М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік


 Электрондық кітапхана – курс тақырыбы бойынша электрондық кітаптаржүктеу 7.03 Kb.
Pdf просмотр
бет5/9
Дата25.04.2017
өлшемі7.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
 
13. Электрондық кітапхана – курс тақырыбы бойынша электрондық кітаптар, 
электрондық  кітапхана  сайтына  сілтеу,  ақпаратпен  жұмыс  жасаудың 
электрондық  кітаптары,  мысалы,  элетрондық  почтамен,  Интернеттен 
ақпарат іздеу т.б.   
www.kirensky.ru/zdoc/optics_lectures.pdf
 
www.phys.spbu.ru/library/studentlectures/krylov/optikaforpmf/
 
http://www.twirpx.com/file/1546/
 
www.studfiles.ru/dir/cat15/subj176/file14379.html
 

http://physoptika.ru/
 
         
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/nuiton/index2.php
 
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics/optics.htm
 
14. Студенттің  оқытушымен  жəне  басқа  студенттермен  бірігіп  жұмыс  жасау  
құралдары  (электрондық почта, телеконференция(форум), чат) 
–  Fiz.mat-zkgu@mail.ru  
–  platon.wksu.kz  
–  www.wksu.kz 
15. Неғұрлым  жиі  қойылатын  сұрақтар  жəне  олардың  Web-сайтта  орналасқан 
жауаптары   
16. Қорытынды емтихан сұрақтары.  
Оқу  материалын  ойдағыдай  меңгеру  үшін  тақырып  соңындағы  білімді  өзіндік 
тексеру сұрақтарына дайындалу керек.  
 
Қолданушыға нұсқау  
Емтихан  билет  бойынша  ауызша  жүргізіледі.  Емтихан  бойынша  максимал  баға    100% 
(ұпай).  Қорытынды  баға  рейтин  жəне  емтихан  нəтижесі  бойынша  ұпай  санымен 
анықталады.  Билет  сұрақтары  дəріс  жəне  СӨЖ  материалдары  бойынша  сұрақтармен 
сəйкес  келеді.  Билет  3  сұрақтан  тұрады.  Бастапқы  2  сұрақ  дəріс  материалынан,  соңғы 
сұрақ практикалық болып табылады 
 
 
 
 
Студенттердің  білімдерін  тексеруге  арналған  бақылау сұрақтары. 
 
1.  Жарықтың табиғаты жайындағы ілімнің дамуы туралы  
2.  Толқындық теория бойынша жарықтың шағылуы жəне сынуы 
3.  Жарықтың электромагниттік теориясы 
4.  Оптикалық спектрлер туралы түсінік 
5.  Жарық шамалары 
6.  Жарық бірліктері 
7.  Жарық шамаларын өлшеу 
8.  Когерент толқындар 
9.  Юнгтың тəжірибесі 
10. Френельдің тəжірибелері 
11. жарықтың жұқа пленкаларда интерференциялануы 
12. Ньютон сақиналары 
13. Бірдей көлбеулік жолақтары 
14. Интерферометрлер 
15. Ұзындықтың шет өлшеуіштерін интерференциялық əдіспен тексеру 
16. Дифракция құбылысы 
17. Гюйгенс-Френель принципі 
18. Тоғысатын сəулелер дифракциясы 
19. Параллель сəулелердің дифракциясы 
20. Дифракциялық торлар 
21. Дифракциялық торлардың дисперсиясы мен ажырату қабілеті 
22. Сəулелік оптика заңдары 
23. Жарықтың жазық бетте шағылуы жəне сынуы 

24. Толық ішкі шағылу құбылысы 
25. Жарықтың сфералық бетте сынуы жəне шағылуы 
26. Жұқа линзалар 
27. Жұқа линзадағы нəрсенің кескіні. Линзаның ұлғайтуы 
28. Оптикалық жүйелер 
29. Оптикалық жүйенің кемістіктері 
30. Жарық шоқтарын ықшамдау 
31. Кескіннің жарықтылығы жəне жарықталынуы 
32. Көз-оптикалық жүйе. Көру 
33. Визуаль оптикалық приборлар 
34. Фотографиялық жəне проекциялық аппараттар 
35. Оптикалық приборлардың ажырату күші 
36. Табиғи жарық пен поляризацияланған жарық 
37. Жарықтың шағылу жəне сыну кезінде поляризациялануы 
38. Жарық сəулелерінің қосарланып сынуы 
39. Николь призмасы. Поляроид 
40. Жарықтың эллипстік жəне дөңгелектік поляризациясы 
41. Поляризацияланған жарық интерференциясы 
42. Сəуленің деформацияланған денеде қосарланып сынуы 
43. Сəуленің электр өрісінде қосарланып сынуы 
44. Поляризация жазықтығының бұрылуы. Сахариметр 
45. Поляризация жазықтығының магниттік айналуы 
46. Жарық жылдамдығын өлшеу əдістері 
47. Жарықтың фазалық жəне топтық жылдамдығы 
48. Допплер құбылысы 
49. Физо тəжірибесі 
50. Майкельсон тəжірибесі. Эйнштейн постулаттары 
51. Салыстырмалылық теориясынан шығатын негізгі қорытындылар 
52. Жарық пен заттың өзара əсері туралы 
53. Жарықтың дисперсиясы 
54. Дисперсия теориясының негізі 
55. Черенков эффектісі 
56. Жарықтың жұтылуы 
57. Призмалы спектрлі приборлар 
58. Спектрдің түрлері 
59. Спектрлік анализ 
60. Жарықтың шашырауы 
61. Жарықтың комбинациялық шашырауы 
62. Температуралық жарық. Кирхгоф заңы 
63. Абсолют қара дене 
64. Абсолют қара дененің сəуле шығару заңдары 
65. Қара емес денелердің сəуле шығаруы 
66. Жарық көздері 
67. Оптикалық пирометрия 
68. Фотоэлектрлік эффект 
69. Эйнштейннің теңдеуі. Жарық кванты. 
70. Фотоэлектр құбылысын пайдалану 
71. Жарық қысымы 
72. П.Н.Лебедев тəжірибесі 
73. Фотолюминесценция 
74. Люминесценцияның қолданылуы 
75. Фотохимиялық реакциялар 

 
   Вопрос №1    
Жарыќтыѕ корпускулалыќ теориясын жасаєан єалым? 
 Гюйгенс      
 Гук  жјне Гюйгенс   
 Максвелл. 
 Ньютон  
  Гук   
Вопрос №2    
Жарыќтыѕ механикалыќ толќындыќ теориясын жасаєан кім ? 
 
 Ньютон 
 Гук жјне Ньютон        
 Гюйгенс    
 Гук жјне Гюйгенс                 
 Максвелл    
Вопрос №3    
Жарыќтыѕ кванттыќ теориясын жасаєан кім? 
 Гук   
 Ньютон. 
 Максвелл.      
 Гюйгенс.     
 Эйнштейн  
Вопрос №4   
 
Сјуленіѕ ќуаты ќай формула бойынша аныќталады? 
 
dt
dP
Ф
е
=
 
 
dt
dW
Ф
е
=
 
 
dt
dW
R
e
=
 
 
2
кх
Е =
 
 
ds

R
е
e
=
 
Вопрос №5    
Энергетикалыќ жарыќталыну ќай формула бойынша аныќталады? 
 
2
1
2
2
2
1
R
R
E
=
 
 
ds

E
е
e
=
 
 
ϕ
cos
ds
dI
=
 
 
2
cos
r
dI
E
ϕ
=
 
 
=
Е
2
2
кх
 
Вопрос №6    

Жарыќ аєыны бірдей болєанда сјуледен кґру  сезім еѕ кґп болады? 
 Аќ тїстен 
 Кґк тїстен              
 Ќызыл тїстен          
 Сары тїстен 
 Жасыл тїстен   
   Вопрос №7    
Снеллиус заѕы дегеніміз? 
 Жарыќтыѕ шаєылу заѕы 
 Жарыќтыѕ сыну заѕы   
 Жарыќ шоќтарыныѕ тјуелсіздігі 
 Жарыќтыѕ тїзу сызыќты таралу заѕы. 
Вопрос №8    
Жарыќтыѕ толыќ ішкі шаєылу ќўбылысы байќалады. 
 Жарыќ оптикалыќ тыєыздыєы аз ортадан оптикалыќ тыєыздыєы кґп ортаєа шектік 
бўрышпен тїсіп ґткенде. 
 Жарыќ оптикалыќ тыєыздыєы кґп ортадан оптикалыќ тыєыздыєы аз ортаєа шектік 
бўрышпен тїсіп ґткенде. 
 Ортаныѕ салыстырмалы сыну кґрсеткіші  n = 1 теѕ болєанда 
 Тїсу бўрышы шаєылу бўрышына теѕ болєанда. 
Вопрос №9    
Призма ќалай орналасќанда ґзіне тїскен сјулені 90
0
 -ќа бўрады? 
 
  1 
 
 
 1                   
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
  Вопрос №10  
Сјулелер параксиаль деп аталады, егер: 
 Олар жарыќтыѕ таралу баєытына перпендикуляр болса. 
 Олар сфералыќ бетке жїргізілген нормалмен їлкен бўрыш жасаса; 
 Олар сындырушы сфералыќ бетке тїссе; 
 Олар оптикалыќ ґспен аз бўрыш жасайтын болса; 
Вопрос №11    
Аббеніѕ нґлінші инвариантыќ тїрі мынадай: 
 
 
 
 

 =b
R
n
a
R
n
1
1
1
1
1
2
 
 

 −
=

 −
b
R
n
n
a
R
1
1
1
1
2
1
 
 


+
=

 +
R
R
n
a
b
n
1
1
1
1
2
1
 
 =b
R
n
a
R
n
1
1
1
1
2
1
 
   Вопрос №12    
Сфералыќ беттіѕ фокусы мына формуламен аныќталады: 
 
R
n
n
f
1
2

=
 
 
1
2
2
n
n
R
n

1
2
1
n
n
R
n
немесе


 
 
2
1
2
n
n
R
n

1
2
1
n
n
R
n
немесе


 
1
2
n
n
R
f

=
 
 
   Вопрос №13    
Апертура дегеніміз : 
 Жорамал сјулелердіѕ максималь ашылуы. 
 Параксиаль сјулелердіѕ минималь ашылуы. 
 Параксиаль сјулелер. 
 Параксиаль сјулелердіѕ максималь ашылуы. 
   Вопрос №14    
Лагранж - Гельмгольц инварианты мына тїрде жазылады: 
 y
1
u
1
n
1
=y
2
n
2
u
2  
          
 =b
R
n
a
R
n
1
1
1
1
2
1
 
 
1
1
2
2
n
f
n
f

=
 
 y
1
ab = y
2
n
2
U
2
 
   Вопрос №15    
Лагранж - Гельмгольц теориясыныѕ салдары болып табылатын тўжырым: 
 Ешбір оптикалыќ жїйе жарыќ шоєыныѕ жарыќтылыєын ўлєайта алмайды. 
 Егер тїсу бўрыштары апертура бўрыштарынан їлкен болса, онда кескін айќын 
болмайды. 
 Бўл, јрбір фокустыќ  ќашыќтыќтыѕ сјйкесті сыну кґрсеткішіне ќатынасы тўраќты 
шама. 
 Ешбір оптикалыќ жїйе нјрсеніѕ размерініѕ ўлєаюын бермейді. 
Вопрос №16    
Егер ортаныѕ сыну кґрсеткіші линзаныѕ сыну кґрсеткішінен артыќ болса, мына берілген 
линзалардыѕ бірі жинаєыш болып табылады. 
 
 Ортасы шеттеріне ќараєанда, жўќараќ 
 

 Ќалыѕдыќтары бірдей 
 Тек бір бетієана сындырушы 
 Ортасы шеттеріне ќараєанда, ќалыѕыраќ 
   Вопрос №17    
Жўќа линзаныѕ формуласыныѕ тїрі мынадай болады: 

 
(
)






+

=
+
2
1
1
2
1
1
1
1
1
R
R
N
a
a
 
 
R
n
n
a
n
a
n
1
1
1

=

 
 
(
)




=

2
1
1
2
1
1
1
1
1
R
R
N
a
a
 
 
(
)





=
2
1
1
1
1
1
1
R
R
N
a
 
 
   Вопрос №18    
Жўќа линзаныѕ фокустыќ ќашыќтыєы бірдей болады. 
 Егер линза жинаєыш болса  
 Егер линзаныѕ екі жаєында да бірдей оптикалыќ орта болса. 
 Егер линзаныѕ сыну кґрсеткіші оны ќоршаєан ортаныѕ сыну кґрсеткішінен артыќ болса 
 Егер линза шашыратќыш болса 
Вопрос №19    
Егер нјрседен жинаєыш линзаєа дейінгі ќашыќтыќ а=2f болса, кескін линзадан ќандай 
ќашыќтыќта болады? 
 0 
 
3
f
 
 2f .             
  f .        
 
2
f
 
   Вопрос №20    
Егер нјрседен шашыратќыш линзаєа дейінгі  а=2f   болса, кескін линзадан ќандай 
ќашыќтыќта болады? 
  3
f
+
 
 
2
3
f

 
 3f. 
 
 0 

 
f
3
2

 
 
   Вопрос №21    
Егер нјрседен жинаєыш линзаєа дейінгі ќашыќтыќ фокустыќ  ќашыќтыќтан кем болса, 
онда кескін  
 Жорамал, тура,їлкейтілген. 
 Шын,тура, кішірейтілген. 
 Шын,тура, їлкейтілген. 
 Жорамал, тура, кішірейтілген  
   Вопрос №22    
Жазыќ айнада алынєан кескін: 
 Жорамал,кері,їлкейтілген. 
 Жорамал,тура,їлкейтілмеген 
  Шын,кері, кішірейтілген. 
 Шын,тура,їлкейтілмеген. 
   Вопрос №23    
Сфералыќ айнаныѕ формуласы: 
 
 
R
b
a
2
1
1
=
+
 
 
R
b
а
1
1
1
=
+
 
 
2
R
=
 
 
R
a
b
2
1
1
=

 
   Вопрос №24    
Егер айна ойыс болса, онда: 
 
 ƒ=R.                       
 фокус шын.        
 фокус жорамал.     
 ƒ=-R. 
   Вопрос №25    
Кескін ойыс айнадан b=2f  ќашыќтыќта болса, нјрсе айнадан ќандай ќашыќтыќта болады: 
 
f
100
=
α
 
 a=f           
  a=-2f 
 а=2f          
 a=3f           
Вопрос №26    
Кескін ойыс айнадан  b=3f  ќашыќтыќта болса, нјрсе айнадан ќандай ќашыќтыќта болады. 
 a=-1,5f          
 
f
100
=
α
 
 a=f 
 a=1,5f      

 a=-2f                  
   Вопрос №27    
Кескін дґѕес айнадан  
f
b
3
2

=
 ќашыќтыќта болса нјрсе айнадан ќандай ќашыќтыќта 
болады. 
 - 2f.  
 
f
2
3
 
 2f.                
 
f
2
3

 
 
   Вопрос №28    
Максвелл формуласыныѕ тїрі мынандай: 
 
[
]
E
N
V
c
B
.
=
 
 
H
V
c
=
ε
 
 
E
V
c
=
µ
 
 
εµ
=
n
 
 Вопрос №29    
Жарыќ толќыныныѕ толќындыќ теѕдеуі былай жазылады: 
 
 E=a(r) e
i (ωt - kR
0
Ф). 
 E=E
0
cos ωt.                     
 
0
1
2
2
2
2
=
t
E
V
E
 
 
0
1
2
2
2
2
=
t
E
V
µ
 
   Вопрос №30    

=
N
n
R
gradФ
0
, теѕдеуіндегі   Ф: 
 
 Толќын фронтына нормалдыѕ бірлік векторы 
 Толќындыќ вектор.          
 Эйконал.        
 Сыну кґрсеткіші 
   Вопрос №31    
Таутохронизм принципі: 
 Бірдей фазалар бетініѕ таралу жылдамдыєы еѕ аз. 
 Нјрсеніѕ нїктесін кескінніѕ нїктесімен ќосатын барлыќ жолдардыѕ оптикалыќ 
ўзындыќтары бірдей.  
 
 Нјрсе мен кескінді нїктесін ќосатын барлыќ жолдардыѕ оптикалыќ ўзындыќтары 
бірдей.  
 Табиєат јрќашанда еѕ ќысќа жолды ќалайды. 
   Вопрос №32    
Фазалыќ жылдамдыќ дегеніміз:  
 Монохромат толќынныѕ жылдамдыєы 

 Толќын пакетініѕ жылдамдыєы. 
 V=C         
 0 
 Толќын тобыныѕ жылдамдыєы.  
   Вопрос №33    
Топтыќ жылдамдыќ їшін Рэлей формуласы былай жазылады: 
 
с
V
топ
=
       
 
λ
λ
d
dV
V
V
ор
Ф
топ

=
 
 
λ
λ
d
dV
V
V
ор
ор
топ
+
=
 
 
K
w
V
топ
=
 
   Вопрос №34    
Толќындар когеренті деп аталады, егер: 
 олар бірдей жиілік пен бірдей фазаєа ие болса. 
 олар монохромат болса. 
 олар бірдей жиілік  пен тўраќты фазалар айырмасына ие болса.  
 олар бірдей жылдамдыќ пен жиілікке ие болса. 
   Вопрос №35    
Интерференцияныѕ  максимумыныѕ шартыныѕ тїрі: 
  ∆ =+mλ. 
 

=I
1
+I
2
.
    
 
 



=
1
1
2
2
V
S
V
S
ω
δ
 
 
λ
2
=

 
 
(
)
2
1
2
λ
+
±
=

m
 
Вопрос №36    
Интерференцияныѕ минимумыныѕ шартыныѕ тїрі: 
 
(
)
2
1
2
λ
+
±
=

m
 
 
(
)
2
1
2
2
λ
+
±
=

m
 
   ∆ =I
1
-I

.
 
  
 

 =+mλ.       
 
λ
2
=

 
   Вопрос №37    
Интерференциялыќ жолаќтыѕ ені: 
 
λ
2
=

 
 
λ
d
e
=

 
 
λ
e
d
=

 

 
e
xd
=

 
   ∆ =+mλ.   
   Вопрос №38    
Интерференция дегеніміз: 
 Жарыќтыѕ максимал интенсивтілігініѕ пайда болуы.  
 Монохромат толќындардыѕ бір-біріне беттесуі  
 Жарыќтыѕ минимал  интенсивтілігініѕ пайда болуы. 
 Максимум жјне минимум интенсивтіліктердіѕ кезектесу картинасы 
   Вопрос №39    
Бірдей кґлбеулік жолаќтары дегеніміз: 
 Ќалыѕдыєы айнымалы пластинадан пайда болатын интерференция  
 Жазыќ паралель пластинадан пайда болатын интерференция. 
 Шексіздікте орналасќан жарыќ кґздерінен  пайда болатын интерференция. 
 Параксиал сјулелердіѕ беттесуі кезінде пайда болатын ќарапайым картина. 
   Вопрос №40    
Бірдей ќалыѕдыќ жолаќтары дегеніміз: 
  Жазыќ паралель пластинадан пайда болатын интерференция. 
 Ќалыѕдыєы айнымалы пластинадан пайда болатын интерференция. 
 Параксиал сјулелердіѕ беттесуі кезінде пайда болатын ќарапайым картина. 
 Жазыќ паралель пластинадан пайда болатын интерференция. 
   Вопрос №41    
Дифракция дегеніміз: 
 
 Жарыќтыѕ тїзу сызыќты таралуы. 
 Когерентні толќындардыѕ бір-біріне беттесуі. 
 Геометриялыќ оптиканыѕ заѕдарынан кезк елген ауытќу. 
 Кґлеѕкеніѕ жјне жарты кґлеѕкеніѕ пайда болуы. 
   Вопрос №42    
Гюйгенс-Френель принципі: 
 Бўл таза физикалыќ принцип. 
 Гюйгенстіѕ геометриялыќ принципі мен Френельдіѕ екінші ретті  толќындардыѕ 
интерференциясы жґніндегі идеясын біріктіреді. 
 Бўл Френельдіѕ геометриялыќ принципін Гюйгенстіѕ екінші  ретті толќындардыѕ 
интерференциясы жґніндегі идеясын біріктіреді. 
 Бўл таза геометриялыќ принцип. 
   Вопрос №43    
Кґршілес Френель зоналарыныѕ араќашыќтыєы: 
 λ/2.                          
 +mλ. 
 λ. 
  2λ .            
   Вопрос №44    
Кґршілес Френель зоналарынан толќындар келеді: 
 
 

 Бір-бірінен 
2
π
 ќалып отырады.           
 Бір-бірінен 
2
π
 озып отырады. 
Бір-бірінен 
2
π
 озып отырады. 
 
 Ќарама-ќарсы фазада.  
 Бір фазада. 
   Вопрос №45    
Френель зоналары: 
 Бірдей.                 
 m артќанда артады.                  
 m кемігенде кемиді. 
 m артќанда   кемиді.  
Вопрос №46    
Френель зоналарыныѕ  јсері бірдей: 
 φ
m
 артќанда, кемиді.  
 а кемігенде, артады.                     
 φ
m
 артќанда, артады. 
 Бірдей .                
   Вопрос №47    
Кезкелген M нїктесіндегі жарыќ толќыныныѕ амплитудасы: 
 
2
2
2
1
A
A
A
+
=
 
 
2
2
1
m
A
A
A

=
 
 A=A
1
-A
2
+A
3
….                   
 A=A
1
/2.   
   Вопрос №48    
Гюйгенс-Френель принципі дјлелдейді: 
 жарыќтыѕ электромагниттік толќын екендігін. 
 жарыќтыѕ тїзу сызыќты таралатындыєын.   
 жарыќтыѕ интерференция ќўбылысын. 
 жарыќтыѕ дифракция ќўбылысын.  
   Вопрос №49    
Френель зонасыныѕ биіктігі мына формула бойынша есептеледі: 
 
(
)
b
a
bm
h
m
+
=
2
λ
 
 
b
a
ab
h
m
+
=
λ
 
 
λ
m
b
a
ab
r
m
+
=
 

 
(
)
m
b
a
ab
m
+
=
λ
π
σ
 
   Вопрос №50   
 
Френель зонасыныѕ радиусы мына формула, бойынша есептеледі: 
 
 
(
)
b
a
bm
r
m
+
=
2
λ
 
 
b
a
abm
r
m
+
=
 
 
(
)
m
b
a
ab
m
+
=
λ
π
σ
 
 
b
a
ab
h
m
+
=
λ
 
   Вопрос №51    
Френель зоналарына толќындыќ фронтты бґлудіѕ мїмкіндігін эксперимент жїзінде 
дјлелдеу, бўл: 
 Екінші ретті интерференция. 
 Зоналыќ пластина.          
 Вертикаль диаграмма                                
 Жарыќтыѕ тїзу сызыќты таралуы 
   Вопрос №52    
Егер сфералыќ толќындарыныѕ жолдарында дґѕгелек саѕылау орналасса: 
 Онда картинаныѕ тїрі саѕылауєа орналасатын Френель зоналарыныѕ санынан тјуелді: 
m - жўп -ашыќ даќ, m -  даќ- кўѕгірт даќ. 
 Онда картинаныѕ тїрі саѕылауєа орналасатын Френель зоналарыныѕ санынан тјуелді: 
m - жўп - кїѕгірт даќ, m - даќ - ашыќ даќ. 
 Оныѕ центірінде јр уаќытта ашыќ (жарыќ) даќ болады. 
 Оныѕ центірінде јр уаќытта кїѕгірт даќ болады. 
   Вопрос №53    
Егер сфералыќ толќындардыѕ жолында дґѕгелек саѕылау орналасса, онда ќорытќы 
амплитуда мына формула бойынша аныќталады: 
 
2
1
A
=
 
 
0
,
2
2
1
=

=
m
A
A
A
m
 
  
даќ
m
A
A
A
m

+
=
,
2
2
1
 
 
2
2
1
m
A
A
A
±
=
 , “+” - m -даќ, “-“ - m - жўп.                                    
   Вопрос №54    
Егер жарыќ толќыныныѕ жолында мґлдір емес дискі орналасса, онда: 
 Центірде ашыќ даќ.                         
 Жарыќ оны орап ґтеді.                     
 Центірде кїѕгірт даќ. 
 Жарыќ одан шаєылады. 
   Вопрос №55    
Френель дифракциясы дегеніміз: 

 Жазыќ толќындардыѕ дифракциясы. 
 Јрі механикалыќ, јрі сфералыќ толќындардыѕ дифракциясы. 
 Сфералыќ толќындардыѕ дифракциясы. 
 Механикалыќ толќындардыѕ дифракциясы. 
   Вопрос №56    
Фраунгофер дифракциясы дегеніміз: 
 Жазыќ тоќындардыѕ дифракциясы 
 Механикалыќ тоќындардыѕ дифракциясы. 
 Кез-келген тоќындардыѕ дифракциясы. 
 Сфералыќ тоќындардыѕ дифракциясы. 
   Вопрос №57   
 
Дифракциялыќ максимумыныѕ щарты.   
 а sin φ=+mλ.                                   
 
(
)
2
1
2
sin
λ
ϕ
+

=
m
а
 
 а sin φ=-mλ. 
 
(
)
2
1
2
sin
λ
ϕ
+
±
=
m
а
 
 
   Вопрос №58    
Дифракциялыќ минимумыныѕ шарты: 
 
(
)
2
1
2
sin
λ
ϕ
+
±
=
m
а
 
 
(
)
2
1
2
sin
λ
ϕ
+

=
m
а
 
 а sin φ=+mλ.   
 а sin φ=-mλ.                                  
   Вопрос №59    
Орталыќ дифракциялыќ максимумыныѕ орны, j=0. 
 Барлыќ тїстер їшін сјйкес келеді. 
 Тоќын ўзындыєынан тјуелді. 
 Јр тїрлі тїстер їшін сјйкес келмейді. 
 Саѕылаудыѕ енінен тјуелді. 
   Вопрос №60    
Дифракциялыќ тордыѕ периоды мына формула бойынша аныќталады: 
 d=a+b.            
 a=d+b. 
  d=a-b.     
 α sin φ = +mλ 
   Вопрос №61    
Дифракциялыќ тор бўл спетрлік ќўрал: 
 Жарыќты спектрге жіктейтін жјне толќын ўзындыєын аныќтайтын. 
 Жарыќты спектрге жіктейтін жјне жиілікті тікелей аныќтайтын. 
 Жарыќ энергиясын аныќтайтын. 
 Дисперсияны баќылайтын. 

   Вопрос №62   
 
Дифракциялыќ тордыѕ бас минимумы баќыланылады: 
 α sin φ = +mλ.  
 
(
)
2
1
2
sin
λ
ϕ
+
±
=
m
d
 
 
2
sin
λ
ϕ
m
а
±
=
 
 d sin φ = +mλ.                      
   Вопрос №63    
Дифракциялыќ тордыѕ бас максимумы баќыланылады: 
 
(
)
2
1
2
sin
λ
ϕ
+
±
=
m
а
 
 α sin φ = +mλ                            
 d sin φ = +mλ. 
 
(
)
2
1
2
sin
λ
ϕ
+
±
=
m
d
 
   Вопрос №64    
Дифракциялыќ тордыѕ ќосымша  минимумы  мына нїктелерде баќыланылады: 
 d sin φ = +mλ. 
 
(
)
2
1
2
sin
λ
ϕ
+
±
=
m
d
 
 
(
)
λ
ϕ
1
2
sin
+
±
=
m
d
 
 α sin φ = +mλ.                             
Вопрос №65    
Дифракциялыќ торда ґте кїшті ауытќиды: 
 Кїлгін сјулелер.                    
 Аќ жарыќтар.                       
 Ќызыл сјулелер.  
 Жасыл сјулелер 
Вопрос №66    
Рэлей критерийі дегеніміз: 
 
 Спектрдіѕ реті m кґп болєан сайын дисперсиялыќ аймаќ жіѕішкерек. 
 Оптикалыќ ќўралдыѕ   ажырату ќабілеті кґп болєан сайын, онада дифракция ќўбылысы 
кїштірек байќалады. 
 Спектрлік сызыќтар ажыратыєан деп есептеледі, егер бір толќын ўзындыєы їшін 
дифракциялыќ картинаныѕ бас максимумыныѕ орны басќа толќын ўзындыєы їшін сол 
ретте бірінші ќосымша минимуммен сјйкес келсе. 
 Јрбір спектрлік сызыќ, ќаншалыќты жіѕішке болєанына ќарамастан спектрлік ќўралда 
жайылєан дифракциялыќ картина тїрінде кескінделеді. 
Дифракциялыќ тордыѕ ажырату ќабілеті мына формула бойынша аныќталады: 
  
 R=λ·dλ. 
 
λ
ϕ
d
d
=
 
 R=N·m 
 
λ
22
,
1
D
=
 
   Вопрос №68    

Їш ґлшемді кристалдыќ тор, бўл:
 
 Газ тјріздес кїйдегі зат. 
 Кезкелген спектрлік ќўрал. 
 Сўйыќ кїйдегі зат. 
 Кристалдар. 
 
 
   Вопрос №69   
 
 
Дифракцияны баќылау їшін … ќажет: 
 
 
 
 кедергініѕ размері толќын ўзындыєынан ќґп кіші  болуы. 
 
 когерентті толќындардыѕ болуы. 
 кедергініѕ размері толќын ўзындыєынан ќґп їлкен  болуы. 
 кедергініѕ размері толќын ўзындыєымен ґлшемдес болуы. 
 
 
 
   Вопрос №70   
 
 
Кристалдарда мынадай толќындардыѕ дифракциясы баќылануы мїмкін: 
 
 
 
 
 Радиотолќындардыѕ. 
 Дыбыс толќындарыныѕ. 
 Рентген сјулелерініѕ 
 Оптикалыќ толќындардыѕ. 
 
 
   Вопрос №71   
 
 
Вульф-Брэгг формуласыныѕ тїрі: 
 
 
 
 2d sin θ = mλ. 
 d sin φ = +mλ.      
  
(
)
2
1
2
sin
λ
ϕ
+
±
=
m
d
 
 
(
)
2
1
2
sin
λ
ϕ
+
±
=
m
а
 
 
 
 
   Вопрос №72   
 

 
Рентгенструктуралыќ анализде: 
 
 
 
 l, m, j,  біле отырып, кристалдыќ тордыѕ периодын аныќтайды. 
 d, j, m  біле отырып, сјуленіѕ толќын ўзындыєын аныќтайды. 
 Белгісіз заттыѕ концентрациясын аныќтайды. 
 Спектрлік ќўралдыѕ ажырату ќабілетін аныќтайды. 
 
 
 
Дисперсия дегеніміз: 
 
 
 
 
 Сыну кґрсеткіштерініѕ жарыќтыѕ интенсивтілігінен тјуелділігі. 
 Ортаныѕ сыну кґрсеткішініѕ тїсетін жарыќтыѕ жиілігінен тјуелділігі. 
 Жарыќтыѕ толќын ўзындыєыныѕ жиілігінен тјуелділігі. 
  Вакуумдегі жарыќ жылдамдыєыныѕ толќын ўзындыєынан тјуелділігі. 
 
 
 
   Вопрос №74   
 
 
Дисперсия D кґрсетеді:  
 
 
 
 Толќынныѕ жиілігі мен ўзындыєы ќалай байланысќан. 
 Жарыќ сјулесініѕ тїсу бўрышыныѕ ґзгеруімен сыну кґрсеткішініѕ ќаншалыќты тез 
ґзгеретіндігін 
 Фазалыќ жылдамдыќ топтыќ жылдамдыќтыѕ  ґзгеруімен ќалай шапшаѕ ґзгеретіндігін. 
 
 Сыну кґрсеткішініѕ толќын ўзындыєыныѕ ґзгеруімен ќалай шапшаѕ ґзгеретіндігін. 
 
 
   Вопрос №75   
 
 
Ќалыпты дисперсия мына суреттердіѕ бірінде бейнеленген. 
 
 
 
 
 
   n               
 
 

 
                          λ 
 
 n 
  
 
  λ 
   n 
 
 
                             λ       
 
 n 
 
 
                          λ 
 
 
   Вопрос №76   
 
 
Аномаль дисперсия мына суреттердіѕ бірінде бейнеленген: 
 
 
 
  n 
 
υ  
 n 
 
λ   
 
 
 n 
 
 λ      
                         
                       
  n                    
  
 
     λ 
 
 
 

 
   Вопрос №77   
 
 
Дисперсияныѕ электрондыќ теориясын жасаєан: 
 
 
 Эйнштейн. 
 Минковский. 
 
 Лоренц      
 Максвелл. 
 
 
   Вопрос №78   
 
 
Лоренцтіѕ  теориясында дисперсия пайда болады. 
 
 
 
 Электромагниттік толќындардыѕ сыртќы электрондармен ґзара јсерлесуі нјтижесінде. 
 Электромагниттік толќындардыѕ атомдармен ґзара јсерлесуі нјтижесінде. 
 
 Электромагниттік толќындардыѕ атомдардыѕ ядролармен ґзара јсерлесуі нјтижесінде. 
 Механикалыќ толќындардыѕ ортаныѕ электрондарымен ґзара јсерлесуі нјтижесінде. 
 
 
   Вопрос №79   
 
 
Газдар їшін дисперсияныѕ Лоренц теѕдеуі тїрі мынадай: 
 
 
 
 
λ
d
dn
=
 
 
(
)
2
2
0
0
0
2
1
ω
ω
ε

+
=
m
e
n
n
 
 
(
)
2
2
0
0
2
0
2
ω
ω
ε

=
m
e
n
n
 
 
µ
ε

=
n
 
 
 
   Вопрос №80   
 
 
Ќалыпты емес дисперсияныѕ ќўбылысын зерттеген: 
 
 
 Рождественский.     
 Максвелл.       
 Лоренц.        

 Ньютон. 
 
 
   Вопрос №81   
 
 
Бугер заѕы. 
 
 
 I=I
0
e
αx 
 
 I=I
0

-αx
 
 I=I
0
(αx). 
 I=I
0
cos
2
φ 
 
 
   Вопрос №82   
 
 
Жўтылу коэффициенті l  тјуелді: 
 
 
 Заттыѕ химиялыќ табиєаты мен агрегаттыќ кїйіне. 
 
 Заттыѕ массасына 
 Тїскен толќынныѕ энергиясына 
 Жарыќ толќыныныѕ ўзындыєына 
 
 
 
   Вопрос №83   
 
 
Атомдыќ кїйдегі заттыѕ спектрі: 
 
 
 Жолаќ спектр 
 Тўтас спектр. 
 Сызыќтыќ спектр 
 Сјуле шыєару спектрі 
 
 
 
   Вопрос №84   
 
 
Молекулалыќ кїйдегі заттыѕ спектрі: 
 
 
 Тўтас спектр.                  
  Сызыќтыќ спектр.          
 
 Жолаќ спектр 
           
 Сјуле шыєару спектрі 

 
 
   Вопрос №85   
 
 
Диэлектриктердіѕ беретін спектрі: 
 
 
 Тўтас спектр.                    
 Жолаќ спектр 
 Сызыќтыќ спектр 
 Жўтылу спектрі  
 
 
 
 
   Вопрос №86   
 
 
Металдар: 
 
 
 Жарыќ толќыныныѕ энергиясын тўраќты токќа тїрлендіреді. 
 
 Жарыќ толќыныныѕ энергиясын ішкі энергияєа тїрлендіріп, тез айнымалы ток 
туєызады 
 Жарыќ толќыныныѕ энергиясын рентген сјулелеріне тїрлендіреді 
 Жарыќ їшін мґлдір 
 
 
 
   Вопрос №87   
 
 
Зат ќызыл жарыќты кїшті жўтады, оны аќ жарыќпен жарыќтандырєанда, ол …… болып 
кґрінеді. 
 
 
 Кґк. 
 
 Ќызыл.               
 Ќара.           
 Аќ.       
 
 
 
   Вопрос №88   
 
 
Зат барлыќ спектрді жўтады, оны аќ жарыќпен жарыќтандырєанда, ол …… болып 
кґрінеді. 
 
 
 
 Аќ.            

 Ќызыл.              
  Ќара 
 Кґк 
 
 
 
   Вопрос №89   
 
 
Зат барлыќ спектрді шаєылдырады, оны сары жарыќпен жарыќтандырєанда, ол ….. болып 
кґрінеді. 
 
 
 Аќ.            
 Ќара 
 Кґк.                
  Сары 
 
 
 
   Вопрос №90   
 
 
Химиялыќ элементтіѕ јрбір атомы … береді: 
 
 
 Ерекше сызыќтыќ спектр 
 Тўтас спектр 
 Жолаќ спектр. 
 
 Химиялыќ элементтердіѕ басќа атомдарына абсолют бірдей, сызыќтыќ спектр 
 
 
 
 
   Вопрос №91   
 
 
Ортада жарыќтыѕ фазалыќ жылдамдыєынан кґп тўраќты жылдамдыќпен зарядталєан 
бґлшектер ќозєалєанда пайда болатын электромагниттік сјулені ашќаны їшін Нобель 
сыйлыєын алєандар: 
 
 
 Серге 
 Вавилов, Черенков 
  Вульф жјне Брегги. 
 Черенков, Тамм, Франк  
 
 
   Вопрос №92   
 
 
Вавилов - Черенков сјулесі бґлшектіѕ  ќозєалыс траекториясына сїйір бўрыш жасап 
таралып, мына формула бойынша ґрнектеледі: 
 

 
 
 
V
V
ор
=
θ
sin
 
 
V
V
ор
=
θ
cos
 
 
ор
V
V
=
θ
cos
 
 d sin θ = mλ.              
 
 
   Вопрос №93   
 
 
Табиєи жарыќ дегеніміз: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Вопрос №94   
 
 

Е
 векторыныѕ тербелісі жїзеге асатын жазыќтыќ …….. деп аталады. 
 
 
 Атомдыќ жазыќтыєы. 
 Дисперсия жазыќтыєы 
 Поляризация жазыќтыєы 
 Электромагниттік.                          
 
 
 
   Вопрос №95   
 
 
Поляризацияныѕ мґлшері ретінде ќабылдайды: 
 
 
 
2
min
max
I
I
Р
+
=
 

 
min
max
min
max
I
I
I
I
Р

+
=
 
 
min
max
min
max
I
I
I
I
Р
+

=
 
 
max
min
max
min
I
I
I
I
Р
+

=
 
 
 
   Вопрос №96   
 
 
Егер жарыќ табиєи болса, онда: 
 
 
 P=шексіздік.         
 Р=1.        
  P= 0,5.           
 P= 0.   
 
 
   Вопрос №97   
 
 
  Малюс заѕыныѕ тїрі мынадай: 
 
 
 
 I=I
0
e
-αα 
 
  I=I
0
+1/2 Iест.               
  I=I
0
e
αα  
 
 I=I
0
 cos
2
 α.  
 
 
 
   Вопрос №98   
 
 
Брюстер формуласыныѕ тїрі мынадай: 
 
 
 I=I
0
e
-αα 
.
               
 
 tg I
B
=I
0
 cos
2
 α. 
 
 i
 
=arc sin n
21
.
                  
 
 tg i
B
=n
21 
 
 
 
 
   Вопрос №99   
 
 
Жарыќтыѕ ќосарланып сыну ќўбылысы байќалады: 
 
 

 
 Тек ќана куб тјріздес кристалдарда. 
 Изотропты кристалдардан басќа, барлыќ мґлдір кристалдарда.  
 Сілтілік металдарда. 
  Барлыќ кристалдарда. 
 
 
 
 
   Вопрос №100   
 
 
Керр эффектісі дегеніміз: 
 
 
 Изотропты кристалдарєа электр ґрісімен јсер еткен кездегі пайда болатын жарыќтыѕ 
ќосарланып сынуы. 
 
 
  Анизотропты кристалдардаєы жарыќтыѕ ќосарланып сынуы. 
 Изотропты кристалдарєа магнит ґрісімен јсер еткен кезде пайда болатын жарыќтыѕ 
ќосарланып сынуы. 
 
 Изотропты кристалдарды бір баєытты сыєу немесе созу кезіндегі жарыќтыѕ 
ќосарланып сынуы. 
 
 
 
   Вопрос №101   
 
 
Секер, кварц, скипидар сияќты оптикалыќ актив заттар ќабілетті: 
 
 
 
 Поляризация жазыќтыєын айналдыруєа 
 Толыќ ішкі шаєылу ќўбылысын жїзеге асыруєа. 
 Радиотолќындард жўтуєа 
 Екінші ретті жўтылуды жїзеге асыруєа. 
 
 
   Вопрос №102   
 
 
Рэлейдіѕ шашырау заѕы 
  
 
 I~λ
-4
 
 I=λ
-4
.  
         
 
 I~λ

 
 I=I
0
e
-αx
.  
 
 

 
   Вопрос №103   
 
 
Таза орталардаєы жарыќтыѕ шашырауы ...  аталады: 
 
 
 молекулалыќ  шашырау 
 
 Ми шашырауы 
 жарыќтыѕ дґѕгелек ќосарланып сынуы 
 керр эффектісі 
 
   Вопрос №104   
 
 
Жылулыќ сјуле шыєару жїзеге асады: 
 
 
  
 Электрондардыѕ тербелмелі ќозєалысыныѕ энергиясы арќылы. 
 Электрондардыѕ жылулыќ ќозєалысыныѕ энергиясы арќылы 
 Заттыѕ атомдары мен молекулаларыныѕ жылулыќ ќозєалысыныѕ энергиясы арќылы. 
 Сјуле шыєаратын денелердіѕ механикалыќ энергиясы арќылы. 
 
 
 
 
 
   Вопрос №105   
 
 
.Жылулыќ сјуле шыєарудыѕ спектрі: 
 
 
 
 Тўтас 
 Болмайды. 
 
 Сызыќтыќ.      
         
 Жолаќ 
 
   Вопрос №106   
 
 
Сўр дененіѕ жўтылу ќабілеті теѕ: 
 
 
 
 
 A=1 
 0 A=0.         

 A=шексіздік.            
 
 
   Вопрос №107   
 
 
Стефан-Больцман заѕыныѕ тїрі мынадай: 
        
 
 
 
 R
e
=σT
4
 
 r
υ,T
=R
υ,T
.
               
 
 
T
T
T
A
R
r
υ
υ
υ
=
 
 R
e
=σT
-4

 
 
   Вопрос №108   
 
 
Винніѕ ыєысу заѕыныѕ тїрі мынадай: 
 
 
 
T
b
=
min
λ
 
 
T
b
=
max
λ
 
 
b
T
=
max
λ
 
 R
e
=σT
4

 
 
 
   Вопрос №109   
 
 
Дене кїштірек ќыздырылєанда… 
 
 
 
  Сјуле шыєарудыѕ максимумына жиіліктіѕ максимумы сјйкес келеді. 
 Сјуле шыєарудыѕ максимумы толќынныѕ їлкен ўзындыєына сјйкес келеді. 
 
 Сјуле шыєарудыѕ максимумы жоєарєы жиілікке сјйкес келеді.  
 Тїсі ќызылыраќ 
 
 
 
   Вопрос №110   
 
 
Рэлей-Джинс формуласыныѕ тїрі: 
 
 

 
  r
υ,T
=R
υT   
.
           
 
 
T
b
=
min
λ
 
 
KT
c
r
T
2
2
2
πυ
υ
=
 
 
KT
c
r
T
2
2
2
πυ
υ
=
 
 
 
 
   Вопрос №111   
 
 
   Планк формуласыныѕ тїрі: 
 
 
 
υ
υ
h
r
T
=
 
 
KT
c
r
T
2
2
2
πυ
υ
=
 
 
1
2
2
2

=
KT
h
T
e
h
c
r
υ
υ
υ
πυ
 
 
1

=
KT
h
T
e
h
r
υ
υ
υ
 
 
 
 
   Вопрос №112   
 
 
Фотоэффект ќўбылысы дјлелдейді: 
 
 
 Жарыќтыѕ кванттыќ табиєатын.  
 
 Жарыќтыѕ еорпускулалыќ табиєатын. 
 Жарыќтыѕ электромагниттік табиєатын.  
 
 Жарыќтыѕ толќындыќ табиєатын 
 
 
   Вопрос №113   
 
 
Столетовтыѕ ашќан фотоэффектініѕ І заѕы былай айтылады: 
 
 
 Тїскен сјуленіѕ белгіленген жиілігінде  катодтан бірлік уаќытта жўлынып алынєан 
фотоэлектрондардыѕ саны жарыќтыѕ интенсивтілігіне пропорционал 
 Јрбір зат їшін фотоэффектініѕ ќызыл шекарасы болады 
 Электрондардыѕ максималь жылдамдыєы жарыќтыѕ интенсивтілігінен тјуелді емес 

 Электрондардыѕ максималь жылдамдыєы жарыќтыѕ интенсивтілігіне тјуелді 
 
 
 
   Вопрос №114   
 
 
Фотоэффект жаєдайында бґгеуші кернеудіѕ шамасы мына формула бойынша аныќталады. 
 
 
 
 
e
hV
U
Б
=
 
 
e
mV
U
Б

=
2
max
2
 
 
2
max
2
mV
U
Б
=
 
 
q
F
U
Б
=
 
 
 
 
   Вопрос №115   
 
 
Фотоэффект їшін Эйнштейн теѕдеуініѕ тїрі 
 
 
 
 
e
h
U
Б
υ
=
 
 
2
max
2
mv
A
h

=
υ
 
 
2
max
2
mv
A
h
+
=
υ
 
 
2
max
2
mv
h
=
υ
 
 
 
 
   Вопрос №116   
 
 
Фотоэффектініѕ ќызыл шекарасы былай аныќталады. 
 
 
 
 
e
mv
U
Б

=
2
max
2
 
 
A
hc
кызыл
=
λ
 
 
2
c
h
m
υ
=
 

 
hc
А
кызыл
=
λ
 
 
 
   Вопрос №117   
 
 
Фотонныѕ толќындыќ жјне корпускулалыќ ќасиетін байланыстыратын формуланыѕ тїрі: 
 
 
 
 
c
E
=
 
 р=mv
2
 
 
λ
h
=
 
 
A
h
υ
λ
=
 
 
 
   Вопрос №118   
 
 
Комптон эффектісі дегеніміз: 
 
 
 
 Байлаулы электрондардаєы электромагниттік сјуленіѕ серпімді шашырауы 
 Байлаулы электрондардаєы электромагниттік сјуленіѕ серпімді емес шашырауы 
 Нашар байланєан электрондардаєы электромагниттік сјуленіѕ серпімді емес 
шашырауы. 
 
 Нашар байланєан электрондардаєы электромагниттік сјуленіѕ серпімді шашырауы 
 
 
 
   Вопрос №119   
 
 
Комптон эффектісін ґрнектейтін формуланыѕ тїрі: 
 
 
 
 
2
sin
2
θ
λ
λ
с
=

 
 
2
sin
2
θ
λ
λ
с
=
 
 
2
sin
2
2
θ
λ
λ
с
=

 
 
2
cos
2
2
θ
λ
λ
с
=

 
 
 
 

   Вопрос №120   
 
 
Электронныѕ Комптондыќ ўзындыєы 
 
 
 
  
p
h
с
=
λ
      λ
c
=10м.    
  
c
m
h
e
с
0
=
λ
 λ
c
=2,426 Пм.  
  
2
2
mc
h
с
=
λ
  λ
c
=2,426Пм. 
  
c
m
h
e
с
0
=
λ
  
A
c
&
1
=
λ

 
 
   Вопрос №121   
 
 
Толќын ўзындыєы 600 нм. Вакуумдегі жарыќтыѕ жиілігін аныќтаѕыз:  
 
 
  
14
10
5 ⋅
 Гц   
  
14
10
5 ⋅
 с  
  
14
10
 Гц  
  
14
10
6 ⋅
 Гц 
  
8
10
 м/с 
 
 
   Вопрос №122   
 
 
  Толќын ўзындыєы 10 нм. Вакуумдегі электромагниттік толќынныѕ жиілігін аныќтаѕыз: 
 
 
 
 
  
15
10
3⋅
 с 
  
16
10
 Гц  
  
18
10
 Гц 
  
16
10
3⋅
 Гц  
  
16
10
3 ⋅
 Гц 
 
 
   Вопрос №123   
 
 
Толќын ўзындыєы 1
0
А вакуумдегі электромагниттік толќынныѕ жиілігін аныќтаѕыз: 

 
 
 
 
 
16
10
3⋅
 Гц 
  
18
10
3 ⋅
 с 
  
18
10
3 ⋅
 Гц  
  
18
10
 Гц   
 
 
   Вопрос №124   
 
 
Жиілігі 5 10
14
 Гц вакуумдегі жарыќтыѕ толќын ўзындыєын аныќтаѕыз 
 
 
 
 
 10
14
 нм 
 600 нм       
 800 м         
 500 нм   
 100 нм 
 
 
 
   Вопрос №125   
 
 
Жиілігі 3 10
16
 Гц вакуумдегі электромагниттік толќынныѕ ўзындыєын аныќтаѕыз 
 
 
 
 1 нм     
 100 м     
 10 нм         
 1 м     
 300 нм  
 
 
 
   Вопрос №126   
 
 
Жиілігі 3 10
18
 Гц вакуумдегі рентген сјулесініѕ толќын ўзындыєын аныќтаѕыз 
 
 
 
 1
o
A
   
 100 нм 

 1 нм  
  
10
10
3 ⋅
 м 
 10
o
A
   
 
 
   Вопрос №127   
 
 
Сыну кґрсеткіші 
33
.
1
=
n
 судаєы жарыќ жылдамдыєыныѕ таралуын аныќтаѕыз.  
 
 
 
 
  
15
10
3
,
1 ⋅
м/с 
  
8
10
26
,
2

км/с 
 
8
10
33
,
1

 м/с  
  
8
10
26
,
2

 м/с 
  
8
10
3 ⋅
 м/с  
 
 
 
   Вопрос №128   
 
 
Сыну кґрсеткіші 
5
,
1
=
n
 шыныдаєы жарыќтыѕ таралу жылдамдыєын аныќтаѕыз.  
 
 
 
 
  
8
10
3⋅
 м/с 
  
3
10
2


 м/с 
  
9
10
2 ⋅
 м/с 
  
8
10
2 ⋅
м/с   
  
8
10
5
,
1 ⋅
м/с  
 
 
   Вопрос №129   
 
 
Сыну кґрсеткіші 
31
.
1
=
n
 мўз  ќабатындаєы жарыќ жылдамдыєыныѕ таралуын аныќтаѕыз.  
 
 
 
  
8
10
29
,
2

 м/с  
  
8
10
3 ⋅
 м/с  
  
10
10
29
,
2

м/с 

  
8
10
2 ⋅
 м/с  
  
8
10
31
,
1

м/с   
 
 
 
   Вопрос №130   
 
 
Жарыќтыѕ таралу жылдамдыєы 1,5 10
8
 м/с ортаныѕ сыну кґрсеткіші ќандай? 
 
 
 3 
  0         
 1 
 2  
  1,5             
 
 
   Вопрос №131   
 
 
Жарыќтыѕ таралу жылдамдыєы  2 10
8
 м/с ортаныѕ сыну кґрсеткіші ќандай? 
 
 
 
 
 2    
 1 
 1,5               
 0 
 3   
 
 
   Вопрос №132   
 
 
Жарыќтыѕ таралу жылдамдыєы  3 10
8
 м/с ортаныѕ сыну кґрсеткіші ќандай? 
 
 
 
 4 
 2   
 0  
 3 
 1               
 
 
 
 
 
   Вопрос №133   
 
 

Жарыќ кґзініѕ сјулелік энергиясы 10

Дж теѕ болєанда, 2 сек ішіндегі сјуленніѕ  
       ќуатын аныќтаѕыз.  
 
 
 
   
6
10
2 ⋅
 Дж 
 
8
10
 Вт 
  
5
10
5 ⋅
 Вт   
  
6
10
 Вт  
  
5
10
5 ⋅
 Дж  
 
 
 
   Вопрос №134   
 
 
  Жарыќ кґзініѕ сјулелік энергиясы 10

Дж теѕ болєанда, 10 сек ішіндегі сјуленніѕ   ќуатын 
аныќтаѕыз.  
 
 
 
  
7
10
Вт 
 10
7
Дж  
 10 Вт 
  
8
10
Дж  
 100 Дж 
 
   Вопрос №135   
 
 
Жарыќ кґзініѕ сјулелік энергиясы 10
10 
Дж теѕ болєанда, 1 сек ішіндегі сјуленніѕ  ќуатын 
аныќтаѕыз.  
 
 
 
  
10
10
Вт             
 1 Дж   
 1 Вт 
  
9
10
Дж  
 10
-10
Вт 
 
 
   Вопрос №136   
 
 
    Сјулелену аєыны 10

Вт теѕ ауданы 10
-1
 см
2
 жарыќ кґзініѕ энергиялыќ жарќырауын 
аныќтаѕыз. 
 
 

 
 
8
10
 
2
м
Вт
   
 
10
10
2
м
Вт
 
 
11
10
Вт
м
2
 
 
7
10
2
м
Вт
 
 
11
10
 
2
м
Вт
 
 
 
 
   Вопрос №137   
 
 
Сјулелену аєыны 10

Вт теѕ ауданы 1м
2
 жарыќ кґзініѕ энергиялыќ жарќырауын аныќтаѕыз.  
 
 
 
 
8
10
Вт
м
2
 
 
8
10

Вт
м
2
 
 
0
2
м
Вт
 
 
Вт
м
2
 
9
10
 Дж    
 
8
10
2
м
Вт
 
 
 
 
   Вопрос №138   
 
 
Сјулелену аєыны 10

Вт теѕ ауданы 10
-10
 м
2
 жарыќ кґзініѕ энергиялыќ жарќырауын 
аныќтаѕыз. 
 
 
 
16
10
2
м
Вт
 
  
10
10
м
2
   
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет