Курсы бағдарламасының ж и н а ғ Ыжүктеу 6.32 Mb.
Pdf просмотр
бет9/23
Дата14.09.2017
өлшемі6.32 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әріптер-
дің, таңба- 
лардың 
ережелері, 
интерак- 
тивті 
тақтада, 
сӛздер,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102 
 
орнына 
қолданылады. 
Мысалы: яки, яғни, 
қоян, таяқ, ая, 
мая, сая, мия, 
қияқ, тұяқ, саяқ; 
Мектепте 
қашықтыққа 
жҥгіруден жарыс 
ӛтті. Жарыс 
кезінде досың 
аяғын ауыртып, 
жҥре алмай қалды.  
Сен не істейсің?  
Енді мына 
сӛздерді қолданып 
жағдаятты шеш?  
Ҧялы телефон,  
жедел жәрдем,  
кӛмек  
Есінде сақта:  
Сӛздегі и әрпінен 
соң а жазылмайды,  
я жазылады: мия, 
сия, Ғалия 
Білім меңгеруі мен 
қолдана білуі. 
Ь таңбасы — 
жіңішкелік белгісі 
(мягкий знак), ал Ъ 
таңбасы — 
жуандық белгісі 
(твердый знак). 
Бҧл екі әріп 
ешқандай дыбысқа 
ие емес, яғни 
дыбыс болып 
саналмайды. Екеуі 
де дауыссыздардан 
соң келеді. 
Сӛздік диктант. 
Кӛркею, тиянақты, 
тию, кҥю, сыяды, 
тақия, қияр, 
 
 
Сӛздік 
диктант 
жазады, 
шығарма-
шылық 
тапсырма 
орындайды. 
СБ 
 
 
 
 
Диктант, 
қоян 
суреті, 
мазмҧнды 
суреттер  

 
103 
 
молаяды, Әлия, 
жариялау, оюлы, 
миуа, сарғаю, 
кӛркею, зиянды, 
ҧя, мая, сия, аяу. 
Сӛздерді буынға 
бӛліп жазу. 
Ӛр - мек, жыл - қы, 
ке - зек, дом - бы - 
ра, су - рет, ті - гін, 
жҧ - мыс, тең - із, 
аң, мал, си - ыр, 
тең - із, кҥй, 
жа - зу, сы - лақ, қа 
- лау, оқу. 
Қоян. Сурет 
бойынша әңгіме 
қҧрастыру. 
Саят пен Аян қоян 
кӛрді. Қоян Аян 
мен Саяттан 
қорқып, бҥрісіп 
қалды. Олар 
қоянды аяп кетті. 
Олар қоянға 
кӛмектесу ҥшін 
қасына таяп келді. 
Қорытынды  Сабақты қорыту.  
Бес жолды ӛлең 
қҧрастыру.  
1. Не?  
2. Бҧл не?  
3. Бҧл қандай 
дыбыс?  
4. Ол не істей 
алады?  
5. Ю әрпі бар 
сӛйлем қҧра.  
Оқушы іс-әрекеті  
1. Я  
2. Бҧл әріп.  
3. Қосарлы 
дауысты дыбыс.  
4. Жазылады, 
айтылады, 
естіледі, кӛрінеді.  
5. Йа естілгенімен, 
я әрпі  
Оқушылар бес 
жолды ӛлең 
қҧрастырады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ойын 
ойналады. 
шапалақтау, 
от шашу, 
бас бармақ, 
екі жҧлдыз 
бір ҧсыныс, 
Бес жолды 
ӛлең, 
ойын 
шарты 
слайдта 

 
104 
 
Ойын «Кім 
жылдам?» 
Кӛрсетілген 
сӛздерді кім 
жылдам оқыса 
жҧлдызша 
беріледі. Кӛп 
жҧлдызша 
жинаған оқушы  
мозайка 
қҧрастырады. .( 
хабар, аю, кофе, 
вагон,...) 
 Рефлексия.  
 
Сабақ ҧнады ма? 
екенін алмаларға 
жазып, ағашқа ілу. 
Ӛз ойларын 
білдіреді. 
 
Алма 
ағашы, 
стикер 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 
Кҥні    
Тақырыбы: 
Әріпті тап. 
Мақсаты 
Әріп туралы берілген білімді қайталау; сӛздік қорын, 
грамматикалық сауаттылығын арттыру; сҧрақтарға толық жауап 
беруге дағдыландыру,; алған білімдерін ӛмірде  қолдандыру.  
Кҥтілетін 
нәтиже 
* Алған білімдерін ӛмірде қолдана алады; 
* топтық ережені есте ҧстайды; 
* ӛзіндік тапсырмалармен жҧмыстана алады; 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы әрекеті 
бағалау 
Ресурс 
тар 
Кіріспе  
Психологиялық 
дайындық. 
Оқушылар екі топ 
болып  тізіліп, ақ па-
рақтан ҧшақ жасай-
ды, бір қанатына 
сҧрақ, бір қанатына 
тілек жазып, қарсы 
бетке ҧшырады.  
Әрбір оқушы 
ӛздерінің алдарына 
тҥскен  ҧшақты 
алып,  ішіндегі 
сҧраққа жауап беріп, 
тілектерді оқып 
шығады.  
Оқушылардың 
психологиялық 
ахуалы кӛтеріледі. 
Әр оқушы ҧтымды 
сҧрақ пен 
тілектерді оқып 
шығады.  
Ол сҧрақ 
пен тілек 
иесіне қол 
шапалақта
п, 
формативті 
тҥрде 
бағалайды. 
Қағаз, 
ҧшақ 
Тҧсаукесер 
«Алты ойшыл 
қалпақ» технология-
сы бойынша жасыл 
қалпақпен жҧмыс. 
Ендеше саяхатқа 
аттанайық. Жолда 
Әріптер әлемінде 
қызыл және кӛк 
ҥйлер бар. Ҥлкен 
әріптер бір – біріне 
қонаққа барады. 
Кішкентай әріптер 
 
«Алты 
ойшыл 
қалпақ
» 
слайдп
ен 

 
105 
 
бізге ҥш аялдама 
кездеседі. Бірінші 
аялдама: «Кҥн 
аялдамасы», екінші 
«Кӛбелек аялдама-
сы», ҥшінші 
«Ҧлттық ӛнер аялда-
масы». Ендеше мы-
на сиқырлы дӛңге-
лектер арқылы ҥш 
топқа бӛлінейік. 
(балалар бір текше-
ден алады, ондағы 
сӛздерді оқып, «А» 
дыбысынан бастала-
тын сӛздің иесі кҥн 
аялдамасына, Ӛ 
дыбысынан бастала-
тын сӛздің иесі ҧлт-
тық ӛнер аялдамасы-
на, ал Қ дыбысынан 
басталатын сӛздің 
иесі кӛбелек аялда-
масына барады. 
бір – бірімен тату 
ойнайды. Кӛк 
ҥйлер қызыл 
ҥйлерден кӛбірек. 
Кӛк ҥйлер дің 
қасында кӛк тҥсті 
кӛліктер  тҧр, 
қызыл ҥйлердің 
қасында қызыл 
автокӛліктер бар. 
Айыру белгісімен 
жінішкелік белгісі 
ағалы – інілі. 
Олардың ҥйлерінің 
тҥсі қара. Барлық 
әріптер тату – тәтті 
ӛмір сҥреді. 
Негізгі бӛлім  Тапсырмалар: 1 
аялдама  Дыбысқа 
байланысты, 2 аял-
дама  Буынға байла-
нысты, 3 аялдама 
Сӛзге байланысты. 
Қай топтың балала-
ры заматта тапсыр-
маны орындайды, 
мына белгімен 
ӛздерінің дайын 
екенін білдіруге 
болады( сигнал 
кӛрсету).  
1.Дыбыс. Дыбыс 
пен әріптің айырма-
шылығы неде? 
Дыбыстар нешеге 
бӛлінеді? Ара деген 
сӛзге дыбыстық 
талдау жасау. А, Л, 
Н дыбыстарына 
жаңылтпаштар айту. 
«Алты ойшыл 
қалпақ» 
технологиясы 
бойынша ақ қалпақ 
арқылы жауаптарын 
Ӛз 
жауаптарымызды 
ақ қалпақ арқылы 
айтып береміз. 
 
Бір бала тақтаға 
шығады, қалған 
балалар жеке – 
дара жҧмыс 
істейді. 
 
 
 
 
(ақ қалпақ арқылы 
жауаптарын 
тыңдау). 
 
Бір бала 
интербелсенді 
тақтада 
орындайды, қалған 
балалар 
карточкамен 
орындарында  жҧм
ыс істейді 
«Алты ойшыл 
қалпақ» 
 
Аялда
малар, 
сурет 
тер, 
қалпақ
тар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
106 
 
тыңдау. 
2. Буын. Буын неден 
тҧрады?  Буынға 
буын қосып, 
сӛздерді оқы: А -
НА; А-ТА; А-РА; А-
ЛА; 
Буындық талдау 
жаса.  
3. Сӛз. Сӛз неден 
тҧрады?Сӛзді 
нҥктеден бастап 
сілтеме жолымен 
оқу. Сана, сула, ала, 
тау, тақ, тал, ору, 
қара,тон,нар,қала,сан 
 
Ситуациялық 
жағдай: «Егер 
әріптер болмаса, не 
болар еді?»  
технологиясы 
бойынша жасыл 
қалпақпен жҧмыс. 
Қорытын 
ды  
Балалар, кҥш білім-
де дегеніміз, білімді 
адам сауатты, 
тәрбиелі, ақылды, 
парасатты, байсал-
ды, ҧстамды, іскер, 
адал болып санала-
ды. Сондай адам 
болғыларың келеме? 
 Әрине, біз бәріміз 
ақылды, білімді 
болып ӛсеміз. 
Бҥгінгі саяхатымыз 
ҧнады ма?  
Қандай аялдамалар 
кездесті? 
(ақ қалпақпен жауап 
береді). 
Сендерге не қиың, 
не оңай болды? 
 Балалар, сендер 
бҥгін белсенділік 
таныттыңдар, ӛз 
білімдеріңді кӛрсет-
тіңдер. Енді осы 
әріптер әлеміндегі 
ойыншықтардың 
біреуін алып, 
ойнауларыңа 
болады 
Балалардың 
жауаптары қызыл 
қалпақпен 
тыңдалады. 
 
 

 
107 
 
Тақырыбы: 
Суретке қарап мәтін қҧрастырып,жазу. «Еңбек бәрін жеңбек» 
Мақсаты 
Сурет бойынша әңгіме қҧрастыруға, жҧмбақ шешуге, ойлау, 
сӛйлеу қабілетін дамыту.  Пәнге қызығушылықтарын арттыру, 
ҥлкендердің еңбегін бағалап, қҧрметтеуге тәрбиелеу. 
Кҥтілетін 
нәтиже 
*  еңбектің адам ӛміріндегі мәні туралы тҥсінік қалыптасады; 
* мәтінді оқи отырып, талдайды,еңбек етуге қызғушылықтары 
артады; 
* жҧпта, топта жҧмыс жасай отырып, еңбексҥйгіштікке ҥйренеді 
 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы әрекеті 
бағалау 
Ресурс 
тар 
Кіріспе  
Психологиялық 
дайындық. 
Оқушылар екі топ 
болып  тізіліп, ақ 
парақтан ҧшақ 
жасайды, бір 
қанатына сҧрақ, бір 
қанатына тілек жазып, 
қарсы бетке 
ҧшырады.  
Әрбір оқушы 
ӛздерінің алдарына 
тҥскен  ҧшақты алып,  
ішіндегі сҧраққа 
жауап беріп, 
тілектерді оқып 
шығады.  
Оқушылардың 
психологиялық 
ахуалы 
кӛтеріледі. Әр 
оқушы ҧтымды 
сҧрақ пен 
тілектерді оқып 
шығады.  
Ол сҧрақ 
пен тілек 
иесіне қол 
шапалақтап

формативті 
тҥрде 
бағалайды. 
Қағаз, 
ҧшақ 
Тҧсаукесер  
Әр тҥрлі мамандыққа 
қатысты жҧмыс жасап 
жатқан адамдардың 
қимыл-әрекеттегі 
суреттерді кӛрсету 
арқылы ой тастау. 
Қимылдарды 
жасайды. 
 
Интера
ктивті 
тақта, 
слайд 
Негізгі бӛлім 
Мәтінмен жҧмыс 
 Б.Әбіловтың «Жақсы
лардың жақсысы» 
әңгімесін оқу. 
Әр қатар  бір-біріне 
сҧрақтар қояды. 
-Неліктен әкесі 
ҧршық, ӛрмек, 
кітапты 
«жақсылардың 
жақсысы» дейді? 
Ҧршық пен ӛрмек 
болса, еңбегің 
жанады. Ал кітап 
оқысаң, білімің 
артады. Жарық 
дҥниеде бҧлардан 
 
Әр қатар  
берілген мәтін 
бӛліктерін оқып 
жеке, жҧпта, 
топта талдау 
 
 
 
 
 
 
Ойларын ортаға 
салу. 
 
 
 
 
Оқулық

буклет, 
мазмҧн
ды 
сурет. 

 
108 
 
жақсы нәрсе жоқ. 
Дҥниедегі мҥліктің 
бәрі еңбекпен, 
біліммен табылады, -
  деп тҥсіндірді әкесі. 
-Дҥниедегі бәрі 
еңбекпен табылады 
дегенді қалай 
тҥсінесіңдер? 
 
Тыныштық сәті. 
-Балалар, денелеріңді 
тҥзу ҧстап, 
бастарыңды жоғары 
кӛтеріп, ыңғайланып 
отырыңдар. 
Кӛздеріңді жҧмсаңдар 
да болады. Ауаны 
терең жҧтып, еркін 
тыныс алыңдар. 
Ӛздеріңнің еркін 
тыныс алуларыңды 
бақылап, бақытқа, 
махаббат пен 
тыныштыққа толы 
таза, шипалы ауаның 
тҧла бойларыңа 
толғанын сезініңдер. 
Ал енді кӛздеріңді 
ашсаңдар да болады. 
 
Жаңа ақпарат 
Еңбек - адамның 
ӛзіне, ӛміріне және 
қоғамға пайда 
келтіретін іс-әрекеті. 
Еңбек арқылы адам ӛз 
арманы мен 
мақсатына жетіп, 
қуанышқа, бақытқа 
бӛленеді. 
«Еңбек етпеген адам ішім-жемге жарымайды, еңбектенген адам ішім-
жемнен тарылмайды», — дейді халық даналығы. «Әлемнің әміршісі – 
еңбек.  
Тек еңбекпен ғана жеміс ӛнбек, тек еңбек қана бар қиындықты жеңбек», 
— деп, қазақ халқын ел игілігі жолында табанды еңбек етуге шақырып, 
тәуелсіздіктің тҧтқасын еңбекпен ғана ҧстап тҧруды ҧғындырды. Расында 
да, «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген мақалға ешқандай 
дәлелдің қажеті жоқ, айқын қағида. 
  
 
 
 
Тыңдап, 
қимылдарды 
орындайды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Берілген 
тақырыпқа 
мәтін  
қҧрастырады. 
 
Мәтінді 
әдемілеп 
дәптерге 
жазады. 

 
109 
 
Шығармашылық 
жҧмыс. 
Суретке қарап, 
«Еңбек – тҥбі береке» 
тақырыбына әңгіме 
қҧрастыру. 
  
Дәптермен 
жҧмыс. Кӛркем жазу 
сәті. 
Қорытынды  
Мақал-мәтелдердің 
мағынасын ашу 
Еңбегіне қарай, 
ӛнбегі. 
 Жас кезімде бейнет 
бер 
Қартайғанда дәулет 
бер. 
 Еңбек ерлікке 
жеткізер. 
Ерлік елдікке 
жеткізер. 
 Еңбек ет те, міндет 
ет. 
 Кӛп еңбегі — кӛңілді. 
 Жҥректен жҥрекке.   
Гҥл ӛсірсең, терлеп, 
Мҧның аты – Еңбек. 
Кесте тіксең зерлеп, 
Мҧның аты – Еңбек. 
Сабағыңды жӛндеп. 
әзірлесең – еңбек. 
Қиындықтың бәрін. 
Мақалды оқып, 
мағынасын 
ашады. 
 
 
 
 
 
«Еңбек» 
ӛлеңін  қимыл 
қозғалыстар 
жасай отырып, 
оқиды. 
 
Шапалақтап

ынталандыр
у ҥшін 
жақсы 
тілектермен  
Мақал 
мәтелде
р, ӛлең 
жолдар
ы 
жазылғ
ан 
плакат 
 
Пәні  
Кӛркем жазу 
Сынып 4 
Кҥні 
Тақырыбы  Кӛшіріп жазу 
Мақсаты 
Тақырыбымен таныстыру, жаңа сӛздерді меңгерту, 
грамматикалық дағдыларды қалыптастыру, ауызекі сӛйлеу 
қабілеттерін дамыту.  
Кҥтілетін 
нәтиже 
*жаңа сӛздерді біледі, ӛз ойларын бір-екі сӛйлеммен айта 
алады; 
* ойларын айта біледі, тақырып тӛңірегінде сҧхбаттаса алады; 
* ойларын айта біледі, берілген жағдаяттан шыға алады 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалімнің әрекеті 
Оқушы әрекеті 
бағалау 
Ресурс 
тар 
Кіріспе  
Амандасу.  
 Кӛңіл кҥйлерін 
қандай? 
Сабаққа 
дайынсыңдар ма? 
Во! 
Иә. 
Суреттерінің 
қиындыларын 
жинақтау арқылы 
 
Оқушы-
лардың 
жас 
ерекшелік
-терін 

 
110 
 
 Топқа бӛлу. 
 
топтарға бӛліну. 
Отбасы 
суреттеріне қарап, 
тақырыпты 
айқындап, 
мақсаттарды 
айтады. 
ескеру 
Негізгі 
бӛлім 
Әр топқа бір мәтін 
беріледі. 
Мәтінді оқып 
тҥсінгенін  постерге 
салады. 
Әр топ мәтінге 2 
сҧрақ қҧрастырады. 
Кӛшіріп жазу 
диктанты.  
Оқушыларды қате 
жібермеуге, 
сӛйлемді және оның 
бӛліктерін толық 
кӛруге жетелейді. 
Алдымен оқушылар 
тексті тақтадан 
оқиды, ӛтілген 
ережелерге 
байланысты 
сӛздерге тҥсінік 
береді, онан кейін 
тесті кӛшіріп 
жазады. Соңынан 
оқушылар тексеріп 
шығады. Мҧндай 
диктантты 
ӛткізгенде 
оқушылардың 
сӛзбен емес, толық 
сӛйлемді кӛшіріп 
жазуын да қадағалап 
отыру керек. 
АС Т А Н А  
Тәуелсіз 
Қазақстанның бас 
қаласы – Астана. Ол 
Есіл ӛзенінің 
бойында қасиетті 
Сарыарқа жерінде 
орналасқан. 
Аз уақыттың ішінде 
Постерге сурет 
салады, қорғайды. 
  
Мәтінге сҧрақ 
қҧрастырады 
 Тақырыпты 
тҥсінеді. 
 
 
Диктантты 
кӛшіреді. 
 
 
Әр топтың 
оқушылары 
диалог 
қҧрастырып, 
жоғары 
деңгейдегі 
сҧрақтарға жауап 
береді. 
Топтық  
бағалау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жҧптық 
бағалау 
Маркер, 
плакаттар, 
мәтін 

 
111 
 
қала танымастай 
ӛзгерді. Есіл 
ӛзенінің бойында 
Елбасы 
Резиденциясы, 
Парламент ҥйі, 
«Интерконтинентал
ь» қонақҥйі, Жастар 
сарайы, кӛп қабатты 
тҧрғын ҥйлер бой 
кӛтерді. Қаланың 
ортасында 5 
жҧлдызды «Алатау» 
қонақ ҥйі салынды. 
Астана – болашағы 
ҥлкен қала. 
 
Сергіту сәті. 
«Бегемот және ит
»
 
Қорытынды  Қандай жаңа 
мәлімет алдың?  
Не ҥйрендің? 
Саған не ҧнады? 
Саған ең оңай 
болды? 
Қандай қиындықтар 
болды? 
Проблеманы 
шешуге не 
кӛмектесті? 
 
Екі 
жҧлдыз, 
бір 
тілек. 
Интер-
белсенді 
тақтада 
сҧрақтар 
 
Пәні  
Кӛркем жазу 
Сынып 4 
Кҥні 
Тақырыбы 
Шығарма жазуға ҥйрету жолдары 
Мақсаты 
Тақырыбымен таныстыру, жаңа сӛздерді меңгерту, 
грамматикалық дағдыларды қалыптастыру, ауызекі сӛйлеу 
қабілеттерін дамыту.  
Кҥтілетін 
нәтиже 
А)Шығармаға жоспар қҧру; 
ә) Кӛркем шығармамен жҧмыста оқушы шеберлігіншыңдау; 
б) Шығарма жазуға дайындау жолдары мен әдістері 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалімнің 
әрекеті 
Оқушы әрекеті 
Баға-
лау 
Ресурстар 
Кіріспе  
Амандасу.  
Кӛңіл кҥйлерін 
қандай? 
Сабаққа 
дайынсыңдар ма? 
 Топқа бӛлу. 
 
 
Оқушы-
лардың жас 
ерек-
шеліктерін 
ескеру 

 
112 
 
Негізгі 
бӛлім 
Мҧғалім 
тҥсіндірмесі. 
Шығарма дегеніміз – 
оқушылардың тілдік 
және әдеби-еттік 
білімдері мен ӛзінің 
таным, тҥй-сік, 
кӛзқарасының 
тәжірибелеріне 
сҥйене отырып ӛз 
ойын жҥйелі, әдеби 
тіл қалыбында бере 
білуге машықтан-
дыратын жазбаша 
тәжірибелік жҧмыс-
тың бірі. Қазақ 
әдебиеті пәндерінен 
шығарма жаздыру-
дың мақсаты мен 
міндеті осы мазмҧн-
нан туындамақ. 
Шығарманың 
ӛзін бірнеше 
топқа бӛлуге 
болады: 
1. Оқушының ӛз 
тәжірибесіне, алған 
әсеріне 
байланысты. 
2. Еркін тақырып-
қа жазылған 
шығарма. 
3. Әдеби тақы-
рыпқа жазылған 
шығарма. 
Шығарма жазу 
ҥшін оқушы 
мынаны білген 
жӛн: 
1. Шығарманың 
тақырыбын әбден 
ойлап алып жазу 
керек. 
2. Жоспар 
тақырыпқа сай, 
нақты жасалынуы 
тиіс. 
3. Эпиграф 
тақырыппен негізгі 
идеяны ашуға 
сәйкес алынуы 
керек. 
4. Тақырыпқа 
байланысты 
материалды 
іріктеген кезде ең 
негізгісін алу 
қажет. 
5.Шығарма 
ның реті мен 
жҥйесін сақ-тау  
керек. 
 
 
Қорытын-
ды 
Әр қатарға 
«Ауылға барған-
да», «Ӛзен жаға-
сында», «Менің 
қуанышым» 
тақырып-тарына 
шағын шығарма 
жазу. 
 
 
 
 
 
 
 

 
113 
 
Ҧсынылып  отырған    дәптер    4  -  сынып  бағдарламасына 
қосымша  ретінде  жинақталған.  Жатқа  жазу,  кӛшіріп  жазу,  шағын 
шығармалар  оқушылардың  зейінін,  есту  қабілеттерін,  есте  сақтауды 
дамытады.  Сондай  -  ақ  дәптерде  әріп  элементтерін  жазып  қана 
қоймай  оқушылардың  шығармашылық  қабілетін  дамытатын  жҧмыс 
тҥрлері  бар.  Сол  тапсырмалар  оқушылардың  ой  -  ӛрісі  мен 
дҥниетанымын  кеңейтуге  ӛз  ықпалын  тигізеді.  Кӛркем  жазу 
оқушыларды  сауаттылыққа,  ҧқыптылыққа  тәрбиелейді,  сӛздік  қорын 
кӛбейтіп, сӛйлеу тілін жетілдіреді.  
 
1 сабақ. Кӛркем жазуға ҥйренейік.   Дыбыс және әріп 
 
          Тіл бізге не ҥшін керек? 
          Қазақ тілінде таза сӛйлеу және  қатесіз жазу  
керек пе, неге? 
          Кӛркем жазу не ҥшін қажет? 
         Жазу қай заманнан дамып келеді? 
        Алғаш рет сӛйлеу пайда болған ба, жазу пайда болған ба? 
 
Кӛркем жазу:  
-Кҥз мезгіліндегі ауа-райы туралы не айта аласыңдар? Неше әріп, 
неше дыбыс бар? 
-Ендеше, жаңбырлы, желді деген сӛздерді кӛркем етіп жазамыз. 
Жаңбырлы---------------------------------------------------------------------- 
Желді---------------------------------------------------------------------------- 
Дыбыстық талдау------------------------------------------------------------- 
Жҧмбақ шешу. Кезекті бір жануар, 
                          Ҥстінде екі тауы бар.  
                          Мойны ҧзын, кӛзі ҥлкен  
                          Бҧл не? (-------------------) 
Мақал жазу. 
Ел кӛркі – мал,  
Ӛзен кӛркі – тал. 
Халық –---------------------, ерік---------------, қҧлып--------------, орын-----
---------, бӛрік--------. 
 
 
Шығармашылық тапсырма: 
 
Халықтар татулығы, бірлігі, достығы, егемендігі сӛздерді 
қатыстырып шағын эссе қҧра 

 
114 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
2 сабақ. Сызықтарды параллель жҥргізу  А,Ә, Б, В әріптері 
                         Жҧмбақ шешу 
            Менің ҥшін жақсы адам,  
           Артық кӛрем басқадан,  
           Апа, ата сӛздерін  
            Қайсы әріптен бастаған? (А)  
            «Әліппе» деген аты оның, 
            Мынау кітап – Әліппең  
                                              Басталған қай әріптен? (Ә) 
 
- А, Ә дыбысы қандай дыбыс?---------------------------------------------- 
- А, Ә дыбысынан басталатын сӛздерді ата. ---------------------------- 
- Сыныбымызда кімнің есімі А дыбысынан басталған? -------------- 
- Кӛзімізбен кӛріп, қолымызбен жазсақ бҧл не болады? ------------- 
 
Кӛркем жазу. 
А а -------------------------------------------------------------------------------- 
Әә--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Каталог: 2017
2017 -> Қазақстан республикасы
2017 -> Реферат на тему философия. Скачать реферат бесплатно и без регистрации. 713694721348727 Знание сила
2017 -> Болашақ желтоқсан 2016 жыл
2017 -> Программа PowerPoint имеет свои стандартные шаблоны Ложным было событие №3, а на фото изображен Дитер Рамс Вот
2017 -> Құрылтайшы жəне шығарушы: «Қазақ газеттерi» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi Редакторлар кеңесiнiң
2017 -> Мектепті сақтау – ауылды сақтау Намыс қайда? Шаңырақ
2017 -> «еуразиялық гендік қОР» ғылыми-өндірістік білім беру орталығы
2017 -> Еуропалық тұрғыдан көптілдік құзыреттілігін дамыту жолдары

жүктеу 6.32 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет