Л. Н. Гумилева L. N. Gumilyov eurasian national university


 Бұқаралық ақпарат  құралдарындағы эвфемизмдер жайлы  М.Жұмағұлова, Ә.Ахметов пікірлерін  салыстыружүктеу 6.05 Mb.
Pdf просмотр
бет20/53
Дата22.04.2017
өлшемі6.05 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   53

3. Бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы эвфемизмдер жайлы 

М.Жұмағұлова, Ә.Ахметов пікірлерін 

салыстыру 

 

 

  

  

7 апта 


 

 

 Конспект- 

сараптау 

І

ІІІ. 


Қазақ  тілі  лексикасының 

шығу тарихынан: 

1. 

Ғ.Әнесовтың 

тарихи 

лексикологияға  қатысты  еңбектерін пайдаланып, 

мақал-мәтелдер 

құрамындағы 

мағынасы 

күңгірт 

немесе  архаизм  сӛздердің  байырғы 

түбірін  табу  және  тарихи-дыбыстық 

ӛзгерісіне талдау жасау 2.  Туған  ӛлкесінедегі  жер-су 

атауларының 

шығуы 

жайлы 


халықтық  және  қызықты  этимология 

материалдарын  жинастыру.  Олардың 

ғылыми  этимологиямен  байланысын 

анықтау.  3. 

Лексиколог-ғалымдардың 

пікірлеріне  сараптама  жасай  отырып, 

қазіргі  қазақ  тілі  этимологиясының 

алдында тұрған міндеттерді анықтау 

 

  

 

  

  

 

 11апта 

 

  

 

 Жазбаша пікір, 

слайд даярлау. 

І

ІҮ. 


Қазақ 

тілі 

фразеологизмдерінің 

стильдік 

қызметін анықтау: 

1.    Кӛркем  мәтіндегі  тұрақты 

тіркестерді 

лексика-семантикалық 

тақырыптық жағынан топтастыру 2. 

Тұрақты 


тіркестердің 

кӛркемдегіш 

құралы 

ретіндегі қызметін анықтау 

3. 

Кейіпкер 

тіліндегі 

фразеологизмдердің 

кейіпкер 

бейнесін ашудағы қызметін анықтау 

 

 

  

  

 

 15апта 

 

  

Жазбаша 


талдау, 

сипаттама.  

Барлығы 

30 

15 

 

 

Байқағанымыздай, студенттің 

ӛзіндік 


жұмысының 

тақырыптық-күнтізбелік 

жоспарына  қазіргі  қазақ  тілі  лексикологиясының  семасиология,  лексиканың  тұрмыстық-


174 

 

әлеуметтік  қабаты,  этимология,  фразеология  сияқты  салаларының  қызықты,  әлі  де  зерттеу, зерделеу жұмыстарын қажет ететін тақырыптар қамтылған.  

Енді  кӛрсетілген  кестедегі  студенттердің  ӛзіндік  жұмыстарын  ұйымдастыру, 

бақылау,нәтижесі туралы мәселеге тоқталайық. 

Студенттердің  ӛздік  жұмысын  шығармашылық  жұмысқа  ұштастыру  мақсатында 

таңдалған  тақырыптар  бойынша  жұмыс  шарттарын  орындау  үшін  білімгерлерге  нұсқаулар 

беріледі.  Мысалы:  СӚЖ,  №4.  Тақырыбы:  Фразеологизмдердің  кӛркем  әдебиетте  қолдану 

ерекшеліктері.  Мақсаты:  Белгілі  кӛркем  шығарма  негізінде  қазақ  тіліндегі  тұрақты 

тіркестердің  стильдік,  кӛркемдегіш  құрал  ретіндегі  қызметі  мен  ерекшеліктерін  анықтау. 

Лингвистикалық талдау жасау арқылы студенттің ӛзіндік жұмысын орындауға нҧсқау

І Әдебиеттермен танысу. Кӛрсетілген әдебиеттер мен танысыңыз. 

1.Қожахметова  Х.  Фразиологизмдердің  кӛркем  әдебиетте  қолданылуы  -Алматы: 

Мектеп, 1972 жыл. 

2.  Болғанбаев  Ә.,  Қалиев  Б.  Қазіргі  қазақ  тілі  лексикологиясы  мен  фразеологиясы.  -

Алматы: Санат, 1997 жыл. 

3.  Смағұлова  Г.  Мағыналас  фразеологияның  ұлттық-мәдени  аспектісі.  -Алматы: 

Ғылым, 1998 жыл. 

4. Смағұлова Г. Кӛркем мәтін лингвистикасы. Алматы, 2010 жыл. 

5. Қоңыратбаева Ж. ХХ ғасыр басындағы қазақ прозасы тіліндегі фразеологизмдер.  -

Алматы: Арыс, 2005 жыл. 

 

ІІ  Кӛркем  шығармамен  жҧмыс.  Авторды  және  кӛркем  шығарманы  таңдап, 

тақырыпқа сай мәтінді таңдаңыз. 

1.

 

Мәтіннен тұрақты тіркестерді жинап, карточкалар жасау. 2.

 

Тұрақты  тіркестерді  кӛркемдегіш  құрал  ретіндегі  қызметін  анықтау  үшін  тұрақты теңеу, гибербола, литота, синекдоха т.б. түріндегі фразеологизмдерге талдау.  

3.

 Тұрақты  тіркестерді  лексика  –семантикалық  тақырыптық  жағынан  топтастыру.Ол 

үшін 6әдебиетпен танысыңыз. Синонимдес, антонимдес, кӛп мағыналы фразеологизмдердің 

қолданылу себеп-мақсаттарына сипаттама беріңіз. 

4.

 Авторлық баяндау мен кейіпкер тілінде қолданылған фразеологизмдердің стильдік, 

кейіпкер бейнесін ашудағы қызметін анықтап сипаттаңыз.  

 

ІІІ. Жҧмыс нәтижесін рәсімдеу

1.

 Жұмыс жазбаша сараптау түрінде орындалады. 

2.

 Белгілі  бір  (студенттің  ӛз  таңдауымен)  кӛркем  шығармадан  іріктелген  мәтін 

жоғарыда  берілген  нұсқаулық  ретімен  жазылып  талданады.Студенттердің  ӛздік  жұмыс 

тапсырмаларын жеке ,жұп, топқа лайықтап беруге болады. 

 

Осындай  ізденіс  бағытында  жүргізілген  ӛзіндік  жұмыстар  маманның  теориялық білімінің  толығуына,  практикалық  дағды  мен  іскерлігін  қалыптастыруға  мүмкіндік  береді. 

Болашақтағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі әдебиет сабағында кӛркем шығармаға 

лингвистикалық  талдау  жұмыстарын  міндетті  түрде  жүргізеді.  Екіншіден,  тілдік 

элементтердің  қолданылу  аясы,  ӛрісі  қазақ  тілі  сабақтарында  қамтылып  отырады.  Жас 

маманның  жоғары  оқу  орнында  алған  білім,  білік,  дағдылары  кәсіби  даярлығын, 

шығармашылықпен жұмыс істеу қабілетін ары қарай дамуының негізі болмақ.. 

 

Әдебиет тізімі 

 

1. 

Кредитная  система  обучения:  Опыт  внедрения,  проблемы  и  перпективы  /Под 

общей редакцией Мырзалиева Б.А. – Ғарыш-Ш, 2005г. 

 

  

175 

 

Р.В. Сидорова старший преподаватель 

Л.М. Смелянец 

старший преподаватель 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФОРМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Физическая  культура  в  высших  учебных  заведениях  представлена  как  учебная дисциплина  и  важнейший  компонент  целостного  развития  личности  студента.  Являясь 

важным видом общей культуры и профессиональной подготовки студенческой молодежи в 

течение  всего  периода  обучения,  физическая  культура  входит  обязательным  разделом  в 

гуманитарный  компонент  образования,  значимость  которого  проявляется  через 

гармонизацию  духовных  и  физических  сил,  формирование  таких  общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совершенство 

[1]. 

Хорошее здоровье является предпосылкой к высокоэффективному труду, творческой активности наиболее полному самовыражению личности. 

Статистика – наука неумолимая, и она показывает: если в  90-е годы в вузы поступало 

18% учащихся с различными хроническими заболеваниями, то к 2010 году эта цифра в ЕНУ 

им.Л.Н.Гумилева  на  отдельных  факультетах  возросла  до  32-35%.  Ухудшение  состояния 

здоровья  подрастающего  поколения    обусловлено  низкими  знаниями  здорового  образа 

жизни,  отсутствием  практического  опыта,  а  также  утратой  позиций  профилактической 

медицины.  Основанием  для  сохранения  здоровья  является  профилактика,  как  компонент 

здорового образа жизни. 

Из  года  в  год  увеличивается  количество  студентов,  имеющих  те  или  иные 

противопоказания  к  занятиям  физической  культурой,  которые  не  в  состоянии  справиться с 

программными  требованиями  высших  учебных  заведений.  По  данным  медицинских 

обследований, от 10% до 14% студентов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева ежегодно освобождаются от 

занятий  физической  культурой  на  длительные  сроки.  Однако,  общеизвестно,  что 

ограничение  в  движениях  прямо  или  косвенно  оказывают  отрицательное  влияние  на 

основные  функциональные  системы  организма  и  ведет  к  ухудшению  состояния  здоровья. 

Движения,  применяемые  в  любой  форме,  пока  они  соответствуют  физиологическим 

возможностям организма, всегда будут оздоровительным и лечебным факторами. 

Нами  предпринята  попытка  показать  значимость  адекватных  физических  нагрузок 

для  улучшения  функционального  состояния  студентов,  освобожденных  от  занятий 

физической  культурой  на  длительные  сроки,  с  применением  нетрадиционных  форм 

обучения. 

Одна  из  самых  острых  проблем,  которая  стоит  перед  кафедрами  физического 

воспитания 

вузов, 


в 

условиях 

кредитной 

системы 


обучения 

с 

введением дифференцированного  зачета  -  это  контроль  знаний  студентов  специального  учебного 

отделения  (СУО),  временно  освобожденных  от  занятий  по  физической  культуре  на 

длительные сроки, которых насчитывается до 24% из общего числа студентов специального 

учебного отделения [2]. 

При  работе  с  такими  студентами  преподаватели  кафедры  сталкиваются  с  большими 

трудностями в методах контроля, т.к. эта категория студентов чаще всего учится на грант и 

соответственно претендуют на высокие оценки. 

По  литературным  источникам,  в  большинстве  вузов  Казахстана  таким  студентам  в 

начале  каждого  семестра  предлагается  реферативная  работа  и  по  оценке  этой  работы 

выставляется  зачет.  Практика  последних  пяти  лет  показала,  что,  несмотря  на  ежегодное 

обновление  тематики  реферативных  работ, половина  освобожденных  студентов  занимается 

переписыванием рефератов, а то и только сменой титульного листа. 176 

 

Отсутствие  специальной  учебной  программы,  методических  пособий  для  таких студентов  сказывается  на  качестве  проведения  учебных  занятий.  Кредитная  система 

обучения  по  физическому  воспитанию  заставляет  искать,  разрабатывать  и  применять  на 

практике новые формы контроля. 

Анализ  литературных  источников,  многолетняя  практика  работы  с  данным 

контингентом  студентов  позволила  нам  разработать  методику  с  увеличением  количества 

занятий  с  методической  направленностью,  организованных  в  виде  практикумов-

консультаций  для  студентов  1  курса,  временно  освобожденных  от  занятий  на  длительные 

сроки.  Разработки  нетрадиционной  технологии  организации  учебного  процесса, 

направленного  на  оздоровление  данных  студентов,  где  наряду  с  решением 

общеобразовательных задач, четко определены ряд реабилитационных задач по ликвидации 

остаточных  явлений  после  перенесенных  заболеваний,  развитию  компенсаторных  функций 

и,  что  очень  важно,  приобщению  к  постоянным  занятиям  физическими  упражнениями,  с 

учетом индивидуальных подходов в выборе средств и методов физического воспитания. 

Гипотеза 

исследования: 

Предполагается, 

что 

применение 

комплексной 

нетрадиционной технологии позволит повысить эффективность учебных занятиях студентов 

специального  учебного  отделения  и  будет  способствовать  совершенствованию  учебного 

процесса  студентов,  временно  освобожденных  от  занятий  по  физической  культуре  на 

длительные сроки. Целью  нашего  исследования  является  совершенствование  учебного  процесса  по 

физическому  воспитанию  студентов  специального  учебного  отделения,  временно 

освобожденных от занятий на длительные сроки в условиях кредитной системы обучения. 

Задачи исследования: 

 изучить научно-методическую литературу по данной теме; 

 разработать комплексную методику по физической культуре для студентов 1 

 курса специального учебного отделения, временно освобожденных от занятий 

на длительные сроки; 

 

разработать контроль знаний студентов специального учебного отделения,  

временно  освобожденных  от  занятий  по  физической  культуре  на  длительные сроки. 

Для  решения  поставленных  задач  нами  использовались  следующие  методы 

исследования: 

 метод получения ретроспективной информации

 метод сбора текущей информации. 

Для  сбора  и  оценки  текущей  информации  нами  были  использованы  дневники 

самоконтроля  студентов,  сводные  ведомости  показателей  функционального  состояния  и 

двигательной  подготовленности  студентов,  срез  знаний  по  профилактике  заболеваний 

средствами физической культуры и спорта, методом опроса, анкетирование. 

Проведенный срез знаний студентов 1 курса, временно освобожденных от занятий по 

физической  культуре,  в  начале  учебного  года  выявил  низкий  уровень  знаний  по 

профилактике  заболеваний  средствами  физической  культуры  и  спорта  и  различные 

особенности  в  уровне  функциональной  подготовленности,  которые  зависят  от  характера 

заболеваний и физической подготовленности студентов. 

Весь программный материал распределен нами на этапы по семестрам и рейтингам: 

1 семестр. 

1 рейтинг: сентябрь - контрольный этап. 

Методика  оценки  уровня  функционального  и  физического  состояния  организма. 

Диагностика  и  самодиагностика  состояния  организма.  Использование  методов,  стандартов, 

антропометрических  индексов,  функциональных  проб,  упражнений-тестов  для  оценки 

функционального  состояния,  физической  подготовленности  и  физического  развития 

организма. 177 

 

Оценка  уровня  физической  подготовленности  и  функционального  состояния организма  занимающихся.  Применение  функциональных  проб,  оценивающих  уровень 

функционального  состояния  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем  (проба  Амосова, 

стандартная одномоментная проба, проба Штанге, Генча). Ежедневное заполнение дневника 

самоконтроля. Изучение комплексов упражнений для укрепления мышц глаз при зрительном 

утомлении по методике О.Панкова. Использование активного раздаточного материала. 

Октябрь- формирование знаний, умений. 

Лечебно-дозированная  ходьба.  Нагрузку  для  каждого  студента  необходимо  строго 

дозировать  с  заданным  определенным  ритмом  ходьбы,  количеством  остановок  для  отдыха, 

большое  внимание  необходимо  уделять  правильному  дыханию  и  осанке.  Тонизирующая 

гимнастика – на мелкие и средние группы мышц. Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой 

–  выполнение  основных  базовых  упражнений  методики  с  дозировкой  от  2раз  по  8  вдохов-

движений  до  4  раз  по  16  вдохов-движений.  В  этой  гимнастике  очень  важно  научить 

студентов  не  думать  о  выдохе-активен  только  вдох,  выдох  пассивен.  СРС-  выполнение 

дыхательной  гимнастики  А.  Стрельниковой.  Оценка  системы  знаний  текущего, 

промежуточного  контроля  студентов  1  курса  1  семестра  специального  учебного  отделения 

временно освобожденных от практических занятий по физической культуре. Рейтинг 1 

1.Оценка функционального  состояния студентов  СМГ 

Методика выполнения функциональных проб  на дыхательную систему. 

Проба  Штанге.  После  обычного  вдоха  и  выдоха  измеряется  максимальное  время 

задержки  дыхания  после  глубокого  вдоха.  При  этом  рот  должен  быть  закрыт  и  нос  зажат 

пальцами. 

Проба Генча. После неглубокого  вдоха  сделать выдох и задержать дыхание. 

 

Пробы  Штанге, Генча 

Единицы 


измерения 

Выполнение 

одной 

пробы 


Не 

точное 


выполнение 

проб,  знание 

оценки проб. 

Точное 


выполнение 

проб,  знание 

оценки проб. 

Баллы 


10  

2.Срез знаний  по темам  методического раздела. 

 

Форма контроля 

Оценочный балл 

 

Заполнение дневника самоконтроля.  

 Знание  по  темам:  «Механизмы  лечебного 

действия 

физических 

упражнений». 

«Особенности  ЛФК  при  индивидуальных 

заболеваниях студента». 

 

 

Отличное  знание  механизма  лечебного действия физических упр-й – 90% 

Хорошее  знание  механизма  лечебного 

действия физических упр-й – 80% 

Удовлетворительное  знание  механизма 

лечебного действия физических упр-й – 

60% 


 

2 рейтинг: ноябрь, декабрь - восстановление нарушенных заболеванием функций и 

улучшение приспособительных возможностей организма. 

«Предболезнь  и  болезнь».  Показатели  здоровья.  Профилактика  заболевания 

средствами физической культуры. 

Методика проведения комплекса утренней гигиенической гимнастики (УГГ). 

Принципы  построения  комплекса  УГГ.  Организационно-методические  указания.  Обучение 

группам  упражнений  преимущественного  воздействия  на  мышцы  рук,  туловища,  ног, 

дыхательным  и  релаксационным.  Возможные  ошибки  занимающихся  и  студента, 

проводящего комплекс УГГ и методы их устранения. 


178 

 

Формирование знаний по основам самомассажа. Методика аутомонуального массажа активных  точек  лица  и  ушных  раковин  (М.  Норбекова).  Лечебные  эффекты  и  методика 

выполнения диафрагмального дыхания. Оценка системы знаний текущего, промежуточного контроля 

временно освобожденных от  практических занятий  по физической культуре. 

Рейтинг 2 

1.Методика выполнения функциональной пробы  на сердечно-сосудистую систему 

Одномоментная  функциональная  проба  с  20  приседаниями  за  30  секунд. 

Определяются  исходные  данные  пульса  и  артериального  давления,  изменение  их  после 

нагрузки и в  восстановительном периоде. 

Нормальной  реакцией  на  функциональную  пробу  с  20  приседаниями  считается 

учащение  пульса  на  60-80%,  увеличение  максимального  давления  на  15-20  мм.рт.ст.и  либо 

отсутствие со стороны максимального давления либо наличие тенденции его к уменьшению. 

К выполнению не допускаются студенты, имеющие противопоказания  к пробе.  

Одномоментная 

функциональная 

проба 


с 

20 


приседаниями 

за 30 секунд  

Единицы 

измерения 

Удовлетворительное 

знание  и  выполнение 

пробы.  

Не 


точное 

выполнение 

пробы, 

знание 


оценки пробы. 

Точное 


выполнение 

пробы, 


знание 

оценки 


пробы. 

Баллы 


10  

2.Срез знаний  по темам методического раздела. 

 

Форма контроля 

Оценочный балл 

 

Заполнение дневника самоконтроля.  

Знание  по  профилактике  заболеваний  средствами 

физической  культуры  и  спорта.  Лечебное  действие 

дозированной ходьбы. 90 баллов -90 % 

Отличное знание – 90% 

Хорошее знание -80% 

Удовлетворительное знание – 70% 

 

 

Контрольно-практические тесты дифференцированного зачета 

по дисциплине: «Физическая культура» для студентов 1 курса 1 семестра специального 

учебного отделения, временно освобожденных от занятий по физической культуре 

 

Максимальный балл – 40 баллов 

 

2.Составление и выполнение комплекса УГГ  

Форма контроля 

Оценочный балл 

 

Составление 

комплекса 

УГГ(10-12 

упражнений). 

 

 Грамотно  составлено,  выдержано  по 

структуре – 40% 

Грамотно  составлено,  ошибки    в 

структуре – 35% 

Малое 

количество упражнений,  

ошибки  в структуре – 25%  

2 семестр. 

1  рейтинг.  Февраль–  формирование  методических  знаний,  умений  и  навыков. 

Формирование  знаний  по  использованию  средств  физической  культуры  в  лечебных  и 

оздоровительных  целях,  осознанной  необходимости  в  постоянных  занятиях  физической 

культурой. Знание противопоказаний к физическим нагрузкам по своему заболеванию. 

Освоение комплексов лечебной гимнастики. Идеомоторные упражнения. Изучение и 

освоение специальных и общеразвивающих упражнений по своему заболеванию. 179 

 

Мартвосстановление нарушенных заболеванием функций, оценка функционального состояния  нервно-мышечного  аппарата.  Выполнение  проб:  Ромберга,  теппинг-теста, 

ортостатической и клиностатической проб. 

 

Оценка текущего, промежуточного контроля 

студентов 1 курса 2 семестра СУО, временно освобожденных от занятий по физической 

культуре 

                                                        1 рейтинг 

 

Форма контроля 

Оценочный балл 

 

 

Заполнение дневника самоконтроля   

 

Освоение комплексов лечебной гимнастики. Знание  противопоказаний  к  физическим 

нагрузкам с учетом своего заболевания  

 

Ежедневное  заполнение  всех  граф дневника самоконтроля -90%; 

Частичное заполнение -45% 

 

Отличные знания -10% Частичные знания -5% 

 

 

2  рейтинг.  Апрель  –  формирование  знаний  по  релаксации,  основам  здорового 

сбалансированного питания. 

Беседы:  «Питание  человека  в  зависимости  от  диагноза  заболевания».  Диетология  – 

наука,  изучающая  влияние  продуктов  питания  на  здоровье  человека.  Питание  человека, 

соответствующее его заболеванию. 

Развитие  гибкости,  подвижности  суставов.  Корригирующая  гимнастика.  Суставная 

гимнастика-  М.  Норбекова,  В.  Бубновского.  Танц.минутки.  Ассиметричная  гимнастика. 

Мышечная релаксация, медитации М.Норбекова. 

МайРазвитие основных физических качеств. 

Развитие  выносливости  -  дозированная  ходьба  (обычная,  быстрая,  ускоренная).  Развитие 

гибкости – стретчинг, стрейч-релакс. Развитие подвижности суставов-суставная гимнастика 

В. Полякова. Каталог: downloads
downloads -> Түсу емтиханы бағдарламасының мазмұны
downloads -> Орындаушылық (дауыс диапазоны, үн шығару ерекшеліктері, дикциясы)
downloads -> Республики казахстан
downloads -> Жиналған студенттер қауымы ерекше толқу үстінде
downloads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
downloads -> 1. Емтихан өткізудің мақсаты мен міндеттері
downloads -> Білім алушыларға арналған жолбасшы-анықтамалығЫ
downloads -> Й е к б ілім күні М.Ө тем ісо в а ты н д ағы б аты с Қ азақстан м е м л е ке ттік у н и в е р с и те тін д е д е аталы п өтілді. С алтанатты ж и ы н ға о қы туш ы -п ро ф ессо р л ар құрамы
downloads -> ТҮсінік хат бағдарламаның мақсаты

жүктеу 6.05 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   53
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет