ЛИтература зА клас настоящото примерно годишно разпределение предлага цялостна система за преподаване на учебния материал по литература за клас то представлява една пълна урочжүктеу 56.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата08.09.2017
өлшемі56.66 Kb.
түріЛитература

пРИмЕРНо ГоДИшНо РАзпРЕДЕлЕНИЕ  

НА УчЕбНото СЪДЪРЖАНИЕ

по лИтЕРАтУРА зА 6. клАС

настоящото примерно годишно разпределение предлага 

цялостна система за преподаване на учебния материал по 

литература за 6. клас. то представлява една пълна уроч-

на система. не само се маркират теми, цели и задачи на 

всеки урок, а се посочват основните ядра, около които се 

организира работата във всеки час. Следва се строга вза-

имозависимост между отделните моменти във всеки урок 

и връзката му с предходните и със следващите уроци. така 

всеки момент от работата в преподаването на литературния 

материал следва три цели, които са в йерархическа зависи-

мост помежду си:

– цели, свързани с усвояване на литературния материал, 

предвиден за изучаване в 6. клас;

– цели, свързани с усвояване на литературния материал, 

предвиден за изучаване в цялостния курс на обучението 

(5.–12. клас);

– цели, свързани изобщо с литературното развитие на 

учениците.

Учебен 

час

Автор, текст

Урочна тема

1

Един нов свят – светът на изкуството. Предста-вяне на същността на изкуството чрез урочната 

статия и илюстрациите към нея.

2–3

„Да проверим!“ Преговор на изучените литера-турни понятия в 5. клас. Въпроси и задачи за 

контрол и самоконтрол (тест за установяване 

на входящото ниво на знанията и уменията по 

литература).

4

Човекът и фантазията. Изясняване на поня-

тията фантазияфантазно чрез урочната ста-

тия и дискусия върху илюстративния материал 

„Престъп лението на Силвестър Бонар“.Учебен 

час

Автор, текст

Урочна тема

5–8


Елин Пелин,  

„Косачи“


Опозицията истина-приказка в основата на сю-

жета на разказа „Косачи“. Разказът като литера-

турен вид. Пейзаж. Ролята на пейзажа в разказа 

„Косачи“. Общото и различното в „Я кажи ми“ 

– Ран Босилек, „Яна жали девет братя жетвари“ 

и „Косачи“ на Елин Пелин.

9

Трансформиращ преразказ. Актуализация на знанията от 5. клас. Писане на трансформиращ 

преразказ със създаване на нов епизод (с. 20, 

„Да можем!“3).

10

Подготовка за писмено съчинение на тема: Как-во злато, каква прелест са тези приказки (с. 

20, „Да можем!“1).

11–13

Михаел Енде, из „Приказка  

без край“

Срещата на двама странни герои. Диалогът меж-

ду антикваря и Бастиян. Художествени похвати 

за изграждане на образ на художествен герой в 

епически текст: портрет на героя, реч на ге-роя, биография на героя. Фантазното и приказ-

ното в образи. Състезание „най-добър мечтател“ 

(фантазьор).

14–17


Оскар Уайлд, 

„Щастливия 

принц“

Принцът в двата свята – реалния и нереалния. Дружбата между принца и лястовичето – среща 

на две сродни души. Проявления на състрада-

ние, благородство, щедрост и самопожертвува-

телност в името на другите. Литературна приказ-

ка. Автор – читател. Реално – фантазно.  

18–19


Съчинение описание. Актуализация на знанията 

от 5. клас. Съчинение описание по една от те-

мите: В Двореца на безгрижието или Бедната 

къща на болното дете.

20

„Да проверим!“ – въпроси и задачи за контрол и самоконтрол (тест).

21

Човекът и другите. Изясняване на понятията друг, други, другост чрез урочната статия и 

илюстративния текст – стихотворението „Све-

тулка“ от Евтим Евтимов.

22–25


Йордан Йовков,

„Серафим“

Темата за съчувствието към човешкото стра-

дание. Проявления на човешко благородство. 

Нравствено-етични норми. Образите на героите 

в разказа. Художествени похвати за изгражда-

не на образ на художествен герой в епически 

текст: портрет на героя, реч на героя, биогра-фия на героя. Художествен детайл.

Учебен 

час

Автор, текст

Урочна тема

26–28 Антоан дьо Сент- 

Егзюпери,

„Малкият принц“

Приятелството – универсална човешка ценност. 

Житейските уроци на лисицата. Характеристика 

на героите. Общото между откъса от „Малкият 

принц“ и приказката „Щастливия принц“. Пред-

ставата за принца според художествения текст 

и според илюстрациите на Егзюпери. Устен пре-

разказ на тема: Приятелството между малкия 

принц и лисицата.

29–30


Сбит преразказ. Изясняване на същността и 

изискванията за сбит преразказ чрез урочната 

статия и упражненията (раздел 6, с. 173)

31–33


Жан дьо 

Лафонтен, 

„Гълъбът 

и мравката“, 

„Жабата 

поискала 

да стане колкото 

вола“


Лафонтен и неговите басни. Баснята като лите-

ратурен жанр. Тема и идея в баснята „Гълъбът и 

мравката“. Героите в баснята. Алегория. Поуката 

в баснята „Жабата поискала да стане колкото 

вола“. Сравняване на баснята „Гълъбът и мрав-

ката“ и „Лъвът и мишката“. Работа с интернет 

за откриване на интересни факти от живота на 

Лафонтен и на негови басни. Превръщане на 

фолклорна приказка в басня по предложената 

приказка в учебника или по друга, открита в 

интернет.

34

„Да проверим!“ – въпроси и задачи за контрол и самоконтрол (тест).

35

Човекът и реалността. Изясняване на понятия-

та реално, социално, социално разслоение чрез 

урочната статия и илюстративния текст от „Кле-

тниците“ на Виктор Юго.

36–38


Христо

Смирненски, 

„Братчетата 

на Гаврош“

Художествените образи на града и на гаврошовци-

те. Посланията в стихотворението. Кон 

трастът 

като художествен похват. Лирика. Стихотворение-

то като вид лирическа творба. Реторичен въпрос. 

Реторично възклицание. Реторично обръщение. 

Наблюдение върху рисунките на Александър Жен-

дов. Работа с интернет за откриване на рисунки на 

Илия Бешков и Александър Жендов. Състезание за 

най-добра илюстрация към стихот ворението „Брат-

четата на Гаврош“.

39–41


Марк Твен, 

„Принцът 

и просякът“

Светът на принца и светът на просяка. Ролята 

на първа глава в композицията на романа. Тема, 

сюжет и композиция на трета глава на романа. 

Представата за Том и Едуард от диалога между 

героите. Реалността през погледа на героите. 

Художествени похвати, чрез които са изградени 

образите на героите.Учебен 

час

Автор, текст

Урочна тема

42–43


Сбит преразказ. Изработване на сюжетен план 

на трета глава от романа. Писане на сбит пре­

разказ по модела на сбития преразказ на втора 

глава (с. 78). Класна работа.

44–46

Бранислав Нушич,

„Автобиография“

Училището през погледа на учениците. Тема, сю­

жет и композиция на откъса от „Автобиография“ 

„Чужди езици“. Смешното  и сериозното в света 

на учениците. Биография, романизирана биогра­

фия, автобиография, романизирана автобиогра­

фия. Трансформиращ преразказ със смяна на 

гледната точка на разказвача (домашна работа). 

Организиране на театрално представление. 

47

„Да проверим!“ – въпроси и задачи за контрол и самоконтрол (тест).

48

Човекът и изкуството. Изясняване на понятието изкуство чрез запознаване с урочната статия и 

илюстративния текст – стихотворението „Изкус­

тво“ на Веселин Ханчев.

49

Веселин Ханчев, „Художник“

Светът на човека и изкуството. Ролята на из­

куството в живота на човека. Ролята на худо­

жествените средства за изграждане образа на 

художника в стихотворението. Общото в стихо­

творенията „Изкуство“ и „Художник“. 

50–52

Ханс Кристиян Андерсен,

„Славеят 

на китайския 

император“

Общо и различно между фолклорните приказки 

и приказката на Андерсен. Сюжет и компози­

ция на приказката. Характеристика на героите 

в приказката. Отношението на героите към из­

куството на славея и музиката на изкуствената 

птица. Посланията в приказката. Упражнения на 

тема: На какво изкуството учи човека; Пала­

тът на китайския император и Двореца на 

щастливия принц. Представяне на резултатите 

от анкета на тема: Отношението на различни­те поколения към приказките на Андерсен.

53–54


Разсъждение по един от въпросите: Има ли 

алегория в приказката „Славеят на китайс­

кия император“; Науката или изкуството са 

по­важни за хората; Изкуство ли е да бъдеш 

добър.

Учебен 

час

Автор, текст

Урочна тема

55

Човекът в българския свят. Изясняване на 

понятията  родно, национално пространство, 

национална принадлежност, национална общ-

ност, национални ценности, национален герой, 

исторически момент, исторически етап и 

историческо събитие чрез запознаване с ур-

очната статия. Духът на Възраждането, предста-

вен чрез илюстративния материал към уроч ната 

статия.


56–57

Паисий 


Хилендарски, 

из „История сла-

вянобългарска“

Делото на Паисий Хилендарски. Тема и структу-

ра на „История славянобългарска“. Тема и идея 

на Предисловието от „История славянобългар-

ска“. Художествени похвати и средства, чрез 

които Паисий Хилендарски пробужда чувство за 

национална принадлежност. Образът на Паисий 

в българската живопис и в стихотворението на 

Иван Вазов „Паисий“.

58–59 Добри Чинтулов, 

„Къде си, вярна 

ти, любов на-

родна“

Изясняване на призивния характер на Чинтуло-вата поезия чрез илюстративния материал – от-

къс от „Немили-недраги“ на Иван Вазов. Основ-

ни чувства в стихотворението. Представата за 

бунта като път за постигане на общочовешки и 

национални ценности. Метафора.

60–61


Добри Чинтулов 

„Вятър ечи, 

Балкан стене“

„Вятър ечи, Балкан стене“ – художествен израз 

на българския дух през епохата на Възраж-

дането. Юнакът в стихотворението на Добри 

Чинтулов и в българските фолклорни песни. 

Разсъждение по въпроса Какво означава да си родолюбец днес

62–63


Любен 

Каравелов,

„Хубава си, 

моя горо“

Представата за родното в стихотворението 

„Хубава си, моя горо“. Художествени похвати 

и средства, чрез които е изграден образът на 

гората. Образите на гората в хайдушката песен 

„Стар Димо на двор седеше“ и в стихотворени-

ето „Хубава си, моя горо“. Гората в стихотво-

рението на Любен Каравелов и в живописта. 

Упражнение на тема Природата в образи.

64–66

Христо Ботев, „Хайдути“

Хайдушкото движение в исторически и в худо-

жествен текст. Художествената идея в стихот-

ворението „Хайдути“. Художествени похвати, 

чрез които е възпят подвигът на хайдутите. 

Ботевото стихотворение и фолклорната песен. 

Представата за войводата Ботев в стихотворе-

нието на Иван Вазов „Радецки “ и в спомените 

на капитана на кораба. Образът на хайдутите в 

изкуството. Учебен 

час

Автор, текст

Урочна тема

67–70


Иван Вазов,  

„Радини 


вълнения“

Ценностите на българите от периода на Въз-

раждането, разкрити в главата „Радини вълне-

ния“. Образи на герои. Художествени похвати 

за изграждането им. Пряка и косвена характе-

ристика. Между страха и възторга – образът на 

публиката. Роман. Организиране на театрално 

представление. Запознаване с телевизионната 

екранизация на романа.

71–72


Подборен преразказ. Изясняване на същността 

и изискванията за подборен преразказ чрез ур-

очната статия и упражненията в учебника.

73–75


Иван Вазов, 

„Представлени-

ето“

Животът и душевността на предосвобожденския българин, разкрити в двете глави от романа 

„Под игото“. Разсъждение върху твърдението на 

проф. Милена Цанева: „От Вазовите художест-

вени изображения етнографът и историкът на 

културата могат да черпят конкретни данни и 

сведения...“. „Представлението“ – художествен 

израз на българската душевност в един истори-

чески момент. Романът „Под игото“ през погледа 

на литературния критик.

76–77


Класна работа. Подборен преразказ.

78–79


Иван Вазов, 

„Отечество 

любезно“

Представата за отечеството в стихотворението 

„Отечество любезно“. Проблеми и чувства в 

стихотворението. Художествени похвати и сред-

ства, чрез които е изградена представата за 

красотата и богатството на родната земя. Града-

ция. Състезания за най-вдъхновено изпълнение 

на стихотворение от Иван Вазов, посветено на 

родината.

80

Атанас Далчев, „Към родината“

„Отечество любезно“ и „Към родината“ – тема, 

чувства, художествени похвати, общо и различ-

но между двете стихотворения.

81–82

Разсъждения върху въпроса: В тона на кое от двете стихотворения бихте написали съчи-

нение на тема „Обичам отечеството си, за-

щото ...“

83–84


Представяне на проекти за стихосбирка в елек-

тронен или книжен вариант с избрани стихотво-

рения за България.

85

„Да проверим!“ (тест)
жүктеу 56.66 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет