МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет13/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   58

2010 / 160 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-818-0 
ГУБаШеВа С.Г.;
оТарБаЙ  а.ж.,  Ж.  Досмұхамедов  атындағы  педагогика­
лық  колледждің  бірінші  санатты  тәрбие  жұмысының 
әдістемесі, бос уақытты ұйымдастыру пәні оқытушысы
Оқу  құралында  тәрбие  жұмысының  негізгі  әдістері, 
мектептегі  тәрбие  жұмысының  бағыттары,  мазмұны, 
түрлері, әдістері, құралдары, тәрбиенің нәтижесін есеп-
ке алу мен бағалау туралы жазылған. 
Педагогикалық  колледж  студенттері  мен  балабақша 
тәрбиешілеріне, мұғалімдерге, мектептен тыс мекемелер 
қызметкерлеріне арналған. Оқу құралы қазіргі заманғы 
білім  беру  ұйымдарының  алдында  тұрған  міндеттерді 
орындауға көмектеседі. 
МазМұны:  Кіріспе.  Мектептегі  тәрбие  жұмысының 
негізгі бағыттары. Тәрбие әдістері, түрлері, ұйымдастыру 
формалары. Оқушылар ұжымын ұйымдастыру жолда-
ры. Сыныптан және мектептен тыс жұмыстар. Сендіру 
және  оның  тәрбие  процесіндегі  рөлі.  Оқушылардың 
өмірін,  іс-әрекетін  ұйымдастыру  әдістері.  Оқушыларға  
тәрбие  берудегі  халықтық  тәрбиенің  рөлі.  Отбасымен  
жүргізілетін жұмыстың түрлері. Тәрбие қорытындысын  
бағалау.  Студенттермен  жүргізілетін  тәрбиелік  сабақ-
тардың үлгерімі. Қосымшалар. 
2007/ 244  б./ 84х108    
ISBN 9965-35-125-2
Топ жетекшісі 
(өндірістік оқыту 
шебері)
Оқу құралы 
Тәрбие 
жұмысының 
әдістемесі
Оқу­әдістемелік құрал 

75
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
МұҚаноВа Б.ж., иЛьЯСоВа р.К.
Оқу құралында этнопедагогика пәнінің ортақ белгілері, 
терминдік,  теориялық  анықтамалары  әдістемелік 
тұрғыда қарастырылады.
Онда  осы  бағыттағы  этнопедагогикалық  ғылыми, 
танымдық әдебиеттерге, дереккөздерге сүйене отырып, 
түрлі практикалық жағдаяттар, тапсырмалар, мысалдар 
ұсынылған.
Оқу  құралы  кәсіби  мектеп,  лицей  мен  педагогикалық 
колледж оқушыларына арналған.
МазМұны:  Этнопедагогиканың  зерттейтін  мәселесі, 
мақсаты,  міндеттері,  әдіснамалық  негіздері.  Этно-
педагогика  пәні,  оның  негізгі  ұғымдары,  мақсаты. 
Этнопедагогиканың  басқа  ғылымдармен  байланысы.  
Этнопедагогикалық ойлардың тарихы. Ежелгі дәуірдегі
тәлім-тәрбиелік  ойлар.    Қазақ  мемлекеті  қалыптасқан 
ХV-ХІХ  ғасырлардағы  ұлттық  педагогикалық  ойлар.  
Ш.  Уәлиханов,  Ы.  Алтынсарин,  А.  Құнанбайұлының 
халық  педагогикасын  зерттеуі.  А.  Байтұрсынұлы,  
М.  Жұмабаев,  Ж.  Аймауытов,  т.б.  ұлттық  тәрбие 
жөніндегі  зерттеулері.    Шетел  педагогикасындағы 
халықтық  педагогика  мәселелері.  Қазақ  халқының 
бала  тәрбиесіне  қоятын  талаптары.  Халықтық 
педагогикадағы  тәрбиенiң  түрлерi.  Құрсақ  және 
бесік  тәрбиесі.  Халық  педагогикасындағы  дене 
тәрбиесi.    Халық  педагогикасындағы  еңбек  тәрбиесi.  
Халық  педагогикасындағы  сұлулық-сымбат  тәрбиесi.  
Халық  педагогикасындағы  ақыл-ой  тәрбиесi.  Халық 
педагогикасындағы адамгершiлiк, имандылық тәрбиесi. 
Халық  педагогикасындағы  ерлiк  тәрбиесi.  Халық 
педагогикасындағы  экологиялық  тәрбие.  Халықтық  пе-
дагогикада  ұрпақты  тәрбиелеудегі  отбасының  алатын 
орны. Ұлттық салт-дәстүрлердің жаңарған түрлері, жаңа 
заман  туғызған  салт-дәстүрлердің  тәлімдік  мәні.    Бiлiм 
беру  жүйесiндегi  қазақ  этнопедагогикасы.  Бiлiм  беру 
жүйесiндегi қазақ этнопедагогикасы.
2014. – 280 бет./ 70х100 1/16. 
ISBN 978-601-292-816-7
 
Этнопедагогика 
2-басылым
Оқу құралы
Теория и методика 
музыкального 
воспитания
Учебное пособие
жУМаЛиеВа Г., СУЛеЙМеноВа р.
В учебном пособии представлены основы теории препо-
давания  музыки  и  концепции  музыкального  образова-
ния; технология проведения уроков; методика развития 
музыкально-творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; формы внеклассной работы 
по  музыкальному  воспитанию;  вопросы  планирования 
работы учителя, учета и оценки музыкального развития 
школьников; изложены методические рекомендации по 
проведению уроков на педагогической практике.
Пособие  предназначено  для  учителей  музыки  средних 
школ, лицеев, учащихся и студентов колледжей и вузов, 
обучающихся по специальности «Учитель музыки».
Содержание: Введение. Методика музыкального вос-
питания.  Цели,  задачи  методики  музыкального  воспи-
тания  в  школе.  Методы  музыкального  обучения.  Виды 
музыкальной деятельности на школьном уроке музыки. 
Хоровое  пение.  Этапы  работы  над  песней.  Восприятие 
музыки. Нравственное воспитание посредством музыки. 
Развитие  ассоциативного  мышления  при  восприятии 
музыки. Музыкальная грамота. Творчество учащихся на 
уроке  музыки.  Учитель  музыки.  Деятельность  учителя 
музыки. Внеклассная работа по музыке. Планирование 
и учет работы по музыкальному воспитанию. Музыкаль-
ное воспитание в Казахстане. Педагогическая практика. 
Музыкальная литература.
2011/ 208 с./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-370-4

76
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
КозыБаЙ а.К., КаиМоВа р.Т.
В учебном пособии раскрыта сущность основных качеств 
современных педагогических технологий, описаны клас-
сификации  педагогических  технологий.  Представлены 
технологии обучения (технология модульного, проблем-
ного, личностно-ориентированного обучения, обучения 
в сотрудничестве и др.).
Учебное  пособие  предназначено  для  студентов,  маги-
странтов, преподавателей высших учебных заведений.
Содержание:    Современные  педагогические  техно-
логии  как  объективная  потребность.  Сущность  педаго-
гической  технологии.    Инновационная  направленность 
педагогической  деятельности.  Классификация  педаго-
гических технологий. Технологии обучения. Педагогиче-
ская  технология.  Технологии  личностно-ориентирован-
ного образования. Гуманно-личностная технология ш.а. 
амонашвили.  Технология  поддержки  ребенка.  Педаго-
гика сотрудничества.  Проблемное обучение. Технология 
развивающего обучения. Интерактивные технологии об-
учения.    Игровые  технологии.    Технология  модульного 
обучения.  Технологии  уровневой  дифференциации. 
Технология  индивидуализации  обучения  (Инге  Унт, 
А.С. Границкая, В.Д. Шадриков).  Метод проектов. Даль-
тон-технология.  Понятие  и  педагогическая  сущность 
современной  информационно-образовательной  среды.  
Понятие  информационно-образовательной  среды.  Ин-
формационные  технологии.  Технологии  дистанцион-
ного обучения. Технология программированного обуче-
ния. Компетентность как цель и результат образования.  
Перечень примерных тестовых вопросов по курсу
«новые образовательные технологии».
2015. – 136 c./ 70 х 100 1/16
ISBN 978-601-302-152-2
новые
образовательные 
технологии
Учебное пособие
ҚозыБаЙ а. К.,  жеКСенБиеВа н.
Оқулықта  кәсіптік  білім  беру  жүйесіндегі  қазіргі 
оқыту  технологиялары  қарастырылған.  Атап  айтсақ, 
ақпараттық-коммуникациялық  технологиялар,  жо-
балап  оқыту  технологиясы,  интерактивті  оқыту  техно-
логиясы,  дамыта  оқыту  технологиясы,  проблемалық 
оқыту  технологиясы,  ойын  технологиясы  және  т.б. 
технологиялардың  сипаттамасы  беріліп,  сонымен 
қатар  олардың  артықшылықтары  мен  кемшіліктері 
көрсетілген.  Оқулық  «Кәсіптік  оқыту»  мамандары-
на,  магистранттарға,  студенттерге  және  жоғары  оқу 
орындарының оқытушыларына арналады.
МазМұны:  Кәсіптік  білім  берудегі  оқыту  техноло-
гиялары.  Кәсіптік  білім  беру  жүйесі.  Қазіргі  таңдағы 
оқыту  технологиялары.  Педагогикалық  инноватика 
және  инновациялық  оқыту.  Қазіргі  таңдағы  дәстүрлі 
оқыту.  Классикалық  дәстүрлі  сынып-сабақтық  оқыту 
технологиясы. Классикалық және қазіргі таңдағы сабақ 
технологиясы.    Педагогикалық  процеске  ізгілікті-жеке 
тұлғалық бағдар жасау негізіндегі педагогикалық техно-
логиялар. Жеке тұлғаға бағдарланған оқыту технология-
сы. Ш.А. Амонашвилидің ізгілікті жеке тұлғалық техно-
логиясы.  Ынтымақтастық  педагогикасы.  Дамыта  оқыту 
технологиялары.  Дамыта  оқыту  технологиясы  туралы 
жалпы  түсінік.  Л.В.  Занковтың  дамыта  оқыту  жүйесі. 
Д.Б.  Эльконин.-В.В.  Давыдовтың  дамыта  оқыту  техно-
логиясы.    Оқушылардың  іс-әрекетін  белсенділендіру 
және  күшейту  негізіндегі  педагогикалық  технология-
лар.  Интерактивті  оқыту  әдістері.  Ойын  технология-
лары.  Проблемалық  оқыту.  Жобалап  оқыту  техноло-
гиясы.  Оқу  үрдісін  басқару  мен  тиімді  ұйымдастыру 
негізіндегі  педагогикалық  технологиялар.  Жеке  оқыту 
технологиялары  (И.Э.  Унт,  А.С.  Границкая,  В.Д.  Ша-
дриков).  Бағдарламалап  оқыту.  Оқытуды  дифферен-
циациялау.  Материалдарды  дидактикалық  жетілдіру 
және қайта жасау негізіндегі педагогикалық технология-
лар.  Модульдік  оқыту  технологиялары.  Дидактикалық 
бірліктерді  ірілендіру  (П.М.  Эрдниев).  Ақпараттық-
коммуникациялық 
білім 
беру 
технологиялары. 
Ақпараттық  технологиялар.    Қашықтықтан  білім  беру 
технологиялары.
2015/152 б./ 70х100/1/16  
ISBN 978-601-302-153-9 
Кәсіптік білім беру 
жүйесіндегі қазіргі 
оқыту технологиялары
Оқулық

77
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ӘБенБаеВ С. Ш.
Оқулықтың  екінші  басылымы  өзінен  бұрынғы  оқу 
құралын  жетілдіріп,  жаңа  тың  оқу  материалдары-
мен  толықтырылды  және  қазақ  ұлтының  біртуар 
ағартушылары мен қоғам қайраткерлерінің өскелең жас 
ұрпақты  оқыту  мен  тәрбие  беру  саласындағы  құнды 
ой-пікірлерін,  осы  саладағы  маңызды  еңбектерін  са-
ралап  беру  қарастырылды.  Мұндай  жағдайда  педаго-
гика  ғылымы  саласынан  білім  алып  жатқан  болашақ 
мамандардың  ұлттық  құндылықтар  негізінде  білім, 
біліктілігін одан әрі жетілдіруге мүмкіндігі мол. 
Оқулық Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрлігінің оқу стандартына сай жазылды.
Оқулық  педагогикалық  оқу  орындарының  студенттері 
мен оқушылары және мектеп мұғалімдеріне арналған.
МазМұны:  Педагогиканың  жалпы  мәселелерi. 
Педагогиканың теориялық және әдiснамалық негiздерi.  
Педагогика ғылымының пайда болуы мен дамуы.  Жеке 
тұлғаның  дамуы,  қалыптасуы  және  оны  тәрбиелеу.  
Педагогика  ғылымындағы  тәрбие  мен  оқытудың 
мақсат-мiндеттерi.  Біртұтас  педагогикалық  процесс  – 
педагогиканың пәні және мұғалім іс-әрекетінің объектісі. 
Тәрбиенiң теориялық және әдiстемелiк негiздерi. Тәрбие 
процесiнiң  мәнi  мен  заңдылықтары.  Педагогикалық 
процесте 
тұлғаны 
қалыптастырудың 
тәрбиелік 
мазмұны.  Ақыл-ой  тәрбиесi.  Оқушылардың  ғылыми 
дүниетанымын  қалыптастыру.   Адамгершілік  тәрбиесі.  
Азаматтық  тәрбие.  Құқықтық  тәрбие.  Эстетикалық 
тәрбие.  Дене  тәрбиесі.  Еңбек  тәрбиесі.    Экологиялық 
тәрбие.  Тәрбие  әдiстерi.    Оқушылар  ұжымы.    Отбасы 
тәрбиесі.    Дидактика:  білім  беру  және  оқыту  теория-
сы.  Оқытудың  теориялық  және  әдістемелік  негіздері. 
Оқыту  заңдылықтары  мен  принциптері.    Мектептегі 
білім беру мазмұны.  Оқыту әдiстерi.  Оқыту жұмысын 
ұйымдастырудың  формалары.      Оқушылардың  оқу-
танымдық  әрекетін  тексеру  және  бағалау.  Мектепті 
басқару.    Мектепті  басқару  және  оған  басшылық 
жасаудың  педагогикалық  негіздері.  Педагогикалық  ме-
неджмент.    Мектепішілік  басқару  –  басқару  нысаны.  
Қазақстан  Республикасында  білім  беру  жүйесі.  «Білім 
туралы» Заң.  Пайдаланылған әдебиеттер. 
2015/284 б./ 70х100/1/16 
ISBN 978-601-302-119-5 
Педагогика
Оқулық
жұМаБеКоВа Ф.н. 
Оқулықта  мектеп  жасына  дейінгі  кезеңдегі  балаларды 
тәрбиелеудің  және  оқытудың  теориясы  мен  әдістемесі 
–  инновациялық  басқару  жолдары,  тренингтер 
ұйымдастыру  тәсілдері,  педагогикалық  жағдаяттарды 
шешу  әдістері  сипатталған.  Болашақ  тәрбиеші  педа-
гогтерде қалыптастырылатын ғылыми-теориялық білім 
негіздері және оны тәжірибеде ұштастырудың жолдары 
қарастырылған. 
Ұсынылып отырған оқулық 0101000 – «Мектепке дейінгі 
тәрбие және білім беру» мамандығы бойынша кәсіптік 
білім  беру  ұйымдарына  арналады.  Сондай-ақ,  пе-
дагогика  институттарының  мектепке  дейінгі  тәрбие 
факультеттерінің  студенттері,  магистрлары,  докторант-
тары мен оқытушыларының, мектепке дейінгі ұйымдар 
қызметкерлерінің және ата-аналар қауымының да пай-
далануына болады.
МазМұны:    Қазақстандағы  мектепке  дейінгі  пе-
дагогиканың  көкейкесті  мәселелері.  Мектепке  дейінгі 
педагогика  пәні,  зерттеу  міндеттері.    Мектепке  дейінгі 
педагогиканың әдіснамасы мен зерттеу әдістері. Әлемдік 
тәжірибедегі  мектепке  дейінгі  тәрбие.  Қазақстанда 
мектепке  дейiнгi  тәрбиенiң  дамуы  мен  қалыптасу 
кезеңдері.  Қазақстан  Республикасындағы  мектепке 
дейінгі  тәрбиенің  қазіргі  кезеңдегі  дамуы.  Бақылау 
сұрақтары  мен  тапсырмалар.    Мектепке  дейінгі 
жастағы  баланың  дамуы  және  жас  кезеңдері.  Баланың 
дамуына  және  қалыптасуына  тұқым  қуалаудың, 
ортаның    және  тәрбиенің      ықпалы.  Мектепке    дейінгі 
жастағы  балалардың  жас  кезеңдері,  жас  ерекшелік 
көрсеткіштері  және  даму  ерекшеліктері.  Халық  педа-
гогикасы  материалдарын  жас  кезеңдеріне  сәйкес    пай-
далану  жолдары.  Балалар  тәрбиесінде  қазақ  этнопеда-
гогикасын  пайдалану  жолдары  және  оның  мазмұны. 
Мектепке  дейінгі  тәрбиелеу  мен  оқытуда  басшылыққа 
алатын  нормативтік-құқықтық  құжаттар.  Мектепке 
дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу және оқыту. Мек-
тепалды  даярлық  –  үзіліссіз  білім  берудің  алғашқы  са-
тысы.  Бақылау  сұрақтары  мен  тапсырмалар.  Іскерлік 
ойындар  негізінде  оқытушы  мен  студенттердің  өздік 
жұмыстарын  ұйымдастырудың  әдістемесі.  Оқытушы 
мен  студенттің  өздік  жұмыстарын  ұйымдастыру.  
Ерекшеліктері.    Іскерлік  ойындарды  ұйымдастырудың 
әдістемесі.  Іскерлік ойындардың мазмұны және жүргізу 
әдіс-тәсілдері.  Іскерлік  ойын.  «Сюжетті-рөлдік  ойын».  
Іскерлік  ойын.  «Көкейкесті  мәселелер».  Педагогикалық 
ашық  сағат.  Іскерлік  ойын.  «Педагогикалық  ұжым». 
Педагогикалық ринг.
 
2014. – 304 бет./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-7568-57-3
Мектепке дейінгі 
педагогика
Оқулық

78
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
жұМаБеКоВа Ф., нұрҒазиеВа н.
Аталған  оқу  құралында  технология  пәнін  ұйым-
дастырудың  теориясы  мен  тарихы,  пәнінің  мақсат-мін-
деттері,  технология  пәні  мұғалімінің  кәсіби  құзырет-
тілігін  дамыту  және  мұғалімге  қойылатын  талаптар 
қарастырылған.  Технология  пәні  әдістемелік  қызме-
тінің  негізгі  бағыттары,  әдістемелік  кеңестің  түрлері, 
технология  пәнінен  әдістемелік  апталық  өткізудің  ло-
гикалық  құрылымы,  технология  пәнінің  ерекшеліктері 
мен  әдістемелік  басқару  мәселелері,  технология  пәнін 
сыныпта және сыныптан тыс ұйымдастырудың жолдары 
жан-жақты баяндалған.
Оқу құралы технология пәнінің мұғалімдеріне және із-
денушілерге,  оқытушыларға,  магистранттарға,  студент-
терге арналады.
МазМұны:  Технология  пәнін  ұйымдастырудың  
теори ясы мен тарихы.  Технология пәнінің мақсат-мін-
деттері,  технология  пәнін  оқыту  тарихы.  Технология 
пәні  мұғалімінің  кәсіби  құзыреттілігін  дамыту  және 
мұғалімге  қойылатын  талаптар.  Технология  пәнін 
ұйымдастырудағы  әдістемелік  басқару  түрлері.  Техно-
логия пәнінен әдістемелік апталық өткізудің логикалық 
құрылымы.  1886  жылы  Щвецияның  Соломондық  әді-
сімен оқытылатын мектептің  директоры Сант-Илер қан-
дай еңбек жазған? Технология пәнінің ерекшеліктер мен 
ұйымдастыру  әдістемесі.  Технология  пәні  сабағының 
түрлері  мен  типтері.  Технология  сабағындағы  жұмыс 
түрлері.  Технология сабағына дайындық, сабақты өткізу 
әдістемесі  және  оны  талдау.  Технология  сабақтарында 
жобалау  әдістерін  қолдану  ерекшеліктері.  Технология 
пәні  мұғалімдерімен  шығармашылық  топтарды  ұйым-
дастыру.  Технология  пәні  мұғалімінің  шығармашылық  
жұмыстарының  түрлері.  Технология  пәні  мұғалімі-
нің  жеке  жұмыс  жоспары.  Технология  пәні  мұғалі-
мі  –  сынып  жетекшісі.  Технология  пәнінен  сыныптан 
тыс  жұмыстарды  ұйымдастыру.    Технология  пәнінде 
сәндік-қолданбалы  өнерді  пайдалану  ерекшеліктері. 
Технология пәні мұғалімінің және оқушылардың порт-
фолиосы.  Тәжірибелік  бөлім.  Бастауыш  сыныпта  оқу-
шыларды  сәндік-қолданбалы өнер негізінде еңбекке тәр-
биелеу жолдары. Оқушыларды сәндік-қолданбалы өнер 
негізінде еңбекке тәрбиелеу. Сәндік қолданбалы өнерді 
бастауыш сыныпта пайдалану мүмкіндіктері. Бастауыш 
сыныпта еңбекке тәрбиелеудің мазмұны мен әдістемесі.  
Сыныптан  тыс  жұмыстарда  сәндік-қолданбалы  өнерге 
үйретудің мүмкіндіктері.  
ISBN 978-601-302-219-2
2015/176 б./70х100 1/16
Әдістемелік басқару 
(0107000 – Технология)Оқу 
құралы 
Психология
Философия
жұМаБеКоВа Ф., нұрҒазиеВа н.,  
жаМаЛиеВа С.
Аталған  оқу  құралында  мектеп  жасына  дейінгі 
балалардың  психологиясы  қарастырылған.  Баланың 
туған кезінен бастап мектепке оқуға дайындау мәселесі 
зерделенген.
Оқу  құралы  0101000  –  «Мектепке  дейінгі  тәрбие 
және  білім  беру  мамандығы»  бойынша  мектепке 
дейінгі  мамандарды  дайындайтын  оқу  орындарының 
оқытушыларына, 
тәрбиешілерге, 
психологтарға, 
магистранттарға, студенттерге арналған.
МазМұны:  Кіріспе.    Балалар  психологиясының 
жалпы  мәселелері.  Балалар  психологиясы  –  баланың 
психикалық даму ерекшеліктері туралы ғылым. Балалар 
психологиясын  зерттеу  әдістері.  Психикалық  дамудың 
негізгі  заңдылықтары.  Нәрестелік  және  ерте  сәбилік 
шақтағы  дамудың  психологиялық  ерекшеліктері. 
Баланың  өмірге  келген  алғашқы  жылдарындағы 
психикалық  дамуы.  Ерте  балалық  шақтың  сипаттама-
сы. Жас ерекшелік сипаттамасы. Ұлттық ерекшеліктер.  
Әр түрлі жастағы балалар дағдарысы. Мектепке дейінгі 
шақтағы  баланың  психикалық  процестерінің  дамуы. 
Мектепке  дейінгі  жастағы  баланың  түйсігі.  Мектепке 
дейінгі  жастағы  баланың  қабылдауы.  Мектепке  дейінгі 
жастағы  баланың  елесі.    Мектепке  дейінгі  жастағы 
баланың зейіні. Мектепке дейінгі жастағы баланың есте 
сақтауы.  Мектепке  дейінгі  жастағы  баланың  ойлауы. 
Мектепке  дейінгі  жастағы  баланың  сөйлеуі.  Мектепке 
дейінгі  жастағы  баланың  қиялының  дамуы.  Мектепке 
дейінгі жастағы баланың ақыл-ойының дамуы. Мектепке 
дейінгі жастағы баланың тілін дамыту. Мектепке дейінгі 
жастағы  баланың  сенсорлық  дамуы.  Мектепке  дейінгі 
жастағы  баланың  сезімдерін  дамыту.  Баланың  ерік-
жігерін  тәрбиелеу.  Баланың  мінез-құлық  мотивтерін 
қалыптастыру. 
Балалардың 
таным 
қабілеттерін 
дамытудың  психологиялық  ерекшеліктері.  Мектепке 
дейінгі  жастағы  баланың  іс-әрекетінің  психологиялық 
сипаттамасы  және  дамыту  жолдары.  Мектепке  дейінгі 
шақтағы  іс-әрекеттердің  жемісті  түрлері.  Мектепке 
дейінгі  шақта  ойын  баланың  негізгі  іс-әрекеті.  Баланы 
балабақшаға келуге дайындау және бейімдеу жолдары. 
Баланы мектепте оқытуға психологиялық дайындық.
288 б./70х1001/16
ISBN 978-601-302-143-0
Психология  
(мектепке  
дейінгі кезең)
Оқу құралы

79
нұржаноВа С.а.,  С. Сейфуллин атындағы Қазақ агро­
техникалық  университеті  кәсіптік  білім  беру  кафед­
расының  аға  оқытушысы,  педагогика  ғылымдарының  кан-
дидаты    (13.00.08  –  «Кәсіптік  білім  беру  теориясы  мен 
әдістемесі»),  ҚР Педагогикалық ғылымдар Академиясының  
корреспондент мүшесі, психолог, психология және педагогика 
пәндерінің оқытушысы
Оқу құралы  мазмұны  «Жалпы психология»,  «Балалар 
психологиясы» пәндері бойынша дәріс материалдарына 
сәйкес келетін  машықтану сабақтарынан, психологиялық 
тапсырмалардан, психологиялық құбылыстардың мәнін 
түсінуге мүмкіндік беретін жаттығулар мен тестілерден, 
қайталау  және  бекіту  сұрақтарынан  тұрады.    Оқу 
құралы  мазмұнына  психологияның  жалпы  мәселелері, 
психикалық үрдістер, қалыптар мен қасиеттер жөніндегі 
теориялық материалдар енгізілген. 
Аталған  оқу  құралы  педагогикалық  жоғары  және  ар-
наулы  кәсіптік  білім  беру  оқу  орындары  студенттері-
не,  педагогикалық  колледж  оқушыларына,  психолог 
маман дарға, психодиагностикамен және өзін тану мәсе-
лелерімен айналысатын оқырмандарға арналады. 
 
МазМұны:  Кіріспе.  Жантану    пәні,  міндеттері  және 
әдістері.  Психологияның  негізгі  бағыттары.  Психика-
ның  дамуы.    Сананың  қалыптасуы.  Тұлғаның  жал-
пы  пси хологиялық  сипаттамасы.  Іс-әрекет  пси-
хологиясы.  Түйсік.    Қабылдау.    Ес  туралы  түсінік.  
Ойлау.  Креативтілік.  Сөйлеу.  Қиял  туралы  түсінік. 
Зейін.  Тұлғаның  эмо ционалдық-еріктік  аймағы.  Ерік. 
Тұлғаның  жекелеген  психологиялық  ерекшеліктері. 
Мінез.  Қабілет.  Өздік  жұмысты  орындауға  арналған  
тақырыптар  үлгісі.  Пән    бойынша  1-2  аралық  бақылау 
сұрақтары.  
2010/144 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-021-5 
жалпы  және балалар 
психологиясы 
(жаттығулар 
мен тапсырмалар)
Оқу құралы
Психология
Философия
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
КаКТаеВа Г.
Оқулықта  философиялық  білімнің  ерекшеліктері, 
таным  теориясы,  философиядағы  адам  мәселесі 
қарастырылған.  Сонымен  қатар,  кітапта  берілген  қазақ 
халқының  ұлы  тұлғаларының  философиялық  ойла-
ры  білім  алушыларға  қоғам  туралы  өз  көзқарастарын 
қалыптастыруға көмектеседі.  
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беретін  оқу 
орындарының  оқушылары  мен  оқытушыларына  ар- 
на лған.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет