Үлгілік оқу жоспары білім берудің коды мен бейіні: 1100000 – Көлік (сала бойынша) Мамандығыжүктеу 0.88 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата14.09.2017
өлшемі0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2017 жылғы «_____»____________ 

№ ________ бұйрығына  94- қосымша 

 

техникалық және кәсіптік білім берудің ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 

  Білім берудің коды мен бейіні:  1100000 – Көлік (сала бойынша)  

Мамандығы:                                 1114000 – Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 

Біліктіліктер:                                111404 2 –Электр газымен дәнекерлеуші  

                                                         111406 3 –Механик-техник  

 

                                                                                                                                                  Оқыту нысаны: күндізгі 

 

Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай 

 Негізгі  орта білім базасында 

 

Инде

к

с 

Цикл,пән/модулдер, практикалар атауы 

 

Бақылау  

нысаны  

Оқу уақытының көлемі 

 (сағаттар) 

 

 

Семестрлерге  

бойынша  

бөлу 

Е

мтихан

 

С

ын

ақ

  

Бақ

ылау 

ж

ұмыс

ы

 

 

БАР

Л

ЫҒЫ

 

 

Оның ішінде: 

Т

еор

и

ялы

қ

 

оқ

ыту

 

Пр

ак

ти

к

алық 

оқ

ыту

 

Өн

ді

р

іст

ік

 

оқ

ыту

 10 

ЖБП 00 

Жалпы білім беру пәндері   

 

  

1448 

 

  

1-3 

ЖГМ 00 

Жалпы гуманитарлық модульдер (кәсіби қазақ 

(орыс) тілдері, кәсіби шет тілі,  дене тәрбиесі)  

 

 

 300 

80 

220 

 

3-8 ӘЭМ 00 

Әлеуметтік –экономикалық модульдер 

(философия негіздері, экономика негіздері, құқық 

негіздері,  әлеуметтану және саясаттану негіздеріі, 

мәдениеттану) 

 

  

180 

180 


 

 

7-8 ЖКМ 00  Жалпыкәсіптік модулдер 

 

  

660 

410 

250 

 

3-8 


 

  

ЖКМ 01  Кәсіптік қызмет психологиясы және этикасы 

 

20 

20 


 

 ЖКМ 02  Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік экология негіздері 

 50 


40 

10 


 

 

ЖКМ 03  Материалтану  80 

60 


20 

 

 ЖКМ 04  Сызу   

  

60 


10 

50 


 

 

ЖКМ 05  Инженерлік график*а  

 30 

30  

 

ЖКМ 06  Компьютерлік технология негіздері  

 40 

10 


30 

 

 ЖКМ 07   Нарықтық экономика негіздері    

  

50 


40 

10 


 

 

ЖКМ 08  Өндірісті басқару және экономика *  

 30 

20 


10 

 

 ЖКМ 09  Техникалық нормалау* 

  

40 


30 

10 


 

 

ЖКМ 10  Электр техникасы  80 

60 


20 

 

 ЖКМ 11  Стандарттау, сертификаттаужәне метрология 

негіздері 

 

50 

40 


10 

 

 ЖКМ 12  Машина жасау технологиясы негіздері   

 50 


40 

10 


 

 

ЖКМ 13  Техникалық механика  50 

40 


10 

 

 ЖКМ 14  Мемлекеттік тілде іс жүргізу 

 

  

30 


 

30 


 

 

АМ 00 Арнайы модульдер 

 

  

1402 

528 

226 

648 

2-8 


 

«111404 2 –Электр газымен» дәнекерлеуші»  

біліктілігі 

 

  

1018 

266 

104 

648 

3-6 


АМ 01 

Электр  доғасымен пісіру және кесу  

 710 

220 


58 

432 


 

АМ 02 


Газ  жалынымен дәнекерлеу  

 198 


34 

20 


144 

 

АМ 03 Газ жалынымен кесу  

 110 


12 

26 


72 

 

 «111406 3- Техник – механик» біліктілігі 

 

  

384 

254 

130 

 

 

АМ 04 Бастапқы технологиялық құжаттама даярлау және 

жұмысты ұйымдастыру  

 100 

70 


30 

 

7-8 АМ05 

Дәнекерлеу жабдығын пайдалану жөндеу, баптау 

 

 

 134 

94 


40 

 

 АМ06 

Өндірістік үрдіс пен басқару жүйесінің 

технологиялық үрдісін автоматтандыру  

 

  

90 


60 

30 


 

 

АМ07 Пісіру қосылысы мен құрылымын есептеу әрі 

жобалау  

 

 

 60 

30 


30 

 

 ББҰМ 

Білім беруді ұйымдастыруды анықтайтын 

модулдер 

 

  

42 

42 


 

 

3-6 КП 00 

Кәсіптік практика 

 

  

1224 

 

  

 


 

  

КП 01 


Оқу-танысу практика 

 

  

72 


 

 

 КП 02 


Өндірістік-технологиялық практика 

  

864 


 

 

 3-6 

КП 03 


Диплом алдындағы  практика 

 

  

288 


 

 

 

ДЖ 

Диплом жобалау 

 

 

 

216 

 

  АА Аралық аттестаттау 

 

  

216 

 

  

4 -7 


ҚА 00 

Қорытынды аттестаттау 

 

  

72 

 

  

ҚА 01 Білім беру ұйымдарындағы аттестаттау 

 

  

60 


 

 

  

ҚА 02 


Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті 

беру 


 

 

 12 

 

  

 

 Міндетті оқыту жиыны  

 

  

5760 

 

  

 

К Консультациялар 

оқу жылына 100 сағакттан көп емес 

 

Ф 

Факультативтік сабақтар  

теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық 

емес   

 

 Барлығы: 

 

  

6588 

 

  

 

 Ескерту:  Өндірістік оқыту  арнайы  модуль  шеңберінде  бастапқы  іскерліктерді,  дағдыларды  және практикалық тәжірибе алуды  қамтиді.   Жекелеген ЖГМ    ЖКМ және 

АМ-дермен интеграциялануы мүмкін; Әрбір кейінгі біліктілік үшін алдыңғы біліктіліктер модульдерін меңгеру қажет.  

Білім беру ұйымдары: оқытудың дуальді технологиясын енгізу кезінде бағдарламалардың құрылымы мен мазмұнын; оқытудың кредиттік технологиясын еңгізу кезінде 

модульдерді меңгеруге бөлінген оқу уақытының көлемін өзгерте алады. 

Дуалды оқыту барлық оқу жоспары бойынша емес, білікті мамнды дайындаудағы бірінші кезеңде жүзеге асырылуы мүмкін. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 

2017 жылғы «_____»____________ 

№ ________ бұйрығына 95 -қосымша 

 

техникалық және кәсіптік білім берудің ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 

 

 

  Білім берудің коды мен бейіні:  1100000 – Көлік (сала бойынша)  Мамандығы:                                 1114000 – Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 

Біліктіліктер:                                111404 2 –Электр газымен дәнекерлеуші  

                                                          111406 3 –Механик-техник  

 

 

 

Оқыту нысаны: күндізгі Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай 

жалпы орта білім базасында 

 

Ин

де

к

с 

Цикл, пән/модулдер, практикалар атауы 

 

Бақылау нысаны   

Оқу уақытының көлемі (сағаттар) 

 

 

 

Семестр-

лерге 

бойынша  

бөлу 

Е

мтихан

 

 

С

ын

ақ

 

Б

ақ

ылау

 ж

ұмыс

ы

 

БАР

Л

ЫҒЫ

 

 

Оның ішінде: 

Т

еор

и

ялы

қ

 

оқ

ыту

 

Пр

ак

ти

к

алық 

оқ

ыту

*

 

Өн

ді

р

іст

ік

 

оқ

ыту

 10 

ЖГМ 00  Жалпыгуманитарлық модулдер (кәсібіи 

қазақ/орыс тілі, кәсібіи шетел тілі, қазақстан 

тарихы, дене тәрбиесі) 

 

  

380 

80 

220 

 

1-6 ӘЭМ 00  Әлеуметтік –экономикалық модульдер 

(философия негіздері, экономика негіздері, 

 

  

180 

180 


 

 

5-6  

  

құқық негіздері,  әлеуметтану және саясаттану 

негіздеріі, мәдениеттану) 

ЖКМ 00  Жалпыкәсіптік модулдер 

 

  

660 

410 

250 

 

1-6 


ЖКМ 01  Кәсіптік қызмет психологиясы және этикасы 

 20 


20 

  

ЖКМ 02  Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік экология 

негіздері 

 50 


40 

10 


 

 

ЖКМ 03  Материалтану  80 

60 


20 

 

 ЖКМ 04  Сызу   

  

60 


10 

50 


 

 

ЖКМ 05  Инженерлік графика*  

 30 

30  

 

ЖКМ 06  Компьютерлік технология негіздері  

 40 

10 


30 

 

 ЖКМ 07   Нарықтық экономика негіздері    

  

50 


40 

10 


 

 

ЖКМ 08  Өндірісті басқару және экономика *  

 30 

20 


10 

 

 ЖКМ 09  Техникалық нормалау* 

  

40 


30 

10 


 

 

ЖКМ 10  Электр техникасы  80 

60 


20 

 

 ЖКМ 11  Стандарттау, сертификаттаужәне метрология 

негіздері 

 

50 

40 


10 

 

 ЖКМ 12  Машина жасау технологиясы негіздері   

 50 


40 

10 


 

 

ЖКМ 13  Техникалық механика*  50 

40 


10 

 

 ЖКМ 14  Мемлекеттік тілде іс жүргізу 

 

  

30 


 

30 


 

 

АМ 00 Арнайы модулдер 

 

  

1402 

528 

226 

648 

2-6 


 

«111404 2 –Электр газымен дәнекерлеуші» 

біліктілігі 

 

  

1018 

266 

104 

648 

 

АМ 01 Электр  доғасымен пісіру және кесу  

 710 


220 

58 


432 

 

АМ 02 Газ  жалынымен дәнекерлеу  

 198 


34 

20 


144 

 

АМ 03 Газ жалынымен кесу  

 110 


12 

26 


72 

 

 «111406 3- Техник – механик»  біліктілігі 

 

  

384 

254 

130 

384 

5-6 


АМ 04 

Бастапқы технологиялық құжаттама даярлау 

және жұмысты ұйымдастыру  

 100 


70 

30 


100 

 

АМ05 Дәнекерлеу жабдығын пайдалану жөндеу, 

баптау 


 

 

 134 

94 


40 

134 


 

АМ06 


Өндірістік үрдіс пен басқару жүйесінің 

технологиялық үрдісін автоматтандыру  

 

 

 90 

60 


30 

90 


 

АМ07 


Пісіру қосылысы мен құрылымын есептеу әрі 

 

  

60 


30 

30 


60 

 


 

  

жобалау  ББҰМ 

Білім беруді ұйымдастыруды анықтайтын 

модулдер 

 

  

42 

42 

 

 1-4 

КП 

Кәсіптік практика 

 

  

1224 

 

  

2-6 


КП 01 

Оқу-танысу практикасы 

 

 

 72 

 

  

 

КП 02 Өндірістік-технологиялық практика 

 

  

864 


 

 

  

КП 03 


Диплом алдындағы практика 

 

  

288 


 

 

  

ДЖ 

Диплом жобалау 

 

 

 

216 

 

  АА Аралық аттестаттау 

 

  

144 

 

  

1-6 


ҚА 00 

Қорытынды аттестаттау 

 

  

72 

 

  

ҚА 01 Білім беру ұйымдарындағы аттестаттау 

 

  

60 


 

 

  

ҚА 02 


Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және 

біліктілікті беру 

 

 

 12 

 

  

 

 Міндетті оқыту жиыны 

 

 

 

4320 

 

  

 

К 

Консультациялар 

оқу жылына 100 сағаттан көп емес   

Ф 

Факультативтік сабақтар  

теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық емес    

 

Барлығы: 

 

  

4960 

 

  

 

 

Ескерту:  Өндірістік оқыту  арнайы  модуль  шеңберінде  бастапқы  іскерліктерді,  дағдыларды  және практикалық тәжірибе алуды  қамтиді.   Жекелеген ЖГМ    ЖКМ және АМ-дермен интеграциялануы мүмкін; Әрбір кейінгі біліктілік үшін алдыңғы біліктіліктер модульдерін меңгеру қажет.  

Білім беру ұйымдары: оқытудың дуальді технологиясын енгізу кезінде бағдарламалардың құрылымы мен мазмұнын; оқытудың кредиттік технологиясын еңгізу кезінде 

модульдерді меңгеруге бөлінген оқу уақытының көлемін өзгерте алады. 

Дуалды оқыту барлық оқу жоспары бойынша емес, білікті мамнды дайындаудағы бірінші кезеңде жүзеге асырылуы мүмкін. 

 

 

  

 

  

 

  

 


 

  

 

 Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 

2017 жылғы «_____»____________ 

№ ________ бұйрығына 96 -қосымша 

 

техникалық және кәсіптік білім берудің ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

   

 

  Білім берудің коды мен бейіні:  1100000 – Көлік (сала бойынша)  

Мамандығы:                                 1114000 – Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 

Біліктіліктер:                                111404 2 –Электр газымен дәнекерлеуші  

                                                          111406 3 –Механик-техник  

 

 

  Білім беру коды мен бейіні:0900000 – Энергетика    

  Мамандық: 0911000 – «Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері 

бойынша)» Специализация: «Металлургия кәсіпорындары электр және Электр механигіалық жабдықты техникалық пайдалану, қызмет көрсету әрі 

жөндеу» 


 

  Біліктілік: 091101 3 – Электр механигі 

 

  091102 2 – Жабдықтарды жөндеу жөніндегі кезекші электр слесарі (слесарі) 

 

  091103 2 – Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері 

 

 

  

 

 

  

   

Базалық 

және 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 0.88 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет