М әдениет ош акт ауында Тәуелсіздік түндігі Астана 5 ш іл д е д е ау ы л к іт а п Х а н а с ы н д а «Т әуелсіздік т ү н д іг І а стана»жүктеу 18.23 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.04.2017
өлшемі18.23 Kb.

М әдениет ош акт ауында

Тәуелсіздік түндігі - 

Астана

5  ш іл д е д е  ау ы л   к іт а п х а н а с ы н д а  

«Т әуелсіздік  т ү н д іг і  -  А стана»  а т т ы  

т а қ ы р ы п т а  

т а н ы м д ы қ  

с а б а қ  

ө ткізілд і.  С а б а қ   А с т а н а   қ а л а с ы н ы ң  

т а р и х ы   т у р а л ы   м а ғ л ү м а т   б ер іп , 

Е л о р д а м ы з д ы ң   к ө р ік т і  о р ы н д а р ы - 

м е н   т а н ы с т ы р у , 

о т а н с ү й г іш т ік к е  

баулу,  ү л т т ы қ  п а т р и о т и з м   р у х ы н д а  

т ә р б и е л е у д і  м а қ с а т   ет ті. 

А с т а н а  

к ү н ін е  

б а й л а н ы с т ы  

к ө р м е

ү й ы м д а с т ы р ы л д ы . 

К ө рм еге

А с т а н а н ы ң  су р еттер і м е н  к іт а п т а р ы  

қо й ы л д ы .

А л ға ш қ ы   болы п   ау ы л   ә к ім і  Д ю с е - 

к е е в  Ж ә н б е к  Ж ү м аш ү л ы  қ ү т т ы қ т а у  

сө зін  


білдірд і. 

С.О . 


Т а л ж а н о в  

а т ы н д а ғ ы   ж а л п ы   о р т а   білім  бер етін  

м е к т е б ін ің  

е к ін ш і  а у ы с ы м д а ғ ы  

ж а з ғ ы  

л а г е р ь  

о қ у ш ы л а р ы  

А с т а н а н ы ң  к ө р к е й іп ,  ө р к е н д е п ,  к ү н  

с а н а п   ж а с а р ы п   к еле  ж а т қ а н д ы ғ ы н  

м а қ т а н ы ш п е н  

ә ң г ім е л е ге н  

ауы л 


ә к ім ін ің  

қ ү т т ы қ т а у ы н

қ ы з ы ғ у ш ы л ы қ п е н  т ы н д а д ы .  Л агер ь 

ж е т е к ш іс і  Ә лия  Қ а з б е к қ ы з ы   д а  

о қ у ш ы л а р ғ а  

өзі 


д а й ы н д а ғ а н  

м а ғ л ү м а т т а р д ы   ж е т к ізд і.

А р қ а н ы ң   т ө р ін д е   сы л д ы р л а п

а к қ а н  

е р к е  

Е сілд ін  

ж а ғ а л а у ы н д а   о р н а л а с қ а н  

а й б ы н д ы   А с т а н а м ы з   18 

ж а с қ а   то л ы п   о т ы р ға н ы н , 

А с т а н а м ы з д ы ң   к ө р с е   к ө з 

т а р т а р   к ө р ік т і,  қ а р а с а  

к ө з д ің   ж а у ы н   а л а р   ж а ң а  

ү лгід егі 

ө н е р ін е  

н егізд е л г е н  

«Бәйтерек»  м о н у м е н тім ен ,  «Хан ш а - 

ты ры »,  Е сілд ің   сол  ж а ғ а л а у ы н д а ғ ы

е л ім ізд ің  

«Нүр 

А стана» м еш іті, 

«Т әуелсіздік  са р ай ы » ,  т а ғ ы   б а с қ а  

зәу лім  

ғ и м а р а т т а р д ы ң  

әл е м д е 

т е н д е с с із , 

м е м л е к е т т ік , 

т а р и х и  

м а ң ы з ы   зо р ,  т а н ы м д ы қ ,  т ә р б и е л ік  

т ү р ғ ы д а  м ә н і  а й р ы қ ш а  е к е н д іг і  ай - 

т ы л д ы . 

О қ у ш ы л а р ғ а  

ш и р а т у  

с ү р а қ т а р ы  

қ о й ы л ы п ,  б ілім д ері 

п ы с ы қ т а л д ы . 

С а б а қ  

с о ң ы н д а  

ө з д е р ін  

қ ы з ы қ т ы р а т ы н

т а қ ы р ы п т а р д а   ш ы ғ а р м а   ж а з у   т а п - 

сы р ы л д ы .. Мустафина 

Ақмешіт ауылының 

штапханашысы


жүктеу 18.23 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет