Л. Н. Гумилев атындағЫжүктеу 8.58 Mb.
Pdf просмотр
бет1/93
Дата09.09.2017
өлшемі8.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93

Л.Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ   

ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ                                                                            

УНИВЕРСИТЕТI

ЕВРАЗИЙСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА

L.N. GUMILYOV EURASIAN 

NATIONAL UNIVERSITY 

ХАБАРШЫ

1995 жылдың қаңтарынан жылына 6 рет шығады

№ 1 (116) • 2017ВЕСТНИК

выходит 6 раз в год c января 1995 г. 

І бөлім

HERALD 

Since 1995

Астана

Гуманитарлық ғылымдар

сериясы

Серия гуманитарных наук

Humanities Series

Жылына 3 рет шығады

Выходит 3 раза в год

Published 3 times a year

Бас редактор:    

Е.Б. Сыдықов

ҚР ҰҒА академигі, тарих ғылымдарының докторы, профессор 

Редакция 

алқасы:

Д. Қамзабекұлы (жауапты редактор) 

ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, 

филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан 

Ж.М. Әбділдин 

ҚР ҰҒА академигі, философия 

ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан

С.А. Қасқабасов 

ҚР ҰҒА академигі, филология 

ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан

Н. Омашев

ҚР ҰҒА академигі, филология 

ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан

Б.Е. Көмеков 

ҚР ҰҒА академигі, тарих 

ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан

Д.М. Мадиярова

экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан

Н.Қ. Қалиев 

саяси ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан

Ж.О. Артықбаев 

тарих ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан

Ж.А. Жақыпов 

филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан

З.Е. Қабылдинов

тарих ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан

С.К. Сәтенова 

филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан

А.Т. Забирова 

әлеуметтану ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан

Ш.Қ. Жарқынбекова 

филология ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан

Қ.Қ. Шалғынбаева 

педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан

Р.С. Елмурзаева

саяси ғылымдарының докторы, 

профессор, Қазақстан

Анджей Вержбицки 

гуманитарлық ғылымдар докторы, 

Польша

Грегори Глиссен

Проф. Др., Германия

Джей Натан 

Проф. Др., АҚШ     

Джаң Диңджиң 

Проф. Др., ҚХР

Т. Дронзина 

философия ғылымдарының докторы, 

профессор, Болгария

Унал Хасан 

Проф. Др., Түркия

Шарад Кумар Сони

Проф. Др., Үндістан 

Г.А. Шарипова

филология ғылымдарының кандидаты, 

Қазақстан

А.М. Есенгалиева

 

педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазақстан

© Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң баспасы, 2017

МАЗМҰНЫ / СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОЛОГИЯ / ФИЛОЛОГИЯ

Alshinbayeva Zh.K., Yeskindirova M.Zh.

Translation  peculiarities  of  phraseological  units  in  the 

literary text.....................................................................6

Ауелбекова Ш.Е.

«Адам  көркі

шүберек  пе?...»,  әлде  қазақ  мақал-мәтелдеріндегі  ұлттық  құндылықтардың  уақыт 

өзгеруімен өзгергені ме?............................................11Базылова Б.К.

Жизненный  факт  и  художественный  вымысел  в 

историческом романе.................................................16

Бақраденова А., Мухатаева Қ. 

Көсемсөз шебері әбіш кекілбаевтың өнегелі 

ой-толғамдары.............................................................21

Джaмбаева Ж.А., Толемысова К.М.

Роль  фольклорно-этнографических  элементов  в 

художественной  структуре  повести  С.  Санбаева 

«Когда жаждут мифа»................................................26Жарқынбекова Ш.Қ., Әбдуәлиұлы Б., 

Қоңыратбаева Ж.М., Тусупбекова М.Ж.

Годонимдер  жүйесі:  көше  атаулары  қалай  аталуы 

тиіс?.............................................................................31 

Жумадилова М.Н. 

Аудармадағы мәдени және әлеуметтік аспектілер...42Каиржанов А.К.

Гипотезы  и  предположения  о  происхождении 

тюркского рунического алфавита..............................46 

Канафина М.А., Ауезова А.Т, Мустафина А.Б.

Национально-культурная  специфика  антропонимов 

в произведениях В.Распутина...................................57

Кангужина Т.М.

Об  основных  компонентахказахской  кочевой 

культуры (на материале произведений П. Васильева, 

Л. Мартынова, Вс. Иванова  и др.)............................61Қыдырбаев Қ.А.

Қазақ  дауыссыз  дыбыстарының  жасалу  орындары 

және оның классификациясын бірегейлендіру........65

Личман Е.Ю.

«Степь» 


как 

художественное 

пространство 

произведений литературы и живописи....................72Lichman Y.Y.

Sign and symbolical system as basis of traditional art of

 Kazakhstan...................................................................78

Мансұров Н.Б.

Тіліміздегі 

діни 

терминдердің мағыналық 

сипаты..........................................................................84Мұратова Г.Ә.

Паралингвистикалық 

амалдардың 

әлеуметтік 

мәні..............................................................................87

Нуржанова З.М.

Особенности  перевода  рассказов  З.  Шашкина 

(на материале рассказа «Ақ тұяқ»)...........................94

Нұрғали Қ.Р., Кішкенбаева Ж.Қ.

Ш.  Айтматовтың  «Шыңғыс  ханның  ақ  бұлты» 

повесінің поэтикалық дискурс моделі......................98

Оразбек М., Ментебаева А.

Қазақ прозасындағы ұлттық трагедия.....................103Сағидолда Г., Назарова Г.

Қазақ  және  чуваш  тілдерінің  морфологиялық 

құрылымындағы ортақтықтар: зат есімнің көптік және 

септік 


категориялары........................................111

Сәтенова С.К., Бескемер А.

Көркем мәтінді аударудағы  қиындықтар және көркем 

аударма тәсілдері.........................................................115

Тапанова С.Е., Баешова Б.Ш. 

Қазақ  ақындарының  төрттіктеріндегі  лирикалық 

шумақтар.....................................................................121

Тұрысбек Р.

Әдеби жанр-көркемдік кеңістігінің сырлы әлемі.....125Түсіпбекова М.Ж., Құзар Ж.Н.

Қазіргі 


қала 

кеңістігіндегі 

бірегейлік 

ерекшеліктері..............................................................131Шайкенова Ж.Ш.

Қазақ музыкалық-поэзиялық өнеріндегі хат өлең жан-

рын көтеру мәселесі...................................................136

ТАРИХ / ИСТОРИЯ

Абишева Ж.Р.

Әйелдерді  заң  орындарына  тарту  жұмыстары 

(ХХ ғ. 20-30 жж.).......................................................140

Ауанасова А.М.

Переход  на  рыночные  отношения  и  становление 

модели  экономического  роста  Казахстана  в  начале 

90-х годов ХХ века.....................................................146Ахметова Г.М.

Основные  факторы  развития  аграрной  торговли    в 

Казахстане  в начале XX века...................................152

Әкімбайұлы Т.

Қытайдың  батыс  өңіріндегі  ежелгі  соғдылар  және 

олардың қала-кенттері...............................................160

Бахтыбаев М.М., Жетібаев К.М.

Оңтүстік  Қазақстанның  тарихи  және  мәдени 

ескерткіштерін қорғау ісінің алғашқы кезеңі..........163

Джунусбаева А.М.

О  роли  религиозного  фактора  в  жизни  советских 

немцев  (на  примере  протестантских  общин 

Казахстана в советский период)................................169Ергалиева Д.С., Алпысбес М.А. 

К вопросу о факторе внешнего участия в национально-

освободительной  войне  1916  года  в  Центральной 

Азии.............................................................................174 Жетібаев К.М., Бахтыбаев М.М.

Археология 

 

ғылыми-зерттеу орталығының 

ортағасырлық 

Сығанақ 

қаласында 

атқарған 

зерттеулері...................................................................180Жұбаниязов И.Ш.

Орта  ғасырдағы  оғыздардың  материалдық  және 

рухани мәдениетінің қалыптасуы.............................186

Игібаев С.Қ.

Көкжарлы көкжал барақ батыр.................................191Кузбакова Г.Ж.

Интеграционные  процессы  в  музыкальной  культуре 

Казахстана 1930-2000 годов......................................197

Лапин Н.С.

Трансформация 

исторического 

сознания 

на 

постсоветском пространстве в 1990-е – 2000-е гг....206Легкий Д.М., Ким Н.П. 

«О  расселении  и  хозяйственном  устройстве 

переселенцев  корейцев».  Положение  корейского 

населения в Казахстане в период депортации (1938-

1939  годы).................................................................213


Мусагалиева А.С., Мусабекова Р.М.

Северный Казахстан как объект депортации народов 

в СССР (1936-1940 гг.).............................................220

Мұсағалиева А.С., Сыздық С.

Деректанудың зерттеу методологиясы...................228Мухтарова Г.С.

Влияние  японского  изобразительного  искусства  на 

развитие европейской живописи............................236

Наурызбаева Э.К.

Орынборда  ашылған  алғашқы  қазақ  мектебі  және

оның  түлектері.........................................................240

Наурызбаева Э.К., Исенов Ө.И.

Патша  үкіметінің  Кіші  жүздегі  саясаты  хақында 

(Орынбор  шекара  комиссиясы  материалдары 

бойынша)..................................................................247Сыздықов С.М., Смағұлов Н.Б.

«Құтты  білік»  және  «Мәңгілік  ел»  идеясының 

құқықтық негіздері...................................................256

УмиткалиевУ.У., Айтбаев А.Б., Адельчанов К.С.  

Археологические работы на могильнике Кырыкунгир 

в 2016 году (Восточный Казахстан).......................266

УмиткалиевУ.У., Айтбаев А.Б., Адельчанов К.С.

Образ хищника в мировоззрении кочевников........272Үмітқалиев Ұ.Ү., Қожабаева А.Е., Айтбаев А.Б.

Қазақ  халқыныңқыз  бала  тәрбиесіндегішашқатағ

атынәшекейлердіңқызметі  мен  орны  (ҚР  Ұлттық 

музейі  зергерлік  бұйымдар  коллекциясының 

негізінде)....................................................................277

ҚҰҚЫҚ / ПРАВОВЕДЕНИЕ

Бимолданов Е.М.

Ақпараттарды жасырын алудағы арнайы техникалық 

құралдардың 

заңсыз 


айналымы 

аясындағы 

қылмыстарды дәрежелеудің ерекшеліктері............281

Досжанов Ж.Б.

Азаматтық-құқықтық 

шартты 

жауапкершілік динамикасы................................................................285

Есиркепова М.М.

Международные 

стандарты 

о 

занятости населения...................................................................291

Жуманова М.Х., Кусаинова Л.И. 

Анализ  проблем  местного  государственного 

управления Республики Казахстан.........................296 

Искаков А.И., Тлепина Ш.В.

Орталық  Азия  мемлекеттерінің  халықаралық 

құқықтық  қатынастары  жүйесіндегі  құқықтық 

нормалар формалары................................................299Исмагулов К.Е.

Актуальные  проблемы  адвокатуры  в  уголовном 

процессе....................................................................305

Канатов А.К., Балгынтаев А.О.

Қазақстан  Республикасының  қылмыстық  сот  ісін 

жүргізудегі кепіл институты....................................311

Қуаналиева Г.А., Сәулен Нұржан

Қазақтың әдет-ғұрпындағы жазалардың түрлері мен 

ерекшелігі...................................................................315

Николаев А.М., Мурзагалиев Е.Ч.

Историко-правовые  особенности  формирования 

института  ответственности  в  международном 

праве...........................................................................319Нұрхан А.С.

Қылмыстық  теріс  қылық  ұғымының  енгізілуі 

жазалар  жүйесін  қайта  қараудың  алғышарты 

ретінде.......................................................................323Омарова Э.Б., Жусипова Б.А.

Расширение  доступа  к  правосудию  –  реальное 

достижение  действующего  Гражданского  процес-

суального кодекса Республики Казахстан..............328Османова Д.Б.

Исторический анализ уголовной ответственности за 

посягательства на личные права и свободы человека и 

гражданина.............................................................330Сабитов С.М.

О перспективах формирования правовых полномочий 

частного детектива в Республике Казахстан..........334

Saimova Sh.A.

Accounting  of  environmental  legislation  requirements  

for waste management on waste recycling enterprises in 

Republic of Kazakhstan.............................................339Tastanova M.M.

Introduction:  The  English  Law  of  Nullity  of 

Marriage....................................................................344

Туртаева Г.М.

Организационно-правовые    меры    по    борьбе    с 

незаконным  оборотом   наркотических   средств   и 

психотропных  веществ  в  Центральной  Азии....350Khairmukhanmedov N.

Constitutional  aspects  of  interethnic  relations  in 

Kazakhstan.................................................................355

Хамит А.Х.

Двусторонние  подходы  Республики  Казахстан  и 

Китайской  Народной  Республики  по  вопросам 

регулирования  трансграничных  рек  (политико-

правовые аспекты)....................................................360

Шайхаденов Р.Н., Копбаев Д.З.

Сотқа  дейінгі  тергеу  сатысындағы  дәлелдеу 

және  адвокаттың  құзыретін  кеңейтудің  өзекті 

мәселелері.................................................................365САЯСАТТАНУ ЖӘНЕ ЖУРНАЛИСТИКА /

ПОЛИТОЛОГИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА

Бюлегенова Б.Б., Жанпейісова Қ.Д.

Білім  мен  тәрбие  жүйесінің  дамуы  –  адам 

капиталының сапалы өсуінің басты векторы.........371

Жанпейісова Қ.Д., Бюлегенова Б.Б.

Мемлекеттік  басқарудағы  шешім  қабылдаудың 

ашықтығын  қамтамасыз  ету  механизмдерін 

жетілдіру жолдары....................................................376Пұсырманов Н.С., Рыстина И.С.

Ұлттық идеяны іздеудегі Қазақстандық жол.........381Саду А.А.

Мемлекеттік 

қызмет 

ұғымы 


мен 

негізгі 


принциптері...............................................................387

Сайлауқызы А.

Алаш  көсемсөзі:  қазақ  тілі  –  ұлт  бірлігі  мен

мемлекеттігін  нығайтушы  құрал.......................392

Токтагазин М.Б.

Письмо как исторический документ: интерпретация 

писем 

как 


информационного 

источника,

 особенности и условия работы с письмами.........397 

Токтагазин М.Б.

Концепция возникновения единого интегрированного 

информационного пространства.............................402

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР / 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Макангали Б.К.

Саудовско-иранский  разрыв  отношений  и  его 

влияние на региональную безопасность................408


ЖАС ҒАЛЫМДАР МІНБЕРІ / 

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Абдильдина Д.Б.

Правовые основы регулирования рынка финансовых 

услуг ЕС....................................................................414

Абыкенова Д.Б.

Оценка ИКТ-компетентности магистрантов.........421Айтенова Ш.Б.

Европейский союз: история создания....................426Алымова Б.Н.

Некоторые вопросы компьютерного моделирования 

физических процессов.............................................431

Алымова Б.Н.

Защита  информации  с  помощью  динамического 

хаоса..........................................................................436

Амантай К.М.

Государственная  финансовая  поддержка  аграрного 

сектора  экономики:  возможности  имплементации 

зарубежного опыта...................................................442Арыкбаев А.Н.

Еуропадағы  миграциялық  дағдарыс:  себептері  мен 

зардаптары.................................................................447

Ғайнадин Ғ.Ғ.

Халықаралық  құқық  нормаларын  Қазақстан 

Республикасы 

заңнамаларына 

имплемента-

циялау.........................................................................451Ерганаев Е.М.

Искусство  и  практика  японской  системы 

менеджмента в послевоенный период...................458

Ермекова А.Г.

Конкуренция 

юрисдикций 

международного 

коммерческого  арбитража  и  судебной  системы 

государств.................................................................465Жұмашева Д.А.

Халықаралық  гуманитарлық  құқық  нормаларының 

заманауи 

дамуы 


мен 

оларды 


Қазақстан 

Республикасының 

ұлттық 

заңнамасына имплементациялау механизмдері...........................471

Зулеева А.Ж.

Коммерциялық  және  өзге  де  ұйымдардағы  қызмет 

мүдделерiне  қол  сұғатын  қылмыстық  құқық 

бұзушылықтар

ға қарсы іс-қимыл бойынша әрекетті 

жетілдіру  мәселелері...............................................476Имангаликова И.Б. 

Білім  алушылардың  қимыл-қозғалыс  әрекеттері 

тәртібін  дене  тәрбиесінің  әртүрлі  оқу  топтарында 

оңтайландыру әдістері.............................................480Кагенов А.М.

Проблемы  и  решение  растущего  использования 

антидемпинговых мер..............................................485

Карибжанов Р.

Обзор 


влияния 

национальных 

программ 

экономического  развития  на  инвестиционную 

привлекательность Республики Казахстан............489

Кенбеилова А.

Международно-правовые 

аспекты 

реализации 

экологических прав человека.................................494

Куимбетова С.Б.

Международные стандарты защиты прав человека и 

их имплементация в национальном законодательстве 

Республики Казахстан..............................................499Kussainova A. Z.

Methodological development of Kazakhstani compnent 

for teaching english speaking with tecnology: tools that

help students become fluent.......................................506Қосымбай Ж.А.

Қазақстан  Республикасында  жер  дауларын  шешуді 

құқықтық реттеу........................................................509

Құрманов Д.

Оңтүстік – батыс Алтайдағы тарихи-мәдени орындар 

және олардың ашылуы мен қорғалуы...................512

Құтпанова З.А., Гайнуллина И.И., 

Мусапарбекова М.С., Алимбекова Н.А., 

Кусаинов А.А.

Білім беруді ақпараттандыруды дамытудың ғылыми-

теориялық негіздері..................................................517

Липина Т.А. 

Влияние  религии    на  этническое  самосознание 

корейцев этнокультурных центров Ассамблеи народа 

Казахстана.................................................................524Мараджапова С.Б.

Основания  для  отказа  в  экстрадиции  в  Республике 

Казахстан и Международном праве.......................532

Махсотова А.А.

Иммануил  Канттың  еңбектеріндегі  халықаралық-

құқықтық идеялар....................................................536

Миразова М.Н.

Мифтік  танымдағы  архетип  бейнелер:  бақсы  және 

друид.........................................................................541

Наурызбекова С.Н.

Жалпы  стиль  және  жеке  стиль  ұғымдары 

туралы.......................................................................544

Нурпейсов Р.А.

ГЧП 


как 

инструмент 

развития 

регионов 

Казахстана.................................................................549

Омарбекова А.Е.

Роль  Интерпола  в  международной  борьбе  с 

преступностью..........................................................554

Оразалин И.Н.

Сравнительно-правовой  анализ  законодательства 

в  области  регулирования  рынка  ценных  бумаг 

государств – членов ЕАЭС.....................................558Орынгалиева Ш.О.

Арттерапиялық  әдістемелерді  психокоррекцияда 

қолдану ерекшеліктері.............................................564

Рүстемова Т.Ғ.

Халықаралық  гуманитарлық  құқық  аясындағы 

әйелдер құқығының қорғалуы................................567

Танирбергенова А.А.

Мемлекеттік қызмет реформаларды жүзеге асырудың 

құралы ретінде..........................................................572

Таушева А.С., Сарбасова С.Б., Абдугалина С.Е.

Социально-психологические  аспекты 

девиантного 

поведения детей и подростков................................576Тельман А.А.

Кәсіби  лексика  мәдени  құзыреттіліктің  бөлшегі 

ретінде (медиа-мәтін аудармасы бойынша)...........579

Тойшиманова Ж.Р., Оспанова А.Л.

Психолингвистические  аспекты  интерференции  и 

проблемы перевода...................................................584

Томанова М.С.

Социально-экономическое  положение  современной 

столичной молодежи (на примере г.Астана)..........590

Шайхина А.А.

Проблемы старения населения в Южной Корее....594Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы

6жүктеу 8.58 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет