МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет14/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58

МазМұны:  Кіріспе.  Философиялық  білімнің  өзіне 
тән  ерекшеліктері:  Философия  және  оның  қоғамдағы 
рөлі. Философияның тарихи типтері. Әлем шындықтар 
жиынтығы ретінде: Материя және сана. Сызбалар, өзіндік 
жұмыстар. Диалектика және оған баламалар. Қоғамның 
философиялық түсінігі. Адамның және қоғамның руха-
ни  өмірі:  Таным  теориясы.  Қоғамдық  сана  және  оның 
формаларының  көп  түрлігі.  Философиядағы  адам 
мәселесі. Адам болмысы – философия мәселесі ретінде. 
Жеке  тұлғалық.  Бостандығы  және  жауапкершілігі. 
Адамзат болашағы. Өзіндік жұмыстар. Тест сұрақтары. 
Пайдаланылған әдебиеттер. Тест сұрақтарына жауаптар. 
2010 / 180 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-130-4 
Философия 
негіздері 
2-басылым
Оқулық

80
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Психология
Философия
БоженоВ а.
Данное  учебное  пособие  представляет  собой  попытку 
обобщить  и  систематизировать  обширный  теоретиче-
ский  материал,  содержащийся  в  отечественной  и  рос-
сийской  учебной  литературе,  с  учетом  учебных  часов, 
отведенных  на  изучение  курса  «Основы  философии»  в 
средних  специальных  учебных  заведениях.  Изложение 
материала в данном учебном пособии имеет свою специ-
фику, так как изучение предмета «Основы философии» 
в средних специальных учебных заведениях существен-
но  отличается  от  вузовской  системы.  При  разработке 
структуры  пособия  автор-составитель  стремился  мак-
симально реализовать все требования государственного 
стандарта  по  техническим  специальностям.  Используя 
данное  пособие  при  подготовке  к  зачетным  заданиям, 
учащиеся смогут в предельно сжатые сроки системати-
зировать и конкретизировать знания, приобретенные в 
процессе изучения данной дисциплины, сосредоточить 
свое  внимание  на  основных  понятиях,  их  признаках  и 
особенностях,  сформулировать  примерную  структуру 
ответов на возможные вопросы преподавателей
Содержание:  Введение.    Специфика  философского 
знания.  Философия  и    ее  роль  в  обществе.  Философия 
как  наука.  Предмет  и  функции  философии.    Истори-
ческие  типы  философии.  Философия  древнего  мира. 
Античная  философия.  Средневековая  философия.  За-
падная Европа 5-13 вв. н.э. Арабо-язычная философия. 
Философская  мысль  Эпохи  Возрождения.  Философия 
Нового  времени.  Марксизм.  Русская  философия.  Ос-
новные этапы развития русской философии. Казахская 
философия 19 века просветительство. Философия на ру-
беже  19-20  веков.  Основные  направления  современной 
западной философии. Мир как совокупная реальность. 
Бытие и материя. Сознание. Основные подходы и проис-
хождение. Диалектика как учение об универсальных свя-
зях и развитии. Философское понимание общества. Тео-
рия познания. Проблема человека в философии. Бытие 
человека как проблема философии. Личность. Свобода 
и  ответственность.  Глобальные  проблемы  современно-
сти. Структурные схемы. Словарь терминов. Контроль-
ные задания.
2009/264 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-679-7 
основы философии
Учебное пособие
БизаҚоВа  Ф.Ә.,  Тараз  мемлекеттік  Педагогикалық 
инс ти тутының  теориялық  және  қолданбалы  психология 
кафед расының аға оқытушысы, 
МаМаШБаеВа Ш.М., Абай атындағы Жамбыл гумани­
тарлық колледжінің педагогика пәнінің оқытушысы.
Оқу құралының мазмұны отбасы психологиясына, пси хо-
терапияның теориясы мен методологиясына негіз  делген. 
Отбасы  дағдарысы,  оның  түрлері,  жеке  ерек шеліктері, 
диагностикасы, психокоррекция, психоло гия лық көмек 
көрсету ұсыныстары, техникалары нақты беріл ген.
Оқу  құралы  «Психология»  мамандығында  оқып  жатқан 
студент,  магистранттарға,  отбасы  психологі,  психотера-
певтке,  жалпы  білім  беру  жүйесінде  қызмет  ететін  со- 
циолог, педагог-психологтерге, сондай-ақ өз отбасы мәсе-
лесінің қайнар көзін түсінгісі келетіндерге арналады.
МазМұны:  Кіріспе.  Отбасы  психологиясына  жалпы 
түсінік.  Отбасы  психологиясының  құрылымы,  қызметі.  
Отбасылық  қарым-қатынас.  Отбасы  дағдарысына  жал-
пы  түсінік.  Отбасының  қалыпты  дағдарысы  феномен 
ретінде.  Ерлі-зайыптылардың  ата-ана  рөлін  меңгерудегі 
дағдарысы.  Жеткіншек  жас  кезеңіне  ену  фактісін 
қабылдаудағы  дағдарыс.  Ерлі-зайыптылар  арасындағы 
сатқындық.  Ажырасу.  Инцест.  Отбасының  бір  мүшесінің 
қайтыс болуы. Отбасы мүшелерінің суицид әрекеті. Отба-
сы құрылымын диагностикалау. Отбасына бейімделу мен 
топтасу шкаласы. «Отбасындағы эмоционалды қатынасты 
анықтау»  тесті.  Отбасылық  шеңбер  құру.  Отбасылық 
қобалжуды анықтау сауалнамасы. Отбасылық социограм-
ма.  Отбасының  кинетикалық  суреті.  Ата-ана  мен  бала-
ның  өзара  қатынасын  диагностикалау.  Көркемсурет  әдіс-
теме сі.  «Шварцландердің  моторлық  сынау»  әдістемесі. 
«Тәуелділік  ағашы».  Қажеттілік  базасын  анықтау.  Бала-
ларды тәрбиелеу түрлері. «Адам суреті» әдістемесі. Бала-
лар  арасындағы  бәсекелестік  деңгейін  анықтау  шкаласы. 
Э.Г.  Эйдемиллердің  ОТТ  (отбасылық  тәрбиелеудің  тал-
дамы)  сауалнамасы.  Ата-ананың  балаға  қарым-қатынасы. 
Ерлі-зайыптылар  қарым-қатынасын  анықтау.  Некеге 
қанағаттану  сауалнамасы.  Некеде  талаптану  мен  рөлдік 
күту. Түсіністік, эмоционалдылық және беделділік. Отба-
сылық кеңес беру – дағдарыстан шығарудың қайнар көзі. 
Отбасылық терапия бағыты психологиялық көмек ретінде. 
Отбасы  қатынасына  психотерапевтік  коррекция.  Отба-
сы  психотерапиясының  әдістері.  Ерлі-зайыптылардың 
рөлдері  мен  міндеттерін  бөлу.  Ата-ана  мен  бала  мәсе-
лесі.  Баланың  жеке  ерекшеліктеріне  байланысты  психо-
логиялық  көмек.  Жеткіншекке  психологиялық  көмек 
беру. Сатқындық жағдайындағы көмек. Ажырасудан кейін 
психологиялық көмек көрсету. Ата-анасын жоғалтқан ба-
лалармен жүргізілетін психологиялық көмек. Қосымша. 
2010/232 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-121-2 
отбасылық дағдарыс 
психологиясы  
Оқу құралы

81
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Психология
Философия
жұМаСоВа К.С., зейнеткер.
Ұсынылып отырған оқулық  психология пәнінен типтік 
оқу  бағдарламасына  сай  шетелдік  және  қазақстандық 
ғалымдардың жаңа еңбектері негізінде құрастырылған. 
 Оқулықта психология пәні, маңызы, міндеттері, әдістері, 
салаларына  сипаттама  берілген.  Автор  жеке  адамның 
психологиялық 
өзгешеліктеріне, 
бағыт-бағдарына 
тоқ талған.  Танымдық  жан  қуаттары,    жеке  адамның 
эмо циясы  және  ерік  қуаттары    туралы    теориялық 
мәліметтер де талапқа сай жазылған. 
Оқулықтың құнды жағы – әрбір тақырыптан, бөлімнен 
кейін  студенттердің  өздік,  зерттеу  жұмыстарын 
ұйымдастыратын  диагностикалық  жұмыстардың  та-
қырыптарының,  студенттердің білім деңгейін тексеруге 
арналған тест сұрақтарының жүйеленіп берілуі. 
Педагогикалық  колледж  студенттері  мен  балабақша 
тәрбиешілеріне, мұғалімдерге арналған.  
МазМұны:  Алғы  сөз.  Психологияның  жалпы  мәсе-
лелері.    Психология  пәні,  маңызы  және  әдістері.  Ми 
және психика. Психика. Жеке адамның психологиялық 
өзгешеліктері. Темперамент. Мінез. Қабілет. Жеке адам 
және  іс-әрекет. Жеке адамның бағыт-бағдары. Іс-әрекет 
психологиясы.  Қарым-қатынас.Танымдық  жан-қуаттар. 
Зейін. Түйсік. Қабылдау. Ес. Ойлау. Сөйлеу. Қиял. Жеке 
адамның эмоциясы және ерік қуаттары. Эмоциялар мен 
сезімдер. Ерік. Қысқаша психологиялық сөздік.  
2006/ 292  б./ 84х108 
1
/
32 
   
ISBN 9965-35-088-4 
Психология
Оқулық
 
БороВиК Т. Г.
Рекомендации  предназначены  для  преподавателей  и 
студентов  колледжа.  Они  составлены  в  соответствии  с 
программой  по  психологии  для  колледжа,  призваны 
помочь преподавателям и учащимся в изучении пред-
мета «Психология». 
Содержание:  Тема  «Предмет  «Психология»  как  на-
ука». Информационный материал. 
Мышление. Практические задания. Воображение . «Есть 
ли у вас воображение?». 
Практическая  часть.  Тест  «Каков  твой  характер?».  Тест 
«Решительность?» Тест «Каков ваш характер?» . Стресс.  
Тест «Подвержены ли вы стрессу?». Тема «Предмет «Со-
циальная  психология».    Социально-психологический 
эксперимент. Тренинг общения.
2015. – 160 с. / 84х1081/32
ISBN 978-601-302-112-6
Психология 
(медицинские 
рекомендации) 
Учебно­методическое 
пособие
6-0337

82
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Тарих. Саясаттану
история. Политология
раздыКоВ  С.з.,  кандидат  исторических  наук,  доцент 
Инновационного Евразийского университета, Павлодар 
Данный  учебник,  во  2-м  издании,  является  попыткой 
обобщения  фундаментальных  аспектов  и  принципов 
политологии,  как  науки  об  искусстве  управления  госу-
дарством. Динамичное развитие республики, процессы 
демократизации,  экономические  и  правовые  реформы 
выявили огромный спрос на их идеологическое обосно-
вание, в связи с чем большую роль в жизни казахстанско-
го общества стала играть политология. Данное издание 
стремится передать всестороннее понимание политичес-
ких реалий, тех изменений, которые происходят в поли-
тической структуре и общественном развитии. 
Книга,  прежде  всего,  предназначена  для  учащихся  на-
чального  и  среднего  профессионального  образования. 
Издание также будет полезным для студентов-бакалав-
ров института и университета, целью исследования ко-
торых может стать данная отрасль.
Содержание:  Введение.  Дополнения  введенные,  во 
2-е издание. Эволюция казахской политической мысли 
в  ХVIII–ХIХ  вв.;  Современная  казахстанская  политоло-
гия  основные  направления  развития.  Историко-поли-
тический анализ и современные концепции лидерства. 
Политическое  лидерство  в  Казахстане;  Система  разде-
ления  власти  в  Казахстане.  Правовое  государство:  по-
нятие,  принципы,  признаки.  Особенности  процесса 
формирования  правового  государства  в  Казахстане. 
Понятие гражданского общества, его структура и функ-
ции.  Перспективное  видение  гражданского  общества  в  
Республике  Казахстан;  Правящая  элита.  Становление 
политической  элиты  Казахстана.  Политическое  созна-
ние. Становление и развитие социологии в Казахстане. 
2011/312с./ 84х108 
1
/
32 
ISBN 9965-35-444-8
основы политологии
2-е издание
Учебник
арТыКБаеВ ж.о., доктор исторических наук, профессор, 
руководитель  научно­исследовательского  центра  «Евразия» 
Евразийского национального университета;
раздыКоВ  С.з.,    кандидат  исторических  наук,  доцент 
Инновационного Евразийского университета, Павлодар
Учебник  «История  Казахстана»  включает  в  себя  мате-
риалы по истории Казахстана с древнейших времен до 
наших  дней.  Предназначен  для  преподавателей  и  уча-
щихся  средних  профессиональных  учебных  заведений, 
готовящих кадры по всем специальностям. 
Учебник состоит из пяти разделов, охватывающих наи-
более важные этапы истории нашего государства. Разде-
лы в свою очередь делятся на 10 глав, каждая из которых 
посвящена определенному историческому периоду.
Содержание:  Введение.  Древняя  история  Казахста-
на.  Средневековая  история  Казахстана.  Новое  время. 
Новейшая история Казахстана. Казахстан в период кри-
зиса российского самодержавия. Казахстан в годы граж-
данского противостояния (1917-1921). Укрепление тота-
литарной  системы  в  Казахстане  (1921-1941).  Казахстан 
в  годы  Великой  Отечественной  войны  и  послевоенное 
время. Социально-политическое развитие Казахстана в 
50-60-е  гг.  Социально-политическое  положение  Казах-
стана  в  годы  застоя.  Провозглашение  независимости. 
Казахстан на современном этапе.
2010/344 с./84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-030-7
 
история Казахстана
2-е издание
Учебник 

83
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
оСКоЛКоВ  В.С.,  доцент,  кандидат  исторических  наук, 
заведующий  кафедрой  общественных  дисциплин  Междуна-
родной Академии Бизнеса;
оСКоЛКоВа  и.Л.,  преподаватель  истории  Лицея  
«Туран»
Данное  пособие  представляет  собой  краткий  инфор-
мационный материал по истории Казахстана от перво-
бытно-общинного  строя  до  наших  дней,  составленный 
в  таблицах.  Они  дают  наглядное  представление  о  по-
литическом,  социально-экономическом  и  культурном 
состоянии общества Казахстана на тот или иной период 
истории. 
Пособие предназначено для учащихся, преподавателей 
средних учебных заведений, может быть полезно школь-
никам, абитуриентам, а также всем тем, кто интересует-
ся историей Казахстана.
Содержание:  Введение.  Таблица  №1:  Первобытно-
общинный  строй.  Таблица  №2:  Племена,  населявшие 
территорию Казахстан в І тысячелетии до н.э. Таблица 
№3: Первые государственные объединения на террито-
рии  Казахстана.  Таблица  №4:  Монголо-татарское  на-
шествие  на  территорию  Казахстана.  Таблица  №5:  Го-
сударственные образования чингизидов на территории 
Казахстана.  Таблица  №6:  Казахское  ханство  в  ХV-ХVІІ 
веках. Таблица №7: культура средневекового Казахстана 
(VІ-ХVІІ вв.). Таблица №8: Присоединение Казахстана к 
России. Таблица №9: освободительная борьба казахско-
го  народа в  конце  ХҮІІІ  –  середине  ХІХ  веков. Таблица 
№10:  Казахстан  в  конце  ХІХ  столетия.  Таблица  №11: 
Культура Казахстана ХІХ века. Таблица №12: Восстание 
1916 года в Казахстане. Таблица №13: Гражданская вой-
на на территории Казахстана. Таблица №14: Казахстан в 
ХХ – начале ХХІ веков. 
2008/ 80 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-312-3
история Казахстана
Справочник 
Тарих. Саясаттану
история. Политология
рахыМБаеВа а.  
Оқулықта  саясат  ғылымының  пайда  болуы  мен 
қалыптасуы,  негізгі  ұғымдары,  саяси  мектептер  тари-
хы  мен  саясаттың  бағыттары,  міндеттері  жүйелі  түрде 
сараланған.
Сондай-ақ, жинақта Қазақстан Республикасының саяси 
жүйесі мен саяси билігі туралы мәліметтер қамтылған. 
Дәріс  соңында  қосымша  материалдар  мен  тест 
сұрақтары берілген.
«Саясаттану» дәрістер жинағы техникалық және кәсіптік 
білім беретін оқу орындарына арналған.
МазМұны:  Автордан.  Саяси  ілім  пәні,  оның  негізгі 
түсініктері  мен  категориялары.  Саяси  ойлар  және 
қазіргі  кездегі  саяси  мектептердің  тарихы.  Саясат.  
Саяси билік. Демократия. Саяси жүйе. Мемлекет. Саяси 
партиялар  және  партиялық  жүйе.  Қоғамдық  ұйымдар 
және  қоғамдық  қозғалыстар.  Саяси  жүйедегі  адам.  
Саяси  әрекет  мәні,  мақсаттары,  әдісі  және  амалда-
ры.  Тоталитаризмнен  демократиялық  қоғамға  өтудегі 
мәселелер. Семинар сабақтары. Қосымша материалдар. 
Тест сұрақтары.  
2010/216 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-096-5  
Саясаттану
дәрістер жинағы 
Оқулық

84
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Іс жүргізу және іскерлік әдебі
делопроизводство и деловой этикет
БеКБерГеноВ Ә.
Оқу-зертханалық  жұмыстар  жинағында  болашақ 
мамандық  иелеріне  қатысты  құжаттарды  толтыру  мен 
рәсімдеуге арналған материалдар ұтымды топтастыры-
ла отырып, оларға қатысты оқу-зертханалық тапсырма-
лар ұсынылған. Сонымен қатар, олармен жұмыс түрлері 
берілген.
МазМұны:  Кіріспе.  №1  оқу-зертханалық  жұмыс.  
№  2  оқу-зертханалық  жұмыс.  №3  оқу-зертханалық 
жұмыс.  №4  оқу-зертханалық  жұмыс.  №5  оқу-
зертханалық  жұмыс.  №6  оқу-зертханалық  жұмыс.  
№7  оқу-зертханалық  жұмыс.  №8  оқу-зертханалық 
жұмыс.  №9  оқу-зертханалық  жұмыс.  №10  оқу-
зертханалық  жұмыс.  №11  оқу-зертханалық  жұмыс. 
№12  оқу-зертханалық  жұмыс.  №13  оқу-зертханалық 
жұмыс.  №14  оқу-зертханалық  жұмыс.  №15  оқу-
зертханалық  жұмыс.  №16  оқу-зертханалық  жұмыс.  
№17  оқу-зертханалық  жұмыс.  №18  оқу-зертханалық 
жұмыс.  №19  оқу-зертханалық  жұмыс.  №20  оқу-
зертханалық  жұмыс.  №21  оқу-зертханалық  жұмыс.  
№22  оқу-зертханалық  жұмыс.  №23  оқу-зертханалық 
жұмыс.  №24  оқу-зертханалық  жұмыс.  №25  оқу-
зертханалық  жұмыс.  №26  оқу-зертханалық  жұмыс. 
№27  оқу-зертханалық  жұмыс.  Тест  тапсырмалары. 
Әдебиеттер.
2014. – 184 бет./ 60х84 1/16
ISBN 978-601-292-840-2
 
Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу
Оқу­зертханалық
практикум
еГеМБердиеВ  е.о.,  Л.Н.  Гумилев  атындағы  Еуразия 
ұлттық университетінің доценті, заң факуль тетінің дека-
ны, заң ғылымдарының кандидаты. 
Оқу  құралы  бірінші  басылым  болып  шыққан,  онда 
Қазақстан  Республикасының  атқарушылық  іс  жүргізу 
және сот орындаушыларының құқықтық мәртебесі тура-
лы заңына енгізілген соңғы өзгерістер мен толықтырулар 
көрсетілген.  Қазақстан  Республикасының  Конститу-
циясы,  Азаматтық  іс  жүргізу  кодексі,  «Атқарушылық 
іс  жүргізу  және  сот  орындаушыларының  құқықтық 
мәртебесі  туралы»  заңы,  Мемлекеттік  міндетті  білім 
беру  стандартты,  жаңа  оқу  бағдарламасына  сәйкес 
сот  актілерін  орындауда  туындайтын  ғылыми  және 
тәжірибелік  сұрақтарды  ескере  сот  орындаушысының 
атқару құжаттарын орындау тәртібі ашылған. 
Оқу  құралы  аталған  пән  бойынша  дәрістер  курсы 
түрінде орта-арнаулы және жоғары заң оқу орындарын-
да  оқып  жүрген  студенттер  және  сабақ  беріп  отырған 
оқытушыларға арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Атқарушылық  іс  жүргізу 
міндеттері.  Атқарушылық  іс  жүргізу  туралы  заңдар 
және  оны  қолдану  тәртібі.  Атқарушылық  іс  жүргізу 
органдары.  Атқарушылық  іс  жүргізуге  қатысушылар 
және  олардың  іс  жүргізу  құқықтары  мен  міндеттері. 
Атқару  құжаттары,  оларды  орындауға  беру  мерзімі. 
Атқарушылық іс жүргізу негізгі ережелері. Борышкер-
дің  мүлкінен  өндіріп  алудың  жалпы  ережелері.  Сау-
да-саттықты  өткізу  тәртібі.  Борышкердің  жалақы-
сынан  және  өзге  де  табыс  түрлерінен  өндіріп  алу. 
Борыш керді  белгілі  бір  іс-әрекетті  жасауға  неме-
се  оларды  жасаудан  тартынуға  міндеттейтін  атқару 
құжаттарын  орындау.  Өндіріп  алынған  ақша  сомала-
рын  бөлу.  Атқарушылық  санкция,  атқару  құжаттарын 
орындамағаны  үшін  жауапкершілік.  Атқарушылық  іс 
жүргізуде өндіріп алушының, борышкердің және басқа 
да  қатысушылардың  құқықтарын  қорғау.  Шетелдіктер, 
азаматтығы  жоқ  адамдар  және  шетелдік  заңды 
тұлғалар  жөнінде  атқарушылық  әрекеттер  жасау.  Шет 
мемлекеттердің сот және өзге құжаттарын орындау.  
  
2006 / 160 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-106-6
атқарушылық 
іс жүргізу.
Оқу құралы

85
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
аСТаФьеВа М.В.
Учебное пособие «Архивоведение» создано для помощи 
в профессиональной подготовке учащихся, обучающих-
ся  архивоведению  и  содержит  нормативно-правовые 
(законодательные, нормативные, методические) и орга-
низационные документы, раскрывающие основные тре-
бования, предъявляемые к организации архивного дела 
в  и  нформационно-документационном  обеспечении 
управления и архивном хранении созданной и получен-
ной той или иной информации. Материал данного по-
собия будет также полезен и работникам службы ДОУ 
и архивов.
В  приложении  содержатся  формы  документов,  непо-
средственно составляющие основу архивной деятельно-
сти.
Содержание: Введение. История и законодательная 
основа архивоведения. Нормативная и законодательная 
база архивоведения Казахстана. Иные документы, каса-
ющиеся в том числе организации архивного дела: Закон 
РК «О языках в РК». Закон о государственных секретах. 
Закон  об  электронном  документе.  Общие  правила  ор-
ганизации архива и его работы. Отдельные аспекты ра-
боты  ведомственного  архива.  Назначение.  Требования. 
Экспертиза  ценности  документов.  Подготовка  и  пере-
дача дел. Обеспечение сохранности. Классификация до-
кументов. Учет. Научно-справочный аппарат. Приложе-
ние.
2010/ 464 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 9965-35-032-2 
архивоведение 
Учебное пособие
Іс жүргізу және іскерлік әдебі
делопроизводство и деловой этикет
БоранБаЙ  д.К.,  КаСыМБеКоВа М.р.
В пособии рассматривается сущность основ редактиро-
вания текстов и реферирования информации. Внутрен-
няя структура данного издания позволяет пользователям 
грамотно  составлять  любой  документ  по  организации 
делопроизводства. 
Для  удобства  преподавателя  и  обучающихся  разделы 
пособия «Основы редактирования текстов» представле-
ны в виде уроков, темы которых соответствуют Типовой 
учебной  программе  по  данной  дисциплине.  Пособие 
предназначено для обучающихся в заведениях техниче-
ского  и  профессионального  образования  по  специаль-
ности  0501000  «Делопроизводство  и  архивоведение»,  а 
также для преподавателей и лиц, занимающихся дело-
производством.
Содержание:    Фонетика  и  ее  разделы  (Фонетика 
және оның салалары). Звук. Буквы (Дыбыс. Әріп). Казах-
ский язык – государственный язык делопризводства. За-
кон  о  государственном  языке  (Қазақ  тілі  –  мемлекеттік 
іс қағаздары тілі. Мемлекеттік тіл туралы заң)   Гласные 
и согласные звуки (Дауысты, дауыссыз дыбыстар) Слоги. 
Виды  слогов  (Буын,  түрлері).  Информационные  и  рас-
порядительные  документы  (Ақпараттық  және  басқару 
құжаттары). Резюме (Түйіндеме).  Лексика и фразеоло-
гия. Лексика. Развитие и пополнение лексики казахского 
языка  (Қазақ  тілі  лексикасының  дамып,  толығу  жолда-
ры).  Анкета  (Сауалнама).  Анықтама  (Справка)  Фразео-
логия  казахского  языка  (Қазақ  тілінің  фразеологиясы). 
Заявление  (Өтініш).      Терминология  казахского  языка, 
профессиональные слова. Лексика и стиль (Қазақ тілінің 
терминологиясы, кәсіби сөздер. Лексика мен стиль. Ав-
тобиография (Өмірбаян).  Морфология. Имя существи-
тельное  (Зат  есім).  Имя  прилагательное,  образование, 
виды (Сын есім, жасалуы, түрлері). Состав слова. Корень 
и суффикс (Сөз құрамы. Түбір мен қосымша). Личный 
листок (Жеке іс парағы). Глагол (Етістік). Местоимение 
(Есімдік).  Числительное  (Сан  есім).  Уведомление  (Жаз-
баша  хабарлама)  Причастие.  Деепричастие  (Есімше. 
Көсемше).  Характеристика  (Мінездеме).  Наречие.  
Союзы  и  частицы  (Үстеу.  Шылау).  Объявление  (Хабар-
ландыру).  Литературный  язык  и  стилистика  (Әдеби 
тіл  мен  стилистика).  Договор  (Келісімшарт).  Этапы 
становления  казахского  литературного  языка.  (Қазақ 
әдеби тілінің қалыптасу кезеңдері).  Основы делопроиз-
водства и культура речи. Ведение делопроизводства (Іс 
қағаздарын жүргізу). Из истории казахского делопроиз-
водства  (Қазақ  іс  қағаздарын  жүргізу  тарихынан).  Ме-
тоды  составления  рецензии,  доклада,  реферата  (Рецен-
зия, баяндама, реферат жазу тәсілдері).  Культура речи 
(Сөйлеу  мәдениеті).    Навыки  работы  со  справочным 
материалом (Белгілі бір тақырыпқа бейімделген мақала 
жазу.  Мекемелер  мен  ұйымдардағы  іс  қағаздарының 
құрылымы, тілдік ерекшеліктері).
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   58
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет