МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образованиежүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет10/58
Дата08.01.2017
өлшемі5.01 Kb.
#49
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   58

МазМұны:  Кіріспе.  Аударма  өнері  және  көркемдік 
түсініктері    туралы.    Қазақ    әдебиетіндегі  аударманың 
орны,  маңызы.  Қазақ  аударма  ғылымы  және  оның 
зерттелуі.  Қазақ  аударма  ғылымын  дәуірлеу  мәселесі. 
Поэзиялық  шығармаларды  аудару.  Прозалық  шығар-
маларды аудару. Сөздіктер және олардың аудармадағы 
орны. Тұрақты сөз тіркестерін аудару. Практикалық тап-
сырмалар. Тест сұрақтары.
2010/400 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 978-601-706-09-4 
аударма теориясы 
мен тәжірибесі
Оқу­әдістемелік құрал

59
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
еСҚаЛиеВа С.
Оқулық мазмұнында тәрбиенің теориялық және әдістеме-
лік  негізіне  ерекше  мән  берілген.  Оқушылармен  жұмыс 
жүргізудің,  олардың  бос  уақыттарын  ұйымдастырудың, 
сабақтан  тыс  шараларды  таңдау  және  өткізудің,  жеке 
оқушылармен,  олардың  ата-аналарымен  жұмыс  жүргі-
зудің  әдістемелері  мен  жолдары  көрсетілген.  Сондай-ақ, 
оқулықта  оқушылар  ұжымын  ұйымдастыру,  басқа-
ру,  ұжымдағы  өзіндік  басқару  жұмысын  ұйымдастыру 
формалары  қарастырылған.  Жүргізілген  жұмыстардың 
нәтижелігі  мен  оқушыларға  ықпал  ету  деңгейін  анықтау 
бойынша  түсініктемелер  беріліп,  бірнеше  әдістемелер 
келтірілген.
Оқулық мазмұны бірнеше бөлімдер мен тарауларға бөлін-
ген. Әр тараудың соңында оқушылардың білімін тексеру-
ге, бекітуге арналған тапсырмалар берілген.
Аталған  оқулық  «Тәрбие  жұмысының  теориясы  және 
ұйымдастыру  әдістемесі»  пәнін  оқитын  педагогикалық 
жоғарғы  және  арнаулы  орта,  сондай-ақ  өндірістік  оқыту 
шеберін  дайындайтын  жоғарғы  және  арнаулы  орта  оқу 
орындарының «Кәсіптік оқыту» мамандығы студенттеріне, 
педагог мамандарға арналады.
МазМұны:  Тәрбие  педагогикалық  құбылыс  ретінде. 
Тәрбие аясы және оның негізгі ұғымдары. «Тәрбиелеу», 
«Өзін-өзі  тәрбиелеу»,  «Қайта  тәрбиелеу»  түсінікте-
рі.    Тәрбие  негізі  және  оның  ерекшеліктері.  Тәрбиенің 
шарттары  мен  факторлары.  Тәрбие  құрылымын  белгі-
леу критерийлері.  Тәрбие процесін бақылау және баға-
лау.  Тәрбиенің  теориялық  негіздері.    Тәрбие  мақсаты, 
мәні,  заңдылықтары,  принциптері.  Тәрбиенің  мақса-
ты  жайлы  жалпы  түсінік.  Тәрбиенің  мәні  және  жалпы  
заңдылықтары.  Тәрбие  жұмысын  жоспарлау  және 
жоспар  түрлері.  Оқу  тобындағы  тәрбие  жоспарына 
қойылатын талаптар. Оқу тобындағы тәрбие жұмысын 
жоспарлауда  педагог  шеберлігі.  Тәрбие  процесінің 
әлеу меттік  кеңістігі.  Әлеуметтік  кеңістіктегі  тәрбие  са-
лалары. Әлеуметтік кеңістік туралы жалпы түсінік. Топ-
тағы психологиялық климат. Ұжым және тұлға тәрбие 
процесінің әлеуметтік кеңістігінде. Тәрбие процесіндегі 
әлеуметтік  кеңістік  динамикасы.  Әлеуметтік  кеңістік-
тегі  жағымсыз  әсерлерден  оқушыны  қорғау.  Оқушыны 
әлеуметтік қорғау. Оқушыларды әлеуметтік қорғаудың 
бағыттары.  Тәрбие  процесінің  әдістері,  формалары, 
құралдары.  Тәрбие  әдістері.  Тәрбие  процесін  ұйым-
дастыру формалары. Тәрбие формаларының тиімділігін 
зерттеу  жолдары.  Тәрбие  жұмыстарын  ұйымдастыру 
әдістемесі.    Тәрбие  сағатын  ұйымдастырудың  негізгі 
формалары. Тәрбие сағаты және оған дайындық.  Ұлт-
тық  тәлім-тәрбиенің  жалпы  негіздері.    Әсемдік  және 
тазалық тәрбиесі. Еңбек және өнеге тәрбиесі. Ізгілік пен 
адамгершілік тәрбиесі. Ұстаз үлгісі.  Ұлттық тәлім-тәр-
биені  ұйымдастырудағы  салт-дәстүр  өнегесі.  Салт-
дәстүр  туралы  жалпы  түсінік.  Ырымдар  мен  тыйым 
сөздердің тәрбиелік маңызы. 
2014. – 192 бет./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-292-896-9
Тәрбие жұмысының 
теориясы және 
ұйымдастыру 
әдістемесі
Оқулық
ҚаЛиеВ С. , МоЛдаБеКоВ ж., иМанБеКоВа Б.
Оқулықта  этностар  мәдениетінің  ғылыми-әдістемелік 
мәселесі  айқындалып,  сол  бойынша  қазақ  этнопедаго-
гика  және  этнопсихология  пәндерінің  ортақ  белгілері, 
терминдік,  теориялық  анықтамалары  әдістемелік 
тұрғыда қарастырылады.
Қазақ 
этнопедагогикасының 
ғылыми-теориялық 
негізін  қалаушы  педагог-ғалымдар  А.  Байтұрсынов,  
Н. Құлжанова, т.б. еңбектеріне кеңінен талдау жасалған.
Оқулық  кәсіби  мектептер  мен  лицей  оқушыларына 
арналған.
МазМұны:  Этнопедагогика  пәнiнiң  мiндетi  мен 
мақсаты.  Этностар  мәдениетiн  зерттеудiң  ғылыми-
әдістемелік  негiздерi.  Этностар  мәдениетiн  зерттейтiн 
қоғамдық  ғылымдар  және  олардың  өзара  байланы-
сы.  Этнос  туралы  ұғым.  Этностардың  пайда  болу 
заңдылықтары.  Қазақ  этносының  пайда  болу  тарихы. 
Қазақ атауының этимологиялық мәні.
Халық тәлiмiнiң тарихи кезеңдерi. Алғашқы қауымдық 
құрылыс кезiндегi тәрбие. 
Сақтар мен ғұндар империяcының мәдени-жауынгерлік 
тәрбие  дәстүрлерi.  Ұлы  Түркi  қағанаты  және  оның 
тәлiм-танымдық  мұралары  (VI-IХ  ғғ.).  Араб-шығыс   
мәдениетiнiң  қазақ  даласына  тарауы.  Орта  ғасыр 
зиялыларының  тәлiмгерлiк  ой-пiкiрлерi  (X-XV  ғғ.). 
Қазақ  хандығы  тұсындағы  ұлттық  тәлiм-тәрбие.  Ре-
сей  отаршылдығына  қарсы  қазақ  даласындағы 
ұлт-азаттық 
қозғалыстар 
және 
ағартушылық- 
демократиялық  идеялардың  өркен  жаюы.  Халық  педа-
гогикасы  –  этнопедагогиканың  зерттеу  нысаны.  Қазақ 
этнопедагогикасының  ғылым  ретiнде  туу,  қалыптасу, 
даму  кезеңдерi.  Уәлихановтың  қазақ  халқының  салт-
дәстүрлерi  туралы  ой-пiкiрлерi.  Ы.  Алтынсариннің 
тәлiмгерлiк 
мұралары. 
Міржақып 
Дулатовтың 
педагогикалық  ой-пікірлері.  Тұрмыс-салт  дәстүрлерi. 
Киiз  үй  –  қазақтың  баспанасы.  Киiз  үй  жиһаздары, 
ыдыс-аяқтар  мен  ұлттық  киiмдер.  Қазақ  тағамдары, 
дастарқан мәзiрi. Қазақтың зергерлiк қолөнерi.
Қазақтың  музыкалық  аспаптары.  Отбасы  тәрбиесі.  Ата 
көрген оқ жонар. 
Қыз  өссе  –  елдiң  көркi.  Жастарды  жұбайлық  өмiрге  
дайындау. Отбасы тәрбиесiнiң түрлерi.
Отбасы  тәрбиесiмен  байланысты  шығармашылық 
тапсырмалар.  Тiлi  басқа,  тiлегi  бiр  халықтардың  салт-
дәстүріндегі  үндестік.  Үйлену  және  үй  болумен  байла-
нысты  салт-дәстүрлер.    Өлiктi  жөнелтуге  байланысты 
салт-дәстүрлер.    Дiни  наным-сенiмдермен  байланысты 
салт-дәстүрлер.  Жаңа  заман  тудырған  салт-дәстүрлер. 
Олардың тәлiмдiк мәнi.
Қазақстандықтардың 
ұлттық 
салт-дәстүрлерiн 
марапаттаудың әлеуметтiк мәнi.
2014. – 248 бет./ 70х100 1/16
ISBN 978-601-292-827-3
Этнопедагогика
3-басылым
Оқулық 

60
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
наБидоЛЛина Ш.С., п.ғ.к., Ж. Досмұхамедов атындағы 
педагогикалық колледждің жоғары санатты анатомия пәні 
оқытушысы
Оқулық  стандарт  пен  бағдарламаға  негізделе  оты-
рып,  баланың  жас  ерекшелігіне  сай  өсуі  мен  дамуы 
жан-жақты  қарастырылған.  Оқу-тәрбие  жұмыстарын 
ағзаның  күрделі  өзгерістеріне  ұшырайтынын  ескере 
отырып, ұйымдастыру қажеттілігін көрсеткен. Болашақ 
мұғалім  мектептегі  балалар  мен  жасөспірімдердің 
ерекшеліктерін  терең  білуі  қажет  екенін  дәлелдеген, 
оқушылардың  үйлесімді  дамуы  мен  денсаулығының 
жақсара түсуіне көмектесетін жолдарды қарастырылған. 
Оқулық 13 тарауға бөлініп, әр тараудан соң тәжірибелік 
сабақтар мен тестілік сұрақтар беріліп, алған білімдерін 
бекітуге мүмкіндік берілген. 
Ұсынылып  отырған  оқулық  оқушыларға  танымдық 
әсер береді. Теория мен тәжірибені ұштастыратын бұл 
оқулық  болашақ  мұғалімдер  үшін  негізгі  құрал  бола 
алады. Оқулық педагогикалық және гуманитарлық кол-
ледж  оқушылары  мен  бастауыш  сынып  мұғалімдеріне 
арналған. 
МазМұны:  Алғы  сөз.  Кіріспе.  Балалардың  өсуі  мен 
дамуының  негізгі  заңдылықтары.  Бастауыш  мектеп 
жасындағы  балалардың  жүйке  жүйесі.  Бастауыш  мек-
теп жасындағы балалардың анализаторлары. Бастауыш 
мектеп жасындағы балалардың жоғары дәрежелі  жүйке 
әрекеті. Бастауыш мектеп жасындағы балалардың тірек-
қимыл  жүйесі.  Бастауыш  мектеп  жасындағы    бала лар-
дың  жүрек тамыры жүйесі.  Бастауыш мектеп жасын-
дағы  балалардың  тыныс алу жүйесі. Бастауыш мектеп  
жасындағы  балалардың    ас  қорыту  жүйесі.  Бастауыш 
мектеп  жасындағы балалардың зат алмасуы. Бастауыш 
мектеп жасындағы  балалардың зәр шығару жүйесі. Бас- 
тауыш  мектеп  жасындағы  балалардың  ішкі  секреция. 
Тері.  Ағзаны    шынықтыру.  Оқушыларды  қоршаған 
ортаға қойылатын талаптар. Тарихи анықтама. Сөздік.
2007/ 280  б./  84х108 
1
/
32
    
ISBN 9965-35-143-0  
Бастауыш мектеп 
жасындағы 
балалардың 
анатомиясы, 
физиологиясы 
және гигиенасы
Оқулық
оСПаноВ Т.Қ., ҚұрМанаЛина Ш.х., 
ҚұрМанаЛина С.х. 
Оқулықта  математиканы  оқытудың  теориялық  негіз-
де рі,  бастауыш  сыныптарда  математиканы  оқыту  әдіс-
темесі,  болашақ  бастауыш  сынып  мұғалімін  дайын-
даудың педа гогикалық әдістері. Педагогикалық өрдістің 
жалпы  заңдылықтары,  математиканы  оқытудың  жол-
дары  қарастырылған.  Бастауыш  буында  математиканы 
оқытуға  қатысты  жүргізілген  ғылыми-зерттеу  жұмыс-
тары,  озық  тәжірибелер  қорытындыланған.  Оқулықта 
математиканы  оқыту  үрдісінің  және  оның  құрамдас 
бөліктерінің өзіндік ерекшеліктерін айқындалған. 
Ұсынылып  отырған  оқулық  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру» мамандығы бойынша  оқитын педагогикалық кол-
ледж  оқушыларына  және  бастауыш  мектеп  мұғалiм-
дерiне ар налған. 
МазМұны:  Математиканы  оқыту  әдістемесі  пәні 
және  оның  міндеттері.  Математика  пәні  бойынша 
І-ІV  сыныптарға  арналған  оқу-әдістемелік  топтама. 
Арифметикалық ұғымдарды оқыту. Сандарды оқу, жазу 
және салыстыру (сандар нумерациясы). 10, 100, 1000 кө-
леміндегі  сандар.  Арифметикалық  амалдар.  Кестелік 
қосу және азайту. 100 көлеміндегі ауызша қосу және азай-
ту.  Арифметикалық  амалдарды  орындаудың  ерекше 
және  дербес  жағдайлары,  жазбаша  орындау  тәсілдері. 
Ауызша және жазбаша көбейту және бөлу. Есептеулер 
жүргізуге  машықтандырудың  ерекшеліктері.  Қатемен 
жұмыс. Үлестер. Мәтінді есептер. Жай есептер. Құрама 
есептер.  Пропорционал  шамаға  байланысты  есептер. 
Қозғалысқа  берілген  есептер.  Алгебралық  материал. 
Санды теңдік және теңсіздік ұғымы. Геометриялық мате-
риалдар. Шамаларды өлшеу. Бастауыш мектептегі мате-
матика. Математика сабағының типтері мен құрылымы. 
Үлгермеушіліктің  алдын  алу.  Оқу  материалын  дара-
лап  оқыту  және  оқытуды  дербестендіру  принципі. 
Оқушылардың  өздігінен  орындайтын  жұмыстарын 
ұйымдастыру.  Математиканың  ғылым  ретіндегі  сипат-
тамасы. Математиканы оқыту әдістемесінің қалыптасуы. 
Эксперименттік зерттеу жұмыстары. Қайталауға арнал-
ған тест тапсырмалары. Қосымшалар. Математика пәні 
бойынша  практикалық  жұмыстар.  Қазақтың  байырғы 
өлшемдері. Қазақтың қара есебі. 
2007/ 468  б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 9965-35-131-7  
Бастауыш 
мектепте 
математиканы 
оқыту 
әдістемесі
Оқулық

61
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ТұрдаЛиеВа Г.
Әдістеменің  негізгі  мақсаты  –  бастауыш  сынып  оқу-
шыларына  арналған  сауат  ашу  және  тіл  дамыту  шара-
ларын ұсыну.
Мұнда  мәтінді  қабылдау,  көркем  шығарманы  оқыту, 
оқушыларды  грамматикалық  талдау  жасауға  үйрету, 
диктант жаздыру мәселелері қарастырылады.
Көмекші  құрал  бастауыш  сынып  мұғалімдері  мен 
педагогикалық колледж студенттеріне арналған. 
МазМұны:  Сауат  ашу  және  тіл  дамыту  әдістемесі. 
Сауат  ашудың  мақсаты  мен  міндеттері.  Сауат  ашу 
сабақтарына  қойылатын  негізгі  педагогикалық  талап-
тар. Бастауыш сыныптарда сауат ашуды оқытудың әдіс-
тәсілдері.  Сауат  ашу  кезінде  жүргізілетін  тіл  дамыту 
жұмыстары.  1-сыныптағы  жазу.  «Жазу  дәптерін»  пай-
далану  тәртібі.  “Әліппе”  кезеңіндегі  үйрету  диктантта-
рын жүргізу жолдары. Оқу және тіл дамыту әдістемесі. 
Бастауыш  сынып  оқушыларының  оқу  дағдысын  қа-
лыптастыру  жолдары.  Оқудың  түрлері  мен  сапалары. 
Мәтінді  қабылдаттыру  үшін істелетін жұмыстар. Бас-
тауыш  сыныптардың  тілін  оқытудың  мәні.  Бастауыш 
сыныптағы  жаттығу  жұмыстары.  Бастауыш  сынып-
тарда  оқушыларды  грамматикалық  талдауға  үйрету. 
Жазу және тіл дамыту әдістемесі. Грамматика  мен жазу 
сабақтарының  түрлері.  Бастауыш  сыныптағы  диктант, 
оның  түрлері.  Бастауыш  сыныптарда    ана  тілі,  қазақ 
тілі пәнінен тестілік жұмыстар. Байланыстырып сөйлеу 
әдістемесі.  Мазмұндама,  оның  түрлері.  Шығарма  және 
оның түрлері. Оқушылардың мазмұндама мен шығарма 
жұмыстарынан жіберген қателерін түзету жолдары.
2007/292 б./ 84 х 108 
1
/
32
ISBN 99-65-35-098-1 
Бастауыш 
сыныптарда 
қазақ тілін 
оқыту әдістемесі
МұҚаШеВ М.С.  
СеЙТІМоВ а., хаМзин н.а., 
Бұл  оқулықта  бейнелеу  өнерін  оқыту  әдістемесінің  даму 
тарихынан бастап, бейнелеу өнерін оқыту негіздері, бейне-
леу өнерін оқыту әдістемесінің негізгі принциптері, баста-
уыш сыныптарда бейнелеу өнерін оқыту әдістері, бейнелеу 
сауаттылығының негіздері қарастырылған. 
Ұсынылып отырған құрал 0105000 – «Бастауыш білім беру», 
0106000 – «Бейнелеу өнері және сызу», 0107000 – «Техноло-
гия» мамандықтары бойынша  оқитын педагогикалық кол-
ледж оқушыларына және мектеп мұғалiмдерiне арналған. 
МазМұны: Алғы сөз. Бейнелеу өнерінің әдістемесі пән 
ретінде. Алғашқы қауым өнері. Мысыр өнері. Ассирия. 
Эгей өнері. Грек классикалық өнері. Архаика өнері. Эл-
линизм өнері. Рим өнері. Қайта өрлеу мәдениеті. Орыс 
өнер  тарихы.  Қазақ  бейнелеу  өнері.  Бейнелеу  өнерінің 
түрлері мен жанрлары. Графика. Жанды бейне. Сәулет 
өнері.  Мүсін.  Сәндік  қолданбалы  өнер.  Дизайн.  Бейне-
леу сауаттылығының негіздері. Сурет салу жабдықтары 
және олармен жұмыс. Сурет салу сауаттылығына үйрету. 
Сызықтар мен штрихтар жүргізу тәсілі. Перомен сурет 
салу. Қылқаламмен бір түсті сурет салу (гризайль). Ак-
варель  бояуымен,  майлы  бояумен  жұмыс.  Заттардың 
пропорциясы.  Жарық,  көлеңке  заңдылықтары.  Эскиз 
және  нобай.  Перспектива.  Композиция.  Натюр-
морт.  Адамның  суретін  салу.  Батик.  Коллаж.  Ори-
гами  өнері  туралы.  1-сыныпқа  арналған  сабақтың 
жазба  жоспарының  үлгісі.  Заттан  қарап  бейнелеу, 
тақырыптық бейнелеу, сәндік сурет, көркем құрастыру, 
мүсіндеу және өнер туралы әңгіме сабақтары. Бейнелеу 
өнерін  оқудағы  пәнаралық  байланыс.  Бастауыш  сы-
ныптарда  бейнелеу  өнерін  оқыту  (ауызша,  көрнекілік, 
практикалық,  репродуктивтік,  проблемалық,  ішінара 
ізденіс немесе эвристикалық, зерттеу) әдістері. Бейнелеу 
өнерінен колледжге арналған сабақ үлгілері. Сыныптан 
тыс жұмыстар. Үйірме жұмысы. Топсаяхат. Әңгіме. Ки-
нофильмдер.  Оқушылардың  өздік  жұмысы.  Бейнелеу 
өнері  терминдерінің  қысқаша  түсіндірме  сөздігі.  Бей-
нелеу  өнері  және  оны  оқыту  әдістемесі  пәні  бойынша 
бақылау тестісі. 
2008/ 304 б./ 84х108
 ISBN 9965-35-329-8    
Бейнелеу 
өнерін оқыту 
әдістемесі 
Оқулық

62
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
ТӨТенаЙ Б. 
Оқулықта «Дене тәрбиесі» пәніне теориялық түсініктеме 
беріліп,  жеңіл  атлетика,  шаңғы,  дала  жарысы,  жүзу, 
спорт  ойындары  туралы  мағлұматтар  қамтылған.  Сон-
дай-ақ,  емтихан  сұрақтары  мен  президенттік  тестінің 
көрсеткіш кестесі енгізілген. 
Оқулық  педагогикалық  колледж  студенттеріне  арн а л-
ған.
МазМұны:  Кіріспе.  Арнаулы  орта  білім  беру 
жүйесіндегі  дене  тәрбиесі:  Дене  тәрбиесі  пәнінің  тео-
риялық түсініктемесі. Адам бойындағы қабілетті жетіл-
діру.  Қоғамдық  орындардағы  жеке  бастың  гигиена-
сы.   Дәрігерлік  бақылау.  Өзін-өзі  бақылаудың  ережесі. 
Спорттық  ойындар  және  оның  түрлері:  Гимнастика. 
Жеңіл  атлетика.  Шаңғы  дайындығы.  Дала  жарысы 
(КРОСС).  Жүзу.  Баскетбол.  Волейбол.  Туризм.  Ұлттық  
ойындар. Қозғалмалы ойындар. Емделу жаттығуларының 
жүйесі:  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыру.  Дене 
тәрбиесі пәнінен үлгеру: Бағасы және емтихан талапта-
ры.  Президенттік  тесттің  көрсеткіш  кестесі.  Қазақстан 
Республикасы  тұрғындарының  дене  шынықтыру  пре-
зиденттік сынамалары. 
2008 / 160 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-531-8 
дене тәрбиесі
Оқулық 
МұхаМеджаноВа ұ. 
Бұл  оқулықта  мектептегі  дене  тәрбиесін  оқытудағы 
негізгі  мақсаттар  мен  оның  алға  қойған  міндеттері,  со-
нымен  қатар  дене  тәрбиесіндегі  барлық  жүйелердің 
қызметтік бағыттары мен негізгі шарттары толық талда-
малы түрде қарастырылған. 
Әдістемелік  оқу  құралы  педагогикалық  колледж  оқы-
тушылары  мен  студенттеріне  және  бастауыш  сынып 
мұғалімдеріне арналған.
МазМұны:  Алғы  сөз.  Дене  шынықтыру  жүйесі: 
Міндеттері  мен  мақсаттары,  негіздері,  қағидалары, 
негізгі  белгілері.  Дене  шынықтыру  жүйесі  қызметінің 
негізгі бағыттары мен шарттары. Дене шынықтырудың 
міндеттері.  Дене  шынықтыру  құралдары.  Бастауыш  
мектеп  оқушыларының  дене  шынықтыруы:  Мек теп 
оқушыларымен  дене  шынықтыру  жөнінен  ұйым дас-
тырылатын  жұмыс  түрлері.  Мектептегі  дене  шынық-
тыру  жөніндегі  негізгі  құжат  –  оқу  бағдарламасы: 
Тәжірибелік  материал  және  әдістемелік  нұсқауларды 
өткізу.  Теоретикалық  мәлімет.  Гимнастика.  Жалпы  да-
мыту жаттығулары. Құралсыз орындалатын, саусақтарға 
арналған,  кіші  және  үлкен    доптармен  орындалатын, 
дененің  тұлғасын  дұрыс  қалыптастыруға  арналған, 
өрмелеу және кедергілерден өрмелеп өту жаттығулары.  
Гимнастикалық  қабырғада  өрмелеу.  Арқанға  тарты-
лып  өрмелеу.  Тепе-теңдік  сақтау  жаттығулары.  Акро-
батикалық және би жаттығулары. Жүру. Жүгіру. Секіру. 
Лақтыру.  Ойындардың  дене  шынықтыру  құ ралы  және 
әдісі  ретіндегі  сипаты.  Шаңғыға  дайындық.  Шаңғымен 
жүру. Мектептегі дене шынықтыру жұмысының негізгі 
түрі  –  сабақ:  Күн  кестесінде  дене  шынықтыру  жөні-
нен  ұйымдастырылатын  іс-шаралар.  Сыныптан   тыс 
дене  шынықтыру.  Бастауыш  мектепте    дене  шынық-
тыру  жөніндегі  жұмыстарды  жоспарлау  мен  есепке 
алу.  Мектептен  тыс  дене  шынықтыру  жөнінен  ұйым-
дастырылатын  жұмыс  түрлері.  Сабақ  өткізілетін  орын, 
қажетті  құрал-жабдықтар. Спорт алаңы. Қосымша. 
2011 / 192 б. / 84х108 
1
/
32
ISBN 978-996-535-148-8 
дене шынықтыру 
пәнін оқыту 
әдістемесі
2-басылым  
Оқу құралы

63
КӘСІПТІК БІЛІМ
ПроФеССионаЛьное оБразоВание
Педагогика және оқыту әдістемесі
Педагогика и методика преподавания
Ш. жиенБаеВа
 
Оқу-әдістемелік  құрал  жалпы  орта  білім  беретін  мек-
тептердің  1-4-сыныптарында  «Еңбекке  баулу»  сабағын 
оқытудың әдіснама-теориялық негіздерін, практикалық 
сабақтарды қамтиды.
Оқу-әдістемелік  құрал  «Бастауыш  сыныптарды  оқыту» 
мамандығының студенттеріне арналған.
МазМұны: Алғы сөз. Еңбекке баулу пәнінің әдістемесі. 
Еңбекке  баулу  пәнінің  тарихы  және  дамуы.  Бастауыш 
сыныпта  еңбекке  баулуды  оқытудың  мазмұны.  Бас-
тауыш  сыныпта  еңбекке  баулуды  оқытудың  мақсаты. 
Еңбекке баулу сабағын үйрету және тәрбиелеу әдістерін 
ұйымдастыру.  Бастауыш  сыныптардағы  еңбекке  бау-
лу  сабақтарына  қойылатын  талаптар.  Сыныптан  тыс 
жұмыстарды  ұйымдастырудың  әдіс-тәсілдері.  Техни-
ка лық  еңбек.  Қағаздың  шығу  тарихы.  Аппликация 
туралы  жалпы  түсінік.  Оригами  өнері.  Пластмасса-
лармен  жұмыс  істеу.Техникалық  үлгілерді  жа сау  жол-
дары.  Ағашпен  жұмыс  істеу.  Табиғи  материа лдармен 
жұмыс.  Табиғи  материалдармен  жұмыс  істеу.  Ауыл-
шаруашылық еңбегімен  таныстыру. Ермексазбен жұмыс 
істеу. Көркем еңбек. Мата. Мата түрлері. Кестелеу өнері. 
Жұмсақ  ойыншық  жасау.  Мозайка  өнері.  Қолданбалы 
өнер.  Бастауыш  сынып  оқушыларын  ұлттық  өнермен 
таныстырудың  әдістері  мен  тәсілдері.  Практикалық 
сабақтар.  Балаларды еңбекке баулудағы психологиялық 
тәлім-тәрбиенің  маңызы.  Сабақ  жоспарлары.  Мақал-
мәтелдер. Жұмбақтар. Қорытынды. 
2010/152 б./ 84х108 
1
/
32
 
ISBN 9965-35-853-2 
 
еңбекке баулу 
(бастауыш 
сыныптарға 
арналған) 
Оқу­әдістемелік 
құрал
даВЛеТоВа Қ.Ш.
СҮЛеЙМеноВ М.н., Ж. Досмұхамедов атындағы педаго­
гикалық колледждің жоғары санатты бейнелеу өнері, техно-
логия пәні оқытушысы;
жаЙМаноВа Л.а., Ж. Досмұхамедов атындағы педаго­
гикалық  колледждің  бірінші  санатты  технология  пәні 
оқытушысы
Аталған  оқу  құралында  жалпы  білім  беретін  мектептің 
бастау ыш  сыныбындағы  еңбекке  баулуды  оқыту  әдіс-
теме  пәні  ретінде  оқыту  және  тәрбиелеу  процесінің 
ерек шеліктері  мен  заңдылықтарын  қарастырады.  Оқы-
тудың мазмұны, мұғалімнің қызметі – оқыту, оқушылар-
дың  қызметі  –  оқу,  әдістеменің  қызметі  –  осы  үш  заңды-
лықтардың байланыстарын зерттеу және соның негізінде 
оқу  пәнінің,  оқыту  мазмұнының  талаптарын  құрастыру. 
Оқу құралында жалпы білім беретін мектептің 1-4 сынып-
тарында еңбекке үйрету сабағын оқытудың әдіснамалық-
теориялық негіздері мен іс-тәжірибелік ұсыныстары қам-
тылған.
Ұсынылып  отырған  құрал  0105000  –  «Бастауыш  білім 
беру»    мамандығы  бойынша    оқитын  педагогикалық 
кол  ледж оқушыларына және мектеп мұғалiмдерiне ар-
нал ған. 
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Сұхбат 5-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы Ойталқы АҢдатпа
2015 -> Ажал ошағына айналды баспасөз — 2016 Мінбер
2015 -> АҢдатпа 6-бет 3-бет
2015 -> Соңы 8-бетте) (Соңы 3-бетте) Ақпарат Бүгінгінің бас тақырыбы АҢдатпа
2015 -> Сапасын дамыту жолдары
2015 -> Ж. Тәшенов Хрущев үшін неге ұялды?
2015 -> Ж. Бірегей тұлға Қапез Қожахметов, Мағжан Садыханұлы
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
2015 -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   58
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет