Л. Н. Гумилева L. N. Gumilyov eurasian national universityжүктеу 6.05 Mb.
Pdf просмотр
бет34/53
Дата22.04.2017
өлшемі6.05 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   53

 

293 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерлік оқыту бағдарламасы 

Динамика 

Динамиканың негізгі 

заңы 

Импульс, импульстың сақталу заңы 

 

Жердің тартылыс ӛрісіндегі қозғалысы 

 

Ғарыштық денелердің қозғалысы 

 

Күштер  

Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я 

Тұйық жүйе үшін: 

,

0

F

 ,

constv

m

i

i

 

Айналмалы қозғалыс үшін: 

...,


...

|

22

|

11

2

21

1

I

I

I

I

 

Бүкіл әлемдік тартылыс заңы: 

,

2r

mM

G

F

 Ауырлық күші: 

,

mgF

2R

GM

g 

Бірінші ғарыштық 

жылдамдық: 

,

22

1

RmM

G

R

mv

./

8

,7

0

1с

км

R

g

R

M

G

v 

  

Жазық беттегі сырғанау 

үйкеліс күші: 

,

mgP

N

F

y

 

Газ және сұйық ортадағы үйкеліс күші:  

.

Sdh

v

d

F

y 

Айналмалы қозғалыс 

үшін: 

,

2

Imr

M,

r

F

M

-күш моменті; 2

mr

I

-инерция моменті; 

2

22

2

a

a

m

F

F

F

n

n  

 

Егер  0M

 болса, онда const

r

v

m

i

i

i

 немесе 


.const

I

i

i

 Дененің салмағы: 

,

mgP

Дене жоғары қарай үдемелі қозғалса, 

)

(*

a

g

m

P-асқын 

салмақ пайда болады; 

Дене тӛмен қарай үдей 

қозғалса: 

)

(

*a

g

m

P 

 

  

 

2- ғарыштық жылдамдық:

,

22

2

2R

mM

G

mv

./

2

,11

2

02

с

км

R

g

v 

3-ғарыштық жылд. 

,

/

2,

42

23

с

км

R

M

G

v

k 

 Серпімділік күші: Гук 

заңы: 


,

l

k

F 

0

ll 

немесе S

F - 


салыстырмалы ұзару. 

 

Тақырып бойынша 12 есеп 

Тақырып бойынша 25 

есеп 

 

Тақырып бойынша 30есеп  

Тақырып бойынша 35 

есеп 

  

Тақырып бойынша 45 есеп 

 

Ілгерілемелі қозғалыс үшін: 

;

)(

dt

v

m

d

dt

P

d

F 

егер 


const

m

 болса, онда 

.

am

dt

v

d

m

F 

 


294 

 

кемшіліктердің  себептерін  анықтап,  ӛзінің  іс-әрекетін  бағалау;  қажет  болған  жағдайда оқыту әдістемесіне ӛзгерістер енгізу. 

Ақпараттық  модельдеу  негізінде  болашақ  мамандарды  кәсібилікке  бейімдей  оқыту 

әдістемесінің  негізгі  мақсаты  -  олардың  ақпараттық  мәдениетін  дамыту,  болашақ  мамандар 

даярлығының кәсіби деңгейге жетуін қамтамасыз ету. 

Сондықтан,  студенттерді  ақпараттық  модельдеу  үшін  қажетті  біліммен 

қаруландырып,  олардың  модельдеу  іскерлігін  қалыптастыру үшін, оқытушының ӛзі сол 

білімді жетік білуімен қатар, үйрету әдістемесін жанжақты терең меңгеруге қол жеткізілуі қажет. 

Кредиттік  оқыту  жүйесінде  ақпараттық  модельдеу  кезінде  студенттердің  білімін 

тексеру мынандай кезеңдерден тұрады: 

- ағымдық бақылау (зертханалық жұмыстар); 

- аралық бақылау (коллоквиум, бақылау жұмыстары); 

- үй тапсырмасын бақылау (реферат, тестілеуге дайындық); 

қорытынды бақылау. Студенттерді  ақпараттық  модельдеу  негізінде  оқыту  мәселесін  теориялық-әдіснамалық 

және тәжірибелік зерттеу нәтижелері тӛмендегідей қорытынды және ұсыныстар жасауға мүмкіндік 

туғызды. 

Қоғам  дамуының  қазіргі  кезеңі  адам  қызметінің  басым  бӛлігін  ақпараттандырумен, 

компьютерлендірумен  ерекшеленеді.  Соған  байланысты  болашақ  мамандардың  қызмет  аясы 

кеңейіп, ақпараттық модельдеу іс-әрекетінің практикалық сұранысы артуда. 

Қоғамдық  прогрестегі  табысты  жаңалықтар  болашақ  ұрпақтың  білімі  мен  тәрбиесіндегі 

жетістіктерге, ал ол ӛз кезегінде жаңа қоғамның іскер маманын даярлау деңгейіне байланысты. 

Сондықтан  да  болашақ  мамандарды  инновациялық  тұрғыда  оқыту,  Болондық  оқу    үрдісі 

мәселесін ерекше назарда  ұстауды талап етеді. 

Студент  пәнді  жақсы  білумен  қоса,  негізі  информатикалық  ақпараттық  модельдеу 

әдістемесін  де  жетік  меңгеруі  тиіс.  Студенттерді  ақпараттық  модельдеу  негізінде  іскерлікке 

бейімдеп  оқыту  жүйесі  ғылыми-әдістемелік  тұрғыда  жетілдіріліп,  шешілуінің  керектігі 

теориялық-әдіснамалық 

тұрғыда 

анықталды, 

педагогикалық, 

әдістемелік, 

физикалық, 

информатикалық  әдебиеттерді,  іргелі  ғылыми-зерттеу  жұмыстарын  жан-жақты  талдау,  ізденіс 

жұмыстарының бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. 

 

Әдебиеттер тізімі  

1.

 Трофимова Т.И. Курс физики Учебн. пособие для вузов //М., Академия. - 2004. 

2.

 Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. //М.: Высшая школа. - 2000. 

 

 

 

С.Ә. Сантеева 

магистр, аға оқытушы 

ya.santeyeva@yandex.kz 

 

БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТАНДЫРУДЫ ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Дамыған  елдердегі  білім  беру  жүйесінде  ерекше  маңызды  болып  табылатын мәселелердің  бірі  –  оқытуды  ақпараттандыру,  яғни  оқу  үрдісінде  ақпараттық 

технологияларды пайдалану болып табылады. Қазіргі таңда да елімізде білім беру жүйесінде 

жаңашылдық  қатарына  ақпараттық  кеңістікті  құру  еніп,  кӛкейтесті  мәселе  ретінде  күн 

тәртібінен түспей отырғандығы мәлім. 

Компьютер, 

телекоммуникациялық 

және 

желілік 


құралдар 

ақпараттарды 

қабылдаудағы  әдістерді  ӛзгертіп,  әртүрлі  әрекеттерге  жаңа  мүмкіндіктерді  аша  отырып, 

қазіргі қоғамның даму кезеңіндегі оқыту мақсатының кӛкейкесті және маңызды мәселелеріне 295 

 

қол жеткізеді. Білім берудегі ақпараттық технологиялар оқытуда қолданылатын электронды құралдар  мен  оларды  функционалдау  тәсілдерінің  жиынтығын  анықтайды.  Білім  беруде 

қолданылатын бағдарламалық-техникалық құралдардың классификациялық белгілері ретінде 

мыналарды айтуға болады: 

-

 дидактикалық бағыт; 

-

 бағдарламалық ұсыныс;  

-

 техникалық ұсыныс; 

-

 пәндік аумақта қолданылуы. 

Дидактикалық бағыт бойынша классификация 

Бағдарламалық-аппараттық 

комплекстің 

дидактикалық 

бағыты 


бойынша 

классификация  белгілерін  кейбір  әдебиеттерден  кездестіруге  болады.  Мысалы, 

үйренушілерге  компьютер  арқылы  берілетін  білімді  келесідей  классификациялау  керек. 

Біріншіден,  білімді  анықталған  және  анықталмаған  деп  бӛлу  қажет  болып  табылады.  Ал, 

кейінірек  жасанды  интеллект  аумағында  зерттеулердің  дамуымен  бұл  білімдер 

артикулденетін және артикулденбейтін болып аталатын болды. 

Білімнің  артикулденетін  бӛлімі  –  бұл  үйренушілерге  ақпараттарды  (мәтіндік, 

графикалық,  бейне,  т.б.)  бірнеше  бӛліктерге  бӛлу  арқылы  беруге  болатын  және  оңай 

құралатын білімдер. 

Білімнің артикулденбейтін бӛлімі – интуиция, ӛтіл (опыт) негізінде құралған білімдер. 

Бұл  бӛлімнің  білімі    үйренушілерге  берілмейтін,  практикалық  есептерді  шығаруда  жеке 

тапсырмаларды орындау кезінде қол жеткізуге болатын іскерлікті, тапқырлықты және адам 

ӛтілінің  басқа  бӛлімдерін  қамтиды.  Білімнің  мұндай  классификациясына  сүйене  отырып, 

оқыту  бағдарламалық-аппараттық  комплекстерді  классификациялауға  болады.  Осы 

комплекстер негізінде құралған және білімнің артикулденген бӛлімін оқытуда қолданылатын 

технологиялар  декларативтік  деп  аталады[1].  Декларативтік  технологияларға  мыналарды 

жатқызуға болады: 

-

 компьютерлік оқулықтар; 

-

 оқытылатын мәліметтер қоры; 

-

 үйренушілерге  белгіленген  ақпаратты  ұсынатын,  дұрыс  меңгеруін  тексеретін, 

сақтауға мүмкіндік беретін мәтіндік және бақылау бағдарламалары мен басқа компьютерлік 

құралдар. 

Бағдарламалық-аппараттық  комплекстерді  құруда  және  білімнің  артикулденбеген 

бӛлімін  меңгеруде  қолданылатын  технологиялар  процедурлік  деп  аталады.  Бұл  топтың 

компьютерлік  ақпараттық  технологиялары  білімнің  ақпараттарын  бірнеше  бӛліктерге  бӛліп 

тексермейді  және  ақпарат  бӛліктерін  қамтымайды.  Олар  әртүрлі  модельдер  негізінде 

құрылған. Бұл жағдайда компьютерлік ақпараттық технологияларға мыналар жатады: 

-

 

қолданбалы бағдарламалар пакеті (ҚБП); -

 

компьютерлік тренажерлер (КТ); -

 

зертханалық практикумдер; -

 

ойындардың бағдарламалы; -

 

үйренушілерге зерттеу кезінде оқытылатын пән бойынша білім алуына  (қосуына) мүмкіндік беретін экспертті-үйрену жүйелері (ЭҮЖ) және басқа да компьютерлік құралдар. 

Ақпараттандыру жағдайында  студенттер меңгеруге тиісті білім, біліктілік, дағдының 

кӛлемі  күннен  күнге  артып,  мазмұны  ӛзгеріп  отыр.  Білім  беру  саласында  ақпараттық 

технологияларды  пайдалану  арқылы  білімнің  сапасын  арттыру,  білім  беру  үрдісін 

интенсификациялау  мен  модернизациялаудың  тиімді  тәсілдерін  іздестіру  жұмыстары 

жүргізіліп  жатыр.  Бұл  жұмыстардың  тиімділігі  бірнеше  оқу-әдістемелік,  психологиялық-

педагогикалық мәселелердің шешімін ғылыми түрде негіздеуді талап етеді. Оларды бірнеше 

бағыттарға бӛлуге болады: 

-

 

Оқу  үрдісінде  ақпараттық  технологияларды  іске  асырудың  жүйелі  ғылыми-әдістемелік жолын анықтау; 

296 

 

- 

Студенттердің 

тәжірибелік 

іс-әрекетінде 

ақпараттық 

технологияларды 

пайдаланудың әдістемесін жасау; 

-

 Оқытушылардың  ақпараттық  технологияларды  меңгеру  және  оқу  үрдісінде 

пайдалану бойынша кәсіби біліктерін жетілдіру; 

-

 

Студенттерді білім, 

біліктілік, 

дағдыны 

меңгеру 


үшін 

ақпараттық 

технологияларды пайдалануға үйрету; 

Оқу  үрдісінде  компьютер  оқып-үйрену  нысаны  ретінде,  сонымен  бірге  оқыту, 

тәрбиелеу,  дамыту  мен  оқытудың  мазмұнын  меңгеруді  диагностикалау  құралы  ретінде 

әрекет етеді. Мұның ӛзі ақпараттық технологияларды пайдаланудың екі бағыты бар екендігін 

анықтауға  мүмкіндік  береді.  Бірінші  бағыт  тұрғысынан  алып  қарасақ,  ақпараттық 

технологиялар  білім,  біліктілік,  дағдыны  игеру  үшін  қажетті  ресурс  болып  табылып, 

студенттердің  саналы  тәрбие,  сапалы  білім  алуына  жағдай  жасайды,  ал  екінші  бағыт 

тұрғысында  ақпараттық  технологиялар  оқу-тәрбие  үрдісін  ұйымдастыру  тиімділігін 

арттырудың қуатты құралы болып табылады[2]. 

Сондықтан  білім  беруді  жаңа  сатыға  кӛтеру  үшін  тек  білім  мазмұны  мен  оқыту 

әдістерін  ғана  емес,  ақпараттық  технологияларды  кеңінен  пайдалану  арқылы  оқытуды 

ұйымдастыру  формаларын  да  жетілдіру  керек.  Мұның  ӛзі  мынадай  оқу-тәрбие  міндеттерін 

шешуге кӛмектеседі: 

-

 Оқу  үрдісін  дербестендіру.  Мәселен,  компьютер  оқытуды  нақты  бір  авторлық 

бағдарлама бойынша жүзеге асыруға мүмкіндік береді; 

-

 

Нақты әрекетке негізделген кері байланысты қамтамасыз етеді. -

 

Мәселен,  компьютер  арқылы  әрбір  студент  ӛзінің  білімін  бақылауға,  тексеруге және бағалауға мүмкіндік алады; 

-

 Материалды меңгеру жылдамдығын арттыруға болады. 

Ғылыми педагогикалық-психологиялық әдебиеттерді  және мектеп тәжірибесін оқып-

үйрену  мен  талдау  негізінде  ақпараттық  технологияларды  мектептің  оқу  үрдісіне    енгізу 

үшін кешенді ақпараттық білім беру жүйесін құру қажеттілігі туындады. Бұл жүйенің негізін 

ақпараттық  технологиялар  құрайды.  Енді  оқытудың  ақпараттық  технологияларының  мәнін 

ашып кӛрсетейік. 1.

 

Компьютерлік  және  ақпараттық  сауаттылық.  Компьютерлік  сауаттылыққа 

электронды  есептеуіш  техникасымен  жұмыс  істеу  білігін  жатқызуға  болады.  Ақпараттық 

сауаттылық  ақпаратты  алудың,  қайта  жасаудың,  жеткізудің,  сақтаудың  және  пайдаланудың 

негізгі ережелерін білуді кӛздейді. 2.

 

Оқу  ҥрдісінде  компьютерді  пайдалану  студенттердің  ӛзіндік  жұмыстарын 

ақпараттық-әдістемелік  тұрғыдан  қамтамасыз  етуге  де  елеулі  ӛзгерістер  енгізуге  мүмкіндік 

береді,  мұндай  жаңашыл  ӛзгерісті  оқулықтардан  бастауға  болады.  Мұнда  дәстүрлі  баспа 

оқулықтарымен қатар оқу үрдісінде электронды оқулықтарды пайдалану кӛзделеді[3]. 

Электронды  оқулықтың  автоматтандырылған  оқу  үрдісі  ашық  дамитын  әдістемелік 

жүйе екені белгілі. Сонымен бірге электронды оқулық оқу ақпаратын тасымалдаудың жаңа 

құралы  болып  табылады.  Онда  оқу  ақпараты  толық  мазмұндалып,  әр  түрлі  қосымшалар, 

анықтамалық  материалдар,  бақылау  тапсырмалары,  ұсынылатын  әдебиеттер  тізімі  және 

тақырыптық ресурстарға сілтемелер беріледі. 

Электронды оқулықтың жетістіктері мыналар болып табылады: 

-

 

  Шұғыл кері байланысты қамтамасыз етеді-

 

Дәстүрлі оқулықта кӛп іздеуді қажет етеді қажет ететін тиісті ақпаратты тез табуға кӛмектеседі; 

-

 Гипермәтінді  түсіндірмелерді  бірнеше  рет  қарап  шығу  барысында  уақытты 

анағұрлым үнемдеуге мүмкіндік береді; 

-

 

Қысқа мәтіндермен қатар кӛрсетеді, әңгімелейді, жобалайды, т.с.с. (мультимедиа-технологияның мүмкіндігі мен артықшылығы тура осы жерде кӛрінеді); 

-

 әрбір студентке дербестік тұрғыдан қатынас жасауға мүмкіндік беріп, олардың ӛз 

бетінше білім алуын қамтасыз етеді; 297 

 

- 

белгілі бір бӛлім бойынша білімді тексеруге мүмкіндік туады; 3.  Модельдеу.  Модельдеу  идеясы  оқыту  үрдісінде  жаңа  мүмкіндіктер  береді.  Атап 

айтқанда,  оқу  үрдісінде  компьютерлік  модельдеуді  қолдану  ойға  негізделген  болжамдарды 

тексеруге,  сонымен  қатар  студенттің  қоршаған  ортамен  байланысын  анықтап,  адамзат 

санасын  жаңа  деңгейге  кӛтеруге  ықпал  етеді,  компьютерлік  графика  адамның  айтар  ойын 

белгілі  бір  графикалық  жүйеге  келтіріп,  адамның  шығармашылық  болжамын  шыңдауға 

кӛмектеседі.  Бұл  модельдеу    әдістемесі  оқу  бағдарламасының  сапасын  бағалау  жолымен 

студенттердің шығармашылық қасиеттерін және ғылыми зердесін дамытудың құралы болып 

табылады. 

Компьютер  ақпаратпен  жұмыс  істейді,  нысандық  жағдайлар  жӛніндегі  мәліметтер 

модель  ретінде  оның  сӛздік,    сандық  «сипаттамасы»  қаралады.  Сондықтан  да  ақпараттық 

модельді күрделі жүйе ақпаратының кӛзі ретінде қарауға болады. 

4.  Компьютерлік  оқыту  бағдарламалары. Олар  интерактивті  тәртіппен  компьютер 

арқылы  қандай  да  болсын  пәнді  оқып  үйренуді  кӛздейтін  бағдарламалар  болып  табылады. 

Бұл бағдарламаларда теориялық материал мен блоктар болады, олар студенттердің берілген 

білім кӛлемін меңгеруінің сапасын анықтауға мүмкіндік береді. 

Қазіргі  таңда  елімізде  білім  беру  жүйесінде  жаңашылдық  қатарында  ақпараттық 

кеңістіктің  құрылуына  байланысты  декларативтік  технологияларды,  компьютерлік 

ақпараттық  технологияларды  қолданудың  орны  ерекше.  Білім  беру  саласында  ақпараттық 

технологияларды  пайдалану  арқылы  білімнің  сапасын  арттыру,  білім  беру  үрдісін 

интенсификациялау  мен  модернизациялаудың  тиімді  тәсілдерін  іздестіру  жұмыстары 

жүргізіліп, жұмыстардың тиімділігі бірнеше оқу-әдістемелік, психологиялық-педагогикалық 

мәселелердің шешімін ғылыми түрде негіздеуді талап етеді. 

Сондықтан  білім  беруді  жаңа  сатыға  кӛтеру  үшін  тек  білім  мазмұны  мен  оқыту 

әдістерін  ғана  емес,  ақпараттық  технологияларды  кеңінен  пайдалану  арқылы  оқытуды 

ұйымдастыру формаларын да жетілдіру керек. 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1. 

В.А.Каймин.  Научные  основы  и  методика  преподавания  информатики.  - 

Методические рекомендации для учителей и студентов педвузов. - Псков,1992. 

2.

 Хеннер 

Е.К.Семакин 

И.Г., 

Лапчик 


М.П.Методика 

преподавания 

информатики.:М. Academia, 2001. 

3.

 Лапчик  М.П.  Методика  преподавания  информатики.  Учебное  пособие  для 

вузов Academia, 2003.  

 

 

А.О. Сейфуллина 

старший преподаватель кафедры информатики 

Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина

 

assel812@mail.ru

 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

В Республике Казахстан реализуется широкий комплекс мероприятий, направленных на  развитие  и  применение  ИКТ  в  различных  сферах  деятельности.  С  принятием 

Государственной  программы  формирования  и  развития  национальной  информационной 

инфраструктуры  Республики  Казахстан  активизировалась  работа  по  созданию 

информационных систем государственных органов. 298 

 

В  свою  очередь,  преобразования  в  системе  общественных  отношений  оказывают влияние  на  образование,  требуют  от  него  мобильности  и  адекватного  ответа  на  реалии 

нового исторического этапа и должны соответствовать потребностям развития экономики в 

целом.  Казахстанская  система  образования  развивается  в  условиях  устаревшей 

методологической  базы  образования,  структуры  и  содержания,  которые  недостаточны  для 

поэтапного еѐ вхождения в мировое образовательное пространство. 

Характер современного общества требует заново осмыслить такие фундаментальные 

понятия, как общество, субъект, образование и т.д., поскольку в свете перехода общества от 

индустриального к информационному изменяется внутреннее содержание понятия  «наука», 

«образование».  В  информационном  обществе,  где  инновационные  процессы  имеют 

первостепенную значимость, неуклонно возрастает роль образования. Наряду с изменениями 

роли  образования  в  информационном  обществе  расширяется  также  понимание  сущности 

самого образовательного процесса. 

Актуализация  темы  образования  в  информационном  обществе  обусловлена 

спецификой  общества.  Суть  данного  типа  общества  раскрывается  в  развитии  и 

совершенствовании  информационных  и  телекоммуникационных  технологи,  причем 

специфической  чертой  последних  является  их  непрерывное  совершенствование. 

Информация объединяет в себе материальный носитель и интеллект, грань между человеком 

и  техникой  становится  неуловимой.  Информация  выступает  не  как  вспомогательное 

средство  в  современном  образовании,  а  как  смыслообразующий  фактор.  Техника  в 

информационном  обществе  представляет  собой  источник  бесконечного  технического 

развития.  Одной  из  актуальных  проблем  развития  информатизации  сферы  образования 

является  обеспечение  его  информационной  поддержкой,  необходимой  научной,  учебно-

методической  информацией.  В  последние  годы  спрос  на  такую  информацию  в  сфере 

образования возрастает. 

Государственная  программа  развития  образования  в  Республике  Казахстан  до  2010 

года  предусматривает  создание,  на  основе  интеграции  образования  и  науки,  эффективной 

системы  подготовки  кадров  новой  фармации,  способных  решать  задачи  индустриально-

инновационного  развития  страны.  Для  международного  признания  национальных 

образовательных  программ,  обеспечения  мобильности  обучающихся  и  профессорско-

преподавательского  состава  организаций  образования,  а  также  повышения  качества 

образования  подготовки  специалистов  ведется  по  единой  кредитной  системе  обучения. 

Данная программа способствует включению нашей республики в мировое информационное 

пространство ставит конкретные задачи по внедрению информационных технологий во  все 

отрасли народного хозяйства. 

Информатизация  системы  образования  открывает  большие  перспективы  для 

казахстанской  модели  образования.  В  современном  мире  владение  информационными 

технологиями становится в один ряд  в таким качествами, как умение читать и писать, и во 

многом определяет пути дальнейшего развития общества. 

Если 

рассмотреть этапы 

непрерывного 

образования 

в 

нашей стране 

(общеобразовательная  школа  –  вуз  -  послевузовское  образование),  то  можно  отметить,  что 

все  они  испытывают  воздействие  информатизации,  целью  которой  является  радикальное 

повышение  эффективности  и  качества  подготовки  специалистов  до  уровня  принятого  в 

развитых странах. Под вилянием процесса информатизации в настоящее время складывается 

новая  общественная  структура  –  информационное  общество.  В  концепции  единого 

информационного  пространства  Республики  Казахстан  признано,  что  «информация  и  ее 

высшая  форма  –  знания  –  являются  решающим  факторам,  определяющим  развитие 

общества». 

Следует отметить, что информационное общество характеризуется высоким уровнем 

информационных 

технологий, 

развитыми 

инфраструктурами, 

обеспечивающими 

производство информационных ресурсов и возможности свободного доступа к информации, 

процессами  ускоренной  автоматизации  всех  отраслей  производства  и  управления, 


299 

 

радикальными  изменениями  социальных  структур,  следствием  которых  оказывается повышение уровня профессиональной деятельности [1,331]. 

Следует  отметить,  что  развитие  информационного  общества  в  условиях  интеграции 

Казахстана  в  мировое  образовательное  пространства  способствует  повышению  уровня 

образования  за  счет  расширения  возможностей  системы  информационного  обмена  на 

международном,  национальном  и  региональном  уровнях  и,  соответственно,  повышению 

роли  квалификации,  профессионализма  и  способностей  к  творчеству  как  важнейших 

характеристик  услуг  труда.  В  свою  очередь  качество  и  содержание  профессионального 

образования непосредственно влияет на развитие информационного общества, ведь уровень 

применения современных технологий определяется не только развитием материальной базы 

страны,  но  и  интеллектуализацией  общества,  его  способностью  производить,  усваивать  и 

применять новые знания. 

Современное  информационное  общество  предъявляет  высокие  требования 

профессиональной  подготовки  специалистов информационного профиля.  Это подчеркивает 

Государственная  программа  формирования  и  развития  национальной  информационной 

инфраструктуры Республики Казахстан [2,122]. 

Каждый  раз,  когда  появляются  новые  технологии,  которые  способствуют  развитию 

медицины,  образования,  промышленности  и  других  отраслей  экономики  человечество 

переходит на более новую ступень интеллектуального развития. 

Как  никогда  становится  важным  проблема  подготовки  конкурентоспособных, 

целеустремленных 

специалистов. 

Именно 


стимулирование 

учебно-познавательной 

деятельности  студентов  может  приводить  к  значительным  результатам:  участие  в 

международных  олимпиадах,  обучение  по  международным  программа,  внедрение  новых 

технологий в производственный процесс и много другое. 

Современный  этап  развития  общества  характеризуется  смещением  общественных 

приоритетов  в  сторону  информационной  индустрии  и  информационных  ресурсов,  которое 

ставит перед педагогической наукой проблему подготовки будущих специалистов к жизни в 

информационном обществе, адаптации студентов к новым условиям в обществе в процессе 

профессионального становления. 

В  системе  высшего  образования  также  стали  нарастать  отдельные  негативные 

тенденции.  Снижение  требований  к  поступлению  в  вуз  при  отсутствии  соответствующего 

современным  требованиям  интеллектуального,  кадрового,  материально-технического 

потенциала отдельных вузов и их многочисленных филиалов, привело к чрезмерному росту 

количества  специалистов,  что  привело  к  перенасыщение  рынка  труда  невостребованными 

кадрами.  Этому  способствовала  массовая  подготовка  по  узкопрофильным  специальностям, 

ориентированным  только  на  стабильные  отрасли  и  потребителей.  Отсутствие  механизма 

взаимоучета  наших  образовательных  программ  и  зарубежных  аналогов,  взаимопризнания 

документов  об  образовании  сдерживают  академическую  мобильность  студентов, 

преподавателей и специалистов обслуживающего и управленческого труда. 

Улучшение  экономической  ситуации  страны  в  начале  нового  столетия  в  целом 

позитивно  отразилось  на  системе  образования:  возобновилось  строительство  новых  школ; 

стали  выделяться  средства  на  укрепление  материально-технической  базы  организаций 

образования.  Однако  этого  недостаточно  для  коренного  изменения  состояния  системы 

образования.  Наблюдается  явное  отставание  образовательной  системы  от  потребностей 

рыночной  экономики  и  открытого  гражданского  общества.  Основными  причинами  такого 

положения в системе образования стали: 

 преобладание  субъективности  в  конечной  оценке  качества  образования 

породило отдельные негативные моменты на всех ее уровнях; 

 

недостаточная  восприимчивость  системы  образования  к  нововведениям  и отсутствие должной мотивации к внедрению системы качества обучения; 

 недостаточная  эффективность  механизмов  формирования  у  подрастающего 

поколения  этнокультурной  и  гражданской  идентичности,  основанной  на  знании  истории 300 

 

государства,  государственного  языка,  национальных  культурных  ценностей  народов Казахстана; 

 несоответствие 

материально-технической 

базы, 

учебно-лабораторного оборудования, учебной и методической литературы современным требованиям; 

 отсутствие мотивации в обеспечении высокого качества образования в системе 

подготовки кадров, отток кадров, снижение материального стимулирования педагогического 

труда. 

Сложившаяся  ситуация  в  области  образования  свидетельствует  о  необходимости системности  в  преодолении  негативных  явлений,  кардинальных  организационных, 

структурных  преобразований,  обновления  содержания  образования  и  совершенствования 

качества  подготовки  специалистов  в  соответствии  с  современными  социально-

экономическими и политическими условиями развития республики и прогрессивным опытом 

высокоразвитых стран. 

Одной из основных идей реформ образования в 21 веке является  идея непрерывного 

образования,  которая  выступает  как  парадигма  мышления  человека,  утверждающая  его 

стремление  к  постоянному  обогащению  личностного  потенциала,  профессиональных 

возможностей  в  соответствии  с  идеалами  культуры,  нравственности,  профессионализма, 

полноценной самореализации в жизни. 

Категория  непрерывного  образования  изначально  характеризовала  два  феномена  – 

педагогическую  концепцию  (парадигму)  и  область  применения  идей  на  практике. 

Существует  три  основные  точки  зрения  по  специфике  данной  категории.  Первая 

принадлежит  сторонникам  древнего  происхождения  идеи  непрерывного  образования      

(А.В.  Даринский,  Х.  Гуммель,  Г.А.  Ягодин  и  др.),  считавшим,  что  идея  непрерывного 

образования существует столько же, сколько и человеческое общество. 

Приверженцы  второй  точки  зрения  связывают  появление  этой  идеи  с  современной 

эпохой,  характеризующейся  активными  процессами  развития  духовной,  социальной, 

производственной и научно-технической сферах (О.В.Купцов, В.Г.Осипов и др.). 

Первая  стадия  развития  современных  концепций  непрерывного  образования 

констатационная  (В.Г.Осипов)  приходится  на  50-60-е  годы  20  века,  когда  приходит 

понимание того, что непрерывное образование – это нечто иное, отличное от сложившихся 

«дискретных»  форм  образования.  При  большом  их  разнообразии  оно  предусматривает  и 

систематическое образование (А. Гартунг, Дж. Кидд и др.). 

В  соответствии  с  позицией  международного  Института  образования  ЮНЕСКО 

(Гамбург),  основными  принципами  непрерывного  образования  являются  гуманистический 

характер,  демократизация  образования,  интеграция  формальных  и  неформальных 

образовательных  структур  традиционного  и  нового  типа,  гибкость  учебных  планов  и 

программ,  альтернативность  подходов  к  организации  учебного  процесса,  особое  внимание 

уделяется 

к 

образованию женщин, 

молодежи, 

инвалидов, 

независимость 

и 

самонаправляемость  обучения,  связь  обучения  с  жизнью,  профессиональной  и  социальной активностью индивида. 

Национальная  система  непрерывного  профессионального  образования  в  Казахстане 

должна  гарантировать  подготовку  конкурентоспособных  кадров  на  уровне  требований 

внутреннего и международного рынка труда. 

Образовательный  процесс  в  Казахстане  исторически  развивался  в  рамках  советской 

модели образования, отрицательными моментами которой являются: 

1)

 

мономодель  образования,  когда  его  цель  –  подготовка  специалистов  народного хозяйства  –  формировала  сущность  системы  образования  как  среды,  создаваемой 

государством  для  развития  человеческих  ресурсов,  для  реализации  личностных  запросов  и 

потенциальных возможностей; 

2)

 слабая 

связь 


системы 

профессионального 

образования 

с 

мировым образовательным  процессом  (классификация  образовательных  программ  и  ступени 

профессионального  образования  советской  системы  не  соответствовали  общепринятым 301 

 

названиям  и  определениям,  используемым  ЮНЕСКО  в  области  профессионального образования и подготовки кадров). 

В  связи  с  этим  основной  тенденцией  развития  непрерывного  профессионального 

образования  в  Казахстане  является  пересмотр  структуры  и  содержания  каждой  ступени 

системы  образования  в  зависимости  от  реализуемых  образовательных  программ  в 

организациях технического и профессионального образования. 

Основные  направления  решения    этих  и  других  проблем  непрерывного  образования 

отражены  в  Государственной  программе  развития  образования  Республики  Казахстан  до 

2010г.,  целью  которой  является  модернизация  национальной  системы  образования 

Республики Казахстан для интегрирования в мировое образовательной пространство. 

В  разных  странах  модернизация  образования  имеет  специфическую  национальную 

окраску.  Ее  направленность,  глубина  и  приоритеты,  а  также  способ  проведения 

определяются  конкретными  социально-экономическими  и  политическими  условиями 

развития стран. Процесс модернизации образования, охвативший почти все страны мира, не 

обошел стороной и нас. Сегодня казахстанскими рынками востребованы специалисты нового 

типа,  работники,  обладающие,  помимо  высоких  профессиональных  качеств,  такими 

свойствами,  как  способность  к  управленческой  и  предпринимательской  деятельности,  к 

диагностированию  деловых  отношений  и  установлению  деловых  контактов,  как 

компетентность,  огромный  интеллект  и  высокий  уровень  культуры,  а  также  склонность  к 

индивидуальному творчеству и, что  особенно важно,  умение жить и работать в динамично 

развивающемся информационном мире. 

Сформировавшаяся 

национальная 

модель 

образования сохранила 

свою 


фундаментальность  и  научный  характер  и  удачно  внедрила  некоторые  черты  западных 

моделей. В тоже время казахстанская модель не смогла еще подняться до  уровня развитых 

стран. Некоторые элементы западного опыта – многоуровневая система аттестации, тестовые 

формы  контроля  знаний  были  заимствованы  поверхностно  и  на  данный  момент  не  стали 

эффективным  средством  повышения  качества  образования.  Для  республики,  как  и  для 

большинства стран, остается актуальной проблема эффективного соединения доступности и 

качества обучения. 

Цель  основных  направлений  модернизации  в  системе  образования  Казахстана  – 

обеспечение  ее  качественного  преобразования.  Модернизация  казахстанского  образования 

требует  создания  новых  финансово-материальных,  научно-методических  условий  и 

адекватного  кадрового  обеспечения  для  углубления  и  развития  этого  процесса  на  основе 

сохранения накопленного в этой сфере позитивного потенциала. 

Модернизация  образования  в  условиях  динамичных  социально-экономических 

изменений    в  обществе  возможно  только  при  наличии  детально  проработанной  стратегии, 

учитывающей  как  реальную  ситуацию,  сложившуюся  в  сфере  образования,  нарастающие 

тенденции  и  действующие  отношения,  так  и  возможные  пути  будущего  развития 

казахстанского  общества.  Такая  стратегия  должна  стать  основной  для  разработки  гибкой 

тактической программы действий, постоянно адаптируемой к реалиям рынка. 

Модернизация  образования  предполагает  совершенствование  содержания  и  методов 

учебной  и  воспитательной  работы,  установление  новых  форм  связи  между  образованием  и 

сферой труда. 

Одна из стратегических целей реформ высшего образования Казахстана – установить 

сбалансированное  соотношение  выпускаемых  специалистов  разных  профессий  и  областей 

знаний,  хотя  сегодня  нигде  в  мире  ситуация  в  этом  отношений  не  может  считаться 

идеальной. 

Образовательная  политика  Казахстана  сегодня  нацелена  на  интенсивные  поиски 

способов  стимулирования  интересов  молодежи  к  профессиям,  в  которых  особенно 

нуждается производство. На первый план выступает подготовка специалистов тех областей, 

которые  определяют  научно-технический  прогресс  государства  –  информатика  и 


302 

 

вычислительная  техника,  биотехнология,  робототехника,  нетрадиционные  источники энергии, медицина, экология, нефтегазовая отрасль и сельскохозяйственный сектор. 

Непрерывное 

образование 

также 


включает 

и 

высшее образование, 

предусматривающее интеграцию в мировое образовательное пространство. Понятие единого 

образовательного  пространства  возможно  и  правомерно  трактовать  в  нескольких 

измерениях. 

Первое  измерение  -  это  единое  образовательное  пространство  Евразийского 

экономического сообщества, в котором сформировано единое образовательное пространство 

в рамках ЕвраАЗЭС и законодательные условия для унификации законодательство в области 

образовании; обеспечено  создание согласованной системы образования и профессиональной 

интеграции,  доступности  профессионального  обучения,  развития  обмена  опыта  и 

информацией организациями образования. 

Единое  образовательное  пространство  Евразийского  экономического  сообщества 

предполагает  не  только  систему  образовательных  учреждений  и  направлений  подготовки 

специалистов,  единые  требования  к  уровню  образования,  но  и  всесторонне  эффективные 

международные 

и 

межгосударственные связи, 

практическое 

взаимодействие 

государственных  органов  ЕврАзЭс,  унифицированные  организационно-правовые  условия, 

которые могут реализоваться установлением общих правил. 

Вторым  измерением  считать  единое  европейское  образовательное  пространство, 

которое  имеет  глубокие  исторические  корни,  богато  научными  идеями  и  различными 

подходами  не  только  в  разных  странах,  но  и  также  внутри  каждой  страны.  Несмотря  на 

различия в подходах к образованию они имеют общие ценности: 

 - 


свобода  исследований  и  преподавания  как  фундаментальной  принцип 

существования университета; 

-  исследование  и  преподавание  как  неразрывные  уровни  университетского 

образования; 

-  вклад  университета  в  устойчивое  развитие  общества  как  наиболее  важное 

направление деятельности университета; 

-  усиление  ответственности  национальных  правительств  за  высшее  образование  как 

приоритет их деятельности; 

- конкуренция между системой общественных ценностей и системой образования. 

На  сегодняшний  момент  Казахстан  переходит  на  новую  трехступенчатую  систему 

образования,  которая  представлена  следующим  образом:  бакалавриат  -  магистратура-

докторантура. 

При подготовки специалистов в высшей школе необходимо учитывать: 

 Студенты  должны  быть  высококвалифицированными,  а  это  невозможно  без 

знания  информационных  технологий  и  умения  их  грамотно  применить  в  своей  будущей 

специальности. 

 Студенты  должны  быть  ориентированы  на  получение  полного  высшего 

образования с дальнейшим обучением в магистратуре и докторантуре. 

В  ряде  развитых  стран  в  последнее  время  получило  распространение 

транснациональное  образование  –  для  нас  это  относительно  новое  понятие.  Под  влиянием 

растущей  глобализации  и  информатизации  общества,  внедрения  во  все  сферы 

жизнедеятельности  информационных  технологий  активизируется  процесс  диверсификации 

учебных  заведений,  появляются  новые  провайдеры  образовательных  услуг,  в  том  числе 

транснациональные. Международный союз транснационального образования включает в это 

понятие  любую  преподавательскую  деятельность,  связанную  с  обучением  за  рубежом,  и 

выделяет  в  качестве  его  главного  признака  перемещение  за  государственные  границы  не 

студентов, как это было прежде, а учебных материалов и программ, посылаемых с помощью 

компьютерных сетей и телекоммуникационных связей. 

Распространение  транснациональной  политики  высшего  образования  оказывает 

сложное  и  противоречивое  воздействие  на  функционирование  его  национальных  систем.  К 303 

 

позитивным  сторонам  транснационального  образования  можно  отнести:  расширение  для граждан  возможностей  получить  образование,  модернизация  традиционного  образования 

вследствие  использования  новейших  информационных  технологий,  повышение  качества 

обучения  благодаря  дальнейшему  развитию  международного  сотрудничества  европейских 

вузов с вузами других стран и регионов, экспорт образовательных услуг и связанная с ним 

диверсификация  источников  дохода  для  их  поставщиков,  а  также  внедрение  непрерывного 

образования  в  режиме  он-лайн,  которое  является,  как  отмечалось,  магистральным 

направлением прогресса образования. 

В  тоже  время  закрепление  практики  транснационального  высшего  образования 

негативно сказывается на таких компонентах функционирования систем подготовки кадров в 

отдельных  странах,  как  национальный  контроль  над  нею,  институциональная  автономия 

вузов,  защита  прав  потребителей  образовательных  услуг,  разработка  и  применением 

критериев,  по  которым  оценивается  качество  знаний;  наконец,  подрывается  принцип: 

образование  –  общественное,  а  не  только  экономическое  благо.  Появляется  множество 

неофициальных  поставщиков  образовательных  услуг,  деятельность  которых  остается  вне 

контроля соответствующих национальных органов. К минусам транснационального высшего 

образования надо отнести, между прочим, и отсутствие свободной конкуренции между ни ми 

и  национальными  системами,  поскольку  деятельность  последних  подвержена  жестокому 

регулированию,  в  то  время  как  транснациональные  вузы  пользуются  достаточно  широкой 

свободой. 

Осознавая  всю  сложность  проблем,  связанных  с  новыми  тенденциями  в  развитии 

высшего  образования,  ЮНЕСКО  и  Совет  Европы  приняли  совместно  разработанный  ими 

«Кодекс  поведения  в  сфере  транснационального  образования»,  в  котором  подчеркивается 

необходимость  обеспечения  баланса  между  инновациями  в  диверсификации  высшего 

образования и сохранением подтвержденных временем ценностей традиционных вузов. 

В  настоящее  время  на  фоне  стремительного  развития  информационных  технологий 

ощущается  недостаточность  финансирования  из  государственного  бюджета  развития  и 

дальнейшее  совершенствование  системы  образования.  Сегодняшний  выпускник  не  может 

адаптироваться  в  новой  современной  среде  и  быть  востребованным,  так  как  не  имеет 

навыков  работы  с  последними  новинками  IT-  технологий  и  новейшими  программными 

продуктами. В научной литературе развитых стран, к примеру, фигурирует особая единица 

измерения  устаревания  знания  специалиста  –  так  называемый  период  полураспада 

компетенции.  Этот  термин,  заимствованный  из  ядреной  физики,  в  данном  случае  означает 

продолжительность  времени  окончания  вуза,  когда  в  результате  старения  полученных 

знаний по мере появления новой информации компетентность специалиста снижается на 50 

% и причем этот период с каждым годом все более сокращается. 

Главным звеном в цепи проблем, с которыми столкнулось казахстанское общество на 

пороге  третьего  тысячелетия,  был  кризис  компетентности  современных  людей.  Глобальная 

угроза  наших  дней  для  человечества  –  отставание  способности  взрослого  человека 

адаптироваться к изменениям в окружающем мире и зависимости от темпов этих изменений. 

Оно  не  может  обеспечить  на  всю  жизнь  человека  знаниями,  умениями,  навыками, 

необходимыми  ему  для  эффективного  выполнения  социально-экономических  уровней. 

Принятая  практически  всеми  развитыми  странами  концепция  непрерывного  образования 

выдвигает  образование  взрослых  на  определяющие  позиции  в  основных  направлениях 

социально-экономического развития современного мира, в том, числе и Казахстана. 

После принятия 29 государствами в 1999 г. Болонской декларации большинство стран 

мира  приступило  к  радикальным  изменениям,  стремясь  создать  гибкую  мобильную 

национальную  систему  образования,  отвечающую  новым  требованиям  в  условиях 

глобальной  конкуренции.  Сегодня  к  Болонскому  соглашению  присоединились  более  40 

стран.  В  Болонской  декларации  указаны  6  основных  задач,  решение  которых,  как 

предполагается,  будет  способствовать  единению  Европы  в  области  образования.  Это 

введение общепонятных, сравнимых квалификаций в области высшего образования, переход 


304 

 

на  трехступенчатую  систему  высшего  образования  (бакалавриат  –  магистратура  - докторантура),  введение  оценки  трудоемкости  (курсов,  программ,  нагрузки)  в  терминах 

зачетных  единиц  (кредитов)  отражение  учебной  программы  в  приложении  к  дипломному, 

повышение  мобильности  студентов,  преподавателей  и  административно-управленческого 

персонала,  обеспечение  необходимого  качества  высшего  образования,  взаимное  признание 

квалификаций и соответствующих документов в области высшего образования, обеспечение 

автономности вузов. 

В этой связи Министерство образования и науки Республики Казахстан, приняв курс 

на  реформирование  образования  в  стране,  на  практике  реализует  задачи,  поставленные 

Президентом 

нашей 


страны. 

Для 


международного 

признания 

национальных 

образовательных  программ,  обеспечение  мобильности  обучающихся  и  ППС  вуза,  а  так  же 

повышения  качества  образования  и  обеспеченности  преемственности  всех  уровней  и 

ступеней  высшего  профессионального  образования  в  Казахстане  подготовка  специалистов 

ведется по инновационной технологии – кредитной системе обучения. 

Кредитная  система  обучения  (КСО)  является  одной  из  признанных  и 

распространенных  в  мире  университетских  систем  подготовки  специалистов.  Такая  модель 

практикуется  во  всех  известных  университетах  классического  типа.  КСО  есть 

образовательная технология, повышающая уровень самообразования и творческого освоения 

знаний  на  основе  индивидуализации,  выборности  образовательной  траектории  в  рамках 

учебного  процесса  и  учета  объема  знаний  в  виде  кредитов.  Одной  важных  особенностей 

КСО является переход от метода принуждения в обучении к активизации самого студентов к 

получению знаний [3,19]. 

Во всем мире наряду с традиционным классическим образованием мирно соседствует 

нестандартная форма обучения. На сегодняшний день существует Европейская Ассоциация 

Открытых  Университетов  являющейся  доминирующей  открытой  школой  бизнеса.  В 

Британском  Открытом  университет  50%  программ  на  степень  магистра  проводят  методом 

дистанционного  обучения.  Помимо  программ  для  массовой  аудитории,  не  менее  широкое 

распространение  получили  адресно-  цикловые  учебные  занятия.  Студенты,  окончившие 

учебное  заведение  при  помощи  такое  формы  обучения,  получают  дипломы  аналогичные 

другим  вузам.  Балтийский  Университет  Швеции  объединяет  университеты  балтийского 

региона, где также практикуется нестандартная форма обучения. 

Дистанционное  обучение  -  обучение,  при  котором  все  или  большая  часть  учебных 

процедур 

осуществляется 

с 

использованием современных  информационных 

и 

телекоммуникационных  технологий  при  территориальной  разобщенности  преподавателя  и студентов.  Дистанционное  обучение,  т.е.  электронное  обучение,  происходит  от 

общепринятого  термина  e-learning.  Электронное  обучение  широко  применяется  как  в 

учебных заведениях, так и на предприятии. 

Дистанционное  образование  -  определяет  такое  образование,  реализуемое 

посредством  дистанционного  обучения,  а  его  результатом  является  представление 

обучающимся  в  образовательных  учреждениях  возможности  освоения  основных  и 

дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  среднего  и  высшего 

профессионального  образования  непосредственно  по  месту  жительства  или  временного 

пребывания. 

Достоинства дистанционного обучения: 

Использование высококачественных 

учебных 


программ, 

материалов, 

информационных ресурсов широчайшим кругом учащихся снижает стоимость обучения. 

-  Сокращаются  расходы  на  содержание  зданий  и  общежитий,  отсутствуют  или 

существенно сокращаются расходы на переезды к месту учебы и проживания. 

-  Возможность  совмещать  производственную  деятельность  и  обучение  делает 

экономически  возможным  обучение  той  части  населения,  которая  не  может  или  не  хочет 

прерывать производственную деятельность. 305 

 

Эффективной  структурой  для  продвижения  современных  информационных  и телекоммуникационных  технологий  в  образовании  являются  образовательные  порталы. 

Основная  задача  портала,  связанная  с  поддержкой  высокотехнологичного  учебного 

процесса, дополнятся важными функциями, способными благотворно повлиять на развитие 

единой образовательной среды. 

Таким  образом,  изучив  современное  состояние  информационного  образовательного 

пространства в Казахстане, мы пришли к следующим выводам: 

-  появление  транснационального  образования  послужило  толчком  к  модернизации 

национальной системы образования в нашей стране. 

-  на  основании  принципов  национальной  системы  непрерывного  образования 

Казахстана были разработаны стратегии и нормативно-правовые акты, которые стимулируют 

развитие  технического  и  профессионального  образования  для  средне  -специальных  и 

высших учебных заведений. 

-  тенденция  современной  системы  образования  Республики  Казахстан  сводится  к 

широкому  использованию  и  внедрению  инновационных  технологий  с  целью  обеспечения 

выхода на международные глобальные коммуникации. 

-  путем  широкого  использования  дистанционного  обучения  существенно  большая 

доступность  системы  образования  для  населения  страны.  Электронное  обучение  стало 

достойной  альтернативой  традиционному  и  в  отдельных  сферах,  прежде  всего  в 

корпоративной  и  государственной,  ему  будет  отдаваться  предпочтение,  поскольку  это 

единственный способ быстрого обучения при минимальных затратах. 

-  внедрение  кредитной  системы  обучения  в  университеты  Казахстана  позволяет 

поднять  конкурентоспособность  выпускников,  делает  их  более  мобильными,  что 

способствует более быстрому вхождению в мировое образовательное пространство. 

 


Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 6.05 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   53
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет