Курсы бағдарламасының ж и н а ғ Ыжүктеу 27.29 Kb.

бет1/23
Дата14.09.2017
өлшемі27.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

 

 
     Батыс Қазақстан облыстық басқармасының мектепке дейінгі
жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ҧйымдарының 
облыстық оқу- әдістемелік кабинеті 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бастауыш сыныптарға арналған оқу 
жоспарының вариативті компоненті 
бойынша қазақ тілі пәнінен таңдау 
курсы бағдарламасының  
Ж И Н А Ғ Ы  
 
 
 
 
 
 
 
Орал, 2016  

 

 
Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасының мектепке 
дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру 
ҧйымдарының облыстық оқу-әдістемелік кабинетінің сараптама 
кеңесінде қаралып, облыс педагогтарына таратуға ҧсынылды.                                                    
 
Хаттама № 2        6.06. 2016 жыл 
 
 
 
 
 
 
Қҧрастырушы: Сагинаева Д.Қ.
БҚО ББ  МДжЖОБББ әдіскері 
 
Рецензент:         Хамзина А.О.
МДЖОТжКББҦООӘК директоры 
 
Ғаббасова Б.Б., 
 «Ӛрлеу» БАҦО АҚ  филиалы БҚО ПҚБАИ  
«Тҧлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру» кафедрасының 
аға оқытушысы 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Бҧл жинақ ауыз әдебиетінің тарихын тану, шешендік ҥлгіде сӛз 
саптай білу, тілдің бейнелік, әсерлі қҧралдарын пайдалану, білім 
мазмҧнын  ізгілендіру,  адамгершілік-эстетикалық,  мәдени-тарихи  
қҧндылықтарды 
таныту 
мақсатында 
бастауыш 
сынып 
мҧғалімдеріне арналған кӛмекші қҧрал. 

 

 
Мазмҧны  
 
1.
 
«Орамды сӛз - ой кӛркі» тіл дамыту таңдау курсы бойынша 
(1-4 – сыныптарға арналған)  
Қҧрастырушылар: М.Д. Нҧрмҧханова, Г.Ж.Арыстанғалиева, Г.Ә. 
Габдушева, Казталов ауданы ................................................4-59 бет 
 
2.
 
 «Кӛркем жазу» (4-сыныпқа арналған)  
Қҧрастырушы: А.Т.Себепова Орал қаласы №1 ЖББОМ...... 60-147 
бет 
 
3.
 
 «Тіл әлеміне саяхат» таңдау курсы. (1-сыныпқа арналған)   
Қҧрастырушы: Ж.Т.Ахметқалиева, Казталов ауданы ..148-202 бет 
 
4.
 
 «Тіл дамыту» 1-2-сыныптарға арналған   
Қҧрастырушылар: А.А.Кенжебаева, М.Тӛлеген, Зеленов ауданы 
Рецензент:  Ғаббасова Б.Б.-  «Ӛрлеу» БАО» АҚ филиалы БҚО 
ПҚБАИ, «Тҧлғаны тәрбиелеу және әлеуметтендіру» 
кафедрасының аға оқытушысы .......................................203-249 бет 
 
5. «Тіл патшалығы»   (4 - сыныпқа арналған) 
Қҧрастырушы: А.С. Гумарова, Казталов ауданы ..........250-304 бет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Тақырыбы: «Орамды сӛз - ой кӛркі» 
тіл дамыту таңдау курсы бойынша 1-4 – сыныптарға арналған әдістемелік 
қҧрал 
Қҧрастырушылар: М.Д. Нҧрмҧханова, Г.Ж.Арыстанғалиева,  
Г.Ә. Габдушева 
Рецензент: М.Қ.Ажғалиев-  п.ғ.к.,  БҚИГУ аға оқытушысы   
 
Тҥсінік хат 
       
Тіл  қҧдіреті  мен  әдебиет  кҥші  адамды  рухани  байытып,  
жанын сҧлуландырып, ізгілікке, адамгершілікке баулиды. Әрине, 
бҧл  ретте  пәндік  сабақтарға  ғана  арқа  сҥйеп,  тар  аяда  қалып 
қойюға  болмайды.  Олар  бағдарлама  бойынша  негізгі  тҥсінік 
берсе,  сыныптан  тыс  оқу  алған  дәрісті  дамыта  тҥсіп,  ойына  ой 
қосады.  Белгілі  бір  мақсатты  кӛздеген  талдау  жҧмыстары 
орындалады. 
Сӛздікпен 
жҧмыс, 
сӛздердің 
синонимдік, 
антонимдік    сыңарын  тапқызу,  сӛз  бен  сӛз  тіркесінің  
кӛркемдегіш-бейнелегіш  қызметін  дәлелдеу,  диалогтарды  рӛлге 
бӛліп оқу, т.б. шаралардың тіл дамыту жҧмысында пайдасы мол. 
Оның  салмағы  мҧғалімнің  білімділігіне,  ізденімпаздығына  және 
шеберлігіне байланысты екендігі аян.   
     «Ана тілі – жан-дҥниенің айнасы, мәңгі қҧламайтын бәйтерек, 
ана  тілін  ҥйренуде  сӛздерді  жаттау,  олардың  жҥйесін,  ӛзгеру 
заңдарын білу ғана емес, тіл ҥйренумен бірге  бала тілдің сансыз 
кӛп  ҧғымдарын,  ойларын,  сезімдерін,  сҧлу  ҥлгілерін,  ойлау 
жҥйесін,  ой  пәлсафасын  да  меңгереді»  -  деп  Ж.Аймауытов.  Тіл 
дамыту  мәселесі  грамматика  –  морфология,  фонетика, 
синтаксистік талдау жасап, оның заңдарын біліп қана қоймай, сӛз 
бедерін  танып,  астарына  ҥңіліп,  кӛркем  шығармаларды    тҥсініп 
оқуына  ықпал  етуді  кӛздейді.  Сондықтан  бҧл  еңбек  соған 
қатысты  ауызша,  жазбаша  орындалатын  жҧмыстарға  тоқталады. 
Адамгершілік  қасиетерді  сӛз  ететін,  тілі  қҧнарлы  туындыларды 
оқу  сӛздің  эмоциялық  бояуын,  кейіпкер  бейнесін,  адамдар 
арасындағы  қарым-қатынасты  тани  білуге  жетелейді.  Әрі  айтар 
ойын  нақты,  жҥйелі  жеткізе  білуге  машықтандырады.  Ең 
бастысы,  «Кітап»  атты ғажап әлемге тартып әкетеді. 
 
 
 

 

 
Бағдарламаның мақсаты: 
 
   Бҥгінгі  заман  талабына  сай  мемлекеттік  тілді  дамыту, 
маңыздылығы  мен  қажеттілігін  арттыруды  негізге  ала  отырып, 
ана  тілінің  қоғамдық-әлеуметтік  мәнін  тҥсінген,  тілдің 
коммуникативтік,  экспрессивтік  қызметін  жҥйелі  меңгерген, 
қазақ  халқының  рухани  қҧндылықтарын  бойына  сіңірген,  ана 
тілінде  ӛз ойын сауатты еркін жеткізе білетін, сӛйлеу мәдениеті 
жоғары, «тоқсан ауыз сӛздің тобықтай тҥйінін» айта білетін қазақ 
шешендік  ӛнеріне  баулу,  жаһандану  ҥрдісінде  ҧлттық 
қасиетімізді,  ҧлттық  тіліміздің  қҧдіретін  танытатын  дәрежеде 
болатын тҧлға тәрбиелеу. 
 
Бағдарлама міндеті: 
    Ауыз  әдебиетінің  тарихын  тану,  шешендік  ҥлгіде  сӛз  саптай 
білу,  тілдің  бейнелік,  әсерлі  қҧралдарын  пайдалану,  білім 
мазмҧнын  ізгілендіру,  адамгершілік-эстетикалық,  мәдени-тарихи  
қҧндылықтарды таныту. 
 
Кҥтілетін нәтиже: 
-
 
Мемлекеттік  тілді  дамыту,  маңыздылығы  мен  қажеттілігін 
арттыруды  негізге  ала  отырып,  ана  тілінің  қоғамдық-
әлеуметтік  мәнін  тҥсінеді,  материалды  ізденімпаздықпен 
толықтырып ӛз білімін байытады. 
-
 
Ана тілінде ӛз ойын сауатты еркін жеткізе біледі, теориялық 
материалды  оқып ҥйренеді. 
Пәнаралық байланыс:  қазақ тілі,  әдебиеттік оқу,  математика,  
дҥниетану, бейнелеу. 
Уақыт  кӛлемі:    45  минут.        Аптасына    1  сағат.      Барлығы:  34 
сағат, 1 сыныптар ҥшін 33 сағат. 
 
 
Сабақтың ҧйымдастыру формасы:  тҥсіндіру, шығармашылық, 
топтық,  жҧптық жҧмыс, ойындар. 
 
Сабақты қортындылау формасы:   жатқа айту,  ойын,  топпен 
жҧмыс. 
 
 
 

 

 
Ауызша тіл дамыту жҧмыстары: 
 
    Тіл  дамыту  мақсатымен  жҥргізілетін  ауызша  мазмҧндату 
жазба  жҧмыстарын  орындау  алдындағы  елеулі  саты  болып 
табылады.  Ол  сӛздік  қорды  молайтып,  әдебиетке  деген  сезімін 
оятып,  сӛйлеу  барысында  ӛрнекті  ойды  табуға,  оны  орынды 
қолдана  білуге  дағдыландырылады.  Осылайша  тҥрлі  жолдарды 
пайдалана отырып, оқуға қозғау салу керек. 
    Оның  ҥстіне  сюжетті  суреттер,  эпизодтық  кӛрнекіліктер 
кӛркем  фильмдер  тҥрлі  диапозивтер  бойынша  сӛйлету 
оқушыларды  ауызша  және  жазбаша  тілін  дамытумен  қатар 
кӛркем  сӛзді  тҥсініп  оқуына,  оқушы  қиялын,  ойлау  қабілетін 
дамытуға жәрдем етеді. Мәтінді бейнелі нҧсқасын жасағанда, ол 
суреттер  шығарма  мазмҧнының  бір  бӛлігін  танытып  тҧруы 
қажет,  оны  ретімен  қҧрастырғанда,  сюжет  желісін,  яғни  ой 
жҥйесі  ҥзілмейді.  Мҧғалім  кӛрініс  бойынша  ауызша  әңгіме 
ӛткізу  барысында  оқушылардың  элементтерді  талдау,  суретті 
мәтінмен байланыстырып, әңгімелеу  ыңғайына назар аударатын 
болады. 
 
Кҥнтізбелік жоспар 
1 сынып    (33 сағат) 
 
№  Тақырыбы 
Са
ғат 
са 
ны 
Ӛту 
мер
зімі 
Сабақтың 
тҥрі 
Кҥтілетін 
нәтиже 
I тоқсан 9 сағат  

Оқимыз, 
ойнаймыз! 

 
 
 

Кӛңілді тіл 
туралы ертегі  

 
Ертегі сабақ 
Ойын арқылы тіл 
дыбыстарының 
артикуляциясын, 
алфавиттік  
қатынастарды 
меңгереді. 

Қуырмаш 

 
Ойын сабақ 

Қызықты алфавит   1 
 
Білім 
жинақтау 
II  Әңгіме айтып 
ҥйренейік 

 
 
 

«Екі» алған сӛмке   1 
 
Әңгіме сабақ  Әдеби 

 

 

Жалқаудың 
арманы 

 
Пысықтау 
шығармаларды 
тҥсіну және оның 
мазмҧнын 
әңгімелеу 
дағдысы 
жетіледі. 

Сурет бойынша 
әңгіме қҧрастыру  

 
Білімді 
жҥйелеу 
III  Мазақтамалар 

 
 
 

Бауырсақ. Тр-лә-
ләм 

 
Жаңа білім  
Есте сақтау, 
мәнерлеп  оқу,  
поэзиялық 
шығармалардың 
мазмҧнын тҥсіну 
дағдысы 
жетіледі. 

Бақ-бақ. Кетік-
кетік 

 
Пысықтау 

Қҧрама. 
Мҧратпен бҧзау. 

 
Қорытынды 
II тоқсан 7 сағат 
IV  Сӛз ӛнері 

 
 
 

Сӛйлемді 
толықтырып, 
аяқта  

 
Танымдық 
сабақ 
Шығармашылық
пен жҧмыстана 
отырып, ойды 
тиянақтап, сӛй-
лемді жҥйелі 
аяқтауға 
дағдыланады. 

Суреттер сӛйлесе  1 
 
Ойын сабақ 
V  Санамақ 

 
 
 

Тҧрақты 
тіркестерден 
қҧралған санамақ 

 
Жаңа білім 
енгізу  
Есте сақтау 
қабілетін дамыта 
отырып,  сӛздік 
қорлары 
толығады. 

Жаңа санамақ 

 
Білім 
жҥйелеу 
VI  Қызықтамалар 

 
 
 

Тҥлкішек 

 
Жаңа білім  
Шығармашылық 
пен жҧмыстана 
отырып, ойды 
тиянақтап,  
сӛйлемді жҥйелі 
аяқтауға 
дағдыланады. 

Қалам. Қарындаш  1 
 
Білім 
жҥйелеу  

Сызғыш. 
Ӛшіргіш. 

 
Пысықтау 
                                                   III тоқсан 9 сағат 

 

 
VII  Фонетикалық, 
лексикалық 
жҧмбақ 
тапсырмалар 

 
 
 

Әріпті 
жҧмбақтар 

 
Сайыс сабақ 
Фонетика, лекси-
ка тарауынан 
алатын білімнің 
алғы шарты  
ретінде жҧмбақ 
тапсырмаларды 
шешу дағдылары 
қалыптасады. 

Шарадалар 

 
Ойын сабақ 

Анаграммалар 

 
Ойын сабақ 

«Н» мен «ң» 
айырмасы 
қандай? Егіз 
жолдар 

 
Танымдық 
VII

Ауыз әдебиет 
ҥлгілері 

 
 
 

Жаңылтпаштар 

 
Машық сабақ  Ауыз әдебиет 
інжу-маржанда-
рының жанрымен 
танысып, тілдік 
қорлары артады. 

Жҧмбақтар 

 
Сайыс сабақ 
IV тоқсан 8 сағат 

Мақал-мәтел 

 
Танымдық 
сабақ 
Ауыз әдебиет 
інжу-маржанда-
рының жанрымен 
танысып, тілдік 
қорлары артады. 

Ӛтірік ӛлең 

 
Жаңа білім 

Ертегілер 

 
Саяхат сабақ 

Асан қайғы. 
Шал ақын 

 
Танымдық 

Тапқырларға 
тапсырма 

 
 
 

Қалтам қанша? 
Ӛнерлі балалар. 
Қанша сәбіз еді? 

 
Машық сабақ  Тапсырманы 
толық орындай-
ды. Орындау 
барысында пікі-
рін дәлелдейді. 
Қиялын 
шыңдайды. 

Ӛлең қҧрастыру   1 
 
Шығарма -
шылық 

Ойыншықтар 
дҥкені 

 
Ойын сабақ 
 
 
 

 

 
2 сынып       (34 сағат) 
 
№  Тақырыбы 
Сағат 
саны 
Ӛту 
мерзі
мі 
Сабақтың тҥрі 
Кҥтілетін 
нәтиже 
I тоқсан 9 сағат 

Оқимыз, 
ойнаймыз! 

 
 
 

«Сиқырлы айна»  1 
 
Ертегі сабақ 
Ойын арқылы 
қиял-есті 
дамытады. 

«Фантастикалық 
жорамал» 

 
Ойын сабақ 

Сӛздер тізбегі 
«Пойыз» ойыны 

 
Білім жинақтау 
II 
Әңгіме айтып 
ҥйренейік 

 
 
 

Табандылық 

 
Әңгіме сабақ  
Әдеби 
шығармаларды 
тҥсіну және 
оны мазмҧндау 
дағдылары 
қалыптасады. 

Емші 
қҧмырсқалар 

 
Пысықтау 

Ақ тиін мен 
қасқыр 

 
Білімді жҥйелеу 

Тәртіпсіз лақ 

 
Әңгіме сабақ 

Абайдың сыры 

 
Бекіту сабақ 

Кҥлдіргі әңгіме 
қҧрастыру 

 
Талдау сабақ 
II тоқсан 7 сағат 
III  Санамақтар 

 
 
 

Жҧмбақ 
санамақтар 

 
Танымдық сабақ  Шығармашы-
лықпен жҧмыс-
тана отырып, 
ойды тиянақ-
тап, сӛйлемді 
жҥйелі аяқтау-
ға дағдыланады 

Қызықты 
санамақтар 

 
Ойын сабақ 
IV  Фонетикалық 
лексикалық 
жҧмбақ 
тапсырмалар 

 
 
 

Логогрифтер  

 
Жаңа білім 
енгізу  
Есте  сақтау  қа-
білетін  дамыта 
отырып,  сӛздік 
қорлары  толы-
ғады. 
Шығармашы-

Омонимдер 

 
Білім жҥйелеу 

Анагрммалар 

 
Пысықтау  

Метаграмма 
лар 

 
Жаңа білім 

 
10 
 

Омофондар 

 
Білім жҥйелеу 
лықпен  жҧмыс-
тана 
отырып, 
ойды 
тиянақ-
тап 
сӛйлемді 
жҥйелі  аяқтау-
ға дағдыланады 
                                               III тоқсан 11сағат 
V 
Ауыз әдебиет 
ҥлгілері 
13 
 
 
 

Мақал-мәтелді 
жалғастыр 

 
Машық сабақ 
 
 
 
 
 
Ауыз әдебиет 
інжу-
маржандарыны
ң жанрымен 
танысып, 
тілдік қорлары 
артады. 

Ертегі сюжетін 
ӛзгерту 

 
Жаңа білім 

Ойын жҧмбақтар  1 
 
Танымдық сабақ 

Жҧмбақ, 
жаңылтпаштар 

 
Жаңа білім 

Суайттың ӛтірік 
ӛлеңі 

 
Саяхат сабақ 

Ҧлылардан 
қалған бата 
сӛздер 

 
Танымдық 

Жиренше шешен  1 
 
Жаңа білім 
енгізу 

Қожанасыр мен 
Алдаркӛсе 
туралы аңыздар 

 
Білім жҥйелеу 

Деген екен... 

 
Пысықтау 
10  Жҥз бір мақал, 
мың бір жҧмбақ 

 
Жаңа білім 
IV тоқсан 7 сағат 

Сырым батыр-
дың шешендігі 

 
Машық сабақ 
Байқампаздық 
қа, сӛзді орны-
мен қолдана 
білуге, дәлдік-
ке ҥйренеді. 

Бала бидің 
білгірлігі 

 
Шығармашылық 

Ақтайлақ бидің 
айтқандары 

 
Білім жҥйелеу 
VI  Тапқырларға 
тапсырма  

 
 
 

Қайда бардым? 
Не кӛрдім?   

 
Ойын сабақ 
Тҧрақты сӛз 
тіркесінің 
мағынасын 
ашып, ойлау 
қабілеттері 
дамиды. 

Ҧйқасын тап 

 
Машық сабақ 

Сыр сандық 

 
Шығармашылық  

Ауызша 
суреттеу 

 
Ойын сабақ 

 
11 
 
3 сынып     (34 сағат) 
 
№  Тақырыбы 
Са 
ғат 
са 
ны 
Ӛту 
мер 
зімі 
Сабақтың 
тҥрі 
Кҥтілетін нәтиже 
I тоқсан 9 сағат  

Оқимыз, 
ойнаймыз! 

 
 
 
1  Керсінше 
айтайық 

 
Шығармашы 
лық 
Ойын арқылы ӛзіндік 
ой тҥйіп, 
пайымдаулар жасауға 
дағдыланады. 
2  Кім кімсіз бола 
аламайды? 

 
Машықтық 
3  Бҧрын, бола-
шақта кім 
болған? 

 
Дамыту сабақ 
I

Әңгіме айтып 
ҥйренейік 

 
 
 
4  Байлық. Бақыт. 
Ақыл.  

 
Әңгіме сабақ 
Мәтін бойынша 
қорытынды ой тҥюге, 
оны мазмҧндауға, 
кейіпкерлерге баға 
беріп, пайымдаулар 
жасауға 
машықтанады. 
5  Бҧлбҧл. 
Жарқанат. 
Қарақҧрт. 

 
Пысықтау 
6  Қҧмырсқа және 
бидай дәні. 

 
Білімді 
жҥйелеу 
7  Ақ  кӛбелек 
қайда ҧшып 
кетті? 

 
 
8  Сабыр 

 
Білім жҥйелеу 
9  Екі кейіпкер 
арасындағы 
диалогтық 
әңгіме ҥлгісін 
қҧрастыр. 

 
Әңгіме сабақ 
II тоқсан 7 сағат 
III  Киелі сандар 

 
 
 
1  «3»-те киелі сан  2 
 
Білім жҥйелеу   Ҧлттық ҧғымдағы ҥш 
санына қатысты 
тҥсінікпен танысады. 
IV  Фонетикалық, 
лексикалық 
жҧмбақ 
тапсырмалар 

 
 
Есте сақтау қабілетін 
дамыта отырып,  
сӛздік қорлары 
толығады. 
Шығармашылықпен 
3  Логогрифтер 

 
Сайыс сабақ 

 
12 
 
4  Омонимдер 

 
Білім жҥйелеу  жҧмыстана отырып, 
ойды тиянақтап, 
сӛйлемді жҥйелі 
аяқтауға 
дағдыланады. 
5  Анагрммалар 

 
Пысықтау  
6  Метаграммалар 

 
Жаңа білім 
7  Омофондар 

 
Білім жҥйелеу 
III тоқсан 11сағат 
V  Ауыз әдебиет 
ҥлгілері 
13 
 
 
 
1  Мақал ойла, ой 
шыңда! 

 
Шығармашы 
лық 
 
 
 
Ауыз әдебиет 
ҥлгілерімен жҧмыстану 
арқылы 
шығармашылық 
қабілеттерін дамытады. 
2  Ертегі желісі-
мен диафильм 
қҧрастыр 

 
Машықтық 
3  Этнографиялық 
жҧмбақтар 

 
Сайыс сабақ 
4  Жҧмбақ айтыс 

 
Айтыс сабақ 
5  Тазша баланың 
ӛтірік ӛлеңдері 

 
Шығарма-қ 
6  Жаңаша 
санамақтар 

 
Жаңа білім 
7  Қорқыт атаның 
ӛсиет сӛздері 

 
Білім 
жинақтау 
8  Домалақ ана 
туралы аңыз 

 
Білім жҥйелеу 
9  «Алтын қақпа» 
ойыны 

 
Ойын сабақ 
IV тоқсан 7 сағат 
1  Шешендік 
сӛздер. Тӛле 
бидің тӛрелігі. 

 
Білім 
жинақтау 
Ауыз әдебиет 
ҥлгілерімен жҧмыстану 
арқылы 
шығармашылық 
қабілеттерін дамытады. 
2  Жыраулар 
ӛсиеті  

 
Жаңа білім  
3  Әнет баба 
әңгімелері 

 
Пысықтау 
V

Тапқырларға 
тапсырма 

 
 
 
4  «Тапқыр болсаң 
тауып кӛр» 
сайысы 

 
Сайыс сабақ 
Ҧлттық дҥниетаным, 
тҧрақты сӛз тіркесі, 
кӛнерген сӛздер 
туралы білімдерін 
шыңдайды. 
5  «Тіл білгірі» 
сайысы 

 
Сайыс сабақ 
6  «Ғажайып алаң» 
ойыны 

 
Ойын сабақ 
7  Қорытынды 
тест 

 
Қорытынды 
сабақ 
 
 

 
13 
 
4 сынып    (34 сағат) 
 
№ 
Тақырыбы 
Сағат 
саны 
Ӛту 
мер
зімі 
Сабақтың 
тҥрі 
Кҥтілетін 
нәтиже 
I тоқсан 9 сағат  

Оқимыз, 
ойнаймыз! 

 
 
 
 

Ғажайып елдер 

 
Ертегі сабақ  Ойын арқылы 
ӛзіндік ой 
тҥйіп, 
пайымдаулар 
жасауға 
дағдыланады. 

Аңдар ҥйі 

 
Ойын сабақ 

Сиқырлы елдің 
тҧрғындары 

 
Білім 
жинақтау 
II 
Әңгіме айтып 
ҥйренейік 

 
 
 

Христофор 
Колумбтың 
жҧмыртқасы 

 
Жаңа білім 
Мәтін бойынша 
қорытынды ой 
тҥюге, оны 
мазмҧндауға, 
кейіпкерлерге 
баға беріп, 
пайымдаулар 
жасауға 
машықтанады. 

Білгір адам 

 
Әңгімелеу 

Ең қасиетті жеміс 

 
Бекіту сабақ 

Айлакер бала 

 
Пысықтау 
сабақ 

Ащы бал 

 
Білім 
жинақтау 

Жамандықтың 
кесірі 

 
Білім 
жҥйелеу 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал