Курсы бағдарламасының ж и н а ғ Ыжүктеу 6.32 Mb.
Pdf просмотр
бет2/23
Дата14.09.2017
өлшемі6.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

II тоқсан 7 сағат 
III 
Киелі санадар 

 
 
 
 

Жетілік ҧғымы 

 
Білім 
жҥйелеу 
Ҧлттық ҧғым-
дағы жеті са-
нына қатысты 
тҥсінікпен 
танысады. 
IV 
Бабалар ӛмірі – 
ҧрпаққа ӛнеге 

 
 
 

Абайдың қара 
сӛздері  

 
 
Жаңа білім  
Әдеби 
шығармалар 
ды тҥсіну және 
оны мазмҧндау 
дағдылары 
қалыптасады. 

Ҥш арыс 

 
 
Бекіту сабақ 

Ҥш бәйтерек 

 
Пысықтау  

Қадырдың мысал 

 
Білім 

 
14 
 
ӛлеңдері 
жинақтау 

Ақиық ақын-
Мҧқағали 

 
 
Білім 
жҥйелеу 
III тоқсан 11 сағат 

Ауыз әдебиет 
ҥлгілері 
11 
 
 
 

Мақал-мәтелдер 
айтысы 

 
Шығарма 
шылық 
Ауыз әдебиет 
інжу-маржан-
дарының 
жанрымен 
танысып, тіл-
дік қорлары 
артады. 

Аралас ертегілер 

 
Машықтық 

Географиялық 
жҧмбақтар 

 
Сайыс сабақ 

Айтыс ӛнері 

 
Айтыс сабақ 

Қырық ӛтірік 
әңгіме 

 
Шығарма 
шылық 

Найман ана 

 
Жаңа білім  

Мысал 

 
Білім 
жинақтау 

Тыйым сӛздер 

 
Білім 
жҥйелеу 

Сӛз тапқанға қолқа 
жоқ 

 
Ойын сабақ 
10 
«Ойшылдар мен 
тапқырлар» 
сайысы 

 
Сайыс сабақ 
IV тоқсан 7 сағат 
VI 
Тапқырларға 
тапсырма 

 
 
 

Пікірлесе білейік 
 

 
Шығарма 
шылық 
Ҧлттық 
дҥниетаным, 
тҧрақты сӛз 
тіркесі, 
кӛнерген 
сӛздер туралы 
білімдерін 
шыңдайды. 

Сипаттама 

 
Машықтық 

«Пирамидалық 
оқиғалар» 

 
Сайыс сабақ 

«Тапқыр болсаң 
тауып кӛр» 

 
Ойын сабақ 

«Ескірмейтін ескі 
сӛздер» 

 
Шығарма 
шылық 

«Шаршы топта сӛз 
баста» 

 
Жаңа білім  

Қорытынды тест 
 

 
Білім 
жинақтау 
 
 
 

 
15 
 
Ҥлгі сабақ жоспарлары    
1 сынып 
 
Апта 
Кҥні 
Сабақ 
Тақырыбы  Кӛңілді тіл туралы ертегі 
 
Жалпы 
мақсаты 
Адамдардың бір-біріне қарым-қатынасы 
Кҥтілетін 
нәтижелер 
-Тілдің қарым-қатынас қҧралы екенін білдеді. 
-Тіл дыбыстарының артикуляциясын меңгереді 
-Сӛздік қоры тереңдейді, дҧрыс сӛйлеуге тӛселеді, тіл 
ерекшеліктеріне мән береді. 
 
Сабақ тҥрі  Дәстҥрлі 
Әдісі 
Әңгімелеу, жҧптық, топтық жҧмыс «Пирамидалық» оқиға 
стратегиясы. 
Жабдықтар  Суреттер, маркерлер, флипчарт. 
 
Сабақ барысы: 
 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы әрекеті 
Кіріспе 
Ҧйымдастыру: 
1.
 
Психологиялық дайындық 
2.
 
Топқа бӛлу 
Оқу қҧралдары суреттерімен 
топқа бӛліну 
Біз  кӛңілді  бала-
мыз. 
Сәлемдесіп 
аламыз. 
Мақсаты-
мыз- білім алу 
Міндетіміз  -  ең-
бектену.  Еңбектену 
арқасында 
Білімге қол жеткізу 
Тҧсаукесер  Қызығушылықты ояту:  
Жҧмбақ шешу 
1.
 
Қатар-қатар тас қойды,  
Жирен атты бос қойдым. 
2.
 
Ти десем тимейді 
Тиме десем тиеді. 
 
Оқушы оқиды: 
Жҧмбақ шешу ҥшін 
берілген суреттер 
ішінен шешуіне 
сәйкес  суретті 
таңдайды. 
Негізгі 
бӛлім 
-Бҧл жҧмбақтар не туралы? 
-Бҧл дене мҥшелері неге қажет? 
-Ендеше осы тіл туралы ертегімен 
танысайық. 
-Ертегі мәнін оқу, онда айтылған 
қимылдарды жасау 
-Ертегі желісін «Пирамидалық» 
Қойылған  сҧрақтар 
тӛңірегінде 
пікір 
алмасу. 
Ерін,  тіл,  тіс-сӛйлеу 
ҥшін,  тҥсінісу  ҥшін 
қажет 
деген 
ой 
тҥйеді. 

 
16 
 
оқиға сҧрақтарынан қояды. 
1.Оқиға кейіпкерін ата (1 сӛз) 
2.Кейіпкердің мінезі (2 сӛз) 
3. Оқиға болған орын (3 сӛз) 
4. Оқиға қалай басталды? (4 сӛз) 
5.Оқиға қалай ӛрбіді? (5 сӛз) 
Әрі қарай не болды? (6 сӛз) 
7.Оқиға қалай аяқталды? (7 сӛз) 
-Ертегі  желісіндегі  
тілмен 
жасалатын 
қимылдарды 
қайталау 
1.Тіл. 
2.Мазасыз тіл.  
3.Тіл ауызда тҧрады. 
4.Бір  кҥні  жаңбыр 
жауды. 
5.Тіл  жаурап  ҥйіне 
кіріп кетті. 
6.Мысық  тіл  қҧйған 
сҥтті жалап ішті. 
7.Тіл  сағатқа  қарап, 
ҧйқыға 
жатуға 
дайындық жасады. 
Қорытын 
ды  
-Біз бҥгін қандай ертегімен 
таныстық ? 
-Ол ертегі не туралы? 
-Ертегі не туралы? 
-Ертегі мазмҧнына сай 
мақалдардың жалғасын 
сәйкестендірейік. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сҧрақтарға 
жауап 
береді.  Флип-чартта 
жазылған 
мақал 
бӛліктерін 
сәйкестендіріп 
қосады. 
Мақал-мәтелдер 
Тіл 
қаруы 
сӛз 
Біліміңм
ен жҥгір 
Тілің 
мен 
жҥгір 
ме 
Сӛйлем 
неден 
туады 
Сӛз 
сӛзден 
туады 
Сӛз 
қаруы 
ой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 
 
2 сынып 
 
Апта 
Кҥні 
Сабақ 
Тақырыбы 
Абай сыны 
Жалпы 
мақсаты 
Абай атамыздың ӛмірі, шығармашылығы туралы 
тереңірек білуіне, адамның ішкі жан  дҥниесін тҥсінуге, 
ақынның данышпандығын  тануына жол салу. 
Кҥтілетін 
нәтижелер 
1. Негізгі  ойды аша біледі 
2. Абайды  тану арқылы тілдік қорын молайтады. 
3. Ӛз ойын тҧжырымдап, дәлелді тҥрде идея айта алады 
Сабақ тҥрі 
Білім жинақтау 
Әдісі 
« Әңгімелер кестесі» стратегиясы,  Болжау әдісі 
Жабдықтар 
Суреттер, маркер, стикер 
Сабақ барысы: 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы әрекеті 
Кіріспе 
1.
 
Ҧйымдастыру бӛлімі 
2.
 
Топқа бӛлу 
Қыс Кҥз Кӛктем Жаз 
Әр топ ӛз атын 
қорғайды. 
Тҧсаукесер 
А. Қҧнанбаев кім? 
* топтастыру қҧру  
*пікір алмасу 
Ғҧлама    
 
 
 
Негізгі бӛлім 
Ой шақыру 
  Сҧрақтар 
 
1.Сіз тҥсті ажырата аласыз ба?    
Ақ                Қара 
 
 
 
2. Мәтінді оқып, талдау 
3. Мәтін бойынша сойлем 
ретінде кӛрсету. 
4. Дҧрысын табыңыз    кімнің 
сӛзі? 
5. « Менің Абай атам»  
эссе жазу. 
Әңгіме мазмҧны 
бойынша сӛйлемдер-
дің ретін кӛрсетініз. 
Баласын тоғыз 
жасында Семейге 
оқуға жібереді. Әбіш 
ақ тҥсті заттың асыл 
екендігін айтты. 
Абай баласының айт-
қан сӛздеріне риза 
болды. Абай баласы-
ның айтқанына қарсы 
пікір айтты. Әбіш 
әкесіне қарсы сҧрақ 
қояды. Абай қара 
тҥсті заттың асыл 
екенін айтады. Абай 
қара тҥсті заттарға 
бірнеше дәлелдер 
келтіреді. Әбіш ӛз 
дәлелін айтады.
 
Қорытынды 
Білемін 
Білдім 
Білгім 
келеді? 
 
 
 
Абай 
 

 
18 
 
2 сынып 
 
Апта 
Кҥні 
Сабақ 
Тақырыбы 
Алдаркӛсе туралы әңгімелер  
Жалпы 
мақсаты 
Аты аңызға айналған Алдаркӛсе туралы әңгімелермен 
таныстыру, қызыққа толы оқиғаларын оқып, бас 
кейіпкерлерді салыстыру, ҧрлық, алдау, ӛтірік айту, 
сараңдық, қулық сияқты жаман әдеттен бойын аулақ 
ҧстау керектігін тҥсіну. 
Кҥтілетін 
нәтижелер 
-Кӛркем әдеби тілде сӛйлей біледі 
-қиялын ҧштап байқағыштық қабілеті артады. 
-аңыз кейіпкерлеріне сипаттама беру арқылы оны 
неліктен аңыз кейіпкерлеріне айналғанын дәлелдейді. 
Сабақ тҥрі 
Дәстҥрлі 
Әдісі 
Сын тҧрғысынан ойлау, сахналау, проблемалық 
сҧрақтар. 
Жабдықтар   Суреттер, кейіпкерлер. 
Сабақ барысы: 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы әрекеті 
 
Кіріспе 
Ҧйымдастыру: 
1.
 
Психологиялық 
дайындық 
2.
 
Топқа бӛлу 
«Менің қиялымның 
эмблемасы» әр топқа 
сипаттама. 
 
 
Біз қандаймыз, 
қандаймыз? 
Шҧғылалы 
таңдаймыз. 
Кҥлімдеген 
кҥндейміз, Еш 
уайымды білмейміз. 
 
 
Тҧсаукесер 
Қызығушылықты ояту:  
«Тазша бала» қоржынынан хат 
алып оқу. 
 
Оқушы оқиды: 
Байды алдап 
мақтанған, 
Кедейлерге жақ 
болған. Сараң емес, 
бай емес. Ақша 
қҧмар жан да 
емес,Табыңдаршы 
жанды осы? 

 
19 
 
Негізгі 
бӛлім 
-Аты аңызға айналған кімдерді 
білесің? 
-Қайсысын қазіргі таңда 
ортамыздан табасыңдар? 
-Алдаркӛсе кім? 
-Қожанасыр туралы не 
білесіңдер? 
-Алдаркӛсе туралы аңыз 
әңгімелерді, қажет деректерді 
талдау. 
-Алдаркӛсе  деп аталу себебі 
неде? 
-Тек Алдар  демей неліктен 
кӛсені қосқан? 
-Бҧлар қандай кейіпкерлер? 
-Алдаркӛсе мен Қожанасырдың 
нені ӛзімізге қабылдауға 
болады, нені қабылдауға 
болмайды? 
Кӛрініс 
Бейнетаспа 
«Алдаркӛсе мен қожанасыр» 
туралы мультфильм. 
Сҧрақтарға жауап 
береді.  
Топтық 
тапсырмалар 
1топ:Алдаркӛсе 
топтастыру 
            Айлакер 
Қу 
               
 
 
 
2топ: Венн 
диаграммасы. 
                 
  
 
 
 
 3топ:Кесте толтыру 
Қабыл- 
даймын 
Қабылда- 
маймын 
 
 
 
 Оқушылар 
шығармашылығы: 
Ӛз ойын ауызша 
айтып беру. Эссе 
жазу.   
       
Қорытынды  «Дӛңгелек ҥстел стратегиясы» 
әр оқушы алдындағы қағазға 
берілген тапсырмаға бір-бір 
сӛйлеммен ӛз ойын жазады. 
 
Алдаркӛсеге 
ҧқсағым келеді, 
себебі... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алдаркӛс
е 
Қожа

насы
Алда
ркӛс
е
 

 
20 
 
3 сынып 
 
Апта 
Кҥні 
Сабақ 
Тақырыбы  Ертегіні керсінше айтайық  
Жалпы 
мақсаты 
Балалардың елестетуін, сыни тҧрғыдан ойлау 
стратегияларын пайдалана отырып, ӛз бетімен шешім 
қабылдай білу, қорытынды жасау, ӛз ойларын жҥйелі 
жеткізу дағдыларын дамыту. 
Кҥтілетін 
нәтижелер 
-Жаңа тақырыптың мағынасын аша отырып, негізгі 
идеяны анықтайды. 
-Жҥйелі мазмҧндай біледі. 
Сабақ тҥрі 
Дәстҥрлі 
Әдісі 
Сын тҧрғысынан ойлау, топтық, жҧптық жҧмыс. 
Жабдықтар   Маркерлер, флипчарт. 
Сабақ барысы: 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы әрекеті 
Кіріспе 
Ҧйымдастыру: 
1.
 
Психология 
лық дайындық 
2.
 
Топқа бӛлу 
«Бес асыл іс» арқылы 
топқа бӛліну, әр топқа 
бӛліну. 
Кел, балалар, 
кҥлейік,Кҥлкіменен 
тҥлейік.Кҥлкі кӛңіл 
ашады.Кҥліп ӛмір 
сҥрейік.Талап, еңбек, терең 
ой, қанағат, рахым. 
Тҧсаукесер 
Қызығушылықты 
ояту:  
«Соқыр ана» 
поэмасынан ҥзінді 
тыңдау... 
(алған әсерлерімен 
бӛлісу) 
Балалар қҧлақтарына 
сыбырлайды:  
Самҧрық қҧс ҧзақ 
ҧйықтайды.Қарны ашқан соң 
оянады. 
Қалғанын ертең айтамын... 
Негізгі 
бӛлім 
Жаңа сабақ 
1.Ертегіні керсінше 
айтайық 
Балалармен бірге таныс 
ертегіні еске тҥсіріп, 
оның кейіпкерлерін 
ӛзгерту туралы ҧсыныс 
жасау. (жағымды мінез 
қҧлықты, жағымсызға 
және керсінше)  
2.«Insert» 
3. «Әдеби 
ҥйірме» 
Кейіпкер ойлайды 
1.Мейрімді кейіпкердің 
жҥрегіне бір тҥйір мҧз тҥсіп, 
ол қаніпезер адамға 
айналады, ал қатал кейіпкер 
жҥрегіне аяныш сезімі 
ҧялап, мейрімді адам 
болады. 
2.Жағымсыз кейіпкер бір 
жақсы іс істеді және бҧл 
оған ҧнағаны сонша ол... 
3.Кейіпкер сиқырлы дәріні, 
немесе сиқырлы кәмпитті 

 
21 
 
стратегиясы 
арқылы 
тапсырма беру 
(топпен 
жҧмыс) ойдан 
ертегі ойлау. 
жеп қойып... 
Топпен жҧмыс 
1топ: Сілтеме табушы (ең 
қызық оқиға ойлап табады.) 
2топ:Кейіпкерлерді 
сипаттаушы (кейіпкерді 
анықтап сипаттайды) 
3топ:Ізденушілер (Ертегіге 
қатысты қосымша ақпарат 
ҧсынады) 
4топ: Дәнекер топ (Оқиғаны 
қазіргі заманмен 
байланыстырады) 
5топ: Сӛз тапқыш 
бейнелеуші топ (Ертегіге сай 
мақал –мәтел табу, 
кейіпкерлерді ауызша 
сӛйлету.) 
Қорытынды  Белгілі ертегі 
кейіпкерлерін ӛзгерте 
отырып, жаңа ертегінің 
сюжетін ойдан 
қҧрастыру. 
Қаңбақ шал тамақты кӛп 
жеп семіріп кетеді де, 
ҧшалмайтын болады. Ал Дәу 
болса жеп-жеңіл болады... 
Қызыл телпек мейрімсіз, 
қасқыр мейірбан... 
Сабақтың 
ӛзіндік 
талдауы 
 
 
Сабақ 
бойынша 
ӛзгертулер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 
 
        3 сынып
 
 
Тіл дамыту 
 
Сабақтың 
тақырыбы 
Ақ кӛбелектер қайда ҧшып кетті? 
Жалпы 
мақсаты 
Айнала қоршаған орта табиғатын ӛмірмен 
байланыстыра тҥсінуге мҥмкіндік жасау 
Кҥтілетін 
нәтиже 
1.
 
Мәтін мазмҧнын тҥсінгенін дәлелдеу 
мақсатындағы жҧмыстар арқылы ауызша 
әңгімелейді. 
2.
 
 Мәтінді зерттей оқу арқылы идеясын ашып 
дәлелдейді. 
3.
 
 Негізгі ойға қорытынды жасау арқылы 
диалогпен сӛйлейді. 
Сабақ тҥрі, 
әдіс-тәсілдер 
Биопоэма, Венн диограммасы дҧрыс, дҧрыс емес 
кесте. 
Керекті 
жабдықтар 
Кестелер 
Сабақ барысы 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы әрекеті 
Кіріспе 
1.
 
Ҧйымдастыру бӛлімі 
2.
 
Топқа бӛлу 
Гҥл, Кҥн, Кӛбелек,Алақан 
Әр топ ӛз атын 
сәйкес амандасу 
Тҧсаукесер 
 
 
 
Биопоэма: Аты 
         Сипаты: 
Жақсы кӛретіні: 
          Қорқатыны: 
          Басынан ӛткізген сезімі: 
          Болашақтан кҥтетіні: 
          Мекен-жайы: 
           Тегі: 
         Кӛбелек   
 Әдемі, нәзік 
Әдемі гҥлдер 
Жел,жаңбыр 
Жарық әлемге қуану 
Жаздың жылы, ҧзақ 
болуы 
Жазғы дала 
Бунақденелер                         
Негізгі бӛлім 
1.
 
Ой шақыру ( кесте 
толтыру) 
2.
 
Ертегіні оқып 
мазмҧнын 
талдау(жоспар қҧру) 
3.
 
Кӛбелек тіршілігі 
қандай кезеңдерден 
тҧрады? Іздейік! 
Сызбамен жҧмыс 
Ертегінің мазмҧны 
бойыншадҧрыс(+)  және 
Тазалық 
Салақтық 
 
 
 
Жҧмыртқа-
дернәсіл- қуыршақ- 
кӛбелек. 
 
Сызбадағы 
сӛйлемдерді 
мәтінмен 
сәйкестендіріп, 

 
23 
 
дҧрыс емес(-) сойлемді 
белгілеу 
4 « Сіз әдемі киінгенді 
ҧнатасыз ба?» атты 
тақырыпта  сҧхбат 
сҧрақтарын дайындау. 
4.
 
Венн диаграммасы 
дҧрыс, дҧрыс емес 
белгісін қояды.  
Тазалық  Салақтық 
 
 
 
Қорытын 
ды 
Бағалау 
Пікірталас 
«Шынымен,адам кӛркі-
шҥберек пе?» 
 
 
 
3сынып 
 
Тіл дамыту 
 
Сабақтың 
тақырыбы 
Байлық. Бақыт. Ақыл. 
Жалпы 
мақсаты 
Мәтіннің мазмҧны мен негізгі идеясын ашу 
Кҥтілетін 
нәтиже 
1.
 
Сӛз  тіркесін,кӛркем  сӛз  тізбегін  қҧра  біледі, 
мазмҧндайды. 
2.
 
Мәтінде 
талдау 
арқылы 
ӛмірдегі 
қҧндылықтардың,қасиетті  ҧғымдардың  парқын  
ажырата біледі. 
3.
 
Шығармашылық 
және 
дәстҥрден 
тыс  
жҧмыстанады. 
Сабақ 
тҥрі, 
әдіс-тәсілдер 
Сҧрақ-жауап,дәлелдеу. 
Керекті 
жабдықтар 
Кестелер,топшамалар 
Сабақ барысы 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті 
Оқушы әрекеті 
 
Кіріспе 
1.Ҧйымдастыру бӛлімі 
 2.Топқа бӛлу 
Байлық. Бақыт. Ақыл 
Әр топ ӛз атын қорғау 
Тҧсаукесер 
 
 
 
«Бақыт»  сӛзін  қандай  сӛз 
топтармен  тіркестіріп  айтар 
едің?
 
 
-бала 
-ана 
Бақыт -әже                                     
-ел 

 
24 
 
Негізгі бӛлім  1.Ой шақыру ( кесте 
толтыру) 
2.Мәтінді оқып талдау 
3.Бақыт,байлық,ақыл не 
деген екен? Іздейік! 
Сызбамен жҧмыс 
4.Мәтін кейіпкерлерін 
анықтаныз 
5.Байлық, бақыт, ақылдың 
жауабын сай мақал ойла. 
(мәтінге байланысты) 
Сҧрақтар 
Ия 
Жоқ 
1. Сіз 
бақыттысыз ба? 
2. Сіз 
ақылдысыз ба? 
3.Байлық бақыт 
па? 
 
 
 
Сӛйлем
-дер 
Бақыт  Байлық  Ақы
л 
 
 
 
 
 
Ақыл азбайды 
Білім тозбайды 
Қорытынды 
Бағалау 
«Бақытты балалық шақ» 
ЭССЕ жазу 
 
 
 
4 –сынып 
 
Апта  
Кҥні 
Сабақ 
Тақырыбы 
Найман ана 
 
Жалпы мақсаты  Аңызбен танысып, ана қҧдіретіне бас иіп, 
шығармадан алған әсерін бҥгінгі ӛмірмен 
салыстырып  саралайды. 
Кҥтілетін 
нәтижелер 
-Аңыз мазмҧнымен танысады. 
-Аңыз желісімен ой толғап, ӛзіндік пайымдаулар 
жасайды. 
Сабақ тҥрі 
Жаңа білім 
Әдісі 
Топтастыру, мәртебелі сҧрақтар, топтық,  жҧптық 
жҧмыс. 
Жабдықтар 
Маркерлер, флипчарт. 
 
Сабақ барысы 
Сабақ 
кезеңдері 
Мҧғалім әрекеті  
Оқушы әрекеті 
 
Кіріспе 
Ҧйымдастыру: 
1.
 
Топқа бӛлу 
2.
 
Психологиялық 
дайындық. 
Тҥс таңдау арқылы 
топқа бӛлінеді. 1, 2, 3 
Мен бҥгін 
қуаныштымын, 
ӛйткені... 
Тҧсаукесер 
Қызығушылықты ояту «АНА» 
деген кім? Топтастыру қҧру. 
Тірек сӛздер 
пайдалану арқылы 
топқа бӛлінеді. 

 
25 
 
Негізгі 
бӛлім  
Жаңа сабақ 
Ш.Аймауытовтың «Найман ана» 
шығармасымен танысу. 
1тақырыпша: Найман ана 
қайғысы 
2тақырыпша: Жоламанның 
басынан кешкен қиыншылықтары 
3тақырыпша: Ҧлдан келген хабар  
4тақырыпша:  Шығармашылық 
тапсырма: 
 
 
 
 
«Мазайка» әдісімен 
бӛлімдермен таны-
сып, аңыз мазмҧнын 
жинақтап, танысады , 
ӛздері оқып танысқан 
бӛлімге ат таңдап
реттілігін анықтайды. 
 
№1 «Найман ана» 
бейнесін кӛз алдары-
на елестетіп, суретін 
салу. 
№2 Мәңгҥрт ҧлын 
іздеп келген ананың 
психологиялық 
кҥйіне сипаттама бер. 
№3 Бҥгінгі кҥнде 
«мәңгҥрттер» бар ма? 
Олардың Жоламан-
мен ҧқсастығы, 
айырмашылығы. 
№4 Халқымыз неге 
Найман ананы пір 
тҧтады. 
Қорытынды  Ана саған керек болса, балаға да 
сен керек, Кезекпен ауысады 
ғұмырғой бұл дӛңгелек.Ана керек! 
О, адамдар, ана керек адамға, 
Анасыздар, аң сияқты күн кешуде 
ғаламда. Пікірімді ұнатпаған 
таптық та дер дананы, Даналық-
тың қажеті жоқ сыйлау үшін 
ананы.                         Т.Айбергенов 
Ӛлеңді айтылған ой 
тӛңірегінде пікірлесу. 
 
 
«Адамзат, 
мәңгҥрттіктен 
сақтан» эссе жазу 
 
 
Сабақтың 
ӛзіндік атауы 
 
 
Сабақ 
бойынша 
ӛзгертулер 
 
 
                       
 
 
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет