Ma 1207 «Математикалық анализ»жүктеу 146.76 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.04.2017
өлшемі146.76 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі 

Коммерциялық емес АҚ «Алматы энергетика және  байланыс университеті» 

Радиотехника және байланыс факультеті 

Жоғары математика кафедрасы 

 

 

 «БЕКІТЕМІН»               

РТжБ факультетінің  

деканының орынбасары 

 

___________________ С.К.Оразалиева «25»  маусым 2015  ж.   

 

  

MA 1207 «Математикалық анализ»  

пәні бойынша  

SYLLABUS   

5В100200 «Ақпараттық қауіпсіздендіру жүйелері» 

мамандығы  

 

 

  

Курс 


Семестр 


Кредиттер саны 

ECTS – гі барлық кредиттер 

Барлық сағат саны   90 соның ішінде 

 

Дәрістер 15  

Машықтану сабағы 

15  

СӨЖ 


45    

соның ішінде СОӨЖ 

15  

ЕГЖ   


Емтихан 


 

 

  

 

  

 

Алматы,  2015  

 5В100200  «Ақпараттық  қауіпсіздендіру  жүйелері»  мамандығының 

жұмыс  оқу  жоспары  негізінде  Syllabus  құрастырған:    Байсалова  М.Ж., 

доцент. 

 

Syllabus «Жоғары 

математика» 

кафедрасының 

мәжілісінде 

қарастырылды және мақұлданды. Хаттама №8   «8» маусым  2015 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі________________ Байсалова М.Ж.  

Syllabus  Радиотехника  және  байланыс  факультетінің  оқу-әдістемелік 

комиссиясымен қаралып мақұлданған ( 25 маусым 2015 ж. № 4 хаттама) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  1 Оқытушылар: 

№ 

Мұғалімдердің тізімі Қызметі 

каб 


тел  E-mail 

Астраханцева Людмила Николаевна  Доцент    

Б22


2 92 99 


71

 

vm@aipet.

kz

 Байсалова Маншук Жумамуратовна  Доцент 

Ким Регина Евгеньевна Доцент 

Абдулланова Жанар Советкалиевна  Аға оқыт 2  Аудиториялық  сабақтардың  жүргізілу  уақыты  және  орны  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Радиотехника  және 

байланыс факультеттің деканаты (Б 209) және ӨҚЭЖ кафедрасының (Б 228) 

ақпарат тақталарында көрсетілген. 

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

3.1  Пәннің  мақсаты  –  арнайы  пәндердің  тарауларын    өзіндік  оқып-үйрену 

үшін  Математикалық  логиканың  негізгі  ұғымдарымен  таныстыру,  есептеу 

әдiстерiн, сипаттамаларын меңгеру. 

3.2 Пәннің мәселесі - математиканы оқып, үйрену және болашақта ғылыми-

зерттеу  жұмыстарын  жүргізу  үшін  логикалық  ойлау  мен  математикалық 

мәдениетті  дамыту;  математикалық  әдістер  мен  математикалық  пәндерді 

меңгеруге дайындау.  

3.3 Пәнді сипаттау 

 

«Математикалық  логика»  курсының  бағдарламасы  КЕАҚ  АЭжБУ 

5В100200  «Ақпараттық  қауіпсіздендіру  жүйелері»  мамандығына  арналған 

оқу  жоспары  негізінде  модулдер  түрінде  (пәннің  тараулары)  жасалды. 

5В100200  «Ақпараттық  қауіпсіздендіру  жүйелері»  мамандығының  барлық 

студенттері оқу жоспарындағы жалпы кредиттер санына сай 2 модуль оқиды. 

Әрбір  модульдің    мазмұны  мен  көлемі  студенттердің  жас  ерекшелігін  және 

аттестация графигін ескере отырып жасалды.  

Пәнді зерделеу нәтижесінде студент:  

жиындар  теориясының  және  математикалық  логика  теорияларының 

негізгі ұғымдарын:   жиынның булеаны, универсум, жиынның  қуаты, Эйлер-

Венн  диаграммасы,  өзара  бірмәнді  сәйкестіктер,  логика  формулалары,  

бинарлық  қатынастар,  логика  және  предикаттарды  есептеу,  предикаттар, 

кванторларды,  графтар  бөлігі,  ағаштар,  жүктелген  графтағы  минималды 

діңгек  ағаштар,  Эйлер  шынжыры  және  циклдары,  транспорттық  желідегі 

ағын  туралы білуі керек; 

  -  ДҚФ  және  КҚФ  келтіру,    дизъюнктивті  қалыпты  формалар  класында 

минимизациялау, формулалардың бірмәнділігін қолданғанда;  - 

қазіргі 


заманғы 

компьютерлік 

бағдарламалармен 

классикалық 

математикалық есептерді шешуде  

ептілігі болуы тиіс; 

-

 классикалық  математикалық  есептерге  келтірілетін  қолданбалы 

есептерді шығару;  

-  машықтандыру  есептерінің  шешімдерінің  тиімді  әдістерін  анықтау дағдылары болуы тиіс. 

 

3.4 Пререквизиттері: Математика.   3.5  Постреквизиттері:    Компьютерлік  ақпаратты  қорғау  құралдары  мен 

әдістері,  Ақпарат  қорғаудың  корпоративтік  кешенді  жүйесін  модельдеу, 

Ақпараттық қауіпсіздік кешенді жүйесін жобалау. 

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны 

4.1 Теориялық дайындық 

Тақырып 


№ 

Дәріс тақырыбы 

әдеб 

 МОДУЛЬ  1  Математикалық  логика  элементтері. 

Тұжырымдар 

логикасы. 

Тұжырымдар 

логикасы; 

логикалық 

қисаптар; 

Формулалар 

және 

логика 


алгебрасының функциялары. (2 сағат) 

5,6, 


12,13 

Формулалардың  эквиваленттілігі;  негізгі  эквивалентті заңдар  мен  ережелер;  қосалқылық;  Пост  класы  және 

базистер. (2 сағат) 

5,6, 

12,13 


Дизъюнктивті 

және 

конъюнктивті қалыпты             

формалар  (ДҚФ,  КҚФ).  Мүлтіксіз  ДҚФ  және  ҚКФ.  (2 

сағат) 

5,6, 


12,13 

ДҚФ  классында  буль  функцияларын  минимизациялау; Карно картасы. Буль  алгебрасы және жиындар теориясы; 

коммутациялық сұлбалар. (2 сағат) 

5,6, 

12,13 


МОДУЛЬ 2 Графтар. 

Графтар  теориясы.  Негізгі  ұғымдар  және  анықтамалар. 

Инциденттілік,  дәрежелер.  Графтардың  берілу  тәсілдері. 

Графтармен 

операциялар. 

Графтардың 

бөліктері. 

Байланыстылық, байланыстыру компоненттері. (2 сағат) 

5,6, 


12,13 

Ағаштар, ағаштардың қасиеттері. Діңгекті ағаштар. Графтарда маршруттарды іздеу. Ең кіші біріктіру  туралы 

есеп. Ең қысқа жол туралы есеп. (2 сағат) 

5,6, 

12,13 


Транспорттық  желілер.  Транспорттық  желідегі  ағын. 

Қима,  қиманың  өткізгіштік  қабілеттілігі.  Ең  үлкен  ағын 

құратын Форд-Фалкерсон алгоритмі. (2 сағат) 

5,6, 

12,13 


Комбинаторика. Қосу, көбейту ережелері. Орналастыру 

және теру. (1 сағат) 

5,6, 


12,13 

 

 

4.2  Практикалық дайындық 

4.2.1 Практикалық сабақтардың тақырыптары 

тақырып


№  

тақырып 


әдеб 

 МОДУЛЬ  1  Тұжырымдар  логикасы.  Тұжырымдар 

логикасы; логикалық қисаптар; Формулалар және логика 

алгебрасының функциялары. (2 сағат) 

5,6, 


12,13,

10 


Формулалардың  эквиваленттілігі;  негізгі  эквивалентті 

заңдар  мен  ережелер;  қосалқылық;  Пост  класы  және 

базистер. (2 сағат) 

5,6, 

12,13,


10

 Дизъюнктивті 

және 


конъюнктивті 

қалыпты             

формалар (ДҚФ, КҚФ). Мүлтіксіз ДҚФ және ҚКФ. 

5,6, 


12,13,

10

 ДҚФ  классында  буль  функцияларын  минимизациялау; 

Карно картасы. Буль  алгебрасы және жиындар теориясы; 

коммутациялық сұлбалар. (2 сағат) 

5,6, 

12,13,


10

 МОДУЛЬ 2  

Графтар  теориясы.  Негізгі  ұғымдар  және  анықтамалар. 

Инциденттілік,  дәрежелер.  Графтардың  берілу  тәсілдері. 

Графтармен 

операциялар. 

Графтардың 

бөліктері. 

Байланыстылық, байланыстыру компоненттері. (2 сағат) 

5,6, 

12,13,


11

 Ағаштар, ағаштардың қасиеттері. Діңгекті ағаштар. 

Графтарда маршруттарды іздеу. Ең кіші біріктіру туралы 

есеп. Ең қысқа жол туралы есеп. (2 сағат) 

5,6, 


12,13,

11

 Транспорттық  желілер.  Транспорттық  желідегі  ағын. 

Қима,  қиманың  өткізгіштік  қабілеттілігі.  Ең  үлкен  ағын 

құратын Форд-Фалкерсон алгоритмі. (1 сағат) 

5,6, 

12,13,


11

 Комбинаторика. Қосу, көбейту ережелері. Орналастыру 

және теру. (1 сағат) 

5,6, 

12,13,


11

 

 4.3   Есептеу-сызба жұмыстарының тізімі: 

ЕСЖ  №1.  Математикалық  логика  элементтері.  Орындалуы  [10] 

әдістемелік  нұсқамаға  сәйкес  орындалады.  Тапсырма  семестрдің  бірінші 

аптасында беріледі, жетінші аптада тапсырылады. 

ЕСЖ  №2.  Графтар.  Орындалуы  [11]  әдістемелік  нұсқамаға  сәйкес 

орындалады.  Тапсырма  семестрдің  жетінші  аптасында  беріледі,  он  бесінші 

аптада тапсырылады. 

 

4.4 СӨЖ тақырыптары 

1. Пост класы және базистер. 

2. Коммутациялық сұлбалар. 

3. Графтарда маршруттарды іздеу. 

4. Форд-Фалкерсон алгоритмі. 

 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

Әрбір студент өз нұсқасын орындау керек. 

5.1 Бірінші аралық бақылау үлгісі (АБ 1) 

1. 


у

х

 логикалық операциясы қалай аталады және оқылады.  

 2.

у

х

 логикалық операциясы қалай аталады және оның ақиқаттық таблицасын құрыңыз. 

 

3. у

х формуласының ақиқаттық таблицасын құрыңыз. 

 

4.10110100


 функцияның мәндерінің векторы бойынша оның ақиқаттық 

таблицасын құрыңыз. 

 

5. Функцияның нөлдік жиынтығы 

 


 

0

1,

1

,1

0

,1

,

10

,

0,

1

1,

0

,0

ff

f

f

 

бойынша оның МКҚФ табыңыз. 

 

6. 

 


 

1

1,

0

,1

1

,1

,

00

,

1,

0

0,

0

,0

ff

f

f

 функцияның бірлік жиынтығы бойынша 

оның ақиқаттық таблицасын құрыңыз. 

7. 

z

у

х формуласына ассоциативтік заң бойынша эквивалентті 

формуланы табыңыз. 

 

8.   zy

x

у

х формуласы қай формада жазылған? а) МДҚФ; б) ДҚФ; в) МКҚФ; г) КҚФ. 

 

9. Карно картасы бойынша минималды ДҚФ-ы табыңыз.   

 

  

у 

      у

 

  

   

 

  

 

        

z

  

z

           

z

 

10. Карно картасы бойынша минималды ДҚФ-ы табыңыз.  

 

  

у 

      у

 

  

   

 

  

 

  

z

 

z

           

z

 

11. Берілген сұлба  үшін ауыстырғыш функцияны табыңыз.   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

12. Функцияның нөлдік жиынтығы  

0

0,

0

,1

1

,0

,

0

ff

 бойынша оның МКҚФ 

табыңыз.   

 

  

 х

 х

 

х у 

z

 


 

13. Функцияның нөлдік жиынтығы  

 


1

1

,1

,

00

,

1,

0

0,

0

,0

f

f

f

 бойынша 

оның МКҚФ табыңыз. 

 

5.2 Бірінші аралық бақылау үлгісі (АБ 2) 

1-10. G графы берілген: 

 

1. Графтың инциденттік матрицасын табу керек. 2. Сыбайластық матрицасын табу керек. 

3. G-ны доғалар тізімімен беру керек. 

4.  3 төбесінің дәрежесін табу керек. 

5. цикломатикалық санды табу керек. 

6. ара қашықтық матрицасын табу керек. 

7. 1 төбесінің эксцентриситетін табу керек. 

8. графтың диаметрін табу керек. 

9. графтың радиусын табу керек. 

10. орталық және алшақ орналасқан төбелерін табу керек. 

                                              

11-12. Өлшенген граф берілген: 

  

 11. Салмақ матрицасын табу керек. 

12. Қаңқа (ағаш) алу үшін графтың қанша қабырғасын алып тастау керек. 

13. G=(V,E) орграфы V={1,2,3,4} төбелер жиыны мен   

               4,

4

,3

,

3,

3

,2

,

2,

3

,2

,

2,

1

,2

,

2,

1

,1

,

1

Е

 

доғалар жиынымен берілген. G-ны графиктік түрде кескіндеңіз. 14. . G=(V,E) орграфы V={1,2,3,4} төбелер жиыны мен   

               4,

4

,3

,

3,

3

,2

,

2,

3

,2

,

2,

1

,2

,

2,

1

,1

,

1

Е

 

доғалар жиынымен берілген. Бинарлық қатынасқа сәйкес келетін матрицаны құрыңыз.      

 

5.3 Емтихан сұрақтары 

1.

 Логикалық айтылымдардың негізгі ұғымдары. Айтылымдар, негізгі 

2.

 логикалық. операциялар. 

 

3. 

Логикалық 

айнымалылар 

мен 


формулалар. 

Логикалық  

операциялардың 

4.

 ақиқаттық кестесі. Логикалық  операциялардың орындалу реті. 

5.

 Логика  алгебра  функциясы.    логикалық  функциялардың  берілу 

жолдары 


6.

 

(ақиқаттық  кестесі,  нөлдік  және  бірлік  жиынтықтар,  мәндео  векторы, формула). 

7.

 Формулалардың эквиваленттілігі.  Логика алгебрасының негізгі 

8.

 эквивалентті қарым қытынастар. 

9.

 Логикалық функциялардың толық жүйесі. Логикалық формулаларды 

10.


 

ДҚФ және КҚФ келтіру. 

11.

 

Мүлтіксіз  ДҚФ және КҚФ (МДҚФ, МКҚФ). 12.

 

ДҚФ класында мнимизациялау. Карно карталары. 13.

 

Екі жақтылық. Буль алгебрасы және жиындар теориясы.  14.

 

Коммутациалық сұлбалар. 15.

 

Графтар теориясының негізгі ұғымдары мен анықтамалары. (н-граф және орграф, мультиграф, инциденттік, сыбайластық, төбелер 

дәрежесі). 

16.

 

Графтардың  берілу  тәсілдері.  (( , )

G

V E

  қос  жиыны,  сурет, инциденттік матрицасы, қабырғалар (доғалар) тізімі). 

17.


 

Графтар мен бинарлық қатынастардың арасындағы байланыс. Графтар 

изоморфизмі. Ішкі графтар. Графтарға қолданылатын операциялар. 

18.


 

Маршрутар, 

шынжырлар, 

жолдар, 


циклдар, 

контурлар. 

Байланыстылық, 

мықты 


айланыстылық, 

байланыстылық 

компоненттері. 

19.


 

Байланыстылық  және  мықты  айланыстылық  компоненттерін  анықтау. 

Жетерлік матрицасы. 

20.


 

Графта маршруттарды іздеу (берілген ұзындықты маршруттарды 

анықтау және олардың саны). 

21.


 

Графтағы ара қашықтық. (эксцентриситет, диаметр, радиус, центр). 

22.

 

Өлшенген графтар. Салмақ матрицасы Өлшенген ара қашықтық.  Ең қысқа жолды табу (Дейкстра алгоритмі). 

23.


 

Ағаштар, 

олардың 

қасиеттері. 

Діңгекті 

ағаштар. 

Орман. 

Цикломатикалық  сан.  Графтағы  діңгекті  ағаштар  саны  (Кирхгоф теоремасы). 

24.


 

Ең  аз  салмақты  діңгекті  ағашты  анықтау  (Краскаль  және  Прим 

алгоритмдері). 

 

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1  Бағалау жүйесі 

Сіздің 


білім 

деңгейіңіз 

оқудың 

кредиттік технологиясында 

қабылданған      курс  бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына 

сәйкес бағаланады (1 – кесте). 

   


  1 – кесте 

 

Баға Балдың сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 


Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

В+ 


3,33 

85-89 


Жақсы 

В 

3,0 80-84 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағат 


С 

2,0 


65-69 

С- 


1,67 

60-64 


 

 

D+ 1,33 

55-59 


1,0 


50-54 0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

 

Рұқсат 


рейтингісінің 

бағасы 


семестр 

бойына 


жинақталады. 

Жұмыстардың  әр  түрі  100  баллдық  шкаламен  бағаланады  және  2  –  кестеге 

сәйкес  коэфиициенттік  деңгей  рұқсаты  ағымдағы  бақылаудың  орташа 

бағасына қосылады. 

2 – кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы (орта арифметикалық мән)

 

 Параметрлер  

Зертханалық 

жұмыстары жоқ пәндер 

үшін коэффициент 

салмағы  

Зертханалық 

жұмыстары бар 

пәндер үшін 

коэффициент салмағы 

Есептік-сызба  жұмыстың 

машықтану 

бөлімін 


тексеру және қорғау 

0,4 


0,3 

Есептік-сызба  жұмыстың 

теориялық бөлімін қорғау 

0,4 


0,3 

Аудиториялық сабақтарға 

қатысуы 

0,2 


0,1 

Зертханалық 

жұмыстардың орындалуы 

– 

0,3 Ағымдағы 

бақылаудың 

орташа бағасы (Ор) 

1,0 


1,0 

 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет өткізіледі.  Әр  АБ  (А1  және  А2)  100-баллдық  шкаласымен  бағаланады, 

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

Б

ор

=(Б1

2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР = 0,2Бор+0,8Ор.

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ=0,6БР+0,4Е, 

 

10 


Е – емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Баллдың қойылу саясаты: 

Максималды  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  карап 

қойылады. Тесттілік тапсырмалардың және дәріске қатысу бағалары тесттің 

дұрыс  жауаптар  санына  және  жіберілген  дәрістік  сабақтардың  санына 

байланысты қойылады. 

 

6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

Әріптік  баға  және  оның  сандық  эквиваленті    балл  бойынша  дұрыс 

жауаптар  пайыздық  мазмұнымен,  төменде  көрсетілген  кестеге  сәйкес 

анықталады. 

     3 – кесте 

ECTS 

бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның  бұрынғы 

түрі 

4,0 100 

Өте жақсы B+ 


3,33 

85 


Жақсы 

3,0 80 

2,0 65 

қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

3

  –  кесте.  Балды  –  рейтингтік  әріптік  РК  баға  жүйесіне  сәйкес  ECTS 

бойынша бағалар 

 

Әріптік 


системадағы 

баға 


Балдың 

сандық 


эквиваленті 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

ECTS 


бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз 

FX, F 

   

Оқып  жүргендер  пән  бойынша  Р

 

50%  төмен  алғандар,  Retake  өтулері міндетті (қайталап оқу және тапсыру). 

 

11 


Қорытынды  бақылау  –  ауызша  емтихан.  Емтихан  сұрақтары  мен 

тапсырмалары  теориялық  және  практикалық  бөліктеріне  қатысты  дәрістік 

сабақтардың зерттеу жұмыстарына қатысынсыз анықталады, 1:1тең болады. 

 

7 Курс саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

- сабаққа белсенді түрде қатысу; 

- белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу  

( деканаттан жеке рұқсат қағазы болған жағдайда); 

- ЕСЖ қорғауға семестр аяқталуынан бір апта бұрын өткізу; 

- кітапханада және үйде өзбетімен оқу.   8 Академиалық этикалардың нормасы: 

тәртіптілік; 

- ұқыптылық; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- дәрісте ұялы телефондарды өшіріп жұмыс істеу 

        Түсініспеушілік  тудыратын  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушымен, 

эдвайзермен  ашық  талқылануы  керек,  ал  түсіністікке  қол  жеткізілмесе  бұл 

мәселе деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек.   

 

        Әдебиеттер тізімі 

Негізгі: 

1. Судоплатов С.В., Овчинникова Е.В. Элементы дискретной математики. 

– М.: ИНФРА-М, Новосибирск: изд-во НГТУ, 2002 

2.  Новиков  Ф.А.  Дискретная  математика  для  программистов.  –  Спб.: 

Питер, 2001 

3.  Андерсон  Д.  Дискретная  математика  и  комбинаторика.:  Пер.  с  англ.-

М.:Издательский дом «Вильямс», 2003. 

4.  Шапорев  С.Д.  Дискретная  математика.  Курс  лекций  и  практических 

занятий.-СПб.:БХВ-Петербург, 2006. 

Қосымша: 

5.  Жетпісов  Қ.  Математикалық  логика  және  дискретті  математика. 

Алматы, 2011 

6. Досанбай П.Т. Математикалық логика. Оқулық. Алматы, 2011 

7.  Москинова Г.И., Дискретная математика.-М.: Логос,2004 

8. Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов.-М.,2005,2012 

9. Спирина М.С. Дискретная математика.-М.: «Академия», 2013. 

Кафедраның әдістемелері: 

10.  Астраханцева  Л.Н.,  Байсалова  М.Ж.  Дискрет  математика.  Есептеу-

сызба  жұмыстарға  арналған  әдістемелік    нұсқаулар  мен  тапсырмалар 

(5В070400  –  Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету 

мамандығына арналған). 2 бөлім - Алматы: АЭжБУ, 2014. -  23 б.  


 

12 


11.  Астраханцева  Л.Н.,  Байсалова  М.Ж.  Дискрет  математика.  050704  – 

Есептеу  техникасы  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  мамандығы 

бойынша  оқитын  барлық  бөлім  студенттері    үшін  есептеу-графикалық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік  нұсқаулар мен тапсырмалар. 3 

бөлім - Алматы: АЭжБИ, 2008. -  57 б. 

12. Байсалова М.Ж  Дискрет математика: оқу құралы  – Алматы, АЭжБИ. 

2007. - 76 бет. 

13.  Астраханцева  Л.Н.  ,  Байсалова  М.Ж.    Дискретті  математика. 

5В070300    «Ақпараттық  жүйелер»  мамандығының    студенттері    үшін 

дәрістер жинағы- Алматы: АЭжБУ, 2014. -  35 б. Каталог: student -> sillabus 2015 -> vm kz
vm kz -> Ag 1203 «Алгебра және геометрия» пәні бойынша
sillabus 2015 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
sillabus 2015 -> ҚР білім және ғылым министрлігі
sillabus 2015 -> Бекітемін жылу энергетика факультетінің деканы Зияханов М. У. 2015 ж. ZhEавt 3316 «Жылуэнергетикасындағы жылутехнологиялық процестерді абт және абж»
vm kz -> Dm 3218 «дискретті математика» пәні бойынша
vm kz -> MZhmat 2208 «Математиканың арнайы тарауы. Жылу өткізгіштік теңдеуі және оны шешу тәсілдері»
vm kz -> Mat 1 1203 «Математика 1» пәні бойынша
vm kz -> Agsa 1203 «Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра» пәні бойынша
vm kz -> «Амалдық есептеулерді қолдана отырып дифференциалдық теңдеуді шешу» (ее 2217)

жүктеу 146.76 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет