МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет11/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   58

МазМұны:  Кіріспе.  Бастауыш  сыныптағы  еңбекке  
баулуды оқыту әдістемесі пән ретінде. Бастауыш білімнің 
еңбекке  баулу  пәні  бойынша  мемлекеттік  стандарт-
ты  талдау.  Бас тауыш  сыныптардағы  еңбекке  баулудың 
жабдықтары.  Еңбекке  баулуды  оқыту  әдістері.  Сабақ  – 
мектептегі оқыту және тәрбиелеу процесінің негізгі фор-
масы.  Тоқсандық,  жылдық  жоспарды  құру  және  еңбекке 
баулу  сабағын  жоспарлау.  Шағын  кешенді  мектептегі 
еңбекке  баулудың  ерекшеліктері.  Саяхат  сабағының 
түрлері  мен  мазмұны.  Сабақтан  тыс  жұмыстардың  мін-
деттері мен мазмұны. Оқу шеберханасындағы практикум 
мен еңбекке баулу әдістемесі. Практикалық білімдері мен 
дағдыларын қалыптастыру. Технологиялық операциялар. 
Қағаз және қатырма қағазбен жұмыс істеу технологиясын 
оқыту  әдістемесі.  Көркем  еңбек.  Ою-өрнек  өнері.  Ара-
лас  материалдармен  жұмыс.  Техникалық  модель  жасау. 
Өзіне-өзі  қызмет  ету.  Ауыл  шаруашылық  еңбегі.  Сынып 
оқушыларының білімін тексеруге арналған тест сұрақтары.
2010/352 б./ 84х108 
1
/
32
 ISBN 978-601-292-084-0    
еңбекке баулу 
әдістемесі
Оқу құралы

64
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
еСТұрСыноВа М.К., Ж. Досмұхамедов атындағы педаго­
гикалық колледждің жоғары санатты жаратылыстану пән­
дері оқытушысы;
наБидоЛЛина Ш.С., п.ғ.к., Ж. Досмұхамедов атындағы 
педагогикалық колледждің жоғары санатты анатомия пәні 
оқытушысы.
Оқулықта  жаратылыстану  негіздері  мен  дүниетануды 
оқыту  әдістемесі  толықтай  берілген,  стандартқа  және 
бағдарламаға  сай  тақырыптар  жүйесін  жинақтап, 
қажетті  ақпараттарды  бір  жүйеге  келтіріп,  мазмұны 
мен көлемін сәйкестендіре орындауды мақсатқа ала оты-
рып, әр тақырыпқа берілген ұғымдар мен түсініктердің 
ғылымилығы қазіргі әдістер мен тәсілдерді қолдануға бо-
лады және оқуға арналған мәтіндерден, шығармашылық 
жұмыстардан, алған білімдерін бекітетін сұрақтар тап-
сырмалар, тест материалдары қарастырылған. 
Ұсынылып  отырған  оқулық  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру» мамандығы бойынша оқитын педагогикалық кол-
ледж оқушыларына және мектеп мұғалімдеріне  арнал-
ған.
МазМұны: Жаратылыстану негіздері. Жалпы  физика-
лық  география  элементтері.  Жер  –  Күн  жүйесінің 
планетасы.  Сұлба  және  карта.  Литосфера.  Гидросфе-
ра.  Атмосфера.  Биосфера.  Тірі  табиғат  және  жалпы 
ұғым.    Өсімдіктер.  Жануарлар.  Қазақстан  табиғатына 
қысқаша шолу. Қазақстанның географиялық орны, ше-
каралары,  жер  бедері.  Қазақстанның  пайдалы  қазба-
лары.  Қазақстанның  климаты.  Қазақстанның  ішкі 
сулары  және  су  ресурстары.  Қазақстанның  табиғат  зо-
налары.  Қазақстанда  табиғатты  қорғау.  Дүниетануды 
оқыту  әдістемесі.  Дүниетануды  оқытудың  жалпы 
мәселелері.  Бастауыш  мектепте  дүниетануды  оқыту. 
Бастауыш   сыныптардағы  дүниетану  курсының  міндеті 
мен мазмұны. Оқыту әдістері мен тәсілдері. Дүниетану 
төсініктері мен ұғымдарын қалыптастыру және дамыту. 
Оқу процесін ұйымдастыру формалары. Дүниетанудан 
оқу  құралдары.  Дүниетану  сабақтарының  материал-
дың базасы. Сыныптан тыс жұмыс.  I-IV сыныптардағы 
дү  ниетану  пәнінің  мазмұны  және  әдістемесі.  І-ІІ  сы-
ныптарда табиғатпен танысу және бақылау. Топсаяхат-
тар. Экологиялық, зертханалық және практикалық жұ-
мыстар. ІІІ-ІV сыныптардағы бақылаулар. Дүние танудан 
шағын комплектілі мектептегі жұмыс.
2007/  384 б./ 84х108 
1
/
32
  
ISBN 978-996-535-273-7 
жаратылыстану 
негіздері және 
дүниетануды оқыту 
әдістемесі
Оқулық
МұСаеВа С.а., 
БеГаЛиеВ Т.  
Кітапта  педагогиканың  негіздері,  оқыту  және  тәрбие 
теориялары  мен  принциптері,  әдістері,  педагогикалық 
шеберлікті қалыптастыру негіздері, мектептану және пе-
дагогика тарихы мен озық тәжірибені зерттеу, жинақтау 
мәселелері қамтылған. 
Оқулық  техникалық  және  кәсіптік  білім  беру 
мекемелерінің оқушыларына арналған.
МазМұны:  Кіріспе.  Баланың  жас  ерекшеліктеріне 
байланысты  педагогика  негіздерінің  объектісі,  пәні, 
логикалық құрылымы. Мектеп жасына дейінгі балаларға 
мінездеме.  Бастауыш  сынып  оқушыларына  жалпы 
мінездеме. Жасөспірімдерге жалпы мінездеме. Жоғары 
сынып оқушыларына жалпы мінездеме. Педагогиканың 
жалпы  негіздері.  Бастауыш  мектеп  мұғалімі  –  білікті 
ұстаз. Жалпы педагогика пәні, міндеттері, заңдылықтары, 
зерттеу  методологиясы.  Қазақстан  Республикасының 
білім  жүйесі  мен  кейбір  шет  мемлекеттердегі  білім 
жүйелерінің салыстырма түрі. Тәрбие теориясы.  Эсте-
тикалық  тәрбие.  Еңбек  тәрбиесі.  Отбасы,  мектеп  және 
жұртшылық. Оқыту процесінің мәні мен ерекшеліктері. 
Бастауыш, негізгі, орта мектепте білім берудің мазмұны. 
Оқушылардың  ғылыми  дүниетанымын  қалыптастыру. 
Оқыту әдістері. Оқытуды ұйымдастырудың формалары. 
Оқушылардың  білімін,  дағдыларын  бақылау,  бағалау. 
Мектептану. Мектептанудың негізгі мәселелері.  
2010/472 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 9965-35-087-6
  
жас ерекшелік 
педагогикасы
2-басылым
Оқулық

65
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
иМанҒаЛиеВ е.н. 
Бұл оқу құралында тұлғаны әлеуметтік-психологиялық 
болжаудың  негізгі  теориялық  ережелері  мен  орында-
лу  тәртібі  қарастырылады.  Келтірілген  зерттеу  әдісте-
рі  –  психология  саласында  зерттелген,  тәжірибеде  кең 
қолданылып жүрген әдістер. 
Оқу құралы психолог мамандарға арналған.
МазМұны: Кіріспе. Жеке тұлғаны болжау әдістері: Же-
ке тұлғаны әлеуметтік бағалау мен оның сапалы, негізгі 
және  эталондық  үлгісі.  Басшының  жеке  басын  және 
іскерлік қасиеттерін бағалау әдістемелері. Еңбек ұжымын 
басқару  стилін  анықтау  әдістемесі.  Басқару  тиімділігін 
бағалау белгісі. Тұлғааралық қатынастар жүйесінде жеке 
тұлғаны  болжау  әдістері:  Анықтауыштардың  бақылау 
тізімі. Q – сорттау. Ф. Фидлердің әдістемесі. Т. Лиридің 
адам  қатынастарын  болжау  әдістемесі.  Жеке  тұлғаның 
бағытталуын  психологиялық  болжау:  Құндылық 
бағдарларын  танып  білу.  Жеке  тұлғаның  бағытталуын 
анықтау  (бағдарлы  сауалнама).  К.  Томастың  мінез-
құлықты суреттеу тесті. Факторлы жеке тұлғалық сауал-
нама. Өмір жолын танып-білудің өмірбаяндық әдістері. 
Қолданбалы психология. Қорытынды. 
2008 / 128 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-465-6 
жеке тұлғаны 
әлеуметтік-
психологиялық 
болжау 
әдістері
Оқу құралы 
жоВниренКо  и.  В.,  преподаватель  высшей  категории 
специальных  дисциплин,  мастер  производственного  обуче-
ния Профессионального лицея № 4 города Алматы
  Основной  целью  создания  сборника  инновационных 
методов проверки знаний учащихся по спецпредметам 
по специальности «0416000 – Архитектура» по профес-
сии  «0416012  –  Исполнитель  художественно-оформи-
тельских работ» послужила необходимость подготовки 
учащихся к сдаче Независимой оценки качества (НОК).
Сборник  составлен  в  виде  учебно-методического  посо-
бия. 
Настоящее пособие содержит большой материал, посвя-
щенный различным способам проверки знаний. Задания 
в  виде  кроссвордов,  тестов,  предусмотренные  в  пособии, 
помогут учащимся в освоении и закреплении знаний, под-
готовке к сдаче НОК, повысят уверенность в собственных 
знаниях,  а  также  будут  способствовать  совершенствова-
нию их профессионального уровня по данной профессии  
«Исполнитель художественно-оформительских работ». 
Учебное  пособие  соответствует  по  своим  методам  ин-
терактивным  способам  проверки  знаний  и  подготовки 
учащихся  по  специальности  «Исполнитель  художе-
ственно-оформительских работ».
Содержание:  Введение.  Классификация  и  формы 
тестов-вопросов.  Технология  проведения  тестовых  форм 
контроля.  Конструирование  заданий  для  тестовых  форм 
контроля знаний. Итоговые тесты по предмету «Техноло-
гия художественно-оформительских работ» (разноуровне-
вые). Итоговые тесты по предмету «Искусство Казахстана». 
Итоговые тесты по предмету «Графика и прикладное ис-
кусство» (разноуровневые).  Тестовые задания по предме-
ту «Рисунок и живопись».  Тестовые задания по предме-
ту  «Технология  художественно-оформительских  работ»  
(после изучения  одного или нескольких разделов).  Экза-
менационные  билеты  для  итоговой  проверки  знаний  по 
предмету «Специальная технология художественно-офор-
мительских работ». Зачетные вопросы по предмету «Осно-
вы композиции и цвета». Зачетные вопросы по предмету 
«Графика и прикладное искусство». Зачетные вопросы по 
предмету  «Специальная  технология  художественно-офор-
мительских работ». Тестовый контроль как ведущая форма 
контроля знаний в модульной системе обучения с рейтинго-
вым  принципом  оценки  знаний.  Составление  кроссвордов 
как один из методов мотивации учения и методов контроля 
знаний. Примеры кроссвордов для оценки знаний учащихся 
по  специальности  «Исполнитель  художественно-оформи-
тельских работ». 
2010 / 136 с.84х
ISBN 978-601-292-182-3 
инновационные 
методы проверки 
знаний
(
0416012 - 
«исполнитель  
художественно- 
оформительских 
работ»)
Учебно­методическое пособие
5-0337

66
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ВерШинина  В.М.,  преподаватель    высшей  категории 
методики русского языка, каллиграфии  Гуманитарного кол-
леджа г. Астаны
В  основу  данного  пособия  положена  технология  поэтап-
ного овладения безотрывным письмом букв через систему 
ориентиров в порядке возрастания их графической слож-
ности, что немаловажно для корректировки качества пись-
ма лиц со сложившимся, но не свободным от графических 
недочетов  почерком.    Пособие  дает  подробные  объясне-
ния, как следует прописывать ту или иную букву с учетом 
особенностей ее графики, располагает показами и систе-
мой упражнений на нахождение и устранение возможных 
допущенных графических ошибок, закрепление и автома-
тизацию приобретенных навыков.    
По каждой изучаемой теме в пособии выделены ориенти-
ры межпредметной связи с методикой обучения письму, 
например:  анализ графических ошибок в рабочих тетра-
дях учащихся 1-го класса, система тренировочных упраж-
нений.  Все  это  позволяет  осуществлять  комплексный 
подход в профессиональной подготовке студентов гумани-
тарных колледжей. 
Пособие  составлено  в  соответствии  с  Государственным 
стандартом профессионального образования по специ-
альности  0105013  «Учитель  начального  образования»  и 
предназначено для студентов, учителей начальных клас-
сов, а также для широкого круга лиц, заинтересованных 
в овладении каллиграфически правильным письмом.
Содержание:  Цели  и  задачи  обучения  каллиграфи-
ческим  навыкам  письма.  Гигиенические  условия  письма, 
правила пользования ручкой. Формирование  наклонного 
письма.  Формирование первоначальных навыков письма.  
Основные  требования  к  качеству  письма:  одинаковая  вы-
сота  букв, одинаковое расстояние между буквами, обще-
принятый  наклон  несущих  элементов,  параллельность 
вспомогательных линий, безотрывное письмо букв. Мето-
дические  приемы  обучения  каллиграфическим  навыкам 
письма (показ процесса письма с объяснением способа на-
писания, списывание с готового образца, копировальный 
способ, воображаемое письмо, анализ формы букв, пись-
мо под счет. Приемы написания букв. Приемы написания 
цифр. Табличный материал (образцы записи цифр, при-
меров; алфавит; приемы соединения заглавных букв при 
безотрывном письме; приемы соединения строчных букв 
при  безотрывном  письме;  таблица  счета  (тактирование 
при письме букв); таблица элементов букв; таблицы: «Как 
правильно держать ручку при письме?», «Как правильно 
держать тетрадь при письме?»).
ISBN 978-601-292-045-1 
Каллиграфия 
с основами методики 
обучения
Учебно­методическое пособие
Қарж аУБа Й  ж.М.,  философия  ғылы  мдарының  канди­
даты, Алм атыдағы «Нұр Му б арак» Египет ислам мәдениеті 
ун и ве рситетінің оқытушысы
Креативті  –  этика  адамгершілікті  қалыптастыратын 
білім  негіздерімен  шығармашылық  жұмыстары  арқы-
лы тәрбиелеу.  Қазіргі жаһандану үрдісінде рухани дү-
ниелерді зерттеу, талдау, пайымдау аса маңызды. Қазақ 
халқының  өзінің  өмір  салтына  қатысты  қалыптастыр-
ған  этикалық  қағидалары  бар.  Ол  халықтың  этикалық 
ғылы мының  негізін  анықтауға  көмектеседі.  Ұлттың 
өзіндік  табиғатын  анықтайтын  этникалық  қалыбына 
тән  қатынасы  шайқалды.  Креативті  тәрбие  шайқалған 
дүниелерімізді  жаңғырту  мәселесін  қарастырады.  Оқу-
лық  ұғымдар  арқылы  дұрыс,  нақты  көзқарасты  фило-
софиялық тұрғыда түсінуді дәлірек айтқанда кез келген 
ұғымды өмір сүру деңгейімен байла ныстыру мүмкіндігін 
орнықтыруды көздейді. 
Оқулықты  барлық  гуманитарлық  білім  беру  салала-
рында  пайдалануға  болады.  Кез  келген  адам  қоғамда 
өмір сүреді. Адам – қоғам қатынасындағы адамгершілік 
қағидаларын  орнықтыруда  оқулықтың  маңыздылығын  
атап айтуға болады. 
МазМұны:  Кіріспе. Оқу-тәрбие процесіндегі оқушы-
ның  өзіндік  танымын  қалыптастыру  бағытындағы 
креа тивті  белсеңділік  тәрбиесі.  Креативті  әдеп  сөзді гі. 
Әдептілік  түсініктер  мен  қағидаларды  игеру   бағытын-
дағы  шығармашылық  әдіс-тәсілдер.  Диагнос тикалық  
анықтама  жұмысы.  Әдеп  сөздігі  өнеге  қалыптас-
тыру  құралы  ретінде.  Өнегелілік  көзқарас  пен  пікірді  
қалыптастыру  процесіндегі  шығармашылық  қызмет-
терді  ұйымдастыру  түрлері.  Әдеби  жинақ.  Афоризм 
сөздер.  Адам  болам  десеңіз...  Тарих  тағылымы.  Мінез 
көркемділігі. Мінездегі міндер. Абайды оқы, таңырқа... 
2010/192б 7/ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 978-996-535-772-5 
Креативтік тәрбие 
(Креативті этика, 
әдептілік туралы ілім).
 Оқулық

67
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
МаМаШБаеВа  Ш.,  Абай  атындағы  Жамбыл  гумани­
тарлық  колледжінің  педагогика  және  психология  пәнінің  
оқ ыту шысы;
БаЙТеЛиеВа н., Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық 
колледжінің  педагогика  және  психология  пәнінің  оқы ту­
шысы;
МоМыноВа С. Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық 
колледжінің педагогика және психология пәнінің оқыт у шысы
Оқу  құралында  педагогикалық,  ғылыми-танымдық 
әдебиеттерге,  дереккөздеріне  сүйене  отырып,  түрлі 
практикалық жағдаяттар, тапсырмалар, мысалдар жан-
жақты талданады. Оқушылардың ақыл-ой деңгейін, та-
ным  процестерін  дамытуға  арналған  түрлі  сауалнама-
лар, жаттығулар ұсынылады. 
Оқу  құралы  мектеп  психологіне  және  психолог 
мұғалімдерге,  білімгерлерге  арналған.  Кітап  болашақ 
психологтерге әдістемелік, тәжірибелік тұрғыда қажетті 
көмекші құрал болады деген сенімдеміз.
МазМұны:  Алғы    сөз.  Мектеп  жасына  дейінгі  бала-
лардың таным процестерін және мектепке дайындығын 
анықтауға  арналған  әдіс-тәсілдер.  Керн-Йирасектің 
баланың  мектепке  дайындығын  анықтау  тесті.  Сөздік 
тест бойынша бағалау. Топ-топқа бөлу әдістемесі. Баста-
уыш сынып оқушыларының таным қабілеттерін, қарым-
қатынасын,  ақыл-ойын  анықтауға  арналған  тестілік 
тапсырмалар. Бейнелі ойлауды бағалау. Цицерон әдісі. 
Айвазовский  әдісі.  «Графикалық  диктант»  әдістемесі. 
Байланыс  әдіс.  Зейін.  Зейінге  байланысты  жаттығулар. 
«Әңгіме құра». «Ойын ойлап тап». Ақыл-ой дамуының 
деңгейін  анықтау.  Таным  процестерін  дамытуға 
арналған  ойындар  мен  жаттығулар.  Қарым-қатынасты 
дамытуға арналған тренингтер. Сөздер мен қисынсыз ой-
ындар (Айзенктің сөздік тесті). Есте сақтауды дамытуға 
арналған  ойындар.  Тәжірибе  нәтижесін  өңдеу.  Сөйлеу 
және  тіл  дамыту  (Сөйлеуге,  тіл  дамытуға  арналған 
жаттығулар). Сөздерді түсінуін зерттеу. Баланың сөздік 
қорын  зерттеу.  Баланың  демеулік  шылауды  түсінуі. 
Балаларға дыбыстарды дұрыс айтуды үйрету. 
 
2008/96 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-376-5 
Мектеп психологіне 
көмекші құрал
жұМаБеКоВа Ф.н.
Оқу  құралында  балаларды  мектеп  жасына  дейінгі 
кезеңдегі тәрбиелеу мен оқытудың көкейкесті мәселелері 
жан-жақты  қарастырылып,  тәрбиелеудің  тиімді  әдіс-
тәсілдері көрсетілген. Болашақ тәрбиеші-педагогтардың 
ғылыми-теориялық  тұрғыдан  дайындығы  және  оны 
тәжірибеде ұштастырудың жолдары белгіленген. 
Ұсынылып  отырған  оқу  құралы  педагогика  институт -
тарының  мектепке  дейінгі  тәрбие  факу льт еттері  сту-
денттеріне,  педколледж  оқушылары  мен  оқыту шы-
ларына,  сондай-ақ,  мектепке  дейінгі  ұйым дардың  
қыз меткерлеріне, ата-аналар қауымына арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Мектепке  дейінгі  педагогика 
пәні, зерттеу міндеттері, әдіснамасы мен зерттеу әдістері. 
Әлемдік  тәжірибедегі  және  мектепке  дейінгі  тәрбие. 
Қазақстандағы  мектепке  дейiнгi  тәрбиенiң  дамуы  мен 
қалыптасу  кезеңдері,  қазіргі  кезеңдегі  жай-күйі.  Баланың 
дамуы мен қалыптасуына тұқымқуалаушылық, орта және 
тәрбиенің ықпалы. Мектепке дейінгі жастағы балалардың 
даму  ерекшелігі  және  жас  кезеңдері.  Халық  педагогика-
сы  материалдарын  жас  кезеңдеріне  сәйкес  пайдалану 
ерекшеліктері.  Мектепке  дейінгі  тәрбиелеу  мен  оқытуда 
басшылыққа  алатын  нормативтік-құқықтық  құжаттар. 
Мектепалды  даярлық  –  үзіліссіз  білім  берудің  алғашқы 
буыны.  Мектепке  дейінгі  жастағы  тәрбие  негіздері: 
Адамгершілік  және  ақыл-ой  тәрбиесі.  Дене  тәрбиесі 
және  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру  шарттары. 
Еңбек  тәрбиесі  және  эстетикалық  тәрбие.  Ойын  –  мек-
тепке  дейінгі  жастағы  баланың  негізгі  іс-әрекеті.  Мектеп-
ке  дейінгі  кезеңдегі  ойын  –  зерттеу  әрекеті.  Балабақша 
тәрбиешісінің  адам  өміріндегі  рөлі.  Ата-аналармен  
ұйымдастырылатын  жұмыстар.  Мектепке  дейінгі  ұйым-
дарда  инновациялық  білім  беруді  басқару.  Озық  iс-
тәжiрибенi  тарату  және  оны  оқып-үйрену.  Ағымдағы, 
аралық    бақылауға  арналған  тапсырмалар.  Теориялық 
материалдарды тәжірибеде қолдануға арналған семинар, 
практикалық  сабақтар.  Қорытынды  ата-аналар  жиналы-
сы.  Оқушы-студенттердің  алған  теориялық  білімдерін 
тәжірибеде  пайдалану  дағдыларын  қалыптастыру  жол-
дары  (тренингтер).  Қорытынды  бақылау  сұрақтары  мен 
тапсырмалар.  Іскерлік  ойындар  негізінде  оқытушы  мен 
оқушы-студенттердің  өздік  жұмыстарын  ұйымдастыру 
әдістемесі:  Іскерлік  ойындардың  мазмұны  және  жүргізу 
әдіс-тәсілдері.  «Сюжетті-рөлдік  ойын».  «Көкейкесті 
мәселелер».  Педагогикалық  ашық  сағат.  Педагогикалық 
ринг.  Ұлылар  ұлағаты.  Қорытынды  тест  сұрақтары.  Тест 
сұрақтарының кілті. 
2008 / 336 б./ 84х108 
1
/
32
         
ISBN 978-996-535-330-7 
Мектепке дейінгі 
педагогика 
Оқу құралы 

68
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ҚыдырБаеВа М. 
«Мектептегі  музыкалық  тәрбие  беру  әдістемесі»  оқу-
әдістемелік  құралында  бастауыш  сыныпта  музыкаға  
баулу, музыка тыңдау, ән салу, ырғақтық қимылдар жа-
сау,  ойын-сауық,  мерекеге  арналған  музыкалық  репер-
туар  құру  іскерлігі  мен  дағдыларын  қалыптастырудың 
әдіс-тәсілдері қарастырылады.
Материалды  дайындау  барысында  ҚР  «Білім  тура-
лы»,  «Тіл  туралы»  Заңдары,  ҚР  Бастауыш  білімінің 
мемлекеттік  стандарты,  бастауыш  сыныпта  оқыту 
бағдарламасы,  оқытудың  отандық  және  әлемдік  озық 
тәжірибелері ескерілді. 
«Бастауыш  сынып  мұғалімі»  біліктілігі  бойынша 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жалпыға міндетті 
орта кәсіптік білім стандартына сәйкес әзірленген.
МазМұны:  Кіріспе.  «Музыкалық  тәрбие  беру  әдісте-
месі»  пәнінің  жалпы  сипаттамасы:  Музыкалық  тәрбие 
берудің  мақсаты  мен  міндеттері,  принциптері.  Мек-
тептегі  музыкалық  тәрбиені  ұйымдастыру  мәселелері: 
Музыкалық  тәрбиені  ұйымдастырудың  негізгі  фор-
масы – музыкалық сабақ. Сабақтан тыс музыкалық тәр-
бие беру түрлері. Музыкалық іс-әрекеттің түрлері, оны 
ұйымдастыру әдістері: Музыка тыңдау. Музыка сауатын 
үйрету  әдіс-тәсілдері.  Ән  салу  іс-әрекеті.  Музыкалық 
ырғақтық  қимылдар.  Музыкалық  аспаптарда  ойнау. 
Бастауыш  сыныптағы  музыка  сабағын  өткізу  әдісте-
месі:  1-сыныптағы  музыкалық  тәрбие.  2-сыныптағы 
музыкалық  тәрбие.  3-сыныптағы  музыкалық  тәрбие. 
4-сыныптағы музыкалық тәрбие. Вокалдық және аспап-
тық жанрлар туралы анықтама. Тест сұрақтары. Музыка 
мұғалімдеріне  арналған  тест  сұрақтары.  Ән  мәтіндері. 
Қосымшалар.  Музыкалық  терминдер  сөздігі.  Әдебиет-
тер. 
2003 / 136 б./ 84х108 
1
/
32
ISBN 978-601-292-140-3 
 
Мектептегі 
музыкалық 
тәрбие 
әдістемесі
Оқу­әдістемелік құрал 
иСаеВ а.
Учебник подготовлен в соответствии с программой кур-
са «Методика обучения игре на духовых инструментах» 
для музыкальных колледжей и школ с одиннадцатилет-
ним образованием. В нем рассмотрены и обобщены об-
щие принципы обученияигре на духовых инструментах, 
затронуты вопросы техники игры, режима и рациональ-
ных  занятий  исполнителя-духовика,  профессионально-
педагогической деятельности учителя-музыканта.
Учебник предназначен для учащихся музыкальных кол-
леджей  и  школ  с  одиннадцатилетним  образованием, 
молодых  преподавателей-духовиков  начальных  школ  с 
семилетним циклом обучения, а также всех интересую-
щихся и желающих самостоятельно овладеть игрой на 
духовом инструменте.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет