Л. Н. Гумилева L. N. Gumilyov eurasian national university


Сурет 1. Білімнің диверсификациялануыжүктеу 6.05 Mb.
Pdf просмотр
бет41/53
Дата22.04.2017
өлшемі6.05 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53

Сурет 1. Білімнің диверсификациялануы 

Диверсификация 

дамудың 


бір 

бағыты, 


қазіргі 

нарықтық 

экономика 

жағдайларындағы  тиімді  даму  механизмі.  Оның  білімдегі  бүгінгі  сипатын  тӛмендегі 

модельден  кӛруге  болады  (Сурет  1).  Білімнің  диверсификациялануы  келесі  қағидалардың 

орындалуы негізінде кӛрініс табады: 

-  cапаның  қалыптасу  үдерістеріне  басшықты  арттыру  қағидасы.  Сапа  факторларын 

есепке алудың бізге белгілі активті және пассивті түрлері бар. Оларға сапа басқару ісінде екі 

түрлі  қатынас  жасалады.  Басқарудың  мәселелік  аумағы  осы  қатынастар  арасында 

анықталады; 

-  cапаның  басқарылатын  факторлар  құрамын  кеңейту  қағидасы.  Мәселе  сапаның 

барлық факторларын ескеруде емес, оларды анықтап, тану және басшылық жасауды жүзеге 

асыру; 

- cапаның басқарылатын факторларын біріктіру және қиыстыру қағидасы; -  cапаның  реалды  уақыт  кезеңіндегі  қалыптасуын  мониторингілеу  қағидасы. 

Мониторинг  -  бұл  үздіксіз  бақылау,  тенденцияларды  қадағалап,  байқау.  Сапаны  нәтижеге 

қарап  бағалауға  болады.  бірақ  басқару  үдерістерінде  оның  түрлі  факторлары  бойынша 

қалыптасуын  қадағалауға  болады.  сапаны  басқару  диверсификациясы  оның  мониторингісіз 

мүмкін емес; 

-  сапаның  ӛзгеруінің  құндылықты  динамикалылығы  қағидасы.  Сапаны  бағалау 

құндылықтар  жүйесі  арқылы  анықталады.  Олар  қоғам,  ӛндіріс,  мәдениет,  экономика  және 

т.б.  даму  үдерістерінде  ӛзгеріп  отырады.кез  келген  сапа  уақытша  сипатқа  ие.  сапаның 

ӛзгеруінің дер кезінде болуы бұл да оны басқару диверсификациясы болып табылады. 

Бүкіләлемдік банк сарапшылары А.Адамс, Д.Мидлтон және А.Зайдерман ЮНЕСКО-

ның  «Болашақ.  Білім  сауалдары»  журналына  жариялаған  мақалаларында:  «экономикалық 

және  білімдік  саясаттың  тығыз  байланыстылығы,  сонымен  қатар  кәсіптік  білімге  бӛлінген 

құралдар  диверсификациясы  оқытудың  мемлекеттік  құрылымы  қолайлылығын  жетілдіру, 

оның  нәтижелілігі  шараларымен  толықтырылуы  қажет»,  деп  кӛрсетеді.  Сонымен  қатар  ӛз 

еңбектерінде  жоғары  кәсіптік  білімнің  негізгі  міндеттерінің  бірі  ретінде  белгіленген  білім 

Ӛзгеруші білімдік қажеттіліктерді 

қанағаттандыру. 

Қажеттіліктердің әртүрлілігі 

Даму әлеуеті 

(стартегиялық факторларды 

ескеру мүмкіндігі ) 

Дамудың 


тұрақтылығы(бәсекег

е қабілеттілік) 

Кӛптеген ресурстарды 

кешенді 


қолдану(тиімділік ) 

Диверсификация 355 

 

сапасымен  қамтамасыз  ету,  еңбек  нарығында  білім  алушылардың  бәсекеге  қабілеттілігін және кәсіби мобильділігін арттыруды атап ӛтеді [5]. 

Нарықтық  қоғамда  жоғары  білімді  маман  дайындау  сапасын  басқару  келесідей 

жайттармен қамтамасыз етіледі: 

- жағдайды, оның даму сипатын жақсы меңгеру; 

- әлеуеттік, педагогикалық қауіп қатерлерді бағалау; 

- жағымды мүмкіндіктерін таба білу; 

- іс - әрекеттің мүмкін және мақсатты бағыттарын таба білу

- сыртқы орта ӛзгерістеріне бейімделу деңгейін арттыру. 

Ӛз  кезегінде  оқыту  үдерісін  басқару  бірінші  және  екінші  мәліметтер  қоры  негізінде 

алынған  ақпараттарға  сүйенеді.  Бірінші  мәліметтер  нақты  мәселелерді  шешу  үшін  арнайы 

жүргізілген  зерттеу  нәтижелерінен  алынады.  Оның  жинақталуы  бақылау,  ӛлшемдеу, 

сауалнамалар,  эксперименталды  зерттеулер  арқылы  орындалады.  Бұл  сұрыптау,  іріктеу 

бӛлімі болып саналады. 

Екінші  ақпаратта  қоры  ішкі  және  сыртқы  кӛздерден  алынған  бӛлмелік  зерттеулер 

нәтижелері. Ішкі қайнар кӛздеріне ұйымның қаржылық, статистикалық және ӛзге де есептері, 

басшы,  қызметкерлермен  жүргізілген  әңгіме  талдамалары,  отырыстар  хаттамалары, 

ақпараттық жүйелер және т.б. жатады. Кӛптеген халықаралық және отандық ұйымдар жүйелі 

түрде болжауға ӛте қажетті мәліметтерді баспадан жариялап отырады. 

Сыртқы  ақпарат  кӛздеріне  халықаралық  және  мемлекеттік  заңдар  мен 

тұжырымдамалар,  мемлекеттік,  саяси  және  қоғам  қайраткерлерінің  мақалалары,  ғылыми 

зерттеулер нәтижелері, т.б. 

Екінші  ақпараттық  мәліметтерді  қолданудың  артықшылықтары  ақпаратты  алу 

жылдамдығы,  қолдану  жеңілдігінде,  сонымен  қатар  бірінші  ақпараттық  мәліметтер  қорын 

жинау  тиімділігін  арттыруында.  Сондықтан,  кӛбіне  екінші  ақпарат  кӛзі  бірінші  ақпарат 

қорының толуына негіз болады. 

Екінші  ақпараттық  мәліметтерді  қолданудағы  кемшіліктер  бұл  -  ӛлшем  бірліктерінің 

сәйкес келмеуі, түрлі анықтамалар мен жүйелерді қолдану, нақтылықты бағалау қиындығы. 

Жиырма  бірінші  ғасыр  білімінде  тұтастай,  жауапты  тұлғаның  қалыптасуын  бірнеше 

жүйе құраушы қағидалар шегінде анықтауға болады: 

-

 білімнің іргеленуі қағидасы оқу іс-әрекетінің онтологиялық және гносеологиялық 

аспектілерінің  бірлігін  жүзеге  асырады,  жаратылыстану  және  гуманитарлық  білімнің 

бытыраңқылығын  алдын  алуға,  білімдер  жүйесінің  транспәнділік  идеясына  сәйкес  әлемнің 

тұтас бейнесінің қалыптасуына негіз болады; 

-

 

ақпараттандырылуы  мен  компьютерлендірілуі  негізіндегі  білімнің  ашық  жүйелік қағидасы инновациялық, ғылыми білімдік технологияларды игеруге мүмкіндік туғызады; 

-

 білімнің  озыңқылығы  қағидасы  білім  беру  саласының  ӛзге  әлеуметтік 

экономикалық  құрылымдар  аумағындағы  приоритетті  дамуын  шамалайды,  білімдік 

үдерістердің  ерекше  тобы  ретінде  зерттеушілік  пен  жобалауды  нығайта  отырып,  білімнің 

барлық құрылымында дамыған ғылыми зерттеушілік және жобалық іс-әрекеттің ӛзарабірігуі 

мен арадағы органикалық байланысты қамтамасыз етеді

-

 білімнің  тұтастылығы  қағидасы  жалпы,  арнаулы  және  қосымша  білімнің  барлық 

формадағы,  барлық  білімдік  институттар  түріндегі  бірлігі  қалпын  сипаттайды,  білімнің 

мәдени және табиғи сәйкестілік және заңдылығына сәйкес біліми ортаның құрылуын, оның 

тұлғалық бағдарлы білім мазмұнына қарай білімдік үдеріске қатысушы әрбір тұлғаның жеке 

дамуына қажетті ресурстармен толығуын қамтамсыз етеді; 

-

 білімнің  вариативтілігі  қағидасы  оның  кӛпжақтылығы  бірлігі  ретінде  әр  адамға 

ӛзінің  жеке  білімдік  бағытын  таңдауға  және  оны  жасауға,  дамытушылық  білімнің  басты 

мәнділігіне сәйкес ӛз білімі мен ӛзіндік дамуының субьектісі болуға мүмкіндік береді. 

Басқарушы  жүйенің  инновациялық  үдеріске  ықпалы  нәтижесінде  жоғары  оқу 

орнындағы  инновациялық  іс-әрекеттің  сәтті  орындалуына  қажетті  мынадай  алғы  шарттар 

қалыптасу қажет: 356 

 

-  ұжым  мүшелеріне  жоғары  оқу  орнын  дамытудың  қажетті  әрі  ортақ  құндылық екендігін ұғындыру; 

- инновациялық ӛзгерістерге қатысушыларға жоғары оқу орнын дамытуға мұқтаж әрі 

қажетті екендіктерін сезіндіру; 

-  жоғары  оқу  орнын  дамыту  жӛніндегі  іс-әрекетті  негізгі  құндылықтарымен 

қамтамасыз ету; 

-  инновациялық  іс-әрекетке  қатысушыларды  жаңалық  жасауға  және  ӛзгерістер 

енгізуге ынталандыру; 

-  қатысушылардың  бойына  инновацияларды  жүзеге  асыруға  қажетті  білім  мен 

қабілетті сіңдіру; 

- жаңалықтарды сәтті игеруге қажетті барлық ресурстарды дайындау. 

Бүгінгі  таңда  бұрынғы  жоғары  білім  беру  жүйелерін  осы  заманғы  әлеуметтік, 

экономикалық даму тұрғысынан жетілдіру талап етіледі. Ең басты мәселе – білімді жетілдіру, 

жаңа  жүйеге  кӛшу  болып  табылады.  Жоғары  білімді  маман  дайындау  сапасын  басқаруды 

жетілдірудің  тиімді  шарттарын  ретінде  келесілерді  ұсынып  отырмыз:  мотивациялық  -

ұйымдастырушылық, дидактикалық –болжамдық және технологиялық- нәтижелік. 

 

Тиімділік шарттары 

Ӛлшемдер 

Кӛрсеткіштер 

Мотивациялық

ұйымдастырушылық 

Жүйелілік, 

кешенділік, 

тұлғалық, 

синергетикалық, 

мәдени, 


іс- 

әрекеттік, 

нәтижелік 

қағидалары 

негізіндегі 

ӛзіндік 


және 

қоғамдық 

стратегиялық 

белсенділік  сипаты,  болашақ 

жоғары 

білімді 


маманның 

сапаны 


басқару 

бойынша 


инновациялық  технологиялық 

даярлығын 

жетілдіруді 

қажетсінуі; 

білімі 

мен 


біліктілігін, 

іскерлігін дамыту 

-  Қазіргі  ақпараттық  басқарудың  мәнін 

түсінуі;  оларды  жағымды  кӛзқараспен 

қабылдауы; 

ӛзіндік 


және 

қоғамдық 

қызығушылығы,  талпынысының  саналы 

реттелуі; 

-маман  дайындау  үрдісіндегі  инноваиялық 

жобаның  қаншалықты  шынайы  ӛмір  сүре 

алатындығын анықтауға ұмтылуы; 

жобаның  құрылымдық  бӛліктерінің үйлесімділігін  ұйымдық,  технологиялық, 

кәсіптік, 

қаржылық, 

материалды 

техникалық  ресурстарды  бір  бірімен 

байланыстыра  отырып,  сауалға  жауап 

іздеуге талпынуы; 

-  іс-әрекетті  жүзеге  асыратын  тәсілдерді 

таба білуге ынталануы 

Дидактикалық 

–болжамдық 

Бастапқы  кезеңдегі  тұлғалық 

бағдарлық,  құзыреттілік  іс- 

әрекет  мотивациясына  сүйену 

негізінде 

нәтижеге 

жету 

мақсатында оқу процесін жаңа әдіс  тәсілдермен  түрлендіру, 

жобалау,  жоспарлау,  үрдістің 

логикалылығы, 

тұтастығы, 

басқару мүмкіндігі, әлеуметтік 

рефлексия.  Маман  дайындау 

сапасын басқару үрдісі туралы 

сауаттылығы, 

ғылыми, 

қолданбалы 

білімдер 

жүйесінің  ақпараттық  сипаты, 

басқару  іс-әрекетінің  мәні, 

ерекшеліктері 

және 

инновациялық  технологиялық маман  дайындау  сапасын  басқару 

үрдісінің іске асушылығын білуі; 

-  ғылым  негіздері,  теория  мен  практика 

жетістіктерімен қамтылуы; 

-  түрлі  факторлар  ықпалына  бейімделе 

алуы, 

-  түрлі  жобалардың  жаңашылдық  деңгейін және 

оның 


қаншалықты 

жаңалық 


әкелетіндігін анықтау сауаттылығы; 

-  сапа  құндылығының  тиімді  бағытта 

бағдарлануы; 

сапаны басқарудың 

концептуалды 

негізделген  жүйе  ретіндегі  мазмұндық 

сипаты; 


-  ақпаратты  басқару  қағидалары  мен 

әдістерін ӛзара үйлесімді біріктіру 357 

 

негізінде  шеберлікті  жетілдіру жолдары  туралы  білімі  және 

қолданылу  ерекшелігі  мен 

басқарушылық 

механизмнің 

мазмұны 

Технологиялық

- нәтижелік 

Жоғары 


білімді 

маман 


дайындау  сапасын  басқаруды 

жетілдіру 

шарттарының 

жүзеге 


асырудағы 

кәсіби 


іскерліктің болуы 

-жүйеқұраушы  элементтер  реттілігі  мен 

сабақтастығы, 

жағдайлар 

кӛрінісінің 

ықпалын  басқару  қызметтерінде  тиімді 

шеше алу; 

-сапаны 


басқару 

үрдісі 


туралы 

сауаттылығы; 

кәсіби  құзыреттіліктердің  жүйесін пайдаланудағы іскерліктің болуы

инновациялық  жобаның  тиімділігін жүзеге  асыру  жӛніндегі  ұсыныстар  қоя 

білу және оны орындау іс әрекеттері; 

-  білім  беру  үрдісінің  келешектегі  әрбір 

қадамы  туралы  болжамдар  жасау  іскерлігі 

мен дағдылары; 

-  топтағы  адамдардың  әрқайсысына  нақты 

қызметтік  міндеттемелерді  жүктеп  идеяны 

жүзеге асыру іскерлігі мен дағдылары; 

-  жаңалықтарды  сәтті  игеруге  қажетті 

барлық  ресурстарды  дайындау  іскерлігі 

мен дағдылары 

 

Соңғы  уақыттарда әлемдегі  зерттеуші-педагогтар оқытудың ең тиімді  әдіс-тәсілдерін іздестіріп,  тәжірибеде  сынақтан  ӛткізуде.  Осының  нәтижесінде  оқытудың  кӛптеген  жаңа 

технологиялары:  ынтымақтастық  педагогикасы,  модульдік  оқыту  технологиясы,  сын 

тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы, дамыта оқыту технологиясы, саралап-деңгейлеп 

оқыту технологиясы, тірек белгілер арқылы оқыту технологиясы, тәй-тәй технологиясы т.б. 

пайда  болды.  Сонымен  қатар,  әдіс-тәсілдер  ішінде  басым  кӛпшілік  мойындап,  тиімді  деп 

танылып жүрген әдіс-тәсілдер де бар. 

Сондай-ақ  әдіс-тәсілдердің  бірі  ретінде  қазіргі  уақытта  білім  алушылардың  оқу-

зерттеу  іс-әрекетін  қалыптастыруды  атап  айтуға  болады.  Олардың  білімді  жинақтауда 

белсенділіктерін  арттырып,  танымдық  қабілеттерін  дамытатын,  білімдерінің  негізді  болуын 

қамтамасыз  ететін  бірден-бір  ықпалды  әдіс  деп  танылып,  мұғалімдер,  тәрбиешілер 

тарапынан  қолдау  тауып  отыр.  Жас  ұрпақты  шығармашылыққа  баулу,  ӛз  бетімен  әрекет 

жасауға үйрету, бүгінде кӛптеген ғалымдардың кӛзқарасы бойынша ХХІ ғасырдың іске асуға 

тиісті  ӛзекті  проблемасы  болып  табылады.  Сондықтан,  мұндай  мәселелік  жағдайда 

мамандарды  дайындау  сапасын  жаңашыл  сипатта  басқара  отырып,  бағдарланған  сапа 

кӛрсеткіштеріне  қол  жеткізу  ол  үдерісдің  маңызды  ӛлшемі  ретіндегі  педагогикалық 

шарттардың  ғылыми  құзыреттілік  негіздерімен  қарулану  қажеттілігі  жоғары.  Жоғары  білім 

беру жүйесінде маман дайындаудың бүгінгі даму бағытын айқындауда келесідей ұсыныстар 

жасауға болады: 

-болашақ  педагогтарды  даярлау  үдерісінде  олардың  кәсіби  іс  әрекетін  қалыптастыру 

барысында  мәселелерге  ӛзіндік  талдау  жасап,  баға  беру  мен  шешім  қабылдауға 

дағдыландыруды құзыреттілік деңгейіде жүзеге асыру қажет; 

-іс-әрекет  барысы  мен  нәтижесін  жобалау  мен  моделдеу  ерекшеліктерін  меңгерте 

отырып, стратегиялық ойлау қабілеттірін дамыту

-білімнің  сапасын  анықтаушы  психологиялық  және  педагогикалық  факторларды 

қағидалық деңгейде басшылыққа алу және қолайлы басқару технологиясын қолдану; 


358 

 

-білім  сапасын  басқаруда  оны  барлық  аспектіде  қарастыру,  шет  ел  зерттешілері тәжірибелері мен жаңа инновациялық үдерістер нәтижелерін бақылау, бағалау; 

-педагогикалық  объект  басшыларын  педагогикалық  басқару  технологиясымен 

қамтамасыз ету шарттарын белгілеу, арнайы семинар курстарын ұйымдастыру және болашақ 

педагогтарға  басқарудың  педагогикалық  әдіснамалық  негізінен  әдістемелік  нұсқаулар 

дайындау қажет. 

Жаһандану  жағдайында  білімнің  даму  тенденцияларын  ескере  отырып  маман 

дайындау сапасын басқаруды жетілдіру негізінде жалпы қоғамдық стратегиялық бағыттарды 

анықтауға болады. Ол үшін білім жүйесі субъектілерінің  стратегиялық ойлау технологиясын 

дамыту,  яғни  болжау  іс-әрекетінің  ғылыми-әдіснамалық  және  практикалық  негізінің 

жергілікті және мемлекеттік деңгейде қалыптасуын қамтамасыз ету қажет. 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1.

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңы». – Алматы, 2007. 

2.

 Асанов  Н.  Университеттік  білім  беру  жүйесіндегі  оқу  үрдісін  басқарудың 

педагогикалық негіздері. – Педагогика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін 

дайындалған диссертацияның авторефераты, Алматы, 2004. 

3.

 М.  Портер.  Конкуренция,  издательский  дом  «Вильямс»,.  Моква,  Санкт-

Петербург. Киев. 2006 

4.

 

П.К.Искакова.  Жоғары  оқу  орындарындағы  инновациялық  білім  беру үдерістерін  басқаруды  кәсіби  қалыптастыру.  13.00.08  –  Кәсіптік  білім  беру  теориясы  мен 

әдістемесі.  П.ғ.к.  ғылыми  дәрежесін  алу  үшін  дайындалған  диссертацияның  авторефераты. 

Түркістан , 2008 

5.

 «Қазақстан  жоғары  мектебі:  Әлемдік  білім  кеңістігіне  ену»  Г.О.Абдикерова, 

Ж.К.Каримова, ҚазҰУ хабаршысы, Психология және социология сериясы №1, 2006жыл.  

 

 

А.В. Могильная 

кандидат педагогических наук 

yatsan_m@mail.ru

 

 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ 

 

Интерактивные  формы  и  методы  обучения  относятся  к  числу  инновационных, 

способствующих  активизации  познавательной  деятельности  учащихся,  самостоятельному 

осмыслению  учебного  материала.  Рассматривая  основные  виды  интерактивных  методов 

обучения,  мы с одной стороны ориентировались на групповые формы работы, а с другой  - 

старались  максимально  индивидуализировать  процесс  подготовки  дизайнера,  учитывая 

интересы  студентов,  их  первоначальный  уровень  знаний  и  умений,  мировоззренческие 

установки. В связи с этим, нами рассмотрены следующие методы обучения: 

-

 

проектный метод; -

 

беседа; -

 

дискуссия; -

 

мозговой штурм; -

 

ситуативные (деловые и ролевые) игры; -

 

метод проблемных заданий. При использовании данных методов мы основывались на теоретических положениях 

исследований ряда специалистов [1-4], занимающихся проблемами разработки современных 

методов обучения и их внедрения в педагогический процесс образовательных учреждений.  

Суть проектного метода - учебная проектная деятельность.

 


359 

 

Целью учебной  проектной  деятельности  является  овладение  студентом 

профессиональных  навыков  и  формирование  его  профессиональной  культуры.  В  качестве 

средств  учебной  проектной  деятельности  выступают  знания  по  общеобразовательным, 

базовым  и  профилирующим  дисциплинам,  а  также  приобретаемые  в  ходе  обучения 

профессиональные и творческие умения и методы проектирования. 

Задачами  учебной  проектной  деятельности  являются  выработка  художественного  и 

эстетического  вкуса  и  графического  мастерства,  развитие  интеллекта,  пространственного 

мышления  и  образного  структурного  воображения,  формирование  творческого 

мировоззрения,  развитие  композиционных  способностей,  становление  студента  как 

личности, с развитой профессиональной культурой. 

В  процессе  использования  проектного  метода  обучения  студент  усваивает 

всесторонний  подход  к  организации  материально-пространственной  среды  социальных 

процессов,  овладевает  методами  типологического,  визуального,  функционального  анализа, 

оценки  и  синтеза,  приемами  компоновки  целостной  системы  дизайнерского  объекта.  Тем 

самым  создаются  предпосылки  для  успешного  личностного  профессионального  развития  и 

формирования профессиональной культуры бакалавра дизайна. 

Процесс решения учебно-профессиональных задач включал в себя следующие этапы: 

 установление  проблемы  и  формирование  ее  структуры,  т.е.  осознание  и 

объединение  ее  основных  элементов  (цели  и  условий)  на  основе  определенной 

затруднительной ситуации; 

 актуализация имеющихся общепрофессиоальных и специальных знаний, осознание 

их недостаточности для решения данной проблемы

 

выдвижение гипотезы решения проблемы;  

проверка гипотезы;  

формирование суждения, фиксирующего результат решения проблемы. Беседа.  Мотивационная  функция  –  ведущая  в  этом  методе.  С  помощью 

целенаправленных  и  умело  поставленных  вопросов  преподаватель  побуждает  студентов 

припомнить и изложить свои знания по заданной теме, обсудить их с другими студентами. 

Шаг  за  шагом  вместе  с  преподавателем  студенты  осмысливают  и  усваивают  новые  знания 

путем самостоятельных размышлений, умозаключений, выводов и обобщений. 

Достоинства  беседы  в  том,  что  она  максимально  активизирует  мышление, 

способствует развитию познавательных сил студентов. 

Несмотря на эффективность метода беседы в формировании познавательных мотивов 

и  интересов,  в  выявлении  имеющихся  у  студентов  знаний,  в  развитии  культуры 

межличностного  общения,  следует  помнить,  что  беседа  -  неэкономный  и  сложный  метод 

обучения.  Беседа  требует  времени,  напряжения  сил,  соответствующих  условий,  а  также 

высокого уровня педагогического мастерства. Выбирая метод беседы, необходимо взвесить 

свои возможности, возможности студентов, чтобы предотвратить «провал» беседы. 

Дискуссия. Данный метод представляет собой способ обсуждения, обмена взглядами 

по конкретной проблеме. Метод дискуссии направлен на решение следующих задач: 

 

обеспечить  у  студентов  мотивацию  на  глубокое  проникновение  в  сущность обсуждаемых вопросов; 

 сформировать новые знания; 

 сформировать  коммуникативные  навыки,  помочь  студентам  укрепиться  в 

собственном мнении, научить отстаивать свою позицию; 

 

научить  студентов  понимать  различие  между  аргументами  и  выводами, основанными на аргументах и др. 

Дискуссия может быть свободной, когда она развивается спонтанно, и  управляемой, 

когда развивается в определенном направлении. 

При  проведении  свободной  дискуссии  преподаватель  лишь  инициирует  еѐ,  не 

вмешиваясь  в  ход  обсуждения,  выступает  в  роли  арбитра.  Здесь  важно  сделать  акцент  на 

самом  процессе  обсуждения  и  стимулировании  каждого  студента  сформулировать  свой 360 

 

аргумент.  Поэтому,  когда  нужно  задействовать  каждого  студента,  воздействовать  на установки и личность в целом, проводится свободная дискуссия. 

Мозговой  штурм (англ. brainstorming) - метод генераций идей. Участники сообща 

пытаются  разрешить  трудную  проблему,  высказывают  (генерируют)  собственные  идеи  ее 

разрешения. 

Метод мозгового штурма заключается в следующем: для решения проблемной задачи 

несколько  студентов  (7-10)  под  руководством  преподавателя  могут  свободно  обсуждать 

проблему, высказывать предположения о путях еѐ решения, не заботясь о грамотности или 

целеустремленности  своих  действий,  высказывать  как  можно  больше  идей  в 

непринужденной,  неформальной  обстановке.  При  этом  у  студентов  воспитывается  умение 

проявлять  повышенную  терпимость  друг  к  другу  в  процессе  совместной  учебно-

познавательной деятельности, стимулируется творческое мышление. Существуют несколько 

разновидностей этого метода – индивидуальный, диалоговый, двойной, массовый, обратный 

и т.д. 


Этот  метод  выполняет  все  функции  обучения,  но  основное  назначение  -  мотивация 

обучаемых к самостоятельному пониманию и решению проблемы. Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 6.05 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет