учета. 
Содержание предмета бухгалтерского учета. Типы изме-
нений баланса под влиянием хозяйственных операций.   
Двойная запись. Синтетические и аналитические счета. 
Взаимосвязь между синтетическими и аналитическими 
счетами.  Обобщение  данных  текущего  бухгалтерского 
учета.  Понятие, виды и формы учетных регистров. По-
рядок и техника ведения записей в учетные регистры. За-
ключение, сверка и сводка учетных записей в регистрах. 
Исправление  ошибок  в  учетных  регистрах.  Организа-
ция бухгалтерского учета, его правовое и методическое 
обеспечение. Права и обязанности главного бухгалтера.  
Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности». Казахстанские стандарты бух-
галтерского учета. Международные стандарты финансо-
вой отчетности.
2014. – 264 с./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-292-837-2
Бухгалтер  
(основы 
бухгалтерского 
учета)
Учебник
4­е изд.,  
доп. и перераб.

117
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Бюджет және бухгалтерлік есеп
Бюджет и бухгалтерский учет
КаБыЛоВа  н.К.,  независимый  аудитор  РК,  серт­
ифицированный бухгалтер­практик (CAP), директор ТОО 
«Тани Аудит»;
доСПаЛиноВа  Ш.а.,  ассистент  аудитор,    серти­
фицированный бухгалтер­практик (CAP),  Зам. директора 
ТОО «Тани Аудит»; 
оразаЛиноВ е.н.финансовый директор ТОО «Desa EC»
В  учебнике  раскрываются  основополагающие  принци-
пы бухгалтерского учета, базовые понятия, термины. Да-
ется  общая  характеристика  предмета  и  метода  бухгал-
терского учета применительно к условиям современного 
этапа экономики. 
Акцентируя внимание на важнейших элементах метода 
бухгалтерского учета: стоимость оценки активов, балан-
совом обобщении, счетах, двойной записи и отчетности. 
Подробно  рассматриваются  вопросы  содержания,  по-
рядка  составления  и  хранения  бухгалтерских  докумен-
тов, форм бухгалтерского учета, оценки и калькуляции 
и т.д.
Особое  внимание  уделяется  принципам  и  между-
народным  стандартам  бухгалтерского  учета,  харак-
теристике  и  этике  бухгалтерской  профессии,  взаи-
мосвязи  бухгалтерского  учета  с  другими  науками.  
В конце учебника прилагаются нормативные документы 
по бухгалтерскому учету.
Учебник  предназначен  для  преподавателей,  учащихся, 
студентов  ВУЗов,  колледжей,  обучающихся  по  финан-
сово-экономическим  направлениям,  а  также  для  прак-
тических работников.
Содержание:  Введение.  Бухгалтерский  учет,  его 
сущность  и  значение.  Предмет  и  метод  бухгалтерского 
учета.  Бухгалтерский  баланс  и  отчетность.  Счета 
бухгалтерского  учета  и  двойная  запись.  Счета,  их 
содержание и строение. Классификация и план счетов 
бухгалтерского учета. Документация и инвентаризация. 
Классификация  документов.  Реквизиты  документов. 
Выявление  результатов  инвентаризации  и  их  регу-
лирование. Учетные регистры и формы бухгал терского 
учета.  Организация  бухгалтерского  учета  в  Республике 
Казахстан.  Международные  стандарты  финансовой 
отчетности.
2011/376 с./84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-290-5 
рУБЦоВа Г.н., Қарағанды Банк колледжінің оқытушысы;
КеЙКоВа М.н., Қарағанды Банк колледжінің оқытушысы
Оқу  құралында  «Бухгалтерлік  есеп»  курсының  тақы-
рыптары  бойынша  есептер  мен  жағдайларды  шешу 
тапсырмалары берілген. Үлгі ретінде бір кәсіпорынның 
ай  бойы  істелген  жұмыстары  көрсетілген.    Кітаптың 
соңында  оқу-тәжірибеде  қолданылатын  құжаттардың 
үлгісі көрсетілген. 
Осы жинақты қолдану тәжірибелік сабақтарды тереңдете 
жүргізуге жәрдемдеседі. Келтірілген мәліметтер шартты 
болып табылады. 
Жинақ  «Экономика,  бухгалтерлік  есеп  және  аудит» 
мамандығының  бағдарламасы  негізінде  колледж 
оқушыларына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Қаржылық  инвестициялар  есебі. 
Ақша  қаражаттарының  есебі.  Еңбекақы  төлеу  есебі. 
Тауарлық-материалдық  құндылықтар  есебі.  Материал-
дық  емес  активтер  есебі.  Дайын  өнім  есебі.  Қаржылық 
нәтижелер  және  меншікті  капитал  есебі.  Сыртқы  эко-
номикалық қызметтің есебі. Практикалық есептер (қаң-
тар, ақпан айлары). Бухгалтерлік есепшоттардың типтік 
жоспары. Оқу-тәжірибеде қолданылатын құжаттар үл-
гісі. 
2008 / 128 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN  978-996-535-457-1 
Бухгалтер  
(основы 
бухгалтерского 
учета) 
3-е издание
Учебник
Бухгалтерлік есеп 
(есептер жинағы)
Оқу құралы

118
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Бюджет және бухгалтерлік есеп
Бюджет и бухгалтерский учет
ҚаБыЛоВа н. , ҚР тәуелсіз аудиторы,  сертификатталған 
бухгалтер­практик (CAP);  
доСПаЛиноВа Ш.а.аудитор ассистент,  серт и­ ф и­
каталған бухгалтер­практик (CAP),  «Тани Аудит» ЖШС 
директорының орынбасары;
оразаЛиноВ е.«Desa EC» ЖШС­ның Қаржы дире кт оры
Жинақта «Бухгалтерлік есеп» курсы бойынша «Қаржы» 
мамандығына  арналған  үлгі  бағдарламаға  сәйкес  тест 
тапсырмалары беріліп отыр.
Ұсынылып  отырған  тест  тапсырмалары  оқушылардың 
терең білім алуы мен қабілет, дағдыларын қалы пта стыруға, 
білімді тексерудің барлық түрлерін қолдануға мүмкіндік 
береді,  оқушылардың  емтиханға  дайындығы  кезінде 
өзін-өзі бақылауы үшін пайдалануға болады.
Жинақ  бухгалтерлік  есеп  саласындағы  қолданыстағы 
заңнамаларға  енген  өзгерістер  мен  толықтыруларға 
сәйкес қайта өңделіп басылды.
Жинақ  кез  келген  бағдарлама  бойынша  жұмыс  істеу 
кезінде  колледж  оқытушылары  мен  оқушыларының 
пайдалануы на арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Өнеркәсіптегі  бухгалтерлік  есеп: 
Бухгалтерлік  есепті  ұйымдастыру  мақсаттары  мен 
қағидалары.  Ақша  қаражаты,  есеп  айырысу  және  несие 
қатынастары  есебі.  Негізгі  құралдар  және  материалдық 
емес активтер есебі. Тауарлық-материалдық қорлар есебі. 
Еңбектің және оның жалақысының есебі. Өн діріс шығын-
дары және өнімнің өзіндік құнының кал ьк уляциясы есебі. 
Дайын  өнім  және  оны  сату  есебі.  Қа ржылық  нәтижелер 
және  меншікті  капитал  есебі.  Сы ртқы  экономикалық 
қызмет  есебі.  Шаруашылық  суб ъектісінің  есеп  саясаты. 
Субъектінің  қаржылық  есеп  беруі.  Бухгалтерлік  есептің 
салалық  ерекшеліктері:  Есе птің  ауыл  шаруашылығында-
ғы  ерекшеліктері.  Сауда  және  қоғамдық  тамақтандыру 
кәсіпорындарындағы есеп. Құрылыс кәсіпорындарындағы 
есептің  ұйым да стырылуы.  Қосымшалар:  «Бухгалтерлік 
есеп  пен  қа  ржылық  есептілік  туралы»  Қазақстан  Рес- 
п убл ик а  сы  ның Заңы. Бухгалтерлік есепті жүргізу ережесі. 
Бух галтерлік есепке алу шоттарының үлгі жоспары. Бух-
галтерлік  есепшоттарының  жаңа  үлгі  жоспары.  Са лы с-   
 т ырма кесте. «Бухгалтерлік есеп» пәні бойынша те ст та п-
сырмаларының паспорты.  
2011/ 208 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-566-0 
МоЛдаШеВа М., М. Өтемісұлы атындағы мемлекеттік 
университет колледжінің оқытушысы, Орал қаласы;
ПеТренКо С., Батыс Қазақстан инженерлік­технология­
лық колледжінің оқытушысы
Оқу құралы іскерлік ойындар, бақылау жұмыстары және 
тестілік  тапсырмалардан  құралған.  Іскерлік  ойындар 
мен  бақылау  жұмысының  тапсырмалары  бухгалтерлік 
есеп  негіздері,  ақша  қаражаттары,  өндірістік  қорлар, 
жабдықтаушылар  және  мердігерлермен  есеп  айырысу 
сияқты тақырыптарды қамтыған.
Оқу  құралы  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін 
оқу  орындарының  оқушыларының  білімін  тексеруге 
көмекші құрал бола алады.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет