Литература: Шаймердинова Н. Г репрезентация в языке древнетюркской картины мира. Астана.: Арман пв, 2009. 252сжүктеу 52.76 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.04.2017
өлшемі52.76 Kb.
түріЛитература

 

 

54 шутки,  касательно  того  или  иного  народа,  что  также  является  очень  важным 

элементом,  так  как  посредством  этих  явлений  мы  можем  ближе  ознакомится  с 

культурой,  или  непосредственно  с  тем  или  иным  народом.  И  конечно  же  они  могут 

нести в себе, как отрицательный, так и положительный феномен. 

 

 

 Литература: 

1.  Шаймердинова  Н.Г  Репрезентация  в  языке  древнетюркской  картины  мира.-  Астана.:  Арман-

ПВ, 2009.- 252с. 

2.  Кляшторный С.Г  Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней 

Азии. – М.: Наука, 1964.- 123с. 

3.  Лурье С.В Метаморфозы традиционного 

сознания//http://ethnopsyhology.narod.ru/svlourie/metamorphoses/index.htm]. 

4.  Липпман Уолтер Общественное мнение/Пер. с англ. Т,В. Барчуновои Редакторы перевода К.А. 

Левинсон, К.В. Петренко. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. — 384 с. 

5.  Солдатова Г.У. Психология  межэтнической напряженности. – М.: Смысл, 1998. – 386 с. 

6.  Владимирова  Л.В.  Национальные  автостереотипы  русских  и  их  отражение  в  языке 

современного  периода//  Русская  и  сопоставительная  филология:  Лингвокультурологический 

аспект/ Казан.гос.ун-т. Филог.фак.- Казань, 2004.- С.71 

7.  Потапов Л.П. Умай – Божество древних тюрков в свете этнографических данных. – М.: Наука, 

1973. –  286 с. 

8.  Гайсина Ф. Ф. Запреты в похоронно-погребальных обрядах  башкир. – Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2012, №28. – С.49-51. 

9.  Арутюнян  Б.М.  Этностереотипы  в  межнациональном  общении:  само-  и  взаимооценки.-  на 

материале сетевых форумов.- Ереван: Кавказский Институт СМИ, 2003 – 65 с. 

 

 

 

ƏОЖ 82.08 (5Қаз) 

 

САРБАС МАЙКӨТҰЛЫНЫҢ АҚЫНДЫҒЫ 

 

Əжетова Н. 

(Тараз мемлекеттік педагогикалық институты) 

 

 

 Сарбас ақынның көп айтыстары мен өлең, жырлары дер кезінде жиналмай, ұмыт 

болғаны  жайында  зерттеу  еңбектерде  айтылып  жүр.  Дегенмен,  Орталық  ғылыми 

кітапхананың  сирек  қорында  “Байқара  молдаға”,  “Жолдықараға”,  “Ақтайға”  айтқан 

арнаулары,  “Біліндім  талай  елге  тілімменен  (өлер  алдындағы  домбырасымен 

қоштасқаны)”,  “Атандым  Ұлы  жүздің  Сарбасы  (туған-туыстармен  қоштасқаны)”, 

“Байшора,  қош  аман  бол,  əзиз  ағам”,  “Оқ  жыландай  ысқырған”,  “Кегімбайда  құмған 

жоқ”, “Елу басы, он басы” секілді аздаған арнау, толғаулары жинақталған. Сарбас ақын 

–  ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысы  мен  ХХ  ғасырдың  басында  қазақ,  қырғызды  тегіс 

аралап,  көптеген  азулы  ақындармен  жыр  бəсекесіне  қосылған,  сан  түрлі  қасиеттерді 

бойына  жинақтаған  аса  дарынды  өнерпаз  тұлға.  Бірақ  бізге  жеткен  туындыларының 

дені – айтыстар. Əрине, бұл ақын поэзияның басқа түрлерін жырламады деген сөз емес. 

Сарбас  əр  кезеңдерде    Қаңтарбай,  Еркебай,  Жамбыл,  Қуандық,  қырғыз  Қалмырза 

сынды  тұлғалы  ақындармен  жəне  Саумал,  Күлзия,  Тұрсынай,  Өзипа  қыздармен 

айтысқан. Өкінішке орай, ұрпақ жетесіне Жамбыл, Қуандық, қырғыз Қалмырзалармен 

айтыстарының  үзінділері  мен  Саумал,  Күлзия,  Өзипа,  Тұрсынай  қыздармен 

қақтығыстарының  жұрнағы  ғана  жеткен.  Ақынның  ұстанған  дəстүр-үлгісі,  өскен  

 

55 ортасының  ықпалы  айтыс  үстінде  айқын  байқалып  тұрады.  Атақ,  даңқы  дəуірлеген 

ақындармен  кездесіп,  өнерін  бақылау,  реті  келсе  сөз  қағысып  жеңілудің  өзі  жас 

талапкер үшін үлкен сабақ, өнеге болып табылады. Бұл орайда, “Сарбас пен Қуандық”, 

“Сарбас  пен  Қалмырза”  айтыстарын  атасақ  та  жетерлік.  Жас  ақындар  сол 

кездесулерден мол тəжірибе жинақтап, жыр жарыста озып шығудың сан қырлы айла-

тəсілдерін  үйренеді.  Əрине,  айтыс  өтетін  ортадағы  тыңдаушылардың  екі  ақынға  да 

қатыстылығы, жікке бөлінген жанашыр екі топтың арасындағы психологиялық тартыс 

айтыс  тағдырына  өз  əсерін  тигізері  анық.  Е.  Тұрсынов  айтқан  ұлттық  ойын 

жанкүйерлері мен айтыскерлер жанашырларының мақсаты ортақ, көтерген туы, айтар 

ұраны біреу. Ол – елі мен жерінің, ұлтының, руының, тіпті жеке тұлғалы адамдардың 

жыртысын жыртып, намысын таптатпау.  

Айтыстың  шиеленісуі,  шарықтау  шегі  мен  жеңіс  кілті  де  сол  топтағы  жағдайға 

əбден байланысты. Əсіресе сол үйге, топқа билік етуші тұлғаның айтыс барысындағы 

ролі  ерекше.  Мысалы,  Сарбас  пен  Қалмырза  жыр  бəсекесіндегі  қырғыз  манабы 

Шабданның  жалғыз  ауыз  шешімі  немесе  Сарбас  пен  Қуандық  тартысындағы  Жетісу 

жұртына ықпалды Кебекбайдың немесе ояздың ақындарға төрелік етуі, болмаса Сарбас  

пен  Жамбыл  арасындағы  бəсекеде  руластарының,  жақтастарының  молдығын 

пайдаланған  Ноғайбай  болыстың  қысастығы  айтыс  тағдырын  шешіп  отырды.  Ел 

билігінің  тізгінін  уысында  ұстаған  би-болыстар  өнер  жарысында  да  жағдайды  жіті 

бағдарлап, өзіне икемдеп, қажетті жерінде кесімді сөзді де өздері айтып отырған. Бірақ 

билеушілер  өз  əмірімен  азулы  ақындарды  əрқашан  жүгендеп,  айтқанына    көндіре 

алмаған. Олар да жүйелі сөзге жүгініп, аталы сөзге жығылған. 

Ақындар  айтыста  үстем  болу  үшін  өзіне  тəн  айла-тəсілдерді  көп  қолданған. 

Мəселен  атақты  айтыскер  Құлмамбеттің  айтуынша,  айтыста  жеңудің  үш  шарты  бар 

көрінеді.  “Біріншіден,  жүректілік  керек.  Қай  жерде,  қандай  топта,  қандай  ақынмен 

айтыссаң да еш қысылып, қымтырылуға болмайды. Өзіңді өз үйіңде отырғандай еркін 

ұстауың керек.  

Екіншіден, сенің аузыңнан шыққан сөзге əзіл-қалжың араласа жүрсін, сонда ғана 

қаумалаған қалың топтың назарын өзіңе аударасың. 

Үшіншіден, қарсыласың бұрын кіммен айтысып, кіммен қағысқанын, кімді қалай 

жеңіп,  кімнен  қалай  жеңілгенін  жақсы  білу  керек.  Сонда  ғана  онымен  ұстасу  жеңіл 

соғады”  [1,  13  б.].  Бұл  шарттар  шəкірттеріне  үйрететін  негізгі  қағидалары  екен. 

Айтыскермен  талай  айтыс-тартыста  қатар  жүрген  Сарбас  та  жеңіс  тұтқасы  есебіндегі 

осы  тəсілдерді  өзі  де  үнемі  ескеріп  отырғанын  көреміз.  Қожамберлінің  үйінде  өзін 

құдды  туған  аулында  жүргендей  сезініп,  би-болыстардың  арасында  еркін  отырады. 

Тіпті терезесі тең адам сияқты: Мен Майкөттің  

Сегіз ұлының бірі едім, 

Мен сендейдің бəрін де, 

Жаншып тастап жүр едім. 

Шақыртқан соң мыналар, 

Бұл жиынға кеп едім [2], – 

деп,  үй  толы  мəнсаптыларды  онша  жақтырмаған  сыңай  танытады.  Бөтен  ел, 

қалалы  жерде  жүргені  шабытын  жанығандай,  айылын  жинауды  да  білмейді.  Тіпті 

қызған  сайын  үдей  түседі.  Мұндай  сабырлы  мінез  осы  Алматыда  өткен  Əбділданың 

асында  да,  Қалмырзамен  айтысатын  қазақ-қырғыз  бас  қосқан  жиында  да  сақталады. 

Сарбастың  бойына  жинақталған  батылдық,  жігерлілік,  тапқырлық,  төзімділік  секілді 

қасиеттер ірі айтыс ақындарының көпшілігіне тəн. 

Айтыс ақындарының тағы бір үлкен ерекшелігі – олар айтыс қарсаңында қызықты 

эпикалық  туындылар,  қисса-дастандардан,  атақты  ақындардың  жəне  өзінің  жеке 


 

 

56 айтыстарынан  үзінділер  орындап,  тыңдаушы  көпшілікті  баурап  алады.  Əр  айтыстың 

алдында шағын кіріспе келтіріп, қашан, қайда өткенін, кімнің жеңіп, кімнің ұтылғаны 

жөнінде мəліметтер береді. Өз шығармаларын айтқанда да кімнен үстем болып, кімнен 

жеңіліп  опық  жегенін  қоспасыз,  бүкпесіз  жеткізіп  отырады.  Ілгерідегі  ақын-

жыраулардың  тектілік  қасиеттері  мен  шынайылық  пиғылдары  Сарбас  сынды  өрелі 

өнерпаздар арқылы ұрпақ зердесіне жеткені даусыз. Ақын бірде езуінен шыққан əзіл-

күлкі, ащы əжуа, өткір мысқыл сөздерімен  қарсыласының олқы тұсын дəл басса, енді 

бірде  көңілін  аулау  арқылы  тыңдаушыларының  назарын  тағы  да  əріптесіне  аударып 

психологиялық тəсілдер пайдаланады. 

Сырттан қысыла  кіріп,  арқасы  қозып,  шабыт буып  отырған  шалымды  ақынға  не 

айтарын білмей тосылған Жамбылға: 

Сыртыңнан бағармын, 

Қазықтай жерге қағармын. 

Талай-талай мінің бар, 

Іздеп жүріп табармын, – 

деп,  одан  əрі  састыра  түседі.  Айтыс  өнері  қай  қарсыластан  болса  да  қолма-қол 

жауап  талап  етіледі.  Кейде  оқыстан  анайы,  тұрпайылау  сөздер  шығып  кетуі  қалыпты 

жағдай  ретінде  ескеріледі.  Мұндай  сəттер  қайым  айтыстарда  жиі  орын  алады. 

Сарбастың  Қуандықпен,  Жамбылмен,  Өзипа,  Тұрсынай  қыздармен  айтыстарында 

осындай сөз тіркестері ара-кідік ұшырасып қалады. Бұл  əрекет тыңдаушының көңілін 

көтеріп, жалықтырып алмау үшін де қолданылатын тəсіл болуы мүмкін. 

Ақын қарсыласының жеке басы, елі мен жері, бұрынғы айтыстардағы жетістіктері 

мен  кемшіліктері  туралы  мəліметтерді  жинақтап,  жыр  жарысына  дайындықпен 

баратынын көреміз. Мысалы, алдында Қуандықтан жеңіліп қалған Сарбас, Əбділданың 

асына бұрынғы кеткен есесін қайтару үшін арнайы əзірлікпен барған сыңайлы. 

Айтқаныма салайын, 

Шайтаныңды қағайын. 

Қаржаудағы есемді, 

Ояз алдында алайын [3], – 

деуі сөзге дəлел боларлық. Алматыдағы жиынға барар жолда Сарбас та, Жамбыл 

да үлкен үлкен əзірлікпен келгені анық. Себебі Қожамберлінің бүкіл Жетісуға танымал 

адамдарды  шақырып  бастарын  қосатынын,  онда  ақындар  шақыртылып,  өлең-жыр 

айтылып,  айтыс  өтетінін  жəне  ақындардан  кімдер  шақырылғанын  алдын  ала  білген 

ақындар дайындықсыз келуі мүмкін емес. Оған жоғарыда мысалға келтірілген Жамбыл 

айтқан айтыстың кіріспесіндегі мына жолдар айқын дəлел:  

Алматы деген шəріде, 

Жұрт жиналып жатқанда, 

Қыбырай Қожамберлі болыс 

Жамбыл үйге кел деп айтқанда, 

Сəскеде келдім үйіне.  

Бір  өңірде  жапсарлас  жатқан  тайпалардың  өкілдері  болғандықтан,  Сарбас  пен 

Жамбыл  бұрын  кездеспеуі  мүмкін  емес.  Кездескен,  бірақ  айтысудың  сəті  түспеген 

сияқты.  Сондықтан  екі  ақынның  осы  кездесуін  кездейсоқтық  деп  айту  қиын.  Қазақ 

айтыс өнерінде бірін-бірі іздеп жүріп айтысу дəстүрі ежелден қалыптасқан. Тым арыға 

бармай-ақ,  ХХ  ғасырдың  алғашқы  ширегіне  дейін    Біржанның  Сараны,  Əжектің 

Шəріпжамалды, Таңжарықтың Қойдымды, Кененнің Нұриланы əдейі іздеп айтысқаны 

белгілі. Талапкер қай ақынмен жыр жарысқа түскісі келсе, сол туралы дерек жинақтап, 

даярланып  жүретіні  анық.  Жамбыл  естеліктерінде  Құлмамбет,  Майкөт  сынды  арқалы 

ақындармен кездесудің орайын ұзақ күткені айтылады [4, 188 б.]. Шындығында, табиғи  

 

57 дарын-қабілеті  мен  өмірден  алған  тəжірибесін  ұштастыра  отырып,  импровизаторлық 

шеберлігі шыңдалған соң ғана бетпе-бет жүздескені мəлім. 

Сарбастың  айтыста  жиі  қолданатын  əдістерінің  бірі  –  елінің,  жерінің,  игі 

жақсыларының байлық, салтанатын дəріптей отырып, аз аталы, əлсіз рулардан шыққан 

ақындарға сес көрсетіп, бетін қайтару. Жамбылмен айтысқанда бұл тəсіл ерекше орын 

алған.  Ақындардың  ортаға  салар  адамдары  –  Оңтүстікке,  Жетісуға  белгілі  игі 

жақсылар.  Сол  себептерден  де  айтыс  үстінде  жалған  айтып  жалтарудың  мəнісі  жоқ. 

Кейде шалқыған шабыттың əсерінен ауытқып жатса, екіншісі өрескел тұстарын түзеп 

отырған.  

Сарбас Майкөтұлы шығармалары бейнелеу құралдарына мейлінше бай,  олардың  

танымдық,  тағылымдық,  əсемдік  əсері  мен  эстетикалық  қызметі    ерекше  мəнді.  Ол  – 

дəстүрлі  халық  поэзиясының,  халық  даналығының  інжу-маржандарын  айырықша 

сезіммен  талғап-екшеп  өз  туындыларына  шебер  қолдана  білген  сөз  зергері.  Оның 

ақындық  даралығы  бейнелеу  құралдарын  шашыратпай,  тығыз  бірлікте,  поэтикалық  

тұтастық қалпында игера алатын  зор қабілетінде жатса керек.  

Ру    шежіресі,  ел    басынан    өткен    қиын-қыстау    кезеңдер    ақын  поэзиясынан 

тысқары  қалмайды.  Тарихи  шындық  көркемдік  шындықпен  астасып,  жымдасып 

жатады.  Сөйтіп  айтысқа  тың  сипат  беріп,  тақырыпты  жаңаша  түрлендіру  арқылы 

мазмұнын  жаңғыртады.  Қазақ  халқы  мен  оның  ұлан-ғайыр  даласының  ілгергі-бергі 

тарихын, мəдени-рухани, əлеуметтік-қоғамдық өмірі туралы сан-саналы мəлімет жинау, 

оны есте сақтаудың өзі мол тəжірибе мен асқан дарындылықты қажет ететіні сөзсіз.   

 

  

Əдебиет: 

1.  Дəуітұлы  С.    Б.  Атыханұлы  //  ХХ  ғасырдың  басындағы    қазақ  əдебиеті.  –  Алматы:  Ғылым, 

1994. – 312 б. 

2.  Жамбылдың Сарыбаспен айтысы // Жұлдыз. – 1998. – №1 – 16-22 бб.  

3.  Орталық ғылыми кітапхана. 848-бума. 

4.   Бегалин С.  Жыр жолы //  Дастан  ата   (Құраст. Н. Төреқұлов). – Алматы: Жазушы, 1989. – 

416 б. 

 

  

УДК 802.0. 378 147 

 

THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

 

Əшімбай Д., Замишева Г.А. 

(М.Х.Дулати атындағы Тараз МУ) 

 

 

 

In the given article the importance of Innovative technologies in the process of teaching foreign languages is described. 

Times change, fashions change… The role of English in the world has grown so much 

that there are reportedly more nonnative speakers of English than native speakers of English. 

The spread of English requires many more instructors. Those who teach English need to be 

able  to  manage  a  much  broader  range  of  teaching  responsibilities  and  increasingly  diverse 

learner needs. Teachers of English language know much more today about language learning жүктеу 52.76 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет