Үлгілік оқу жоспары білім берудің коды мен бейіні: 1100000 – Көлік (сала бойынша) Мамандығыжүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет2/6
Дата14.09.2017
өлшемі0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6

кәсіптік 

құзыретте

р 

Модульдің 

атауы 

Модульдің қысқаша шолуы 

Оқытудың нәтижелері және Бағалау өлшемдері: 

Жалпы гуманитарлық модульдер 

БҚ 1. 


Кәсіптік 

қызмет 


аясында 

қатынасу 

үшін 

қазақ/орыс/шетел 

тілдерінде 

ЖГМ 01. 

Кәсіптік 

қазақ/орыс 

тілі 


Осы модуль қазақ/орыс тілінде 

ауызша және жазбаша 

қатынасуға және кәсіптік қызмет 

аясында қолдануға қажетті 

білімдерді, іскерліктер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар келесі білімдерді 

меңгеруі қажет: іскери 

Оқыту нәтижесі: А) Кәсіптік қызмет аясында қатынасу үшін қазақ/орыс 

тілінің терминологиясын білу. 

Бағалау 


өлшемдері: 

1.

 Мамандық бойынша кәсіптік тілдесуге қажетті лексикалық-

грамматикалық материалды біледі.  

2.

 

Мамандық бойынша терминологияны біледі. Оқыту нәтижесі: Б)  Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару (сөздікпен) 

техникасын игеру. 

Бағалау 

өлшемдері: 

1.

 

Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқи алады және аудара алады (сөздікпен). 

 

  

ауызша 


және 

жазбаша 


қарым-

қатынасқа 

түсу 

дағдыларын қолдану 

қазақ/орыс тілінің және кәсіптік 

лексика негіздері. 

Модульді игеру барысында білім 

алушылар келесі іскерліктер мен 

дағдыларға ие болуы тиіс: 

кәсіптік бағыттағы мәтіндерді 

оқуға және аударуға (сөздікпен) 

қажетті қазақ/орыс тілінің 

лексикалық (1200 -1400 

лексикалық бірлік) және 

грамматикалық минимумына ие 

болу;  

кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару (сөздікпен); 

кәсіптік тілдесу үдерісінде 

монолог және диалог жүргізу. 

Оқыту нәтижесі В)  Монолог  және диалог жүргізе алу. 

Бағалау 

өлшемдері: 

1.

 

Жағдайға байланысты қисынды әрі ретімен сөйлей алады. 2.

 

Кәсіптік тілдесу барысында диалог жүргізе алады. ЖГМ 02. 

Кәсіптік 

шетел тілі 

Осы модуль өзінің кәсіптік 

қызметі саласында шетел тілінде 

тілдесуге қажетті білімдерді, 

іскерліктер мен дағдыларды 

сипаттайды. 

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар келесі білімдерді 

меңгеруі қажет: іскери шетел 

тілінің және кәсіптік лексика 

негіздері. 

Модульді игеру барысында білім 

алушылар келесі іскерліктер мен 

дағдыларға ие болуы тиіс: 

кәсіптік бағыттағы мәтіндерді 

оқу және аудару (сөздікпен); 

кәсіптік тілдесу үдерісінде 

монолог және диалог жүргізу. 

Оқыту нәтижесі: А) Өз кәсіптік қызметі аясында тілдесу үшін шет тілі 

терминологиясын білу. 

Бағалау 

өлшемдері: 

1.

 

Мамандық бойынша кәсіптік тілдесуге қажетті лексикалық-грамматикалық материалды біледі.  

2.

 Мамандық бойынша терминологияны біледі 

Оқыту нәтижесі: Б)  Кәсіптік бағытталған мәтіндерді аудару (сөздікпен) 

техникасын білу. 

Бағалау 


өлшемдері: 

1.

 Кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқи алады және аудара 

алады (сөздікпен). 

Оқыту нәтижесі: В)  Монолог және диалог жүргізе алу. 

Бағалау 


өлшемдері: 

1.

 Жағдайға байланысты қисынды әрі ретімен сөйлей алады.  

2.

 Кәсіптік тілдесу үдерісінде диалог жүргізе алады. 

БҚ 2. 


ЖГМ 03. 

Осы модуль дене мүмкіндіктерін  Оқыту нәтижесі: А) Дене шынықтыру-спорт ісін денсаулықты нығайту үшін  

  

Физикалық 

жетілу,сала

уатты өмір 

салты 

қағидатта-рын және 

жұмысқа 


қабілеттілік

ті сақтау 

ептілігі мен 

дағдылары

на ие болу   

Дене 


тәрбиесі 

және олармен байланысты 

қабілеттерді жетілдіру үшін 

қажетті білімдерді, іскерліктер 

мен дағдыларды сипаттайды. 

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар келесі білімдерді 

меңгеруі қажет: дене тәрбиесінің 

әлеуметтік-биологиялық және 

психофизикалық негіздері; 

физикалық және спорттық өзін-

өзі жетілдіру негіздері; салауатты 

өмір салты негіздері.  

Модульді игеру барысында білім 

алушылар келесі іскерліктер мен 

дағдыларға ие болуы тиіс: 

қозғалыс қабілеттері мен 

дағдыларын үнемі жетілдіру 

жағдайында денсаулықты 

нығайту;  

кәсіптік маңызды физикалық 

және психомоторлық 

қабілеттерді дамыту; 

өзін өзі бақылау және 

организмнің функционалды 

жағдайына бағалау қабілеттеріне 

ие болу.  

 

және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау үшін қолдану. Бағалау 

өлшемдері: 

1.

 

Салауатты өмір салтының негіздері мен ережелерін, денсаулықты нығайту мен сақтау, дене бітімін дамыту мен 

жетілдіру туралы біледі. 

2.

 

Бұлшық етке күш салу барысында тыныс алу жүйелері, қан айналымы және энергиямен қамтамасыз ету негіздерін біледі. 

3.

 Жалпы дене даярлығы бойынша жаттығулар кешенін 

орындай алады. 

4.

 

Күнделікті өмірде СӨС ережелерін қолданады. Оқыту нәтижесі: Б) Дене бітімі мен психофизикалық мүмкіндіктерді дамыту 

және жетілдіру үшін дене тәрбиесі құралдарын қолдану. 

Бағалау 

өлшемдері: 

1.

 

Командалық спорттық ойындардың ережелерін біледі. 2.

 

Дене жүктемесі мен оны реттеу тәсілдері негіздерін біледі.  3.

 

Жаттығу орындау техникасын біледі. 4.

 

Оқу ойынында оқыған ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді қолданады. 

5.

 Бағдарламада ескерілген бақылау нормативтері мен 

тесттерін орындайды. 

Оқыту нәтижесі: В) Дене тәрбиесі, қозғалыс белсенділігі икемдері мен 

дағдылары жүйесін білу. 

Бағалау 

өлшемдері: 

1.

 

Дене тәрбиесінің негізгі қағидаттарын біледі. 2.

 

Дене жаттығуларын орындау кезінде организмнің физиологиялық ерекшеліктерін біледі. 

3.

 Дене жаттығуларын орындағанда организмнің 

функционалдық жағдайын бақылап, реттей алады. 

Оқыту нәтижесі: Г) Жарақат алғанда және қайғылы оқиғалар орын алғанда 

дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету. 

Бағалау 

өлшемдері: 

1.

 

Жаттығу жасау барысындағы жарақаттардың пайда болу себептерін, жарақат алмау тәсілдерін біледі. 

2.

 Жарақат алған кезде алғашқы медициналық көмек көрсете 

алады. 


БҚ 3. Қазақ 

халқының 

тарихын, 

ЖГМ 04. 


Қазақстан 

тарихы 


Осы модуль ұлттық сананы 

дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі 

кезеңге дейін орын алған тарихи 

Оқыту нәтижесі: А) Қазақ халқы қалыптасуының негізгі кезеңдерін білу. 

Бағалау 

өлшемдері: 

1.

 

Қазақстан тарихының және тәуелсіздігі қалыптасуының негізгі кезеңдерін біледі. 

10 

 

  

әлемдік 


қауымдас-

тықтағы 


Қазақстанн

ың рөлі мен 

орнын 

түсіну 


оқиғалардың мәні мен 

заңдылықтарын түсінуге қажетті 

білімдерді, іскерліктер мен 

дағдыларды сипаттайды.  

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар келесі білімдерді 

меңгеруі қажет: Қазақстан 

тарихының негізгі тарихи 

кезеңдерінің хронологиялық 

шекаралары және қазақ 

халқының қалыптасу кезеңдері; 

көшпелі өркениеттің рөлі мен 

маңызы, әлемдік өркениетке 

қосқан үлесі; Қазақстанның 

Ресей империясына қосылу, 

Ресей империясының 

Қазақстанды басып алу және 

отарлау себептері мен 

салдарлары; Кеңес үкіметінің 

алғашқы жылдарындағы этно-

демографиялық жағдай, шет 

елдерде қазақ диаспорасының 

құрылуы; ұлт-азаттық 

көтерілістердің және қазақ 

халқының тәуелсіздік үшін 

күресінің тарихы: себебі, 

барысы, XVIII-XIX ғасырдағы ірі 

ұлт-азаттық көтерілістердің 

салдарлары; 20-ғасырдың басы 

мен кейінгі кезеңдердегі 

Қазақстанның саяси 

партияларының мәні; 1986 жылы 

Алматы және Қазақстанның 

басқа  да қалаларында болған  

2.

 

Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы,  көшпелі өркениет жүйесіндегі,  Еуразия әлемі  халықтарының тарихи-мәдени 

қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі. 

3.

 

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен 

бағытын түсінеді. 

4.

 

Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін біледі. Оқыту нәтижесі: Б) Қазақстандық отансүйгіштікті қалыптастыруға тырысу. 

Бағалау 


өлшемдері: 

1.

 Адамның моральдық және рухани қасиеттеріне 

негізделетін рухани құндылықтардың мәні мен мазмұнын 

түсінеді. 

2.

 Қазақ халқының, сонымен қатар Қазақстанда тұрып жатқан 

басқа да ұлттардың мәдени дәстүрлерін біледі.  

Оқыту нәтижесі: В) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау  

Бағалау 


өлшемдері: 

1.

 Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін 

көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен 

құбылыстарды біледі. 

2.

 Тарихи дереккөздермен жұмыс жасай алады. 

11 

 

  

желтоқсан қозғалысының себебі, 

барысы және салдарлары; 

тәуелсіздік алғаннан кейінгі ҚР-

ғы саяси және қоғамдық 

өзгерістер; тәуелсіз 

Қазақстанның  жетістіктері.  

Модульді игеру барысында білім 

алушылар келесі іскерліктер мен 

дағдыларға ие болуы тиіс: 

қазақ халқы мен Қазақстанда 

тұрып жатқан басқа да 

ұлттардың тарихы мен 

мәдениетіне құрмет көрсету; 

тарихи оқиғалардың себеп-

салдарлық байланысын анықтау. Әлеуметтік-экономикалық модульдер 

БК 4. 


Құқық 

негіздерін 

түсіну, 

өзін, 


қоғамдағы 

өз орнын 

тани және 

сезіне білу, 

әлеуметтік, 

саяси, 


этникалық, 

конфессион

алдық және 

мәдени 


ерекшелікт

ерге 


толерантты

ӘЭМ 01. 


Философия 

негіздері 

Осы модуль әлемнің 

философиялық бейнесін зерттеу 

негізінде ойлау мәдениетін 

қалыптастыруға қажетті 

білімдерді, іскерліктер мен 

дағдыларды сипаттайды.  

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар келесі білімдерді 

меңгеруі қажет: адам мен қоғам 

өміріндегі философияның 

құрылымы мен рөлі; 

философиялық дамудың 

түсініктері мен заңдылықтары; 

философиялық білімнің 

дереккөздері мен даму сатылары

өркениет дамуындағы ғылым мен 

техниканың рөлі және олармен 

байланысты әлеуметтік және 

Оқыту нәтижесі: А) Жалпы философиялық мәселелерге бағытталу. 

Бағалау 


өлшем-дері: 

1.

 Негізгі философиялық түсініктерді біледі. 

2.

 Философия тарихындағы танымдық үдерістің мәні мен 

танымдық үдеріске деген түрлі көзқарастарды түсінеді. 

3.

 

«Болмыс», «материя», «қозғалыс», «кеңістік және уақыт» ұғымдарының мәнін біледі. 

4.

 Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара 

байланысын айқындайды. 

5.

 

Әлемнің ғылыми, философиялық, діни көрінісінің ерекшеліктерін түсінеді.   

Оқыту нәтижесі: Б) Қоғамдағы адамдар арасындағы қарым-қатынастарды 

реттейтін нормалар мен құндылықтарды сақтау үшін философия мәнін 

анықтау. 

Бағалау 

өлшем-дері: 

1.

 

Тарихи даму үдерісінің заңдылықтары мен қозғаушы күштерін біледі. 

2.

 Қоғамдағы адамдар арасындағы қарым-қатынастарды 

реттейтін адамгершілік нормаларды біледі. 

3.

 

Қоғамның, әлеуметтік үдерістердің жұмыс істеуі мен 12 

 

  

лық таныту 

этикалық мәселелер; адам 

бойындағы рухани, биологиялық 

және әлеуметтік бастамалардың 

өзара қатынасының мәні мен 

мағынасы. 

Модульді игеру барысында білім 

алушылар келесі іскерліктер мен 

дағдыларға ие болуы тиіс: 

негізгі философиялық 

түсініктермен жұмыс жасай білу; 

философияның негізгі мәселесі 

мен диалектика заңдарын түсіну; 

қоғамның жұмыс істеу және даму 

заңдарын, адамзаттың ортақ және 

маңызды мәселелерін түсіну; 

шынайылықтық түрлі 

құбылыстарының арасындағы 

өзара байланысты ашу, қоршаған 

шынайылықтың қайшылықтарын 

талдау. 


дамуының негізгі мәселелерін түсінеді. 

Оқыту нәтижесі: В) Адам өміріндегі еркіндік пен жауапкершілік, 

материалдық және рухани құндылықтар секілді философиялық 

категориялардың арақатынасын анықтау.  

Бағалау 

өлшем-


дері: 

1.

 Өмірді, мәдениетті және қоршаған табиғи ортаны сақтауға 

деген тұлғаның жауапкершілігі дәрежесін біледі және түсінеді. 

2.

 

Ғылымның, техника мен технологиялар жетістіктерінің дамыумен және оларды қолданумен байланысты әлеуметтік 

және этикалық мәселелердің мәнін түсінеді. 

3.

 

Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың арақатынасы туралы жеке көзқарасты 

қалыптастыра біледі 

4.

 

Шындық категориясы мен өмірдің мәніне деген түрлі көзқарастарды талдайды және осы түсініктер бойынша жеке 

көзқарасын қалыптастырады 

 

ӘЭМ 02. 


Мәдениетта

ну 


Осы модуль мәдениеттің, 

мәдениет бағыттарының мәні 

мен бағытын, қоғамдағы мәдени 

құбылыстардың, оқиғалардың 

және үдерістердің маңызын 

түсінуге қажетті білімдерді, 

іскерліктер мен дағдыларды 

сипаттайды.  

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар келесі білімдерді 

меңгеруі қажет: 

мәдениеттанудың негізгі 

мәселелері; әлем мәдениеттері 

мен өркениеттері; отандық 

Оқыту нәтижесі: А) Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы 

халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну. 

Бағалау 

өлшем-


дері: 

1.

 Ел мәдениетінің тарихын, қазақ дәстүрлі мәдениетінің 

құндылықтарын біледі.  

2.

 

ҚР халықтары мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын біледі. 

Оқыту нәтижесі: Б) Толеранттылық пен белсенді тұлғалық позициясын 

қалыптастыратын құндылықтар мен нормаларды түсіну. 

Бағалау 


өлшем-

дері: 


1.

 

Түрлі мәдениеттер мен өркениеттер формасын, типі мен тарихын біледі.  

2.

 Әлемдік және дәстүрлі діндер тарихы мен қазіргі жайынан 

хабардар. 

3.

 

Экстремистік, радикал және террористік идеологияның ара-жігін ажырата алады. 

13 

 

  

мәдениет; мәдениет дамуындағы 

әлемдік діндердің рөлі.  

Модульді игеру барысында білім 

алушылар келесі іскерліктер мен 

дағдыларға ие болуы тиіс: 

әлеуметтік контекстіде өз 

азаматтық ұстанымын білдіре 

алу;  

әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары 

мәдениетінің рөлі мен орнын 

сараптау;  

жалпы адамгершілік-адами 

құндылықтар мен гуманистік 

дүниетаным негізінде 

толеранттылық таныта білу;  

адам баласын жек көрушілік, 

экстремистік, радикалдық және 

террористік идеологияларды 

мойындамау.  

4.

 Әлеуметтік, этникалық, конфессионалдық және мәдени 

ерекшеліктерге толеранттылық таныта біледі  

 

ӘЭМ 03. 


Құқық 

негіздері 

Осы модуль азаматтық құқықтар 

мен міндеттерді сақтауға, 

заңнаманы өмірлік іс-әрекеттің 

түрлі салаларында және тікелей  

кәсіптік қызметте тәжірибе 

жүзінде қолдануға қажетті 

білімдерді, іскерліктер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар келесі білімдерді 

меңгеруі қажет: мемлекет, құқық, 

мемлекеттік-құқықтық 

қатынастар мен құбылыстар 

жүйесі туралы негізгі түсініктер; 

Оқыту нәтижесі: А) Құқық пен мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы 

негізгі ұғымдарды білу. 

Бағалау 

өлшем-


дері: 

1.

 Құқықтың мәні мен негізгі белгілерін түсінеді. 

2.

 Заңдылық пен құқық тәртібі ұғымы мен қағидаттарын біледі 

Оқыту нәтижесі: Б) Негізгі құқық салаларын білу. 

Бағалау 

өлшем-


дері: 

1.

 ҚР Конституциясының ережелеріне сәйкес тұлғаның құқықтық 

мәртебесін түсінеді.  

2.

 

Әкімшілік реттеу әдістерін біледі. 3.

 

Әкімшілік және жемқорлықтар құқықбұзушылықтарға байланысты жауапкершілікті түсінеді. 

4.

  Азаматтық және отбасы құқығының негізгі ережелерін біледі. 

5.

 Салық түрлері туралы біледі. 

6.

 Қылмыстық жауапкершілік пен оның орын алу негіздерін 

14 

 

  

құқықтың негізгі салалары; 

азаматтың құқықтары мен 

міндеттері; әкімшілік-жемқорлық 

құқықбұзушылық; әлеуметтік 

қамсыздандыру мәселелерін 

реттейтін еңбек құқығы мен 

құқықтық нормалар; құқық 

қорғау органдары мен сот. 

Модульді игеру барысында білім 

алушылар келесі іскерліктер мен 

дағдыларға ие болуы тиіс: 

құқықтық мәдениетті 

қалыптастырушы құндылықтар 

мен нормаларды сараптау; 

азаматтық құқық пен еркіндікті 

саналы түрде қолдану;  

қолданыстағы құқық нормалары 

негізінде өз көзқарасын таныту 

және ұстану; 

қызметкер мен жұмыс берушінің 

материалдық және тәртіптік 

жауапкершілігін айыра білу;  

нормативтік-құқықтық актілерді 

күнделікті өмірде және кәсіптік 

қызметте қолдану;  

құқық нормаларын сақтау; 

құқықбұзушылық фактілерін 

сараптау. 

түсінеді. 

Оқыту нәтижесі: В) Еңбек заңнамасына сәйкес өз құқықтарын қорғай білу. 

Бағалау 


өлшем-

дері: 


1.

 

Еңбек кодексіне сәйкес, қызметкердің құқықтары мен міндеттерін біледі. 

2.

 Қызметкер мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік 

жауапкершілігін ажырата алады. 

3.

 

Қолданыстағы заңнама негізінде еңбек дауларын шеше алады.  

ӘЭМ 04. 


Саясаттану 

және 


әлеуметтану 

Осы модуль қоғам дамуының 

заңдылықтары мен болашағын, 

қазіргі заманның әлеуметтік-

саяси үдерістерінің даму 

үрдістерін ұғынуға қажетті 

білімдерді, іскерліктер мен 

Оқыту нәтижесі: А) Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі ұғымдарын 

білу. 

Бағалау 


өлшемде

рі:: 


1.

 

Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі ұғымдарын ажыратып түсінеді. 

2.

 Теориялық материалды қазіргі заман мәселелерімен 

байланыстара алады. 15 

 

  

дағдыларды сипаттайды.  

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар келесі білімдерді 

меңгеруі қажет: қоғамның 

әлеуметтік өмірінің түрлі 

салалары, азаматтар мен 

саясаттың басқа да 

субъектілерінің  қоғамдағы 

қарым-қатынастары жүйесінің  

жұмыс істеуі;  биліктің негізгі 

саясаттанушылық ұғымдары, 

саяси жүйе, саяси режим, 

мемлекет, мемлекеттік басқару 

формалары, мемлекеттік 

құрылыс формалары, саяси 

партиялар, партиялық жүйелер, 

саяси элита, саяси 

көшбасшылық, геосаясат. 

Модульді игеру барысында білім 

алушылар келесі іскерліктер мен 

дағдыларға ие болуы тиіс:  

әлеуметтік өзара әрекеттестік 

барысында қалыптасатын 

әлеуметтік және саяси 

қатынастар жүйесіне бейімделе 

алу; 

күнделікті өмірде және кәсіптік қызметте саясаттанушылық және 

әлеуметтанушылық білімдерді 

қолдану; 

Қазақстан Республикасындағы 

әлеуметтік және саяси 

үдерістердің ерекшелігін түсіне 

білу. 

3.

 Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен 

арақатынасын белгілей алады. 

Оқыту нәтижесі: Б) Халықаралық саяси үдерістерді, геополитикалық 

жағдаятты түсіну. 

Бағалау 

өлшемдері: 

1.

 

Қазақстанның қазіргі әлемдегі орны мен рөлін біледі. 2.

 

Саяси мәдениеттің жұмыс істеу  мәні мен заңдылықтары туралы біледі. 

3.

 Саясаттанушылық және әлеуметтанушылық білімдерді 

күнделікті өмірде және кәсіптік қызметте қолданады. 16 

 

  

БҚ 5. 


Қазіргі 

заманғы 


экономикал

ық жүйенің 

жұмыс 

істеу 


заңдылықта

ры мен 


тетіктері 

туралы 


кешенді 

түсінікке ие 

болу 

ӘЭМ 05. 


Экономика 

негіздері 

Осы модуль заманауи 

экономикалық жүйенің 

заңдылықтары мен тетіктері, 

мемлекеттік реттеудің нарықтық 

тетіктері мен әдістері туралы 

кешенді көріністі 

қалыптастыруға қажетті 

білімдерді, іскерліктер мен 

дағдыларды сипаттайды.  

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар келесі білімдерді 

меңгеруі қажет: экономикалық 

теория негіздері; экономикалық 

жүйелердің жалпы негіздері; 

жаңа құнның өндірісі мен 

қолданысқа енуі; табыстарды 

бастапқы бөлу жүйесі; 

макроэкономика негіздері; 

экономиканың өзекті мәселелері; 

«Жасыл экономиканың» негізгі 

міндеттері. 

Модульді игеру барысында білім 

алушылар келесі іскерліктер мен 

дағдыларға ие болуы тиіс: 

негізгі экономикалық 

мәселелерді, экономика теориясы 

мен бизнес негіздерінің 

тұжырымдық ережелерін түсіну; 

мемлекеттің әлеуметтік-

экономикалық дамуының басым 

бағыттарын анықтау; 

экономикалық үдерістерді 

сараптау амалдары мен 

әдістеріне ие болу.  

Оқыту нәтижесі: А)  Экономикалық мәселелер мен бизнес негіздерін түсіну. 

Бағалау 


өлшемдері: 

1.

 Экономикалық терминдерді, нарықтық экономика 

заңдылықтары мен қағидаттарын біледі. 

2.

 

Өндіріс пен тұтыну экономикасы негіздерін біледі. 3.

 

Кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық-құқықтық негіздерін біледі. 

4.

 Инфляция көздерін және оның салдарларын біледі. 

Оқыту нәтижесі: Б) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары 

түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау. 

Бағалау 


өлшемдері: 

1.

 Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын біледі.  

2.

 Математикалық әдістерді қолдана отырып,  қажетті 

экономикалық есептеулер жүргізеді. 

3.

 

Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды. 

Оқыту нәтижесі: В) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің 

«жасыл» экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін білу. 

Бағалау 


өлшемдері: 

1.

 Әлемдік экономиканың даму тенденциясын біледі. 

2.

 Мемлекеттің «жасыл» экономикаға өтуінің негізгі 

міндеттерін біледі. 

3.

 

ЖІӨ мен ІҰӨ есептеудің негізгі әдістерін біледі. Оқыту нәтижесі: Г) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге 

бару мүмкіндіктерін анықтайды. 

Бағалау 

өлшемдері: 

1.

 

Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын  біледі. 

2.

 Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің  заманауи 

ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын біледі. 

3.

 

Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды біледі 

4.

 Бизнес жоспарды құру негіздерін біледі. 
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет