Литература библиографски бюлетин №7 публикациижүктеу 404.12 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата10.02.2017
өлшемі404.12 Kb.
#2504
  1   2   3   4   5

1

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА

Библиографски бюлетин № 7

ПУБЛИКАЦИИ 

НА ИНСТИТУТА 

ЗА ЛИТЕРАТУРА 

2008 г.

 

Издателски център „Боян Пенев“

София, 20092

СЪСТАВИТЕЛИ И РЕДАКТОРИ:

Йонка Найденова, Диана Ралева, Нелма Вълчева,  

Аделина Германова

© Институт за литература – БАН, 2009 

  ISSN 1312-20103

СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗДАНИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА ......................7

І.  ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА ............................................9

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ...................................................9

ОБЩИ ВЪПРОСИ ..............................................................9

СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ...............................11

ОБЩИ ВЪПРОСИ ............................................................11

ЛИТЕРАТУРА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ ....20

  ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ...........23

ЧУЖДИ ЛИТЕРАТУРИ ...................................................39

  ОБЩИ ВЪПРОСИ .......................................................39

  АНГЛО-АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ................39

  ДАТСКА ЛИТЕРАТУРА .............................................39

  ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА .............................................40

  РУСКА ЛИТЕРАТУРА ................................................41

  УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ........................................43

ІІ. ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА .............................................45

ОБЩИ ВЪПРОСИ .................................................................45

ІІІ. СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ .........................51

ПРЕВОД И РЕЦЕПЦИЯ .......................................................51

МУЛТИКУЛТУРАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ...........................53

ІV. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ..................56

V. ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА ............57

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ ............................................................694

5

Библиографски  бюлетин  №  7  на  Института  за 

ли тература при БАН обхваща цялостната отпечатана и в 

електронен вид научна продукция на неговите сътрудни-

ци  за  изтеклата  2006  г.  Той  предлага  ценна  информация 

за  научните  интереси  и  приносите  на  голям  брой  учени 

литературоведи, изявени в различните области на литера-

турната наука. Тяхното присъствие като автори на книги, 

студии, статии и учебници се допълва и със специфична-

та им дейност на съставители, редактори и преводачи на 

научна  литература.  Класификационната  схема  обхваща 

основните дялове на литературознанието, като в нея нами-

рат място и новостите в литературната наука и съвремен-

ната  издателска  политика.  Изданията  на  Института  за 

литература са обособени в началото на бюлетина, където 

участието на сътрудниците е подчертано и не се дублира 

в съответния подраздел „Съставител, редактор, комен-тар“ по съдържание. Така също не се налага да се повтаря 

на съответните места и в Именния показалец. Материали-

те са представени – в по-голямата си част де визу – с биб-

лиографско описание според действащите стандарти съо-

бразно систематиката. Следва се стандартната йерархия на 

източниците, а именно: Книги; Енциклопедии, речници, библиографии;  Сборници;  Поредици,  списания,  вест-

ници.  Обособяват  се  и  подраздели:  Учебници  и  учебни 

пособия;  Интервюта;  Документалистика;  Рецензии 

за научни изследвания; Съставител, редактор, комен-

тар;  Дисертации.  При  представянето  на  конкретните 

описания информацията за отделната публикация е под-

редена по азбучен ред на фамилните имена на авторите (в 

общ ред на кирилица и латиница) или по първата дума на 

заглавието. Със звездичка пред поредния номер се отбе-


6

лязват публикации, които са издирени по библиографски 

път  или  по  сведения  от  автора,  но  не  са  прегледани  де 

визу поради пропуски и закъснения в депозирането им в 

големите  библиотеки.  При  систематичното  подреждане, 

когато в текста се разглежда по-сложна проблематика, се 

дава преобладаващата. В случаите, когато материалът се 

публикува  в  няколко  източника,  се  описва  под  първата 

публикация, а в забележка се посочват източниците и на 

останалите,  вкл.  и  на  електронен  носител.  Имената  на 

изследователите  от  Института  са  подчертани  навсякъде, 

където не са редна дума (съставител, редактор, преводач, 

автор на предговори, както и в редколегии на научни сбор-

ници). Изданията, излезли от печат по-късно и невключени 

в предишния брой на Бюлетина, фигурират с годината на 

издаването си и с настоящата година в прави скоби, а при 

по-късно депозиране – със действителната година и 2008 

в прави скоби. В Бюлетина не намират място следните 

случаи: повторни издания на вече цитирани в предходния 

Бюлетин книги, учебни и други пособия; дребни отзиви и 

съобщения за излезли книги, както и материали от рубри-

ките с постоянен или седмичен преглед на нови книги. Не 

се включват и рецензии за сътрудници на Института и 

преводи на кратки художествени текстове. Справочният 

апарат към бюлетина включва предговор, класификацион-

на схема и именен показалец. В показалеца се обединяват 

отделните дейности на конкретния автор, с което се дава 

представа за цялостната му изява през годината.

От съставителите


7

 

 

 

 

ИЗДАНИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА 

ЛИТЕРАТУРА

1.  ВЪПРЕКИ  различията  :  Интеркултурни  диалози 

на Балканите : [Сб.] докл. от третата конф. на тема „Свой 

и чужд в балканските литератури и култури“, ноем. 2006 

г., София / Състав. Николай Аретов. – София : АИ Проф. 

Марин Дринов, 2008. – 368 с. – (БАН. Инст. за лит.)

2.  СЛАВЯНСКА  филология  :  [Сб.]  докл.  и  статии 

за ХІV междунар. конгр. на славистите : Т. 24 / Ред. съвет 

Тодор Бояджиев и др. – София : АИ Проф. Марин Дринов, 

2008. – 375 с. – (БАН. Бълг. нац. к-т на славистите; Кири-

ло-Метод. науч. център; Инст. за лит.)

Други  ред.:  Светлина  Николова,  Панайот  Карагьозов, 

Рая Кунчева, Васил Балевски.

3. SLOVO: Towards a Digital Library of South Slavic 

Manuscripts  :  Proceedings  of  the  intern.  conf.  21–26  Feb. 

Sofia, Bulgaria = Слово: към изграждане на дигитална биб-

лиотека на южнославянски ръкописи : Докл. от междунар. 

конф.  21–26  февр.  2008,  София,  България  /  Под  ред.  на 

Хайнц  Миклас  и  Анисава  Милтенова  ;  [Предг.]  Аниса-

ва Милтенова, Румян Лазов. – София : ИЦ Боян Пенев, 

2008. – 300 с. – (БАН. Инст. за лит.)

С рез. на англ. ез.

4.  „СТАРОПЛАНИНСКИ  легенди“  и  българската 

национална идентичност : Нови изследвания : [Сб.] / Ред 8

кол.  Иван  Сарандев,  Елка  Трайкова.  –  София  :  Бълг. 

книжница, 2008. – 176 с. – (БАН. Инст. за лит.; Община 

Котел; Ч-ще „Единство“, с. Жеравна)

5. ТЕОДОР ТРАЯНОВ и неговата епоха : [Сб.] докл. 

от междунар. науч. конф. по случай 120 г. от рождението 

на поета, състояла се на 19–20 апр. 2002 г. в София / Със-

тав. и ред. Стоян Илиев и др. – София : ИЦ Боян Пенев, 

2008. – 327 с. – (БАН. Инст. за лит.)

Други състав. и ред.: Емилия Стайчева, Радостин Русев ; 

Нелма Вълчева. Литература за Теодор Траянов 1914–2007 г. : 

[Библиогр.] с. 294–327. 

6. ХРИСТИЯНСКА агиология и народни вярвания : 

Сб.  в  чест  на  ст.  н.  с.  Елена  Коцева  /  Ред.  кол.  Анисава Милтенова и др. – София : Изток-Запад, 2008. – 475 с. : с 

ил. – (БАН. Инст. за лит.)

Други  ред.:

 

Елена  Томова,  Радослава  Станкова  ; Библиогр. и рез. на англ. ез.

7.  ЧОВЕКЪТ  в  текста  =  L’Homme  dans  le  Texte  : 

Юбил. сб. в чест на Стоян Атанасов / Състав. Дина Ман-

чева,  Рая  Кунчева  ;  Ред.  кол.  Богдан  Богданов  и  др.  – 

София : УИ Св. Климент Охридски, 2008. – 499 с. – (СУ 

Св. Климент Охридски; БАН. Инст. за лит.)

Други ред.: Дина Манчева, Ивайло Знеполски, Рая Кун-

чева,  Весела  Антонова;  Библиогр.  с.  11–19;  Текст  на  бълг.  и 

фр. ез.


8. WORDS and Images : Iconicity of the Text = Слова 

и образы : Иконичность текста : [Сб.] / Ред. Тереса Доб-

жиньска, Рая Кунчева. – София : ИЦ Боян Пенев, 2008. 

–  384  с.  –  (БАН.  Инст.  за  лит.;  Inst.  Badań  lit.  Polskiej 

akademii nauk)


9

 

 

 

 

І.  ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Съставител, редактор, коментар

9. БЪЛГАРИСТИКА = BULGARICA : Информ. бюл. 

/ Състав. Анисава Милтенова, Никола Казански, Емилия 

Волева ; Ред. Анисава Милтенова. – София, 16, 17, 2008.

10. ЛИТЕРАТУРНА мисъл : Сп. за лит. теория, исто-

рия и критика / Ред. кол. Радосвет Коларов, Николай Аре-тов. – София, 2008, № 1, 2. – (БАН. Инст. за литература)

Други  ред.:  Пенка  Ватова  (от  кн.  2,  2008).  –  Рез.  на 

англ. ез.

11. ПУБЛИКАЦИИ на Института за литература 2007 

г. : Библиогр. бюлетин № 6 / Състав. и ред. Йонка Найде-

нова и др. – София : ИЦ Боян Пенев, 2008. – 78 с. – (БАН. 

Инст. за лит.)

Други състав. и ред.: Диана Ралева, Нелма Вълчева.


10

12.  ЧУЖДЕСТРАННА  българистика  през  ХХ  век  

Енцикл.  справочник  =  Bulgarian  studies  abroad  in  20-th 

century : Encycl. reference book / Ред. кол. Анисава Мил-тенова и др.; Предг. Анисава Милтенова. – София : АИ 

Проф. Марин Дринов, 2008. – 798 с.

Други  ред.:  Кръстина  Гечева,  Снежана  Милчева-Нико-

лова, Ива Георгиева-Чалъкова.

Авт.:  Христина  Балабанова,  Нина  Георгиева,  Миро-

слав  Дачев,  Радослава  Илчева,  Магда  Карабелова,  Анисава Милтенова,  Йонка  Найденова,  Диляна  Радославова,  Анна 

Стойкова, Елена Томова, Радослава Трифонова (Станкова).

11

 

  

 

СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРАОБЩИ ВЪПРОСИ

13.  РАДОСЛАВОВА,  Диляна.  Избрана  библиогра-

фия на Елена Коцева. // Християнска агиология и народни 

вярвания : Сб. в чест на ст.н.с. Елена Коцева / Ред. кол. 

Анисава Милтенова и др. – София, 2008, с. 22–26.

*  *  *


14.  ГАГОВА,  Нина.  Съдбата  на  Рилския  манастир 

през ХІV в. от гледна точка на неговия статут на ктитор-

ски манастир. // Slovo: Towards a Digital Library of South 

Slavic Manuscripts : Proceedings of the intern. conf. 21–26 

Feb. Sofia, Bulgaria = Слово: към изграждане на дигитална 

библиотека на южнославянски ръкописи : Докл. от меж-

дунар. конф. 21–26 февр. 2008, София, България / Под ред. 

на Хайнц Миклас и Анисава Милтенова. – София, 2008, 

с. 177–193.

15.  *GAGOVA,  Nina.  O  niektórych  przemilczeniach 

w  paleoslawystyce  w  czasach  socjalizmu.  //  Przemilczenia 

w  relacjach  międzykulturowych  /  Red.  J.  Goszczyńska,  G. 

Szwat-Gyłybowa. – Warszawa : 2008, s. 246–256.

16.  ГОСПОДИНОВ,  Данчо.  Героят  и  светецът.  // Християнска агиология и народни вярвания : Сб. в чест 

12

на ст.н.с. Елена Коцева / Ред. кол. Анисава Милтенова и 

др. – София, 2008, с. 319–329.

17.  ДИМИТРОВА–МАРИНОВА,  Димитринка. 

Кирил  и  Методий  и  формирането  на  етническото  съзна-

ние сред православните народи (върху материал от сред-

новековните славянски ръкописи). // Актуальні проблеми 

слов’янськой  филологіі:  лінгвистика  і  літературознав-

ство : Міжвузівський збірник наукових статей, ХV. – Київ, 

2008.


18.  ДИМИТРОВА–МАРИНОВА,  Димитрин-

ка.  Наративы  о  путешествиях  таврийских  болгар.  // Полікултурність,  діалог  и  злагода  :  Українські  реалиї.  – 

Мелитополь, 2008, с. 265–270.

19.  ДИМИТРОВА-МАРИНОВА,  Димитринка.  Св. 

Иван  Рилски  в  народните  предания  –  християнски  и 

предхристиянски  представи.  //  Християнска  агиология 

и народни вярвания : Сб. в чест на ст.н.с. Елена Коцева 

/  Ред.  кол.  Анисава  Милтенова  и  др.  –  София,  2008,  с. 

268–280.


20. ИВАНОВА, Климентина и др. Проектът „Хрис-

тиянска  агиология  и  народни  вярвания“  :  Постановка 

на въпроса : Предисловие / Климентина Иванова, Елена 

Томова. // Християнска агиология и народни вярвания : 

Сб.  в  чест  на  ст.н.с.  Елена  Коцева  /  Ред.  кол.  Анисава Милтенова и др. – София, 2008, с. 9–11.

21. ЙОРДАНОВА, Марина. Климентовото Похвално 

слово за Успение Богородично – текстологични наблюде-

ния. // Християнска агиология и народни вярвания : Сб. в 13

чест на ст. н. с. Елена Коцева / Ред. кол. Анисава Милте-нова и др. – София, 2008, с. 233–241.

22.  МИЛТЕНОВА,  Анисава.  За  Елена  Коцева.  // Християнска агиология и народни вярвания : Сб. в чест 

на ст. н. с. Елена Коцева / Ред. кол. Анисава Милтенова и 

др. – София, 2008, с. 19–21.

23. МИЛТЕНОВА, Анисава. Метаморфозата : (Един 

непубликуван  южнославянски  текст  от  ръкопис  Arundel 

527 от Британската библиотека в Лондон). // Християнска 

агиология и народни вярвания : Сб. в чест на ст.н.с. Елена 

Коцева  /  Ред.  кол.  Анисава  Милтенова  и  др.  –  София, 

2008, с. 404–416.

24. *МИЛТЕНОВА, Анисава. Проектът „Репертоар 

на старобългарската литература и книжнина с компютър-

ни средства“ и проблемът за дигиталните библиотеки. // Богослужебните книги – познати и непознати : Материа-

ли от науч. конф. „Методолог. проблеми по описанието на 

богослужебни кн.“ – София, 2008, с. 313–332.

25.  *МИЛТЕНОВА,  Анисава  и  др.  Схемы  анали-

тического  описания  рукописного  материала  и  проблема 

конвертации  различных  ИПС  (на  примере  „Репертори-

ум“ Института литературы БАН и „Веди“ НИОР БАН) / 

Анисава Милтенова, Вера Подковырова. // Современные 

информационные  технологии  и  писменное  наследие:  от 

древних  текстов  к  электронным  библиотекам  :  Между-

нар.  конф.,  Казань,  25–30  авг.  2008  г.  –  Казань,  2008,  с. 

181–190.


26.  ПЕТРОВА,  Мая.  За  култа  и  агиографската  тра-

14

диция на св. Марина. // Християнска агиология и народни 

вярвания : Сб. в чест на ст.н.с. Елена Коцева / Ред. кол. 

Анисава Милтенова и др. – София, 2008, с. 134–154.

27.  ПОДКОВЫРОВА,  Вера  и  др.  Метаданные  в 

системе  описания  средневековых  славянских  рукопи-

сей:  глоссарии,  тезаурусы  и  авторитетные  файлы  /  Вера 

Подковырова,  Анисава  Милтенова.  //  Slovo:  Towards  a 

Digital  Library  of  South  Slavic  Manuscripts  :  Proceedings 

of the intern. conf. 21–26 Feb. Sofia, Bulgaria = Слово: към 

изграждане  на  дигитална  библиотека  на  южнославянски 

ръкописи  :  Докл.  от  междунар.  конф.  21–26  февр.  2008, 

София, България / Под ред. на Хайнц Миклас и Анисава 

Милтенова.– София, 2008, с. 234–245.

28.  РАДОСЛАВОВА,  Диляна.  Службата  за  препо-

добната  Петка  в  българските  ръкописи  от  ХVІІ  век.  // 

Християнска агиология и народни вярвания : Сб. в чест 

на ст.н.с. Елена Коцева / Ред. кол. Анисава Милтенова и 

др. – София, 2008, с. 123–133.

29. СТАНКОВА, Радослава. Видинска служба за св. 

Петка  Търновска.  //  Християнска  агиология  и  народни 

вярвания : Сб. в чест на ст.н.с. Елена Коцева / Ред. кол. 

Анисава Милтенова и др. – София, 2008, с. 105–122.

30.  *STOIKOVA,  Ana.  Early  Slavic  Cults  in  the 

hagiology  of  the  First  Bulgarian  Kingdom.  //  Religijna 

mozaika  Balkanow  /  Ed.  Mariola Walczak-Mikolajczakowa. 

– Gniezno, 2008, s. 25–31.

31.  СТОЙКОВА,  Ана.  St.  George  the  Victorious.  // Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts : 

15

Proceedings  of  the  intern.  conf.  21–26  Feb.  Sofia,  Bulgaria  

=  Слово:  към  изграждане  на  дигитална  библиотека  на 

южнославянски  ръкописи  :  Докл.  от  междунар.  конф. 

21–26 февр. 2008, София, България / Под ред. на Хайнц 

Миклас и Анисава Милтенова.– София, 2008, с.

32.  ТОМОВА,  Елена.  Болгарский  святой  Иоанн 

Рыльский (культ и агиография). // Slovo: Towards a Digital 

Library  of  South  Slavic  Manuscripts  :  Proceedings  of  the 

intern.  conf.  21–26  Febr.  Sofia,  Bulgaria    =  Слово:  към 

изграждане  на  дигитална  библиотека  на  южнославянски 

ръкописи  :  Докл.  от  междунар.  конф.  21–26  февр.  2008, 

София,  България  /  Под  ред.  на  Хайнц  Миклас,  Анисава 

Милтенова.– София, 2008, с. 135–165.

33. ТОМОВА, Елена. Кирило-Белозерската редакция 

от  ХVІ–ХVІІ  в.  на  Търновското  проложно  житие  на  св. 

Иван Рилски. // Християнска агиология и народни вярва-

ния : Сб. в чест на ст. н. с. Елена Коцева / Ред. кол. Аниса-

ва Милтенова и др. – София, 2008, с. 38–49.

34. TOMOVA, Elena. Leposlovje in folklora v poucevanju 

slovenskega jezika (Plovdivska univerza, Bolgarija). // Obdob-ja 25. Metode in zvrsti & Književnost v izobraževanju – cilji, 

vsebine, metode. – Ljubljana, 2008, s. 271–275.

*  *  *

35.  АТАНАСОВА,  Десислава.  Разпространението на произведенията за архангел Михаил в старата българ-

ска книжнина. // Старобългаристика = Palaeobulgarica

2008, № 2, с. 103–115.

Рез. на англ. ез.16

36. ATANASOVA, Desislava. The Slavonic translation 

of Latin Vita of St. Anastasia the Widow and her companion 

St. Chrysogonus. // Scripta & e-Scripta, Vol. 5, 2007 [2008], 

p. 117–129.

37.  GETOV,  Dorotei,  et  al.  The  Unedited  Oktoechos 

Canons  for  Prophets  and  Martyrs  in  the  Byzantine  and 

Slavonic Tradition. Dorotei Getov, Maria Yovcheva. // Byzan-tinoslavica, LXVI, 2008, № 1–2, p. 139–166.

Рез. на англ. ез.

38. ЙОВЧЕВА, Мария. Българската редакция на слу-

жебния Миней през ХІІІ в. // Старобългарска литература

37–38, 2007 (2008), с. 3–18.

Рез. на англ. ез. – С бел. и библиогр.

39.  ЙОВЧЕВА,  Мария.  Возникновение  славянских 

служебных  миней:  общие  гипотезы  и  текстологические 

факты. // Scripta & e-Scripta, Vol. 6, 2008, p. 195–232.

40. КОЙЧЕВА, Регина. В света на палеославиката – 

с дарба и ерудиция : (Проф. Георги Попов на 65 години). // 

Старобългарска литература, 39–40, 2008, с. 3–15.

Рез. на англ. ез.

41.  КОЙЧЕВА,  Регина.  Паметта  като  смислообра-

зуващ фактор в покайната химнография на епископ Кон-

стантин  Преславски.  //  Старобългарска  литература

37–38, 2007 [2008], с. 19–25.

Рез. на англ. ез. – С бел. и библиогр.

42. КОЙЧЕВА, Р. А. Построение смыслового и сти-

листического  единства  песни  в  великопостных  канонах 

Константина Преславского. // Труды отдела древнерусской 17

литературы  :  Т.  58.  К  70-летию  Гелиана  Михайловича 

Прохорова. – Санкт Петербург, 2008, c. 163–173.

43.  МИЛТЕНОВА,  Анисава.  Раннехристианское 

„Поучение о десяти Божиих заповедях“ и его славянские 

переводы. // Труды отдела древнерусской литературы : Т. 

58. К 70-летию Гелиана Михайловича Прохорова. – Санкт 

Петербург, 2008, с. 458–493.

44.  MILTENOVA,  Anissava.  Maria  Spasova  at  60  : 

Personalia. // Scripta & e-Scripta, Vol. 6, 2008, p. 389–394.

45.  MILTENOVA, Anissava.  Metadata  and  Electronic 

Catalogs  of  Slavic  Manuscripts: A  Multilingual  Web-Based 

Terminological  Resource  for  Medieval  Slavic  Studies.  // Scripta & e-Scripta, Vol. 6, 2008, p. 83–104.

46.  MILTENOVA,  Anissava  et  al.  The  Slavonic 

Translation  of  „Paralipomena  Ieremiae“  Accorging  to  the 

Copy in Palimpsestus Sinaiticus / Anissava Miltenova, Yavor 

Miltenov. // Jews and Slavs : Vol. 20. The Holy Land and the 

Manuscript Legasy of Slavs / Ed. by Wolf Moskovich et al. – 

Jerusalem-Sofia, 2008, p. 227–253.

47.  MILTENOVA,  Anissava  at  al.  Slovo:  Towards 

a  Digital  Library  of  South  Slavic  Manuscripts:  Research 

Cooperation  and  Networking  between  Austria  and  South-

Eastern  Europe  /  Anissava  Miltenova,  Elena  Tomova.  // 

Scripta & e-Scripta, Vol. 6, 2008, p. 9–22.

48. МИЛТЕНОВА, Анисава. „Сръбско-българска вза-

имност във византийския свят през ХІІІ век“ : Трета бъл-

гаро-сръбска интердисциплинарна конференция (Белград, 18

30  октомври  2008  г.).  //  Българистика  =  Bulgarica,  17, 

2008, с. 63–66.

49. ПЕТРОВА-ТАНЕВА, Мая. œ T¡áw äðîyãàà ìc¡í¸öà 

хà ðàD, å¸ æå ïýò¸¬ ¸ хâàëà âüçDý wáðýòà¬ò± ñå : Once Again 

on  the  Cult  and  Hagiographic  Texts  about  St.  Paraskeve/

Petka of Rome in the South-Slavic Middle Ages. // Scripta & 

e-Scripta, Vol. 6, 2008, с. 325–350.

50. СТАНКОВА, Радослава. Химнографските книги, 

преведени от Кирило-Методиевите ученици, в сръбската 

книжовна традиция от ХІІІ–ХІV в. // Кирило-Методиевски студии  :  Т.  17.  Проблеми  на  Кирило-Методиевото  дело 

и  на  българската  култура  през  ІХ–Х  век.  –  София,  2007 

[2008], с. 673–686.

Рез. на англ. ез.

51.  ТОМОВА,  Елена.  Оболенската  редакция  на  хро-

нографски текст за св. Иларион Мъгленски. // Старобългарска литература, 37–38, 2007 [2008], с. 177–186.

Рез. на англ. ез. – С бел. и библиогр.Каталог: images -> pdf
pdf -> Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
pdf -> 2016 жыл, сәрсенбі
pdf -> Сборник статей Международной научно-практической конференции к 80-летию Государственного музея искусств рк имени А. Кастеева Алматы 2015
pdf -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
pdf -> Расти, яблонька, цвети, нежная! Радуй людей плодами своими, а мы постараемся подарить
pdf -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!

жүктеу 404.12 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет