Магистратураға тҥсу емтиханы «6M012000 туралы Кәсіптік оқыту»жүктеу 93.37 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.03.2017
өлшемі93.37 Kb.

 

 

 

 

 Кіріспе 

Магистратураға  тҥсу  емтиханы  «6M012000  туралы  -  Кәсіптік  оқыту» 

мамандығы бойынша  «педагогика магистрі» академиялық дәрежесін алғысы 

келетін  кандидаттарды  (абитуриенттерді)    арнайы  даярлаудың  дәстҥрлі  тҥрі 

болып табылады.  

Тҥсу  емтиханының  мақсаты  болашақ    магистранттың  (абитуриенттің) 

кәсіби  даярлау  теориясы  мен  әдістері  саласындағы  ,  орта  кәсіптік  және 

жоғары  білім  ғылыми,  білім  беру  қызметіне  қойылатын  ғылыми-зерттеу 

қызметіне  сәйкес  жалпы  тҧлғалық    мәдениет  деңгейін  бакалавриат 

деңгейінде  қаншалықты  меңгергенін  анықтау  болып  табылады.  Бағдарлама 

жоғары кәсіби білімі бар мамандарға арналған. 

Емтихан  бағдарламасы  магистранттың  (абитуриенттің)  кәсіптік педагогиканың ғылыми-теориялық  негіздерін, кәсіби білім беру жҥйесіндегі 

педагогикалық  менеджментті  білуін  және    магистратурада  оқу  барысында 

ақпаратты  өңдеу  арқылы  өзінің  ізденушілік  көзқарасын  қалыптасыра  алуын 

көздейді. 

 Оқыту  кредиттік  технология  оқыту  және  модульдік  білім  беру 

бағдарламалары  бойынша  төрт  семестрге  созылады.  Дәріс  оқу  ҥшін 

профессорлар  мен  университет  мамандары    тартылады.  Білім  алышылар  

кредитті пайдалана отырып, оқу реттілігін,  пәндерді таңдай алады  және өз 

қызметін  жоспарлау мҥмкіндігі бар. Икемді оқу шеңбері элективті пәндерді 

таңдау ғана емес, сонымен қатар өздерінің жалпы және кәсіби білім  деңгейін 

көтеруге,  осылайша,  еңбек  нарығында  барынша  бәсекеге  қабілетті  болуға 

мҥмкіндіктері бар. 

Педагогикалық  бағыттағы    кәсіби  оқу  бағдарламасын  2  жыл  ішінде  

табысты  меңгергендер      және  магистрлік  диссертация  қорғағандар 

«6M012000-  Кәсіптік  оқыту»  мамандығы  бойынша    «педагогика 

ғылымдарының магистрі" академиялық дәрежесі алады. Магистрлік бағдарлама орта кәсіптік және жоғары білім беру саласында, 

кәсіптік оқытудың теориясы мен методикасын меңгерген кәсіби мамандарды 

даярлауға  және  білім  беру  мәселелерімен  айналысатын  ғылыми-зерттеу 


орталықтарының, ҥкіметтік емес ҧйымдар мен қоғамдық бейіндегі сҧранысқа 

ие жоғары білікті мамандар даярлауға бағытталған. 

Бағдарламаның  мақсаты  –  кәсіптік  оқытудың    теориясы  мен  әдістемесі 

саласындағы білікті мамандарды даярлауға, 

-  ғылыми-педагогикалық  міндеттерді    шеше  алатын  нық  білімі  бар,  

шығармашылық ойлау стилі қалыптасқан

- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгерген,  ғылыми ақпаратты  

өндеу, қайта өңдеу және сақтау әдістерін меңгерген; 

- Магистрлік бағдарламаның бейініне сәйкес өз қызметін ҧйымдастыру және 

ғылыми-зерттеу жҧмысын жобалау қабілеті; 

- Ғылыми-зерттеу дағдыларын және таңдаған мамандығы бойынша ғылыми-

зерттеу  мәселелерін  шешу  ҥшін  тҥрлі  пәндерден  алған  білімін  біріктіру 

мҥмкіндігін ие. 

 

 


«КӘСІБИ ПЕДАГОГИКА»  ПӘНІ 

Кәсіптік білім берудің  ғылыми-теориялық негіздері. 

Кәсіптік  білім  беру  педагогикасының  философиялық  және  әдістемелік 

негіздері.  Ғылыми-зерттеуді  басқару.  Кәсіптік  педагогикадағы  ғылыми-

зерттеу  әдістері.  Кәсіптік  білім  беру  жҥйесін  дамытудың  негізгі 

тенденциялары. Шетелдегі кәсіптік оқыту. 

Кәсіптік білім мазмұны. 

Кәсіптік білім берудің мемлекеттік стандарты. Кәсіптік оқу 

бағдарламаларын қҧрудың  ғылыми-теориялық негіздері. Кәсіптік білім 

берудің жалпы тәсілдері. Макро және микро деңгейде оқытуды қҧрылымдау 

мазмҧны. 

Кәсіптік оқытудың  формалары мен әдістері. 

Кәсіптік оқытудың әдістері мен формалары және   олардың жіктелуі. Кәсіптік 

оқытудың жетекші оқыту әдістері мен формалары сипаттамасы. 

Мақсаттарына сәйкес оқыту мазмҧнын , формалары мен әдістерін таңдау. 

Кәсіптік оқытудың ҧйымдастырушылық әдістері мен формаларын 

оңтайландыру. Білім алушылардың білім, білік,  дағдыларын бақылау 

ерекшеліктері. 

Кәсіптік білім беру жүйесі және принциптері 

Педагогикалық процесті жобалау,  мәні мен қҧрылымы. Оқыту принциптері, 

олардың қҧрамы, өзара іс-қимыл және оқу процесіне оларды жҥзеге асыру. 

Кәсіби даярлау жҥйесі ҧғымы және оның компоненттері . Студенттерді 

кәсіби даярлаудың негізіг жҥйелерінің сипаттамасы. 

Кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар. 

Білім  беру  технологиясының  жобалау  әдістемесі.  Технологияларды 

оқыту инновациялық тәсілдері. Білім беру технологиясының жіктелуі. Білім 

беру  технологияларын  жобалау.  Білім  беру  саласында  қазіргі  заманғы 

ақпараттық  және  коммуникациялық  технологиялар.  Оқу  процесін 

компьютерлендіру.  Кәсіптік  білім  берудегі  модульдік  технология.  Кәсіби 

білім берудегі тҧлғалық-бағдарланған білім беру технология. 

Кәсіптік білім берудегі менеджментті оқыту. 

Кәсіптік білім беру саласындағы оқу-әдістемелік басқару негізгі мақсаты мен 

міндеттері. Білім беру саласындағы басқару принциптері мен әдістері. Білім 

беру жҥйесінің тиімділігін арттыруда  менеджер тҧлғасының рөлі. Кәсіптік оқу орындарында тәрбие жұмысының теориясы мен 

практикасы 

Гуманистік білім принциптері мен әдістері. Тҧлғалық-бағдарланған білім 

беру. Негізгі жеке шегінен қалыптастыру қҧралы ретінде жҧмыс істейді. 

Кәсіптік мектепте оқу процесін ҧйымдастыру ерекшеліктері. Кәсіптік білім оқытушылар даярлау және қайта даярлау. 

Мҧғалімнің (оқытушының) арнайы даярлығына қойылатын   талаптар.  Оқу-

тәрбие  ҥдерісінде  мҧғалімнің  (оқытушының)  қызметтік  міндеттеріне 

қойылатын  талаптар.  Кәсіби  мектепте,  біліктілігін  арттыру  жҥйесіндегі 

әдістемелік жҧмыс. 

Негізігі  және қосымша әдебиет 

1.

 Бабанский Ю.К., Потамник М.М. Оптимизация педагогического 

процесса / В вопросах и ответах – Киев: Родянская школа, 1984 – 286 с. 

2.

 

Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников. Вопросы теории и методики – М.: Педагогика, 1981 – 192 с. 

3.

 Батышев С.Я. и др Профессиональная педагогика – М.: Ассоциация 

«Профессиональное образование», 1999 – 904 с. 

4.

 

Под. ред. С.Я. Батышева «Энциклопедия профессионального образования» – М.: АПО, 1999 – Т2. – П – 44 с. 

5.

 Сейтешев А.П. Профессиональная направленность личности. Алматы, 

Наука 1990. 

6.

 

Кыверляг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике – Талин, 1980 г. 

7.

 Устемиров К., Шаметов А., Васильев И. Профессиональная педагогика, 

Алматы, 2005 – 432 с. 

8.

 

Симонов В.П. Педагогический менеджмент: 50 нау-хау в области управления образовательным процессом учебное пособие – М., 1997 г. 

9.

 Беспалько В.П. Слогаемые педагогической технологий – М.: 

«Педагогика», 1989 г. 

10.

 

Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилище – М.: Высшая 

школа, 1989 г. 

11.

 

Сластенин В.А. Психология и педагогика: Учебник для вузов –М.: «Академия», 2001 г. 

12.


 

Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения – М.: 240 с. 

13.

 

Новожилов Э.Д. научно-педагогические основы оборудования школьных мастерских – М.: Просвещение, 1986 – 144 с. 

14.


 

Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований – 

М.: педагогика, 1986 – 212 с. 

 


«КӘСІБИ ПСИХОЛОГИЯ» 

Пәні, міндеттері және кәсіби психология әдістері. 

Курс мазмҧны және оның кәсіптік білім беру мҧғалімдерін даярлаудағы 

ролі. Қазақстанда және шетелде кәсіби психологияның  даму тарихы. 

Кәсіби психология әдіснамалық негіздері. 

Кәсіби қызмет процесі. Басқарушылық жҧмыстың  психологиялық 

сипаттамасы. 

Кәсіби қызмет барысында адамның жан-жақты зерттеу. 

Адам зерттеу жҥйесі объектісі ретінде. Адам еңбекті басқару 

жҥйесіндегі. Ғылыми және ғылыми-техникалық ҥдеріс жағдайында адамға 

қойылатын  психологиялық талаптар Кәсіби психология әдістері. 

Кәсіби психология теориясын қҧру әдістері. Тҥсіндіру, анықтау әдістері. 

Тексеру әдістері, дәлелдеу, жарнама. Эмпирикалық -танымдық және 

конструктивті әдістері. Жеке тұлғаның жаст ерекшеліктері. 

Еңбек  процесінде  адамның  психологиялық  сипаттамаларының  дамуы. 

Оқушылардың  психологиялық ерекшеліктері. Еңбек ету барысында адамның 

қажеттіліктері мен мотивтерінің дамуы. Жастардың кәсіптік даярлығын ұйымдастырудың  психологиялық 

заңдылықтары. 

Еңбек етудің қҧрылымы-психологиялық талдауы. Профессиограммалар. 

Оқушылардың кәсіби қызметінің зерттеуге жҥйелі көзқарас. 

Еңбек қызметін ұйымдастырудың психологиялық ерекшеліктері. 

Еңбек процесін ҧйымдастыру және басқару ҥшін жалпы талаптар. 

Эргономикалық жҥйесінің тҧжырымдамасы. 

Кәсіби еңбек үшін оқытуды психологиялық-педагогикалық 

жоспарлау жүйесі. 

Мақсатжәне  психологиялық-педагогикалық  жоспарлау  жҧмысындағы 

оның рөлі. Кәсіптік бағдар берудің  психологиялық ерекшеліктері. 


Әлеуметтік және психологиялық басқару жұмысының 

педагогикалық негіздері. 

Ҧжым-басқару  объектісі  ретінде.  Шағын  топпен  жҧмыс  ерекшеліктері. 

Топтағы 

көшбасшы. 

Еңбек 

ҧжымының әлеуметтік-психологиялық 

аспектілері.  Студенттердің  қоғамдық  пайдалы  қызметін  басқарудың 

әлеуметтік-психологиялық ерекшелігі. 

Еңбек тәрбиесі студенттердің психологиялық ерекшеліктері. 

Еңбекке тәрбиелеудің  психологиялық  әдістері, мақсаты мен міндеті. 

Еңбек тәрбиесі барысында студенттер мектеп ҧжымы қызметіне қойылатын 

талап. 


Кәсіби даярлау оқытушыларың арнайы  мақсатты оқыту 

ерекшеліктері 

Кадр даярлаудың мақсаты мен міндеті. Мҧғалімнің тҧлғасына 

қойылатын негізгі психологиялық талаптар. Оқытушылық мамандыққа сйкес 

емес жағдайлар. Мұғалімнің білім беру қызметінің психологиялық ерекшеліктері. 

Кәсіптік білім беру  оқытушысының оқу-тәрбие қызметі барысының 

психологиялық ерекшеліктері. Мектеп оқушыларын  оқыту мен тәрбиелеу 

барысында оқытушылық этика және әдептіліктің психологиялық негіздері. Негізігі  және қосымша әдебиет 

1.Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1998. 

2.Бодалев А.А. Психология личности. М., 1988. 

3.Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988. 

4.Годфруа Ж. Что такое психология? В 2-х частях. Перев. с англ. М., 1992. 

5.Ковалев А.Г. Психология личности. М., 1970. 

6.Кон И.С. Социология личности. М., 1967. 

7.Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1989. 

8.Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960. 

9. З.Ф.Зеер. Психология профессий. М, 2003. 10. Психологическое сопровождение выбора профессии. Научно-

методическое пособие под ред. Л.М.Митиной. М., 1998. 

11. Общая и социальная психология: Учебник для вузов. Еникеев М. И. - М.: 

Изд-во НОРМА: Изд.группа Норма-ИНФРА, 2002. 

12. Краткий психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского. 1999. 

13. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Перев. с англ. Л., 1992. 

14. Еникеев М.И. Социальная психология. М., 1988. 

15. Парыгин Б.Д.(ред.). Практикум по социально-психологическому 

тренингу, С-Пб,. 1994. 

16. Вуднок М., Д.Френсис. Раскрепощенный менеджер. изд. «Дело», 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 «ЖАЛПЫТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АРНАЙЫ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ 

ӘДІСІ» 

ЖАЛПЫТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АРНАЙЫ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ 

ӘДІСІНІҢ ЖАЛПЫ СҦРАҚТАРЫ 

Кәсіптік білім мазмұны және міндеттері 

Қазіргі кезеңдегі оқушыларды кәсіби оқыту, еңбек тәрбиесі және дамыту 

дың міндеттері. Қазақстан Республикасында және аймақтардағы  кәсіби білім 

берудің  жағдайы. Оқу жоспарлары мен теориялық оқыту бағдарламасы. Оқу 

бағдарламалары және олардың әдістемелік талдау. Оқу бағдарламасын қҧру 

принциптері. Кәсіптік білім беруге  қатысты оқытудың жалпыдидактикалық 

принциптері. 

Кәсіптік  білім  беру    принципі    тҥсінігі.  Оқытудың  дидактикалық 

принциптерінің  жҥйесі.  Кәсіби  білім  беру    негізгі  принциптері  және    оқу 

сабақтарында оларды іске асыру. Кәсіби даярлау жүйесі. 

Кәсіптік білім жҥйесінің негізгі сипаттамалары. Жҥйелердің тҥрлері, 

оқыту жҥйелерін таңдау анықтайтын факторлар. 

Кәсіптік білім беруді ұйымдастырудың  негізгі формалары. 

Жалпытехникалық  және  арнайы  пәндер  бойынша  оқу  сабақтарының 

ҧйымдастырудың    негізгі  формалары.  Сабақтағы,  сабақтан  тыс,  сыныптан 

тыс  оқу  тҥрлері.  Lesson  -  семинарлар  студенттердің  жҧмысын 

ҧйымдастырудың  негізгі  формасы.  Оқушылардың  еңбегін  ҧйымдастыру 

тҥрлері:топтық, жеке, фронтальді, оларды әдістемелік талдау. Студенттердің 

жҧмысты ҧйымдастыру формаларын  таңдауын анықтайтын факторлар. 

Кәсіптік оқытудың құрылымы мен  сабақ түрлері. 

Сабаққа  қойылатын  дидактикалық  талаптар.  Сабақ  мақсаттары. 

Сабақтардың тҥрлері: дәстҥрлі, дәстҥрлі емес  - инновациялық. Сабақтардың 

қҧрылымы: зертханалық, практикалық, және т.б. аралас. Кәсіптік оқыту әдістері 

Кәсіптік  оқыту  әдістері  және  тәсілдері.  Әдістерінің  жіктелуі.  Оқыту 

әдістерін таңдау. Оқыту әдістері. Белсенді және интерактивті оқыту әдістері. 

Проблемалық 

оқыту 

әдістері. Тҥсіндіру-иллюстрациялық 

әдістері. Демонстрациялық  әдістері.  Практикалық  әдістер.  Жаттығу  -  дағдыларын 

қалыптастырудың  негізгі  әдісі.  Жаттығулар  тҥрлері.  олар  ҥшін  қойылатын 

талаптар.  Ҧйымдастыру  мен  өткізу  әдістері.  Брифингтер.  Кіріспе  және 

tekschee нҧсқаулық, оның тҥрлері және жҥзеге асыру әдістері. Кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар 

Қазіргі  заманғы  инновациялық  білім  беру  технологиялары  ҧғымы, 

мақсаттары  мен  міндеттері.  Қазіргі  заманғы  инновациялық  білім  беру 

технологиялары теориялық сипаттамалары. Оқу процесіне дамыту ҥшін жаңа 

инновациялық  технологияларды  қолдану.  Оқытудың  инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып сабақты жоспарлау. Оқуды жоспарлау және кәсіптік білім беру оқытушыларын  сабаққа 

даярлау. 

Сабақ өткізу ҥшін мҧғалімдер дайындау кезеңдері. Дайындау және 

жоспарлау. Міндеттердің  маңызы. Жоспарлау тҥрлері. Перспективалық және 

ағымдағы жоспарлау. Кҥнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмҧны. 

Қҧрылымдық элементтерін, реферат сабақ жоспарын мазмҧны. -Жаттығу 

сабақтарын өткізу. Теориялық және практикалық сабақты жҥргізудің 

әдістемелік ерекшеліктері. 

Бақылау, білім, дағды және білім алушының оқудағы жетістіктерін 

бақылау. 

Студенттердің  білімін  есепке  алу  орындау  және  тексеру  міндеттері. 

Педагогикалық  талаптарды  сақтау.  Ҥлгерімді  тіркеу.  Студенттердің  білімі 

мен  дағдыларын  бағалау  критерийлері.  Студенттердің  дағдыларын, 

білімдерін  тексеру тҥрлері. 

Кәсіптік оқытудың материалдық-техникалық базасы 

Эргономикалық  және  сынып  бөлмелеріне  қойылатын  психологиялық-

педагогикалық  талаптар,  жабдықтар,  студенттердің    жҧмыс  орындарын 

тіркеу.  Бағдарламаның  әртҥрлі  бөлімдерін  оқыту  ҥшін  жҧмыс  зонасын 

жабдықтау. 

 

 

 

 


ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

Мақсаты,  міндеттері  және  техникалық  пәндерді  оқытудың  мазмҧны. 

Курсты  оқудың  материалдық-техникалық базасы.  Әдістемелік ҧйымдастыру 

ерекшеліктері  мен  теориялық  және  практикалық  зертханалық  жҧмыстарын 

өткізу. 

АРНАЙЫ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

Тракторлар  мен  ауыл  шаруашылық  машиналары.  Мақсаты,  міндеттері 

және  арнайы  практикум  мазмҧны.  Материалдық  базасы:  оқу  бөлмесі  және 

зертханалық, жабдықтар. Әртірлі сабақ тҥрлерін өткізу  ерекшеліктері. Ауыл 

шаруашылығы машиналары зерттеу әдістері. Негізігі  және қосымша әдебиет 

1. Положения Государственной программы развития образования в РК на 

2005-2010 гг. 

2. Закон «Об образовании» РК. 1999г. 

3. Кальней В.А., Капралова В.С., Поляков В.А. Основы методики трудового и 

профессинального обучения. М., Просвещение, 1987г. 191 с. 

4. Поляков В.А., Ставровский А.Е. Общая методика трудового обучения в 

старших классах. 1987г. 191с. 

5. Методика трудового обучения с практикумом./Под ред. Д.А.Тхоржевского. 

М., Просвещение. 1987г., 448с. 

6. Мельникова Л.В., Осипова Л.В., Фридман Т.Б. Методика трудового 

обучения. М., Просвещение, 1987г., 221с. 7. Методические разработки уроков под ред./ И.Н.Федоровой. М., 

Просвещение , 1991г., 186с. 

8. Васильченко Э.В., Лаюзина А.Я. Методическое пособие по 

обслуживающему труду. Пособие для учителя. М., Просвещение, 1993г., 

159с. 

9. Атутов П.Р., Бабкин Н.И., Васильев Ю.К. Связь трудового обучения с основами наук. М., Просвещение, 1983г., 128с. 

 

 

КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ 

БІЛІМ « 


Кәсіптік білім беру жүйесінде басқарудың мәні, орны мен рөлі. 

Менеджменттің  ғылым  ретінде  кәсіптік  білім  беру  жҥйесіне 

трансформациялануы    және  даму  тарихы.  Басқарудың    ғылыми  мектебі. 

Пәннің ҧғымдық аппараты. «Менеджмент» ҧғымының анықтамасы. Кәсіптік 

білім беру жҥйесін  интеграциялық процесс ретінде басқару. 

Кәсіптік оқу орындарының басқарудың жүйелік тәсілі. 

Әлеуметтік-педагогикалық жҥйелер, ҧғымдары мен тҥрлері. Жҥйелердің  

тҥрлері мен даму заңдылығы, сипаты мен мәні. Білім беру жҥйесі әлеуметтік 

жҥйенің  тҥрі  ретінде,  оның  функционалдық  компоненттері:  мағыналы 

мақсатты,  қызметі,  аналитикалық  және  өнімді.  Динамикалық  жҥйе, 

педагогикалық процесті қозғаушы кҥш ретіндегі педагогикалық процесс. Жүйе және басқару. 

Білім жҥйесін  басқару. Басқару ҧғымының мәні. Басқарудың негізгі 

мақсаты мен міндеттері. Басқару процесінің  циклдық сипаты. 

Оқу орындарын басқару принциптері. Оқу орындары басқару 

функциялары (жҧмыс мақсат қою және жоспарлау, ҧйымдастыру, ҥйлестіру 

және бақылау, мектеп жҧмысын сақтау, мониторинг және талдау). Бақылау 

әдістері: психологиялық, педагогикалық, ҧйымдастырушылық және 

әкімшілік, экономикалық.Оқу орнының қҧрылымы. Модельдеу басқару 

қҧрылымдары. Оқу орнының басқару қҧрылымын анықтайтын факторлар. 

Нарықтық экономика жағдайында мекеменің даму стратегиясы 

Оқу  орнының  басым  бағыттарын  таңдау.  Оқу  орнының  стратегиялық 

даму  жоспарын  әзірлеу.  Мекеменің  стратегиясы  дамуна    сыртқы  ортаның 

әсері.  Оқу  орнының  стратегиялық  даму  жоспарын  анықтауда  маркетингтік 

зерттеулер рөлі. 

Педагогикалық менеджменттегі сапа менеджментін басқару 

Оқу  орындарын  басқарудың    басқарудың  ғылыми-теориялық  негіздері. 

Сапа  менеджмент  жҥйесі  (СМЖ)  жоспарлау  жҥзеге  асыру,  басқару,  білім 

беру нәтижелеріне және білім беру процестерінің сапасын бағалау. Кадрлерді 

аттестаттау.  Мҧғалімінің  еңбегңіне  қойылатын  жалпы  талаптар.  Мҧғалімнің 


еңбегін  саралай  бағалау.  Мҧғалімдерді  сертификаттау  технологиясы. 

Педагогикалық кадрлардың өзін-өзі дамыту мен біліктілігін арттыру. Ақпараттық педагогикалық басқаруды қолдайды. 

Ақпараттық  және  педагогикалық  менеджмент  оның  рөлі  мен  маңызы 

туралы  тҥсінік.  Басқарушылық  ақпарат.  Білім  беру  секторы  жетекшілерінің 

ақпараттық қажеттіліктері. Ақпараттық қажеттіліктерін қалыптастыруға әсер 

ететін  объективті  және  субъективті  факторлар.  Ақпаратты  басқару 

бағдарламалық 

қамтамасыз 

ету 


тиімділігі. 

Жаңа 


ақпараттық 

технологиялардың, ақпараттық басқару процесінде оларды пайдалану. Педагогикалық ұжымда тұлғааралық қарым-қатынастар. 

Педагогикалық  ҧжым  қҧрамы  арасындағы  әлеуметтік-психологиялық 

климат.  Оқу  орнынындағы  педагогикалық  ҧжым,  оның  өмірі.  «Тҧлғааралық 

қарым-қатынас»  тҥсінігі.  Оқытушылар,  білім  беру  ҥдерісінің  сапасын 

қызметі  туралы  тҧлғааралық  қарым-қатынастың  әсері.  Ҧжымдағы 

әлеуметтік-психологиялық 

климатты 

және 


оның 

функцияларын 

қалыптастыру  ҥшін  негіз  ретінде  тҧлғааралық  қарым-қатынастың  ролі. 

Педагогикалық ҧжым арасындағы қақтығыстар және олардың шешілуі. 

1.

 

Негізігі  және қосымша әдебиет 2.

 

Каракулов К.Ж. Педагогика управления. Шымкент, 2000 – 187 с. 3.

 

Илеуова А.К. Мониторинг развития системы управления региональным образованием. Алматы: Кітап, 2002 – 88 с. 

4.

 Баймолдаев Т.М. Педагогический менеджмент и современное 

управление школой. Алматы: Ғылым, 2001 – 136 с. 

5.

 

Койшибаев Б.А. Педагогический мониторинг комплексного образования (Тезарус и модели). Алматы: Ғылым, 2001 – 155 с. 

6.

 Жусупова К.А. Менеджмент в сфере высшего образования. Алматы, 

2004 – 250 с. 

7.

 

Панова О.А. Теоретико-правовые аспекты внутришкольного управление. М.: Центр «Педагогический поиск», 2000 – 224 с. 

8.

 Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. 

М.: Пед. общество России, 1999 – 320 с. 

9.

 

Шамова Т.И., Третьяков П.И., Капустин Н.П. Управления образовательными системами: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. Т.И. Шамовой. М.: ВЛАДОС, 2002 – 320 с. 

10.

 

Менеджмент в управлении школой: Учеб. пособие / Под ред. Т.И. Шамовой. М.: Новая школа, 2000. 

11.


 

Дуйсенбаев К.А., Илеуова А.К. Мониторинг школьного образования на 

основе проекта информационных систем управления. Материалы 

Форума Информатизация образов. Казахстана и стран СНГ. Алматы, 

2002. 


12.

 

Дуйсенбаев К.А., Абдукаримова У.С. системный подход как научно-теоретическая основа Системы управления. // Поиск – 2001, № 3, 1009-

114 с. 


13.

 

Горб В.Г. Теоретические основы мониторинга образовательной деятельности. // Педагогика. 2003, № 5, 10-14 с. 

14.


 

Теория и практика государственно-общественного управления 

образованием: «Круглый стол». // Педагогика. 2002, № 3, 55-69 с. 

15.


 

Ладнушкина Н. Мониторинг как аспект управленческой деятельности. // Народное образование. 2001, № 6, 17-22 с. 

 

Document Outline

  • ‎D:\НОВЫЙ САЙТ\Раздел сайта Послевузовское образование\Магистратура\Поступающим\программма вступительных каз\каз маг\6М012000 Кәсіптік оқыту.doc‎

Каталог: sites -> default -> files -> files -> postupajuzhemu -> magistr
magistr -> Кіріспе Кешенді емтихан бағдарламасынамектепке дейінгі педагогика, тіл дамыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, мектепке дейінгі ұйымды ұйымдастыру. Мектепке дейінгі педагогика
magistr -> Халықтың ауызша шығарған сӛз ӛнерін, оның табиғаты мен тарихын
magistr -> Педагогика ғылым ретінде
magistr -> Педагогика бӛлім
magistr -> Кіріспе қазақстан Республикасының мемлекеттік білім стандарттарының талаптарына сәйкес, 050608
magistr -> Педагогика және психология пәні бойынша қабылдау емтиханның міндеті
magistr -> 6М011200-«Химия» мамандығы бойынша Қабылдану емтиханы пәндерінің тізімі
magistr -> Бағдарламасы 6М010900-«Математика»
magistr -> Жалпы негіздеме 6М050600
magistr -> Ӛзін ӛзі тану пәні бойынша түсінік хат Курстың мақсаты

жүктеу 93.37 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет