«Mangi El» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналыжүктеу 1.31 Mb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата08.09.2017
өлшемі1.31 Mb.
#12193
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

       
«Mangi El» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы 
02.08.2013ж. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп,
№13768-Ж куәлігі берілген.
Құрылтайшы: «Қазақстан тарихшылары ұлттық конгресі»
қоғамдық бірлестігі
Международный научно-популярный исторический журнал «Mangi Еl» 
Зарегистрированно в Министерстве культуры и информации РК 
Свидетельство №13768-Ж от 02.08.2013
Учредитель: Общественное объединение 
«Национальный конгресс историков Казахстана»
International popular scientific historical magazine “Mangi El” 
Registered in the Ministry of Culture and Information 
of the Republic of Kazakhstan. Certificate № 13768-Ж from 02.08.2013
Founder: public association 
«The National Congress of the Historians of Kazakhstan»
Бас редактор: 
Ерлан СЫДЫҚОВ
Жауапты редактор: 
Еркежан САДУАҚАС
Қазақ бөлімінің редакторы:
Базарбек ТҮКІБАЙ
Ағылшын бөлімінің редакторы:
Софья ОСПАНОВА
Журналистер:
Дина ИГСАТОВА
Олег ТАРАН
Бердалы ОСПАН
Мурат УАЛИ
Техникалық редакторы
Артем ДЕМИДОВ
Көркемдеуші:
Динара СЕМБАЕВА
Фототілші: 
Ербол ЕРДЕНБЕК
Главный редактор: 
Ерлан СЫДЫКОВ 
Заместитель главного редактор:
Еркежан САДВАКАСОВА
Редактор казахской редакции: 
Базарбек ТУКИБАЙ
Редактор английской редакции: 
Софья ОСПАНОВА
Журналисты:
Дина ИГСАТОВА
Олег ТАРАН
Бердалы ОСПАН
Мурат УАЛИ
Технический редактор
Артем ДЕМИДОВ
Дизайн:
Динара СЕМБАЕВА
Фотограф:
Ербол ЕРДЕНБЕК
Editor-in-chief:
Yerlan SYDYKOV 
Managing editor: 
Yerkezhan SADVAKASSOVA
Editor of Kazakh version:
Bazarbek TUKIBAY
Editor of English version: 
Sofya OSPANOVA
Journalists:
Dina IGSATOVA
Oleg TARAN 
Berdaly OSPAN
Murat UALI
Technical editor
Artem DEMIDOV
Designers:
Dinara SEMBAYEVA
Photographer:
Yerbol YERDENBEK
Мекенжай: 
Қазақстан Республикасы, 
010008, Астана қаласы, 
Қ. Сәтбаев көшесі, 2.
Л.Н.Гумилев атындағы
 Еуразия ұлттық университеті
Бас әкімшілік ғимарат, 136 кабинет
Тел.: +7 (7172) 709-548, 709-500 
(ішкі байла ныс: 31-116, 31-118)
e-mail: Mangilik.el.history@gmail.com
Таралымы: 3000 дана
Шығу мерзімі:
 екі айда 1 рет
Журнал «Print House Gerona» 
баспаханасында басылып шықты. 
Мекен- жайы: Алматы қаласы, 
К. Сәтбаев көшесі 30А/3, офис 124
Контакты:
Казахстан, 010008,
 г. Астана, ул. К. Сатпаева, 2.
Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилева
Главный административный корпус, 
136 кабинет
Тел.: +7 (7172) 709-548, 
709-500 (вн.31-116, 31-118)
е-mail: Mangilik.el.history@gmail.com
Тираж: 3000 экз.
Периодичность:
 1 раз в два месяца
Отпечатано в типографии 
«Print House Gerona». 
г. Алматы, ул. К. Сатпаева, 30А/3, 
офис 124
Contacts: 
010008, K. Satpayev str. 2, 
Astana, Kazakhstan
L.N. Gumilyov Eurasian 
National University
The main administrative campus, 
office 136
Tel.: +7 (7172) 709-548,
 709-500 (internal 31-116, 31-118)
E-mail: Mangilik.el.history@gmail.com 
Circulation: 3000 issues
Periodicity: 
once every two months
Printed in «Print House Gerona» 
printing-office. 
Almaty, К.Satpayev street, 30А/3, 
office 124
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
EDITORIAL BOARD 
Ахмет ТОҚТАБАЕВ
Әбсаттар ДЕРБІСӘЛІ 
Бағлан МАЙЛЫБАЕВ 
Бауыржан БАЙТАНАЕВ
Бүркітбай АЯҒАН
Георгий КАН
Ғаділбек ШАЛАХМЕТОВ
Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ
Ерлан СЫДЫҚОВ
Жұлдызбек ӘБІЛХОЖИН
Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ
Иманғали ТАСМАҒАМБЕТОВ
Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ
Марат ТАЖИН 
Махмұд ҚАСЫМБЕКОВ 
Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД
Нұрcан ӘЛІМБАЙ
Уәлихан ҚАЛИЖАН
Хангелді ӘБЖАНОВ
Ахмет ТОКТАБАЕВ
Абсаттар ДЕРБИСАЛИ
Баглан МАЙЛЫБАЕВ
Буркитбай АЯГАН
Георгий КАН
Гадильбек ШАЛАХМЕТОВ
Дихан КАМЗАБЕКУЛЫ
Ерлан СЫДЫКОВ
Жулдызбек АБЫЛХОЖИН
Зиябек КАБУЛЬДИНОВ
Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ
Каржаубай САРТКОЖАУЛЫ
Марат ТАЖИН
Махмуд КАСЫМБЕКОВ
Мухтар КУЛ-МУХАММЕД
Нурсан АЛИМБАЙ
Уалихан КАЛИЖАН
Ханкельды АБЖАНОВ
Akhmet TOKTABAYEV
Absattar DERBISALI
Baglan MAYLYBAYEV
Bauirzhan BAYTANAYEV
Burkitbay AYAGAN
Gadilbek SHALAKHMETOV
Georgy KAN
Dikhan KAMZABEKULY
Yerlan SYDYKOV
Zhuldyzbek ABYLKHOZHYN
Ziyabek KABUL’DINOV
Imangali TASMAGAMBETOV
Karzhaubay SARTKOZHAULY
Marat TAZHIN
Mukhtar KUL-MUKHAMMED
Makhmud KASSYMBEKOV
Nursan ALIMBAY
Ualikhan KALIZHAN
Khangeldi ABZHANOV
Басуға қол қойылды 15.11.2015
Подписано в печать 15.11.2015
Signed to print 15.11.2015
ПРЕЗИДЕНТ Казахстана глазами 
Юрия БАТУРИНА, 
летчика-космонавта РОССИИ
Осы санда
    In 
this 
issue
«К.М.» СЫН ОБ ОТЦЕ 
 К 100-летию Константина Симонова
ШӘМШІ ТУРАЛЫ СЫР

       
МАЗМҰНЫ      CONTENT
РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ / СЛОВО РЕДАКТОРА /
EDITOR IN CHIEF’S WORD
4-7 
  Е. Сыдықов. Тарих үшін де, тарихшылар үшін 
 
  де тағылымды жыл
 
  Е. Сыдыков. Год  для истории и историков
 
  Ye. Sydykov. Significant year for history and  historians
8-9 
  «Жасампаз» ресейлік журналистер көзімен
 
  «Созидатель» глазами российских журналистов.
 
  “Creator” through Russian journalists’ eyes
10-17    Ю. Батурин. Ғарыш кеңістігіндегі адам
 
  Ю. Батурин.  Человек, соразмерный космосу
 
  Yu. Baturin. A Human commensurate to the Space
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ – 550 / КАЗАХСКОМУ ХАНСТВУ - 550 / 
KAZAKH STATEHOOD IS 550 YEARS OLD  
20-29    Б. Көмеков. Қазақ мемлекеттілігінің тарихы 
 
  Қазақ хандығы 
 
  Б. Комеков. Казахское ханство в системе казахской 
 
  государственности
 
  B. Kumekov. Kazakh khanate in the mirror of Kazakh 
 
  state system
30-33    С.Қолдыбаев. Қазақ мемлекеті. Философ көзқарасы
 
  С. Колдыбаев. Казахское государство. Взгляд  
 
  философа
 
  S. Koldybayev. Philosopher’s view on Kazakh state
34-39    А. Әбсадықов. «Жеті жарғы» және қазақтардың 
 
  тұңғыш Құрылтайы
 
  А. Абсадыков. От первого курултая казахов к своду  
 
   «Семь правил»
 
  A. Absadykov. From first Kazakh kurultay to code of 
 
  laws “The seven Rules”
БІР ХАЛЫҚ. БІР ЕЛ. БІР ТАҒДЫР / ОДИН НАРОД. ОДНА 
СТРАНА. ОДНА СУДЬБА / ONE NATION. ONE COUNTRY. 
ONE DESTINY
42-47    М. Кемел. Тәуелсіздік және Президент
 
  М. Кемел.  Независимость и  Президент
 
  M. Kemel.  Independence and President
48-58    А. Оловинцов. Тұрақтылық: өмір сүру үрдісі
 
  А.Оловинцов. Учиться жить в согласии
 
  A. Olovintsov. Learning to live in acccord
ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА / В ПОТОКЕ ИСТОРИИ / 
IN THE STREAM OF HISTORY
62-67    А. Ауанасова. Қазақстан геральдикасы. 
 
  Мыңжылдықтар мақтанышы
 
  А. Ауанасова. Геральдика Казахстана. Гордость 
 
  тысячелетий
 
  A. Auanasovva. Heraldry of Kazakhstan. Pride of 
 
  millennia
68-75    А. Досымбаева. Түркі археологиясы: сақтау және  
 
  көбейту
 
  А. Досымбаева. Тюркская археология. Сохранив,    
 
  приумножить.
 
  A. Dossymbayeva. Turkic archaeology.  
 
  Еnrichment through preservation
АТЫ АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАН / ЛЕГЕНДАРНЫЕ И 
НЕПОВТОРИМЫЕ / LEGENDARY AND UNIQUE
78-85    Сүйімбике – Қазан хандығының билеушісі
 
  Сююмбике  - правительница Казанского ханства
 
  Sujumbike – Ruler of the Khanate of Kazan
ОТАНДАСТАР / СООТЕЧЕСТВЕННИКИ  / COMPATRIOTS
88-97    Б. Оспан. Шәмші туралы сыр
 
  Б. Оспан. Гимн песне Шамши
 
  B. Ospan. Hymn to Shamshi’s song
ЖУСАН/ ДЖУСАН /ZHUSSAN
100-107   А. Симонов. Айтылмай қалған әңгіме
 
  А. Симонов.  Недосказанное.  К отцу.
 
  A. Simonov. Things left unsaid
МЕН ЖАНБАСАМ.../ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ /
IN ORDER TO BE
110-115   С. Ахмет. Отырар өркениеті.
 
  С. Ахмет. Цивилизация Отырар.
 
  S. Akhmet.  Civilization of Otyrar
116-121   К. Қазкенов.  Болашақта бізді не күтеді... 
 
  К. Казкенов.  В грядущем нас ожидающее...
 
  K. Kazkenov. In the near future...
АШАРШЫЛЫҚ
124-133  В. Поляков. Қазақстан делегаттарының тағдырын 
 
  «талқандаған»  съезд
 
  В. Поляков. Съезд «расстрелянных» сквозь судьбы 
 
  делегатов Казахстана
 
  V. Polyakov. Congress of the executed through fates 
 
  of the delegates from Kazakhstan
ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ ЖЕМІСІ / ЦЕНА ПОБЕДЫ / 
THE PRICE OF VICTORY
136-141  С. Қирабаев. Мәлік Ғабдуллин. 
 
  С. Кирабаев. Малик Габдуллин
 
  S. Kirabayev. Malik Gabdullin
142-148
   О. Таран. Әскери-инженерлік жасақтың хроникасы
 
  О. Таран. Казбат. Хроника инженерно-саперного 
 
  отряда. 
 
  O. Taran. Kazbat. Chronicle of the field engineer 
 
  battalion

ДЛЯ 
ИСТОРИИ 
И ИСТОРИКОВ
ГОД 
550
2015
2015 год знаменателен для всех историков 
Казахстана. 
Внимание к исторической науке было 
повышенным, ответственность профессиональных 
историков возросла. От нас требуется, как 
всегда, очень точное, обоснованное, но вместе 
с тем, решительное углубление изысканий, 
соответствующее велению времени

Ерлан СЫДЫКОВ,
главный редактор 
«Mangi El»
РЕ
Д
АКТОР ПАЙЫМЫ       С
ЛОВ
О РЕ
Д
АКТОР
А       EDITOR-IN-
CHIEF
’S WORD
5
Время подводить итоги года уходящего
Год 2015-й по инициативе Президента Казахста-
на  Нурсултана  Абишевича  Назарбаева  объявлен 
Годом Ассамблеи народа Казахстана. 
И он действительно запомнился существенным 
укреплением гражданского мира и общественно-
го согласия. Безусловно, тому  способствовали вы-
боры Главы государства. 
Триумфальное избрание на этот пост Нурсулта-
на  Абишевича  Назарбаева,  личности,  неустанно 
артикулирующей свое внимание и привязанность 
к нашей истории, не только гарантирует историче-
ской  науке  Казахстана  поступательное  развитие, 
но еще оно стало яркой демонстрацией консоли-
дации  и  сплоченности  народа  Казахстана,  созна-
тельного  стремления  граждан  самостоятельно 
определять свою судьбу. Немаловажный смысл в 
этом процессе несут в себе научные исторические 
исследования, составившие теоретическую осно-
ву  социальной  солидарности  и  единства  народа. 
Они во многом опосредованы начинаниями Лиде-
ра Нации, имплицитно стимулирующими углубле-
ние  исторических  изысканий  и  расширение  пре-
делов познания всего нашего народа.
Впечатляющие перспективы
Еще 22 октября 2014 года на встрече с активом 
Астаны Президент Казахстана напомнил, что в сле-
дующем, 2015 году будет отмечаться 550-летие со 
дня основания Казахского ханства. 
- Важно, что тогда была заложена основа, и мы 
–  продолжатели  великих  дел  наших  предков,  – 
сказал Глава государства, обосновывая необходи-
мость  проведения  такого  масштабного  события. 
В результате, в течение прошедшего года состоя-
лись  важные  мероприятия,  посвященные  550-ле-
тию Казахского ханства.
 На торжественном собрании во Дворце Незави-
симости выступил с речью Президент Казахстана 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. 
Славной  дате  посвящались  научные  и  культур-
ные форумы во всех городах страны. Серия важ-
нейших интересных мероприятий прошла в нача-
ле  в Таразе.
Сегодня  никто  не  сомневается  не  только  в  не-
обходимости празднования 550-летия Казахского 
ханства,  но  и  в  обоснованности  пространствен-
но-временных пределов казахской государствен-
ности, которая, по утверждению Нурсултана Аби-
шевича  Назарбаева,  не  ограничивается  платфор-

мой Казахского ханства, но уходит вглубь веков, в 
традиции  древней  тюркской  государственности, 
откуда  и  берет  начало  государственность  казах-
ского народа.
А  ведь  не  так  давно  у  кого-то  могли  возникать 
сомнения о наличии у казахов в прошлом государ-
ства. В этой связи профессиональным историкам 
важно  не  только  восполнять  «белые  пятна»  оте-
чественной  истории,  актуализируя  объективные 
факты, но также в широком историческом и куль-
турно-философском ключе методологически обо-
сновывать  неправомерность  навязывания  казах-
станцам чуждых стереотипов. Ментальный смысл 
суверенитета государства должен быть отчеканен 
в  научных  определениях  и  отлит  в  юридической 
форме.
Уникальная  ментальность  казахского  народа 
возникла  в  результате  прохождения  большо-
го  исторического,  этнокультурного  и  духовного 
пути, когда формировались его социокультурные 
связи, «политические скрепы», определенный тип 
хозяйствования и общая судьба, вследствие чего 
только и могла образоваться самостоятельная го-
сударственность.  Соответственно,  понятие  госу-
дарственности Казахстана имеет глубокие истори-
ческие  корни.  Она  формировались  веками  геро-
ической  борьбой  народа  за  свою  национальную 
идентичность,  социальную  гармонию  как  способ 
духовной  организации  общества.  И  потому  наша 
государственность  не  обязательно  должна  соот-
ветствовать  технократическим  представлениям, 
сформировавшимся  в  недрах  оседлых  культур. 
Она  обладает  метафизической  сущностью,  про-
являемой и осознаваемой индивидами на генном 
уровне,  формируемой  социокультурной  средой, 
детерминированной 
политико-экономической 
целесообразностью определенного типа социаль-
ного бытия народа.
В итоге 2015 год ставит перед историками Казах-
стана уникальные задачи. Нам нужно реализовать 
новый  креативный  подход  к  истории  государ-
ственности Казахстана в свете философской реф-
лексии на разных этапах ее становления. Прежняя 
парадигма  «подтягивания»  отечественной  исто-
рии  и  философской  традиции  под  каноны  суще-
ствовавших моделей реконструкции сегодня при-
ведет  к  неверной  интерпретации  истории  Казах-
стана  и  достижений  национальной  философской 
традиции. Необходимо дать современную оценку 
имеющемуся  духовному  опыту  народа,  выражен-
ному в национальном этическом коде и казахской 
философской традиции, являющейся квинтессен-
цией народной мудрости в веках. Этот бесценный 
опыт  необходимо  адаптировать  к  потребностям 
сегодняшнего  дня  с  целью  определить  духовные 
цивилизационные  перспективы  развития  казах-
ской нации. 
Вот почему я считаю, что 2015 год – важный для 
историков,  обнадеживающий  и  вдохновляющий 
для всех ученых Казахстана.
Всматриваясь в год грядущий
В следующем году исполняется 25 лет Независи-
мости Казахстана. Оформление в 1991 году де-юре 
и де-факто суверенитета, основанного на нормах 
и принципах Европейского права в соответствии 
с  моделью  западоцентричного  государственно-
го  устройства  имеет  достаточно  драматическую 
историю.  Как  бы  то  ни  было,  «казахи  получили 
твердые  психологические  основания  рассматри-
вать свою нацию как самостоятельный и независи-
мый субъект глобальной истории», – писал в 2003 
году в книге «В потоке истории» Нурсултан Абише-
вич Назарбаев. Это непреложно.
 Обретение Казахстаном независимости в совре-
менном институциональном, юридически оформ-
ленном  виде  позволяет  сегодня  самостоятельно 
определять  и  формулировать  духовные  опоры 
в  виде  философии  национального  государства, 
предложенного  Президентом  концепта  «Мәңгілік 
Ел» в его историко-философском осмыслении.
И снова перед историками Казахстана формиру-
ется ряд важных задач, индуцированных инициа-
тивами  Президента  Назарбаева.  С  достижением 
Независимости  под  руководством  Первого  Пре-
зидента Казахстана, вековая мечта и философская 
надежда  казахов-кочевников  обрела  современ-
ные  институциональные  формы.  Философия  на-
ционального  государства  имеет  глубокие  корни, 
и  профессиональным  историкам    необходимо 
неустанно  осуществлять  реконструкцию  этой  го-
сударственнической идеологии, сопровождавшей 
народ на протяжении веков поиска национальной 
идентичности.
Выявление  и  изучение  универсальных  катего-
рий  культуры  казахского  народа  и  соответству-
ющих  гносеологических  предпосылок  активно 
ведется  с  первых  лет  независимости  Казахстана. 
6
РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ 
СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR-IN-CHIEF’S WORD

Однако первые отечественные работы, эксплици-
рующие традиционное мировидение, несли боль-
ше  познавательную  информацию,  нежели,  как 
критический  фермент,  тягу  к  обретению  подлин-
ного бытия, или же концентрировали внимание на 
позиционировании казахской культуры в глобаль-
ном  культурном  пространстве.  Много  внимания, 
и это естественно, уделялось причем еще с совет-
ского  периода,  древним  верованиям  (предфило-
софии), традиционной вере тюрков, тенгрианству. 
Подробно  изучены  основные  типы  создателей  и 
носителей казахского фольклора. Интересен опыт 
реконструкции мировоззрения кочевников в кон-
тексте изустного знания насельников степи. Но во 
всех этих исследованиях преобладала рефлексия 
узнавания, все еще реплицировались ментальные 
скрепы, сочленяя мировидение с сакральной гео-
метрией жизни. И вопросы, звучащие в историче-
ских изысканиях Президента Казахстана, остаются 
открытыми.  «Оценивая  казахскую  историю…  мы 
должны  отказаться  от  целой  массы  стереотипов 
и  адекватно  осмыслить,  какие  особенности  тра-
диционного  казахского  общества  «впечатались» 
в современный облик нации, и в чем особенности 
этого многовекового влияния», – писал Н.А. Назар-
баев в книге «В потоке истории». 
Нам  нужно  прислушаться  к  его  размышлени-
ям.  Ибо  наступил  этап  разработки  серьезной  и 
идеологически  адекватной  методологии  анализа 
открывшихся  в  нашей  новейшей  истории  источ-
ников,  их  объективной  периодизации  как  диа-
лектического  раскрытия  глубокого  содержания 
«национального духа». Именно на основе модер-
низированного  и  одновременно  исторически 
фундированного  национального  образа  мира  и 
этики  возможно  формулирование  современных 
идей, способных духовно консолидировать казах-
скую нацию. 
Новое переосмысление знания может стать на-
циональным  вкладом  казахстанских  историков 
в  процесс  возрождения  мировых  духовных  об-
щечеловеческих  ценностей.  И  в  этом  контексте 
важно  сформулировать  через  образы  и  смыслы 
национальной  истории  и  философии  принципы 
национальной  идеологии  государственничества, 
выраженного  в  понятии  «Мәңгілік  Ел».  Обозна-
ченная Главой государства идея получит глубокое 
историко-философское подтверждение и обосно-
вание. 
К высокой цели
Я  сердечно  поздравляю  читателей  и  авторов 
журнала  с  наступающим  Новым  Годом,  желаю 
всем прочного благополучия. 
Благодарю сотрудников журнала и наших сорат-
ников – постоянных авторов за предоставленные 
для публикации материалы. Это непреходящая ос-
нова нашего издания. 
Именно  поэтому  я  хочу  пожелать  нашему  жур-
налу больше читателей. Разумеется, это зависит в 
первую очередь от нас, пишущих в журнал. Писать 
надо  интересно  –  это  непременное  правило  для 
ученого. Все великие историки, начиная с Геродо-
та, Фукидида, не говоря о Рашид ад-Дине, Мухам-
мед  Хайдаре  Дулати  или  Эдварде  Гиббоне,  были 
первоклассными писателями, создававшими заво-
раживающие фактами и стилем изложения тексты. 
Я желаю нашим казахстанским историкам стать 
не  менее  знаменитыми  и  писать  в  журнал  «Man-
gi  El»  увлекательные  материалы.  Читатели  будут 
только благодарны. 
А  у  нас  прекрасные  читатели,  расположенные 
к регулярному чтению журнала – была бы только 
хорошая  продукция.  По  Гегелю,  постоянное  чте-
ние газет и журналов заменит ежедневную молит-
ву среднему классу в конце истории. 
Но до конца истории далеко, а перед нами вы-
сокая цель – осветить как можно больше событий 
национальной истории, которая поможет нам вы-
строить благополучное будущее.
«Оценивая казахскую историю… 
мы должны отказаться от целой массы 
стереотипов и адекватно осмыслить, какие 
особенности традиционного казахского общества 
«впечатались»в современный облик нации, и в 
чем особенности этого многовекового влияния», – 
писал Н.А. Назарбаев в книге «В потоке истории».
7
РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ 
СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR-IN-CHIEF’S WORD

На  традиционном XIX Международном медиа-фестивале «Вся Россия» 
по инициативе Союза журналистов России была представлена книга о 
Президенте Республики Казахстан Нурсултане Назарбаеве «Созидатель».
По словам  секретаря Союза журналистов России Рафаэля Гусейнова 
книга вызвала большой интерес в творческом сообществе. 
Мастера «Золотого пера России» повествуют обо всем... «...и главное - 
о человеке, благодаря которому на рубеже тысячелетий стало возможным 
столь удивительное международное явление, как современный Казахстан, 
процветающий, многонациональный. Книга о Президенте этой страны Нур-
султане Абишевиче Назарбаеве. Необычная книга об одном из самых незау-
рядных и смелых людей нашей эпохи».
В числе соавторов: Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов 
России; Юрий Батурин, летчик-космонавт РФ, политик, журналист, 
Герой России, директор Института истории естествознания и техники 
Российской академии наук имени С.И. Вавилова РАН, член-корреспондент 
РАН; Владимир Губарев, лауреат Государственной премии СССР, писатель, 
и многие другие, образно и искренне описали свое отношение к казахстан-
скому Президенту Нурсултану Назарбаеву.
Стоит отметить, накануне презентации в зале в окружении журнали-
стов и чиновников находился Глава Дагестанской администрации Рамазан 
Абдулатипов.
В свойственной ему манере быстро реагировать на задаваемые вопросы, 
руководитель, рассматривая проблемы международного экономического и 
политического кризиса, отметил высокий и непререкаемый авторитет  ка-
захстанского Президента.
Рамазан Гаджимурадович подчеркнул, что именно он - Нурсултан На-
зарбаев смог создать на многонациональной земле мир, который сейчас не-
досягаем многим.
Юрий Батурин, летчик-космонавт, Герой России заметил, к нему часто 
обращаются как к казахстанцу.
И он уже сам считает себя давно таковым, ведь именно с Байконура 
вместе с казахским космонавтом Талгатом Мусабаевым он дважды уходил 
в космос.
Герой России припоминал свои встречи с Нурсултаном Абишевичем не  
только и не столько проходившие в официальной обстановке. И всегда его 
поражала широта души и теплое участие Президента в любых делах.
- Мне довелось беседовать с Н.А. Назарбаевым неоднократно. Он встре-
чал наш экипаж и в 2001 году.
Могу кратко обобщить свое впечатление. Для человека, который пишет 
слово «Космос» с большой буквы, это слово, с заглавной буквы - мера 
нашего мира, мера ответственности государственных решений, мера жиз-
ни  простого человека. Мера как соразмерность лежит в основе гармонии
талантливо исполненной мелодии в музыке, гениального романа. И также 
в том, как выстраиваешь свою и своей страны судьбу. В этом смысле мы 
вправе сказать о Нурсултане Абишевиче Назарбаеве - Человек, соразмер-
ный Космосу.
Воспоминания Юрия Батурина, летчика-космонавта, Героя России на 
страницах журнала. 
MgE
«СОЗИДАТЕЛЬ» 
ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 

Юрий БАТУРИН, 
летчик- космонавт, Герой России  
СОРАЗМЕРНЫЙ
КОСМОСУ
ЧЕЛОВЕК,
10
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ
ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
THE DAY OF THE FIRST PRESIDENT OF KAZAKHSTAN 

КОСМОДРОМ
Какие только мысли не роятся  в 
голове космонавта, впервые отправ-
ляющегося в полет!  Но одну из них я 
вправе считать абсолютно уникаль-
ной, ни до тех пор, ни после  не повто-
рявшейся. Собираясь на космодром 
Байконур, я достал из книжного шка-
фа небольшую, карманного формата 
книжку…
В те времена космонавты брали с 
собой книгу-две почитать, а затем 
оставляли их в небольшой, пополня-
ющейся библиотеке на орбитальной 
станции. Сегодня такая практика 
забыта: любые книги доступны в элек-
тронной форме экипажу, да и по весу 
каждое бумажное издание  критично 
для небольшой укладлки личных ве-
щей, которые дозволяется взять с со-
бой космонавту. Впрочем, оригиналь-
ность моей идеи как раз и состояла в 
том, что книга оставалась на Земле…
ЗЕМЛЯ КАЗАХСТАНА 
Земля Казахстана – родная для всех 
наших космонавтов: отсюда мы от-
правляемся в Космос и возвращаемся 
сюда же, в бескрайнюю казахскую 
степь.  Она может показаться одноо-
бразной, даже скучной тому,  кто не 
ходил по ней своими ногами, кто не 
побывал здесь и зимой, и летом, кто 
не летал над ней (если погодные ус-
ловия позволяли) на вертолете, разы-
скивая возвратившийся спускаемый 
аппарат космического корабля,и уж 
тем более, кто не наблюдал за ней из 
Космоса. 
Она так красива! Глинистая равнина, 
покрытая ссохшейся потрескавшейся 
коркой с белыми  пятнами солонча-
ков и высохшими озерами – такыра-
ми,  что означает «плоский», «голый». 
Весной такыры заполняются  водой, 
верхний слой глины разбухает и не 
пропускает воду. Постепенно вода ис-
паряется,  и глина трескается.  Сверху 
кажется, что все пространство замо-
стили  плитами неправильной формы.  
Солончаки бывают маленькими, раз-
мером с лужу, и огромными, в десятки 
квадратных километров. Даже летом 
сухой степной воздух содержит не-
большое количество влаги. За ночь 
воздух остывает, и к утру выпадает 
роса. Днем начинает припекать 
солнце, и роса испаряется. В степи 
встречается  полынь, песчанная осока 
и саксаул. После дождя степь покры-
вается травой и цветами буквально 
за считанные часы. Семена растений, 
«спавших» в засуху, спешат дать рост-
ки.  В казахской степи мы окажемся 
после приземления. 
Особенно красиво, когда весной вся 
степь вокруг стартового комплекса 
покрывается тюльпанами  желтого, 
оранжевого и красного цвета. Байко-
нурские тюльпаны  с короткими  сте-
блями цветут лишь около двух недель. 
Зрелище красивое, но и опасное: 
однажды у бортинженера одной из 
экспедиций  обнаружили затемнение 
в легких – маленькое пятнышко. Эки-
паж заменили на дублеров.  А когда 
возвратились в Москву, пятнышко 
пропало  - оказалось, аллергия на 
тюльпаны. Можно себе представить 
чувства космонавтов, едущих  на старт 
сквозь такую красоту – тюльпаны! Но 
наш старт проходил ближе к осени. 
ОТКУДА МУДРОСТЬ В МОЛОДОМ 
ПОЛИТИКЕ? 
  Мне довелось познакомиться с 
Нурсултаном Абишевичем Назарбае-
вым в 1991 году. Впрочем, слово «по-
знакомиться» - пожалуй, гипербола, 
оно слишком преувеличивает мою 
значимость. На небольшой, но весьма  
высокой политической сцене я часа-
ми мог наблюдать, как Н.А.Назарбаев 
ведет труднейшие переговоры со 
своими коллегами из других союзных 
республик и высшим руководством 
СССР. А он мог в лучшем случае за-
помнить мое лицо, слишком мелкую 
должность я тогда занимал. Разгова-
ривать не довелось. 
По роду работы я не просто наблю-
дал, но и записывал, а затем анали-
зировал происходящее. Поражало 
серьезное отличие Н.А.Назарбаева 
от большинства других участников 
переговоров: ни одной лишней фра-
зы, хотя иногда и с совсем не лишней 
шуткой, лаконичность, выверенная  
точность формулировок, умение 
держать паузу – долго молчать пока 
другие высказываются,  способность 
оставлять за собой последнее слово. 
Все вместе оставляло впечатление 
мудрости, резко контрастировавшей 
с его явной моложавостью. Откуда в 
нем мудрость не по годам? Загадка 
привлекала и заставляла следить за 
ним и позже – по газетам,  по высту-
плениям, интервью, по высказывае-
мым позициям. 
Конечно же, в первую очередь надо 
было  познакомиться с его биографи-
ей, и именно там, как оказалось, кры-
лась разгадка. Для казаха судьба – не 
только его собственная жизнь, но и 
жизнь не менее семи поколений его 
предков. Узнать, осмыслить и пере-
жить  все трудности, сквозь которые 
довелось пройти родным поколени-
ям, - вот что дает глубокое понимание 
и формирует стратегически верное 
поведение. 
Однажды Нурсултан Абишевич за-
писал: «Признаться, не сразу я начал 
понимать, что означают слова поэта: 
«Блажен, кто посетил сей мир в его 
минуты роковые…» Теперь мне ка-
жется, что Федор Иванович Тютчев 
имел в виду то особое озарение, кото-
рое позволяет человеку с благодарно-
стью воспринимать не только светлые 
стороны, но и драматизм, потрясения 
окружающей его жизни, вознагражде-
нием за которые остается лишь самый 
11
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ
ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
THE DAY OF THE FIRST PRESIDENT OF KAZAKHSTAN

высокий и до конца неисповедимый 
смысл человеческого существования. 
Может быть, это состояние в чем-то 
сродни ощущениям путника, который 
после долгих блужданий в потемках, 
подобно нам с вами, еще не столько 
увидел, сколько почувствовал  свет 
в конце тоннеля и осознал, откуда и 
куда он идет, в чем конечная цель его 
трудного, сопряженного с огромными 
лишениями пути». 
Через сколько лишений пришлось 
пройти, прочувствовать вкус своего 
и предков «черного хлеба», проана-
лизировать ошибки и извлечь уроки 
– обдумать и превратить в алгоритмы 
будущего пути -  не каждый возьмется 
за такой труд. Н.А.Назарбаев с ним 
справился, ничто не оставил без вни-
мания. 
ТОЧКА БИФУРКАЦИИ
Есть в жизни и людей, и государств 
точки выбора будущего пути. Человек, 
даже самый рациональный, прини-
мает решение, не только учитывая и 
взвешивая объективные обстоятель-
ства, но также и внутренние  стрем-
ления, неизмеримые импульсы души, 
подсознательные подсказки. Факти-
чески в нем возникает целый пучок 
будущих траекторий, какая-то из них 
становится мощнее, потом обрывает-
ся, начинает вырастать другая линия. 
В этом бурлении рождается будущее, 
и какой путь будет выбран в резуль-
тате взаимодействия начальных усло-
вий и непредсказуемых движений, в 
этот момент сказать трудно. В науке 
эта точка называется точкой бифур-
кации. 
В турбулентной среде бифуркации 
проявляются притягивающие центры 
– аттракторы, как говорят физики. 
Ими могут стать события и люди. Они 
возникают в период хаоса, чтобы вы-
вести систему к новому устойчивому 
состоянию. Таким  мощным привлека-
ющим центром потенциальных траек-
торий развития оказался президент 
Н.А.Назарбаев, способный притяги-
вать и организовывать окружающих. 
Ключ к будущему Казахстана оказался 
спрятанным в последних годах СССР. 
Это так, но не только так. Аттракторы 
обладают удивительным свойством 
– они из будущего притягивают ход 
исторических событий.  Н.А. Назар-
баев, будучи еще крупным советским 
руководителем, уже начинал предо-
пределять будущее развитие незави-
симого Казахстана, когда он «не столь-
ко увидел, столько почувствовал… и 
осознал, откуда и куда он идет, в чем 
конечная цель его трудного, сопря-
женного с огромными лишениями 
пути». Тот отрезок его биографии  се-
годня выглядит как «воспоминание» о 
будущем президенте Республики Ка-
захстан». Но в те дни трудно было раз-
глядеть следы будущего в настоящем. 
И было вовсе не очевидным представ-
ление о Казахстане как о космической 
державе. Помнится, один из казах-
станских министров тогда заявил, что 
Байконур Казахстану не нужен, пото-
му что у него нет собственной косми-
ческой программы. 
Когда в бифуркациях оказываются 
государства, многое зависит от лиц
принимающих решения. 
Распад Советского Союза породил 
огромную бифуркацию, из которой 
каждая, прежде союзная, республика 
пошла своим путем. Казахстан повел 
вперед Н.А.Назарбаев. 
Вспомним, Казахстан объявил кос-
модром Байконур своей собствен-
ностью, когда после августовского 
путча уже стало ясно: распад страны 
неизбежен. Президент Казахской ССР 
Н.А.Назарбаев  принял волевое ре-
шение, объявив Байконур 28 августа 
1991 года собственностью Казахстана, 
поскольку космодром находится на 
территории республики. В тот год гла-
ва государства трижды посетил Бай-
конур, что свидетельствовало о его 
особом внимании к проблемам этого 
комплекса и будущему казахстанского 
космоса. В свой третий приезд он про-
вожал в космос первого казахского 
космонавта Токтара Аубакирова. А 
еще до того лично решал с руковод-
ством СССР вопрос о подготовке к 
длительному полету казахстанца Тал-
гата Мусабаева. 
В декабре Казахстан принял декла-
рацию независимости. Получается, 
из будущего, еще до возникновения 
Республики Казахстан, Н.А.Назарбаев 
формировал космический статус госу-
дарства, которому только предстояло 
возникнуть. 
Так он смерил путь Казахстана кос-
мическим счетом.
ЖИЗНЬ  И ПОЛИТИКА МЕРОЙ 
КОСМОСА 
 С тех пор как Россия договорилась 
с Казахстаном об аренде Байконура, 
космодром обустроился, расцвел.  
Под руководством Национального 
космического агентства Казахстана, 
которое возглавлял летчик-космонавт 
России и Казахстана, Герой России  и 
Народный Герой Казахстана Талгат 
Мусабаев, были запущены первые на-
циональные космические аппараты, 
построен Центр управления полета-
ми, организовано специальное кон-
структорско-технологическое бюро 
космической техники, авиацианного 
ракетно-космического комплекса 
«Ишим», космического ракетного 
комплекса «Байтерек», командно-из-
мерительного  комплекса на базе оп-
тических и радиотехнических средств 
полигона «Сары-Шаган», создана кос-
мическая отрасль  Казахстана, сфор-
12
Мера, как соразмерность, лежит 
в основе гармонии, талантливо 
исполненной  мелодии в музыке, 
гениального романа. 
И также в том, как выстраиваешь 
свою и своей страны судьбу. 
В этом смысле мы вправе 
сказать о Нурсултане Абишевиче 
Назарбаеве – Человек, 
соразмерный Космосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ
ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
THE DAY OF THE FIRST PRESIDENT OF KAZAKHSTAN 

мирована Национальная космическая 
программа Казахстана, установлены 
эффективные международные связи  
в области космических исследований. 
Разумеется, в основе решений об 
освоении Казахстаном Космоса лежит 
в первую очередь экономическая ло-
гика развития страны, во вторую – со-
ображения ее политического прести-
жа.  Но не будем забывать и личное 
отншение Н.А.Назарбаева  к Космосу, 
фактически формулу мировоззре-
ния: «Мое отношение к Космосу, как 
и у многих людей, было и остается 
особым,- написал Н.А.Назарбаев  в 
своей книге «Казахстанский путь». 
– Эта великая тайна, хранящая всю 
информацию о Вселенной, внеземных 
цивилизациях, живую связь с духами 
предков, всегда привлекала и волно-
вала меня».
Когда видишь вблизи старт ракеты, 
понимаешь: все люди равны перед 
Космосом, настолько несопоставимы 
масштабы  человека и Вселенной. Но 
есть люди, отмеченные Космосом, кто, 
как Н.А.Назарбаев, благодаря Космосу 
понял, « в чем конечная цель его труд-
ного пути». Это понимание, умножен-
ное  на политическую волю и точный 
расчет, позволяют преодолеть  любые 
препятствия  и для лидера и для его 
страны. 

Каталог: media -> upload -> 4624 -> 2017
4624 -> Ұлттың оянуы, жетілуі, өркениетті жұрт санатынан орын алуы қай
4624 -> Қазақ сахарасы – сынақ алаңы
4624 -> Ахмет тоқтабай, тарих ғылымдарының докторы, профессор Қазақ – Жоңғар шайқасы
4624 -> Бауыржан Момышұлы – елі үшін туған ер
4624 -> Ежелгі түріктер. Танымдық барлау
2017 -> В потоке истории
2017 -> Осененный выдохом вечности
2017 -> Бастион нашей суверенности мы народ
2017 -> Ерліктің арқауы, елдіктің бастауы
2017 -> Сабақ болуы тиіс өткен өмірдің ащы-тұщысын дәл елестете аламыз ба? Міне, осынау сұраққа жауап

жүктеу 1.31 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет