Л. Н. Гумилева L. N. Gumilyov eurasian national universityжүктеу 6.05 Mb.
Pdf просмотр
бет28/53
Дата22.04.2017
өлшемі6.05 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   53

 

 

 

Ш.Т. Дидар 

дизайн кафедрасының аға оқытушысы 

sholpandidar@mail.ru

 

 

БІЛІМ БЕРУ МЕН ҒЫЛЫМДЫ АҚПАРАТТАНДЫРУ ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Қазақстан Республикасының әлемдік білім беру жүйесіне ену процесі 2003-ші жылдан 

бастап  еліміздің  оқу  орындарында  кредиттік  оқыту  технологиясын  ендіруден  басталған 

болатын. Бұл әлемдік және отандық білім беру тәжірибесінің ықпалдасуы ғана емес, олардың 

ӛзара  толығу  үдерісі  де  болып  табылады.  Осы  үдерістің  алдындағы  Қазақстанның  «Еуропа 


243 

 

аймағындағы жоғары білімге қатысты біліктіліктерді тану туралы» Лиссабон Конвенциясына және  «Жоғары  білімнің  еуропалық  аймағы  туралы»  Болон  декларациясына  қосылуы,  ҚР 

«Еуропа  аймағындағы  жоғары  білімге  қатысты  біліктілікті  тану  туралы»  Конвенцияны 

ратификациялау  туралы  Заңы  кредиттік  оқыту  технологиясының  ендірілуіне  жол  ашты. 

Кредиттік  оқыту  жүйесін  ендіру  және  оқыту  жүйесін  жетілдіру  әлемдік  жоғары  білім  беру 

тәжірибесін, оның ішінде еуропалық аймақтағы жоғары білімге қатысты біліктіліктерді тану 

туралы  Лиссабон  Конвенциясы  және  Болон  декларациясы  сияқты  материалдарды  зерттеуді 

қажет етеді. 

Кредиттік  оқыту  жүйесінің  Қазақстанға  ендірудегі  алғашқы  тәжірибелер  оқу 

процесінде  студентті  заманауи  ақпараттық  технологиялармен  қамтамасыз  ету  керектігін 

кӛрсетті. Аудиториялық сағаттардың қысқарып, енді білімді игертуде негізгі салмақ уақытты 

үнемді  пайдалану  үшін  ақпараттық  технологияларға  түсуі  студенттердің  жан-жақты  білім 

алып,  ӛзін-ӛзі  дамыту  қабілеттерін  қалыптастыруға  мүмкіндік  береді.  Қазақстан 

Республикасында  жоғары  білім  беру  орындарында  білім  алушылардың  және  профессор-

оқытушылар құрамының икемділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ білім беру сапасын арттыру, 

жоғары  және  жоғары  оқу  орнынан  кейінгі  кәсіптік  білім  берудің  барлық  деңгейлері  мен 

сатыларының  сабақтастығын  қамтамасыз  ету  үшін  мамандарды  үш  деңгейде  даярлау: 

«бакалавр  –  магистр  –  доктор»  біртұтас  кредиттік  оқытудың  жүйесі  бойынша  жүргізіледі. 

Қазіргі таңда жоғары оқу орындарында болашақ мамандарды даярлау ісін қайта қарау, оның 

мазмұны  мен  құрылымын  ӛзгертуді  ғана  талап  етпей,  сонымен  қоса  оның  бүкіл  бағдар 

бағытын  түбегейлі  жетілдіруді  керек  етіп  отыр.  Себебі,  қай  салада  болмасын  ӛз 

мамандығының  шебері,  ӛздігінен  ізденуге  мүмкіндігі  бар,  кәсіби  бағыттылығы  жоғары 

маман даярлау мәселесі қазіргі заманның басты талабына айналды. 

Қазақстан  Республикасының  Білім  туралы  Заңында  «...білім  беру  жүйесі 

міндеттерінің  бірі  ретінде  белсенді  азаматтық  ұстанымы  бар  жеке  адамды  тәрбиелеу, 

республиканың қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени ӛміріне қатысу қажеттігін, жеке 

адамның  ӛз  құқықтары  мен  міндеттеріне  саналы  кӛзқарасын  қалыптастыру»  атап 

кӛрсетілген. Осы тұрғыдан келгенде, жоғары оқу орнындағы  білім берудің негізгі мақсаты - 

қоғамға лайықты сапалы да, саналы тұлға, ӛз мамандығын сүйетін, жаңа заман талаптарына 

тӛтеп бере алатын маман даярлау. 

Қазіргі  таңда  жоғары  оқу  орындарында  білім  берудің  кредиттік  жүйеге  кӛшуімен 

байланысты  студенттердің  шығармашылық  әрекетін,  білімді  ӛздігінен  ізденіс  арқылы 

табудың жолын, жалпы педагогикалық принциптерді басшылыққа алу біліктіліктерін кӛтеру 

мәселесі қойылып отырғандықтан, білім беруді ұйымдастырушы-оқытушы мен білім алушы-

студенттер  арасындағы  қарым-қатынас  дәрежесі  мүлдем  басқаша  жаңа  деңгейге  кӛтерілді. 

Осының  негізінде  оқыту  әдістері  мен  оқу  әрекеттері  түрленіп,  сабақтың  құрылымы  да, 

мазмұны да, оны ұйымдастырудың педагогикалық-психологиялық мақсаты да кешенді түрде 

ӛзгеріске ұшырады. 

Кәсіби бағыттылық ең алдымен теориялық материалдарды меңгеруге негізделуге тиіс. 

Себебі,  теориялық  материалдар  негізінде  ғана  практикалық  іс-әрекетке  оның  нәтижесін 

қолдану жүзеге аспақ. Шығармашылық мамандықтарға байланысты теориялық материалдар 

ең  алдымен  шығармашылық  мамандықтың  басты  шарттарын,  оған  қойылатын  талаптарды 

үйретсе,  одан  әрі  сол  пәннің  даму  тарихы  және  оның  болашақ  маманға  беретін  сапаларын 

талдайды.  Сондықтан  да  студент  осы  арқылы  нені  шешетінін,  оның  неге  керектігін,  оны 

орындаудың әдіс-тәсілін меңгеріп, шығармашылық мәнін түсінеді. 

Заман  талабына  сай  білім  беру  саласын  ақпараттандыру  шаралары  іске  асып, 

республикалық  жоғары  оқу  орны  аралық  электрондық  кітапхана  құрылды.  Оның құрамына 

Қазақстанның  38  жоғары  оқу  орны  кіреді.  Жоғары  оқу  орнының  электрондық 

кітапханаларында  90  мыңнан  астам  оқулық,  миллионға  жуық  мақала  мен  оқу  құралдары 

жинақталған.  Жоғары  оқу  орындары  кітапханаларының  жиынтық  электронды  каталогы  3,3 

млн.  атауға  жетті.  Келешекте  республикалық  жоғары  оқу  орны  аралық  электрондық 

кітапхана  жүйесіне  колледждер  мен  лицейлердің  кітапханалары  қосылады  деп  күтілуде. 


244 

 

Қашықтық технологияларын  енгізу эксперименті  режимінде республиканың 37 жоғары оқу орны,  4  колледжі  жұмыс  істейді.  Орталық  жоғары  оқу  орындары  мен  ғылыми  зерттеу 

ұйымдарының бірыңғай ғылыми-білім беру желісі ретінде «КазРЕНА» желілік операциялық 

орталығы құрылды. 

Ақпараттандырудың  екінші  бағыты  –  мазмұндық  сипаты.  Бұл  бағытта  тӛмендегідей 

міндеттер жүзеге асуда. Біріншіден – ақпараттық технологиялар саласында кадрлар даярлау. 

Қазақстанда мұндай мамандықтар бойынша 91 жоғары оқу орны кадрлар даярлауды жүзеге 

асырады.  Контингент  –  40  мың  адамнан  астам.  «Болашақ»  бағдарламасы  бойынша  17  елде 

520  стипендиат  білім  алуда.  Соңғы  5  жылда  11  мыңға  жуық  информатика  мұғалімдері 

дайындалды.  Әрине,  жаңа  мәселелер  де  туындауда.  Информатиканың  кӛптеген  жаңа 

құралдарының мүмкіндіктері біз даярлап жатқан мамандардың деңгейінен әлдеқайда озық.. 

Сондықтан,  қазіргі  және  жаңа  ақпараттық  технологияны  тиімді  пайдалана  алатын 

мамандар  дайындауды  қолға  алу  керек.  Бұл  үшін  оқу  процесінде  ақпараттық 

технологияларды  қолдануға  профессорлық-оқытушылық  құрамның  дайындығын  арттыру 

қажет. Сонымен қатар, мұғалімдерді компьютерлермен қамтамасыз ету керек. Екінші міндет 

–  электрондық оқу құралдарын әзірлеу. Қазіргі  уақытта пәндердің 95%-ы сандық  форматқа 

келтірілді.  Жоғары  оқу  орындары  7  мыңға  жуық  электрондық  оқулықтар,  690  электрондық 

тренажер  мен  есептер  жинағын  әзірледі.  900-ге  жуық  мультимедиалық  оқыту 

бағдарламалары,13 виртуальды лабораториялар және 648 тестілеу бағдарламалары жасалды. 

Дегенмен, сандық контенттің сапасы әлі де тӛмен. 

Қазіргі  уақытта білім беруді  ақпараттандыру  процесі  дамудың жаңа кезеңінде. Білім 

беруді ақпараттандырудың мазмұндық міндеттеріне басымдық берілуде. АҚШ пен Еуроодақ 

елдерінің  сарапшылары  алдағы  уақытта  ақпараттық  технологиялар  стандарттары  жылдам 

жетіледі деп болжауда. Қазақстан экономикасының стратегиялық дамуы осы трендпен тығыз 

байланысты.  Елді  индустриалды-инновациялық  дамыту  бағдарламасын  іске  асыруда 

ақпараттық технологиялар ерекше маңызға ие. 

Білім  беруді  ақпараттандырудың  жаңа  кезеңі  е-learning  –  электронды  оқытуды 

енгізумен  байланысты.  E-learning  –  білімді  дамытудың  және  кӛптеген  дамыған  елдерде 

экономиканы  кӛтерудің  негізгі  құралы  болып  отыр.  Электронды  оқыту  –  Білім  беруді 

дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған  мемлекеттік  бағдарламасындағы  басты 

міндеттердің  бірі.  Қолданыстағы  жүйе  мен  мұғалімнің  рӛлін  сақтай  отырып,  дәстүрлі  және 

электронды  оқытуды  байланыстырады.  Бұл  сапаны  арттыруға  ықпал  етеді.  Е-learning 

инфрақұрылымы  мектептер  мен  ТжКБ  ұйымдарын  жылдамдығы  жоғары  (4-10  Мбит/с-ға) 

Интернет  желісіне  қосуды  қарастырады.  Әлемде  стационарлы  компьютерден  планшетті 

компьютерге  кӛшу  үрдісі  байқалады.  Америкадағы  кӛптеген  оқу  орындарында  ноутбуктың 

орнына iPad-ты пайдалануды тиімді санауда. 

Қазақстанда  2020-шы  жылға  қарай  жалпы  білім  беретін  мектептер  үшін  83  мың 

планшетті  компьютер  мен  ноутбук  алу  жоспарланып  отыр.  Келесі  тенденция  –  қағаз 

оқулықтан  электронды  оқулыққа  кӛшу.  Жапония  «Болашақ  мектебі»  жобасы  шеңберінде 

қағаз оқулықты электронды оқулыққа ауыстырады. АҚШ елдері де 2009-шы жылдан бастап 

қағаз  оқулықтардан  бас  тарта  бастады.  Қазақстандағы  сандық  қор  қолданыстағы 

оқулықтардың мазмұнын толық қамти алмайды. Сондықтан е-learning шеңберінде алдағы 3 

жылда  орта,  техникалық  және  кәсіптік  білімнің  барлық  курсы  бойынша  сандық  білім  беру 

бағдарламасын  әзірлеу  кӛзделіп  отыр.  2012-ші  жылға  мемлекет  3  млрд.  теңгеден  астам 

қаржы бӛледі. Оған мектеп пәндері  бойынша 5 мың сандық  қор, техникалық  және кәсіптік 

білім пәндері бойынша 2 мың сандық қор әзірлеу жоспарлануда. Білім беру контентін құру 

процесі әлемде индустриалды сипат алуда. Елімізде бұл мәселемен Ұлттық ақпараттандыру 

орталығы,  сондай-ақ  26  түрлі  компания  айналысты.  Қазіргі  уақытта  «Парасат»  ұлттық 

ғылыми-технологиялық  холдингі  аясында  Сандық  контент  әзірлеушілердің  қауымдастығын 

құру  туралы  мәселе  қаралуда.  Қауымдастық  біріктіру  жүйесіне  айналып,  отандық 

ӛндірушілермен қатар шетелдік компаниялар мүмкіндіктерін де тартуы тиіс. 245 

 

Ақпараттық-коммуникациялық  технология  электрондық  есептеуіш  техникасымен жұмыс  істеуге,  оқу  барысында  компьютерді  пайдалануға,  модельдеуге,  электрондық 

оқулықтарды, интерактивті құралдарды қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік 

оқыту 

бағдарламаларына негізделеді. 

Ақпараттық 

әдістемелік 

материалдар 

коммуникациялық  байланыс  құралдарын  пайдалану  арқылы  білім  беруді  жетілдіруді 

кӛздейді. Ақпараттық-коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім 

алуына,  іскер  әрі  талантты,  шығармашылығы  мол,  еркін  дамуына  жол  ашатын 

педагогикалық,  психологиялық  жағдай  жасау  үшін  де  тигізер  пайдасы  аса  мол.  Қазіргі 

кездегі  шапшаң  жүріп  жатқан  жаһандану  үрдісі  әлемдік  бәсекелестікті  күшейте  түсуде. 

Елбасы  Н.  Ә.  Назарбаев  Қазақстанның  әлемдегі  бәсекеге  қабілетті  50  елдің  қатарына  кіру 

стратегиясы  атты  жолдауында  «Білім  беру  реформасы  –  Қазақстанның  бәсекеге  нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі» деп атап 

кӛрсетті.    ХХІ  ғасыр  –  бұл  ақпараттық  қоғам  дәуірі,  технологиялық  мәдениет  дәуірі, 

айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. 

Білім  беру  үрдісін  ақпараттандыру-жаңа  ақпараттық  технологияларды  пайдалану  арқылы 

дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие 

үрдісінің  барлық  деңгейлерінің  тиімділігі  мен  сапасын  жоғарлатуды  кӛздейді.  Біріккен 

ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. Қазақстан 

Республикасы да ғылыми – техникалық прогрестің негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыру 

болатын  жаңа  кезеңіне  енді.  Заманымызға  сай  қазіргі  қоғамды  ақпараттандыруда 

педагогтардың  біліктілігін  ақпараттық-коммуникациялық  технологияны  қолдану  саласы 

бойынша кӛтеру негізгі міндеттерінің біріне айналды. 

Қазақстан  Республикасының  Білім  туралы  заңында:  «Білім  беру  жүйесінің  басты 

міндеттерінің бірі - білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» - деп 

кӛрсетілген.  Солардың  бірі  білім  беруді  ақпараттандыру  барысында  дидактикалық  және 

оқыту  құралы  болып  компьютер  саналады.  Сондықтан  кез  келген  білім  беру  саласында 

мультимедиялық  электрондық  оқыту  құралдары  барлық  пәндерді  оқытуға  пайдаланылуы 

керек. Бұл бағытта ақпараттық технологияны оқыту үрдісін екпінді түрде енгізу бағытында 

және  қолданылатын  жаңа  құралдардың  бірі  -  бағдарламалық-техникалық  кешен  болып 

саналатын  «Активті  экран»  болып  табылады.  Ақпараттық  қоғамның  негізгі  талабы  - 

оқушыларға  ақпараттық  білім  негіздерін  беру,  логикалық-құрылымдық  ойлау  қабілеттерін 

дамыту,  ақпараттық  технологияны  ӛзіндік  даму  мен  оны  іске  асыру  құралы  ретінде 

пайдалану  дағдыларын  қалыптастырып,  ақпараттық  қоғамға  бейімдеу.  Олай  болса, 

ақпараттық  бірліктердің  білімге  айналуы  әлемнің  жүйелік-ақпараттық  бейнесін  білім 

алушылардың  шығармашылық  қабілеттері  мен  құндылық  бағдарларын  дамыту  арқылы 

қалыптастыруды  кӛздейтін,  адамның  дүниетанымының  құрамдас  бӛлігі  болып  табылатын 

интеллектуалды  дамуды  қалыптастырудың  бір  жолы.  Ақпараттық  бірлікті  қалыптастыру: 

мектептің  материалдық-техникалық  базасына;  ақпараттық  қоғам  саясатының  мақсаты  мен 

міндеттеріне;  оқушылардың  ақпараттық  мәдениетін  қалыптастыру  жүйесіне;  оқушылардың 

жас  ерекшеліктері  мен  меңгеру  қабілеттеріне,  педагог  мамандардың  информатикадан  білім 

деңгейлерінің  сапасы  мен  шеберліктеріне,  оқу  -  тәрбие  бағытының  ақпараттық  қоғам 

бағытымен  ӛзара  байланысына  тәуелді.  Қазіргі  уақытта  жаратылыстану  -  ғылыми  білім 

беруде  сабақ  барысында  интерактивті  құралдарды  қолдануда.  Интерактивті  құралдардың 

кӛмегімен  мұғалімнің,  оқушының  шығармашылықпен  жұмыс  істеуіне  жол  ашылып  отыр. 

Білім  берудегі  интерактивті  технология  -  мұндағы  интерактивті  сӛзі  -  inter  (бірлесу),  act 

(әрекет  жасау)  ұғымын  білдіреді,  сабақ  барысында  оқушының  топпен  жұмыс  жасауға 

қатыспауы  мүмкін  емес,  бірін-бір  толықтыратын,  сабақ  барысында  барлық  оқушылардың 

қатысуын ұйымдастыратын оқыту барысы. Бірлесе оқыған сабақтың тартымды да, нәтижелі 

болатыны анық.. 

Біз  Тәуелсіз  елде,  мемлекеттік  білімді  жетілдіруге  аса  мән  берген  елде  тұрамыз. 

Жалпы  білім  берудің  мақсаты  –  терең  білімнің,  кәсіби  дағдылардың  негізінде  еркін 

бағдарлай  білуге,  ӛзін  -  ӛзі  дамытуға  адамгершілік  тұрғысынан  жауапты  шешімдерді 246 

 

қабылдауға  қабілетті  жеке  тұлғаны  қалыптастыру.  Сондықтан  да  заман  талабына  сай ақпараттық  технологияны  терең  меңгерген,  жылдам  ӛзгеріп  жататын  бүгінгі  заманға 

лайықты, жаңашыл тұлғаны қалыптастыру басты мақсатымыз. 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1.  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  27  шілдедегі  N  319  Заңы// 

www.edu.gov.kz. 

2.  ҚР  Білім  және  ғылым  министрі  Б.  Жұмағұловтың  «Білім  беру  жүйесін 

ақпараттандыру»  атты  5-ші  халықаралық  форумда  сӛйлеген  сӛзі.//  Астана,  2011  жылғы  3 

қарашаhttp://kz.government.kz. 

 

 

 

С.Т. Дузельбаев 

кандидат технических наук, доцент 

dizel_51@mail.ru

 

А.С. Омарбекова 

кандидат технических наук, доцент 

omarbekova@mail.ru

 

Б.О. Әсемжар 

магистрант 

asemzhar@mail.ru

 

Д.Е. Курманова 

магистрант 

Dikonia89_29 

 

 

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕХАНИКА» ЭЛЕКТРОННЫМИ УЧЕБНИКАМИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 

 

Электронный  учебник  –  это  обучающая  программная  система  комплексного назначения,  обеспечивающая  непрерывность  и  полноту  дидактического  цикла  процесса 

обучения:  предоставляющая  теоретический  материал,  обеспечивающая  тренировочную 

учебную  деятельность  и  контроль  уровня  знаний.  Электронный  учебник  обычно  содержит 

три составляющих: 

­

 

презентационную  часть,  в  которой  излагается  основная  информационная (теоретическая) часть курса; 

­

 упражнения, с помощью которых закрепляются полученные знания; 

­

 тесты, позволяющие проводить объективную оценку знаний обучаемого. 

На данный момент существует множество разработанных электронных учебников по 

различным  отраслям  науки,  но  аналога  по  базовым  и  профилирующим  дисциплинам  для 

подготовки  специалистов  5B060300  –  МЕХАНИКА  на  государственном  языке    не 

существует.  Поэтому  разработка  электронного  учебника  по  предметам  «Численная 

механика»  и  «Механика  сооружений»  является  актуально  и  весьма  востребованной  на 

сегодняшний день. 

В  связи  с  тем,  что  сейчас  большой  упор  программы  правительства  идет  на 

информатизацию  всех  сфер  деятельности  человека.  Процесс  информатизации  общества 

охватывает  и  систему  образования.  Использование  информационных  технологий  стало 

неотъемлемой  частью  обучения.  Возникает  необходимость  в  создании  электронных 

учебников в помощь школьникам, студентам, а также и преподавателям различных учебных 

заведений. 


247 

 

В настоящее время в ВУЗах широко используется дистанционный метод образования. И,  поэтому,  возникает  необходимость  в  разработке  электронных  учебников  по  предметам, 

преподаваемым  в  ВУЗах.  Одним  из  таких  предметов  является  предмет  «Численная 

механика» и «Механика сооружений». 

При  разработке  электронных  учебников  чаще  всего  используется  html,  как  средство 

создания  web-страниц;  JavaScript,  как  язык  программирования  и  Internet  Explorer,  для 

просмотра написанного кода. Эта средство разработки используется чаще только потому, что 

учебники, разработанные здесь наиболее просты в обращении. 

После  установки  учебника  «Есептеу  механикасы»  в  главном  меню  появится  ярлык 

«Есептеу механикасы». 

Титул учебника представлен на рисунке 1. 

 

 

  

Рисунок 1 

 

 При  нажатии  кнопки  «Тақырыптама»  открывается  окно  наглядно  отражающее 

структуру учебника. 

Кнопка «Мазмұны» позволяет обучаемому выбрать режим работы (рисунок 2). 

 


248 

 

  

Рисунок 2 

 

Первый  режим  просмотра.  В  этом  режиме  обучающая  программа  обеспечивает просмотр  только  учебного  материала.  При  этом  доступа  к  заданиям,  вопросам,  тестам  не 

будет (рисунок 3). 

 

 

 249 

 

Рисунок 3 

 

Второй  режим  тестирования.  В  этом  режиме  обучающая  программа  обеспечивает тестирование  по  всему  объему  учебного  материала.  При  этом  после  тестирования  можно 

получить информацию о результате тестирования (рисунок 4). 

 

 

  

Рисунок 4 

 

 Третий  режим  начала  обучения.  Для  начала  обучения  необходимо  обучаемому 

зарегистрироваться. 

В этом режиме обучающая программа обеспечивает выбор траектории обучения. При 

этом  после  изучения  теоретического  материала  по  текущему  уроку  необходимо  будет 

отвечать на тестовые вопросы. В случае недостаточного количества правильных ответов на 

тесты, обучаемый не сможет перейти к следующему уроку в траектории и будет продолжать 

изучение  текущего  урока.  Кроме  текущего  тестирования  предусмотрены  промежуточное 

тестирование  (при  переходе  к  следующему  блоку),  рубежное  (при  переходе  к  следующему 

модулю) и итоговое (при завершении обучения). 

Четвертый  режим  продолжения  обучения.  В  этом  режиме  обучающая  программа 

обеспечивает продолжение обучения по выбранной траектории. При этом процесс обучения 

начинается со следующего урока после прерывания. 

Режим  начала  обучения  позволяет  выбрать  одну  из  трех  траекторий  обучения: 

ручной выбор, тестовый выбор и полный выбор (рисунок 5). 

 


250 

 

  

Рисунок 5 

 

При  тестовом  выборе  траектория  определяется  автоматически  по  результатам тестирования  по  всему  объему  учебного  материала.  В  этом  случае  в  траекторию  обучения 

включаются  только  те  уроки,  по  вопросам  которых  были  получены  недостаточное 

количество правильных ответов. 

При  полном  выборе  в  траекторию  включается  весь  объем  учебного  материала 

данной дисциплины, включая все уроки, модули и блоки. 

После  определения  траектории  пользователь  переходит  непосредственно  к  окну 

обучения (рисунок 6). 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Рисунок 6 

251 

 

При нажатии на кнопку «Мысалдар» откроется окно с примерами по данному уроку (рисунок 7). 

 

 Рисунок 7 

При нажатии на кнопку «Тапсырма» откроется окно с заданиями по данному уроку 

(рисунок 8). 

 

 Рисунок 8 

252 

 

 Список литературы 

 

1.  Дүзелбаев  С.Т.,  Омарбекова  А.С.,  Юсубеков  С.О.,  Сабиров  Т.С  Математикалық модельдер  мен  ДК  инженерлік  есептеуді  қолдану.Оқу  құралы.-Павлодар:ПМУ  ҒБО,  2005.-

95б. 


2.  Дүзелбаев  С.Т.,Омарбекова  А.С  .,  Бакиров  Ж.Б  Численные  методы  в  механике.  – 

Учебное пособие.-Астана:ЕНУ БО,2008.-160 с.  

 

 

М.А. Ермаганбетова 

кандидат педагогических наук, и.о. доцента 

madinaerm111@rambler.ru

 

Э.К. Майкибаева 

магистр информатики 

maikibaeva.elmir@mail.ru

 

 

ОБЗОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ 


Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 6.05 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   53
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет