Курс бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 220.86 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі220.86 Kb.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

«Алматы  энергетика және байланыс университеті» 

коммерциялық емес АҚ 

Жылу энергетика факультеті 

Физика кафедрасы 

                                                  

 

 

                                                                         «

БЕКІТЕМІН» 

 

ЖЭФ  деканы       

_________ М.У.Зияханов  «____»  ________2013 

ж.    

 

 

 

КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus) 

RET 2218 

ЭЛЕКТРМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР ФИЗИКАСЫ 

 

  5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

мамандығы үшін  

 

 

Курс                                Семестр                            

Кредит саны                     Кредит саны – ЕСТS         

6                   

Жалпы сағат саны             

135 

Соның  ішінде: Дәріс                                   

30 


Машықтану сабақтары       8 

Зертханалық сабақтар         15 

ОӨЖ                                     82   

соның ішінде ОСӨЖ         

30  

ЕСЖ                                    3  

Емтихан                                    3 

 

 

  

 

 Алматы 2013 

 

 Syllabus 

5В071900  –  5В071900  –  «Радиотехника,  электроника  және 

телекоммуникациялар»  мамандығының  оқу  жоспары  негізінде  техника   

ғылымдарының  кандидаты,  физика  кафедрасының  доценті    Байпақбаев    Т.С. 

құрастырды.  

  

 Физика кафедрасының отырысында қаралды  «17» маусым 2013 ж. №10 

хаттама. 

 

Кафедра меңгерушісі ____________________ проф. Қарсыбаев М.Ш.  

Syllabus 

жылу  энергетика  факультеті  оқу-методикалық  комиссия 

отырысында қаралып бекітілді, 26.06.2013 ж. № 5 хаттама. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Оқытушылар:  

Байпақбаев  Түркістан  Сайдахметұлы,    техника  ғылымдарының  кандидаты, 

АЭжБУ  доценті, ғылыми-педагогикалық жұмыс стажы 37 жыл. 

Қалықпаева  Раушан  Серікқызы,  ассистент,  ғылыми-педагогикалық  жұмыс 

стажы  –  8 жыл. 

каб. А317. Байланыс телефондары: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

 

Курстың  аудиториялық  сабақтарының  өту  орны  мен  уақыты  оқу 

сабақтарының кестесінде, ООӨЖ кеңес беру графигі физика кафедрасының 

(А309)  және  РЭТ  факультетінің  деканатының  (Б  209)  хабарландыру 

тақталарында көрсетіледі.  

 Курстың пререквизиттері мен постреквизиттері 

Пререквизиттері - «Математика », «Физика ». 

Пән  постреквизиттері:  электр  тізбектерінің  теориясы  ;  электромагнит 

толкындарының  берілу  теориясы;  радиотехника  негіздері,  электроника  және 

телекоммуникациялар  ;  оптикалық  және  радиорелейлік  берілу  жүйелері; 

антенна-фидерлік  қондырғылар  және  радиотолқындардың  таралулары; 

электроника  және  қондырғылардың  схемотехникасы    сымсыз  байланыс 

технологиясы; радиотаратушы қондырғылар.  

4 Оқу пәнінің сипаттамалары 

4.1 

Курстың  мақсаты  -  студенттерді  классикалық  және    қазіргі  заманғы 

физика  мен  физика  теорияларын,  физиканың  негізгі  заңдарын,  сондай-ақ 

физиканың әр саласындағы теориялық және тәжірибелік-машықтану есептерін 

шешудің  физикалық  зерттеу  әдістерін  қолдануда  дағдылары  мен  біліктерін 

қалыптастыру,  өзіндік  танымдық  іс-әрекетінің  дағдыларын  қалыптастыру; 

дүниенің қазіргі  заманғы   табиғи-ғылыми көрінісін  қалыптастыру. 4.2 Курстың тапсырмалары- классикалық  және қазіргі заманғы физиканың 

негізгі  теорияларын,  заңдарын  және  тұжырымдамаларының  табиғатын  және 

олардың  ішкі  байланыстарын  ашу;  студенттердің  болашақта  кәсіптік  іс-

әрекеттеріндегі    нақты    есептерді  шешуге  көмектесетін  физиканың  әр  түрлі 

салаларындағы  пәннің  жалпылама  типтік  мәселелерін  (теориялық, 

эксперименттік және практикалық) шешуде олардың дағдылары мен біліктерін 

қалыптастыру  және    ары  қарай  жеке  өз  беттерімен  білім  алу    әдістерін 

меңгерту;  студенттердің  өзіндік,  танымдық  іс-әрекетін,  компьютер  көмегімен 

физикалық құбылыстарды моделдеуді  меңгеруін және шығармашылық ойлау  

қабілеттерін дамытуға дағдыландыру. 4.3 Курстың сипаттамасы 

«

Электрмагниттік  толқындар    физикасы»  курсы  5В071900  – Радиотехника,  электроника  и  телекоммуникациялар  мамандығы  бойынша 

бакалавр  мамандарын  даярлауда  олардың  білімін  байытып,  ойлау  қабілетін 

ұштауға, интеллектуалды мәдениетін жетілдіруге қажетті пән болып табылады. 

 

 Электр  байланыс  және  акпараттандыру  жүйесінде  бакалавр  студенттерінің 

кәсіптік біліктілігінің негізін құрайды.   

«Электрмагниттік  толқындар    физикасы»  курсында:  Максвелл 

теңдеулері; тербелістер мен толқындар физикасы; кванттық физика және атом 

физикасы;  қатты  денелер  физикасы,    жартылай    өткізгіштер  және    жартылай  

өткізгіштік  құралдар оқытылады. 

  

Пәнді  оқу  тапсырмалары  нәтижесінде,  «Электрмагниттік  толқындар  физикасы»  курсын оқып үйренуде студент: 

 

-негізгі  физикалық  теориялар  мен  принциптерін    қолдануды,  зерттеудің 

физикалық әдістерін, негізгі заңдар мен олардың қолдану шектерін білу; 

 

-

нақты физикалық есептерді және жағдайларды шешуде териялық білімді қолдануды,физикалық  эксперимент  нәтижелерін  талдауды,  компьютер 

көмегімен физикалық құбылыстарды моделдеуді үйрену; 

 

-

өлшеу  құрылғыларын  қолдануды,  алынған  мәліметтерді  өңдеуді  және есептеуді, физикалық эксперименттерді жүргізуді  білуі қажет. 

 

  

  

5 Курстың мазмұны  

5.1  Дәрістер (30 сағат):  

 

Дәріс/ 


апта. 

 

Тақырыбы әдебиеттер 

1/ 1 

 

1. 


Айнымалы    электрмагниттік  өрістер  үшін 

зарядтардың сақталу   заңы  және үздіксіздік  теңдеуінің  

орындалмауы.  Құйычнды    электр    өрісі.  Ығысу  тогы. 

Максвелл теңдеулер жүйесі. Шекаралық  шарттар. 

  

Ә. 1, 2, 3, 4, 5,6,17. 

18,  8, 23 2/2 

  

Электрмагниттік өріс үшін максвелл теңдеулер  жүйесі.  

Толқындық  теңдеу.Толқындық  теңдеуді    жазық    және  

сфералық  толқындар    үшін    шешу.  Электрмагниттік  

толқындар  қасиеттері.  

Ә. 1, 2, 3, 

4, 5,6,17. 

18,  8, 23 3/3 

 

Электрмагниттік  толқындар  энергиясы. Электрмагнит-тік    энергия  ағыны  тығыздығы.  Пойнтинг    векторы.    

Осциллятор.  Осциллятордың  сәуле    шығаруы  . 

Толқындық    аймақ.  Сәуле    шығарудың   бағытталынуы. 

Сәуле  шығару  қуаты.

 

Ә. 1, 2, 3, 4, 5,6,17. 

18,  8, 23 4/4 

   

Жарық  электрмагниттік    толқын    ретінде.Жазық 

электрмагниттік    толқындардың  диэлектриктер    ішінде   

шағылуы    және    сынуы.  Снеллиус    заңы.  Толық  іштен  

шағылу. 

Ә. 1, 2, 3, 

4, 5,6,7. 

 8, 23 


5/5 

Жарық    интерференциясы.  Уақыттық  және  кеңістіктік 

когеренттілік.  Жарық  интерференциясын  бақылау 

тәсілдері  (  Юнг    тәжірибесі,  жұқа  қабыршақтардағы 

Ә. 1, 2, 3, 

4, 5,6,7. 

 8, 23 

 

 интерференция, Ньютон сақиналары

).

  6/6 

Жарық  дифракциясы.    Гюйгенс-Френель  принципі. 

Френель  дифракциясы,Френельдің    зоналық  әдісі. 

Фраунгофер  дифракциясы,  бір  саңылаудан    болатын  

дифракция.  Дифракциялық    тор  .  Дифракциялық    тор 

спектрлік құрал  ретінде.  

 

Ә. 1, 2, 3, 4, 5,6,7. 

 8, 23 


 7/7 

 

Жарық    дисперсиясы.  Фазалық    және    топтық  

жылдамдықтар.  Жарық    дисперсиясының    элементар  

теориясы.  Қалыпты    және    аномальды    дисперсиялар. 

Жарықтың  жұтылуы. Доплер  эффекті. 

Ә. 1, 2, 3, 

4, 5,6,7. 

 8, 23 


8/8 

Жарық 


 

поляризациясы. 

Табиғи 

 

және  Поляризацияланған    жарық.  Малюс    және    Брюстер  

заңдары.  Жарықтың    қосарланып    сынуы. 

Поляризацияланған    жарыққа  сараптау    жүргізу. 

Поляризация  жазықтығының  айналуы.  

Ә. 1, 2, 3, 

4, 5,6,7. 

 8, 23 

9/9 

Электрмагниттік    сәуле    шығарудың  корпускулалық  

қасиеттері.  Фотондар.  Жарық  кванттарының  энергиясы 

және 


импульсі.Фотоэффект.Фотоэффект 

заңдары. 

Эйнштейн    жорамалы    мен    формуласы.  Комптон 

эффекті. 

Электромагнитті 

сәуле 


шығарудың 

корпускулалық-толқындық дуализмі. 

Ә. 1, 2, 3, 

4, 5,6,7. 

 8,12, 13, 

23 


10/10 

 

  

Заттардың корпускулалық-толқындық дуализмі .  

Де  Бройль  гипотезасы  және  оның  эксперименталды 

расталуы.  Микробөлшектердің  толқындық  қасиеттері 

және  Гейзенбергтің  анықталмағандық  ара  қатынасы. 

Анықталмағандық  принципі  –  кванттық  механиканың 

іргелі принципі. Кванттық механикадағы микробөлшек-

тердің  күйі.Толқындық    функция  және  оның  санақна-

малық    мағынасы.  Шредингердің  уақыттық  және 

стационар теңдеуі. 

Ә. 1, 2, 3, 

4, 5,6,7. 

 8,12, 13, 

23 


11/11 

  

Қарапайым кванттық жүйе үшін Шредингер теңдеуінің шешімі.  Тік  бұрышты  бір  өлшемді  потенциалды 

шұңқырдағы  бөлшек.  Бордың  сәйкестік  принципі. 

Бөлшектердің  потенциалды  тосқауыл    арқылы  өтуі. 

Туннельдік эффекті. 

Ә. 1, 2, 3, 

4, 5,6,7. 

 8,12, 13, 

23 


12/12 

    


Кванттық  теория    бойынша  сутегі  атомы. 

Энергетикалық  деңгейлер.Кванттық    сандар.  Деңгейлер  

ені.  Электрон  спині.  Паули  принципі.  Атом  

электрондарының әр   күйге   қарай  бөлінуі.  Элементтер 

үшін Менделеевтің  периодтық  жүйесі. 

 

Ә. 1, 2, 3, 4, 5,6,7. 

 8,12, 13, 

23 

13/13 

         

Кванттық    статистика    туралы    түсінік.    Ферми  – 

Дирак  және  Бозе-Эйнштейн  кванттық  статистикалары 

туралы  түсінік.  Бозондар  мен    фермиондар.  Жүйенің 

Ә. 1, 2, 3, 

4, 5,6,7. 8, 

12, 13, 23 

 

 


химиялық  потенциалы  (Ферми  деңгейі).  Металдардағы 

азғынданған электрондық газ.   

14/14 

   


Қатты  денелердің  аймақтық(  зоналық  )  теориясы. 

Кристалдардағы  энергетикалық  аймақтар.  Қатты 

денелердің    аймақтық    теориясы  бойынша    металдар, 

диэлектриктер  және    жартылай  өткізгіштер.  Жартылай 

өткізгіштердің    меншікті    және  қоспалы  өткізгіштігі.    

Жартылай  өткізгіштердегі  ішкі    фотоэффект.  Қатты  

денелердің  люминессенциясы. 

Ә. 1, 2, 3, 

4, 5,6,17. 

18,  8, 23 15/15 

   

Жартылай    өткізгіштік    құралдар.    P-n  ауысу    және  

оның  сипаттамалары.    Транзисторлар.  Вегнтильді 

фотоэффект,  күн  батареялары. 

Ә. 1, 2, 3, 

4, 5,6,17. 

18,  8, 23 

 

5.2  Машықтандыру сабақтары (8 сағат): 

Машық. 


саб./ 

апт. 


 

Тақырыбы 

 

Әдебиеттер  

1/1 

Электрмагниттік  өріс  үшін Максвелл теңдеулер  жүйесі. 

Электрмагниттік толқындар және  оның қасиеттері. 

Ә. 9,10, 

11,24,25 

2/2 

 

Толқындық    оптика:  Жарық    интерференциясы    мен  дифракциясы.  Жарық    поляризациясы.  Брюстер  заңы. 

Малюс  заңы. 

Ә. 9, 

11,24,25 3/3 

Кванттық  механика элементтері: де  Бройль формуласы, 

Гейзенбергтің    анықсыздықтар    ара    қатынасы,  

Шредингер  теңдеуі.    

Ә. 9, 

11,24,25 4/4 

Жартылай    өткізгіштер:    электрөткізгіштік,    рұқсат  

етілмеген  аймақтың ені,  Ферми  деңгейі. 

Ә. 9, 


11,24,25 

 

5.3   Зертханалық жұмыстар тізімі(15 сағат)

Зерт. 

саб./ 

апт 

Тақырыбы 

 

Әдебиет  1-3/1-3 

Максвелл теңдеулері 

ЭМК-23 Құйынды электр өрісін оқып үйрену  

ЭМК-24 Катушканың индуктивтілігін анықтау 

Ә. 19 


 

4, 6-7 

Толқындық  оптика 

ОТТ-1  Ньютон  сақиналарының  көмегімен      линзаның 

қисықтық радиусын анықтау.  

ОТТ-2 Лазер сәулесінің толқын ұзындығын анықтау.  

ОТТ-3  Тар  саңылаудағы  жарық  дифракциясын  оқып 

үйрену.  

ОТТ-6 Малюс заңын тексеру.  

Ә. 22 


5/5 

 

Жұмыс  есептерін  қорғау 

 

 

  

8-13/ 

8-13 

Кванттық физика және атом физикасы 

ОТТ-8 Фотоэлемент сипаттамаларын зерттеу. 

ОТТ-9 Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау 

ОТТ-10  Стефан-Больцман заңын тексеру 

ОТТ-11  Жұтылу  спектрі  бойынша  Планк  тұрақтысын 

анықтау.   

ОТТ-12 Мыс ионының  дифракциясын бақылау.  

ОТТ-13  Жартылай  өткізгішті  диод  жұмысын  оқып 

үйрену. 

 

Ә. 21 


 

14/14 

Жұмыстарды  қорғау  

Ә. 19-22 

15/15 

Жұмыстарды  қорғау 

 

Барлығы 15 сағат, осы тізімнен 6 зертханалық жұмыс орындалады.  

5.4 ОӨЖ тақырыптары 

5.4.1 

Фуко  токтары.  Олардың  қолданылуы. 5.4.2 

Тұрақты  жылдамдықпен  қозғалған  зарядтардың  электрмагниттік  өрісі. 5.4.3 

Қозғалмайтын  зарядтардың  потенциалдары. 5.4.4 

Гармоникалық  осцилляторлар. 5.4.5 

Жарықтың  шағылу  және  сыну  заңдары. 5.4.6 

Түскен,  сынған  және  шағылған  толқындар  интенсивтіктері  арасындағы  

байланыс. 

5.4.7 

Скир-эффект 5.4.8 

Атом  модельдері. Резерфорд  тәжірибесі.  Сутегі атомының   сериялары 

мен  энергия  деңгейлері. 

5.4.9 

Сутегі  тәріздес  атомдар  үшін  Бор  теориясы. Франк  пен  Герц  

тәжірибесі. 

5.4.10 

Меншікті  функциялар  мен  меншікті  мәндердің  физикалық  

мағыналары. 

5.4.11

Бірдей  бөлшектерді  ажырата  алмау принципінің  салдарлары. Бозондар  

мен  фермиондар. Кристалдардың  жылу  сыйымдылығы. 

5.4.12 

Кванттық  электроника  элементтері. Электрмагниттік  сәуле  шығарудың 

затпен    өзара  әсерлесуінің    кванттық    табиғаты.  Өздігінен  (спонтанды)  және  

еріксіз    сәуле    шығарудың    қасиеттері.  Кванттық    генератордың  жұмыс  

принципі.  Кванттық    электрониканың    қолданылуы.  Төменгі    өлшемді  

жүйелер. 5.4.13 

Атомдардың азғынданған  күйлері  туралы  түсінік, азғынданудан  арылу. 5.4.14 

Атом  ядроларының  радиоактивті  ыдырауы  α-  ,    β-,      γ  сәулелерінің 

ыдырауы мен  пайда болуы . 

5.4.15 

Радиоактивті сәуле  шығарудың затпен  өзара  әсерлесуі  

5.5 Өзіндік жұмыс тапсырмалары 

5.5.1 


Пән  бойынша  келесі  тақырыптарда  үш  есептеу-сызба  жұмыстары 

орындалады: № 1 ЕСЖ « Максвелл  теңдеулері» 

 

 


                         

№ 2 ЕСЖ« Электрмагниттік  толқындардың  қасиеттері» 

                        

№ 3 ЕСЖ« Кванттық  механика. Жартылай  өткізгіштер» 

ЕСЖ тапсырмалары Ә. 26-те келтірілген 

 

5.5.2 ООӨЖ кестесі кафедра мен деканаттың хабарландыру тақтасында ілінген.   

5.5.3 


Машықтандыру  сабағында  ағымдық  бақылауды  «қысқа  бақылау)  мына 

тақырыптар  бойынша  өткізу:  «  Максвелл    теңдеулері»,  «  Электрмагниттік  

толқындардың », « Кванттық  механика. Жартылай  өткізгіштер» 

5.5.4 


Студенттер  үшін  оқу  үдерісінің  кестесі  кафедра  мен  деканаттың 

хабарландыру тақтасында ілінген.   

 

 5В071900  – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығының 2 курс студенттері үшін оқу 

үдерісінің кестесі 

2013/2014 

оқу жылы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                   

ЕСКЕРТУ:    * –  тапсырмалар берілуі  

                              

 

 

 

 

   


♦  -  

тапсырмаларды қорғау  

Апта 

10 


11 

12 


13 

14 


15 

ЕСЖ 


№5-


№8 

 

  

♦ 

№5  

 

 ♦ 

№6 


 

 

  

♦ 

№8  

Коллокв


иум 

 

  

 

  

 

 №3 

 

  

 

№4  

Б.Ж.  


 

 

  

 

  

 

 №3 

 

  

№4 


 

Аралық 


бақылау 

 

  

 

  

№1 


 

 

  

 

  

№2 


 

 


5.6 

Емтихан сұрақтары: 

 

 

Максвелл теңдеулері 

1.

 Электромагнитті  индукция  құбылыстары    Электромагнитті  индукцияның 

негзгі заңдары. Ленц ережесі. 

2.

 

Өздік  және  өзара  идукця  құбылыстары  Индуктивтілік.  Ұзын  соленоид индуктивтілігі. 

3.

 Электр тізбегін тұйықтау және ажырату экстратоктары.  

4.

 Токтың  магнит  энергиясы.  Магнит  өрісінің  энергиясының  көлемдік 

тығыздығы. 

5.

 

Электромагниттік  индукция  құбылысының      максвелдік  және  фарадейлік тұжырымдаулары. Құйынды электр өрісі. Ығысу тогы. Максвелл теңдеулер 

жүйесі. Электр және магнит өрістерінің салыстырмалылығы  

Толқындар мен тербелістер  

6.

 Гармоникалық тебелістердің жалпы сипаттамалары.. Табиғаттағы кез келген 

тербелістерді түсіндіру аналогиясы. 

7.

 

Векторлық диаграмма. Тербелістерді қосу.   8.

 

Гармоникалық  осциллятолар:    маятниктер,серіппелі  және  тербелмелі контур.  Осциллятолардың  гармоникалық  тебелістерінің  дифференциалды 

теңдеулері. 

9.

 

 Өшетін тербелістер және оның сипаттамалары. Өшу коэффициенті, өшудің 

логарифмдік декременті, сапалылық. 

10.

 

 Еріксіз  тербелістер.  Еріксіз  тербеліс  фазасы  және  амплитудасы. 

Резонанс.Резонанс қисықтары. 

11.

 

 Толқындық процестер. Бойлық және көлденең толқындар. Толқын теңдеуі. 

Фазалық жылдамдық, толқын ұзындығы, толқындық сан. 

12.

 

 Толқындық теңдеу. Серпінді толқын энергиясы. Умов векторы. 

13.


 

 

Толқындардың суперпозиция принціпі. Топтық жылдамдық. Фазалық және топтық  жылдамдық  арасындағы  байланыс.  Қалыпты  және  аномалды 

дисперсия.  

14.

 

 Толқындардың интерференциясы. 

15.


 

 

Электромагнитті  толқындардың  дифференциалды  тендеулері  және  оның қасиеттері.  Электромагнитті  өріс  үшін  толқындық  теңдеу.  Энергия  және 

энергияның тығыздығы. Пойнтинг векторы. Дипольдік сауле шығару. 

16.

 

 Жарық -электромагнитті толқын. Жарық  интерференциясы. Когеренттілік. 

Интерференция бақылау әдістері. 

17.

 

 Жарық дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френель әдісі. 

18.


 

 

Саңылаудағы  жарық  дифракциясы.    Дифракциялық  және  кеңістіктік  тор. Голография. 

19.


 

 

Жарықтың  заттармен  әсерлесуінің  физикалық  негіздері.  Жарық дисперсиясы.  Жарық  дисперсиясының  классикалық  және  электронды 

теориясы. 

20.

 

 Жарық  поляризациясы.  Екі  диэлектрик  орта  шекарасындағы  жарықтың 

шағылу, сыну кезіндегі поляризация.  

Кванттық  және атомдық физика 

 

 21.

 

 Жылулық сәуле шығару сипаттамалары. Абсолют қара дене. Абсолют қара 

дененің сәуле шығару заңдары. Кирхгоф заңы. 

22.

 

 Абсолют қара дененің сәуле шығару спектріндегі энергия таралуы. 

Планктың кванттық гипотезасы және формуласы. 

23.

 

 Фотоэффект. Сыртқы фотоэффект заңдары мен кванттық теориясы.   

24.


 

  

Фотондар. Жарық кванттарының энергиясы және импульсі. Комптон 

эффекті. 

25.


 

 

Электромагнитті сәуле шығарудың корпускулалық-толқындық дуализмі. 26.

 

 Заттардың корпускулалық-толқындық дуализмін. Де Бройл гипотезасы 

және оны эксперименталды растау. Де Бройль толқынының қасиеттері. 

27.

 

 Гейзенбергтің анықталмағандық қатынасы. Гейзенбергтің анықталмағандық 

қатынасын кванттық механика есептерін шығаруға қолдану. 

28.

 

 Толқындық функция және оның статистикалық мағынасы. Кавнттық және 

классикалық механикадағы бөлшектің күйін анықтаудың принципті 

айырмашылықтары. 

29.


 

 

Шредингердің уақыттық және стационар теңдеуі. Қарапайым кванттық жүйе үшін Шредингер теңдеуінің шешімі. Тік бұрышты бір өлшемді 

потенциалды шұңқырдағы бөлшек. Бордың сәйкестік принциптері  

30.

 

 Кванттық гармоникалық осциллятор. Нөлдік энергия. Бөлшектердің 

потенциалды тосқауыл  арқылы өтуі. 

31.

 

 Сутегі атомының энергетикалық деңгейлері. Кванттық сандардың толық 

саны. Паули принципі. 

32.

 

 Спонтанды және еріксіз сәуле шығару. Лазер сәулесінің элементтері. 

 

Қатты денелер, атомдық ядро және элементар бөлшектер физикасы 

 

33.


 

 

Кванттық  статистика    және  оны  қолдану.  Ферми  –  Дирак  және  Бозе-Эйнштейн  кванттық  статистикалары  туралы  түсінік.  Бозондар  мен 

фермиондар. Ұқсас бөлшектердің ажыратылмаушылық принципі. 

34.

 

 Жүйенің  химиялық  потенциалы  (Ферми  деңгейі).  Металдардағы 

электронды  өткізгіштік.  Металдардың  электр  өткізгіштігі.  Асқын 

өткізгіштік. Асқын өткізгіштікті ғылым мен техникада қолдану. 

35.


 

 

Қатты  денелердің  аумақтық  теориясы.  Аймақтық  теориядағы  металдар, өткізгіштер мен жартылай өткізгіштер. Қоспалы  және меншікті жартылай 

өткізгіштер. Фотоөткізгіштік.  

36.

 

 Металдар мен жартылай өткізгіштердегі байланыс (контактные) құбылысы 

 

( Зеебек, Пельть құбылыстары). Электронды кемтікті байланыс(p-n-ауысу). 37. Атом ядросы. Атом ядросының құрылысы және негізгі қасиеттері. Ядролық 

күштер. 


38.  Ядроның  байланыс  энергиясы.  Ядроның  бөліну  реакциясы.  Энергия 

көздерінің  мәселелері. 

39. 

Радиоактивтілік.  Радиоактивті  ыдырау  заңы.  Ыдырау  түрлері  мен заңдылықтары. 

40. Элементар бөлшектер. Фундаментальды әсерлесулер. 

 

 

  

      6  Студенттердің жетістігін бағалау жөнінде ақпарат 

 6.1 Бағалау жүйесі 

          

Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жетістіктеріңіз  кредиттік  оқыту 

технологиясында  қабылданған  қорытында  бағалар  шкаласы  бойынша 

бағаланады (кесте 1).    

Кесте 1 


Әріп бойынша 

бағалау 


жүйесі  

Баллдары 

%- 

Дәстүрлік жүйе бойынша бағалау  

        

А 

95-100 Өте жақсы 

        

А- 

3,67 


90-94 

Өте жақсы          

В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


        

В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


        

В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


        

С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық.          

С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық.         

С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық.         D+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық.         D- 

1,0 


50-54 

Қанағаттанарлық.         F Қанағаттанарлықсыз 

 

Емтиханға жіберілу рейтингі бағасын Сіз семестр бойына жинайсыз. Әр оқу жұмысының түрі 100 баллдық шкаламен бағаланады және 2 кестеге сәйкес 

салмақтық  коэффициентті  ескере  отырып,  емтиханға  жіберілу  рейтингіне 

кіреді.  

         

 

Кесте 2. Емтиханға жіберілу рейтингі. Әр жұмыстың маңыздылығы.   

Параметр 

Салмақтық коэффициент 

Дәрістік сабақтарға қатысу 

0,5  

ОӨЖ 


0,5  

Машықтандыру 

сабақтарындағы 

жұмыс 


0,2  

ЕСЖ қорғау 

0,2 

Аралық бақылау 0,3 

Зертханалық жұмыстар 

0,2  

Қорытынды рейтинг 1,0 

 

Жіберілу рейтингі келесі формуламен есептеледі: 05

,

0.)

(

30,

0

.).

(

20,

0

)(

20

,0

)

(20

,

0)

(

05,

0

)(

.+

+++

+=

ООЖБ

А

ЕСЖ

З

М

Д

Ц

АБ

 

Қорытынды баға келесі түрде шығарылады: И = 0,6 (ЖР) +0,4(Е), 

 

 мұндағы Е – емтихан бағасы.  

6.2 

Балл қою саясаты: 

     


Ең  жоғары  бағалау  баллдары  жұмысты  уақытында  және  жоғары  сапада 

орындаған жағдайда қолданылады. Тестілеу және дәрістік сабақтарға қатысуды 

бғалау  баллдары  дұрыс  жауаптардың  санына  және  жіберліген  дәрістердің 

санына сәйкес қойылады.   6.3 

Университетте 

оқушылардың 

академиялық 

ұтқырлығын 

ұйымдастыруда бағаларды аудару  

ҚР-ғы оқушылардың оқу жетістіктерін балл-рейтингтік әріптік жүйесіне ECTS 

(трансфертті  (аудару)  және  кредиттерді  жинақтаудың  Европалық  жүйесі) 

бойынша   бағаларды ауыстыру және керісінше орындау 3 және 4 кестелерге 

сәйкес жүргізіледі.   

                                                                                                        

Кесте  3  -  ҚР-ғы  оқушылардың  оқу  жетістіктерін  балл-рейтингтік  әріптік 

жүйесіне ECTS  бойынша   бағаларды аудару  

 ECTS 

бойынша баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-

қ 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 

қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттанарлықсыз 

 

Кесте  4  -  ҚР  балл-рейтингтік  әріптік  жүйесі  бағаларын    ECTS  бойынша   бағаларға аудару  

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-

қ 

мазмұны  

 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

қанағаттанарлық 

0-49 

қанағаттанарлықсыз FX, F 

 Курс саясаты: 

сабақты жібермеу және кешікпеу;  

 


машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

кестеге сәйкес есептеу сызба жұмыстарды орындау және тапсыру; себепті  жіберілген  сабақтар  бойынша  (анықтама  мен  оқытушының  рұқсаты 

болған жағдайда) зертханалық жұмыстарды орындау; 

үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 8. 

Академиялық этика нормалары: 

ұқыптылық; тәрбиелілік; 

қайырымдылық; турашылдық; 

жауаптылық; аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

 

Қайшылық  туған  жағдайлар  оқу  тобында  оқытушымен  немесе эдвайзермен,  күрделі  жағдайда  деканат  қызметкерлерімен  ашық  талқылану 

қажет.  


 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 Әдебиеттер тізімі 

1. Трофимова Т.И. Физика курсы. - М. : «Академия»., 2006 

2.    Савельев  И.В.  Жалпы  физика  курсы:    1,2  –ші  кітап:  Электр  .  –М.: 

«Издательство АСТ», 2004  

3. Детлаф А.А. , Яворский Б.М.  Курс физики. -М. :  Высш. шк., 2002 

4.  Курс физики. Под ред. Лозовского В.Н. – СПб.: Лань, 2001. – т.1, 2  

5. Қойшыбаев Н.Қ. Шарықбаев А.О. Физика.-Алматы, 2001.-т.2 

6. Қойшыбаев Н.Қ. Оқу  құралы Т.2: Электродинамика  негіздері. Тербе- 

лістер  мен    толқындар.  Оптика.Кванттық  физика  және  атом  ядросы.-

Алматы,2001  

 

7. Жұманов К.Б. Оптика негіздері. .-Алматы, 2004.-т.2  

8. Қойшыбаев Н.Қ. Жалпы  физика курсы.-Алматы, 2001.-т.4 

 

9.  Волькенштейн  В.С.  Жалпы  физика    курсы  есептер  жинағы.-Алматы, 2012 

 

10.    Байпақбаев  Т.С.,  Манабаев  Х.Х..  Жалпы  физика  курсының  есептер  

жинағы (Электростатика. Тұрақты ток. Магнетизм.).-,Алматы: АЭЖБИ, 2003. 

11

.Байпақбаев  Т.С.,  Қарсыбаев  М.Ш.  Жалпы  физика  курсының  есептер  жинағы  (  Тербелістер  мен    толқындар.    Оптика.  Кванттық  физика.  Атомдық 

және ядролық физика ) .-АЭЖБИ, 2003 

12

. Кенжебекова А.И., Сыздықова Р.Н., Қызғарина М. Физика 2.Дәрістер жинағы.-Алматы,АЭЖБУ, 2012 

13

.Байпақбаев  Т.С. Тербелістер   мен    толқындар.  Дәрістер  конспектісі.-Алматы, АЭЖБУ, 2003 

14

.  Байпақбаев  Т.С.  Кванттық  және  ядролық  физика.  Дәрістер  конспектісі. –Алматы: АЭЖБИ, 2004 

15

.  Трофимова  Т.И.  Физика  курсы  бойынша  шешулері    қоса  берілген есептер жинағы.-М.: «Жоғ. мектеп», 2010 

16. 


.  Физика.  Тест  сұрақтары-  2  бөлім.  Электромагнетизм                                         

Механика. – Алматы: АЖБИ, 2002. 

17

.  Физика.  Тест  сұрақтары-  2  бөлім.  Тербелістер  мен  толқындар.  – Алматы: АЭЖБИ, 2004 

18

. Физика. Тест сұрақтары- 2 бөлім. Кванттық физика. Атом ядросының физика – Алматы: АЭЖБИ, 2004 

19

.  Электр  және  магнетизм.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық мамандық  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

өдістемелік нұсқау. - Алматы: АИЭС, 2008 

 

20

.  Тербелістер.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық  мамандық студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  өдістемелік 

нұсқау. - Алматы: АИЭС, 1999 

 

21

.Кванттық  физика.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық мамандық  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

өдістемелік нұсқау. - Алматы: АИЭС, 1999 

 

22. 


Толқындық  оптика.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық 

мамандық  студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған 

әдістемелік нұсқау. - Алматы: АИЭС, 2008 

 

           23

. Абдуллаев Ж. Жалпы физика курсы –Алматы: «Ана тілі», 1991 

24

.  Физика.  Задания  к  практическим  занятиям.  Под  ред.  Ж.П. Лагутиной.– Мн.: Высш.шк., 1985 

25

.  Чертов  А.Г.,  Воробьев  А.А.  Задачник  по  физике.  -  М.:  Высш.  шк., 1981 

26. 


Т.С 

Байпақбаев, 

М.Ш. 

Қарсыбаев.  

ЕСЖ 


тапсырмалары.Электрмагниттік    толқындар    мен    атом  физикасы.  –Алматы: 

АЭжБУ, 2013. – 37 б  

 

 

 Document Outlineжүктеу 220.86 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет