Үлгілік оқу жоспары білім берудің коды мен бейіні: 1100000 – Көлік (сала бойынша) Мамандығыжүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата14.09.2017
өлшемі0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6

Жалпы   кәсіптік   модульдер 

БК 6.  

Кәсіптік этика және  

қатынасу 

психология

сы ережесін 

сақтау  

ЖКМ 01.  

Кәсіптік 

қызмет 


психология

сы және 


этикасы 

Бұл 


модуль 

жұмыстың 

нәтижелілігін  сипаттайды  және 

кәсіптік  этика  және  қатынас  

психологиясы  режесін  сақтауға 

көмек  көрсететін  білім  және 

білікті алуға мүмкіндік береді. 

Білім алушы модулді зерделегенде 

келесі  негізгі  білімді  игере  алуы 

тиіс: 


психологиятуралы жалпы 

мәліметтер; 

қатынас құралдары, түрлері, 

функциялары;   

серіктестік әңгіме жүргізу 

қағидаттары;  

түсінік, тарихы, назначение этика 

тағайындауы;  

ұжымда өзара қатынас этикасы;  

заманауи  этикет нормасы мен 

ережесі.  

Білім  алушы  келесілерге  қол 

жеткізуге 

мүмкіндік 

беретін 

жұмысты орындау үшін маңызды: 

кәсіптік қызметте тиімді қатынас 

тәсілдері мен техникасын қолдану; 

тұлғааралық қатынас үрдісінде 

өзіндік реттеу тәртібі тәсілдерін 

қолдану; 

сөйлеу этикеті, кәсіптік қызмет 

мәдениетін сақтау. 

Оқу нәтижесі: А) Осуществлять профессиональное общение с соблюдением 

норм и правил делового этикета 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Әріптестер, әкімшілік, өндіріс үрдісінде 

серіктестіктермен қатынаста негізгі этикалық нормаларды   

біледі.   

2.

 Тұлғаның ерекшеліктеріне кәсіптік қызмет және 

тәртібінде олардың көріністеріне психологиялық сипаттама 

береді; 

3.

 Өзінің көзқарасын түзету түрінде  дәйекті түрде  

қорғайды. 

4.

 

Іскерлік беделді  қолдайды, іскери адам имиджін жасайды және сақтайды. 

Оқу нәтижесі: Б) Тұлғааралық қатынас үрдісінде тәртіп өзіндік реттеу 

тәсілдерін пайдалану  

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Өз тәртібін адамгершілік көзқарас тұрғысынан бағалайды.  

2.

 Топта өзара әрекет етеді, әлеуметтік-рөлдік қатынасты 

қабылдайды. 

3.

 

Қатынас психологиясы, тұлғааралық қатынас үрдісінде жанжалтану білімін қолданады.  

4.

 Еңбек қызметі үрдісінде пайда болған мәселелерді 

шешуде конфликтілік жағдайды алдын ала біледі. 

Оқу нәтижесі: В) Кәсіптік қызмет мәдениеті, сөйлеу этикетін сақтау 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Өндірістік жағдайларда дәлелдеме тәсілдері, сұраныс 

беру, қатынас түрлері білімдерін көрсеетеді  . 

2.

 

Сөйлеу мәдениеті талаптарын ақтап ауызша және жазбаша ақпаратты береді. 

3.

 Кәсіптік міндеттерді қою мен шешуге қажетті ақпаратты 

іздеу, талдау және бағалаудыжүргізеді  

БК 7.  

ЭлектргазбЖКМ 02. 

Еңбекті 


Бұл  модуль  негізгі  өндірістік 

қызметті 

қауіпсіз 

орындауға 

Оқу нәтижесі: А)  Негізгі өндірістік қызметті қауіпсіз орындау  


18 

 

  

ен  пісіру 

жұмыстары

, еңбекті 

қорғау 

және 


қоршаған 

орта  


қауіпсіздігі

н 

қамтамасыз ету   

қорғау 


және 

өнеркәсіп-

тік 

экология негіздері 

қажетті  білімжәне  ғдылардылуға 

мүмкіндік береді. 

Білім 


алушы 

 

модулды зерделегенде  келесі  негізгі  білімді 

игеруі тиіс: 

қауіп түрлері және бағалау; 

еңбекті қорғаудың құқықтық және 

ұйымдастырушылық сұрақтары; 

қауіпсіздік техникасы негіздері; 

өндірісте  қайғылы  оқиғалардың 

негізгі себептері; 

Табиғи 

және 


техногендік 

факторлардың  Жер  биосферасына 

әсер ерекшеліктері; 

қазіргі  замандық  экологиялық 

мәселелер; 

қоршаған  ортаны  қорғау  туралы 

заң; 

табиғи    ресурстарды  ластау  және жұқартудан 

қоршаған 

ортаны 

қорғау  құралдары,  әдістері  және негізгі қағидаттары  

 Білім алушы келесіні қол 

жеткізуге мүмкіндік беретін 

жұмысты орындағаны маңызды: 

негізгі  өндірістік  қызметті  қауіпті 

орындау; 

Қоршаған  ортаны  қорғау  туралы 

заңға  сәйкес  өндірістік  үрдісті 

ұйымдастыру. 

 

Бағалау өлшеулері: 

1.

 Өндірісте қайғылы оқиғалардың негізгі себептері, 

ультракүлгін және инфрақызыл сәулелену әсері, 

электромагнитті және жылу әулелену, адам ағзасына жарық 

радиациясы білімдерін көрсетеді. 

2.

 

 Жұмысты  қауіпсіз жүргізу техникасы мен ережесі өрт және  электр қауіпсіздігі ережесі; санитарлық-гигиеналық 

нормалар, электргазбен дәнекерлеу жұмысы кезінде бөлінетін 

зиянды заттар туралы білімдерін көрсетеді. 

3.

 Өндірістік санитария нормалары: өндірістік жайларда 

ауа орта жағдайы; өндірістік жарықтану, шу және  вибрация; 

зиянды сәулелену және одан қорғану, жайларды желдету 

нормаларын көрсетеді. 

4.

 

Жеке қорғану құралдары, өрт сөндіру құралдары, дәнекерлеу жұмысын орындаған  кезінде  өндірістік жарақат 

алса алғашқы көмек көрсетудіқолдана біледі. 

5.

 

Металл  емес материалдармен жұмыс істегенде қауіпсіздік ережесін сақтайды. 

Оқу нәтижесі: Б) Қоршаған ортаны қорғау Заңына сай өндірістік үрдісті 

ұйымдастыру  

 

1. 

Қоршаған ортаны қорғау Заңын білетіндігін көрсетеді. 

Табиғи  ресурстарды ластау және жұқартудан қоршаған 

ортаны қорғау құралдары, әдістері, қағидаттары, табиғи 

және техногендік факторлардың Жер биосферасына әсері 

ерекшеліктері, қоршаған ортаны қорғау туралы заң 

білімдерін көрсетеді. 

2.

 Қоршаған ортаны қорғау туралы заңға сай өндірістік 

үрдісті ұйымдастыра біледі. 

БК 

8.  


Электргазб

ен    пісіру 

ЖКМ 03. 

Материал-

тану 

Бұл  модуль түрлі тағайындау дәнекерлеу конструкцияларына 

металл іріктеуді орындауға 

Оқу нәтижесі: А)  конструкциялар мен бұйымдарды дайындау үшін 

конструкциялық  материалдарды тағайындалуына және пайдалану 

жағдайына қарамай таңдау 


19 

 

  

жұмыстары

н  орындау 

үшін  


материалда

р іріктеу 

қажетті білім мен білікті алуға,  

металды термикалық өңдеуге 

таңдау, коррозиядан металл 

бұйымдарды қорғау түрлерін 

анықтау, металл емес және  электр 

оңашаландыру материалдарын 

қолдану саласын білу, электр 

өткізуші  материалдарды таңдауға 

мүмкіндік береді . 

Білім алушы  модулды 

зерделегенде келесі негізі білімді 

игеруі тиіс: 

-

 

теміркөміртекті қорытпа 

құрылысы, 

құрылымы 

және 


тағайындауы; 

-

 термикалық  өңдеу  түрлері 

мен  тағайындалуы; 

-

 

түсті металдар 

мен 


қорытпалардың 

қасиеті, 

құрылымы және тағайындалуы; 

-

 инструменталды 

болат 


және  қатты  қорытпалар  қасиеті 

мен тағайындалуы; 

-

 

химиялық  және    электр химиялық  коррозия  үрдістерінің 

ерекшеліктері; 

-

 

металл емес, 

электр 


оңашаландыру 

және 


электр 

өткізгіштік 

материалдардың 

қасиеті, 

құрылымы 

және 


тағайындалуы. 

-

 Білім  алушы  келесілерге 

қол  жеткізуге  мүмкіндік  беретін 

жұмысты орындау үшін маңызды: 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Конструкция немесе деталь дайындалған материалдың 

маркасын анықтау, олардың  технологиялыққасиеті және 

химиялық құрамын сипаттау. 

2.

 Темір-көміртегі диаграммасын оқиды. 

3.

 Көміртек құрамына қарамай қорытпа қасиетін 

талдайды  

4.

 

Болат пен шойын қасиетінің салыстырмалы талдауын береді. 

5.

 Көміртек  және температураның құрамына қарамай 

теміркөміртекті қорытпа Fe-C құрылымын  диаграмма 

бойынша анықтайды. 

Оқу нәтижесі: Б) термиялық өңдеуді таңдау   

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Материалдар  мен қорытпалар құрылымы мен қасиетіне термиялық өңдеу әсерін түсінеді. 

2.

 Термиялық  өңдеуге қарамай металдар мен 

қорытпалардың сипатты құрылымын біледі. 

3.

 

Пайдалану жағдайына қарамай металдар мен қорытпаларды  химиялық-термиялық өңдеу үрдістерімен 

кезеңдерін топтастырады. 

4.

 

Термиялық  өңдеудің негізгі  параметрлерін түсінеді.  5.

 

Термоөңдеу түріне қарамай химиялық-термиялық өңдеу жүргізу үшін жабдықтың тағайындалуын анықтайды. 

Тағайындау түріне қарамай түрлі материалдарды 

термоөңдеуді анықтайды. 

Оқу нәтижесі: В) Материалдарды тағайындалуы және пайдалану жағдайына 

қарамай  бұйымдар дайындау үшін түсті металдар мен қорытпалар  таңдау 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Неден жасалған бұйымның түсті металдар мен 

қорытпаларды белгілеуі,  химиялық құрамы және қорытпа 

қасиетін сипаттау бойынша, олардың  технологиялық қасиеті 

және химиялық құрамын анықтайды. 

2.

 

 Химиялық құрамына қарамай қорытпа қасиетін талдайды.  

3.

 Таза түсті цветных металдарды балқыту 

температурасын біледі. 20 

 

  

-

 конструкциялар 

мен 


бұйымдарды 

дайындау 

үшін 

конструкциялық    материалдарды тағайындалуына  және  пайдалану 

жағдайына қарамай таңдау; 

-

 

термикалық  өңдеу  түрлерін таңдау; 

-

 материалдарды 

тағайындалуы  және  пайдалану 

жағдайына  қарамай    бұйымдар 

дайындау үшін түсті металдар мен 

қорытпалар  таңдау; 

-

 детальды 

механикалық 

өңдеуге 

құралдарды 

таңдаған 

кезде  инструменталды  болаттар 

мен  қатты  қорытпаларды  белгілеу 

бойынша 


олар 

қандай 


технологиялық 

өңдеуге 


тағайындалғанын  анықтау;  

-

 бұйымның 

коррозиядан 

қорғауын  оның  түріне  қарамай  

қорғау  әдістерін  іріктеу  және 

анықтау; 

-

 металл  емес  материалдың 

түрлерін  тағайындауы  бойынша 

айыра білу; 

-

 электроңашаландыру  және 

электрөткізгіштік  материалдарды 

тағайындауды  белгілеу  бойынша 

ажырату .    

 

4.Негізгі компонентіне қарамай түсті металдар қорытпасын топтайды. 

Оқу нәтижесі: Г) Детальды механикалық өңдеуге құралдарды таңдаған кезде 

инструменталды болаттар мен қатты қорытпаларды белгілеу бойынша олар 

қандай технологиялық өңдеуге тағайындалғанын  анықтау 

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Инструменталды  болатты белгілеуді анықтайды.  2.

 

Инструменталды болатты белгілеу, олардың қасиеті мен тағайындалуының салыстырмалы сипаттамасын 

орындайды.  

3.Технологиялық үрдіс бойынша инструменталды болатты 

белгілеу бойынша кесетін  инструментті таңдайды. 

Оқу нәтижесі: Д) бұйымды түріне қарамай жемірленуден қорғау әдістерін 

анықтау және іріктеу 

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Жемірлену түріне қарамай металдың сыртқыәсерінен түрін жіктеп бөледі. 

2.

 Жемірленудің алдын алу үшін қорғаныш жабуы әсері 

тетігін біледі. 

3.

 

Берілген  қорғаныш материалдары бойынша қорғау жүргізілетін жемірлену түрін анықтайды, коррозиядан 

бұйымдықорғау әдісін таңдауды негіздейді.  

4.Деталдар  мен бұйымдарды и изделий от коррозиядан 

қорғау үшін материалдар мен жабындарды таңдайды. 

Оқу нәтижесі: Ж) Тағайындауы бойынша металл емес материалдың түрлерін 

айыра білу 

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Тағайындауы  бойынша металл емес материалдар түрін жіктейді. 

2.

 Металл  емес материалдардың түрлерін біледі. 

3.

 Техникада  металл емес материалдардың қолданылу 

перспективасы туралы түсінік біледі. 

4.

 

Ұнтақтық металлурги бұйымдарын алу әдістерін іледі. 5.«Қосу ток» туралы түсінік бар. 

Оқу нәтижесі: И) Электроңашаландыру және электрөткізгіштік 

материалдарды тағайындалуы, түрі мен шығу тегін белгілеу бойынша 

ажырата алу  21 

 

  

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 

Электроңашаландыру және электрөткізгіштік 

материалдарды тағайындауды белгілеу бойынша ажырата 

алады.   

2.

 

Электроңашаландыру материалын белгілеуі бойынша анықтайды және сынамада қандай кернеу ұстайтынын 

анықтайды  . 

БК 9.  

Пісіру 


металл 

конструкци

ялары 

сыщуын 


оқу және 

орындау 


ЖКМ 04. 

Сызу 


 

Бұл 


модуль 

жұмыстың 

нәтижелілігін  суреттейді  және 

қарапайым  дәнекерлеу  металл 

конструкциялары  сызбасын  оқу 

және орындауға қажетті білім мен 

дағдылардыалуға 

мүмкіндік 

береді. 

Модулді 


 

зерделегенде 

білім  алушы  келесі  негізгі  білімді 

игеруі тиіс: 

стандарттарға сәйкес сызбаларды  графикалық  ресімдеу 

және  бейнелеу  жөнінде  негізгі 

мәліметтер; 

заттарды графикалық 

бейнелеудіңнегізгі 

тәсілдері; 

техникалық сызу 

негіздері; 

құрылыс 


сызу 

негіздері; 

дәнекерлеу тігісі, 

прокатты 

бейін, 

дәнекерлеу конструкциялары 

бейнелеуге 

негізгі стандарттар; 

сызбаны оқудың 

жалпы ережесі. 

Білім  алушы  келесілерге 

Оқу нәтижесі: А) Қарапайым техникалық нысандардың гарфикалық 

бейнелеу сызуын орындау   

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Проекциялық сызу, техникалық сурет деталдары, 

әдістері мен тәсілдерін графикалық бейнелеу негізгі тәсілдері 

білімдерін көрсетеді. 

2.

 Бейнелеу түрлері, деталдарды біріктіру тәсілдері, 

сәулет-құрылыс сызбаларын орындау ережесі, дәнекерлеуші 

металл конструкциялары күрделі емес деталдары мен 

сызбаларын жұмыс және құрастыру машина құрылысы және 

құрылыс сызбаларын орындау ережесі білімдерін көрсетеді. 

3.

 Геометриялық  құруды пайдаланып тегіс деталь 

сызуын орындайды  . 

4.

 

Аксонометриялық  проекцияларда деталдар сызуын орындайды. 

5.

 Дәнекерлеу бірігуін  металл конструкциялары торабы 

техникалық суретін орындайды. 

6.

 

Деталь эскизін орындайды. 7.

 

Қажетті  бөлу (тілу) пайдаланып жұмыс сызбасын орындайды. 

8.

 Дәнекерлеуді  біріктіру және металл конструкциялары 

түйіні сызбасын орындайды. 

9.

 

Қолданыста жүрген нормативті базаға сәйкес сызбаларды орындайды және ресімдейді. 

Оқу нәтижесі: Б) Күрделі емес деталдар және дәнекерлеуші  металл 

конструкциялары сызбаларын оқу 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Сәулет -құрылыс сызбаларын орындау ережесі, 

дәнекерлеуші металл конструкциялары күрделі емес 

деталдары мен сызбаларын жұмыс және құрастыру машина 


22 

 

  

қол  жеткізуге  мүмкіндік  беретін 

жұмысты орындау үшін маңызды: 

стандарттарға сәйкес деталдардың қарапайым сызба, 

эскиздер мен  техникалық 

суреттерін орындау; 

сызбаларды оқу.  

құрылысы және құрылыс сызбаларын орындау ережесі 

білімдерін көрсетеді. 

2.

 Жұмыс машина жасау сызбаларын оқиды. 

3.

 Құрастыру машина жасау сызбаларын оқиды. 

4.

 Сәулет -құрылыс сызбаларын оқиды. 

5.

 Дәнекерлеуші металл  конструкциясы сызбаларын 

оқиды. 


БК 9.  

Пісіру 


металл 

конструкци

ялары 

сыщуын 


оқу және 

орындау 


ЖКМ 05.  

Инженер-


лік графика 

Бұл  модуль  дәнекерлеуші 

күрделілігі 

 

металл конструкциялары 

сызбасын 

әзірлеу, 

ресімдеужәне 

оқу,  

конструкторлық және 

технологиялық 

құжаттама 

орындауға  қажетті  білімі  мен 

дағдыларын 

алумүмкіндігін 

береді. 

Модулды  зерделеген  кезде  білім 

алушы келесі негізгі білімді игеруі 

тиіс: 


жобалау-конструкторлық 

құжаттамаға жалпы талаптар

жазықтықта кеңістік 

нысандарды  сәйкесінше    (сызу 

геометриясы 

негіздерімен) 

графикалық бейнелеу тәсілдері; 

дәнекерлеуші металл 

конструкциялары  сызбаларын  оқу 

ережесі;  

конструкторлық және 

технологиялық 

құжаттаманы  

стандарттарға 

сәйкес 

әзірлеу, орындау,  ресімдеу  және  оқу 

ережесі.  

Оқу нәтижесі: А) Күрделілігі орта металл конструкциялары және олардың 

тораптарын бейнелеуді сызу. 

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы  оқу және ресімдеу ережесін біледі. 

2.

 Қолмен және машиналы графикада технологиялық 

сызбаларды орындау және технологиялық жабдықты 

графикалық ұсыну тәсілдерін біледі. 

3.

 Геометриялық денелер және олардың үстінде жатқан 

нүкте проекцилары кешендік сызбасын орындайды. 

4.

 

4-6 деталдан тұратын бұйымды құрастырып сызу бойынша деталдар сызбасын орындайды. 

5.

 Дәнекерлеу металл конструкциялары түйінін сызу 

бойынша есептік-графикалық жұмысты орындайды. 

6.

 

Сызбаларды  орындау және ресімдеу кезінде нормативтік құжаттаманы пайдаланады. 

7.

 Қолмен  және  машиналы графикада  бейнелеуді сызу. 

Оқу нәтижесі: Б) Күрделілігі орта металл конструкциялары  және 

пайдаланылатын дәнекерлеу жабдықтары сызбаларын оқу. 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Күрделілігі орта дәнекерлеуші металл 

конструкциялары ызбаларын оқиды. 

2.

 

Дәнекерлеу  жабдықтары сызбаларын оқиды. 3.

 

Мамандық бойынша сызбаларды оқиды. 23 

 

  

Білім  алушы  келесілерге  қол 

жеткізуге 

мүмкіндік 

беретін 

жұмысты орындау үшін маңызды:  

күрделілігі  орта  металл конструкциялары  және  олардың 

тораптарын бейнелеуді сызу;  

күрделілігі  орта  металл конструкциялары 

 

және пайдаланылатын 

дәнекерлеу 

жабдықтары сызбаларын оқу. 

БК 10. 


Құжаттама

лау және 

технология

-лық 


үрдістерді 

әзірлеу 


үшін 

қолданбалы 

программал

арды 


пайдалану 

ЖКМ 06. 


Компьютер

лік 


технология 

негіздері 

Бұл  модуль  құжаттама  және 

технологиялық  үрдістерді  әзірлеу 

үшін қолданбалы программаларды 

пайдалануға  қажетті  білім  мен 

дағдыларды 

алуға 


мүмкіндік 

береді. 


Модулды  зерделеген  кезде  білім 

алушы келесі негізгі білімді игеруі 

тиіс: 

ОС Windows;  MicrosoftWord текстік редактор; 

 Excel электронды кестесі;  

деректер базасы; 

компьютерлік желілер; 

графикалық редактор  

автоматтандырылған 

жобалау 

жүйесінде сызбаларды орындау. 

Білім  алушы  келесілерге  қол 

жеткізуге 

мүмкіндік 

беретін 


жұмысты орындау үшін маңызды: 

ОС Windows баптау; 

MicrosoftWord 

текстік 


редакторлары 

қолданбалы 

бағдарламалар және құжаттамамен 

Оқу нәтижесі: А)  Windows  ОЖ баптау 

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

ОС Windows нысандарын операциялайды 2.

 

Компьютер  ресурстарын басқарады 3.

 

Операциялық жүйе реттеуін өзгертеді  Оқу нәтижесі: Б) құжаттамамен жұмыс істеу үшін электронды кестелі 

процессорлар және қолданбалы программалар текстік редакторларды  

пайдалану 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Текстік  құжаттарды редакциялайды және ресімдейді. 

2.

 Кестелер жасайды және  редакциялайды. 

3.

 Экономикалық есептер үшін ақпараттық 

технологияларды пайдаланылады . 

Оқу нәтижесі: В) AutoCad автоматтандырылған жобалау жүйесінде сызбалар жасау 

Бағалау 


өлшеулері: 

1. Компьютерлік графика программаларында сызбаларды 

орындайды. 

2. Жобалау құжаттамасы үшін  компьютерлік   графика 

программаларында 2- және 3өлшемді сызбаларды  жасайды. 

Оқу нәтижесі: Г) Ақпарат алмасу үшін компьютерлік желілерді  пайдалану 

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Ақпаратты іздестіру бойынша білімдерін көрсетеді. 2.

 

Электронды поштамен жұмыс істейді. 3.

 

Ақпарат алу үшін  телекоммуникация құралдарын пайдалану  

24 

 

  

жұмыс  істеу  үшін    MicrosoftExcel  

электронды  кестелі  процессорды  

пайдалану; 

автоматтандырылған 

жобалау 


жүйесінде сызбалар жасау; 

ақпарат 


алмасу 

үшін 


компьютерлік 

желілерді 

пайдалану  

БК 11.  


Еңбек 

нарығында 

меншіктік 

бәсекегеқаб

ілеттілікті 

қамтамасыз 

ету үшін  

экономикал

ық 

ақпаратты табу және 

қолдану  

ЖКМ 07.  

Нарықтық 

экономика 

негіздері  

 

Бұл    модуль  еңбек  нарығында жеке 

бәсекегеқабілеттілікті 

қамтамасыз 

ету 


үшін 

экономикалық  ақпаратты  іздеу 

және қолдануға қажетті білімі мен 

дағдыларын 

алуға 

мүмкіндік береді. 

Модулды  зерделеген  кезде  білім 

алушы келесі негізгі білімді игеруі 

тиіс: 


экономикалық білім негіздері;  

өндірістік және технологиялық 

үрдісті ұйымдастырудың жалпы 

қағидаттары;  

өнімге баға қою тетігі; 

еңбекке ақы төлеу түрі. 

Білім  алушы  келесілерге  қол 

жеткізуге 

мүмкіндік 

беретін 


жұмысты орындау үшін маңызды: 

кірістер, шығыстарды есептеу;  

тауардың  өзіндік  құны  бағасы, 

өндіріс  бағасы,  көтерме  баға, 

бөлшектеп сату бағасын анықтау;  

 бизнес-жоспар жасау; 

салық төлеу қажеттігін түсіндіру. 

 

Оқу нәтижесі: А) Кірістер, шығыстарды есептеу;  Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Экономикалық  терминология, ақша функциялары, банктік жүйелер, еңбекке ақы төлеу деңгейінде 

айырмашылықтар себебі,  салықтың негізгі түрлері, 

кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық түрлері, бағалы 

қағаздар түрлері, экономикалық өсу  факторлары,  ҚР-да 

мемлекеттік реттеу, сұраныс және ұсыныс заңдары білімдерін 

көрсетеді. 

2.

 

Тұтынушы, отбасы мүшесі және азамат ретінде жеке экономикалық әрекеттерді бағалайды   

3.

 Отбасылық бюджетті жасау және жоспарлау бойынша 

міндеттерді шешеді. 

4.

 

 Мемлекеттік  бюджет, салық салужәне салық сауаттылығы, монополия және  монополияға қарсы заңдылық, 

бәсеккелестік және олардың түрлері туралы  білімдерін 

көрсетед.  

5.

 Сұраныс және ұсыныс кестесін жасайды, сұраныс және 

ұсыныс кестелерін талдайды. 

6.

 

Сұраныс және ұсыныс баға тепе-теңдігін анықтайды. 7.

 

 Экономика ғылымында негізгі теориялық ережені біледі.  

Оқу нәтижесі: Б) Тауардың өзіндік құны, өндіріс бағасы, көтерме баға, 

бөлшектеп сату бағасын анықтау 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Кәсіпорын рентабельдігі, өндірістің өзіндік құны 

туралы білімдерін көрсетеді.  

2.

 

Кестеге негізгіқордың құнын жасайдыжәне енгізеді . 25 

 

  

БК 11.  


Еңбек 

нарығында 

меншіктік 

бәсекегеқаб

ілеттілікті 

қамтамасыз 

ету үшін  

экономикал

ық 

ақпаратты табу және 

қолдану  

ЖКМ 08. 

Өндірісті 

басқару 

және 


экономика 

Бұл 


модуль 

еңбек 


нарығында 

жеке 


бәсекегеқабілеттілікті  қамтамасыз 

ету 


үшін 

 

экономикалық ақпаратты 

іздестіру 

және 

қолдануға  қажетті  білім  мен дағдыларды 

алуға 


мүмкіндік 

береді.  Сыртқы  жағдай  және 

өндіріс  техникасы,  технологиясы 

және 


ұйымдастыру 

деңгейіне 

қарамай  салада  экономикалық 

түсініктер мен көрсеткіштер мәнін 

түсіну,  бұл  көрсеткіштердің  өзара 

байланыс  табиғаты  туралы  анық 

түйін беру  

Модульді  зерделеген  кезде  білім 

алушы келесі негізгі білімді игеруі 

тиіс: 


дәнкерлеу 

өндірісі 

экономикасыеның  негіздері  мен 

ерекшеліктері; 

жұмыс 

және 


жұмыскерлердің 

тарификация тәртібі; 

жұмыс,  қайта  қарау  тәртібіне 

нормалар мен бағалар;  

еңбекке 

ақы 


төлеу 

және 


материалды  ынталандыру  түрі 

туралы 


қолданыстағы 

ереже; 


өндірісті  басқару  жөнінде  озық 

отандық және шетелдік тәжірибе; 

өндіріс,  еңбек  және  басқаруды 

ұйымдастыру негіздері. 

Білім  алушы  келесілерге  қол 

жеткізуге 

мүмкіндік 

беретін 


Оқу нәтижесі: А) Анализировать тенденции развития мировой экономики  

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

  «Жасыл» экономикаға мемлекеттің көшуінің негізгі 

міндеттері, ауыспалы кезеңде макроэкономикалық 

тұрақтандыру қажеттігі, әлемдік экономиканы дамыту 

тенденциясы білімдерін көрсетеді, 

2.

 

ІЖӨ және ІҰӨ есептеудің негізгі әдістері, салалық экономикалық үрдістер  – қадағалау, салыстыру талдаудың 

ең кеңінен тараған әдістері білімін көрсетеді. 

3.

 

Кәсіпкерлік  қызметтің табысы мен қауіптері мүмкіндіктері туралы түсінік біледі. 

Оқу нәтижесі: Б) Тапсырмалар нормасы және нормалануын негіздеу, 

еңбекке ақы төлеу және сыйақы беру жүйесін қолдану 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Кәсіпорын жағдайын бағалау, жоспарлау, бақылау 

білімдерін көрсетеді. 

2.

 

Еңбекті ұйымдастыру негіздері білімін көрсетеді. 3.

 

Еңбек өнімділігінің экономикалық тиімділігін анықтайды, энергия тасымалдаушылар мен отынға 

шығынның кестесін жасайды. 

Оқу нәтижесі: В) Жоспарлы және есептік құжаттаманы ресімдеу 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Бухесеп негізгі түсініктері туралы, кәсіпорында 

нормативтік құжаттама туралы білімдерін көрсетеді  

2.

 

Еңбек өніміділігі көрсеткіштері, уақыт нормасы, жұмыс істеу нормасы, еңбекке шығын нормасы, қызмет 

көрсету нормасы кестесін толтырады. 

Оқу нәтижесі: Г) Ұжым қызметін жоспарлау 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Нарықты талдау және зерттеу, маркетингтік зерттеу, 

бәсекелестік орта туралы білімдерін көрсетеді,  

2.

 

Маркетингтік әрекет жоспарын әзірлеу және мүмкін болатын әлеуетті қауіптерді анықтауға байланысты 

практикалық тапсырмаларды орындайды. 

Оқу нәтижесі: Д) Шағын кәсіпкерлікті ұйымдастыру туралы заңнаманы 

қолдану  

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

,Кәсіпкерлік мақсаты, оны дамыту факторлары мен жағдайын біледі. 

26 

 

  

жұмысты орындау үшін маңызды: 

тапсырмалар нормасы және нормалануын негіздеу, еңбекке 

ақы төлеу және сыйақы беру 

жүйесін қолдану; 

жоспарлы және есептік құжаттаманы ресімдеу;  

ұжым қызметін жоспарлау;  бизнес-жоспар жасау. 

 

2.

 Қазақстанда кәсіпкерлік қызметтің заманауи 

ұйымдастырушылық-құқықтық түрлері, шағын 

кәсіпкерліктің басымдығын анықтайды. 

3.

 Бизнес-жоспар жасау жөнінде жұмысты ұйымдастыра 

біледі. 


4.

 

Тауар және қызметті іске асырудан пайданы анықтауға байланысты практикалық тапсырмаларды орындайды. 

5.

 Жобаның таза пайдасын ангықтауға байланысты 

практикалық тапсырамаларды орындайды.  

6.

 

 Ұдайы шығындарды талдауға байланысты (өндіріс көлемін өзгертуге байланысты өзгермейтін шығындар),. 

(Оларға стандартты түрде әкімшілік персоналдың еңбегіне 

ақы, жалға беру құны және т.б. шығындар жатады) 

практикалық тапсырмаларды орындайды 

7.

 

Өзгеріп тұратын шығындарға байланысты (өндіріс көлемінің тура пропорционалды өзгеруіне – 

қызметкерлердің еңбегіне ақы және шикізатқа шығындар 

және т.б. шығындар) практикалық тапсырмаларды 

орындайды. 

БК 12.  

Технология

лық  

үрдістер мен 

жұмыстард

ы қалыпқа 

келтіру   

ЖКМ 09. 

Техника-


лық 

нормалау 

Бұл 

модуль 


дәнекерлеу 

жұмыстарын  қалыпқа  -  уақыт 

нормасын  анықтау,  жұмыс  істеу 

нормасы,    келтіру  электродтар 

және    и  электр  энергиясына 

шығын 


нормасын 

орындауға 

қажетті  білімі  мен  дағдыларын 

алуға мүмкіндік береді . 

Модулды зерделеген кезде білім 

алушы келесі негізгі білімді игеруі 

тиіс: 

жұмыс бірлігі түсінігі; уақыт қалыбын анықтау; 

дәнекерлеуші 

жұмыс 

істеу 


нормасы есебінің әдістері; 

Оқу нәтижесі: А)  Зертханалық, практикалық жұмыстар және курс және 

диплом жобаларын орындаған кезде дәнекерлеу материалдарының есебі 

және жұмыс істеу нормасының қарапайым есептерін жүргізу 

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Бір дәнекерлеу бұйымына жұмыс бірлігін есептейді. 2.

 

Ауысымда жұмыс істеу нормасын есептейді. 3.

 

Балқытылған металдың бір килограмына электр энергиясын есептейді. 

4.

 Дәнекерлеу өндірісінің технологиялық үрдістері және 

жеке жұмыстарын нормалауды орындай біледі  27 

 

  

дәнекерлеу материалдары мен 

электр энергиясына шығындар 

есебінің әдістері. 

Білім алушы келесілерге қол 

жеткізуге мүмкіндік беретін 

жұмысты орындау үшін маңызды: 

зертханалық, практикалық 

жұмыстар және курс және диплом 

жобаларын орындаған кезде 

дәнекерлеу материалдарының 

есебі және жұмыс істеу 

нормасының қарапайым есептерін 

жүргізу. 

БК 13.  

Дәнекерлеу 

электржабд

ықтарын 


тиімді және 

қауіпсіз 

пайдалану 

үшін  


электротех

никалық 


заңдар мен 

ережелерді  

қолдану. 

ЖКМ 10. 


Электр 

техникасы  

 

Бұл  модуль  дәнекерлеу  электр жабдықтарын тиімді және қауіпсіз 

пайдалану  ережесі  және  электр 

техникалық  заңдарды  қолдануға 

қажетті  білім  мен  дағдыларды 

алуға мүмкіндік береді 

Модулды  зерделеген  кезде  білім 

алушы келесі негізгі білімді игеруі 

тиіс: 


электр техникасы негіздері; 

электр машиналары және 

электронды аспаптар жұмысының 

құрылысы мен қағидаты, түрлері;  

қысқа тұйықталу, жерсіздендіру, 

нөлдеу; 


қарапайым электр, магнитті және  

электронды тізбектердің негізгі 

параметрлерін есептеу және  

өлшемі әдістері; 

жабдыққа орнатылған электр 

қозғалтқыштарын қосу және 

Оқу нәтижесі: А) Практикалық қызметте электр техникасы негізгі 

түсмініктері мен заңдарын қолдану 

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Негізгі электр техникалық көлемдер (ток, кернеу, жерлендіру, қуат), өлшеу бірліктері, бұл көлемдерді өлшеу 

аспаптары және өлшеуге оларды қосу тәсілдерін агнықтауды 

біледі. 

2.

 Өткізгіштердің біріктіру түрлері, толық тізбек және 

оның учаскесіне Ом заңы, бұл құрылымдарды қолдану саласы 

мен үшбұрышы және жұлдызына тұтынушылардың қосу 

тәсілдері және ауыспалы токтың негізгі параметрлерін біледі. 

3.

 

Электр магнеттілігі және  магнит индукциясы туралы түсінік біледі. 

4.

 Электр өлшеу аспаптары бойынша дәнекерлеу доғасын 

қоректендіру көздерін бақылау, дәнекерлеу доғасы тізбегін 

сапалы жинау үшін электр техникасы заңдары мен негізгі 

түсініктерінің маңызын түсінуді көрсетеді  

5. Ауыспалы ток негізгі параметрлері есебін жүргізеді. 

Оқу нәтижесі: Б) Дәнекерлеу электр жабдығы жұмысының құрылысы мен 

қағидаттарын игеру  лектрооборудования 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Трансформатор, үнемі ток генераторы, түзетуші 

жұмысы мен құрылысы; устройство и способы включения үш 28 

 

  

тоқтату ережесі. 

Білім  алушы  келесілерге  қол 

жеткізуге 

мүмкіндік 

беретін 


жұмысты орындау үшін маңызды: 

электр жетегімен жабдықталған жабдықты қосу, 

сөндіру және пайдалану; 

жұмыста  электр өлшеу аспаптарын қолдану; 

 монтаждық және қарапайым принципиалды электр, 

құрылымдық сызбаларды оқу; 

қарапайым  электр, магнитті және электронды 

тізбектердің негізгі параметрлерін 

есептеу және өлшеу; 

электр қозғалтқыштарды қосу және тоқтату. 

 

фазалы  асинхронды қозғалтқышты қолсу тәсілдері мен құрылымы, айналу бағытының өлшеу тәсілі; негізгі 

коммутациялық және қорғау  аппаратурасының 

тағайындалуы; қорғау және жұмыс жерсіздендену құрылымы 

мен тағайындалуы, дәнекерлеу трансформаторының  корпусы 

және қайталап орау  жерлендіру тәсілдерін біледі. 

2.

 Қайталап дәнекерлеу тізбегін де, қоректендіру көзі 

тізбегінде де пайдалану үрдісінде пайда болған кемшіліктерді, 

анықтай, олардың алдын алу және жоюды біледі. 

3.

 Температура және қыздыру жүктеу тогы бойынша 

дәнекерлеу кабелінің бөліну есмебін, сондай-ақ дәнекерлеу 

желісінің ұзындығына қарамай, дәнекерлеу доғасын 

қоректендіру көздері бастапқы тізбегін  токтан қорғау және 

сақтандырғыштарды қою есебі әдістерін жүргізеді. 

4.

 ІІІ жіберу тобы көлемінде 1 кВ –қа дейін кернеу 

кезінде жұмыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

ұйымдастырушылывқ және техникалық іс-шараларды 

топтайды.  

5.

 

Дәнекерлеу  жабдығын техникалық пайдалану ережесін біледі. 

БК 14. 


Стандартта

у 

қағидатиы туралы 

ақпаратты, 

метрология

лық 


қамтамасыз 

ету ұйымы 

мен 

құрылымы, бар кезеңді 

өнім 


ЖКМ 11. 

Стандарт-

тау, 

сертификаттау және 

метрология 

негіздері 

Бұл модуль жұмыс немесе қызмет, 

өнімнің  бәсекеге  қабілеттілігін 

арттыру және өнім айналымы мен 

өндіріс  саласын  тәртіпке  келтіру 

үшін 


құжаттарға 

сәйкес 


дәнекерлеу 

жұмыстарының 

барлыұ 

түрлерін орындауға  

қажетті  білім  мен  дағдыларды 

алуға мүмкіндік береді. 

Модулды  зерделеген  кезде  білім 

алушы келесі негізгі білімді игеруі 

тиіс: 


 

стандарт түрлері 

мен 


категориялары; 

Оқу нәтижесі: А) Әзірлеушілер, дайындаушылар, сатушылар және 

тұтынушылар (тапсырыс берушілер)  арасында өзара түсіністікті 

қамтамасыз ету ұйымдастыра білу   

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Өнім, оның элементтері, қосымша бұйымдары, шикізат және материалдарының сипаттамасы мен көрсеткіштерімен 

келісу және қиыстырады. 

2.

 

Параметрлік және и тип мөлшерлді қатарларды орнату және қолдану негізінде сәйкестендіруді жүргізе біледі;  

3.

 Бұйымдардың  базалық конструкция, конструктивтік-

сәйкестендіру, блоктық-модульдық құрамдас бөліктері 

негізінде сәйкестендіру қалай жүргізілетінін біледі. 

Оқу нәтижесі: Б) Өнімнің сапасы мен номенклатурасына оңтайлы талаптарды 

орнату ережесін береді 

Бағалау 


1.

 

Метрологиялық норма, ереже және талаптарды орната 29 

 

  

сапасын 


басқару 

қағидаты, 

өндірістік 

үрдіс, өнім 

(қызмет) 

атестаттау 

әрі 

сертификаттау әдістері 

мен негізгі 

қағидаты 

туралы 


ақпаратты 

игеру 


 

ресурстың  барлық  түрлерін экономикалық пайдалану; 

 стандарттау 

бойынша 


нормативтік құжаттар; 

 өнімнің 

өзара 


ауысымдылығы мен бірлесуі; 

 өлшеудің бірыңғай жүйесі ; 

Білім  алушы  келесілерге  қол 

жеткізуге 

мүмкіндік 

беретін 

жұмысты орындау үшін маңызды: 

 

әзірлеушілер, дайындаушылар, сатушылар және тұтынушылар 

(тапсырыс берушілер)  арасында 

өзара түсіністікті қамтамасыз ету; 

 мемлекет және тұтынушы 

мүддесіне өнімнің сапасы мен 

номенклатурасы, соның ішінде  

қоршаған орта, өмір, денсаулық 

және мүлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз ететін оңтайлы 

талаптарды орнату; 

 үйлесімділік және өнімнің өзара 

өзгеруі жөнінде талаптарды 

белгілеу  

 өнімнің негізгі көрсеткіштері 

мен номенклатурасы туралы 

ақпаратпен тұтынушыларды 

қамтамасыз етуге каталогтау 

жүйесін жасау; 

өлшеулері: 

біледі. 

2.

  Өнімді нормативтік-техникалық бақылау, 

сертификаттау және сапапсын бағалау құжаттарын 

пайдаланады  . 

3.

 Техникалық жағдайлар және ГОСТ-тар технологиялық 

үрдістеріне талаптарды анықтайды  . 

Оқу нәтижесі: В) Өнімнің өзара ауысымдылығы мен сәйкестендірілуі 

жөніндегі талаптарды орнатуды ұйымдастыра біледі  

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Өзара ауысымдылық жүйесі қажеттігін анықтайды. 2.

 

Машина жасауда өзара ауысымдылық мысалдарын келтіре біледі. 

3.

 Стандарттар мен техникалық шарттар арасында 

айырмашылықтарды ажыратады. 

Оқу нәтижесі: Г) Өнімнің негізгі көрсеткіштері мен номенклатурасы туралы 

ақпаратпен тұтынушыларды қамтамасыз етуге каталогтау жүйесін  

ұйымдастыруды ұсынады  

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Метрологиялық  нормалар, ереже, жағдай және 

талаптарды орнатады. 

2.

 

 Техникалық-экономикалық ақпараттывң кодтарын оқи біледі. 

3.

 Дәнекерлеу технологиясы және ах при выборе 

дәнекерлеу материалдарын таңдаған кезде ГОСТ-ға сүйенеді . 

БК 

15.  


Берілген 

құрылымда

рымен 

ЖКМ 12. 


Машина 

жасау 


технология

Бұл  модуль  жұмыстың  нәтижелілігін 

сипаттайды 

және 


 

дәнекерлеу 

бірлесуін 

жинаутехнологиялық 

үрдісінде 

жобалауды 

орындау  

Оқу нәтижесі: А) Машина жасау өндірісі негізгі түсініктері және анықтауды 

операциялау 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Машина жасау өндірісі,  статикасы және негізгі 

түсініктерін біледі. 30 

 

  

дәнекерлеу 

біріктіру 

өндірісі 

технология

лық 


үрдістердің 

жобалануы

н орындау   

сы 


негіздері   

процессов  изготовления  деталдар 

дайындау  үрдісін  әзірлеуге  .қажетті 

білім 


мен 

дағдыларды 

алуға 

мүмкіндік береді Модулды  зерделеген  кезде  білім 

алушы  келесі  негізгі  білімді  игеруі 

тиіс:  

машина 


жасау 

өндірісі 

негізгі 

түсініктері және анықтау; 

бұйым түрлерін анықтау  ; 

өндірістік және технологиялық 

үрдістерді анықтау; 

өндіріс типін анықтау үшін  

закрепления операцияларды бекіту 

коэффициентінің есебі; 

базалық үсті және өлшемді тізбектерді 

анықтау; 

деталды дайындағанда 

технологиялық  үрдісті әзірлеу негізі; 

 бұйымды дәнекерлеп біріктіру 

технологиясы негіздері 

Білім  алушы  келесілерге  қол 

жеткізуге 

мүмкіндік 

беретін 


жұмысты орындау үшін маңызды: 

машина 


жасау 

өндірісі 

негізгі 

түсініктері 

мен 

анықтамаларын операциялау; 

бұйым түрлерін айыра білу ; 

 технологиялық үрдістерід жіктеу; 

 өндіріс  типін операция бекіту  

коэффициенті бойынша анықтау; 

базалық жазықты айыру және мөлшер 

тізбектерін жасау ; 

2.

 Бұйымның өмірлік циклы исызбасын құрайды. 

3.

 Бұйым сапасының көрсеткіштерін біледі. 

4.

 Технологиялық үрдістерді жіктейді 

5.

 Операция бекіту  коэффициенті бойынша өндірістің типін 

анықтайды. 

6.

 

Еңбек өнімділігі көрсеткіштерін есептейді. Оқу нәтижесі: Б) Базалық жазықты айыра білу  және мөлшер тізбектерін 

жасау 


Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

 Базалар және  базалау туралы түсініктерді операциялайды 

2.

 Базаларды жіктей біледі 

3.

 Призматикалық және цилиндр бұйымдарды базалау 

сызбаларын жасайды. 

4.

 

 Тетіктердің мөлшерлі тізбектерін жасайды Оқу нәтижесі: В) Деталдарды дайындаудың технологиялық үрдістерін әзірлеу 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Тетіктерді дайындаудың технологиялық үрдістерін 

әзірлеу қағидаттарын біледі  

2.

 

Тетіктерді дайындаудың технологиялық үрдісі ретін жасайды  

Оқу нәтижесі: Г) Дәнекерлеу бірлесуін жинау технологиялық үрдістерін жобалауды 

орындау   

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Бұйымдарды жинау және жинау  операциялары үрдістері 

бойынша білімдерін көрсетеді. 

2.

 

Біріктіру түрлері және олардың сипаттамасын анықтайды. 3.

 

Дәнекерлеу бірлесуін жинау технологиялық үрдістерін жобалайды. 

31 

 

  

деталдарды дайындаудың 

технологиялық үрдістерін әзірлеу; 

дәнекерлеу конструкцияларын жинау  

технологиялық үрдістерін жобалауды 

орындау. 

БК 16.  

Орта 


күрделі 

механикал

ық жүйелер 

беріктігі 

есептерін 

орындау   

ЖКМ 13 

Техника-


лық 

механика 

Бұл  модуль  жұмыс  нәтижелілігін 

сипаттайды  және  өз  мамандығы 

бойынша 

болашақ 


кәсіптік 

қызметке 

қажетті 

көлемде 


механикалық 

құрылымдарды 

жобалау  және  инженерлік  есептер 

қағидаты,  машиналар  және  тетік 

теориясы 

негіздері 

бойынша 

қажетті  білім  мен  дағдыларды 

алуға мүмкіндік береді. 

Модулды  зерделеген  кезде  білім 

алушы  келесі  негізгі  білімді  игеруі 

тиіс:  


статикиа негізгі түсініктері; 

күштің жазық жүйесі; 

күш сәттері; 

 кинематика және динамика 

элементтері; 

материалдар қарсыласу негіздері; 

 машина детальдарының негіздері; 

машиналар және тетіктер туралы  ; 

дененің  бұзылу  түрлері  мен 

сипаттары. 

Білім  алушы  келесілерге  қол 

жеткізуге 

мүмкіндік 

беретін 


жұмысты 

орындау 


үшін 

маңызды:механикалық жүйелердің 

беріктігі есептерін орындау; 

тетіктің қажетті түрін таңдау; 

Оқу нәтижесі: А) Тетіктің қажетті түрін таңдау 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Техникалық механика негізгі түсінігі және анықтау, и 

машиналар және тетіктер туралы негізгі түсініктерді біледі. 

2.

 

Кинематикалық екеу өзара әрекеті, кинематикалық тізбектер өзара әрекеті, машиналар және машина деталдары, 

механикалық беріліс құрылысы мен жіктелуіне негізгі 

талаптарды анықтайды. 

3.

 Ішкі күш және бөлінуін анықтау әдістері, қазіргі, шекті-

қауіпті және жол берілетін кернеулер, бұзылу түрлері мен 

сипатын біледі. 

4.

 Тетіктер мен конструкциялар жинау бірліктерінің 

конструктивтік ерекшеліктерін талдайды. 

Оқу нәтижесі: Б) Күрделілігі орташа механикалық жүйелердің беріктігі 

есептерін орындайды 

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Машина деталдары, үйлесу материалдары негізгі ережесі білімін көрсетеді. 

2.

 Кесу және майысуға есептер орындайды. 

3.

 Майысу және айналуына есептер орындайды. 

4.

 Созу және қысқан кезде беріктігіне есептер орындайды 

5.

 Тапсыруға қатысты берілетін жетеші біліктің бұрыштық 

жылдамдығын есептейді. 32 

 

  

БЕК17. 


Мемлекетті

к тілде 


іскери хат 

алмасуды 

жүргізу әрі 

ресімдеу 

ЖКМ 14. 

Мемлекет-

тік тілде іс 

жүргізу 


Аталмыш 

модуль 


жеке 

компьютерді 

қолдана 

отырып 


мемлекеттік 

тілде 


құжат 

құрастырғанда 

кәсіби 

қызмет 


саласында 

жеке 


құрам, 

бақраушылық  қызмет,  ақпаратық-

анықтамалық  және  қаржылық-

есептеушілік 

құжаттарды 

ресімдеуге  қажетті  білімі  мен 

дағддысын, 

жұмысыны 

нәтижелілігін сипаттайды. 

Модульді 

оқыған 

кезде 


мына  білімдерді  игерулері  қажет: 

құжаттардың 

топтастырылуы; 

құжаттардың 

реквизиті 

мен 


формуляры; 

стандарттық 

бөліктерәі; 

еңбек 


келісімін 

ресімдеу 

ережелері; 

 

жеке құжаттарды ресімдеу ережелері.  

Осы 


дағдыларға 

қол 


жеткізу  үшін  білім  алушылар 

мына  жұмыстарды  орындағаны 

маңызды: 

ұйымдастыру-тарату,  ақпараттық-анықтамалық  құжаттармен  жұмыс 

жасау; 


мемлекеттік 

тілде 

кәсіби 


қызметінде 

қажет 


болатын 

қызметтік құжаттарды құрастыру 

Оқу нәтижесі: А) Ұйымдастыру-тарату, ақпараттық-анықтамалық 

құжаттармен жұмыс жасау 

Бағалау 

өлшеулері: 

1.

 

Құжаттардың топтастырылуын және түрлерін біледі. 2.

 

Құжаттардың ақпараттық әрі коммуникациялық қызметін біледі. 

3.

 Құжат құрылымын біледі. 

4.

 Қызметтік хаттың негізгі реквизитін біледі.  

5.

 Құжат мәтініні қойылатын талаптарды біледі. 

6.

 Ұйымдастыру-тарату, ақпараттық-анықтамалық 

құжаттармен жұмыс жасай алады 

Оқу нәтижесі: Б) Қызметтің қатынасты реттеуші мемлекеттік тілде құжат 

құрастыру . 

Бағалау 

өлшеулері: 

1 ҚР Еңбек кодексіне сай еңбек қатынасын реттеуші құдаттар 

туралы түсінігі болады. 

2.Еңбек келісімі ресімдеу ережелерін біледі. 

3.Мемлекеттік тілде резюме, өмірбаян, мінзедеме, өтініш, 

арыз, сенімхат, қол хат жаза құрастыра біледі. 

Арнайы модулдер 

«111404 2 –Электр газымен дәнекерлеуші»  біліктілігі 

КҚ 1. 


дәнекерлеу 

және кесуді  

АМ 01. 

Электр  


доғасын 

Бұл 


модуль 

жұмыс 


нәтижелілігін  сипаттайды  және 

түрлі  кеңістіктік  жағдайларда 

Оқу нәтижесі: А) Металл және материалдарды конструкцияны жинау мен 

дәнекерлеуге дайындау  

Бағалау 

1.

 Металл және материалдарды қол доғамен дәнекерлеуге 

33 

 

  

электр 


доғасымен 

орындау 


дәнекерлеу 

және кесу 

қара, 

түсті 


металдар 

мен 


қорытпалардан 

конструкцияларды 

электр 

доғасымен дәнекерлеу 

және 


кесуді  орындауға  қажетті  білім 

мен дағдыларды алуға мүмкіндік 

береді 

Модулды  зерделеген  кезде  білім алушы  келесі  негізгі  білімді 

игеруі тиіс: 

-жұмыс орнын ұйымдастыру; 

-слесарлық-жинау  жұмыстарын 

орындау 

техникасы 

мен   

технологиясы; -дәнекерлеу 

біріктіру 

мен 

тігістерінің конструктивті 

элементтері  электродтар  және 

дәнекерлеу 

 

материалдарын белгілеу 

және 


белгілерін 

тағайындау; 

-қолмен  доғалық  дәнекерлеуге 

жабдықтар, 

қоректендіру 

көздері; 

-дәнекерлеу  доғасының  түрлері 

мен 


қасиеті, 

доғаны 


жағу 

тәсілдері; 

-дәнекерлеу режімі; 

-қол  доғалық  дәнекерлеу  және 

кесу 

техникасы және  

технологиясы, шойын және түсті  

металдарды доғалық дәнекерлеу; 

- конструкцияларды дәнекерлеу; 

-балқитын  және  балқымайтын 

электродпен  металды  доғалық 

өлшеулері: 

дайындауға слесарлық-жинау операциясын орындау 

техникасы мен технологиясы, қауіпсіздік техникасы ережесі, 

еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, жұмыс орнын ұйымдастыру 

білімін көрсетеді. 

2.

 Дәнекерлеу бірігуі және тігістерінің конструктивті 

элементтері;электродтар және дәнекерлеу материалдарын 

белгілеу, ттағайындалуы; орындалған жұмыстардың сапасын 

бақылау және жинау әдістері білімін көрсетеді.  

3.

 

Қойылған міндеттерге сәйкес слесарлық-жинау операцияларын орындауға жұмыс орнын дайындайды. 

4.

 Металды қолмен түзету, пластинаны, тұрбаны бүгу, 

металды тазалау; металды бөлу (мөлшерін чертежден 

дайындауға ауыстыру); жапырақтық металды  қашаумен кесу, 

вырубку  жырашықты крейцмейселмен және бунақтағышпен 

шабу; пластина мен тұрбаны ара, тұрбакескішпен кесу; 

технологиялық инструкцияларға сай тұрбаның шеті, 

пластинаның қабырғасы мен тегістігін кесуді орындайды. 

5.

 Сапасыз тігістің аумағын түзетуге арамен кесу және 

бөлуді жүргізеді. 

6.

 

Металды  дәнекерлеуге толық көлемде және  технологиялық нақтылыққа дайындауға слесарлық 

операцияларды орындайды. 

7.

 

Техникалық құжаттамаға сай металл және материалдардың минималды шығыны есебімен 

конструкцияны жинау және дәнекерлеуге дайындау 

операцияларын жүргізеді. 

8.

 Түрлі ұзындық  және қалыңдықты пластиналар аралық, 

бұрыштық, айқассалын; біріктіру дәнекерлеуіне тұрбалар 

және арматуралық серіппелер жинайды. 

9.

 Дәнекерленетін металды жинау және конструкцияны 

қолмен доғалық дәнекерлеу МеМСТ-қа сай шет жақ бүйірін 

дайындайды. 

10.Деталды толық көлемде дәнекерлеуге нұсқаулық-

технологиялық картаға сәйкес технологиялық нақтылықпен 


34 

 

  

кесу 


техникасы 

және 


технологиясы; 

қол доғалық 

дәнекерлеудің 

жоғарыөнімді 

әдістері; 

плазмалық дәнекерлеу, 

автоматты 

және 

жартылай  автоматты  дәнекерлеу техникасы және технологиясы; 

автоматтар мен 

жартылай 

автоматты 

электр 


дәнекерлеу  пайдалану  жағдайы 

және әрекетінің қағидаты;  

дәнекерлеу сапасына  талаптар,  дәнекерлеу 

тігістерінің  ақауы  және  оны 

түзету әдістері; 

бақылау-өлшеу аспаптары, 

олардың 


тағайындалуы мен қолданылуы

 қауіпсіздік, өрт 

және 


электр 

қауіпсіздігі 

техникасы 

ережесі, 

еңбекті 

қорғау  және  қоршаған  орта 

нормалары. 

Білім  алушы  келесілерге  қол 

жеткізуге 

мүмкіндік 

беретін 

жұмысты 


орындау 

үшін 


маңызды: 

-барлық  кеңістіктік  жағдайларда 

дәнекерлеу  тігісінде  металдар 

мен 


қорытпалардан 

конструкциялар 

мен 

тұрбаөткізгіштер, тораптар,  

жинауды орындайды. 

11.Металды жинау мен дәнекерлеуге дайындалған сапаны 

визуалды бақылауды орындайды.  

12.Жұмысты қауіпсіз жүргізу, өрт және электр қауіпсіздігі 

ережесі; еңбекті қорғау және қоршаған орта нормаларын 

сақтайды. 

Оқу нәтижесі: Б) Жұмыс орны, инструмент,  конструкцияны дәнекерлеуге 

жабдық дайындау 

Бағалау 


өлшеулері: 

1.

 Доғаны қоректендіру көздері, қосымшалар, құрал-

саймандарды пайдалану және қызмет көрсету, тағайындалуы, 

түрлері, құрылымы, техникасы мен тәсілдері; дәнекерлеу 

доғасының құрылымы, қасиеті және түрлері; қолмен доғалық 

дәнекерлеу кезінде жылу үрдістерінің маңызы;  қауіпсіздік 

техникасы, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі ережесі 

білімдерін көрсетеді. 

2.

 Экономикалық, қауіпсіздікке сәйкес конструкцияны 

қолмен доғалық дәнекерлеуге жұмыс орнын дайындайды. 

3.

 

Қолмен доғалық дәнекерлеуге қажетті инструменттер, жабдықтар және аппаратура іріктейді және дайындайды. 

4.

 Санитарлық  нормалар мен ережеге сай орналасу, 

инструмент, жабдық және аппаратураларға ыңғайлы аумақты 

анықтайды. 

5.

 Кабелді қоректені көзі клемдары және электродты 

ұстағышты қосады, кабелді ұзарту тәсілдерін көрсетеді. 

6.

 

 Доғаны түрлі тәсілдермен жағады және оның жануын қолдайды. 

7.

 Дайындалған жұмыс орны, құралдар мен 

жабдықтардың сапаны визуалды бақылауды орындайды. 

8.

 

Жұмысты қауіпсіз жүргізу, өрт және электр қауіпсіздігі ережесі; еңбекті қорғау және қоршаған орта нормаларын 

сақтайды. 

Оқу нәтижесі: В) Конструкцияны жинау және дәнекерлеуді жүргізу    

Бағалау 


1.

 

Төменгі жағдайда түрлі біріктірулерді қол доғамен 


1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет