Курсы бағдарламасының ж и н а ғ Ыжүктеу 27.29 Kb.

бет10/23
Дата14.09.2017
өлшемі27.29 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Кӛшірме диктант.  Қате жазылған сӛздерді тап:  
Асем, атеш, кытап, кылем, аспан, тәза,бәспа, велосибед, парапан, 
табақ, шаңа, терек. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Жҧптас,ойлан,бӛліс. 
..... ....     келді. 
...... ......  тӛселді. 
.... .....     ойнаймыз. 
.... .....     тойлаймыз. 
 

 
115 
 
Ӛлеңді мәнерлеп оқып,кӛшіріп жазып,ішіндегі жуан дауысты 
дыбыстары бар сӛздерді бір, ал жіңішке дауысты дыбыстары бар 
сӛздерді екі сызықпен сыз 
 
Жақсы кӛріп жҥресің, 
Болашағын баланың 
Талабынаң білесің. 
Жақсы оқыса сабағын, 
Жақсы кӛріп жҥресің. 
 
«Менің әсерім....» 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3 сабақ. «Ілмек біз» сызықтары  Г, Ғ, Д, Е әріптері 
 
Жҧмбақтың шешуін тап.  
Ҧқсайды ӛзі шалғыға,  
Елестет кӛз алдыңа 
Кәне , ойланып табайық,  
Болды екен бҧл қай әріп? (------------) 
 
 
1.Білім кезеңі. «Ілмек біз»  сызықтарын  жазу. 
Ɩ ƒ ſ ȴ ȷ ɩ элементтерін жазу 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
2.Тҥсінік кезеңі. 
Г әрпінен басталатын  зат есімдер жаз. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Ғ әрпі бар сын есім ойла. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Д дыбысына  сӛз  ойлап, қосымша жалға. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Е дыбысы бар сӛз ойлап, сӛйлем қҧра ----------------------------------- 
 
3.Қолдану кезеңі. Ӛздік   жҧмыс. 

 
116 
 
Қойылған сҧраққа мақалмен жауап бер 
Мысалы:жыланды інінен қалай шығарады? Жылы-жылы 
сӛйлесе,жылан інінен шығады. 
1.Қар жана ма? ---------------------------------------------------------------- 
2.Инемен қҧдық қазуға бола м? -------------------------------------------- 
3.Аппақ қарға болама? ------------------------------------------------------- 
4.Тауық тҥс кӛреме? --------------------------------------------------------- 
5.Білетінің қанша, білмейтінің қанша?----------------------------------- 
6.Оттанда ыстық болып тҧрған не? --------------------------------------- 
7.Адам денесіндегі қорқақ, батыр мҥшелер?---------------------------- 
8.Жаман атты, жаман жолдасты немен алмастыруға болады? ------------
------------------------------------------------------------------------------- 
9.Балға тең тәттілер не екенің білесіңбе?--------------------------------- 
10.Отқа тҥсіп кҥймеуге бола ма? ------------------------------------------ 
4.Талдау кезеңі. 
  
5.Жинақтау кезеңі. (Ӛлең жолдарын қҧра) 
-------------------------------баламыз, 
-------------------------------анамыз. 
------------------------------саламыз, 
------------------------------барамыз. 
 
4 сабақ. Реліс жазу.  З, Ж, И, Й әріптері 
 
Психологиялық дайындық: 
Әдепті елдің баласы алдымен сәлем береді. 
Кҥндей жадырап, 
Айдай арайлап, 
Жҧлдыздай жарқырап, 
Судай мӛлдір таза кӛңілмен. 
 
Кӛркем жазу. 
И, Й, Ж, З әріптерін бас әрпі мен кіші әріптерді кӛркем жаз. 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Бағандарды салыстырып, айырмашылықтарын тап. 
киін - кейін ---------------- қима - қайық 

 
117 
 
тиме - тҥйме -------------- сиыр - сойыл 
биле - бейне --------------- жина - жайна 
 
Й әрпі дауысты дыбыстан кейін жазылады, дегенмен й әрпінен 
басталып жазылатын сӛздер бар ма? Йод, йогурт сӛйлем қҧра, 
тҥсіндір. 
Жазылуы - Айтылуы 
Биыл ---------- быйыл 
Киім ----------... 
Оқиды --------... 
Жиын ---------... 
 
Жҧмбақ  шеш. 
1. Кҥндіз бәрі қашады
Тҥнде аспанды басады. (.......................) 
2. Тӛбеден тӛнеді, 
Тамшысын тӛгеді. (...............................) 
3. Ағайынды бәрі. 
Шықса жасыл, 
Тҥссе сары. (............................) 
4. Кҥндіз тіпті ҧшпайды, 
Тҥнде тышқан ҧстайды, 
Кӛзі шамға ҧқсайды. (..........................) 
 
Ауызша жҧмыс: 
«Ақылды ҧзақ» тақырыбына әңгіме қҧра. Ол ҥшін тірек сӛздерді 
пайдалан: ҧзақ, шӛлдеді, қҧмыра, тҧмсығы, су, тас, қҧйылған, 
кӛтерілді. 
 
5 сабақ.  Жанастырып жазу.  К, Қ, Л, М әріптері 
            «Қасқырдан қҧтқарайық» ойыны. 
         Тәртібі. Орманшының ҥйі. Алаңда қоян, киік, лақ, 
марал жайылып жҥр. Кенет орман арасынан бір қасқыр 
шыға келді. Қасқырдан қоянды, киікті, лақты, маралды 
жасыру керек.  Қоянның, киіктің, лақтың, маралдың  сыртына 
жазылған бҥгінгі сабақа байланысты тапсырманы орындаған бала 
ғана оларды қасқырдан жасырған болып есептеледі.  
1.
 
Қ әріпімен буын  қҧра. Осы буындардан сӛз қҧрайды (қа – ла, қо 
– ра, қо – нақ  т.б).  

 
118 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------- 
2.
 
Ойын: «Ыстық доп» М дыбысына келетін адамдардың аттарын 
ойла. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
3.
 
Ойын:  «Жалғастыр». (Дыбыстарды естиміз, әріптерді кӛреміз) 
Бір оқушы  
Л дыбыстан басталатын сӛз табады. Екінші оқушы сол сӛзбен 
сӛйлем қҧрастырады. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
4.
 
Ойын: «Жоғалған буындар» 
Ке же ке ке 
Бе се ме 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
5.
 
Математикалық тәсілмен мінездеме бер 
Кӛбелек = 7 О =3 □ (ӛ, 2е) +4 ∆ (б, л,2к) 
□ = ӛ, 2е -жіңішке немесе тіл алды дауыстылары 
∆ = 4(б,л, 2к) б- ҧяң дауыссыз 
л ҥнді дауыссыз 
к-қатаң дауыссыз 
Кебеже, кесе, шелек сӛздерін буынға бӛлгіз 
Тіл ҧстарту жаттығулары
1.
 
Ла,ла,ла-бҧл әдепті бала, 
Лу,лу,лу-біздің Нҧрай сҧлу. 
Ра-ра келді ара  
Ла-ла араның усті ала. 
 
 
 
 

 
119 
 
6   сабақ. Биші қыздың  аяғы.  Н, Ң, О, Ӛ әріптері 
 
                           Біз балдырған баламыз, 
                           Қҧстай қанат қағамыз. 
                          Дҥниені аралап, 
                          Оқып білім аламыз. 
 
Н. Әлімқҧловтың «Қоңырау» ӛлеңін талда 
-Ӛлеңде мерекелік қуаныш, сағыныш, қҧрмет сезімдері қай 
шумақтардан байқалады? 
-Алғашқы қоңырау мерекесі тіркесіне синоним сӛз тап. 
— Қоңыраудың мектепке қалай келгендігі туралы не білесің? 
Ӛз ойыңды айтып кӛр (болжау). 
—Қоңырау тағы қандай жағдайда қолданылады? 
— Қоңырау даусы тілінің қозғалуынан шыға ма, әлде қоңыраудьң 
ӛзінің қозғалуынан шыға ма? (Ойлануға). 
Қосымша мәлімет. 
Қоңырау — металдан жасалған, дыбыс шығаратын аспап. Ол 
кӛбінесе қоладан құйылатын болған. Қоңыраудың ішінде тілі бар. 
Қоңырау қозғалган кезде дыбыс шығарады. Ресей жерінде қоңырау 
құятын кӛптеген зауыттар бар. Ерте заманнан осы күнге дейін 
шіркеуге шақыру үшін қоңырау даусы пайдаланылып келеді. Кӛне 
Қытайда қоңырау құю дәстүрі болған. Ал жапон, кәріс шеберлері бұл 
ӛнерді қытайлардан үйренген. Қытайлықтар қоңырау соғу арқылы 
күннің шығуы мен батуын білдірген және оқыс оқиғаларга белгі 
беретін болған. 
— Алғашқы қоңырау мерекесі мен алтын кҥз мерекесінің қандай 
байланысы бар? 
Қорбаңбай тапсырмалары: 
 
Жҧмбақ: Тҧяқпен тас атқылап 
               Таудан тҥсті шапқылап. (---------------------) 
  Кӛктемде ерте гҥлдеймін 
              Кешігуді білмеймін 
              Қай жеміс (--------------------) 
O-Ӛдыбысының орнын ауыстырып оқы 
Соз – сӛз, тор - тӛр 

 
120 
 
Қол – кӛп,  от - ӛт 
Жон – жӛн, он – ӛн 
 
7 сабақ. Биші қыздың белі. П, Р, С, Т әріптері 
 
Сағаттың тіліндей 
Иіліп оңға бір, 
Сағаттың тіліндей 
 Иіліп солға бір
Оң аяқ, сол аяқ 
Жаттығу оңай-ақ. 
Ӛлең шумағын алғашқыда ӛте баяу, екіншісінде оған қарағанда 
шапшаңырақ, ҥшіншісінде ӛте жылдам айтып, яғни ҥш қайтара  
сергіту  жаттығуын жаса. 
 
Саматтың  қолында таяғы бар, секіріп ойнап, суға шомылуға келе 
жатса, дәл алдынан жорғалап келе жатқан жыланды кӛріп, қатты 
қорқып, тоқтай қалды. Сол сәтте таяғының бар екені есіне тҥсіп, ӛзін 
батыл сезінді. Жылан да біраз «с-с-с !» деп ысылдап, ӛз жӛніне кетті. 
         - Балалар жылан қалай ысылдайды ? 
         - С-с-с !  С-с-с !  С-с-с !  
 
 
Ит қалай ырылдайды? –ыр –ыр – ыр – ыр – ыр – ыр – ыр –ырр 
 
 
Торғай қалай ҧшады? – пыр,  - пыр,  - пыр, - пыр,  - пыр,  - пыр 
 
 
Ойлан,тап״ 
Тақтада  жиырма ҧяшық беріледі.Әр  қатар бес ҧяшықтан таңдайды. 
Әр ҧяшықта тапсырмалар бар. Ашықхаттан әріп суырып, берілген 
тапсырмаларға сол  әріптен басталатын сӛздермен жауап  беру 
тапсырылады. 
 

16  9 

13  18  2 
11 
15  8 
12  14 

20  17  3 


10  19 
   

 
121 
 
«Не ӛзгерді?» ойыны 
Доп – добы ------ кӛп – кӛбі -------- тап – табу ------- қап – қабы ------ 
жауап - жауа... 
Топ – тобы ------- шӛп – шӛбі ------ шап – шабу ----- сап – сабы ------ 
талап – тала... 
 
Бірлік тҥбі-береке. 
Ата-бабаларымыз ежелден кӛршілес елдермен аралас-қҧралас болған. 
Ӛзге жҧртпен тату, достық қарым-қатынаста болуды мақсат еткен. 
Одан ҧтпаса, ҧтылған емес. Сондықтан ҧлы Абай: Адам баласына - 
адам баласының бәрі дос,- деген еді.  
Тапсырма. 
1.Мәтіндегі Абай атаның сӛзін қайта кӛшіріп жаз. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
2.Мәтіндегі п, р, т, с  әріптері бар сӛздерді буынға бӛл 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  8 сабақ. Кіші әріп элементін ҥзіліссіз жазу. Ҧ, Ҥ, У 
әріптері 
 
   Анаң –кҥнің, жҥрегің 
   Әкең-ӛмір тірегің. 
  Сен-бақытты ҧлансың 
  Бәрі саған қуансын!                        
-Олай болса, бір-бірімізге, әке, анамызға, ата,әжемізге ҥнемі 
қайырымды, мейірімді болуымыз керек. Ҥлкенді қҧрметтеу керек. 
Бҥгінгі кҥніміз сәтті болсын. 
Ертеде,  «Дыбыс»  деген  ҥлкен  шаhар  болыпты.  Бҧл  елде 
дыбыстар  ӛмір  сҥріпті.  Дыбыстардың  тҥрлері,    дауысты  дауыссыз 
дыбыстар,  олардың  тҥрлері  болыпты.  Олардың  тіпті  ӛздеріне  тән 
тҥстері,  киімдері,  таңбасы,  сӛз  ішінде  ӛз  орындары  болыпты.«У» 
дыбысы ӛзінің дауысты не дауыссыз екенін ажырата алмапты. Ӛзін - 
ӛзі  ажырата  алмағандықтан,  шаршағаны  сондай  «У»дыбысы  қашып 
кетіпті. Қане іздеп табайық  
 - Ау - у - у, У қайдасың? 
- У - шешуін табу. У дыбысының қай кезде дауысты, дауыссыз 
болатынын еске тҥсір 
Тау етегінде «Жайлау» бар екен.( жайлаудың суреті)  
 

 
122 
 
1. Есіңе сақта!  
Жазу,  таза  жазу,  дҧрыс  жазу,  сауатты  жазу  –  қай  тілдің  басты 
ҧстанымы,  дыбыстарды  әріппен  белгілеу,  яғни,  бас  әріп  пен  кіші 
әріптердің  баспа  және    жазба  тҥрлерін  біртіндеп  енгізу  және  оларды 
меңгерту;  бас әріп пен кіші әріптерді дҧрыс каллиграфиялық тҧрғыда 
жазу, оларды бір-бірімен ӛзара байланыстыра қосып жазу.   
 
2.Тіл ҧстарту жаттығуы: 
-уа,-уа,-уа- Таза ауа. 
-ау,-ау,-ау, Биік тау. 
    
    
 
Жоғарыдағы суреттердің басқы әріптерін жаз. 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
«Буынға буын қос» ойыны. 
Ойынның шарты : кӛршің  сӛздің басқы буынын айтады, сӛзді тез 
аяқтау керек. 
------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Сӛздерді буынға бӛл 
Ҥйшік, кҥрек, тауық, қҧмыра, ҥйрек, уық, ту, Айгҥл, Ҧлдана, тҥс, 
журнал, ҧран 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Уатушы Уәлиді                            Ҥлгілілік — ҥйретуден.                   
Ҧстара, ҧстара! 
Уәзирамыз уайымсыз.                 Ҥлгерулік - ҥйретуден.                    
Шаш алуға қҧштар, ә! 
Уілдейді Уәлиі,                            Ҥлгілілік - ҥздіктен,                         
Қҧштар, ә!  
Уақыт уәжсіз Уәлисіз.                 Ҥздіксіз ҥйретуден.                         
Ҧстарада кҥш бар, ә! 
 
«Ҧшты, ҧшты» ойыны 

 
123 
 
     
 9 сабақ. Бас әріп элементін ҥзіліссіз жазу. Ф, Х, Ц, Ч  әріптері
 
 
- Балалар, бізде кӛркем жазу сабағы. Кӛркем жазу 
сабағында біздер әріптерді әдемі жазуға, сӛздердің 
арасынан табуға жаттығып жатырмыз. 
- Ендеше, қазір біз жҧмбақтар шешіп кӛрейік.. 
Цирк те бар, парк те жоқ 
Цифр да бар, шипр да жоқ (------------) Бҥгінгі ц, ф, ч, х әріптерін 
дәптерімізге бас және кіші әріптерін байланыстыр 
Цц............................................................................................................  
Фф...........................................................................................................  
Чч............................................................................................................  
Хх............................................................................................................  
 
Терме диктант 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Цирк келіп ауылға, 
Балаларды қуантты. 
Билет сатып алуға
Жібердім мен де Қуатты. 
 
Чемоданын арқалап, 
Гена кетіп барады. 
Чебурашка мҥңайып, 
Артынан ҧзақ қарады. 
 
Шығармашылық жҧмыс.  Сӛздердің жазылуын еске сақта, сӛйлем 
қҧра.  
 Циркуль, цемент, цирк, фонарь, телефон, фонтан, чемодан, чемпион, 
чек, хат, хабар 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Тіл ҧстарту жаттығуы: 
 «Ҥш торай» ертегісі 
Ағайынды ҥш торай болыпты. Олар – Наф – Наф, Ниф – Ниф және 
Нуф – Нуф. Наф – Наф кірпіштен, Ниф – Ниф қамыстан, Нуф – Нуф 

 
124 
 
бҧтақтан ҥй салып алады. Бір кҥні қасқыр Ниф – Ниф пен Нуф – 
Нуфтың ҥйін ҥрлегенде ҧшырып жібереді. Ал Наф – Нафтың ҥйін 
қанша ҥрлесе де ҧшыра алмайды. 
Қасқыр қалай ҥрледі?  
Ф – Ф – Фу! – деп барлығы ҥрлей бастайды. Ҥш торайдың атын 
бірнеше рет айтқызу. 
 
Жҧмбақ  шеш. 
Қыста дем алып, жазда тынбайды, 
Кӛкке атылып, жерге қҧлайды. ( ----------------------- ) 
 
Ӛңкей сығай екі топта
Таласып жҥр бір допқа. (------------------------) 
 
Фонтан, футболшы сӛздеріне дыбыстық, буындық талдау жаса. 
 
 10 сабақ. Тік қиғаш сызық.   Ш, Щ, Ы, І әріптері 
  
Ой қозғау:  Жҧмбақ шеш 
  а)  Ол ӛсіп әуре, ел кесіп әуре.                  (------------) 
  ә)  Қызыл, жасыл домалақ, әуеде ҧшар домалап.  (---------) 
  б) Тікен тікен тік пісте, қысы жазы бір тҥсте.     (-----------) 
Осы сӛздердегі бірінші дыбысты ата  Ш Ш Ш  дыбысының 
артикуляциясын меңгерту.           
в)  Ш әрпін айтсақ жасырмай
     Ҥш  аша айыр басындай.         (----) 
Шар сӛзіне талдау жаса.  Сӛздерді буынға 
бӛл.  Шортан,  шаян,  шағала 
Тазартады киімді.  
Тазартады ҥйіңді.  
Не дейді бҧл бҧйымды? ( ------------)  
«Щѐтка» сӛзін кеспе әріптермен қҧра, дыбыстық талдау жаса, буынға 
бӛл.  
Сурет бойынша әңгіме қҧрастыру. 

 
125 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
«Щеткалардың айқасы» мәтінін оқы, талдау жаса. 
Жалғыз таяқ боп тҧр, 
Тӛбесінде доп тҧр. 
Бҧл не? ( ----------------- ) 
 
І дыбысы жуан айтыла ма, жіңішке айтыла ма? Ы – жуан, і – жіңішке 
айтамыз. 
-
 
Қандай кітап, білім туралы мақалдар білеміз? 
Бірлік, білім – деген сӛздерге тҥсініктеме бер. 
 
Мәтінді оқы. Ақ боран 
Қасымның  ҥйі  таудағы  отарда  тҧрады.  Ӛзі  бауырдағы  мектеп-
интернатта оқиды. Айына бір, кейде екі рет демалыс кҥндерінде ҥйіне 
барып  қайтатын.  Қыс  тҥскеннен  бері  барған  жоқ.  Жолды  қар  басып 
қалған. Машина қатынамайды. Соңғы кез ҥйінде болғаны есіне тҥсті.   
Тапсырма. 
1.Мәтіндегі сӛйлем санын жақша ішіне жаз. 
2.Тасымалданбайтын сӛздерді теріп жаз. 
------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12 сабақ. Әріптердің тӛменгі жағын  қосу 
 
   
Жазудың  тҥрлеріне  қарай  оқушыға  қойылатын  талап  та 
тҥрліше.  Фонетикалық    жазу    тілдің  дыбыстық  жағын 
дҧрыс  тҥсініп,  дыбыс  пен  әріптің  ара  жігін  ажырата 
білуді,  соның  негізінде  дҧрыс  жазуды    талап    етеді. 
Морфологиялық  жазу  сӛздің  грамматикалық  мағыналарын  тҥсініп, 
сӛз  қҧрамын  аңғаруды,  тҥбір  мен  қосымшаның,  кҥрделі  сӛздердің 
ережелерін  тҥсініп,  дҧрыс  жазуды  талап  етеді.  Мҧғалім  тарапынан 
әрқашан  жазуға    қажетті  тиімді  деген  тәсілдер  ескеріледі.  Олар 
оқушыға тҥсіндіріліп отырады: 

 
жазу  қҧралын  дҧрыс пайдалана  алу; 

 
дәптерді  дҧрыс  орналастыру  және  жазу  кезінде  оны  
жылжытып  отыру; 

 
сабақ  кезінде  дҧрыс  отыру; 

 
126 
 

 
жазу  кезінде  қолды  жол  бойымен  дҧрыс  қозғай  білу . 
 
Білемін 
Білмеймін 
Білгім келеді 
 
 
 
 
 
13  сабақ.      Ҥзбей жазу емлесі 
 
 Жаңа ақпарат. 
Жазу  барысында  қолды  дәптерден  алмай      ҥзіліссіз 
жазу ең ыңғайлы тәсіл болып табылады. Бҧл әдіс сӛзде 
бірнеше  әріптің  (4  –  5  әріп)  ҥзіліссіз  жазылуы  
нәтижесінде іске асады. 
 Ҥзіліссіз  жазу  бҧл  жедел  жазу  ҥшін  ҥлесі  зор  ҥзіліссіз  жазуды  ерте 
бастап  ҥйреткен  жӛн.  Себебі,  элементтен  жазып  ҥйренген  оқушыға 
ҥзіліссіз жазу дағдысын ҥйрету қиынға соғады. Әріпті жазбаша тҥрде  
жазғанда ҥзіліссіз байланысуы ескеріледі. Жазбаша  тҥрде әріптердің 
басым  кӛпшілігі  ҥзіліссіз  жазылуы,  тек  кейбір  әріптер  ҥзіліспен 
жазылады. 
 Қазақ  алфавитіндегі  әріптерді  жазуда  ҥзіліс  жасау  –  жасалмауына 
қарай тӛменгі топтарға бӛліп қарауға болады. 
 
 
 
 
Кіші әріптер. 
І. Ҥзіліссіз жазылатын бір элементті кіші әріптер: 
           ---------------------------------------------------------------------------- 
ІІ. Ҥзіліссіз жазылатын кӛп элементті кіші әріптер: 
 
ІІІ. Бір ҥлеспен жазылатын кіші әріптер: 
 
           IV. Екі ҥзіліспен жазылатын кіші әріптер: 
           ---------------------------------------------------------------------------- 
Бас әріптер 
І. Ҥзіліссіз жазылатын бас әріптер: 
------------------------------------------------------------------------------ 
ІІ. Бір ҥлеспен жазылатын екі элементті бас әріптер: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ.Екі ҥзіліспен жазылатын әріптер: 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Ҥш ҥзіліспен жазылатын тӛрт элементті бас әріп: 

 
127 
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 
   Ҥлкен    және  кіші    а  әріпі  жазу  ҥзіліссіз  жҥреді.  Ҥлкен  әріпті 
жазғаннан  кейін,  кіші  әріптің  негізгі  дӛңгелек  негізін  салып,  содан 
соң жарты шиегі бар сызықты сал.  
------------------------------------------------------------------------------------- 
В    әріпікелесі  әріппен  және  ӛзінің  жазылуы  да  ҥзіліссіз.  «  Бірінші 
ӛзіңее    қарай  тіке  бағыта  жаз.  Жҧмыс  жолының  тӛменгі  сызығында 
солға  қарай  тік  әкеп,  тор  имек  жасай  отыра  жоғарға  жҥр.Әріптің 
ҧзындығына  сәл  жеткізбей  сызықты  қиып  ӛтіп,  оңға  қарай  қайырып 
жоғары немесе тӛмен жағына дӛңгелекше жаса. Жоғарғы жағындағы 
дӛңгелекше тӛменгі жағындағынан кішірек болады. 
Ӛзің ҥзіліссіз жазылатын әріптерді кӛркем жаз 
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 
 
14
 
сабақ. Орын белгіле 
 

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал