М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттікжүктеу 7.03 Kb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата25.04.2017
өлшемі7.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті 
 
 
 
 
 
«Жаратылыстану - математикалық» факультеті 
Физика жəне математика кафедрасы  
«5В011000 - физика»  
мамандығының студенттері үшін  
қашықтан оқытудың желілік технологиясы бойынша 
 «Оптика»  
пəнінің оқу əдістемелік кешені 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курс – 2 
Семестр – 3- 4 
Дəрістер – сағат 
Практикалық сабақ – 30 сағат 
Зертханалық сабақ –  
СОБӨЖ – 30 сағат 
СӨЖ – 30 сағат 
Емтихан – 5-ші семестрде 
Барлығы – 90 сағат 
 
 

Орал – 2011ж. 
 
 
 
«
Оптика
»  міндетті пəнінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-
əдістемелік кешен 5B011000 мамандығы бойынша типтік бағдарлама 
негізінде құрастырылды. 
 
(Абай атындағы ҚазҰПУ, 30 -құркйек  2005 ж ҚР 
БҒМ-нің   № 289 бұйрығымен бекітілген)  
Құрастырған педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Сырым Ж.С 
 
 
Физика жəне математика   кафедрасының отырысында қарастырылды. 
15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 
Жаратылыстану-математикалық    факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында 
бекітілді. 
17.10.2011 ж.  № 3 хаттама 
 
Қолданушыға нұсқау  
Комплектация  
 
         Сырттай  бөлімнің  студенттеріне  «Оптика»  пəнін    қашықтан  оқытудың  оқу- 
əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 
1.« Оптика» курсының жұмыс бағдарламасы 
     2. «Оптика» пəні бойынша электрондық оқу құралы  
    3.  «Оптика»,  Сырым Ж.С. дəріс материалдары 
     4.  Білімді  тексеруге  арналған  сұрақтар,  тапсырмаларды  орындауға  жəне  емтиханға 
дайындалуға арналған əдістемелік нұсқаулар 
 
 
Жүйелік талаптар 
 
Оқу-  əдістемелік  кешенмен  тиімді  жұмыс  жасу  үшін  компьютер  келесі  минималь 
талаптарды  жауап  беруі  қажет:  MS  Windows  /2007/XP/  операциялық  жүйесі,  процессор 
166 МГц; 128 Мб оперативті жады; DVD-дискіні оқу құралы; дыбыстық карта; «тышқан» 
құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera. 
Құжат тілі: HTML
 
 
 
Оқытушы туралы мəлімет 
 

 
 
 
 
 
Сырым Жалел  Сырымұлы – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 
Офис: Физика жəне математика кафедрасы. 
Толық мекен-жайы: №1 корпус, Достық-Дружба 162, 307 каб. 
Жұмыс телефоны: 51-49-34 
Үй телефоны:    27-01-80 
Электрондық адрес:  Fiz.mat-zkgu@mail.ru 
 
 
 
2 Пəн туралы мəлімет
 
Курстың қысқаша баяндалуы: Оптика курсында жарық, жарық интерференциясы, 
дифракциясы, дисепрсиясы жəне геометриялық оптика, толқындық оптика жəне кванттық 
оптика  теориялары  тереңдетіліп  оқытылады.  Физикалық  ұғымдар  мен    теориялардың 
модельдік  сипаты қарастырылады. Курсты меңгеруге 15 сағат дəріс, 15 сағат практикалық 
сабақ, 15 сағат зеотханалық сабақ жəне 45 сағат ОЖСӨЖ – на арналған. 
Курстың  мақсаты:  Студенттерге  периодты  үрдістерді  оқып  үйренуге  қатысты 
негізгі  эксперименттік  фактілерді  баяндау.  Оларға  физикадағы  шектік  өтулердің 
болатындығын көрсету. 
Курстың міндеті: Курстың міндеті оптикалық заңдылықтарды жəне жарық 
туралы ілімдерді оқи отырып, айналада болып жатқан құбылыстарды, процестерді 
түсіндіру, физикалық білімдерін кеңейту. Теориялық білімнің пайдасы физика 
есептерін шығарғанда қолданады. Сонымен бірге студенттердің санасында дүниенің 
бір тұтас суреттемесін қалыптастыруда қажет. 
Пререквизит:  əртүрлі  математикалық  есептеулерді  (дəрежелі  сандарды  қосу, 
көбейту,  бөлу,  т.с.с)жүргізу,  формулаларды  математикалық  түрлендіру  жəне  басқа  да 
математикалық операциялар жасау үшін математика пəні, геометрия пəні. MAT 102, ANG 
101, MEH 101, MAT 101.   
Постреквизиттер:  Оптика  курсында  алған  білімдері  мен  дағдылары:  жарық 
интерференциясы,  жарық  дифракциясы,  жарық  дисперсиясы  жəне  поляризациясы, 
геометриялық оптика, толқындық оптика жəне кванттық оптика заңдылықтарын меңгеру 
арқылы  айналадағы  процестерді  терең  түсінуге  жəрдемдеседі.  (STF  401,  ORT  202,  MOL 
102, ELM 201, AYF 301) 

Оқытудың  əдіснамасы:  Оптика  курсы  дəріс,  практикалық  сабақтар,  зертханалық 
сабақтар жəне ОЖСӨЖ түрінде өткізіледі. Оқыту үрдістерінде студенттер белсенді түрде 
қатысулары қажет. Олардың білімдерін бағалауғада көп көңіл аударылады. 
 
 
3. «Оптика» пəнінің жұмыс бағдарламасы – (SILLABUS) 
 
Бірінші апта 
1 кредит сағат 
№1 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Оптика пəні. Жарықтың табиғаты жайындағы ілімнің дамуы туралы 
Дəрістің мазмұны: Кіріспе, оптика пəні, жарықтың толқындық теориясына кіріспе. 
Əдебиет: [1] §1, §2, §3; [2] §1.1-1.4; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Жарықтың электромагниттік табиғаты.  
Əдебиет: [1] §1, §2, §3; [2] §1.1-1.4; [6]; [7] 
СӨЖ мазмұны: Оптикалық спектрлер туралы түсінік. 
Əдебиет: [1] §1, §2, §3; [2] §1.1-1.4; [6]; [7] 
 
2 кредит сағат 
№1 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Фотометрия 
Əдебиет: [11] 27.1-27.17; [12] §15 
ОЖСӨЖ мазмұны: №1 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 27.1-27.17; [12] §15 
СӨЖ мазмұны: №1 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 27.1-27.17; [12] §15 
 
3 кредит сағат 
№1 зертханалық сабақ 
Зертханалық  сабақтың  тақырыбы:  Жинағыш  жəне  шашыратқыш  линзаның  фокустық 
қашықтығын анықтау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №1 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №2 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
 
Екінші апта 
1 кредит сағат 
№2 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Жарық өлшемдері. Фотометрия элементтері. 
Дəрістің мазмұны: Негізгі ұғымдар, жарық шамалары жəне олардың өлшем бірліктері. 
Əдебиет: [1] §5, §6, §7; [2] §1.9; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Жарық шамаларын өлшеу. 
Əдебиет: [1] §5, §6, §7; [2] §1.9; [6]; [7] 
СӨЖ мазмұны: Жарық шамаларын өлшеу. 
Əдебиет: [1] §5, §6, §7; [2] §1.9; [6]; [7] 
 
2 кредит сағат 
№2 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Жарықтың интерференциясы 
Əдебиет: [11] 24.1-24.29; [12] §16 
ОЖСӨЖ мазмұны: №2 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 24.1-24.29; [12] §16 
СӨЖ мазмұны: №2 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 

Əдебиет: [11] 24.1-24.29; [12] §16 
 
3 кредит сағат 
№2 зертханалық сабақ 
Зертханалық  сабақтың  тақырыбы:  Бессель  əдісімен  жинағыш  жəне  шашыратқыш 
линзаның фокустық қашықтығын анықтау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №2 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №3 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
 
Үшінші апта 
1 кредит сағат 
№3 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Жарықтың интерференциясы. 
Дəрістің  мазмұны:  Жарық  толқындарын  қосу,  тербелістер  мен  толқындардың 
когеренттілігі, когеренттіктің элементар теориясының негізгі түсініктері. 
Əдебиет: [1] §8; [2] §2.1-§2.3; [3] §3; [4] §1, §2; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны:  Юнгтың жəне Френельдің тəжірибелері. 
Əдебиет: [1] §9, §10, [2] §2.5; [6]; [7]; [3] §3; [4] §1, §2 
СӨЖ мазмұны: Жарықтың жұқа плеккаларда интерференциялануы. 
Əдебиет: [1] §11; [2] §2.7; [6]; [7]; [3] §3; [4] §3 
 
2 кредит сағат 
№3 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Жарықтың дифракциясы 
Əдебиет: [11] 25.1-25.30; [12] §16 
ОЖСӨЖ мазмұны: №3 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 25.1-25.30; [12] §16 
СӨЖ мазмұны: №3 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 25.1-25.30; [12] §16 
 
3 кредит сағат 
№3 зертханалық сабақ 
Зертханалық  сабақтың  тақырыбы:  Екі  линзалы  оптикалық  жүйенің  фокустық 
қашықтығын жəне негізгі жазықтықтарының күйін анықтау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №3 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №4 зертханалық жұмысқа дайындалу 
 
Төртінші апта 
1 кредит сағат 
№4 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Ньютон сақиналары.  
Дəрістің  мазмұны:  Жолдың  оптикалық  ұзындығы,  жұқа  пленкалардың  түсі,  бірдей 
көлбеулік жəне бірдей қалыңдық жолақтары. 
Əдебиет: [1] §12; [2] §2.5-§2.6; [3] §3; [4] §4; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Интерферометрлер. 
Əдебиет: [1] §12; [2] §2.5-§2.6; [3] §3; [4] §4; [6]; [7] 
СӨЖ мазмұны: Ұзындықтың шет өлшеуіштерін интерференциялық əдіспен тексеру. 
Əдебиет: [1] §12; [2] §2.5-§2.6; [3] §3; [4] §4; [6]; [7] 
 
2 кредит сағат 
№4 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Жарықтың шағылуы 

Əдебиет: [11] 26.1-26.14; [12] §15 
ОЖСӨЖ мазмұны: №4 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 26.1-26.14; [12] §15 
СӨЖ мазмұны: №4 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 26.1-26.14; [12] §15 
 
3 кредит сағат 
№4 зертханалық сабақ 
Зертханалық  сабақтың  тақырыбы:  Оптикалық  приборларды  модельдеу  жəне  олардың 
үлкеюін анықтау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №4 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №5 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
 
Бесінші апта 
1 кредит сағат 
№5 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Жарықтың дифракциясы. 
Дəрістің мазмұны: Дифракция құбылысы, Гюйгенс-Френель принципі, Релей əдісі. 
Əдебиет: [1] §16, 17, ; [2] §3.1-§3.2; [3] §4; [4] §5; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Френель дифракциясы. Зона плистинкасы. 
Əдебиет: [1] §16, 17, ; [2] §3.3; [3] §4; [4] §6; [6]; [7] 
СӨЖ мазмұны: Френель дифракциясы. Зона плистинкасы. 
Əдебиет: [1] §16, 17, ; [2] §3.3; [3] §4; [4] §6; [6]; [7] 
 
 
2 кредит сағат 
№5 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Жарықтың сынуы 
Əдебиет: [11] 26.15-26.33; [12] §15 
ОЖСӨЖ мазмұны: №5 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 26.15-26.33; [12] §15 
СӨЖ мазмұны: №5 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 26.15-26.33; [12] §15 
 
3 кредит сағат 
№5 зертханалық сабақ 
Зертханалық сабақтың тақырыбы: Юнг тəжірибесінен саңылаулардың арақашықтығын 
анықтау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №5 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №6 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
 
Алтыншы апта 
1 кредит сағат 
№6 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Фраунгофер дифракциясы. 
Дəрістің  мазмұны:  Бір  саңылаудан  пайда  болатын  дифракция,  саңылау  енінің 
дифракциялық картинаға əсері. 
Əдебиет: [1] §20; [2] §3.5; [3] §4.2,4.3; [4] §7; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Дифракциялық торлар. 
Əдебиет: [1] §20,21; [2] §3.6; [3] §4.7; [4] §8; [6]; [7] 
СӨЖ мазмұны: Рентген толқындарының дифракциясы. Вульф-Брэгг формуласы. 
Əдебиет: [1] §16, 17, ; [2] §3.3; [3] §4; [4] §6; [6]; [7] 

 
2 кредит сағат 
№6 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Линзалар жəне оптикалық жүйелер 
Əдебиет: [11] 26.34-26.60; [12] §15 
ОЖСӨЖ мазмұны: №6 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 26.34-26.60; [12] §15 
СӨЖ мазмұны: №6 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 26.34-26.60; [12] §15 
 
3 кредит сағат 
№6 зертханалық сабақ 
Зертханалық сабақтың тақырыбы: Жарықтың дифракция құбылысын зерттеу. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №6 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №7 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
 
Жетінші апта 
1 кредит сағат 
№7 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Изотропты жəне анизотропты орталардағы жарықтың таралуы. 
Дəрістің  мазмұны:  Электромагниттік  толқындардың  көлдеңендігі,  Брюстер  құбылысы, 
табиғи жарық. 
Əдебиет: [1] §36, 37, 38; [2] §5.3; [3] §5; [4] §15; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Көрінетін жарық поляризаторлары. 
Əдебиет: [1] §36, 37, 38; [2] §5.3; [3] §5; [4] §15; [6]; [7] 
СӨЖ мазмұны: Поляроид. 
Əдебиет: [1] §39; [2] §5; [6]; [7] 
 
2 кредит сағат 
№7 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Оптикалық приборлар 
Əдебиет: [11] 26.61-26.76; [12] §15 
ОЖСӨЖ мазмұны: №7 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 26.61-26.76; [12] §15 
СӨЖ мазмұны: №7 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 26.61-26.76; [12] §15 
 
3 кредит сағат 
№7 зертханалық сабақ 
Зертханалық  сабақтың  тақырыбы:  Интерференциялық  суреттен  бірдей  қалыңдықтағы 
жолақтар клинінің бұрышын өлшеу. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №7 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №8 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
 
Сегізінші апта 
1 кредит сағат 
№8 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Жарықтың поляризациясы. 
Дəрістің  мазмұны:  Жарық  сəулерінің  қосарланып  сынуы,  поляризацияланған  жарық 
интерференциясы. 
Əдебиет: [1] §41, 42; [2] §5.4, 5.5; [3] §5; [4] §17; [6]; [7] 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Поляризация  жазықтығының  бұрылуы.  Фарадей  эффектісі.  Зееман 
жəне Штарк эффектілері. 
Əдебиет: [1] §44, 45; [2] §5.7; [3] §5.6; [6]; [7] 
СӨЖ мазмұны: Коллоквиум 
 
2 кредит сағат 
№8 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Бақылауға əзірлік 
Əдебиет: [11]; [12]  
ОЖСӨЖ мазмұны: 1-7 практикалық сабақтар тақырыптары бойынша бақылау жұмысы     
Əдебиет: [11]; [12] 
 
3 кредит сағат 
№8 зертханалық сабақ 
Зертханалық  сабақтың  тақырыбы:  Интерференциялық  суреттен  бірдей  қалыңдықтағы 
жолақтар клинінің бұрышын өлшеу. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №8 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №9 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
 
Тоғызыншы апта 
1 кредит сағат 
№9 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Геометриялық оптика. 
Дəрістің мазмұны: Негізгі анықтамалары, қағидалар жəне заңдар, призмалар. 
Əдебиет: [1] §22-26; [2] §4.1-4.4; [3] §1 
ОЖСӨЖ мазмұны: Жұқа линзалар, линзаның оптикалық күші, көз-оптикалық жүйе. 
Əдебиет: [1] §27-31; [2] §4.5-4.8; [3] §1 
СӨЖ мазмұны: Оптикалық құралдар. 
Əдебиет: [1] §32-35; [2] §4.9-4.10; [3] §2 
 
2 кредит сағат 
№9 практикалық сабақ 
Практикалық  сабақтың  тақырыбы:  Жарықтың  поляризациясы  Əдебиет:  [11]  28.1-
28.20; [12]  
ОЖСӨЖ мазмұны: №9 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 28.1-28.20; [12] 
СӨЖ мазмұны: №9 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] 28.1-28.20; [12] 
 
3 кредит сағат 
№9 зертханалық сабақ 
Зертханалық  сабақтың  тақырыбы:  Рефрактометрдің  көмегімен  қант  ерітінділерінің 
сыну көрсеткішін, концентрациясын жəне дисперсия коэффициентін анықтау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №9 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №10 зертханалық жұмысқа дайындалу 
 
Оныншы апта 
1 кредит сағат 
№10 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Жарықтың дисперциясы. 
Дəрістің  мазмұны:  Дисперсияның  классикалық  теориясы,  аномал  жəне  нормал 
дисперсия, фазалық жəне топтық жылдамдықтар. 

Əдебиет: [1] §52-54; [2] §6.1, 6.2; [4] §12; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Толқын алып жүрушілердегі дисперсия. 
Əдебиет:  [2] §6.3; [6]; [7] 
СӨЖ мазмұны: Черенков эффектісі. 
Əдебиет: [1] §55; [4] §13; [6]; [7] 
 
2 кредит сағат 
№10 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Жарықтың дисперсиясы 
Əдебиет: [11] §29; [12] §16 
ОЖСӨЖ мазмұны: №10 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] §29; [12] §16 
СӨЖ мазмұны: №10 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] §29; [12] §16 
 
3 кредит сағат 
№10 зертханалық сабақ 
Зертханалық  сабақтың  тақырыбы:  Рефрактометрдің  көмегімен  қант  ерітінділерінің 
сыну көрсеткішін, концентрациясын жəне дисперсия коэффициентін анықтау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №10 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №11 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
 
Он бірінші апта 
1 кредит сағат 
№11 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Жарықтың жұтылуы жəне шашырауы. 
Дəрістің  мазмұны:  Жарықтың  жұтылуы  жəне  шашырауы,  жарықтың  оптикалық  əртекті 
ортадан өтуі, молекулалық шашырау. 
Əдебиет: [1] §56,60; [2] §6.4; [4] §14; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны:.Спектрдің түрлері, спектрлік анализ. 
Əдебиет: [1] §58-59; [2] §6.5; [6]; [7] 
СӨЖ мазмұны: Жарықтың комбинациялық шашырауы. 
Əдебиет: [1] §61 
 
2 кредит сағат 
№11 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Жарықтың жұтылуы 
Əдебиет: [11] §29; [12] §16 
ОЖСӨЖ мазмұны: №11 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] §29; [12] §16 
СӨЖ мазмұны: №11 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] §29; [12] §16 
 
3 кредит сағат 
№11 зертханалық сабақ 
Зертханалық  сабақтың  тақырыбы:  Микроскоптың  көмегімен  шынының  сыну 
көрсеткішін жəне көру трубасының үлкеюін анықтау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №11 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №12 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
 
Он екінші апта 
1 кредит сағат 

№12 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Сəулеленудің түрлері. 
Дəрістің  мазмұны:  Жылулық  сəуле  шығарудың  негізгі  заңдары:  Кирхгоф  заңы,  Стефан-
Больцман заңы, Виннің ығысу заңы. Рэлей-Джинс формуласы. 
Əдебиет: [1] §62-64; [4] §19,20; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Рефераттарды тапсыру 
СӨЖ мазмұны: Планк формуласы. 
Əдебиет: [6]; [7] 
 
2 кредит сағат 
№12 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Жарықтың шашырауы 
Əдебиет: [11] §29; [12] §16 
ОЖСӨЖ мазмұны: №12 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] §29; [12] §16 
СӨЖ мазмұны: №12 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [11] §29; [12] §16 
 
3 кредит сағат 
№12 зертханалық сабақ 
Зертханалық  сабақтың  тақырыбы:  Микроскоптың  көмегімен  шынының  сыну 
көрсеткішін жəне көру трубасының үлкеюін анықтау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №12 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №13 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
 
Он үшінші апта 
1 кредит сағат 
№13 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Оптикалық пирометрия. 
Əдебиет: [1] §67; [4] §22; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Фотолюминесценсия, флуоресценсия, фосфоресценсия. 
Əдебиет: [1] §73; [6]; [7] 
СӨЖ мазмұны: Вавилов-Черенков сəуле шығаруы. 
Əдебиет: [4] §13; [6]; [7] 
 
2 кредит сағат 
№13 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Жылулық сəуле шығару 
Əдебиет: [12] §18 
ОЖСӨЖ мазмұны: №13 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [12] §18 
СӨЖ мазмұны: №13 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
Əдебиет: [12] §18 
 
3 кредит сағат 
№13 зертханалық сабақ 
Зертханалық  сабақтың  тақырыбы:  Жазық  жəне  сфералық  айнадан  жарықтың 
шағылуын бақылау. 
ОЖСӨЖ мазмұны: №13 зертханалық жұмыс бойынша есеп беру. 
СӨЖ мазмұны: №14 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
 
Он төртінші апта 

1 кредит сағат 
№14 дəріс 
Дəрістің тақырыбы: Жарықтың əсерлері. Фотоэффект. 
Дəрістің  мазмұны:  Сыртқы  жəне  ішкі  фотоэффект,  фотоэффект  заңдары,  Эйнштейннің 
теңдеуі, жарық кванты. 
Əдебиет: [1] §68-70; [4] §23-25; [6]; [7] 
ОЖСӨЖ мазмұны: Комптон эффектісі. 
Əдебиет: [4] §27; [6]; [7] 
СӨЖ мазмұны: Жарықтың қысымы. 
Əдебиет: [1] §71; [4] §26 
 
2 кредит сағат 
№14 практикалық сабақ 
Практикалық сабақтың тақырыбы: Жарықтың əсері 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 7.03 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет