Көркемөнерден білім беружүктеу 1.07 Mb.

бет7/10
Дата31.05.2017
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Компьютерлік  графика – əр  түрлі  кескіндерді  (суреттерді, 

сызбаларды,  мультипликацияларды)  компьютердің  көмегімен  алуды 

қарастыратын информатиканың маңызды саласы.   

Дербес  компьютерді  пайдаланушылардың  қатарында  компьютерлік 

графикамен  айналысатындардың  саны  күн  санап  артып  келеді.  Қазіргі  кез-

келген  мекемеде  кей  уақытта  газеттер  мен  журналдарға  жарнамаларға 

тапсырыс беру немесе жарнамалық парақшалар мен буклеттер басып шығару 

қажеттілігі туындайды. Олардың кейбіреулері осындай жұмыстарды арнайы 

дизайнерлік бюролар мен жарнамалық агенттіктерге  тапсырса, кейбіреулері 

қолда  бар  программалық  құралдарын  пайдаланып,  өз  күштерімен  жасауға 

тырысады.  

Қазіргі 


танымал 

программалардың 

ешқайсысы 

компьютерлік 

графикасыз  жұмыс  істемейді.  Статистикаға  сүйенсек,  жаппай  қолданыста  

жүрген  программаларды  жасап  шығарушы  программистік  ұжымның 

қызметкерлері   өз  жұмыстарының 90 % уақытын   осы  графикамен 

шұғылдануға  жұмсайды екен.  

Графикалық  программаларды  кең  көлемде  қолдану  қажеттілігі 


 

 

56Интернеттің  жəне  бірінші  кезекте  миллиондаған  интернет  парақтарын  бір 

«өрмекпен»  байланыстырған  World Wide Web қызметінің   пайда  болуынан 

туындады.  Өйткені  компьютерлік  графикасыз  безендірілген web-парақтың 

бүкілəлемдік желіде басқалардың көзіне түсіп, танымал болуы екіталай.  

Қазіргі  компьютерлік  графика  тек  көркемдеу  мен  безендірумен  үшін 

ғана емес, ғылым мен медицинаның барлық саласында, коммерциялық жəне 

 əкімшілік қызмет орындарында алуан түрлі ақпаратты көрнекі түрде көрсету 

үшін сызбалар, графиктер, диаграммалар жасау үшін қолданылады. 

Конструкторлар  автомобильдің  немесе  ұшақтың  жаңа  үлгілерін 

құрастырған кезде олардың соңғы көрінісін алу үшін үшөлшемді графикалық 

объектілерді  қолданады.  Архитекторлар  монитор  экранында  болашақ 

ғимараттың  кең  көлемді  кескінін  жасап,  оның  жер  бедерімен  қалай 

жанасатынын алдын-ала болжай алады.  

Компьютерлік 

графиканы 

көркем 


өнерде 

қолдану 


дегенді 

бағдарламалық  əрі  дербес  компьютердің  ақпарат  құралдарын  кең  көлемде 

көркем  сурет  өнерінің  дəстүрлі  түрлерінде  пайдалану  деп  түсіну  қажет. 

Компьютерлік графика түрлерінің атқаратын міндеттері əр түрлі. 

Көркем  компьтерлік  графика  негізінен  кескіндеме,  сурет,  сəндік 

қолданбалы өнер, көркем жəне кітап графикасы, мүсін жəне т.б. графикалық 

пəндерге  бағытталған.  Əйтсе  де,  ол  компьютерлік  пəндерді  толығымен 

ауыстыра алмайды. Өзіне тэн «Аdobe Photoshop», «Аdobe Illustrator», «Сorel 

DRAW», «З d s МАХ» жəне т.б. мүмкіндіктеріне қарай бағытталып жасалған 

арнайы бағдарламалармен шектеледі. 

Бүгінде  əрбір  шығармашылық  тұлға  компьютерлік  графика  жəне 

жоғары техонологияны біліп қана қоймай, оны өзінің көркем туындысының 

шынайылығы  мен  анықтылығына  қол  жеткізуі  үшін  қолдана  алады.  Бірақ 

бірде-бір  «компьютер»  дизайнері – дизайнер  емес,  егер  ол  суретші  секілді 

ойлап,  сурет  сала  білмесе.  Осы  жердегі  мақсат  (оқытушылардың)  дизайн 

өнерін үйреніп жатқан студенттерді өзінің нағыз шынайы кəсіби маманы етіп 

шығару.  Шығармашылық      қиялды,  өнердің    түрлерінің  ішндегі  соңғы 

кездегі  қарқынды  дамып  келе  жатқан  осы  компьютерлік  гафика  арқылы  да 

дамытуға болады.  

Қазіргі  ғаламдану  процесіне  сəйкес  бəсекеге  қабілетті,  жаңа  қоғамға 

бейімделген  жеке  тұлғаға  деген  сұраныс  болашақ  маманның  жан-жақты 

дамыған, біліктілігі жоғары деңгейде қалыптасуын көздейді. 

Қазіргі  кезде  компьютерлік  графика  мүмкіндіктерін  үйрету  арқылы 

студенттердің  кəсіби  біліктілігін  қалыптастыру  қоғамды  дамытудың  бірден-

бір  құралына  айналып  отыр.  Сондықтан  да  оны  іске  асыру  қоғам  үшін 

маңызды алғы шарттардың бірі болып есептеледі.  

Көркем  суреттен  білім  алатын  студенттер  компьютерлік  графикадан 

білім  беру  бағдарламаларында  студенттердің  көркем  қиялын  дамытуға 

академиялық  сурет  пəндерінен  басқа  да  түрлі  компьтерлік  графикалық 

бағдарламалардың  құралдарын  пайдалана  отырып  арттыруға  болатындығы  

 

57оқу  үрдісінде  анықталды.  Дегенмен  бұл  қазіргі  заман  компьютерлік  жаппай 

ақпараттандыру заманында мəселені толығымен шеше алды деп ойламаймыз. 

Компьтерлік  жаңалықтар  күнде  ашылып  жатқан  кезеңде  білім  мен 

біліктілікті жетілдіру үздіксіз үрдіс болып қалмақ.    

1.  Исабек  Н.  Е.  Студенттерді  компьютерлік  графиканы  кəсіби  іс-

əрекеттерде пайдалануға даярлау. Дис...пед. ғыл. канд. – Алматы 2006 

 

Резюме В  статье  рассматриваются  возможности  компьютерной  графики,  а 

также ее применение в учебном  процессе на занятиях по графике.   

 

Summary 


In the article it about the possibilities computer graphics. Professional 

packets of  applications. Their property and application.  

 

 

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

ХУДОЖНИКОВ–ГРАФИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КНИЖНОЙ 

ГРАФИКИ 

 

Г.АБекова 

ст.преподаватель кафедры  «Академический рисунок» КазНПУ им. Абая 

 

Книжная  графика  является  одним  из  самых  массовых  видов изобразительного искусства. Активность книжной иллюстрации в обращении 

к  широкой  читательской  аудитории  обусловлена  ее  связью  с  литературным 

произведением  и  печатной  книгой.  Иллюстрированная  книга - явление 

синтетическое,  она  воздействует  на  человека  через  различные  каналы 

восприятия,  органично  сочетая  текст  и  изображение.  По  отношению  к 

литературному  произведению  иллюстрация  выполняет  роль  пластического 

средства,  способствующего  формированию,  углублению  и  обновлению 

суждений  читателя  о  содержании  литературы.  Взаимодействуя  с  текстом, 

иллюстрация  развивает  воображение  читателя,  раскрывает  визуальный  ряд 

описываемых предметов, явлений, событий, лиц. 

Художественно-образная 

иллюстрация 

интерпретирует 

текст, 


обогащает  его  в  своих  зрительных  образах,  комментирует,  развивает  и 

дополняет  мысли  и  образы  писателя  или  поэта.  Изобразительный  ряд, 

обладающий  собственным  эмоционально  личностным  импульсом,  создает 

невербальный  "текст  о  тексте",  расширяет  границы  информационного  поля 

издания,  входит  в  содержательную  структуру  книги.  Иллюстрация  есть 


 

 

58интерпретация  текста,  т.  е.  нечто  вторичное,  и  в  то  же  время - 

самостоятельный,  самоценный  вид  изобразительного  искусства,  в  котором 

творческое самовыражение художника находит полное воплощение. Интерес 

к  этому  виду  искусства  существует  у  читателей  самых  разных  социальных 

кругов,  возрастов,  уровней  образования,  профессиональной  деятельности.  В 

настоящее время существуют различные виды литературы и различные типы 

книг,  назначение  и  круг  читателей  которых  определяет  тираж,  формат, 

степень  и  характер  оформления.  Художественная  литература - самый 

большой  раздел  в  книгоиздательстве,  она  тесно  связана  с  изобразительным 

искусством,  поэтому  хорошо  оформляется  и  иллюстрируется.  Книги  для 

детей  славятся  богатством  оформления,  большими  форматами,  четким, 

легким  для  чтения  шрифтом.  Политическая  литература,  как  правило, 

оформляется  в  простых  и  строгих  тонах,  где  в  качестве  иллюстративного 

материала не редко выступают фотографии. Научно-техническая литература 

(учебники и словари) оформлена скромно, если не сказать скупо. 

Книга  состоит  из  таких  элементов  как: 1. Обложка - художественное 

решение  покрытия  книги,  в  которой  заключен  книжный  блок.  Решение 

обложки  должно  быть  условно-декоративным,  ясным,  придавать  книге 

красивый  внешний  вид,  но  в  то  же  время  давать  точную  характеристику 

книги, раскрывать ее основной смысл, стиль и образный строй. На обложке 

должны  быть  шрифтовые  элементы,  отражающие  основные  заголовочные 

данные.  

Лицом  книги  является  ее  обложка.  В  какой-то  мере  она  сходна  с 

плакатом,  только  ее  содержание  более  символично  и  воспринимается  с 

меньшего  расстояния.  Основное  требование  к  обложке — ее    соответствие  

содержанию,   жанру      и      стилю      книги.  Очень  важную  роль  в  решении 

обложки играет цвет, который выполняет как эстетическую, так и смысловую 

функцию.  Как  и  в  плакате,  художник  применяет  обычно  два-три  цвета.  В 

производстве каждый цвет печатается отдельно, поэтому для каждого цвета 

делается  отдельная  калька.  Существует  традиционное  решение  обложек: 

автор  произведения  указывается  вверху,  затем  более  крупным  шрифтом 

пишется  название  книги;  при  этом  изображение  располагают  в  формате 

рабочего  поля.  Обложки  классифицируются  по  группам:  изобразительные, 

шрифтовые,  комбинированные  (сочетающие  шрифт  и  изобразительные 

элементы).  Изобразительная  обложка  носит  иллюстративный  характер;  от 

страничной  иллюстрации  ее  отличает  обобщенный  характер  изображения. 

При  этом  используется  рисованный  шрифт.  Шрифтовая  обложка  строится 

только  с  применением  шрифта.  Для  нее  особенно  важны  четкость  и  опре-

деленность  композиционной  схемы.  Комбинированная  обложка  сочетает 

шрифт  с  рисунком  или  фотографией.  Она  часто  с  успехом  заменяет 

изобразительную  обложку.  Композиционные  схемы  обложки  различны:  они 

могут  иметь  как  одну  ось — центральную  или  боковую,  так  и  несколько 

осей. Возможна также свободная композиция, в которой нет четкой схемы, а 


 

 

59все  подчинено  задаче  достижения  общей  целостности  и  уравновешенности. 

Композиционное  построение  обложки  при  наличии  центральной  оси 

предполагает  симметричное  расположение  элементов  относительно 

вертикальной  оси,  проходящей  через  середину.  При  этом  важно,  чтобы  не 

только  шрифт  (фамилия  автора,  название  книги),  но  и  расположение 

изобразительного  элемента  было  подчинено  схеме.  В  обложке, 

композиционная  схема  которой  имеет  боковую  ось,  все  элементы  должны 

начинаться от этой оси. 

2.  Титульный  лист - правая  половина  первого  разворота  книги.  Титул 

содержит более сложные шрифтовые элементы, поясняющие заголовочные и 

издательские данные. Если на левой странице первого разворота помещается 

иллюстрация,  или  печатается  портрет  автора,  такая  страница  называется 

фронтисписом. Рисунок на титуле применяется сравнительно редко и имеет 

больше  декоративное  значение.  Нередко  на  обложках  и  титульных  листах 

применяют  рукописные,  или  рисованные,  шрифты.  В  отличие  от  наборного 

рисованный  шрифт  выполняется  для  какого-либо  конкретного  издания, 

поэтому  он  в  большей  степени  индивидуализирован.  В  то  же  время  он 

должен  хорошо  сочетаться  с  иллюстрациями,  текстовым  шрифтом, 

орнаментами,  композицией  книги  и,  конечно,  с  ее  форматом,  с  материалом 

переплета.  Все  это  вместе  создает  целостный  образ  книги.  Основные 

требования,  предъявляемые  к  рисованному  шрифту,—  связь  его  рисунка  с 

содержанием  и  назначением  книги,  соответствие  стилю  эпохи  создания 

произведения. Книга начинается титульным листом.  

Титульные  листы  бывают  наборными  или  рисуются  художником.  Он 

сочиняет не только композицию листа, но и характер начертания букв. 

Шмуцтитулами  называются  отдельные  листы,  которыми  открываются 

части,  разделы  книги.  На  шмуцтитуле  помещается  заголовок  и  несложный 

орнаментальный  мотив  или  рисунок.  Суперобложкой  называется 

художественно  решенное  бумажное  покрытие  книги  поверх  обложки. 

Главная  задача - привлечь  внимание  к  книге  и  на  некоторое  время 

предохранить обложку от повреждения. Иллюстрации - это рисунки, образно 

раскрывающие  литературный  текст,  подчиненные  содержанию  и  стилю 

литературного 

произведения. 

Заставка - небольшая 

композиция 

орнаментального характера или в виде рисунка, открывающего какой-нибудь 

раздел  текста.  Концовка - небольшой  рисунок  или  орнаментальный  мотив, 

завершающий  последнюю  страницу  какого-либо  раздела  или  всей  книги. 

Инициал - начальная буква в тексте книги, созданные художником. Спуском 

или  спусковой  полосой - называют  первую  страницу  текста  книги,  обычно 

украшенную  заставкой  или  буквицей.  Широкому  распространению  книги 

способствовало  изобретение  в  середине 15 века  книгопечатанья. 

Особенностью  современной  книжной  графики  является  ее  связь  с 

полиграфией, ее зависимость от уровня и культуры труда полиграфического 

производства. Задачи книжной графики подразделяются: - оформление книги  

 

60-  внешний  вид,  рисованные  шрифтовые  элементы,  композиционное 

построение  текстового  набора  и  т.д.; - иллюстрирование  книги - образное 

раскрытие   литературного текста с помощью рисунков. 

В  графике  распространены  штриховые  и  тоновые  иллюстрации. 

Встречаются иллюстрации, исполненные в объемно-пространственном плане 

и  условно-плоскостной  трактовке.  Так  же  существуют  свои  принципы 

разработки  светотени,  объемов  и  перспективы,  свои  масштабы  и  приемы 

композиции.  Вот  почему  обычные  графические  станковые  произведения, 

если  их  даже  уменьшить  до  книжных  форматов  не  могут  служить 

иллюстрациями  и  будут  лишь  репродукциями,  вклеенными  в  книгу.  Все 

рассмотренные  элементы  книги  относятся  к  ее  оформлению.  Эти  элементы, 

подчиняясь  законам  композиции,  объединяются  в  единый  ансамбль.  Круг 

предметов,  изображенных  художниками,  достаточно  широк — это  здания, 

оружие,  одежды,  предметы  быта.  По  этим  можно  судить  о  людях  того 

времени, о внешних приметах их частной и общественной жизни. Художник, 

работающий  над  оформлением  книги,  должен  обязательно  знать,  какими 

полиграфическими возможностями располагает его издатель, каким техниче-

ским  способом  эта  книга  будет  печататься;  будут  ли  иллюстрации 

напечатаны  вместе  с  текстом  на  тех  же  страницах  или  их  нужно  будет 

печатать на других машинах отдельно, на иной бумаге, а потом вшивать или 

вклеивать  в  книгу.  Все  это — профессиональная  азбука  книжной  графики, 

искусства,  подчиненного  целому  ряду  технологических  и  экономических 

требований и ограничений. 

Нужно  сказать,  что  художник  может  по-разному  относиться  к 

полиграфическому  производству,  видеть  в  нем  лишь  досадную  помеху, 

искажающую  его  замысел,  или  же,  напротив,  воспринимать  саму  печатную 

технику  как  средство  и  орудие  своего  искусства.  И  от  этих  непростых 

взаимоотношений  искусства  с  полиграфией  также  во  многом  зависят  пути 

развития самой книжной графики. Все сказанное делает положение книжной 

графики  в  ряду  других  искусств  своеобразным  и  двойственным.  С  одной 

стороны,  она  в  связи  и  в  близком  родстве  с  литературой.  Все  содержание, 

весь  круг  интересов  литературы  (и  даже  гораздо  шире  того — интересов 

книги вообще) — это ее содержание и круг ее интересов. В этом отношении 

книжная  графика — искусство  всеобъемлющее  и  высокое,  живо 

откликающееся на все сферы духовной деятельности человека. Но, с другой 

стороны, она же — искусство прикладное и промышленное. Она подчинена 

задаче создания конкретного художественного предмета (можно даже сказать 

промышленного изделия) и всем техническим требованиям его производства. 

Современная  графика  далеко  вышла  за  пределы  своей  колыбели – 

книги.  Она  образовала  множество  самостоятельных  станковых,  а  также 

прикладных  форм.  Однако  связь  ее  с  книгой  сохранилась  и  укрепляется. 

Художник  остается  постоянным  участником  процесса  формирования  книги. 

Значение  книжной  графики  в  создании  книги  очень  велико.  Художник, 


 

 

61оформляющий  и  иллюстрирующий  книгу,  помогает  читателю  проникнуть  в 

смысл  и  стиль  литературного  произведения.  Художник  должен  учитывать 

вид  издания,  способ  воспроизведения,  формат,  соседство  со  шрифтовой 

полосой,  наличие  графических  украшений,  чтобы  найти  гармоническое 

решение,  создать  художественный  образ  иллюстрированной  книги.  

Художник,  средствами  изобразительного  искусства,  воплощает  идейно-

художественный  замысел,  создает  художественно-декоративный  облик 

книги. История книги тесно связана с историей изобразительного искусства и 

графики,  т.к.  именно  художникам  принадлежала  видная  роль  в  создании 

рукописных книг. Они были творцами и шрифта, и украшений, и рисунков. 

 

1.

 

Герчук Ю. Советская книжная графика.-М.: Знание, 1986.–128 с. 

2.

 

Энциклопедический  словарь  юного  художника. - М.:  Педагогика, 

1983. – 416 с. 

 

Түйін 


Бұл  мақалада  суретші – график  мамандарының  кітап  графикасын 

зерттеудегі тəжірибесін жетілдіру үдерісі қаралған.  

 

Summary 


In given clause process of perfection of professional skills of artists-

schedules is considered at studying book schedules. Book the schedule it is 

presented as one of the most mass kinds of the fine arts. 

 

  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

Е.С. Досмаганбетов– 

ст.преподаватель кафедры академического рисунка КазНПУ им. Абая 

 

Становление  казахстанского  дизайна  приводит  к  выводу,  что  сегодня речь  должна  идти  о  формировании  «лиги»  профессионалов  высочайшего 

класса.  Одной  из  важных  проблем  является  развитие  образования  и 

совершенствование подготовки специалистов – дизайнеров одежды. Ведь от 

качества  подготовки  выпускников  зависят  стандарты  образования  и 

репутация  вузов,  как  на  национальном,  так  и  на  международном  уровне. 

Таким образом, актуальным процессом становится подготовка специалистов 

нового  поколения,  компетентных  профессионалов  в  области  разработки  и 

производства  одежды,  лидеров  компаний,  способных  создавать  актуальные  

 

62концептуальные  идеи,  вести  разработку  проекта  от  нулевой  стадии  до 

готовой  коллекции,  направлять  и  координировать  работу  ведущих  отделов 

компании,  работать  в  команде  специалистов  смежных  областей.  Для 

формирования  такого  уровня  специалиста,  конечно  же,  необходима 

«фундаментальная 

база» 


в 

виде 


некоего 

блока 


дисциплин, 

спроектированного  определенным  образом.  Таким  блоком  в  нашем 

исследовании  служит  совокупность  специальных  и  профессиональных 

дисциплин.  В  связи  с  этим  нами  были  сформулированы  цель  и  задачи 

исследования.  Таковыми  являются:  цель  исследования – теоретическое 

обоснование,  разработка  и  экспериментальная  проверка  содержания  и 

методики  совершенствования  профессиональной  подготовки  дизайнеров 

одежды в процессе изображения фигуры человека.  

Объект  исследования - процесс  профессиональной  подготовки 

будущих дизайнеров одежды в педвузе. Предмет исследования – содержание, 

методы  и  средства  совершенствования  профессиональной  подготовки 

дизайнеров одежды в процессе изображения фигуры человека.  

Гипотеза  исследования:  процесс  профессиональной  подготовки 

дизайнеров 

одежды 

в 

процессе изображения 

фигуры 


человека 

совершенствуется, если: 

-  начальный  этап  обучения  на  курсе  дизайн  одежды  предполагает 

учебные  модули  по  рисунку  фигуры  и  живописи  для  дизайнеров  одежды, 

развивающие  представление  о  цвете  и  форме,  специально  разработанные 

практические  упражнения  в  графической,  колористической  и  объемно-

пластической композиции; 

- разработать систему практических заданий, направленных на быстрое 

рисование фигуры человека; 

-  разработать  курс,  включающий:  историю  костюма  (исследование 

характерных  особенностей  исторического  костюма  по  силуэту,  форме  и 

ритму,  изучение  стилей  и  тенденций  моды);  основы  цветоведения  и 

колористики  в  решении  костюма;  основы  декоративного  искусства 

(построение простых и сложных изобразительных мотивов орнаментального 

ряда,  раппорта,  клейма)  и  графической  композиции  (ритм,  силуэт, 

стилизация, фактура); костюм как объект формообразования (геометрическая 

композиция);  композиция  костюма  по  ассортименту  и  ассоциациям,  по 

принципу 

ансамбля, 

комплекта, 

коллекции; 

конструирование 

и 

материаловедение; компьютерные программы. Задачи исследования:  

1.

 Проанализировать  историю  обучения  изображения  фигуры 

человека для будущих дизайнеров одежды в художественно-педагогическом 

образовании  и выявить возможность его совершенствования. 

2.

 Выявить  педагогические  условия  совершенствования  процесса 

обучения изображения фигуры человека для будущих дизайнеров одежды в 

художественно-педагогическом образовании. 


 

 

63В  подготовке  дизайнеров  костюма  большое  значение  имеет  общее 

художественное  образование,  поэтому  много  часов  отводится  на  такие 

дисциплины,  как  мировая  художественная  культура,  живопись,  рисунок, 

перспектива,  история  дизайна  и  т.  д.  Традиционная  практика  подготовки, 

ориентированная  на  выполнение  узкофункциональных  обязанностей,  в 

современных  условиях  становится  неэффективной,  поскольку  ведет  к 

предметной  узости  и  стереотипности  мышления,  к  трудностям  в  решении 

современных  профессиональных  проблем,  ограниченности  социальной 

мобильности,  возможностей  социальной  коммуникации  и  организации 

своего  профессионального  поведения.  Деятельность  дизайнеров  одежды 

связана  с  созданием  совершенных  образцов  современной  одежды.  Таким 

образом,  дизайнер  выступает  ключевой  фигурой,  трансформирующей 

художественную идею (образный замысел) в информационную графическую 

модель  объемно-пространственной  структуры  реального  объекта  и 

вырабатывающей  методы,  средства  и  процедуры  для  ее  реализации  в  виде 

готового серийного образца. Это создает особый контекст профессиональной 

деятельности  дизайнера  одновременно  в  нескольких  системах: «человек - 

художественный  образ», «человек — знаковая  система», «человек — 

техника», «человек — человек».  

Специфика  современного  мира  обусловила  высокий  динамизм  этих 

систем,  полярность  и  многовекторность  развития,  привела  к  тому,  что  сама 

деятельность,  даже  в  первом  приближении,  выглядит  очень  объемной,  а  ее 

элементы — разнокачественными,  не  сводимыми  к  чему-либо  одному. 

Отсюда  сложность  и  неоднозначность  подходов  к  профессиональной 

подготовке  таких  специалистов.  Ситуация  также  осложняется  практически 

назревшей  необходимостью  присоединения  российского  образования  к 

международной  системе,  стремящейся  к  унификации  содержания 

образовательных  программ  и  наполнению  их  последними  разработками  из 

сферы современных образовательных технологий. Но на сегодняшний день в 

мире  существуют  только  две  специальности  для  выпускников  вузов  такого 

профиля: дизайнер и стилист.  

Многогранная  и  многоаспектная  проблема  вузовской  подготовки 

специалистов  касается  различных  сфер  научного  знания — педагогики, 

психологии,  философии,  социологии,  экономики,  а  также  исследований 

междисциплинарного  характера.  В  социокультурном  и  социально-

экономическом плане прогнозирование и проектирование профессиональной 

подготовки  рассматривается  как  ответ  на  потребности  и  возможности 

социальной  системы.  Осмысление  корпоративно-культурных  границ  и 

особенностей, составляющих основу концепции профессии, возможно через 

всестороннее  изучение  деятельности  специалиста.  В  связи  с  этим  большое 

значение  для  диссертационного  исследования  имеют  общие  положения 

теории  человеческой  деятельности,  которые  рассматривают  ее  сущность, 

функции  и  структуру,  особенности  развития,  содержат  понятийный  аппарат 


 

 

64для  анализа.  Это  работы  Б.Г.  Ананьева,  А.Н.  Леонтьева,  М.С.  Кагана. 

Рассмотрению  проблем  стандартизации  профессионального  образования  в 

связи  с  анализом  нормативных  документов,  устанавливающих  требования  к 

профессиональной подготовке конструкторов одежды, помогли исследования 

российских  ученых  В.И.  Байденко,  Н.М.  Казакевича,  Н.Н.  Красногорской, 

A.M.  Лейбовича,  Н.А.  Селезневой, B.C. Сенашенко,  В.М.  Соколова, 

А.И.Субетто, Ю.Г. Татура.  

Несогласованность потребностей и возможностей социальной системы 

с  содержанием  вузовской  подготовки  конструкторов  одежды  определили 

противоречия:  

-  между  возрастающими  требованиями  современного  социума  к  уровню 

образованности,  профессионализма  и  компетентности  конструктора  одежды 

и реальным уровнем его вузовской подготовки;  

-  между  объективно  существующей  необходимостью  обновления 

структуры  и  содержания  высшего  профессионального  образования 

конструкторов  одежды  и  недостаточной  разработанностью  теоретико-

методологических  оснований  проектирования  и  организации  их  вузовской 

подготовки;  

  

- между активно разрабатываемым в теории и востребованным жизнью компетентностным подходом к подготовке специалистов и сохранившейся на 

практике  традиционной  ориентацией  подготовки  конструкторов  одежды  на 

определенный уровень квалификации;  

-между  возрастающей  и  все  более  доминирующей  ролью  дизайна  в 

системе индустрии одежды и профессиональной деятельности конструктора 

и  тем  реальным  местом,  которое  занимает  дизайн  в  практике  его  вузовской 

подготовки. 

Разработка концепции новых коллекций на основе отслеживания рынка 

модных  тенденций  (посещение  выставок,  изучение  литературы);  подбор 

тканей  и  фурнитуры,  цветовой  гаммы;  создание  ручных  эскизов  моделей 

коллекции, 

подготовка 

технической 

документации 

для 

передачи экспериментальному  цеху,  техническому  дизайну  и  производственному 

отделу; ведение моделей коллекции до презентации; подготовка презентации 

(расписание по комплектам, участие в подготовке показа); участие в съёмках 

имиджевых каталогов.  

Для  будущих  дизайнеров  одежды,  необходимо  четко  определить: 

какие  подходы  можно  использовать  при  построении  фигуры,  потому  что 

знание  одних  только  пропорций  не  всегда  может  помочь  начинающему 

художнику.  

Все  приемы,  которые  будут  рассмотрены,  основаны  на  принципе 

комбинирования, т.е. выделяются основные блоки и составляющие, а потом 

из  них  формируется  изображение.  Иногда  такой  подход  называется 

композицией.  В  чем  же  состоит  этот  самый  принцип  комбинирования? 

Художнику, особенно начинающему, бывает сложно взять и представить всю 


 

 

65фигуру  целиком.  Самой  распространенной  ошибкой  является  то,  что 

начинают рисовать объект (и это относится не только к человеку) таким, как 

он  есть,  т.е.  проводят  линии,  ограничивающие  тело  от  окружающего 

пространства:  вот  идет  макушка,  затем  она  переходит  в  ухо,  подбородок, 

шею, плечо и т.д. В результате получается что-то несуразное - пропорции не 

выдержаны,  симметрия  не  соблюдается,  поза  потеряна.  Что  бы  этого 

избежать,  предмет  рисования  можно  разбить  на  составляющие  элементы, 

блоки,  а  затем  из  них  построить  каркас,  добившись,  таким  образом, 

соблюдения пропорций и баланса. После того, как общая модель построена, 

начинается  уточнение  и  прорисовка  деталей.  При  анализе  человеческой 

фигуры  можно  выделить  следующие  основные  блоки:  туловище 

(цилиндрическая  или  яйцевидная,  шарообразная  форма),  таз  (шарообразная 

форма),  голова  (яйцевидная  форма),  руки  и  ноги  (конус  или  цилиндр)  и 

суставы (шар, яйцо).  

Таким  образом,  новые  условия  функционирования  отечественной 

легкой промышленности, возможность конкурентоспособности ее продукции 

на  отечественном  и  мировом  рынках,  связанная  с  освоением  новых 

технологий, базирующихся на высоком уровне развития науки, образования 

и 

культуры, определяет 

реальную 

востребованность 

высшего 


профессионального  образования  и  его  модернизации,  реальный  престиж 

профессионализма  и  компетентности  будущих  специалистов  этой  сферы,  в 

частности  будущих  дизайнеров  одежды.  Потребности  современного  рынка 

труда  в  специалистах – дизайнеров  одежды,  способных  эффективно 

действовать  в  условиях  рыночной  экономики,  готовых  к  преобразованию 

производства,  производственных,  экономических  и  иных  общественных 

отношений,  участию  в  управлении  должны  найти  адекватное  отражение  в 

содержании их профессиональной подготовки.  

Түйін 

Киім  үлгісі  дизайнерлерінің  адам  тұлғасын  бейнелеудегі  кəсіби дайындығын дамыту. 

 

Summary The resume In clause are presented conditions of perfection of vocational 

training of designers of clothes during the image of a figure of the person. 

 

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал