Мал бордақылау алаңдары сұра ныс тың локомотиві рөлін атқарады, алжүктеу 0.68 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата11.03.2017
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6

Соғыс жылдары бар-жоғы он үш 

жаста ғана болған Дина әжей:

Сұрапыл соғыс бала екенімізді 

ұмыттырды емес пе? Ер-азаматтардан, 

ұмытпасам, сол кездері алпыстар ша-

ма сында болған әкем ғана қалды-ау 

дей мін. Ересектермен тең жүріп, қан-

дай жұмыстан да бас тартпадық. Егін 

ал қабында да аянып қалмай, қол боста 

ауыл ды аралап, байпақ, қолғап то қы-

тып, басқа да жылы киімдерді пош та-

мен майданға жөнелтумен айн алыс-

тық.  Өзіміз аш қалсақ та, жаумен шай-

қас та  жүрген  ер-аза мат тарымызды  бі-

рін ші ойладық. Бір уыс бидайды ысы-

рап қылмай, майдан даласындағы 

жа уын герлерді  азық-түлікпен  қам та-

масыз етудегі игі іске өз үлесімізді қо-

сып отырдық. Қазір жиі еске алатыным 

– сол кездегі ауыл тұрғындары бір үй-

дің баласындай тату еді. Қанымызға 

сің ген осы асыл қасиетіміздің жойылып 

ба ра жатқандығы өкінішті, – дейді жа-

дын да мәңгі жатталып қалған сол бір 

қиын-қыстау жылдарды есіне алып. 

Ләззат БИЛАН

Сексенді сеңгірлеп қалған 

кейуана қолындағы хатты 

беріп тұрып, жоғалтып 

алмауымызды қатты 

тапсырды. «Ағамның 

қолтаңбасы қалған бұл 

хат маған өте ыстық», – 

дейді ол. Үшбұрыш болып 

бүктелген бір жапырақ 

қағаздың соғыс жылдары 

жазылғандығы айтпаса 

да түсінікті еді. Сарғайып, 

жұқарып кеткен хат сол сәтте 

майдан даласынан сыр шертіп 

тұрғандай әсер қалдырды. 

Иә, 67 жыл бұрын жазылған 

бұл хат 20 миллионнан астам 

адамның өмірін қиған соғыс 

тарихының куәсі дерсің.

Мен шектеусіз мерзімге 1997 жылдан бастап III топ та-

ғы еңбек мүгедегі ретінде мемлекеттік жәрдемақы ала-

мын. Сонымен қатар еңбектен қол үзбей, мемлекеттік 

ме  кемелерде қызмет етіп келемін. 2005 жылдан бастап 

әлеу  меттік сақтандыру жүйесі туралы заң қабылданға-

нын бі лемін. Өзім жұмыс орным бойынша осы әлеуметтік 

сақ  тандыру жүйесіне қатысушылардың бірімін. Менің 

біл  гім келгені – осы заңға сәйкес еңбек мүгедегі ретінде 

мем  ле кеттік жәрдемақыға қосымша, әлеуметтік сақ тан-

дыру жү йесінен жәрдем алуға құқым бар ма? Жер гі лік ті 

ор ган дар осы мәселені шеше алмай отыр.

Рахым ТӘЛКІБАЕВ, Жамбыл облысы

Халықты әлеуметтік қорғау маман-

да рының айтуына қарағанда, ҚР-ның 

«Мін 


дет 

ті әлеуметтік сақтандыру ту-

ралы» За ңы 2005 жылдың 1 қаңтарынан 

бас 


тап қолданысқа енгізілген. Соған 

сәй кес Қа зақстан аза маттары еңбек ету 

қа бi летiнен  айы рыл ған  жағдайда  уә кі-

лет ті  ор ган  ме ди ци налық-сараптама 

қо  ры тын дысы  не гі зінде  еңбек  ету  қа бі-

ле тінен  айы рылу  дә режесін  белгілеген 

күн нен бас тап тө лем алуға құқығы бар. 

Ал сіз дің жағ да йы ңызда, сізге ІІІ топтағы 

мү ге дектік 1997 жылдан бастап өмірлік 

бо лып та ға йындалған. Сіз алғашқы рет 

мү гедек деп танылған уақытта міндетті 

Әлеу  мет тік  сақтандыру  қорының  қа ты-

су шы сы  бо лып  табылмағансыз,  сон-

дық тан сіз ге әлеу меттік төлемді та ға-

йын дауға  не гіз  жоқ.

Қаржаубай БЕКБОЛАТОВ, 

Жамбыл облыстық әкімдігінің жұмыспен 

қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасының 

бастығы:

– Медициналық әлеуметтік са-

раптамадан өте алмай арыз да ну шы-

лар дың саны өте көп. Ми нистр лікке 

арызданушылардың арызы біз 

дің 

бас қармаға келіп түседі. Осы арыз 

не гізінде тексеру жүргіземіз.

Гүлжан КӨШЕРОВА, Тараз

10-сыныптағылар 

отау құрып жатыр

Бүгінгінің «ба тыры» –1993 жылдың 

төлі. Қыздың ата-анасы артынан қуып 

келіп,  ай қай-шу  шы ғарғанымен,  нәти же 

бол мапты. Екі жақ тың ата-аналары қан ша 

әрекет жасаға ны мен, «Төле ген ді» райынан 

қайтара алма ған. Бо лары болып, бояуы 

сіңген нәр сеге қарсы тұра алмаса керек. 

Сөйтіп, бүгін гінің «батырлары» бір мүшел 

жастан сәл-ақ асып үйленіп жатыр.

Ертеңгі күні 13 жастағылар да үйленуге 

асық са, таңғалмайтын болармыз.  Мүмкін, 

«Неке және отбасы» туралы Кодекске жас 

мөл шерін кішірейту туралы өзгерту енгізу 

ке рек  шығар? 

Мамандардың сөзіне қарасақ, ерте 

ша 

ңырақ көтергеннің еш айыбы жоқ сияқты. 

Тағы бір айта кетерлігі – кешкі мектеп 

мәселесін дұрыстап шешетін кез келген 

сияқты. Әйтеуір, аттестат алып шықсам 

бол ды деген мақсатпен оқыған бала ап та-

сына төрт күн оқығанда, қандай толық-

қан  ды білім алмақ? Бәріне бірдей топырақ 

ша 


ша ал 

маймыз. Арасында әлеуметтік 

жағ да йы на  байланысты  отбасын  асырау 

үшін жұ мыс істеп, кешкі оқуға үлгеріп жүр-

ген де рі де бар. Оларға айтылар әңгіме 

жоқ. Алай да олардың арасында істеген 

айы 

бынан қашып-пысып осы мектепке барып ты ғылатындардың мәселесіне қа-

таң дау қарау керек сияқты... Ерімбет ҒАЛЫМЖАН, 

Шымкент қалалық білім бөлімінің тәрбие 

ісі жөніндегі бас маманы: 

– Кәмелет жасына толмай отау 

құрғандар туралы бізде нақты мәлімет 

жоқ. Жағдайды саралай отырып, атал-

мыш мектептің директоры мен тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасарына шара қол-

да нылады. 

Айнұр СҰЛТАНОВА, 

№2-кешкі мектептің директоры:

– Мектепте оқып жүріп үйлену, 

аяғы ауырлап қалу қазір таң емес 

шығар. Осында оқитын көптеген оқу-

шы лардың басында бар жағдай. Тіпті 

соңғы кездері олардың саны артып 

бара жатқандай. Кәмелетке толмаған-

дар дың ісі жөніндегі комиссияның ше-

ші мі бойынша, біз осында жол дан ған-

дар дың бәрін қабылдауға міндеттіміз. 

Кө бісі басындағы жағдайын жасырады. 

Біреудің құпиясына қол сұғуға біздің 

қақымыз жоқ. Шешім шығарылған 

соң, әлбетте қабылдауымыз керек. 

Кей  де аяғы ауыр қыздар сабаққа еркін 

түр де қатысуды өтінеді. Олардың мұ-

ны сын да қабылдамауға шарамыз жоқ. 

Нұр бақыт бізге наурыз айында келген. 

Үл герімі  жақсы. 

Перизат АҚМАМБЕТОВА, 

№49-мектеп директорының тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары: 

– Нұрбақыт отбасылық жағдайын 

ай тып, ата-анасы арызын алып келген 

соң, кешкі мектепке ауыстырылғаны 

рас. Жұмыс істейтін жерінен анық та-

масы да бар. Комиссия  кешкі мектепке 

ауыстырылсын деген шешім шы ғар ған. 

Оның отау құрғаны туралы ха ба ры мыз 

жоқ. Тәртібі жақсы болатын. 

БІЛЕ ЖҮРЕР БІР ДЕРЕК

ҚР-ның «Неке (ерлі-зайыпты) 

және отбасы туралы» 

Кодексінен үзінді:

 

 «Отбасын құру үшін неке 

жасына жетудің үлкен маңызы бар. 

Некеге тұрушылар белгілі бір 

рухани және күш-қуат 

кемелділігіне ие болуы керек, ол 

белгілі бір жаспен байланысты. 

Біздің заңымызға сәйкес, неке 

жасы – 18 жас. АХАЖ органдары 

дәлелді себептері болған 

жағдайда, неке жасын екі жылдан 

аспайтын мерзімге төмендете 

алады. Неке жасына жетпеген 

адамдардың некеге тұруына ата-

аналарының келісімі бойынша 

ғана рұқсат етіледі. Жүктілік 

немесе баланың тууы, әскери 

қызметке шақырылуы, кәмелетке 

толмағандардың нақты отбасын 

құруы дәлелді себептердің 

қатарына жатады. Соның өзінде 

басқа да дәлелді себептердің 

болуы мүмкін».

Гүлжан КӨШЕРОВА, 

Тараз

Басы 1-бетте

Кәсіби мереке тұсында мейірбикелердің мұңын 

қозғағымыз да келмеген. Алайда тиісті мекемелердің 

«құлағына – алтын сырға» деп, бас дәрігер айтқан ащы 

шындықтан аттап кете алмадық...

Мәдина БАЕВА«Алматы қаласы 2009 жылдың ең үздік мейірбикесі»:

– Алматы қаласы бойынша 80-дей емхана мен ауруханадан 100-ден 

ас там мейірбике жиналған сайыста топ жарып бірінші орын алу оңай 

емес. Енді республикалық сайысқа дайындалып жатырмын. Басты мақсат 

– жүлделі орыннан көріну.

Осы емханада 25 жылдан астам уақыт істеген, бас дәрігердің ме йір-

би келер ісі жөніндегі орынбасары Пан Вера Рунова «Біздің жыл са йы н 

мұн дай жетістікке жетуіміздің «құпиясы» мейірбикелеріміздің тын бай із-

де нуі мен заманға сай инновациялық жетістіктерді тиімді игеруінде» – 

де се, емхананың бас дәрігері: «Мұндай мамандарыммен қалай мақ тан-

сам да жарасады», – дей келіп, мейірбикелердің мұң-мұқтажын да айтып 

өт ті. Жанат КӘКІМСЕЙІТҚЫЗЫ, №5-клиникалық аурухананың бас дәрігері, 

медицина ғылымының кандидаты:

– Мен қарамағымдағы қызметкерлерімнің біліктілігімен мақтана 

ала тыныма қуанамын. Бізге Израил, Германия, Ресей елдерінің ма ман-

да ры тәжірибе алмасуға жиі келеді. Сондай тәжірибе алмасулардың бі-

рін де операция үстелінде «Алматы қаласының 2008 жылдың ең үздік 

ме йір бикесі» атанған Любовь Евгеньевнаның жұмысына қызыққан неміс 

ға  лымы мейірбикемізге жоғары баға беріп, «құда түсті». Еліне алып кетіп, 

өз елінің мейірбикелеріне жұмыс тәжірибесімен бөлісуге аттай қалап сұ-

рады. Бұл – біздің қызметкеріміздің шеберлігінің арқасы. Алайда ше тел-

дік мамандардың өздерінен жоғары баға алып отырған мейірбикеле рі-

міз  дің өз елімізде ойдағыдай жалақы да ала алмай отырғаны жанымызға 

ба тады. Мен Медеу ауданының бас дәрігерімін. Медеу ауданы бойынша 

13 аурухана мен емхана бар. Ондағы мейірбикелердің көбісі үйсіз-

күйсіз. Оның ішінде пәтерге аса мұқтаж 300-дей мейірбикеге үй болмаса 

да, жатақхана берілсе екен деген тілекпен қала әкімшілігіне, Алматы 

қалалық «Нұр Отан» партиясының бөлімшесіне де хат жаздым, тіпті жағ-

да йымызды сұрай келген Бычкова Светлана атты Мәжіліс де пу татының 

қолына арнайы хат та ұстатып жібердім. Бірақ мәселе сол ше шіл меген 

күйде қалып отыр. Бізде университетті жаңа бітіріп келген ма ман 28 500 

теңге алса, жұмыс өтілі 3 жылдан асқандар – 29 000 теңге, жұ мыс өтілі 

10 жылдан асқандар – 31 000 теңге, 20 жылдан асса, 32 000 тең ге 

алады. Мұндай айлықпен ипотекаға үй берілмейді, жалдамалы пә тер дің 

де ауылы алыс. Ал өз айлықтарымен ешқашан пәтерге қол жеткізе ал-

майды. Мейірбикелердің жалақысы пәтер жалдауға да жет пейді. Амал 

жоқ, бірнешеуі бірігіп, бір пәтерді жалдап күн көреді. Жас кез де ештеңе 

емес, жастары ұлғайғанда 5-6 мейірбикенің бір бөлмелі пә терге тығылуы 

тіп ті қиын. Рас, Медеу ауданының дәрігерлеріне қарасты бі р жатақхана 

бар. Оның жертөлесі ғана бізге тиесілі. Онда 8 мейірбикеміз ға на тұрады. 

Ал қалғандары соның өзіне зар.

Онда аталмыш емхананың операциялық 

бөлімшесінің аға мейірбикесі Любовь Грицке-

вич «Алматы қаласының ең үздік мейірбике-

сі»  атанса, 2009 жылы қабылдау бөлімшесі нің 

аға мейірбикесі Гүлнар Тұрсынова осы атаққа 

қоса, бәйгеге тігілген бір бөлмелі пәтерді жеңіп 

алған. Ал биылғы жылдың басында өткен 

сайыста аталмыш емхананың құлақ-мұрын 

бөлімшесінің аға мейірбикесі Мәдина Баева 

«Алматы қаласының ең үздік мейірбикесі» 

атанып, №5-емхананың абыройын тағы бір 

мәрте асқақтатқан. 

Р.S.

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то)

Аурухана басшысы үздік 

мейірбикелерімен

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№75 (301) 12.05.2010 жыл, сәрсенбіwww.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

ТАЛҚЫ

? Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Құстар күні қашан?

Кітапханалар қауымдастығының мақсаты не?

ТҰСАУКЕСЕРӘлем таныған Әнуар 

жайлы жинақ

Кітаптың құрастырушысы және жа уап-

ты редакторы – Әнуар Әлімжановтың жа-

қын досы, замандас әрі қаламдас досы, 

көп жылдар бірге қызметтес болған белгілі 

пу б лицист, сатирик-жазушы Ғаббас Қа-

бышұлы. 

Әнуар Тұрлыбекұлы Әлімжанов 1930 

жыл 12 мамырда Талдықорған өңірінің 

Қар лығаш ауылында дүниеге келген. Кө-

семсөздің ұстасы, көркем әдебиеттің абы-

зы болған Әнекең елін, халқын әлемге та-

ныту үшін туған десек те болады. Ке йі ні-

рек те қаламдас дос-жолдастары: «Ән уар-

дың дүниежүзінде неше елде болғанын 

са нап беруден гөрі неше елде болмағанын 

са нап беру оңай» деп әзілдеп отыратын 

бол ған. Бұл әзіл де болса ақиқат еді.

Әнекең алты құрлықтың алпыстан ас-

там елінде болып, олардың тарихымен, 

әде биетімен, өнерімен танысып, оларға 

қа зақ туралы жан-жақты әңгімелеп, елді 

та 

нытуға айтарлықтай үлес қосты. Бұл игілікті істерін ол Мемлекеттік универ си-

тет тің журналистика факультетін та мам да-

ған нан кейін «Ленинская смена», «Огни 

Ала тау»  газеттерінің  редак ция ла рын да 

қа тардағы қызметкерден бастап, «Ли те-

ра турная газета» мен «Правда» га зет те рі-

нің Қазақстан мен Орта Азиядағы мен шікті 

тіл шісі болып бекітіліп, Қазақстан Жа зу-

шы 

лар одағында бірінші хатшы бо лып 

қыз мет істеп жүргенде де жандандыра 

біл 

 

 ді. Осылайша ол Қазақстанда ғана 

емес, кезіндегі Кеңестер одағы көлемінде 

мо   йындалған  қайраткер  қаламгерге  ай-

нал  ды.


Алмат МҰРАТҰЛЫ

Кеше Алматыдағы ҚР 

Ұлттық кітапханасында 

қазақтың көрнекті жазушысы 

әрі қоғам қайраткері Әнуар 

Әлімжановтың туғанына 80 жыл 

толуына арнап шығарылған 

«Біздің Әнуар – Наш Ануар» 

деп аталатын жинақтың 

таныстырылымы өтті.

Қыдырәлі БОЛМАНОВ

әнші, продюсер: 

– Қолымыздағы қағаз аккре ди та-

ция, яғни бұл – бізге орындаушылардың 

құ қығын қорғауға берілген Ми нис тр-

лік тің рұқсат қағазы. Демек, ендігі жер-

де әншілердің қаламақысынан бастап, 

бас қа да құқықтық мәселелерін ше ше-

тін ұйымы, мына біздер, бармыз. 

 

Проб  ле  малардың  ең  бастысы    «қа рақ-

шы» еке нін білесіздер. Солар орын дау-

шы атау лының алдын орағытып, өзде-

рі нің шы ғармалары үшін ешбір әнші 

бір тиын ақы алып, жемісін жеп көрген 

емес. Негізгі мәселе осыдан басталған 

«Демеу» әншілерге демеу бола ала ма?

ҚҰРЫҚ


Авторлық 

құқықты 

бұзғаны үшін 

айыппұл...

Жуырда ғана Жамбыл облыстық Эко-

но 

 

микалық қылмысқа және сыбайлас жем қорлыққа қарсы күрес департаменті 

заң сыз тауар жасап шығаратындарға тос-

қа уыл қойған болатын. Қала ор та лы ғын-

да ғы ықшамаудандардың бірінде жа сы-

рын цех иесі анықталды. Ол цехтан дис кі-

лер ді көшіріп басуға арналған компьютер 

жә не түрлі-түсті принтер табылды. Қолға 

түс кен цех иесі өз еркімен заңсыз дис кі-

лер ді қалай жасап шығаратынын түгелдей 

тү сін діріп берді. Жаңа фильмдер мен му-

зы каларды компьютерден көшірген соң, 

ин тернеттен алынған суреттерден коллаж 

жа сап, сыртқы қорабын қаптап отырған. 

Бай кенов салық органдарында жеке кә-

сіп кер ретінде тіркелмеген болып шықты. 

Дис кіні шығаруға және оны сатуға еш-

қан дай лицензиясы да жоқ. Ол заңсыз 

әре  ке ті  мен  «Қазақ  әндерін  орын дау  -

шылар» рес 

публикалық қоғам 

дық 

ұйымына 3 мил   лион  теңгеге  жуық  жә не «Виде-Аудио-Ме   ломан»  ЖШС-іне  2,2 

миллион теңге за  лал келтірген. Авторлық 

құқықты бұз 

ға 


ны үшін оған қатысты 

қылмыстық  іс  қоз ғал  ды.  Жыл  басынан 

бері қаржы полиция 

сын 


дағылар ав-

тор лық құқықты бұзу бо йын ша 16 факт 

анықтаған. Осыған орай, он қылмыстық 

іс қозғалып, сотқа жол дан ды. Заңсыз 

ай на лымнан 8 мың дана кон тра фактілі 

диск алынған. Келтірілген залал кө лемі 

26 миллион теңгеден асып-жы ғы лады. 

7 мың нан аса қарақшылық дискі тәр-

кіленіп жойылды. Қордай ауылының тұр-

ғыны Садыковаға 300 мың теңгенің заң сыз 

дискісін алып сатқаны үшін айып та ғылып, 

240 сағатқа қоғамдық жұмысқа тар тылды. 

Жеке кәсіпкер Б.Әділбекова «Бу ка» АҚ-ның 

компьютер ойындарына ар налған заңды 

құқығын бұзған. Бұл ұйым ға 1,5 миллион 

теңге шығын кел тір ген.   Гүлжан КӨШЕРОВА, 

Тараз

Кез келген көшеде 

сатылып жатқан дискілерде 

бүгінде шек жоқ. Әрине, 

арзан болған соң, заңсыз 

тауар болғаны да. Алайда 

оларға тыйым болар түрі 

жоқ.

Нұрсұлтан 

Балқанды 

бағындырды

Ұлы Жеңіске арналған 

өнер сапары аяқталды

Батыс батырларымызды 

ескерді

Бұған қоса, Қазақстан қоржынын Ал-

ма тыдағы О.Жәутіков  атындағы дарын-

ды балаларға арналған республикалық 

мек  теп-интернаттың  оқушылары  Азамат 

Дүй 


 

сенбаев, Медет Жанболатұлы, Тал-

ды 

қорған қаласындағы № 20 лицейдің оқу шысы Қанат Сатылханов күміс ме даль-

дармен толықтыра түсті. Ал Өскемен  қа-

ласындағы математика, физика, ин 

фор-


матика саласындағы дарынды ба ла ларға 

арналған мамандандырылған мек 

тептің 

оқушысы Нұрлан Қанапин мен Ал ма ты-дағы №134 лицейдің шәкірті Денис Ов-

чин 


ников қола медальді иемденді. Жас 

ма тематиктердің біліктерін сарапқа салатын 

Бал 

қан математикалық олимпиадасының ин теллектуалдық,  ғылыми  жарыстардың 

ара сын да мәртебесі жоғары саналады.   Иса БЕК

Ақтөбе қаласынан бастау алған рухани 

ша ра Қызылорда, Шымкент және Тараз қа-

лаларында жалғасын тауып, концерттік бағ-

дарламаларға ұласты. Аталған сапар ба-

рысында сазгер, дирижер Нұрлан Бе ке нов 

же текшілік жасайтын орта буын халық ас-

пап тары оркестрі өнер көрсетіп қайтты.

Арнайы жасақталған оркестр құрамына 

атал ған білім ордасының колледжінде оқи-

тын оқушылар мен жоғары буында, яғни 

ба 


ка 

лаврда, бірінші курста тәлім алып 

жатқан өнер паз студент жастар енген.

Негізінен, соғыс тақырыбындағы әндер 

шырқалған концерттерде сазгерлер Нұрғиса 

Тілендиевтің «Жеңіс салтанаты» музыкалық 

туындысы, Мұқан Төлебаевтың «Кестелі 

орамал», Шәмші Қалдаяқовтың «Бақыт күн 

тілегі», Қапан Мусиннің «Алма бағында», 

соғыс жылдары шыққан әйгілі әскери «Көк 

орамал»әндері орындалды.

Бұған қоса, өнерпаздар жеңіс та қы ры-

бындағы күйлерді де тыңдармандар на-

зарына ұсынды.

Аталмыш игілікті шараның ұйымдас ты-

рушысы – Әлем әртісі атанған, Өнер 

университетінің ректоры Айман Мұ 

са 


қо-

жаева болды.Таңатар АЙТҰЛЫ

Ержан ҚАЗЫХАНОВ,

Қазақстанның Австриядағы елшісі:

–Ескерткіш тақтаның, фашизмге 

қарсы күресте ерлікпен қаза тапқан 

ата-бабаларымыздың ешқашан ұмы-

тылмайтындығының  жарқын  үл гі ле-

рі нің бірі болатындығына сенеміз. Өз 

өмірлерін Жеңіс жолында пида ет кен 

азаматтардың рухына ризамыз. Сон-

дай-ақ мемориалдық тақтаны ор-

натуда қолдау көрсеткені үшін Қа зақ-

стан атынан Австрия тарапына алғыс 

біл діреміз.

Ұлы Жеңістің 65 жылдығына орай лас-

ты рылған ескерткіш тақтаның ашылу рәсімі 

Ав стрияның Линц қаласының маңында, 

Ду най алқабында орналасқан бұрынғы 

«Маутхаузен» концлагерінің аумағында 

өт ті. Бұл рәсімге Австрияда тіркелген ТМД 

ел дері өкілдіктерінің басшылары,  ха лы қ-

а ра лық ұйымдардың өкілдері, сон дай-ақ 

антифашистік  коалиция  мем лекет те рінің 

елшілері  қатысты.

Ал тай  МҰРАТҰЛЫ

Таяуда қазақстандық мектеп 

оқушылары Молдованың 

Кишинев қаласында өткен 

Балқан математикалық 

олимпиадасынан жүлдемен 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.68 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет