Математика әдістемелік қҰралжүктеу 66.04 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.03.2017
өлшемі66.04 Kb.
#5613

Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева, В.В. Буровова

МАТЕМАТИКА

ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ

Жалпы білім беретін 11 жылдық мектептің 

4-сынып мұғалімдеріне арналған

Қазақстан Республикасының 

Білім және ғылым министрлігі ұсынған

Алматыкiтап баспасы

2013


17

 

– геометриялық фигураларды латын әліпбиімен белгілеуді білу және оны белгілеуі бойынша оқи алу;

 

– тіктөртбұрыштың (шаршының) периметрін есептеу.Пәнаралық байланыс

Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту барысында 

маңызды оқу міндеттері шешіледі: оқушылардың математикалық 

түсініктерін, есептеу дағдыларын, есептің белгілі бір түрін шығара 

білуді қалыптастыру, т.б. Сонымен бірге оқушылардың логикалық 

ойлау, есте сақтау қабілеттері, зейіні, заттар мен құбылыстарды 

талдау, салыстыра алу дағдылары дамиды. Осының бәрі аралас 

пәндерді оқып-үйренуге дайындық болып табылады. Математи-

ка курсы басқа пәндерді оқып-үйрену кезінде алған білімдеріне 

негізделіп құрылады. 

Оқушылардың оқытылатын материалдың практикалық ма-

ңызын түсінуі математикалық білімді саналы түрде тереңірек 

түсінуіне негіз болады. Осындай мақсатпен оқулық тапсырмала-

рын құрастыруда ғылыми фактілерге сәйкес танымдық сипаттағы 

материалдар қолданылды. 

Осылайша математика оқу пәнінің бастауыш сыныпта оқы-

тылатын басқа пәндермен (қазақ тілі, қоршаған орта, еңбекке бау-

лу, музыка) байланысы қадағаланады. Математика курсының ба-

стауыш сынып информатика курсымен байланысын жеке айтып 

кетуге болады. Оқулықта алгоритмдерді құру, орындауды талап 

ететін тапсырмалар жиі кездеседі.

Тақырыптық-күнтізбелік үлгі жоспар

Бағдарлама бойынша берілген бақылау жұмыстарының саны 

(жақшада біздің жоспарлау бойынша). Бақылау жұмыстарының 

санын арттыру қажеттілігі болса, мұғалім тест жұмыстарын және 

бақылау жұмыстарының басқа нұсқаларын қолдана алады. 

Тоқсан


Бақылау жұмыстарының саны Өздік жұмыстардың саны

І

33

ІІ

1 (2)3

ІІІ


3

3

IV6 (4)

3


18

Бағдарлама бойынша әр тақырыптың сағаты жақша ішінде 

көрсетілген және біздің жоспарлауымызда үлкен алшақтық бол-

майды. Керісінше, екі және үш таңбалы сандарды көбейтуге 

көңіл бөлуге аздап артық сағат ұсынамыз. Бақылау жұмысы 

үшін тақырыптар мұғалім сабақтың негізгі және қосымша та-

қырыптарын анықтай алу үшін соңғы бағанда көрсетіледі.

Сабақтың тақырыбы

Тексеру 

жұмысы (Б.ж. 

және ө.ж.-да не 

тексеріледі?)

1

2

3

№ Аптасына 5 са ат, барлы ы 170 са атІ то сан, 45 са ат

3-сыныпта өткенді қайталау, 8 сағ 

1

Сандардың нумерациясы 2

Арифметикалық амалдар

3

Шамалар, олардың өлшем бірліктері4

Теңдік және теңсіздік, өрнек, теңдеу

5

Геометриялық фигуралар. Периметр. Аудан6

Есептер  шығару

7

Есептер  шығару8

Өткенді қайталау

№1 ө.ж. (3-сы-

ныпта өткенді 

қайталау)

Көп таңбалы сандардың нумерациясы, 14 сағ, 

сандармен және өрнектермен арифметикалық 

амалдар (қосу және азайту), 5 сағ

9

Жаңа санау бірлігі – мыңдықтардың құрылуы. Разрядтар мен кластар

10 Мыңдар класы. Көп таңбалы сандарды оқу 

және жазу

11 Миллиондар класы. Көп таңбалы сандарды оқу, 

жазу және салыстыру

12 Көп таңбалы сандарды разрядтық қосыл ғыш-

тарға жіктеу

13 Сандар нумерациясына негізделген есептеу 

тәсілдері


19

1

2

3

14 Масса және оның өлшем бірліктері

15 Ұзындық және оның өлшем бірліктері

16 Уақыт және оның өлшем бірліктері

17 Аудан және оның өлшем бірліктері

18 Тік бұрышты параллелепипедтің және текше-

нің көлемі. Көлемнің өлшем бірліктері

19 Өткенді пысықтау

№2 ө.ж. (нуме-

ра ция  және 

шамалар)

20 Өткенді пысықтау

21 №1 бақылау жұмысы

№1 б.ж. (нумера-

ция мен ша-

маларға негіз-

делген есептеу)

22 Өткенді қайталауға арналған материалдар

23 Көп таңбалы сандарды ауызша қосу және азай-

ту тәсілдері

24 Көп таңбалы сандарды ауызша қосу және азай-

ту тәсілдері

25 Көп таңбалы сандарды қосу және азайту 

(есептеудің жазбаша тәсілдері)

26 Қосу және азайту. Есептеудің тиімді тәсілдері

27 Өткенді пысықтауБір таңбалы сандарға көбейту және бөлу, 

1000 көлеміндегі кестеден тыс көбейтуді 

қосқанда 

18 сағ (І тоқсан) + 35 сағ (ІІ тоқсан) = 53 сағ 

28 Ауызша көбейту және бөлу тәсілдері

29 Ауызша көбейту және бөлу тәсілдері

30 Жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері

31 Жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері

32 Жазбаша көбейту және бөлу тәсілдері

33 №2 бақылау жұмысы

№2 б.ж. (есеп-

теудің ауызша 

тәсілдері)20

1

2

3

34 203 · 6, 2003 · 6

35 1 218 : 6, 12 018 : 6

36 Өткенді пысықтау

37 Өткенді пысықтау

№3 ө.ж. (жазба-

ша тәсілдер)

38 Жылдамдық. Уақыт. Қашықтық

39 Қашықтықты табуға берілген есептер

40 Жылдамдықты табуға берілген есептер

41 Уақытты табуға берілген есептер

42 Параллель және перпендикуляр түзулер

43 Тіктөртбұрыш пен шаршының периметрі мен 

ауданын, тікбұрышты параллелепипедтің кө-

лемін табу

44 №3 бақылау жұмысы

№3 б.ж. (көп 

таңб. сандарды 

ауызша және 

жаз баша  есептеу)

45 Өткенді қайталау

ІІ то сан. 35 са

46 Өткенді қайталау

47 10-ға, 100-ге, 1000-ға қалдықсыз, қалдықпен кө-

бейту және бөлу (есептеудің ауызша тәсілдері)

48 Санды көбейтіндіге көбейту

49 Санды көбейтіндіге бөлу

50 Санды көбейтіндіге бөлу және көбейту қасиет-

теріне негізделген есептерді шығару

51 Нөлдермен аяқталатын сандарды ауызша 

көбейту және бөлу тәсілдері

52 Нөлдермен аяқталатын сандарды жазбаша кө-

бейту тәсілдері

53 Нөлдермен аяқталатын сандарды жазбаша бөлу 

тәсілдері

54 Қайталау

№1 ө.ж. (санды 

кө бейтіндіге 

кө бейту  және 

бөлу тәсілдері, 

дөңгелек 

сандарға бөлу)


21

1

2

3

55 Дөңгелек және шеңбер. Радиус және диаметр

56 Қозғалысқа берілген әртүрлі есептер шығару 

(кездесу бағыты)

57 Қозғалысқа берілген әртүрлі есептер шығару 

(қарама-қарсы бағыт)

58 Қозғалысқа берілген әртүрлі есептер шығару 

(қарама-қарсы бағыт)

59 Өткенді пысықтау

60 Бөлшектер мен үлестер. Олардың жазылуы

№2 ө.ж. (қоз-

ғалысқа брілген 

есептер, жазба-

ша тәсілдер)

61 Жұмыс. Өнімділік. Уақыт

62 Есептер шығару. Жұмыс. Өнімділік. Уақыт

63 Есептер шығару. Жұмыс. Өнімділік. Уақыт. 

Бір лесіп атқарылған жұмыс

64 Өткенді қайталау (құрылымы күрделірек 

теңдеу)


65 Есепті теңдеу құру арқылы шығару

66 Есепті теңдеу құру арқылы шығару

67 Әртүрлі есептер шығару

68 Әртүрлі есептер шығару

№3 ө.ж. (өнім-

ділікке берілген 

есептер, жазба-

ша тәсілдер)

69 Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген 

есептерді шығару 

70 Өткенді пысықтау

71 Өткенді пысықтау

72 №1 бақылау жұмысы

№1 б.ж. (ауыз-

ша, жазбаша 

тәсілдер, теңдеу 

құру арқылы 

есеп шығару)

73 Өткенді пысықтау

74 Пропорционал бөлуге берілген есептер22

1

2

3

75 Өткенді пысықтау

76 Өткенді пысықтау

77 Өткенді пысықтау. Есептер шығару

78 №2 бақылау жұмысы

№2 б.ж. (екі 

айыр ма  бойынша 

белгісізді табу, 

про порционал 

бө луге  берілген 

есептер)

79 Өтілген материалдарды қорытындылау

80 Өтілген материалдарды қорытындылау

ІІІ тоқсан. 50 сағ

Екі таңбалы санға көбейту және бөлу, 23 сағ

81 Қайталау

82 Екі таңбалы санға жазбаша көбейту тәсілі

83 Нөлдермен аяқталатын сандарды жазбаша 

көбейту тәсілдері

84 Екі таңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері

85 Екі таңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері

86 Өткенді пысықтау

87 Екі таңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері

88 Өткенді пысықтау

89 Көп таңбалы санды екі таңбалы санға жазбаша 

бөлу тәсілі. Қалдықпен бөлу

90 Өткенді пысықтау

91 Жазбаша бөлу тәсілдері

92 Өткенді пысықтау

93 Өткенді пысықтау

№1 ө.ж. (ауыз-

ша, жазбаша 

тәсілдер)

94 Артынан қуып жету қозғалысына берілген 

есеп тер

95 Қозғалысқа берілген есептерді шығаруды пы-

сықтау

96 Бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептер

23

1

2

3

97 Есептер шығару

98 Қозғалысқа берілген есептерді шығару

99 Өткенді пысықтау. Қозғалысқа берілген есеп-

терді шығару

100 Теңдеу шешу және есептерді теңдеу құру арқы-

лы шығару

101 Есептерді теңдеу құру арқылы шығару

102 №1 бақылау жұмысы

№1 б.ж. 


(қоз ға лысқа 

берілген есеп-

тер, екі таңб. 

санға жазбаша 

көбейту)

103 Өткенді пысықтауҮш таңбалы сандарға жазбаша көбейту және 

бөлу, 27 сағ

104 Үш таңбалы санға жазбаша көбейту тәсілі

105 2 217 · 205 түріндегі үш таңбалы сандарға жаз-

баша көбейту тәсілі

106 Өткенді пысықтау

107 Үш таңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері

108 Үш таңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері

109 Үш таңбалы санға жазбаша бөлу тәсілдері

№2 ө.ж. (қуып 

жету, қалып қою 

қозғалысына 

берілген есептер, 

жазбаша көбейту 

және бөлу)

110 Кесіндіге тиісті және тиісті емес нүктелер

111 Нүкте арқылы кесінділерді бөліктерге бөлу

112 Разрядтарының бірі нөлден тұратын көп 

таңбалы сандарды бөлу

113 Бөліндінің мәнінің разрядтарында нөл бар 

болған жағдайдағы көп таңбалы сандарға бөлу

114 Көп таңбалы сандарды көбейту және бөлу тә-

сілдерін пысықтау24

1

2

3

115 Арифметикалық амалдардың қасиеттері

116 Арифметикалық амалдардың қасиеттері

117 Арифметикалық амалдардың қасиеттері

№3 ө.ж. есептер 

шығару, жазба-

ша көбейту және 

бөлу)


118 Кесіндіні екіге бөлу және тік бұрыш салу

119 Шығымдылыққа берілген есептерді шығару

120 Өткенді пысықтау

121 Көп таңбалы сандарды қалдықпен бөлуді 

пысықтау

122 Арифметикалық амалдар, есептеу тәсілдері

123 Арифметикалық амалдар, есептеу тәсілдері

124 Шамалар және олардың өлшем бірліктері. Ша-

малармен орындалатын амалдар 

№2 б.ж. (екі, үш 

таңб. сандарға 

жазбаша кө-

бейту, есептер)

125 Шамалар және олардың өлшем бірліктері. Ша-

малармен орындалатын амалдар

126 Алгебралық материалдар

127 Геометриялық материалдар

128 Пысықтау. Үлестер мен бөлшектер

129 №3 бақылау жұмысы

№3 б.ж. (үш таңб. 

сандарға жазба-

ша көб. бөлу)

130 Есептер шығару

IV то сан. 40 са

Өткенді қайталау, білімдерін кеңейту, 35 сағ.

Микрокалькулятор, 5 сағ

131 Қайталау. Разрядтар мен кластар

132 Нумерация. Білімдерін кеңейту. Миллиондар 

мен миллиардтар класы

133 Көп таңбалы сандармен арифметикалық амал-

дар орындау

134 Көп таңбалы сандармен арифметикалық амал-

дар орындау25

1

2

3

135 Микрокалькулятордың көмегімен есептеулер 

орындау

136 Геометриялық материалдар. Бұрыш түрлері, үшбұрыштар

137 Транспортир. Транспортирдің көмегімен 

бұрыштарды өлшеу және сызу 

138 Өткенді пысықтау

№1 ө.ж. (арифм. 

Амалдар және 

нумерация)

139 Арифметикалық амалдардың қасиеттері

140 Арифметикалық амалдардың қасиеттері

141 Өткенді пысықтау

142 Өлшемдер кестелері. Шамаларды түрлендіру. 

Шамалармен орындалатын амалдар

143 Пропорционал бөлуге берілген есептерді 

шығару


144 Дөңгелекке, шеңберге, көпбұрышқа тиісті және 

тиісті емес нүктелерді анықтау

145 Үшбұрыш салу

№2 ө.ж. 


(шамаларға 

арифм. амалдар 

қолдану)

146 Үшбұрыш салу. Пысықтау

147 Есептер шығару

148 Өткенді пысықтау

149 №1 бақылау жұмысы

№1 б.ж. (амал-

дар қасиеттері, 

есептер)


150 Өткенді пысықтау

151 Үлестер мен бөлшектер. Бөлімдері бірдей 

бөлшектерді салыстыру

152 Өткенді пысықтау

153 Бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайту

154 Өткенді пысықтау

155 Санның үлесін, үлесі бойынша санды табуға 

берілген есептерді шығару26

1

2

3

156 Өткенді пысықтау

№3 ө.ж. (үшб. 

cалу, үлестер)

157 Теңдеу, теңсіздік, өрнек. Өрнектерді ықшамдау

158 Теңдеу, теңсіздік, өрнек. Өрнектерді ықшамдау

159 Есептерді теңдеу құру арқылы шығару

160 Есептерді теңдеу құру арқылы шығару

№2 б.ж. (теңдеу, 

есептер, салулар)

161 Геометриялық шамалармен (периметр, аудан, 

көлем) есептер шығару

162 Геометриялық шамалары (периметр, аудан, 

көлем) бар есептерді шығару

163 Өткенді пысықтау

164 Өткенді пысықтау

165 №3 бақылау жұмысы

№3 б.ж. (тоқ-

сан дық  қоры-

тындылау)

166 Өткенді пысықтау

167 №4 бақылау жұмысы

№4 б.ж. (жыл дық 

қорытындылау)

168 Өткенді пысықтау

169 Өткенді пысықтау

170 Өткенді пысықтау

4-сыныптағы математика сабақтарын жүргізуге 

әдістемелік нұсқау

Бұл бөлімде сабақтың білімдік мақсаттары, сабақ материалы-

мен жұмыс істеудің негізгі кезеңдері көрсетіледі, кейбір оқулық 

жаттығуларына нұсқаулар беріледі. Сабақтың дамытушылық, 

тәрбиелік мақсаттарын мұғалім сыныбының ерекшеліктерін 

есепке ала отырып, оқыту технологиясын пайдалануына қарай 

өзі қояды. Әрбір сабақта оқулық жаттығуларын орындау кезінде 

дамытушылық, тәрбиелік мақсаттар жүзеге асырылып отырады: 

балалардың танымдық белсенділіктерін арттыру, логикалық ой-

лау қабілеттерін дамыту, өз бетінше, топпен жұмыс істей алуын 

үйрету, өзінің күшіне деген сенімділікке, қиындықтарды жеңе 

білуге тәрбиелеу, т.с.с. 
жүктеу 66.04 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет