МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет16/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   58

2011/664 б./ 80х84 
1
/
16
ISBN 9965-35-234
иСКаКоВа Г., ҒазизоВа н., СеМБаеВа а. 
Оқу  құралында  адам  құқығы  және  оның  тұжырым-
дамасына талдау жасалады. Соның ішінде, әсіресе адам 
құқығының  қалыптасу  тарихына  баса  назар  аударыл-
ған.  Онда  қазіргі  кездегі  ережелер  негізінде  шынайы 
құқықтық ойлар арасында қалыптасқан адамзат құқығы 
туралы әр түрлі түсініктер жан-жақты баяндалады.
Сондай-ақ,  Қазақстан  Республикасында  және  халы қ 
а р алық  тұрғыда  адам  құқығын  қорғау  мәселелері  қа-
растырылады. 
Оқу құралы техникалық және кәсіптік білім беретін оқу 
орындарына арналған. 
МазМұны:  Кіріспе.  Адам  құқығы  білім  саласы  ре-
тінде. Негізгі ұғымдар. Адам құқығының тарихы. Фран-
цуз  ағартушылары  адам  құқығы  туралы.  ХVII-XIX  ға-
сырдағы  адам  құқығының  либералды-демократиялық 
тұжырымдамасы.  Қазақстандағы  адам  құқығы  тари-
хы.  Қазақстан  адам  құқығын  қорғаудың  әлемдік  жүйе -
сінде.  Қазақстан  Республикасындағы  адам  құ қығы. 
Адам  және  азаматтың  конституциялық  принцип  тері 
мен  құқықтық  мәртебесі.  Қазақстан  Респуб лика сын-
дағы  азаматтық.  Саяси  құқықтар  мен  бостандықтар. 
Экономикалық,  әлеуметтік  және  мәдени  құқықтар. 
Қазақстан  Республикасындағы  адам  құқығын  қорғау-
дағы ұлттық және мемлекеттік институттары. Қазақстан 
Республикасының президенті – адам мен азамат құқығы 
мен  бостандығының  кепілі  ретінде.  Адам  құқығын 
қорғаудың  мемлекеттік  емес  институттары.  Адам  құ-
қығы ұғымдарына қатысты сөздік.  
2008/ 296 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 9965-35-447-2 
еңбек құқығы 
және әлеуметтік 
қамсыздандыру 
құқығы
2-басылым
Оқулық
Қазақстан 
республикасындағы 
адам құқығы
Оқу құралы

92
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
еГеМБердиеВ  е.о.,  Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық университетінің доценті, заң факультетінің дека-
ны, заң ғылымдарының кандидаты
Оқулық  бірінші  басылым  болып  шыққан,  онда  Қа-
зақстан  Республикасының  Азаматтық  іс  жүргізу  ко-
дексіне  енгізілген  соңғы  өзгерістер  мен  толықтырулар 
көрсетілген.  Қазақстан  Республикасының  Азаматтық  іс 
жүргізу  кодексі,  Мемлекеттік  міндетті  білім  беру  стан-
дартты,  жаңа  оқу  бағдарламасына  сәйкес  іс  жүргізудің 
туындайтын  ғылыми  және  тәжірибелік  сұрақтарды 
ескере сотпен азаматтық істерді қарау мен шешу тәртібі 
ашылған. Оқулық аталған пән бойынша дәрістер курсы 
түрінде орта-арнаулы және жоғары заң оқу орындарын-
да  оқып  жүрген  студенттер  және  сабақ  беріп  отырған 
оқытушыларға арналған.
МазМұны:    Алғы  сөз.  Азаматтық  іс  жүргізу  құқығы 
түсінігі, пәні, әдісі, жүйесі. Азаматтық сот ісін жүргізудің 
принциптері.  Азаматтық  іс  жүргізудегі  құқықтық 
қатынастар.  Азаматтық  іс  жүргізудегі  тараптар.  Аза-
маттық  іс  жүргізудегі  үшінші  тұлғалар.  Азаматтық  іс 
жүргізуге  прокурордың  қатысуы.  Басқа  тұлғалардың 
құқықтарын,  қоғамдық  және  мемлекеттік  мүдделерді 
қорғау  үшін  мемлекеттік  органдар  мен  жергілікті 
өзін-өзі  басқару  органдарының  іс  жүргізуге  қатысуы. 
Сотта  өкілдік  ету.  Іс  жүргізу  мерзімдері.  Азаматтық  іс 
жүргізуде  сотпен  қолданатын  мәжбүрлеу  шаралары. 
Сот  шығындары.  Азаматтық  істердің  ведомстволық 
бағыныстылығы  және  соттылығы.  Азаматтық  іс 
жүргізуде  дәлелдемелер  және  дәлелдеу.  Азаматтық  іс 
жүргізудегі  талап  теориясы.  Талап  қоюмен  іс  жүргізу. 
Азаматтық  істі  қозғау.  Азаматтық  істі  сотта  қарауға 
әзірлеу.  Азаматтық  істі  сотта  қарау.  Бірінші  сатыдағы 
сот  актілері.  Сырттай  іс  жүргізу  және  сырттай  шешім 
шығару.  Бұйрық  арқылы  іс  жүргізу.  Ерекше  талап 
қоюмен іс жүргізу. Ерекше іс жүргізу. Заң күшіне енбе-
ген  сот  актілерін  апелляциялық  тәртібімен  іс  жүргізу. 
Заң  күшіне  енген  сот  актілерін  қадағалау  тәртібімен 
іс  жүргізу.  Заң  күшіне  енген  сот  актілерін  жаңадан 
анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау жөнінде 
іс  жүргізу.  Шетелдік  тұлғалар  қатысатын  істер  бойын-
ша іс жүргізу. Атқарушылық іс жүргізу. Аралық сотта іс 
қарау. Қолдануға ұсынылатын нормативтік актілер мен 
әдебиеттер. Қосымша материалдар (кестелер, тест тап-
сырмалары, Жоғарғы Соттың нормативтік қаулылары).
  
2006 / 388 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-098-1
ГриГорьеВ В. 
ТоҚТаБаеВа Қ. 
Оқу  құралында  Қазақстан  Республикасының  әкімшілік 
құқық  жүйесі,  оның  әдістері,  принциптері,  әкімшілік-
құқықтық  нормалары  мен  құрылымы,  оны  жүзеге 
асырудың түрлері мен жолдары ашып көрсетілген. 
Оқу  құралы  жоғары  және  арнайы  заң  оқу  орындары 
студенттеріне арналған.
МазМұны: Кіріспе. Әкiмшiлiк құқық және әкiмшiлiк-
құқықтық  нормалар.  Әкiмшiлiк-құқықтық  қатынастар 
және олардың ерекшелiктері. Мемлекеттiк қызмет. Мем-
лекеттiк  басқарудың  нысандары  мен  әдiстерi.  Басқару 
құқықтық актiлерi (Атқарушы билiк). Әкiмшiлiк ескер-
ту және бұлтартпау шаралары. Әкiмшiлiк жауап тылық 
пен жазалар. Әкiмшiлiк iс жүргiзу. Әкiм шiлiк-құқықтық 
режимдер. Әкiмшiлiк қызметте (мем лекеттiк басқаруда) 
заңдылықты  қамтамасыз  ету.  Мем лекеттiк  басқару  ор-
гандары  мен  олардың  лауазымды  тұлғаларының  заң-
дылықты бұзғаны және қызмет бабында келтiрген зияны 
үшiн жауаптылығы. 
2011/80 б. 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-484-7 
Қазақстан 
республикасының 
азаматтық іс жүргізу 
құқығы
Оқулық
Қазақстан 
республикасының 
әкімшілік құқығы 
(жалпы бөлім) 
2-басылым  
Оқу құралы
Құқық
Право

93
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание 
Құқық
Право
ҚызыЛоВ  М.а.,  Қазақстан  Республикасы  ІІМ  Б.  Бейсе-
нов  атындағы  Қарағанды  академиясы  бастығының  оқу  ісі 
жөніндегі орынбасары, заң ғылымдарының кандидаты,  про-
фессор.  
Оқулықта    0201000  –  «Құқықтану»  және  0202000  – 
«Құқық  қорғау  қызметі»    мамандығы  бойынша    білім 
алушылардың оқу бағдарламасына сәйкес меңгеру үшін 
міндетті оқу материалдары жүйелі түрде мазмұндалған 
және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарт-
тарына cәйкес дайындалған.
МазМұны: Әкімшілік құқық – құқық саласы ретінде. 
Әкімшілік  құқық    ұғымы,  жүйесі  және  қызметі. 
Қазақстан  Республикасының  құқық  жүйесіндегі  әкім-
шілік  құқықтың  орны.  Әкімшілік-құқықтық  реттеу 
механизмі.  Әкімшілік  құқық  субъектілерінің  ұғы мы, 
құқық  қабілеттілігі  және  әрекет  қабілеттілігі.  Атқа-
рушы  билік  органдары.  Мемлекеттік  қызметшілер. 
Әкiмшілiк-құқықтық  нысандар  және  түрлері.  Әкім-
шілік  мәжбүрлеудің  мағынасы  және  түрлері.  Әкім-
шілік-құқықтық  режимдер.  Мемлекеттiк  басқарудың 
актілері.  Әкімшілік  процестің  мағынасы.  Әкімшілік 
процесс  және  іс  жүргізу.  Әкімшілік  құқық  бұзушы-
лық. Әкімшілік жаза  және әкімшілік-құқықтық ықпал 
ету    шаралары.  Заңдылықты  қамтамасыз  ету  әдістері. 
Мемле кеттік  бақылау:  Қазақстан  Республикасы    Пре-
зидентінің  бақылауы.  Заң  шығару  (өкілді),  атқару-
шы  билік  органдарының  бақылауы.  Соттық  және  ҚР 
Конституциялық  Кеңесінің  бақылаулық  өкілеттігі. 
Прокурорлық (жалпы) қадағалау. Әкімшілік қадағалау.
2010/504 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-806-0 
ШаКеноВ  а.о.,  Қазақстан  Республикасы  ІІМ  Б.  Бей-
сенов  атындағы  Қарағанды  академиясы  криминалистика 
кафедрасының бастығы, заң ғылымдарының кандидаты, до-
цент, полиция полковнигі. 
Қылмыстылықтың  ұйымшылдығы,  кәсіптік  деңгейге 
жетуі,  қару  және  техникалық  жағынан  жабдықтылығы 
кримина листика  ғылымындағы  жаңа  зерттеулердің  қа-
жеттілігін, ғылыми-техникалық базаның жетілуін, сондай-ақ 
қылмыстарды  тергеу,  ашу  және  алдын  алудағы  заманауи 
технологиялар мен әдістемелік тәсілдерді енгізуді талап етеді. 
Оқулық  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру 
стандартына  сәйкес  криминалистика  пәнін  заңгерлік 
оқу  орындарында  тәлім-тәрбие  алып  жүрген  тыңдау-
шылар  мен  студенттер,  магистранттар  үшін  дайын-
далып,  криминалистиканың  жалпы  теориясы,  крими-
налистикалық  техника  мен  тактика,  сондай-ақ  бөлек 
қылмыстарды  тергеп-ашу  әдістемесіне  қатысты  негізгі 
тұжырымдамалары  ана  тілінде  сабақ  беретін  жас 
оқытушылар және біліктілігін арттырушы құқық қорғау 
органдарының қызметкерлеріне арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Криминалистикалық  идентифи-
кация және диагностика. Криминалистикалық фотогра-
фия, қылмысты тергеу мен ашудағы бейнежазу. Iздердiң 
криминалистикалық  зерттеуi.  Қарулар  және  олардан 
қалған  іздердің,  құжаттардың  криминалистикалық 
зерттеуi. Адам сырт келбетi туралы криминалистикалық 
iлiм.  Криминалистикалық  тiркеу.  Криминалистикалық 
тактиканың  жалпы  қағидалары.  Криминалистикалық 
болжамдар  және  тергеуді  жоспарлау.  Тергеулік  қарау 
және  куәландыру,  тінту  және  алу,  жауап  алу  және 
беттестіру, тану үшін көрсету, айғақтарды оқиға болған 
жерде тексеру мен нақтылау тактикалары. Хат-хабарды 
тұтқындау. Хабарламаларды жолдан ұстау. Сөйлесулерді 
тыңдау  мен  жазу.  Тергеулік  эксперимент.  Ұстау  такти-
касы.  Сот  сараптамаларын  тағайындау  және  жүргізу. 
Криминалистикалық  әдістеменің  жалпы  қағидалары. 
Қылмыстардың  криминалистикалық  сипаттамасы.  Же-
ке  адамға  қарсы  қылмыстарды  тергеу,  меншікке  қарсы 
қылмыстарды  тергеу,  халықтың  денсаулығына  және 
адамгершілігіне  қарсы  қылмыстарды  тергеу,  көліктегі 
қылмыстарды тергеу. Мемлекеттік қызмет мүдделеріне 
қарсы қылмысты тергеу. Кәмелетке толмағандар жасаған 
қылмыстарды тергеу ерекшеліктері. 
2008/464 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-378-6 
Қазақстан 
республикасынының 
әкімшілік құқығы

Оқулық 
Криминалистика.
 
Оқулық 

94
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Құқық
Право
ынТыҚБаеВ М. 
Оқу құралында құқықтық статистика түсінігі, оның даму 
тарихы,  қылмыстылықты  талдаудың  статистикалық 
әдіс-тәсілдері  баяндалған.  Қазақстан  Республикасының 
Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке 
алу туралы заңынан үзінділер келтірілген. 
Оқу  құралы  Қазақстан  Республикасы  заң  оқу 
орындарының  оқытушылары  мен  студенттеріне  және 
құқық қорғау органдары қызметкерлеріне арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Құқықтық  статистика  пәні 
ұғымы  және  оның  негізгі  салалары.  Статистиканың 
әдіс-тәсілдері.  Іс  жүзіндегі  қызметтегі  құқықтық 
статистиканың  мәні.  Статистикалық  жұмыстардың 
пайда болуы мен дамуы. Кеңестік кезеңдегі статистика-
лық  ғылым.  Тәуелсіз  Қазақстандағы  статистикалық 
орган дардың  құрылуы  және  құқықтық  статистика. 
Қылмыстық статистика ұғымы мен мазмұны, оның басқа 
ғылымдармен өзара әрекеттестігі. Қылмыстық статисти-
ка, оның құқық қорғау органдары қызметіндегі маңызы. 
Қылмыстылықты  статистикалық  зерттеу  кезеңдері. 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу туралы заңы. 
2010 / 176 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-889-9 
СаПарҒаЛиеВ Ғ.С., иБраеВа а.С.
Оқулықта  мемлекет  пен  құқық  теориясының  негізгі 
ұғымдары  жан-жақты  зерделеніп,  тәуелсіз  Қазақстан 
мемлекеті  мен  ұлттық  құқық  жүйесінің  теориялық 
мәселелеріне ерекше назар аударылған. 
Оқулық  заң  оқу  орындарының  алғашқы  курс 
студенттеріне  арналған,  заң  саласында  қызмет  етіп 
жүрген азаматтарға да пайдалы мәлімет береді.
Оқулық  өңделген  және  толықтырылған  жаңа  нұсқа-
сымен ұсынылып отыр. 
МазМұны:  Алғы  сөз.  Мемлекет  және  құқық 
теориясының  пәнi  және  әдiстерi.  Мемлекеттiң  және 
құқықтың пайда болуы. Мемлекет ұғымы және белгiлерi. 
Мемлекеттiң  мәнi  мен  функциялары.  Мемлекеттiң 
механизмi.  Мемлекет  нысаны  (формасы).  Мемлекет 
типтерi.  Құқықтық  мемлекет  және  азаматтық  қоғам. 
Саяси  жүйе  және  мемлекет.  Құқық  ұғымы.  Құқықтың 
әлеуметтiк нормалар жүйесiндегi орны. Құқық негiздерi 
(нысандары).  Құқықтық  норма.  Құқық  жүйесi  және 
шығармашылығы.  Заңдарды  жүйелеу.  Құқықтық 
қатынастар. Құқықты жүзеге асыру. Құқықты түсiндiру 
(талқылау).  Құқықтық  сана  және  құқықтық  мәдениет. 
Заңды  (құқыққа  сай)  мiнез-құлық.  Құқық  бұзушылық 
және  заң  алдындағы  жауаптылық.  Заңдылық  және 
құқықтық  тәртiп.  Тұлға,  құқық  және  мемлекет. 
Қазақстан  Республикасының  жалпы  сипаты.  Қазақстан 
Республикасының  құқықтық  жүйесi.  Осы  заманғы 
құқықтық жүйелер. Экономика, құқық, саясат, мемлекет. 
Құқық, мемлекет және адамзат дамуының әлемдiк про-
блемалары. Мемлекет және құқық теориясының негiзгi 
ұғымдарының  түсiндiрме.  Қосымша.  «Нормативтiк 
құқықтық  актiлер  туралы»  1998  жылғы  24  наурыздағы 
Қазақстан Республикасының заңы.  
2011 / 360 б./ 84х108 
1
/
32 
ISBN 978-996-535-130-3 
Құқықтық 
статистика 
негіздері 
Оқу­әдістемелік құрал
Мемлекет және 
құқық теориясы 
 
Өңделіп, 
толықтырған 
2-басылым
Оқулық

95
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание 
Құқық
Право
БеКиШеВа а.
В  учебном  пособии  рассматриваются  общие  вопросы 
теории  государства  и  права,  раскрываются  понятия  и 
содержание основ конституционного строя Республики 
Казахстан, правового положения человека и граждани-
на,  а  также  системы  органов  государственной  власти  в 
Республике Казахстан.
Данное издание предназначено для студентов неюриди-
ческих средних специальных учебных заведений, а также 
всем, самостоятельно изучающим основы государства и 
права.
Содержание:  Введение.  Основы  государства  и  пра-
ва.  Понятие,  предмет  и  признаки  государства  и  права. 
Формы  государства.  Формы  государства.  Принципы 
права. Структура нормы права. Понятие и виды право-
нарушений.  Основы  конституционного  права.  Респуб-
лика Казахстан – суверенное и независимое государство. 
Казахстан  –  демократическое,  светское,  правовое  и  со-
циальное государство. Казахстан – президентская респу-
блика. Права и обязанности человека и гражданина. Из-
бирательная система. Парламент Республики Казахстан. 
Конституционный  Совет  Республики  Казахстан.  По-
нятие, предмет и источники административного права. 
Административное  принуждение  и  его  виды.  Понятие 
и  основные  признаки  административной  ответствен-
ности. Административное правонарушение. Понятие и 
цели административного взыскания. Основы уголовного 
права. Понятие, система и принципы уголовного права. 
Уголовный закон и его структура. Состав преступления 
и  его  элементы.  Соучастие  в  преступлении.  Понятие, 
цели и система уголовного наказания. Что такое наказа-
ние и что является его целями? Основы трудового права. 
Понятие, предмет и источники трудового права. Основы 
семейного права. Прекращение, расторжение и призна-
ние  брака  недействительным.  Личные    и  имуществен-
ные права и обязанности супругов. Брачный договор и 
его  содержание.  Лишение  и  восстановление  родитель-
ских прав. Усыновление (удочерение). Опека и попечи-
тельство. Алиментные обязательства родителей и детей. 
Основы гражданского права. Основания возникновения, 
изменения  и  прекращения  гражданских  правоотноше-
ний. Сделки, их виды и содержание. Основания недей-
ствительности сделок. Понятие и содержание права соб-
ственности для изучения курса. Контрольные вопросы. 
Глоссарий. Предметный указатель. 
2009/ 264 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-812-5 
основы 
государства 
и права
Учебное пособие 
БеКиШеВа  а.К.,  магистр 
права,  преподаватель  кафедры 
уголовного  права,  уголовного 
процесса  и  криминалистики 
Казахского 
Национального 
Ун ив  ерситета им. Аль­Фар а би

96
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Кәсіпкерлік
Предпринимательство
ӘЛІПБеКоВ н.ж.ераЛы ж.М. 
дӘУЛеТоВа р.Қ.МоЛдаБеКоВа Г.н.
Оқулықта  бизнес  негіздері  мен  оны  ұйымдастыру  ны-
сандары қарастырылған. Сонымен қатар субъектілердің 
қаржы  жөніндегі  есептеулері  мен  бизнес-жоспар  құру 
үлгісі де баяндалған.
Оқулық  кәсіпкерлерге,  осы  сала  мамандарына  және 
экономикалық колледж студенттеріне арналған.
МазМұны: Кіріспе. Бизнестiң жалпы негiздерi: Бизнес 
туралы  түсiнiк.  Кәсiпкерлiк  және  оның  ерекшелiктерi. 
Аймақтық  шағын  бизнес.  Қазақстан  Республикасын-
дағы  қаржы  және  бағалы  қағаздар  нарығын  реттеу.  
Кәсіпкерлік  тәуекел.  Бизнес-капиталды  өсiру  өнерi. 
Бизнестi  базалық  ұйымдастыру  нысандары:  Бизнестегi 
меншiктiң  түрлерi.  Көп  құрылысты  экономиканы 
құру  және  агробизнестi  дамыту.  Шаруашылықтың  әр 
түрлi  формаларындағы  агробизнестiң  ерекшелiктерi. 
Баға  саясаты,  қаржылық  және  инвестициялық  саясат 
пен  технологиялық  қызмет.  Агроөнеркәсiптiк  бизнес. 
Қазақстан  экономикасын  қалыптастырудағы  шағын 
кәсiпкерлiктiң  рөлi.  Шетелдерде  ауыл  шаруашылығы 
кооперативтерінің  ұйымдастырылуы.  Агроөнеркәсiптiк 
бiрлестiктердiң  құрылыc  ерекшелiктерi  және  негiзгi 
тәсiлдерi. Жер салығы. Аграрлық саладағы субъектілерге 
салық.  Шағын  бизнеске  салық  салу.  Субъектiлердiң 
қаржы  жөнiндегi  есеп  беруі:  Жауапкершiлiгi  шектеулi 
серiктестiктiң  жарғысы.  Субъектiлердiң  қаржылық 
есебi. Бизнес-жоспар: Бизнес-жоспарды қысқаша сипат-
тау.  Кәсiпорынның  толық  сипаттамасы.  Кәсiпорынды 
басқару.  Маркетингтiк  iс-шаралар.  Өндiрiстiк  жоспар. 
Қаржылық жоспар. Құқықтық жоспар. Инвестициялық 
жоба. Тест сұрақтары. 
2008 / 328 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-393-2 
Бизнесті 
ұйымдастыру 
Оқулық 
В  учебнике  изложены  основные  теоретические  и  прак-
тические вопросы организации бизнеса в условиях ры-
ночной  экономики  от  примеров  уже  далекой  истории 
до сегодняшних дней. Знание принятых правил, законо-
дательной основы предпринимательской деятельности, 
а также уроки успеха и неудач в бизнесе по праву счита-
ются его азбукой. 
Содержание:    Введение.  Теория  предприниматель-
ства: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 
Теоретики бизнеса советуют и предупреждают. Из россий-
ской экономической истории. Из истории экономической 
мысли  Казахстана.  Терминологическая  справка.  Портрет 
предпринимателя.  Истории  бизнес-успеха.  Бизнес-успех 
в масштабе страны. И Я – золотой ключ к успеху в бизне-
се. Понятие сферы. Сферы инновационной деятельности. 
Методы инновационного поиска. Правила предпринима-
тельства:  законодательство.  О  защите  и  поддержке  част-
ного предпринимательства в Республике Казахстан. О ли-
цензировании. О развитии конкуренции. О естественных 
монополиях. Интеллектуальная собственность. Служебная 
и коммерческая тайна. Правовой статус: как назовешь. По-
нятие «физическое лицо».   Основные  организационные 
типы  индивидуального  предпринимательства.  Понятие 
«юридическое  лицо».  Организационно-правовые  формы 
предприятия: хозяйственные товарищества, акционерные 
общества,  производственный  кооператив.  Франчайзинг. 
Как  зарегистрировать  свое  предприятие.  Бизнес-план  – 
программа успеха. Назначение бизнес-плана. О некоторых 
правилах. Примерная структура бизнес-плана. К разделу 
бизнес-плана  «Местонахождение».  Капризы рынка, или 
«кот в мешке». К разделу бизнес-плана «Продукт/услуга». 
Анализ рынка. К вопросу о ценообразовании. О конкурен-
ции  и  конкурентных  преимуществах.  Сбытовой  полити-
ке.  Методы  сбыта.  Новые  технологии  и  методы  продаж. 
Терминологическая  справка.  Стимулирование  сбыта.  О 
рекламе.  Кое-что  о  секретах  управления.  Организацион-
ные  структуры  управления.  О  секретах  управления  пер-
соналом.  Чтобы  «финансы  не  пели  романсы».  Основные 
источники  финансирования.  Некредитные  источники 
финансирования.  Финансовая  отчетность.  Расчет  срока 
окупаемости. Анализ безубыточности. О налогах – с при-
страстием. Из истории налогообложения в Центральной 
Азии  и  Казахстане.  О  современном  налогообложении.  
Фискальная дисциплина и эффективная налоговая поли-
тика. Практическая реализация. Налогообложение малого 
бизнеса. Специальные налоговые режимы. Способы оцен-
ки рисков. Страхование предпринимательских рисков. Как 
составить  правильный  договор:  общие  рекомендации. 
Бизнес-среда. Окружение вашего бизнеса, бизнес-среда.
2008/ 368 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-368-9
основы бизнеса
Учебник
КазиеВа р.К.доктор 
экономических  наук,  профессор 
Казахского экономического 
университета  им.  Т.  Рыскулова, 
Эксперт Агентства франчайзинга, 
Руководитель ОО «Динур­ЭКО»

97
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание 
Кәсіпкерлік
Предпринимательство
иЛьЯСоВа ж.р.
Данный учебник дает общие понятия об этикете, фор-
мирует правила поведения, способствующие взаимопо-
ниманию людей в процессе делового общения. В струк-
туре учебника систематизированно изложены основные 
темы, проблемы и концепции бизнес-этикета.
Книга  предназначена  для  учащихся  лицеев  и  коллед-
жей.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   58
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет