Л. Н. Гумилева L. N. Gumilyov eurasian national universityжүктеу 6.05 Mb.
Pdf просмотр
бет6/53
Дата22.04.2017
өлшемі6.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53

Әдебиет тізімі 

 

1.

 Болонский процесс: середина пути. М., 2005. 378 с. 

2.

 Основы кредитной системы обучения в Казахстане /Под общ. редакции Ж. А. 

Кулекеева, Г. Н. Гамарника, Б. С. Абдрасилова. А., КазНУ им. Аль-Фараби, 2004. -198 с. 

3.

 

Кредитная  система  обучения  в  вузе:  структура,  процедура  и  организация.  А., 2004. 

 

  

С.К. Қожаева 

Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 

Sanimkozhaeva61@ mail.ru  

БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАһАНДАНУЫ – ПЕДАГОГИКА  ҒЫЛЫМЫ МЕН 

ПРАКТИКАСЫНЫҢ ТИІМДІ ФОРМАСЫ 

 

Бүгінгі  таңда  білім  әлемінің  кӛш  басында  тұруға  тиіс.  Білім  шындығында  да  шыңға 

жетсе, Беркли Университеті сияқты тек білім мекемесі ғана болмай, әлемді таң қалдыратын 

ғылыми-зерттеу орталығы (мысалы, BSD жанұясының ОС UNIX) сияқты феномендер пайда 

болады.  Қазір  әлемдік  білім  педагогикалық  теория  мен  практиканың  дамуының  негізгі 

бағыттарының бірі болып табылады. Ол қиын, әрі қазіргі әлемде ӛзінің кӛптеген саясаттық, 

экономикалық,  экологиялық,  әлеуметтік  проблемаларының    әрдайым  ауысып  отыруында 

жастардың  бейімделуіне  әсер  етеді.Білім  берудегі  интеграциялық    үдерісті  белгілеуші  – 

трансұлттық білім беру (ТҰБ). 

ТҰБ-ге  барлық  білім  беру  бағдарламалары,  оқыту  курстары,  қашықтықтан  оқыту 

технологиясы, яғни білім алушы қай мемлекетте жүрсе де білім алуға құқұлы. Бағдарламалар  

шетелдік  білім  жүйесіне  тәуелді  болуы  мүмкін.  ТҰБ  бойынша  басқа  мемлекеттерде 

филиалдары  болуға  тиіс.  Әлемдік  білім  беру  аймағына    Қазақстанда  білім  беру  жүйесінің 

интеграциялануы негізгі міндет болып табылады. Білім беру үдерісін сараптай келе, «әлемдік 

білім беру аймағы» (ӘББА) деген ұғым туады. ӘББА- әлемдік ұлттық білім беру саясатының 

құрылуы мен дамуының негізгі мақсаты болып табылады.  

Жаһандану 

жағдайында 

ұлттық 

білім 


беру 

жүйелерінің 

дамуы 

мен 


интеграциялануының мақсаты: 

Әлемдік  жаһандану  жағдайында  ұлттық  білім  беру  жүйелерінің  дамуы  және интеграциялануының 

кезеңінде 

жастарға 

берілер 


білімнің 

мазмұнын 

ұлттық 

құндылықтарымен,  мәдениетаралық  түсінік-пайыммен,  ақпараттық  жетістіктермен,  тілдік (ана тілі мен шетел тілдері) байлықпен толықтыру. 

Жастардың  бойында  қоғамның  экономикалық  және  әлеуметік  саласына  деген практикалық  таным  негізін  қалыптастырып,  ӛзінің,  отбасының,  достарының,  айналасының, 

жалпы қоғамның әл-ауқатын ойлайтын жауапкершілігін сезіндіру. 

Шыққан әлеуметтік тегін қарамай, талантты да белсенді, білімді  де ойлы жастарды толық қолдау арқылы қоғамның әлеуметтік икемділігін қамтамасыз ету қажет. Осы арқылы 

жас буынның ақылды адам, денсаулығына зор, рухани дүниесі бай, адамгершілікті, тәуелсіз 

жеке тұлғаны қалыптастыру. 

Білім  мәдениеті  мен  қоғам  алдындағы  жауапкершілікке  бағытталған  кешенді  іс-шараны, жағымсыз нәрселерді (наркомания, бейәдептілік, т.б.) аластатуға бағыттап құру. 

Білім,еркіндік  пен  таңдаудың  кӛзі  әрі  дем  берушісі.  Білімге  әлеуметтік  тапсырыс беруші – жалғыз мемлекет емес, мүдделі мекемелер, ойлы да іскер адамдар болуы тиіс [1]. 

Болон  декларациясына  қол  қойған  кез  елдің  білім  жүйесі  жаһандану  жағдайында  тӛл 

халқының тарихына, мәдениетіне және рухани ӛміріне, ана тіліне сүйіспеншілік пен құрмет 


59 

 

сезімін қалыптастыратын ұлттық ерекшелікке тән. Басқаша айтқанда, дамыған елдердің білім беру жүйесі - ӛз халқының нағыз патриоттарын қалыптастыруға негізделген. 

Демек,жаһандану 

жағдайында 

білім 


беру 

жүйелерінің 

дамуы 

және 


интеграциялануының  білім  берудің  жаңа  үлгісінде  іскерлік  сипат  байқалып,  ӛз  бетінше 

үздіксіз білім алуға ұмтылуды қалыптастыру және шығармашылық қабілетін дамыту. 

Жаһандану жағдайында ұлттық білім беру жүйелерінің дамуы туралы айтсақ, қазіргі 

білім жүйесін дамыту барысында ұлттық тәрбие үдерісі мен ұлттық білім беру үдерісін  тең 

ұстаған  жағдайда  нәтиже  болмақ.  Осыдан  келіп,  еліміздің  ұлттық  білім  беру  жүйесі 

орналасқан  Еуразиялық  білім  беру  кеңістігін  айқындайтын  ұстанымдар  мен  қағидалар 

жайында ой-пікірлер жинақталады. 

Бүгінгі жаһандану процесінде ұлттық құндылықтарды сақтау мен ӛзінің бет-бейнесін , 

ізгі дәстүрлерін сақтау жолындағы күрес ұлттық сананы сақтау күресі екенін ұғыну. Бүгінгі 

таңда  білім  беру  ұйымдарының  басты  міндеттерінің  бірі  -  білімді  меңгерту  ғана  емес,  жас 

ұрпақтың рухани адамгершілік қасиетін танып, ішкі жан дүниесіне әсер ету арқылы ӛзін-ӛзі 

дамытуға жол кӛрсету. Әлемдік даму туралы мәселе кӛтергенде, ең әуелі жаһандануды тілге 

тиек етеміз. Бұл мәселе қазіргі таңда ең кӛп талдау мен зерттеуді қажет ететін, әлі де болса 

құпия сырлары беймәлім үдеріс. 

Ұлттық  тәрбие  –  жеке  тұлғаның  ұлттық  салт-дәстүрлерді  меңгеруі  негізінде 

қалыптасуы.  Ұлттық  құндылықтарды  іріктеп,  жаһандану  жағдайында  ұлттық  білім  беру 

жүйелерінде қолдану азаматтық  іс, ұрпақ болашағына арналған игілікті  шара болары анық. 

Яғни оқыту үдерісіне енгізу арқылы ұлттың тұнып тұрған асыл мұралық рухани байлығынан 

болашақта  ел  билейтін  ұрпақтарды  сусындатып,  отбасында  да,  мектепте  де  ұлтжандылық 

пен  отаншылдыққа  баулып,  ӛз  халқын,  ӛз  мемлекетін  кӛздің  қарашығындай  қорғайтын 

тұлғаларды  тәрбиелеп  шығару.  Жаһандану  жағдайында  ұлттық  білім  беру  барынша 

отаншылдық  сезімдер  мен  салтын  сақтап,  дәстүрін  дәріптейтін,  сонымен  қатар  ұлтты 

құрайтын ана тіліміздің ұрпақ санасында, ересектер танымында берік орын алуы тиіс. 

Қазір  интеграция  күшейіп,  жаһандану  үрдісі  қарқын  алған  сайын  дүние  жүзі 

халықтары  ӛздерінің  ұлттық  тӛлтумалығын  сақтап  қалуға,  отансүйгіштік,  елжандылық 

сезімдерін шыңдай түсуге айрықша кӛңіл бӛлуде. Олай болса, әсіресе білім беру жүйесінде 

жалпыадамзаттық,  этномәдени  құндылықтар,  білім  беру  мен  тәрбиенің  ӛзекті  ұстанымына 

айналуы тиіс. Мәселен Америка елдерінде соңғы жылдары мектеп арқылы «танымға  ынтық  

ұлтқа» айналдыру мақсатында  «Америка-2000: білім беруді дамытудың стратегиясы  » атты 

ұлттық  бағдарлама  жасаған.  Ұлыбритания  елінде  «Үлгілі  мектептер»  деген  атпен  ұлттық 

бағдарлама  қабылданған.  Әлемдік  білім  беру  саласындағы  мұндай  оңды  серпілістер 

Германияда  «Білім  стратегиясы»,  Швецияда  «Білім  берудегі  сапа»,  Жапон  елінде  «Рух 

биіктігі мен мәдениеттегі тереңдік» атты игі бастамалар түрінде кӛрініс  тапқан. Жаһандану 

үдерісі  және  экономика  мен  кәсіп  ықпалдасуының  дамуы  жоғары  білім  алдында  жаңа 

мақсаттар  қоюда-  жаһандану  рыногының  ауыспалы  шарттарында  ӛз  ісінің  шебер 

мамандарын  даярлау[2].  Білімнің  ықпалдасуы  түрлі  мақсаттарды  кӛздеуде:  шетел 

студенттерін  ақылы  бӛлім  негізінде  оқытуының  қаржылық  тұрғыда  ӛсуі  және 

диверсификациялануы;  оқу  бағдарламаларының  кеңеиуі,  ӛз  студенттерімізді    шетелдік 

серіктес  -  оқу  орындарында  оқыту,  білім  сапасының  артуы  және  мұғалімдер  мен 

студенттердің халықаралық  білім алмасу   негізіндегі  бірлескен зерттеулерінің нәтижелілігі. 

«Білім беру саласын модернизациялау білімнің базалық құрамдылығын сақтауға бағытталуы 

тиіс және оларды үздіксіз жаңартып, толықтырып  отыру қажет. Ең тәуір  білім беру жүйесі 

жақсы оқитын оқушы мен нашар оқушының арасындағы айырмашылықтың жоққа таяулығы 

болып  саналады»,  -  деп  Елбасы  Нұрсұлтан  Назарбаевтың  кӛрсеткендей,  білім  беруді 

реформалауды  жүзеге  асырудың    және  бір  маңызды  сипаты қазіргі уақыттағы  оқыту,  білім 

беру мазмұнын жаңа мәдени бағытта жаңарту қажеттігі туып отыр. 

Жаһандану  жайлы  түп  тамырын  жоғалтып  алу  жайлы  әңгіме,  мәденитінің  бәсекеге 

қабілетті емес, нашар дамыған елдерге тән екендігін жиі естіп жүрміз. Бұл тұрғыдан алғанда, 

сыртқы әсерлерге тӛтеп беруге қауқары жоқ, ӛзге мәдениетпен диалогқа түсе алмайтын және 


60 

 

оны  баяндауға  әлсіздік  кӛрсететін  елдің  мәдениеті  жайлы  деп  ұғыну  қажет.  Тәуелсіз  даму жолына  түскен  елдер  үшін,  ӛз  ұлтының  салт-  дәстүріне  сай  тӛл  мәдениетінің бар  екендігін 

кӛрсете білу, оның дербес ерекшеліктерінің айшықты қырларын айқындап, ӛзге елге паш ету 

бүгінгі  күн  талабына  сай  келмек.  Дамушы  елдер  мәдени  даму  жолындағы  сыртқы  әсерлер 

жайлы,  әсіресе  Батыстың  зиянды  Батыстандыру  әсері  жайлы  айтқанды  ұнатады.  Бүгінгі 

қоғамда маңызды мәселе ретінде кӛтеріліп отырған жаһандану проблемасы және мәдениттің 

ӛзіндік дара билігінен айырылуы, біздің жас тәуелсіз Қазақстанда да аз айтылып жүрген жоқ. 

[3]. 

ХХІ  ғасырда  білім  беру  ӛте  тез  ӛзгеріп  отыруын  уақыт  талабына  сай  болуы  керек. Сондықтан  да,  болып  жатқан  ӛзгерістерге  лайық  үздіксіз  білім  берудің  жаңа 

тұжырымдамасын жасау қажет. Жаһанданудың төрт кілттік аспектісі: 

 

Экономиканың, білімнің іргелі қадам басуы;  

Жаңа білім рыногындағы келісімдердің құрылуы;  

Ақпараттық –коммуникативтік технологиялардың дамуы және жаңашылдығы;  

Экономика рыногы мен жалпы рыногтың жетілуі. XXI  ғасырдағы  білім-ғылымның  қарқынды  дамып  бой  кӛтеруінде  осы  аспектілер 

жетекші орын атқарды. 

Қоғам  қай  заманда  да  ӛз  азаматтарының  нені  меңгеріп  және  қалай  оқып-біліп 

жетілгенін  жіті  қадағалап  отырған.  Ӛйткені,  қоғам  мүшелерінің  ӛздерінің  әл-ауқаты  мен 

игілігі ғана емес, сонымен қатар бүкіл мемлекеттің қуаты мен игілігі де, түптеп келгенде, сол 

қоғам  мүшелері  алатын  білімнің  деңгейіне  байланысты.  Қазіргі  уақытта  білім  беру  рухани 

ӛндірістің  ең  маңызды  саласы  ретінде  бағаланады.  Білім  беру  саласында  жүргізілетін  кез-

келген реформа, ең алдымен ғылыми тұрғыда негізделіп барып жүргізілуі тиіс екені мәлім. 

Білім беру саласында жүргізілетін реформалардың тиімділігін арттыруға, ғылыми-зерттеулер 

нәтижелерін педагогикалық практикаға енгізу механизмін жасауға және еліміздегі білім беру 

сапасын әлемдік стандарттар деңгейіне дейін кӛтеруге мүмкіндік беретін іргелі, қолданбалы 

және ізденіс зерттеулерінің ӛзекті бағыттарын анықтау үшін педагогика ғылымын дамытуға 

Мемлекет тарапынан қамқорлық жасау басты мақсаттардың бірі болуы қажет. 

 

Әдебиеттер тізімі  

1.http://sotcom.ru/2-3/glob-obr.htm- Публикации материалов о глобальном образовании. 

2.  Федотова  Н.Н.  Глобализация  и  образование  //Философские  науки.-2003.  -№4.-С.5-

15. 


3.  Жаhандану  жағдайында  ұлттық  білім  беру  жүйесін  дамыту  //III  Халықаралық 

ғылыми ―Алтынсарин оқулары‖ конференциясының материалдары. Астана 27-27 қазан 2010. 

-86-89 б. 

 

  

M.M. Mursalimova 

MA in Political Science 

m.mursalimova@gmail.com

 

 

INTEGRATION OF KAZAKHSTAN INTO THE EUROPEAN EDUCATIONAL AREA, MAIN ASPECTS OF IT 

 

Since obtaining  Independence on 16 December, 1991 after the collapse of the Soviet Union, 

the Republic of Kazakhstan as well as most other 14 former Soviet Republics had achieved a lot in all 

aspects of life. The sphere of education occurred to be no exception to that tendency in Kazakhstan 

that distinguished itself from other post-Soviet countries by pursuing the formation  of multi-faceted 


61 

 

democracy in the social and political spheres, creation of specific civil society. The whole system of education had been permanently taken as one of the most important ones.  

―The reform of education – one of the most important instruments which allows to provide the 

real competitiveness of Kazakhstan. We need the modern system of education which meets the needs 

of  economic  and  social  modernization‖,  -  the  President  N.A.Nazarbaev  highlighted  in  his  Message 

towards  the  Kazakhstan‘s  nation  [1,  3].  Almost  each  man  while  getting  older  attends  kindergarten 

(nowadays, they are much more improved than in the Soviet period), then school, to be more exact, 

different types of schools regarding the depth of preparation and direction of teaching, the next step 

becomes the college or institution of higher education. After getting the diploma from the university, 

for  instance,  there  is  always  the  choice  before  the  graduate,  whether  to  go  to  work  or  continue  the 

education,  sometimes  combine  both  variants.  The  point  today  is  the  big  changes  in  the  sphere  of 

education in Kazakhstan. 

According to the 2010 data there were about 140 higher educational institutions, functioning 

in  Kazakhstan,  among  them  9  national,  33  state,  14  non-civic,  84  private,  including  13  joint  stock 

universities.  The  total  number  of  students  is  more  than  717,000  people;  20%  students  study  on  the 

state educational grant basis. The ratio of students to 10,000 people is 512. The number of professors 

and teachers in HEIs is about 43,000, 41.3% of them have scientific degrees of doctors and candidates 

of  science  [2].  It‘s  worth  mentioning,  that  the  Republic  of  Kazakhstan  has  certain  peculiarities. 

Firstly, it has a favorable geographical and geopolitical location expanding on both continents: Asia 

and  Europe.  Ranked  as  the 9

th

 largest  country  in  the  world,  it  occupies  the  territory  of 2,724,900 square  kilometers  (greater  than Western  Europe),  populated  by  16  million  people.  It 

borders on Russia, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan, and China. It  is now considered to be the 

dominant  state  in  Central  Asia.  Kazakhstan  is  a  member  of  many  international  organizations, 

including  the United  Nations,  the Commonwealth  of  Independent  States,  the Shanghai  Cooperation 

Organization,  the  NATO‘s  Partnership  for  Peace.  In  2010  Kazakhstan  chairs  the Organization  for 

Security and Cooperation in Europe(OSCE) [3]. Secondly, Kazakhstan has a high literacy rate: 99.1% 

for  males  and  97.7%  for  females.  When  the  former United  States  Secretary  of  State Condoleezza 

Rice visited Kazakhstan inOctober 2006,  she  said,  The  future  of  any  state  depends  on  its  level  of 

education.  This  is  my  fourth  visit  to  Kazakhstan,  I  have  already  been  to Atyrau and Almaty and  I 

have been able to see for myself the high level of education of your nation, which is a key to success 

of any country [4]. Thirdly, Kazakhstan is ethnically and culturally diverse. Now there are more than 

one hundred nations and nationalities living together in one state. The Kazakhs represent 59.2% of the 

population 

and Russians 25.6% 

with rich array 

of 


other 

groups 


represented, 

including Tatars, Ukrainians, Uzbeks, Belarusians, Uyghurs, Azerbaijanis, and others [5]. 

Fourthly, Kazakhstan is currently a bilingual country: the Kazakh language, spoken by 64.4% 

of  the  population,  has  the  status  of  the  state  language,  while  Russian,  spoken  by  almost  all 

Kazakhstani  people,  is  used  for  intercultural  communication  [6].  Now  the  Republic  is  striving  to 

become a trilingual state, having chosen English as a counterpart of Kazakh and Russian.  

To start with, it is worthy to mention that our republic is rather young being independent for 

more than 20  years. The state has  much in  common with  the Central  Asian, near-abroad and Baltic 

countries as all of them were a part of the Soviet Union. Thus, concerning the system of education, 

more specifically, the system of higher education it can be said that before 2007, the year of adoption 

of new  Law of the Republic of Kazakhstan ―On education‖ right  after  graduating the institution of 

higher education, for example, university, the student could straightway enter the postgraduate school 

or  ―aspirantura‖.  And  they  could  get  the  degree  of  Candidate  of  Sciences  or  Kandidat  Nauk  as  it 

sounds in Russian, in English this term is not used because the highest degree which is equated with 

the  former  one  was  and  is  PhD,  which  stands  for  Doctor  of  Philosophy.  Such  system  of  education 

from the point of view of methods of teaching allows to the students to improve by getting education 

throughout whole life and gain the skills of interpersonal communication [1, 146]. 

For  now,  there  is  no  such  possibility,  unfortunately  or  fortunately,  we  became  the 

eyewitnesses of the transition of the Republic of Kazakhstan from the state with the Soviet past into 

the country that endeavors to be a fully legitimate member of the European educational community. 62 

 

Still,  there  is  much  misunderstanding  between  the  former  degrees  inherited  from  the  Soviet system: Kandidat  Nauk (Candidate  of  Sciences)  and Doktor  Nauk (Doctor  of  Sciences),  and  the 

newly born, that is, a Master‘s and a PhD degree. Students and teachers who are actively participating 

in  academic  mobility  and  are  looking  for  the  qualification  recognition  sometimes  face  many 

problems.  For  example,  the  degrees  which  existed  in  Kazakhstan  before  the  reforms,  as  well  as  in 

other  countries  of  the  former  Soviet  Union,  can  not  find  the  proper  equivalents  in  the  world 

educational  community.  Thus,  a  former  5-year  diploma  equals  to  a  Master‘s  diploma  in  some 

countries as Sweden, but in other Scandinavian countries it equals only to a Bachelor‘s diploma, and 

in some countries it is not accepted as one of higher education. A holder of a Kandidat Nauk degree 

(Candidate of Sciences) isn‘t adequately treated in different countries. Some of them equal this degree 

to  a  Master‘s  degree,  some  equal  it  to  a  PhD.  This  situation  of  the  discrepancy  in  national  and 

international degrees and titles very often puts the Kazakhstani scholars in an unequal position with 

other  scholars  and  restricts  their  mobility  and  employment  in  an  international  area.  There  is  a  hope 

that the RK Bologna membership could fill this degrees‘ and titles‘ gap and equal the former degrees 

with the internationally recognized. 

In  1997  Kazakhstan  ratified  the  Lisbon  Convention  aimed  at  developing  a  normative 

foundation of international cooperation in the sphere of higher education, and gradual entering of the 

national  educational  system  into  the  world  area.  In  1999  29  countries  signed  the  Declaration  in 

Bologna on their participation in the process of creating a unified educational community [7]. On 11 

March, 2010 Kazakhstan joined the Bologna process upon the decision of the Committee of Ministers 

of countries-members of the Bologna process. There were 46 of them. By undertaking such measures 

Kazakhstan being the first Central Asian state set a number of certain aims. First of all, it is the deeper 

and  closer  contact  with  the  European  education,  increase  of  the  quality  of  national  education,  also 

there are some innovations as the credit system of education and academic mobility. In respect of the 

European  education,  it  can  be  mentioned  that  there  is  the  double  system  of  higher  education 

(Bachelor-Master) and the third step is PhD. The effectiveness of such system which is written in the 

Bologna  Declaration  is  high  due  to  the  European  experience  [8].  The  student  studies  for 

approximately 4 years in order to get Bachelor degree, then 2 years for Master‘s and works tough and 

in a productive way for 3 years to defend the PhD Thesis. In the latter case the work experience and 

studies abroad are considered to be obligatory.  

Concerning the credit system or technology of education, universities are to give the courses 

an  appropriate  number  of  credits  (from  1  to  60)  in  order  to  value  the  work    load  made  by  students 

necessary  for  mastering  the  course  [9,  413].  The  transparent  control  of  knowledge  which  could  be 

acknowledged  throughout  a  number  of  universities  from  different  countries  was  became  one  of  the 

important points prescribed in the Magna Charta Universitatum (Bologna, Italy, 1988) [4]. By the by, 

the  document  was  signed  by  13  leading  institutions  of  higher  education  of  Kazakhstan  [1,  146]. 

Students are to accumulate a certain number of credits, approximately, it is 3 credits per a course to 

pass  it.  In  this  aspect,  the  students  are  motivated  to  study  more  independently  and  deeply  with  the 

scientific  inclination.  46  institutions  of  higher  education  put    into  operation  the  credit  system  of 

education  [1,  150].  Certainly,  in  each  country  the  process  of  the  abovementioned  step  goes 

differently, it depends on the former system of education and cultural background. Nevertheless, the 

final  result  is  almost  everywhere  the  same.  The  fact  is  that  the  greatest  part  of  the  student‘s 

independent  work  is  conductive  to  their  creativeness,  non-typical  way  of  thinking  and,  as  a  result, 

more qualitative level of learning as it based on self-motivation.   

The academic mobility is one more question being arisen in the Bologna Declaration. It stands 

for  the  exchange  of  both  students  and  teachers  or  instructors  among  different  institutions  of  higher 

education.  The  organization  of  that  process  was  made  up  in  order  to  change  with  the  teaching 

experience,  new  methods,  and  techniques  of  teaching,  and  up-to-date  reliable  information  and 

knowledge. Younger teachers have got the possibility to learn from older, more experienced ones in 

the  field  of  improving  the  pedagogic  skill  and  others.  Students  are  given  the  chance  to  take  the 

courses not taught at their Alma Mater, as well as to choose the instructors not only inside their home 

university, but  also  from  other institutions of higher education. That  fact  contributes to  the constant 


63 

 

raising the level of teachers‘ skill, improving themselves in all aspects of professional life. Moreover, it is believed that the quality of programs and excellence in research; it strengthens the academic and 

cultural  internationalization  of  European  higher  education.  Mobility  is  important  for  personal 

development  and  employment,  it  fosters  respect  for  diversity  and  a  capacity  to  deal  with  other 

cultures.  It  encourages  linguistic  pluralism,  thus  underpinning  the  multilingual  tradition  of  the 

European  Higher  Education  Area  and  it  increases  cooperation  and  competition  between  higher 

education institutions [10].  

In  addition,  the  qualifications  and  academic  degrees  are  admitted  abroad,  that  is,  in  Europe 

and  countries  who  signed  the  Bologna  Declaration.  Kazakhstan‘s  graduate  students  are  allowed  to 

study further not only in Kazakhstan, but also abroad on the equal with foreigners basis and legally 

work.  This  tendency  is  explained  also  by  mass  influx  of  man  power  from  other  countries  which 

reduces  the  possibility  for  national  specialists  to  work  at  certain  places  of  work,  often  of  a  high 

prestige and great demand. Also, the level of teachers‘ qualification is admitted abroad which gives 

the  opportunity  to  teach  in  foreign  countries  and  exchange  the  working  experience  and  knowledge. 

The  one  of  the  most  important  ways  for  development  is  the  openness  to  the  whole  world,  different 

cultures,  languages;  openness  not  to  everything  existing  in  the  world  as  taken  for  granted,  but 

reasonable  openness,  adoption  of  positive  experience  or  appropriate  for  specific  society,  nation  or 

state.  Thus,  the  international  contacts  are  of  a  high  importance  for  Kazakhstan.  There  were  170 

contracts  signed  at  different  levels  that  formed  the  basis  for  starting  new  international  universities, 

holding different competitions, developing international projects and students‘ exchange. Two biggest 

national  educational  institutions  of  the  country  –  al-Farabi  Kazakh  National  University  and 

L.Gumilev Euro-Asian National University annually get $2 mln ($1 mln each) from the Republican 

budget for inviting foreign consultants – scientists with world names and Nobel Prize winners. Due to 

this  project  L.Gumilev  Euro-Asian  National  University  was  visited  by  56  foreign  professors  and 

consultants from  Great  Britain, the USA, Germany, Switzerland, Spain, Bulgaria, Hungary, Poland, 

China,  Japan,  Korea,  etc.  in  2008.  There  were  86  foreign  teachers  and  consultants  from  the  USA, 

France, Bulgaria, Austria, Israel, Russia and etc. working in al-Farabi Kazakh National University in 

2007  [2].  International  cooperation  is  an  effective  instrument  assisting  Kazakhstan  recognition  and 

integration into the world educational area. This process is gaining momentum now in Kazakhstan. 

As  for  the  near  future,  up  to  2020,  by  the  way,  the  year  of  the  realization  of  one  more  

Education  Development  State  Programme  for  2011-2020  years,  46  countries  –  members  of  the 

Bologna  Process  convened  in  Leuven/Louvain-la-Neuve,  Belgium,  on  April  28  and  29,  2009  to 

establish  the  priorities  for  the  European  Higher  Education  Area  (EHEA).  Some  points  were 

highlighted  according  to  their  agenda.  Among  them  is  the  lifelong  learning,  especially,  for  ageing 

population  in  Europe,  which  could  maximize  the  capacities  of  all  the  citizens.  European  higher 

education also confronts the consequent opportunities  of globalization and accelerated technological 

developments with new providers, new learners and new types of learning. Student-centered learning 

and mobility will help students develop the competences they need in a changing labour market and 

will  empower  them  to  become  active  and  responsible  citizens.  Societies  of  member-countries 

currently  face  the  consequences  of  a  global  financial  and  economic  crisis.    In  order  to  bring  about 

sustainable economic recovery and development,  a dynamic and flexible European higher education 

will strive for innovation on the basis of the integration between education and research at all levels. 

The  aim  is  to  ensure  that  higher  education  institutions  have  the  necessary  resources  to  continue  to 

fulfil their full range of purposes such as preparing students for life as active citizens in a democratic 

society; preparing students for their future careers and enabling their personal development; creating 

and  maintaining  a  broad,  advanced  knowledge  base  and  stimulating  research  and  innovation.  The 

necessary  ongoing  reform  of  higher  education  systems  and  policies  will  continue  to  be  firmly 

embedded in the European values of institutional autonomy, academic freedom and social equity and 

will require full participation of students and staff. 

Transnational  education  should  be  governed  by  the  European  Standards  and  Guidelines  for 

quality  assurance  as  applicable  within  the  European  Higher  Education  Area  and  be  in  line  with  the 

UNESCO/OECD Guidelines for Quality Provision in Cross Border Higher Education. Regarding the 


64 

 

academic mobility, in 2020, at least 20% of those graduating in the European Higher Education Area should have had a study or training period abroad. 

The present organizational structure of the Bologna Process, characterized by the cooperation 

between  governments,  the  academic  community  with  its  representative  organizations,  and  other 

stakeholders,  is    endorsed  as  being  fit  for  purpose.  In  the  future,  the  Bologna  Process  will  be  co-

chaired  by  the  country  holding  the  EU  presidency  and  a  non-EU  country.  In  order  to  interact  with 

other policy areas, the Bologna Follow-up Group or BFUG will liaise with experts and policy makers 

from other fields, such as research, immigration, social security and employment [11]. 

In the  given  article  it was  highlighted the main  aspects  of the integration  of the Republic of 

Kazakhstan  into  the  European  educational  area  as  a  part  of  the  international  one.  The  issue  of  the 

major  significance  in  this  case  is  the  tempo  of  the  development  of  Kazakhstan  in  the  sphere  of 

education. It is rather rapid and intensive due to the fact of comparatively  young state, up to now it 

has  only  20  years  of  independence.  Of  course,  such  turning  point  as  the  joining  the  European 

educational area, becoming a member of developed and successful states is a promising start for our 

national  development.  At  least,  the  creation  of  new  educational  programs  and  higher  educational 

institutes, the mobility of students,  joint international  programs,  the possibility for teachers to  study 

freely  abroad  is  a  chance  for  republic  to  be  recognized  on  the  international  level,  to  share  with  its 

national culture, traditions, and experience. It can be extremely interesting and challenging for those 

being informed about Soviet past of our republic. 

The  process  of  integration  could  be  more  attractive  for  foreign  countries  and  their  citizens 

provided  that  our  country  would  follow  the  policy  of  development  in  education  the  same  as  in 

political sphere. It depicts Kazakhstan as open for other countries and their ways of development but 

adhering to its own unique way of development. The mentioned policy is most likely to be realized as 

the education is regarded as a part of the common politics which affects all the aspects of our life.  

Being  a  citizen  of  this  great  land,  the  Republic  of  Kazakhstan,  I  am  proud  to  witness  such 

ambitious  steps  of  our  country.  Certainly,  one  could  say,  that  we  are  not  properly  ready  for  the 

integration on the  global level,  it could  take much time, efforts, financial expenditure,  nevertheless, 

without courage and purposefulness nothing can be achieved. The process has not so long ago been 

on  and  gradually  is  gathering  speed.  The  way  which  waits  us  ahead  is  experimental,  we  are  not 

insured against the mistakes, falls or misfortunes, anyway, it is going to be the valuable experience. 

 


Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 6.05 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет