Лық сәттер енгізгісі келедіжүктеу 4.1 Mb.
Pdf просмотр
бет1/30
Дата02.02.2017
өлшемі4.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

САЯХ


А

Т

Сергей Бондаренко осылайша өміріне есте қа лар-лық сәттер енгізгісі келеді. Кәмелетке биыл толған ол 

2010 жылы 9-сыныпты бітірген соң, Алматы по ли-

графия колледжіне оқуға түскен. Бірақ бір себеппен 

оқу дан шығып қалыпты. Электронды техника бойынша 

аз-маз білімі бар Сергей Алматыдан жұмыс таба ал-

маған. Енді алдағы жазы ермексіз өтпесін деп, саяхат 

жа самақшы. Бұған ата-анасы қарсы емес. Достары да 

оның идеясын қолдағанымен, ешқайсысы Сергеймен 

бірге жаяу жиһан кезуге бел бумаған. Алматылық 

«Дон Кихоттың» сапары үш күннен соң басталады. Ол 

жолға артық киім-кешек, су өткізбейтін күрте, жалын 

тұтататын құралдар, пышақ пен балта, компас пен 

қалбырға салынған тағамдар әзірлеп қойған. Мәскеуге 

жеткен соң саяхатшы кері қарай автокөлікпен қайтуды 

ойлап отыр. «Алаш айнасы» басылымы Сергейге жиі 

хабарласып, халін біліп отыратын болады.Сергей БОНДАРЕНКО, 

саяхатшы:

– Достарымның көбі ата-анасы рұқсат бермеген 

соң маған ере алмайтын болды, бірқатарының 

оқуы бар, енді бірі жұмыс істейді. Ал менде оқу да 

жоқ, жұмыс та жоқ, боспын. Бірақ саяхатқа күй зел-

геннен емес, әсерлі демалысты бастан кешу ние-

тімен шыққалы отырмын. Бала кезімде атам екеуміз 

Ал матыдан Мәскеуге дейін мәшинемен барғанбыз, 

сон дықтан жолдың қандай екенін, жолымда қан-

дай елді мекендер кездесетінін шамамен елесете 

ала мын. Дегенмен бұрын-соңды жаяу сапар шегіп 

көрген емеспін. Қазір Ресейде көрсетілетін теле ар-

на лардың өкілдіктерінің назарын өзіме аударып 

отыр мын, себебі ресейліктер көрсе, мені қарсы 

алып, көмектеседі деп ойлаймын. Жол бойындағы 

қиындықтан, жалғыздықтан қорықпаймын. 

Болатбек МҰХТАРОВ

Алматыдан 

Мәскеуге жаяу 

сапар шекпек

ОЙ-КӨКПАРШенеуніктерді қызметтен босатқан немесе ауыстырған жағдайда оның жұмысын алдымен прокурорлық тексеруден өткізу керек пе?

«Қолжетімді баспана - 2020» мем ле-

кеттік бағ дар ла ма сының қабыл дан ғанына бір 

жыл толмаса да, халықтың оған деген қы-

зығушылығы күн сайын артып келеді. Әсіресе 

тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы пәтер 

сатып ала мын деушілер көбейді. Қолжетімді 

баспананың сұранысы ұсы ныстан екі-үш 

есе артық. Алайда оның барлығына бір-

дей үй беру мүмкін болмай тұр. Себебі тиісті 

мемлекеттік ор гандар мен облыс әкімдіктері 

арасында нақты үйлестіру жұ мысы дұрыс 

атқарылмай жатыр. Бұдан басқа, Б.Рысқалиев 

сын ды экс-әкімдердің кесірінен халықтың жері 

жекеменшікке өтіп кеткен. Енді қолжетімді 

баспана салу үшін ол жерді мем лекеттің мен-

ші гіне қайтару қажет. Кеше Үкіметтің се лек-

торлық кеңесінде Премьер-министр Серік Ах-

метов оның бар лығын ашып, қаржыны игере 

алмай жатқан аймақтардың ақ шасын өзге 

өңірлерге таратып беруді тапсырды.

Жалғасы 3-бетте 

ЕКІ ОБЛЫС БАСПАНАНЫҢ 

БІР ШАРШЫ МЕТРІН ДЕ САЛҒАН ЖОҚ

Министрлер Кабинетінің кешегі отырысын 

ба сы нан бас тайтын болсақ, мінберге, ең ал ды-

мен, «Қол жетімді бас пана – 2020» мемлекеттік 

бағ дар ла ма сының  әкім шісі,  яғни  осы  жұмысқа 

жа уапты ай  мақтық даму вице-министрі Серік 

Нокин ша қы рылды. Оның сөзіне сен сек, жылдың 

ба сынан бері бағдарламаның барлық қар жы-

лан дыру тетіктері («Самұрық-Қазына» қоры, 

Қазақстанның ипоте ка лық компаниясы және 

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі. – Авт.) арқылы 

117,3 млрд теңге бө лінді. «Жалпы, 1 млн 900 

мың шаршы метр тұрғын үй пай 

далануға 

берілді», – дейді С.Нокин. Әлбетте, ми нистрлік 

бұл «же тістікке» өткен жылдан қалып қойған пә-

тер лер дің арқасында жетіп отыр. Дегенмен осы-

лайша «Қолжетімді баспананың» бір жылдық 

жоспары – 6,6 млн шаршы метрлік межесіне 

жете аламыз деп те айта алмаймыз. Себебі 

республикалық бюджеттен ха лық баспанасын 

салуға бөлінген біраз қаражат иге ріл мей жатыр. 

Былайша айт 

қанда, құ 

рылыс жұ 

мыстары 


басталған да жоқ. Мәселен, әкім діктерде пәтер 

кезегінде тұрған азаматтар үшін жал дамалы бас-

пана салуға биыл 17,5 млрд теңге қа-

растырылған. Мамырдың 1-іне дейін 

аударылған 3,5 млрд-тың 600 млн тең 

гесі 


игерілмей қалды.  Маң 

ғыстау  мен  Оң түс тік 

Қазақстан облыстары сол қа ражаттың бір тиы-

нын да жұмсаған жоқ. Ал  осы жыл дың ая ғына 

дейін әкімдік кезегінде тұрған аза маттар үшін 

285 мың шаршы метр баспана салынуы тиіс. 

Алматы

+22..  +24о

+20..  +22

о

+8 ..+10


о

+6..  +8


о

Астана


АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

...дедім-ай, ау!

-бетте

3

ИƏЖОҚ

– Елімізде республикалық, облыстық, 

аудандық деңгейдегі мыңдаған шенеунік 

бар. Оларды біз саяси һәм әкімшілік 

шенеуніктер деп бөлгенімізбен, әрқайсысы 

өз әлетінше мәселе шеше алады. Тіпті 

осылардың едәуір бөлігі қаржымен жұмыс 

жасайды. Яғни әр шенеуніктің қолында 

билік бар деген сөз. Бірақ та мемлекеттік 

қызметкердің бәрін дерлік қызметтен 

босатқан немесе ауыстырған жағдайда 

прокурорлық тексеруден өткізу мүмкін 

емес. Бұл бір жағынан алсаңыз, заңға да 

қайшы сияқты. Екінші жағынан, қызметте 

ешқандай олқылығы жоқ мемлекеттік 

қыз меткер белгілі бір себептермен жұ мыс-

тан босайтын болса, оны тексеріп әуре леу-

дің қажеті қанша? Үшінші жағынан ал-

саңыз, біз егер осы прокурорлық тексеруді 

заң дастыратын болсақ, оны кейбіреулер 

саяси мақсатына пайдаланып кетуі әбден 

мүмкін. 


– Шенеуніктерді қызметтен босатқан 

немесе ауыстырған жағдайда оның 

жұмысы міндетті түрде прокурорлық 

тексеруден өтуі тиіс. «Мұндай тексеріс 

жүргізу, әрбір шенеуніктің ісін қопару 

мүмкін емес» деген секілді пікірлер 

айтылып жүр. Әрине, бұл істің қиын-

шылықтары өте көп болуы мүмкін. Бірақ 

дер кезінде бұл істі жолға қоя алсақ, 

шенеуніктерді лауазымына қатысты 

бөліп, жүйелеп тексеру тәртібін жасауға 

болады деп ойлаймын. Бәрін жаппай 

тексеру мүмкін емес, болған жағдайда 

таңдау арқылы бұл жұмысты қолға алуға 

болады. Мәселен, Салық комитеті  әр үш 

жыл сайын кез келген жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктерді, түрлі фир-

малар мен өндіріс орындарын тексеріп 

отырады ғой. Кез келген ЖШС үш жылда 

бір мәрте өздерін міндетті түрде тек-

серетінін жақсы біледі. 

Қыз меттік тағын жиі ауыстырып, бірде ойда, бірде 

қыр да жүретін шенеуніктердің атқарған жұмысын 

жан-жақты тексеріп отырмыз ба? Жоқ. Осының 

салдарынан кейбір шенділеріміз қазақтың бар 

бай лығының қаймағын қана ішіп, шетел асып 

кетті. Ауа қармап біз қалдық. Осы ащы 

шын дық айтылған сайын әркімнің кө ке-

йін де «шенеуніктерді қызметтен бо сат-

қан немесе ауыстырған жағдайда 

оның жұмысын алдымен про ку рор-

лық тексеруден өткізу керек пе?» 

де ген сауал тұратыны хақ. Біз сол 

сауалды мамандардың талқы-

сына салып көрген едік. Са рап-

шы лардың пікірі қақ жа рыл-

ды... 

Хиуаз 


Доспанованың аты 

Атырау әуежайына 

берілсе...

Әйелдің әйелге 

үйлену қасіреті 

бізге де жеткені ме?

Алаш пен 

айтысты ажырату 

мүмкін емес

-бетте

-бетте

-бетте

2

25

Жеңіс  ҚАСЫМБЕК:

ДАТ!

Біз әуе компанияларын 

жан-жақты тексеріп, 

олардың санын 

қысқартатын боламыз

151,10

195,96

24,58

15091,62

1002,39

1434,50

4,82

1,29

1413,32

102,15

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Марат ШИБУТОВ, саясаттанушы:

Қызықты арифметика:

Бір қырғыз дегеніміз – қырғыз.

Екі қырғыз дегеніміз – үкіметтік 

емес ұйым.

Үш қырғыз дегеніміз – саяси пар-

тия.


Төрт қырғыз дегеніміз – шеру.

Бес қырғыз дегеніміз – рево лю-

ция.

(facebook-тегі жеке 

парақшасынан)

А с т а н а   у а қ ы т ы м е н   1 8 : 0 0   б о й ы н ш а

Өзінің үйі бар әкім 

өзгенің күйін ұға ма?!

Дәурен БАБАМҰРАТ, 

саясаттанушы:

Нұрлан СЕЙДІН, 

тарих ғылымының кандидаты:

бетте

6

Алматылық жас жігіт туған 

қаласынан 

Ресей 

астанасына 

дейін жаяу әрі 

жалғыз жүріп 

шықпақшы. 

Саяхатшы бұл 

сапарына 

жаздың үш 

айы түгел 

кетеді деп 

отыр.

№78 (989) 

15 мамыр, сәрсенбі

2013 жыл


Арман АСҚАР

Абай ОМАРОВ (коллаж)tengrinews.kz 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e

e

ee

--

--

-

m

m

m

m

m

a

a

a

a

i

i

i

i

l:

:

::

:

:

 

ii

i

n

n

n

n

n

n

f

f

f

f

f

f

o

o

oo

o

@

@

@

@

@

@

аа

а

а

аа

ll

l

ll

a

a

a

a

aa

s

s

s

s

hainasy.kz

СА

ЯХАТАТ

АТ

АТТ

АТ

Сергей Бондаренко осылайша өміріне есте қа лар-лық сәттер енгізгісі келеді. Кәмелетке биыл толған ол 

2010 жылы 9-сыныпты бітірген соң, Алматы по ли-

графия колледжіне оқуға түскен. Бірақ бір себеппен 

оқ

оқоқ

оқ

оо

у 

у у 

да

дд

н шығып қалыпты. Электро

ро

ро

роро

ро

нднд

нд

нднд

нд

ыы

ы

ыы

ы

тете

те

тет

е

хнхн

хн

хнн

ик

икик

ик

ка 

а

аа

бо

боо

бо

ойы

йы

йыйы

йы

ынш

нш

ншн

а 

а а 

а 

аа

аз

аза

аз

аз-аз білімі бар Сергей Алм

м

м

мм

ат

атат

т

ататыд

ыд

ыдыд

ыд

ыан

ан

анан

ан

аж

ж

жж

ж

ұмұм

ұм

ұмұм

ыс

ысы

ыс

тт

т

тт

т

абаб

а

абаб

а

аа

а

алал

ал

---

маған. Енді алдағы жазы ермексіз өтпесін деп, саяхат 

жа самақшы.  Бұған ата-анасы қарсы емес. Достары да 

оның идеясын қолдағанымен, ешқайсысы Сергеймен 

бірге жаяу жиһан кезуге бел  бумаған. Алматылық 

«Дон


н

н

нн

К

КК

К

Ких

их

хх

х

оттыың»

ң

ңң

сап


п

ар

арар

ар

рар

ы үш


үш

ү

үк

к

үнү

ү

үү

нен соң басталады. Ол 

жо

о

оо

о

олғ

лғ

лғлғ

лғ

лға

а

аа

а

аар

ар

арар

ар

тыты

ты

тыты

ты

қ қ 

қ 

қ қ

қ

кики

ки

кк

ки

імм

м

мм

кк

к

кеш

еш

ешеш

еш

ешек

ек

екк

,

,,

,

сусу

су

сусу

су

өө

ө

өө

ө

ткк

к

тктк

тк

іззз

збейтін күрте, жалын 

тұтататын құралдар, пышақ пен балта, компас пен 

қалбырға салынған тағамдар әзірлеп қойған. Мәскеуге

жеткен соң саяхатшы кері қарай автокөлікпен қайтуды

ойлап отыр. «Алаш айнасы» басылымы Сергейге жиі

хабарласып, халін біліп отыратын

ын

ынын

ын

ббол

о

оо

о

ады.Сергей БОНДАРЕНКО,

саяхатшы:

– Достарымның көбі ата-анасы рұқсат бермеген 

соң маған ере алмайтын болды,  бірқатарының 

оқ

қ

қ

қ

уы

у

у

 бар, енді бір

р

р

р

і жұмыс істейді. Ал менде оқу да 

жо

жо

жо

жо

жо

жо

қ,

қ,

қ,

қ,

қ,

қ,

ж

ж

ж

ж

ж

ж

ұм

ұм

ұм

ұм

ұм

ұ

ыс

ы

ыс

ыс

ы

ы

т

та 

а

а

а

а

жо

жо

жо

жо

жо

жо

қ,

қ,

қ,

қ,

қ

қ,

б

б

б

б

ос

ос

ос

ос

ос

ос

пы

пы

пы

пы

пы

пы

н.

н.

н..

н.

Б

Б

Б

Б

ірақ саяхатқа күй зел-

геннен емес, әсерлі 

іі

демалысты бастан кешу ние-

тімен шыққалы отырмын. Бала кезімде атам екеуміз 

Ал матыдан  Мәскеуге  дейін  мәшинемен  барғанбыз, 

сон дықтан жолдың қандай екенін, жолымда қан-

дай елді мекендер кездесетінін шамамен елесете 

ала мын.  Дегенмен  бұрын-соңды жаяу сапар шегіп 

кө

к

к

к

рген емеспін. Қазір Ресе

е

е

е

е

йд

йд

йд

йд

йд

йд

е

е 

е

е 

е 

е

кө

кө

кө

ө

ө

рс

р

рс

рс

рс

р

ет

ет

ет

т

ет

т

іл

іл

іл

іл

іл

іл

ет

ет

ет

ет

е

ін

ін

ін

т

т

тт

т

т

ел

ел

ел

ел

ел

е

е

е 

е

е

е 

ар

ар

ар

ар-

--

-

н

н

на лардың өкілдіктерінің

н

н

н

н

наз

аз

аз

аз

а

з

ар

ар

ар

ар

а

ын

ын

н

н

ө

ө

өзі

зі

зі

з

зі

зі

ме

ме

ме

а

а

а

уд

уд

уд

уд

уд

ар

ар

ар

а

а

ып

ып

ып

п

п

п

 

отыр мын,  себебі  ресейліктер көрсе, мені қарсы 

алып, көмектеседі деп ойлаймын. Жол бойындағы 

қиындықтан, жалғыздықтан қорықпаймын. 

Бо

о

о

о

латбек МҰХТАРОВ

ОЙ-КӨКПАР«Қолжетімді баспана - 2020» мем ле-

кеттік бағ дар ла ма сының  қабыл дан ғанына  бір 

жыл толмаса да, халықтың

ың

ың

ың

ың

ң

о

о

о

оға

ға

ға

ғ

ғ

ғ

н

н

н

де

де

д

де

д

де

ге

ге

ге

н қы

қы

қы

қы

қы

қы

-

зығушылығы күн сайын

н

н

н

н

н

а

а

а

а

а

рт

рт

рт

рт

р

рт

ып

ып

ып

ып

п

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 4.1 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет