Курсы бағдарламасының ж и н а ғ Ыжүктеу 6.32 Mb.
Pdf просмотр
бет6/23
Дата14.09.2017
өлшемі6.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1.2
 
Бағдарламаның  мақсаты мен міндеттері 
 
Мақсаты: 
Кӛркем жазу оқушыларды сауаттылыққа, ҧқыптылыққа тәрбиелейді, 
сӛздік  қорын  молайтып,  сӛйлеу  тілін  жетілдіреді.    Сабақ  ҥстінде 
оқушылардың  негізгі  білім,  білік  дағдыларын  қалыптастырады, 
ауызша  айтқандарын  дәптерге  каллиграфия  ережелерін  сақтап 
жазуға ҥйретеді 
 
Міндеттері: 
- сауатты, қатесіз жазу; 
- әріптерді дҧрыс бейнелеу; 
- әріптерді бір – бірімен дҧрыс жалғастырып жазу; 
- ҧқыптылық пен жылдамдықты ҥйрету; 
- ҥлгі бойынша жазуды ҥйрету; 
- ӛз бетінше жҧмыс істеуді ҥйрету; 
 
Пәнді меңгеру деңгейінің талаптары: 
- ҥлгі бойынша жазуды дҧрыс жаза білуі тиіс; 
- әріп пен сӛз, сӛйлемдердің жазылу бейнесін сҧлу, кӛркем етіп 
кӛрсетебілуі тиіс; 
- сурет бойынша әңгіме қҧрастыра білуі тиіс; 
- жҧмбақтарды шешу, мақалдардың жалғасын жаза білуі тиіс; 
- берілген тақырып бойынша әңгіме қҧрастырып жаза білуі тиіс; 
- ӛз бетінше жҧмыс істей білуі тиіс; 
 
Қҥтілетін нәтижелері: 
-әріптерді каллиграфия талаптарына сай жазуға дағдыланады; 
-әріптер сырын толық игеруге мҥмкіндік алады; 
-грамматикалық тапсырмаларды орындай алуға машықтанады; 
-шығармашылық тапсырмаларды орындап ҥйренеді.  
- сауатты жазу дағдылары қалыптасады
 
Практикалық бӛлімі 
2.1  Жазуды ҥйренуде мына принциптерді сақтаған жӛн: 
1.  Кӛрнекілік  принципі:  мҧғалім  тақтаға,  дәптерге  таблицаға 
кӛрнекіліктер арқылы жазып кӛрсетеді.  
2.  Сапалылық  принципі:  мҧғалім  басына  не  ҥшін  қиғашынан 
жазады,  әріптерді  қалай    басқарады,  әріптердің  биіктігі  қандай  болу 
керек екенін тҥсіндіреді. Қиғашынан жазу тез әрі ыңғайлы. 

 
63 
 
3.  Қайталау  принципі:  жаттығу  орындау  кезінде  пайдаланады. 
Жазылған  нәрсеге  міндетті  тҥрде  анализ  беріледі.  Баланың  жазған 
жазуын дҧрыстығын тексеріп отырды. 
4.  Генетикалық  принципі,  алғашында  жеңіл  әріптер,  содан  соң 
салынуы қиын әріптер мысалы а, о, ш, т, п, н,.... қолы жаттыққаннан 
кейін қ. ж. б. в. ф т. с. с 
5.  Жеке  дара  ерекшелігін  ескеру  принципі;  оқушылардың  кӛз 
нашарлығы,  бас  ауруы,    жҥрек  ауруы.  т.  б  ескеріп  отыруы  қажет. 
Барлық  бала  бірдей  емес,  олардың  жас    ерекшеліктері,  ойлау 
қабілеттері  әр  тҥрлі  Сондықтанда  жазу  каллиграфиялары  әр  тҥрлі. 
Біреуі  ӛте  жақсы,  енді  біреулері  ӛте  нашар  жазады.  Нашар  жазатын 
оқушылармен жеке жҧмыс жасау талап етіледі. 
 
Каллиграфикалық 
жазуды 
қалыптастырудың 
негізгі 
әдістері: 
1. Мҧғалім жазу ҥлгісін ӛзі тақтаға қайта – қайта жазып кӛрсетуі тиіс. 
2.  Әуеде  жазу.  Ҧстаз  әріпті  әуеде  жазып  кӛрсетеді.  Бала  қолдың 
қозғалысынан әріптің  дҧрыс формасын ҧғады. Бҧл әдіс оқу процесін 
жандандырады. 
3.  Кӛшірмесін  тҥсіру  әдісі.  Жазылған  әріптің  ҥстінен  басу. 
4.  Дайын  ҥлгіден  кӛшіру  әдісі.  Бҧл  еліктеу.  Оқушы  ӛз  жазғанын 
ҧстаздың жазғанымен салыстырады. 
5.  Әріпке  анализ  жасау  әдісі.  Мысалы:  а  әріпі  бір  дӛңгелектен  және 
бір ілмешектен тҧрады. 
 
Балалардың  кӛркем  жазу  дағдыларын  қалыптастыру  ҥшін 
мынадай жаттығуларды пайдаланған жӛн. 
1.  Ғажайып  алаң.  Тақтаға  әріп  жасырылады.  Мҧғалім 
жасырылған  әріптің  әрбір  элементтері  бойынша  сипаттап  айтады  да, 
ал  оқушылар  қандай  әріп  екенін  айтады.  Мысалы:  Тҥйе  ӛркешін 
қарайық,  ҧқсайды  оған  қай  әріп?  Жаңа  әріпті  ӛту  ҥшін  2  сағат 
беріледі. Бҧл жаттығуды 2 - сағатында ӛткен ӛте тиімді. 
2.  Әріпті  тап.  Әріптің  бір  немесе  екі  элементі  жазылады 
оқушылар  қалған  элементін  тауып  жазып  кӛрсетеді.  Барлық  әріпті 
ӛткеннен  кейін,  сабағымыздың  басында  кӛркем  жазу  болады.  Сол 
кезде пайдаланған тиімді. Бҧл жаттығудың мақсаты білген білімдерін 
әрі қарай тӛселдіру дағдыларын қалыптастыру. 
Бҧндай  жаттығулар  жас  жеткіншектің  ойлауын  дамытып, 
қызығушылығын арттырады. Оқушының каллиграфиялық дағдысына 
кӛп әсер беретін, ол алғашқы кезде, алғашқы рет қаламсап ҧстап, әріп 
жазған  кезі.  Әдемі  сҧлу  жазудың  фундаменті  1,  2  -  сыныпта 

 
64 
 
қҧйылады.  Сол  кезде  жазуын  жӛндемесе  сол  қалпында  қалып  қоюы 
мҥмкін. Кейін жӛндеу қиын болады. Ал 3,4  сыныптарда элементтерді 
жете меңгеріп, шығармашылықпен жҧмыстанады. 
Оқушының  қолы  неге  нашар  болады?  Мҧғалімнің  қолының 
ҥлгісі.  Оқушы  ҧстаздың  жазуын  кӛшіреді.  Мҧғалім  әр  оқушыға 
жазудың  кемшілігін,  оны  қалай  жӛндеу  керектігін  тҥсіндіріп  отыру 
қажет. 
Әдемі  жазуды  қалыптастыруына  мҧғалім  ғана  емес,  оқушының 
жеке ерекшеліктері де әсерін тигізеді. 
1. Оқушының әдемі жазуға деген ынтасы. 
2.  Оқушының  жай  жазуы.  Тез  жазып  ҥлгеремін  деп  жазу 
каллиграфиясын бҧзады. 
3.  Нашар  жазуға  тҥрлі  аурулар  себеп  болады:  невроз,  кӛз  ауруы, 
ревматизм т. б. Бҧл оқушыларға мҧғалім жеңілдік жасайды. 
 
2.2 Бағдарламаның кҥнтізбелік жоспары 
Кӛркем жазу 4 сыныптар бойынша аптасына 1 сағаттан, жылына 34 
сағат. 
I тоқсан – 9 сағат. Кӛркем жазу сабағының алғашқы әдіс тәсілдері 
берілген. Олар оқушылардың жазуға деген ынта-ықыласын, 
қызығушылығын арттырады. 
II тоқсан – 7 сағат. Бас және кіші әріптерді каллиграфия 
талаптарына сай жазуға дағдыланады; әріптерді бір-бірімен ӛзара 
байланыстыра қосып жазуға ҥйреніп, қолдана алады. 
III тоқсан – 10 сағат. Каллиграфия жағынан дҧрыс жазылған 
жазуды қалыптастыруға арналған жаттығулар. 
IV тоқсан – 8 сағат. Логикалық, шығармашылық жаттығулар, 
сәйкестендіру т.б  орындау. Бҧл жаттығуларды  орындау баланың 
ойын  ҧшқырлаудың бірден бір ҧтымды тәсілі.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65 
 
№ 
Тақырыбы 
Пәнаралық 
байланыс 
Сабақтың 
тҥрі 
Сағат 
саны 
Уа 
қы 
ты 
1  Кӛркем жазуға 
ҥйренейік.    
Дыбыс және әріп 
Дҥниетану   Кіріспе 
сабақ 

  
2  Сызықтарды 
параллель 
жҥргізу.А,Ә,Б,В 
әріптерін жазу 
Дҥниетану   Танымдық 
сабақ 

  
3  «Ілмек біз» 
сызықтары. 
Г,Ғ,Д,Е әріптерін жазу 
Дҥниетану   Танымдық 
сабақ 

  
4  Реліс жазу.  
З,Ж,И,Й әріптерін 
жазу 
Дҥниетану   Танымдық 
сабақ 

  
5  Жанастырып жазу.  
К,Қ,Л,М әріптерін 
жазу 
Математика  Танымдық 
сабақ 

  
6  Биші қыздың  аяғы.  
Н,Ң,О,Ӛ әріптерін 
жазу 
Математика  Танымдық 
сабақ 

  
7  Биші қыздың белі.  
П,Р,С,Т әріптерін жазу 
Математика   Танымдық 
сабақ 

  
8  Кіші әріп элементін 
ҥзіліссіз жазу. Ҧ,Ҥ,У 
әріптерін  жазу 
Математика   Танымдық 
сабақ 

  
9  Бас әріп элементін 
ҥзіліссіз жазу. 
Ф,Х,Ц,Ч  әріптерін 
жазу 
Дҥниетану   Танымдық 
сабақ 

  
10  Тік қиғаш сызық.   
Ш,Щ,Ы,І әріптерін 
жазу 
Ӛзін-ӛзі 
тану 
Аралас 
сабақ 

  
11  Екі нҥктені 
жанастырып жазу. 
Ӛзін-ӛзі 
тану 
Аралас 
сабақ 

  
12  Әріптердің тӛменгі 
жағын  қосу. 
Ӛзін-ӛзі 
тану 
Аралас 
сабақ 

  
13  Ҥзбей жазу емлесі 
Ӛзін-ӛзі 
тану 
Аралас 
сабақ 

  
14  Орын белгіле.  
Ӛзін-
ӛзітану 
Аралас 
сабақ 

  
15  Сӛйлемді аяқта.  
Ӛзін-
Аралас 

  

 
66 
 
ӛзітану 
сабақ 
16  Шығарма жазуға 
ҥйрету жолдары 
Ӛзін-
ӛзітану 
Аралас 
сабақ 

  
17  Кӛшіріп  жазу.  
Ӛзін-
ӛзітану 
Аралас 
сабақ 

  
18  Суретке қарап мәтін 
қҧрастырып, жазу 
Дҥниетану 
Жарыс 
сабақ 

  
19  Әріпті тап.  
Ӛзін-ӛзі 
тану 
Аралас 
сабақ 

  
20  Орыс тілінен енген 
әріптерді жазу: 
Ю,Я,Э,Ь,Ъ 
Орыс тілі 
Аралас 
сабақ 

  
21  Самал жел 
тапсырмалары 
Дҥниетану   Топтық 
жҧмыс 

  
22, 
23 
«Қай буынды 
жоғалттым?» 
Буындардан сӛз қҧрап 
жазу 
Дҥниетану   Танымдық 
сабақ 

  
24, 
25 
Бас әріппен  
жазылатын  сӛздер 
Дҥниетану   Танымдық 
сабақ 

  
26  Кӛру диктанты 
Ӛзін-ӛзі 
тану 
Жарыс 
сабақ 

  
27  «Даналардан шыққан 
сӛз» сӛз ӛнер жарысы 
Қазақ тілі 
Жарыс 
сабақ 

 
28  Әріптік диктант, 
мақалды жатқа жазу 
Математика   Шығарма
шылық 
сабақ 

  
29  Мәтінді есте сақтап, 
жазу. 
Ӛзін-ӛзі 
тану 
Шығарма
шылық 
сабақ 

  
30  Сӛздік диктант 
Ӛзін-ӛзі 
тану 
Дәстҥрлі 
сабақ 

  
31  Шығарма: «Менің 
анам» 
Дҥниетану   Дәстҥрлі 
сабақ 

  
32  «Сӛз таптары» жиыны  Қазақ тілі 
Дәстҥрлі 
сабақ 

  
33, 
34 
«Сӛзтізбек» 
шығармашылық 
диктант 
Математика   Шығарма
шылық 
сабақ 

  
  
Барлығы: 
  
  
34 
  
 
 

 
67 
 
Ҥлгі ретінде жаңа форматта жоспарлаған  қысқа мерзімді сабақ 
жоспарлары 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4   Кҥні    
Мақсаты  
Кӛркем жазу дағдыларын шыңдай отырып, дыбыс пен 
әріпті еске  
тҥсіріп, жазылуын ҧғындырып еңбексҥйгіштікке, 
Отансҥйгіштікке тәрбиелеу. 
Тақырыбы  Кӛркем жазуға ҥйренейік. Дыбыс және әріп 
кҥтілетін 
нәтиже 
А) Әріптердің элементтерін  ажырата алады; 
Ә) Дыбыс пен әріп жазуда дҧрыс пайдалана алады; 
Б) Сӛздер қҧрап,  шығармашылықпен жҧмыстана алады.  
Сабақ 
кезеңде
рі 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау 
ресурстар 
Кіріспе   Оқушыларға сабағымыз 
сәтті ӛтсін деген тілек 
білдіремін: Оқушылар, 
қазір бізде бірінші сабақ 
басталғалы тҧр. 
Сондықтан кҥніміз ашық 
болып, сабағымыз сәтті 
ӛтсін деймін. 
Оқушыл
ар 
амандас
ып,  
орындар
ына 
орналаса
ды.    
 
Тілек сӛздер 
Тҧсау 
кесер  
 
Жаңа сабаққа кӛпір: 
«Радиоға қоңырау шалу»  
-Қайырлы кҥн, қҧрметті 
тыңдармандар, бҥгін мен,  
сіздермен қайта қауышып 
жатқаныма 
қуаныштымын. Біздің 
студиямызға қонақтар 
келіп отыр. Танысып 
ӛтсек 
............................................
.......................... Бҧл 
бағдармада ӛрбітетін 
тақырыбымыз «Кӛркем 
жазуға ҥйренейік». 
Қонақтарымыз ӛз 
ойларын айтып отырса, 
сҧрақтарға жауап беріп 
отырса. Ал, 
тыңдармандарымыз 
бағдарлама барысында ӛз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оқушыл
ар 
Шапалақ 
арқылы 
бағалау 
Оқулық 
 
 

 
68 
 
сауалдарын қоюларына 
болады. Тек кім екенін
қай жерден хабарласып 
тҧрғандарын айта кетсе.  
-
 
Алғашқы сҧрағым: 
Тіл бізге не ҥшін 
керек? 
-
 
Қазақ тілінде таза 
сӛйлеу және  
қатесіз жазу  керек 
пе, неге? 
-
 
Кӛркем жазу не 
ҥшін қажет? 
-
 
Жазу қай заманнан 
дамып келеді? 
-
 
Алғаш рет сӛйлеу 
пайда болған ба, 
жазу пайда болған 
ба? 
-
 
Қҧрметті қонақтар, 
уақыттарыңызды 
бӛліп, біздің 
студиямызға 
келгендеріңіз ҥшін 
рахмет айтамыз. 
Қазақ тілін 
қҧрметтей, жазу 
каллиграфиясын 
сақтайық 
жҥріңіздер! 
жауапта
рын 
береді. 
Негізгі 
бӛлім 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кӛркем жазу:  
Кҥз мезгіліндегі ауа-райы 
туралы не айта 
аласыңдар? 
Ендеше, жаңбырлы, 
желді деген сӛздерді 
кӛркем етіп 
дәптерлерімізге жазайық.  
  
 
 
 
Жҧмбақты бір оқушы 
оқиды,  ӛзге оқушылар 
Оқушылар 
жауаптарын 
айтады. 
жаңбырлы, 
желді 
Неше әріп, 
неше дыбыс 
бар? 
Кезекті бір 
жануар, 
Ҥстінде екі 
тауы бар. 
Мойны 
ҧзын, кӛзі 
ҥлкен  
Бҧл не? 
(Тҥйе) 
Шапалақ 
арқылы 
бағалай-
ды 
 
 
 
 
 
 
Крите-
рий 
арқылы  
бағалау: 
Қате 
жоқ, 1 
қате –
 
 
 
 
 
Малдың, 
ағаштардың 
суреттері. 
Оқушылар-
дың   
ойларын 
білу. 
 
 

 
69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қоры 
тынды  
 
шешуін табады. Қарамен 
жазылған сӛздің тҥбірін 
табу. Тҥбір сӛздің 
жазылуындағы ӛзгерістің 
себебін тҥсіндіреді. 
 
 
 
Сергіту сәті  
 
 Сӛздерді диктант тҥрінде  
жазғызу. Ауызша талдау, 
салыстыру. Ӛзгерісін 
анықтап, жазылуын есте 
сақтау. 
 
Мақалды оқып,  жатқа 
жазу.   
 
 
 
 
 
Шығармашылық 
тапсырма: 
Қазақстан халқы 
ассамблеясы – Қазақстан 
халқының бірлігін, 
татулығын бекіту 
мақсатында кӛп 
жҧмыстанып жатырған 
ҧйым. Биыл осы 
ассамблея аясында біздер 
Қазақ хандығының 
қҧрылғанына 550 
жылдығын, 
Конституцияның 20 
жылдығын және Ҧлы 
Жеңістің  70 жылдығын 
атап ӛтіп жатырмыз. 
Алдағы тәрбие сағатында 
біз осы тақырыпта 
жҧмыстанатын боламыз. 
Дегенмен қазір мен 
Мойын -
мойны 
Музыка 
тыңдап 
тынығады 
Халық – 
халқы, ерік-
еркі, қҧлып-
қҧлпы, 
орын-орны,  
Ел кӛркі – 
мал,  
Ӛзен кӛркі 
– тал. 
Кӛркі – 
кӛрік. 
Қарамен 
жазылған 
сӛздер 
туралы 
оқушылар 
ойларын 
айта кетеді.  
Оқушылар  
эссе жазады.  
Осы 
уақытта 
АББҚ 
оқушылар 
деңгейлік 
тапсырма 
орындайды 
«5»  
2 қате – 
«4» 
3-4 қате 
– «3» 
5 немесе 
одан да 
кӛп 
болса – 
ҥйден 
қайта 
жазу. 
Оқушы 
лар   
оқулық 
бойын 
ша 
ӛздерін-
ӛздері 
бағалай-
ды.  
 
 
 
 
 
 
«Бас 
бармақ» 
әдісі 
арқылы 
бағалау 
«Бас 
бармақ» 
әдісі 
арқылы 
бағалау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формативті 
және 
оқушыларды
ң критерий 
арқылы 
бағалаулары
ның 
қорытынды 
бағасы. 

 
70 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
 Кҥні    
Тақырыбы 
Сызықтарды параллель жҥргізу.А,Ә,Б,В әріптерін жазу
 
Мақсаты 
Әріпті таныту, сӛз буындарынан ажырата білуге,сауатты 
жазуға, каллиграфиялық талаптарға сай жазуға,кӛркем 
орындауға дағдыландыру. Сӛздік қорын, байланыстырып 
сӛйлеу қабілетін дамыту.  
Кҥтілетін 
нәтиже 

 
Сызықтарды параллель жазуға дағдыланады; 

 
Әріптерден сӛз, сӛзден сӛйлем қҧрайды; 

 
Шығармашылық тапсырмалар орындай алады; 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау  ресурстар 
Кіріспе  
Шаттық шеңберін 
жасау. Гҥл 
суреттерін тарату.  
Ӛздеріне 
ҧнаған 
гҥлдердің 
суретін 
алып, неге 
алғанын 
сипаттау. 
Бір біріне 
кӛңіл кҥй 
сыйлау.  
 
Гҥлдің 
суреттері 
Негізгі 
бӛлім 
Жҧмбақтың шешу.  
Менің ҥшін жақсы 
адам,  
Артық кӛрем 
басқадан, Апа, ата  
Оқушылар 
жҧмбақта 
шешеді. 
 
Сҧрақтарға 
ФБ, 
шапа 
лақтау, 
бас 
бармақ,  
Дәптер, 
әріп 
суреттері, 
элементтер 
сендерге  халық 
татулығы, бірлігі, 
достығы, егемендігі 
сӛздерді қатыстырып 
шағын эссе жазсаңыздар 
деймін. 
«1:1:1» әдісі арқылы кері 
байланыс орнату 
Маған бҧл сабақта ҧнады: 
Мен бҧл сабақта 
тҥсінбедім 
 
 
 
 
 
 

 
71 
 
сӛздерін Қайсы 
әріптен  
бастаған? (А)  
«Әліппе» деген аты 
оның Мынау кітап – 
Әліппең Басталған 
қай әріптен? (Ә) 
- А, Ә дыбысы 
қандай дыбыс?  
- А, Ә дыбысынан 
басталатын сӛздерді 
ата.  
- Сыныбымызда 
кімнің есімі А 
дыбысынан 
басталған?  
- Кӛзімізбен кӛріп, 
қолымызбен жазсақ 
бҧл не болады? 
(Әріп)  
Әріптердің таңбалану 
элементтерімен 
таныстыру. Тақтаға 
бас және кіші 
элементтерінің 
жазылуын тҥсіндіру. 
Ауада жаттықтыру.  
Дәптермен жҧмыс. 
 Кӛшірме диктант.  
Қате жазылған 
сӛздерді тап:  
Асем, атеш, кытап, 
кылем, аспан, 
тәза,бәспа, 
велосибед, парапан,  
табақ, шаңа, терек.  
жауап 
береді 
 
 
 
Элементтер
ді жазады,  
дыбыстарды
ң таңбасы, 
жазба баспа 
тҥрлерін 
жазады.  
 
 
Б,В әріптері 
бар сӛздерді 
тақтадан 
кӛшіреді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жҧп 
тық 
баға 
лау 
Қорытын 
ды 
«Менің әсерім....» 
Сабақтан 
алған әсер-
лері туралы 
немесе  
сҧрақтары 
болса 
стикерге 
жаздыру 
СБ 
стикер 

 
72 
 
 
 
 
 
 
Пәні 
Кӛркем жазу 
Сынып   4 
Кҥні    
Тақырыбы:  «Ілмек біз» сызығы.  Г, Ғ, Д,Е әріптері 
Мақсаты 
Сызықтың жазылуы, таңбалануы, әріптерге тҥсінік беру,  
сӛз қҧрау, дыбыстық талдау жасау, сӛздік жҧмыс жҥргізу, 
оқушылардың ой ӛрісін дамыту, ҧқыптылыққа, 
ҧйымшылдыққа тәрбиелеу.  
Кҥтілетін 
нәтиже 
* сызықтар кӛркем жазуға дағдыланады; 
* әріптермен жҧмыс тҥрлерін жандандыруға бейімделу; 
* сауатты жазуға қалыптасады; 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы 
әрекеті 
бағалау 
Ресурс 
тар 
Кіріспе  
Эмоционалдық 
қалып. 
Қазақстан дейтін  
менің елім бар, 
Жатыр алып 
жарты дҥние 
әлемін! 
Бҧл даланы  
кӛріп алғаш 
қуанғам, 
Бҧл далада  
ӛскен жанда жоқ 
арман!!! 
Оқушылар
дың 
психоло 
гиялық 
ахуалы 
кӛтеріледі. 
(хормен) 
 
Интерак 
тивті  
тақта 
Тҧсаукесер   Жҧмбақтың 
шешуін тап.  
Ҧқсайды ӛзі 
шалғыға,  
Елестет кӛз 
алдыңа 
Кәне, ойланып 
табайық,  
Болды екен бҧл 
қай әріп? «Ғ»  
«Ғ» дыбысына 
сӛздер атау: 
ғарыш, Ғалым, 
Ғабит Ғазиз, 
ғылым, ағаш, 
таға, жаға,  
сағат, қолғап.  
 
Дәптерле 
ріне  
«ілмек 
біз» 
сызықта 
рын 
салады. 
 
 
Шапалақ 
тап, бас 
бармақпен,  
жҧлдызша 
мен 
 

 
73 
 
1.Білім кезеңі. 
«Ілмек біз»  
сызықтарын  
жазу. 
Ɩ ƒ ſ ȴ ȷ ɩ 
элементтерін 
жазу 
Негізгі 
бӛлім 
2.Тҥсінік кезеңі. 
Бҥгін біздер г, ғ, 
д, е әріптерімен  
жҧмыс 
жасаймыз.  
Г әрпінен 
басталатын  зат 
есімдер жазу, 
Ғ әрпі бар сын 
есім ойла. 
Д дыбысына  сӛз  
ойлап, қосымша 
жалғау. 
 
3.Қолдану кезеңі. 
Ӛз бетінше 
жҧмыс жҥргізу. 
4.Талдау кезеңі. 
«Кім шапшаң?» 
ойыны 
Әріптерме
н жҧмыс. 
 
 
Ӛздік 
жҧмыс. 
Ойынға 
қатысады. 
 
 
Слайд, 
интерактивті 
тақта, 
қосымша 
тапсырмалар 
Қорытын 
ды.  
5.Жинақтау 
кезеңі.  
Шығармашылық 
жҧмыс.(Ӛлең 
жолдарын қҧрау) 
----------------------
--баламыз, 
----------------------
----анамыз. 
----------------------
-саламыз, 
----------------------
--барамыз. 
Ӛлең 
қҧрастыра
ды. 
Жҧптық 
бағалау. 
тесттер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет