«Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – əдістемесі» сериясы Серия «Художественное образование: искусство – теория – методика»жүктеу 5.05 Kb.
Pdf просмотр
бет1/30
Дата08.09.2017
өлшемі5.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

ISSN 1728-8657 
 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті                                          
Казахский национальный педагогический университет имени Абая                    
 
 
 
 
Х А Б А Р Ш Ы 
 В Е С Т Н И К  
B U L L E T I N 
 
«Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – əдістемесі»   сериясы 
Серия «Художественное образование: искусство – теория – методика» 
Series of «Art education: art – theory – methods» 
№ 1(50), 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
 
 
 
 
 
Х А Б А Р Ш Ы 
 В Е С Т Н И К  
B U L L E T I N 
 
 
«Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – əдістемесі»   сериясы 
Серия «Художественное образование: искусство – теория – методика» 
Series of «Art education: art – theory – methods» 
№ 1(50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 
2017
 

Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi 
 
ХАБАРШЫ 
 
«Көркемөнерден білім беру: өнер - 
теориясы - əдістемесі» сериясы 
№1(50), 2017 
 
2001 ж. бастап шығады. 
Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр 
 
Бас редактор: 
п.ғ.д., проф  
Б.А. ƏЛМҰХАМБЕТОВ  
 
Ғылыми редактор: 
өнер.д., проф.қ.а.  
Ш.С.Тұрғанбаева  
 
Редакция кеңес мүшелері: 
өнер.д., проф.академик РАЕ  
Т.М. Степанская (Ресей), 
өнер.д., доц. Л.И. Нехвядович (Ресей), 
п.ғ.д., проф. академик А.И. Гурьев 
(Ресей), 
өнер.д., проф. В.А. Сидоров (Ресей), 
т.ғ.д., профА.П. Ярков (Ресей), 
проф.қ.а. Gulmes Reser (Түркия), 
проф. Xie Henging (Қытай), 
п.ғ.д., проф. К.Д. Добаев (Қырғызстан), 
өнер.к., доцент И.В. Черняева (Ресей), 
PhD докторы R.Abazov (АҚШ), 
п.ғ.к., доцент А.А. Момбек, 
п.ғ.к., доцент Л.Ш. Какимова, 
п.ғ.к.,проф.қ.а. А.С.Сманова, 
п.ғ.к., доцент Ш.А. Акбаева, 
əскер.ғ.к. В.В. Ващенко, 
өнер.к., проф.қ.а. М.Э. Султанова, 
п.ғ.к.,проф.қ.а. Ж.Н.Шайгозова 
 
© Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетi, 2017 
 
Қазақстан Республикасының 
мəдениет жəне ақпарат министрлiгiнде 
2009 жылы мамырдың 8-де тіркелген 
№10099-Ж 
 
Басуға 04.05.2017. қол қойылды. 
Пiшiмi 60х84 
1
/
8
. Көлемi 23,25 е.б.т. 
Таралымы 300 дана. 
Тапсырыс 87. 
 
050010, Алматы қаласы, 
Достық даңғылы, 13. 
 
Абай атындағы ҚазҰПУ 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетiнiң 
«Ұлағат» баспасы 
МАЗМҰНЫ 
СОДЕРЖАНИЕ 
CONTENT 
 
I БӨЛІМ. КӨРКЕМДІК БІЛІМ 
РАЗДЕЛ I. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Nurdaulet Đsabek Çağdaş bilgisayar teknolojisine yeni bakış 
açısı........................................................................................... 
 
Doszhanova  A.B.,  Ibragimov  A.I.  Scientific-pedagogical 
bases  of  using  the    system  "usta-shakіrt"  in  the  formal  and 
informal art education of Kazakhstan....................................... 
 
Келденова 
К.К., 
Кожагулов 
Т.М. 
Основы 
художественно-эстетического 
воспитания 
младших 
школьников  в  системе  дополнительного  образования  в 
мировой художественной педагогике................................... 
 
Қожағулов  Т.М., Джанаев М.Б. Білімгерлердің көркем-
шығармашылық 
жəне 
педагогикалық 
белсенділігін 
дамыту...................................................................................... 
 
Қожағұлов  А.Т.  Көркем  қиял  мен  шығармашылық 
процесстің  философиялық қабылдау мəселесі..................... 
 
Найманов  Б.Т.,  Жикенова  Д.А.,  Канленов  М.Ғ-М. 
Графикадағы  линогравюра  əдіс-тəсілдерін  жоғары  оқу 
орындарындағы студенттерге үйрету жолдары................... 
 
Омарова  Е.Ө.,  Джазыкпаева  Ш.С.  Спорт  киімдерінің 
конструктивті  параметрлерін  динамикалық  сəйкестіктің 
эргономикалық көрсеткіштері бойынша талдануы............. 
 
Батталханов 
Е.З., 
Нарибай 
Р.Ж. 
Воспитание 
нравственности на основе творчества шакарима................. 
 
Омарова  Е.Ө.,  Джазыкпаева  Ш.С.  Палуандарға 
арналған  спорттық  киімнің    тұтынушылық  талаптарын 
зерттеу жəне белгілеу............................................................. 
 
Рабилова  З.Ж.,  Турдугулов  Ж.А.  Болашақ  бейнелеу 
өнері  мұғалімдеріне    кескіндемені  оқытудың  теориялық 
негіздері................................................................................... 
 
Kystaubayeva  B.K.,  Ibragimov  A.I.  Historical  analysis  of 
the problem of children’s creative abilities............................... 
 
Исниязов  З.Н.  Принципы  экологии  в  дизайн-
проектировании....................................................................... 
 
Омирбаев Қ.А., Кенжебаева К.Т., Ақашев Қ. Бейнелеу 
өнері сабақтарында табиғат жанрын оқыту......................... 
 
Киргизбекова  С.С.,  Дошибекова  А.Б.  Всемирная 
выставка expo: история и талисманы.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
14 
 
 
 
18 
 
 
24 
 
 
 
27 
 
 
 
32 
 
 
37 
 
 
 
42 
 
 
 
46 
 
 
50 
 
 
55 
 
59 
 
 
 
64 
 

Казахский национальный 
педагогический 
университет имени Абая 
ВЕСТНИК 
Серия «Художественное 
образование: 
искусство - теория - методика» 
№1(50), 2017 
Выходит с 2001 года. 
Периодичность – 4 номера в год 
Главный редактор: 
д.п.н., проф. 
Б.А. АЛЬМУХАМБЕТОВ  
Научный редактор: 
д.иск.ассоц. проф. 
Ш.С.Турганбаева  
Редакционная коллегия: 
д. иск., проф.академик РАЕ 
Т.М. Степанская (Россия), 
д.иск.доц. Л.И. Нехвядович 
(Россия), 
д.п.н., проф. академик А.И. Гурьев 
(Россия), 
д. иск.проф. В.А. Сидоров (Россия), 
д.и.н.профА.П. Ярков (Россия), 
ассоц. проф. Gulmes Reser 
(Турция), 
проф. Xie Henging (Кытай), 
д.п.н., проф. К.Д. Добаев, 
(Кыргызстан) 
к.иск доцент И.В. Черняева 
(Россия), 
д. PhD R.Abazov, 
к.п.н., доцент А.А. Момбек, 
к.п.н., доцент Л.Ш. Какимова, 
к.п.н.асс.проф. А.С. Сманова, 
к.п.н., доцент Ш.А. Акбаева, 
к.воен.н. В.В. Ващенко, 
к.иск.н., асс.проф. М.Э. Султанова, 
к.п.н.асс.проф. Ж.Н. Шайгозова 
© Казахский национальный 
педагогический университет 
имени Абая, 2017 
Зарегистрировано 
в Министерстве культуры и 
информации Республики Казахстан 
8 мая 2009 г. №10099-Ж 
Подписано в печать 04.05.2017. 
Формат 60х84
1
/
8

Объем 23,25 уч.-изд.л. 
Тираж 300 экз. Заказ 87. 
 
050010, г. Алматы, 
пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 
Издательство «Ұлағат» 
Казахского национального 
педагогического 
университета имени Абая 
Nurke  M.S.,  Smanova  A.S.  Problems  of  formation  of 
analytical skills of students on the basis of conceptual art....... 
 
Бейсенбаев  К.,  Бердиева  А.  Задачи  и  функции 
визуального языка современного графического плаката.... 
 
Киргизбекова  С.С.,  Байкулаков  Е.Т.  Требования  к 
формированию 
профессиональных 
компетенций 
будущих дизайнеров............................................................... 
 
Лесбекова 
Ж.У., 
Бейсенбаев 
С.К. 
Творческая 
концепция в дизайне одежды................................................. 
 
Мизанбаев Р.Б., Жанту Қ.Т. Портрет жазудың əдістеме 
жолдары................................................................................... 
 
II БӨЛІМ. МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ 
РАЗДЕЛ II. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Джексембекова  М.И.  Методические  приемы  по 
разработке пластики и гибкости казахского танца.............. 
 
Кумаржанов А.М. Би өнерінің тарланы.............................. 
 
Мұстафаев Е.Ж. Күй өнерінің берер тəрбиесі жайлы....... 
 
Рузденова  А.Б.  Музыкалық  білім  беру  жүйесін 
компьютерлендірудің маңыздылығы.................................... 
 
Жaрмaғaнбeтoвa  Ж.Р.  Музыкa  aрқылы  бacтaуыш 
cынып 
oқушылaрынa 
ұлттық 
тəрбиe 
бeрудің 
пeдaгoгикaлық нeгіздeрі......................................................... 
 
III бөлім. СƏНДІК ҚОЛӨНЕР 
РАЗДЕЛ III. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО 
 
Мақұлбек  А.Б.,  Бейсенбаев  С.Қ.  Қазақтың  ұлттық 
кестесі....................................................................................... 
 
Абижанова А. Ш., Айдарова З.Ш. Батиктің түрлері мен 
жасалу технологиясының ерекшеліктері.............................. 
 
Майкыбекова  Ж.А.,  Солтанбаева Г.Ш.  Разновидности 
мотивов в казахской традиционной технике курак............. 
 
IV БӨЛІМ. ӨНЕРТАНУ 
РАЗДЕЛ IV. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 
Коротин  С.Н.  Организация  выставки  и  требования  к  ее 
провелению 
в 
системе 
подготовки 
современного 
специалиста............................................................................. 
 
Турганбаева Ш.С., Бахретдинова Г.К., Килибаев Н.  
К  вопросу  отражения  красоты  мира  в  ювелирном 
искусстве Казахстана.............................................................. 
 
 
70 
 
 
74 
 
 
 
79 
 
 
83 
 
 
89 
 
 
 
 
 
92 
 
100 
 
104 
 
 
107 
 
 
 
111 
 
 
 
 
 
 
117 
 
 
122 
 
 
125 
 
 
 
 
 
 
130 
 
 
 
133 
 

Kazakh National Pedagogical 
University named after Abai 
BULLETIN 
A series of «Art education: art - 
theory - methods» №1(50), 2017 
Periodicity – 4 issues per year. 
Published since 2001 
The chief editor: 
doktor of pedagogical sciences, 
professor B.A. ALMUHAMBETOV 
Deputy Chief Editor: 
Doctor of Arts, associated Professor 
Sh.S. Turganbayeva 
Editorial Board: 
D. Doctor of Arts , Professor, 
Academician T.MStepanskaya (Russia), 
D. Doctor of Arts, associated 
Professor L.I. Nekhvyadovich (Russia), 
Doctor of Pedagogical sciences., 
Professor, Academician A.I. Guriev 
(Russia), 
D. Doctor of Arts. Professor  
V.A. Sidorov (Russia), 
Doctor of historical Sciences, 
Professor A.P. Yarkov (Russia), 
Associated Professor Gulmes Reser 
(Turkey), 
Professor Xie Henging (China), 
PhD., Professor K.D. Dobaev
(Kyrgyzstan), 
K. Candidate of Arts, associated 
Professor I.VChernyaeva (Russia), 
PhD R D. Abazov, 
Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associated Professor A.Mombek, 
Ph D., associated Professor  
L.S. Kakimova, 
Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associated Professor A.S. Smanova, 
Candidate of Pedagogical Sciences., 
Associated Professor S.A. Akbaeva, 
Ph D in military sciences  
V.V. Vashchenko, 
Candidate of Arts, Associated 
Professor M.E. Sultanova, 
Candidate of Pedagogical Sciences, 
Associated Professor Zh. Chaikozova 
© Kazakh National Pedagogical 
University named after Abai, 2017 
Registered in the Ministry of Culture 
and Information of the RK, 8 May, 2009 
№ 10099-Ж. 
Signed to print 04.05.2017. 
Format 60x84 1/8. Book paper. 23,25 
300 copies. Order 87. 
050010, 13 Dostyk ave., Almaty. 
KazNPU. Abai 
Publisher "Ulagat" Kazakh National 
Pedagogical University named after Abai 
Шүкірбеков Қ.Т. Ə.Қастеевтің қайталанбас қолтаңбасы.. 
 
Рысымбетов  Е.Қ.  Заманауи  көркемөнердің  табиғаты 
мен оның қызметі.................................................................... 
 
Кайранов  Е.Б.,  Карымсаков  А.Ж.,  Сатаев  Н.К.,  
Тайнов  С.А.  Станковые  произведения  художников 
монументальной  живописи  Казахстана:  новые  стили  и 
техники..................................................................................... 
 
Абитаева  Г.Т.  Ресей  жəне  Қазақстан  балалар 
телеарнасы: салыстырмалы талдау....................................... 
 
Байсеңгіров  М.Қ.  Бағалы  тастардың  қасиеттері  мен 
жіктелуі.................................................................................... 
 
V БӨЛІМ. БАСТАПҚЫ ƏСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ 
РАЗДЕЛ V. НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ 
ПОДГОТОВКА 
 
Ващенко
 
В.В.  Воспитание  молодого  поколения  на 
боевых традициях казахских батыров.................................. 
 
Кунай  С.  Орта  мектептегі  дене  тəрбиесі  сабағын 
ұйымдастыру жəне өткізу əдістемесі.................................... 
 
Оспанкулов  Е.Е.,  Баймурзаев  Е.  Қазақ  халқының 
тектілігін  жастарға  мұра  ете  отырып  ерлік  пен 
елжандылыққа тəрбиелеу....................................................... 
 
Мартикьян  А.С.  Организация  и  методика  проведения 
военнизированных игр........................................................... 
 
Сеитова  А.Л.,  Ануарбекова  И.  Бастапқы  əскери 
дайындық мұғалімінің имиджі.............................................. 
 
VI БӨЛІМ. КӨРМЕЛЕР. КОНКУРСТАР 
РАЗДЕЛ VI. ВЫСТАВКИ. КОНКУРСЫ
 
 
137 
 
 
140 
 
 
 
 
146 
 
 
151 
 
 
156 
 
 
 
 
 
 
160 
 
 
164 
 
 
 
169 
 
 
173 
 
 
178 
 
 
182 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ,«Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – əдістемесі» сериясы, №1(50), 2017 ж. 
 

І БӨЛІМ. КӨРКЕМДІК БІЛІМ 
РАЗДЕЛ І. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
УДК 378.02:37.016 
МРНТИ 14.35.09 
 
prof. dr. Nurdaulet Đsabek
1
 
1
Abay Kazak Milli Pedagog Univertysi 
 
ÇAĞDAŞ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNE YENİ BAKIŞ AÇISI 
 
Abstract 
Kazakistan  Cumhurbaşkanı  Nursultan  Nazarbayev  Mesajı'nda,  bilgisayar  grafikleri  dahil  olmak  üzere  yeni  bilgi 
teknolojilerinin  özel  rolünü,  belirtilen  XXI  yüzyılda  küresel  gelişme  çağında  tüm  iş  alanlarında  entegre  olacagini  bellirtti. 
Kağıt  bilgisayar  grafikleri  yaratıcı  programların  geliştirilmesi  yönünde  gelecek  tasarımcıları,  uzmanlar  eğitim  özelliklerini 
tartışır. 
Yazar,  profesyonel  kompozit  görevleri  ve  yaratıcı  projeler  çeşitli  bağımsız  kararına  gelecek  uzmanlar  tasarımcıları 
hazırlamak için bilgisayar grafikleri, mesleki yeterlilik gelişim eğitim programları metodolojik yönlerini ortaya koymaktadır. 
Dikkate  küreselleşmenin  mevcut  koşullar  alarak,  bilgisayar  grafikleri  dahil  bilgisayar  teknolojisinin  büyük  önemi,  yüksek 
sanat  eğitimi  alanında  rolünü  ortaya  koymaktadır  ve  bu  alanda  öğrencilerin  eğitimini  iyileştirmek  üzere  bazı  yöntemler 
öneriyor. 
Anahtar Kelimeler: bilgisayar teknolojisi, grafik sanatlar, tasarım, metodoloji 
 
Аңдатпа 
Н.Е. Исабек
1
 
1
п.ғ.д
., 
Абай атындағы ҚазҰПУ, профессоры, 
Алматы қ., Қазақстан 
 
ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА ЗАМАНАУИ КӨЗҚАРАС 
Елбасы  Н.Ə.  Назарбаев  «XXI  ғасыр  жаһандық  дамудың  заманы,  адамзат  баласы  жаңа  ақпараттық  технология-
лардың,  соның  ішінде  компьютерлік  технологиялардың  адамның  іс-əрекетіне  етене  араласып,  оның  іскерлігінде 
ерекше  орын  алып  отырғандығын  дəлелдеп  отыр»  деп  жолдауында  атап  өткендей,  іскерліктің  қай  саласын  алып 
қарасақ та компьютерлік технологиялармен байланыстырамыз. 
Компьютерлік  технологиялардың  білім  беру  саласындағы  болашақ  өнер  мамандарын  дайындаудағы  ерекше-
ліктері  мен  оны  меңгертудің  əдістемелік  жолдары  қарастырылған.  Компьютерлік  графиканың  шығармашылық 
бағдарламалары  арқылы  болашақ  дизайн  мамандарын  дайындаудың  ерекшеліктері.  Оны  шығармашылық  арнайы 
пəндермен байланыстыра отырып, компьютерлік графиканы кəсіби тұрғыда жетік меңгеру, шығармашылық жобалар 
мен композициялық тапсырмаларды өз беттерімен орындай білуге машықтау. 
Қазіргі жаһандану кезеңіндегі жаңаша талаптарды ескере отырып, компьютерлік технологияларды, соның ішінде 
компьютерлік графиканың білім беру саласындағы орнын айқындап, болашақ өнер мамандарын нақты сол бағытта 
кəсіби тұрғыда жұмыс жасауға бағыттау.  
Кілт сөздер: компьютерлік технология, графика, дизайн, əдістеме. 
 
Аннотация 
Н.Е. Исабек
1
 
1
д.п.н., профессор, КазНПУ им. Абая,  
г.Алматы, Казахстан 
 
СОВРЕМЕННЫЕ  ВЗГЛЯДЫ НА НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В Послании Президента Республики  Казахстан Н.А. Назарбаева указывается особая роль новых информацион-
ных технологий, в том числе компьютерной графики, интегрированных во все сферы предпринимательства в эпоху 
глобального развития в XXI веке. 
В  работе  рассматриваются  особенности  подготовки  будущих  специалистов-дизайнеров  в  аспекте    освоения 
творческих программ компьютерной графики. 

ВЕСТНИК КазНПУ им.Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», № 1 (50), 2017 г. 
 

Автор  раскрывает  методические  аспекты  обучения  программам  компьютерной    графики,  развития 
профессиональных  компетенций  с  целью    подготовки  будущих  специалистов-дизайнеров  к  самостоятельному 
решению разнообразных профессиональных композиционных задач и  творческих проектов.  
Принимая  во  внимание  современные    условия  глобализации,  огромное  значение  компьютерных  технологий,  в 
том числе компьютерной графики, раскрывается ее  роль  в  сфере высшего  художественного образования, а также 
предлагаются некоторые пути совершенствования  профессиональной подготовки студентов в данном направлении. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, графика, дизайн, методика. 
 
ÇAĞDAŞ BĐLGĐSAYAR TEKNOLOJĐSĐNE YENĐ BAKIŞ AÇISI 
 
XXІ. yüzyılın son yılları,  insanoğlunun bilim ve teknolojinin en yüksek ve zor aşamasına adımını attığı bir 
dönemdir. Bilgisayar; bilim ve teknolojinin kaynağı ve anahtarıdır. Kimya, fizik, uzay bilimleri, biyoloji ve eğitim 
vb. gibi alanlardaki başarılar insanoğlunun hayatına bilgisayar girdiği andan itibaren geniş bir biçimde tanıtılmaya 
başlandı. Bilgisayar insanoğlunun imkanının sınırsız olduğunu kanıtladı.  
 
Günümüzde  Kazakistan’ın  yükseköğretim  kurumlarında  öğrenci  yetiştirmenin  her  alanında,  özellikle  sanat 
eğitiminde yapısal ve içeriksel değişim ve dönüşüm süreci yaşamaktadır. Dünyaya bakış ve eğitimle ilgili yüksek 
mesleki eğitimde reform yapma alanında da kavramsal/konseptüal bakış da tekrar değerlendirildi, devlet eğitim 
standartları uygulanarak, öğretim şartları, şekilleri ve yöntemleri geliştirildi.  
 
Đçinde bulunduğumuz küreselleşme zamanında Kazakistan’ın en başlıca hedeflerinin biri milli özellikleri göz 
önünde bulundurma suretiyle eğitim ve talim terbiye işini daha da geliştirme ve mükemmelleştirmedir. Toplumun 
gelişim  ve  ilerleme  seviyesi  eğitim  konusuyla  doğrudan  ilgilidir.  Sanayideki  otomasyon  devrinde  bilgisayar 
teknolojisi uygulamalı eğitim, bilimsel ve teknolojik gelişmenin en güçlü faktörü haline gelmiştir.  
 
Bugünlerde  toplumun  gelişimi  ve  insan  faaliyetlerinin  büyük  çoğunluğu  bilgi  ve  bilgisayarla  doğrudan 
bağlantılıdır.  Bu  sebeple  gelecekte  sanat  uzmanlarının  faaliyet  alanları  genişlemekte  bilgi  ve  enformasyon, 
bilgisayar teknolojilerine olan ihtiyaç mesleki faaliyetlerde artmaktadır.  
 
Toplumsal ilerlemede elde edilen başarılar gelecek neslin eğitimi ve kültüründeki başarılarla, bu da sırasıyla 
sanat  uzmanlarının  bilgi  seviyesiyle  doğrudan  alakalıdır.  Bu  yüzden  geleceğin  sanat  uzmanlarını  inovasyon 
taleplerine  göre  yetiştirme  meselesi,  üzerinde  özenle  ve  dikkatle  durmayı  icap  etmektedir.  Bunun  yanı  sıra, 
öğrencilerin  yaratıcılık  yeteneklerini  geliştirme 
ve  onları  mesleki  amaçları  doğrultusunda  etkili  bir  faaliyete 
hazırlama konusu da çok öncelikli bir gündem halini almıştır. 
 
 
Yeni  yüzyılın  ilk  aşamalarından  itibaren  insanoğlu  teorik  ve  uygulamalı  problemleri  çözmede  hoşuna  giden 
yolları seçme imkanı elde etmiştir.  
 
Geldiğimiz  noktada  toplumun  siyasi,  sosyolojik  ve  ekonomik  gelişim  seviyesi  insanların  tüm  iş  ve  hareket 
sahasında yeni bilime dayalı teknolojiyi kullanmasını talep etmektedir. Teknolojinden istifade etmek ise, uzmanlar 
için hazırlanan çeşitli programlı araçların ortaya çıkmasına ilişkin olarak gündeme gelmiştir. Bunun, günümüzde 
bilgisayar  teknolojisinin  dinamik  bir  biçimde  gelişme  kaydeden  alanlarından  biri  olan  bilgisayar  grafiğiyle  de 
doğrudan ilgisi vardır. 
 
Bilim  literatüründe  bilgisayar  grafiğinin  üstlendiği  fonksiyonuna  göre  çeşitli  tanımlar  mevcuttur.  Bilgisayar 
grafiği  daha  ziyade  teknoloji  alanında  kullanılmaktadır.  Bilim  adamları  bilgisayar  grafiği  teknolojisini, 
insanoğlunun her hareketinde karşılaştığı bilgiyi, günümüz teknoloji araçları ve programlarını kullanma suretiyle 
işlediği yöntem ve usullerin toplamı şeklinde anlatmaktadır. 
 
 
Bilgisayar  grafiği  özel  yazılım  programlarıyla  uzman  adaylarının  yaratıcılık  faaliyetlerinde,  ayrıca  genel  ve 
özel eğitim alanlarında özel grafik enformasyon ortamının oluşturulmasında yardımcı olmaktadır.  
 
Öğrencileri  bilgisayar  grafiğini  kullanmaya  hazırlama  onları  mesleki  açıdan  yetiştirmenin  bir  parçasıdır. 
Bunun önemi özellikle faaliyet alanı sanat olan uzmanları (ressam- tasarımcı, ressam grafikçi, ressam –heykelci, 
animatör  vb)  yetiştirme  sürecinde  artmakta,  çünkü  bilgisayar  grafiği  sanatsal  ve  yaratıcılık  faaliyetler  sürecine 
talep duyulan şahsın yeteneklerini geliştirmede öncü bir araç sayılmaktadır. 
 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ,«Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – əдістемесі» сериясы, №1(50), 2017 ж. 
 

 
Eğitimde  bilgisayarın  kullanım  alanındaki  bilimsel  ve  yaratıcılık  süreçlerini  hızlandırmanın  yeni  yol  ve 
yöntemlerini aramadan söz açıldığında, interaktif bilgisayar grafiği gibi çağdaş bilgilendirmenin yeni kurallarının 
göz  ardı  edilmemesi  gerekir.  Görsel  düşünce  sürecini  amaçlı  bir  biçimde  etkilemede  verimli  olan  bu  aracın 
olanaklarına olduğundan fazla değer vermek imkansızdır.  
 
Đlk  başta  bilgisayar  grafiği  genel  olarak  betimleme  amacıyla  (çubuk  grafik,  grafik,  tablo  vb.  oluşturma) 
kullanılmıştır. Günümüzde ise onun bilişsel (kognitif) ve yaratıcılık fonksiyonlarından insanın içgüdüsel, tasvirli 
düşüncesini  doğrudan  etkileme  yoluyla  istifade  etmeye  ağırlık  verilmektedir.    Rus  bilim  adamı  A.A.  Zenkin’in 
hazırladığı  kavramsal (kognitif) “insan –makine  konuşma sistemi” bunun daha belirgin örneği olabilir. Yazarın 
görüşlerine göre [1], bilişsel (kognitif) sistemleri kullanma “eğitimde geniş ufuklar açıyor, çünkü bu gibi sistemler 
herhangi bir bilimsel sonucu gösterişli ve görsellik dışında yeni bilimsel sonuçlar elde etme ve bilimsel yaratıcılık 
sürecini en belirgin şekilde gösterme olanağı sağlıyor”.  
Bilgisayar grafiği hem kural ve yöntem hem de sanatsal yaratıcılıkla ortaya çıkan biçimlendirme, uygulamalı 
dekorasyon,  tasarım  ve  animasyon  türlerini  ortaya  çıkarma  süreçlerinde  de  temel  araçlardan  sayılmaktadır. 
Bilgisayarların  teknolojik  imkanları,  onların  değerli  grafik  imkanlarıyla,  tasvirli  renkleriyle,  alan  şekillerini  iki 
veya  üç  boyutlu  görsel  anlamda  betimleme  yeteneğiyle  ve  mesleki  programlarıyla  belirlenecektir.  Yapılan 
ürünlerin hem mesleki hem de genel olarak eğitim sistemi açısından önemi büyüktür. Çünkü ürünler öğrencilerin 
yaratıcılık yeteneklerini geliştirme amaçlarıyla sıkı bir ilişkiyle gerçekleştirilecektir.  
Burada  bahsedilenlerin  hepsi  bilgisayarın,  özellikle  bilgisayar  grafiğinin  öğrencileri  mesleki  açıdan 
yetiştirmede  büyük  imkanlar  sunduğunun  bir  ispatıdır.  Bu  konseptin  doğruluğunu  günümüzde  yabancı 
öğrencilerin  mesleki  hazırlık  alanındaki  karşılaştırmalı  olarak  gerçekleştirilmekte  olan  çalışmalarının  sonuçları 
kanıtlamaktadır. 
Gelişmiş  ülkelerin  büyük  çoğunluğunda  dijital  sanat  uzmanı,  tasarımcı,  grafiker  ve  ressam  yetiştirme, 
bilgisayar  üzerinden  yaratıcılık  faaliyetlerini  gerektiren  yazılım  programlarının  yardımıyla  gerçekleştirilir. 
Bilgisayar grafiği alanında Đngiltere ekolü Batının en önde gelen ekolü sayılmaktadır [2,1]. Burada örnek vermek 
gerekirse, Carmarthenshire Kolejinin farklı fakültelerinde (yaratıcı ve uygulayıcı) video ve montaj işlemleri dijital 
yöntemlerin  yanı sıra  geleneksel  yöntemlerle de birlikte yürütülmekte; ayrıca sanatsal fotoğrafçılık  kursları için 
uzmanlar da yetiştirmektedir.  De Montfort üniversitesinde eğitim kapsamında elektronik dizgi ve elektronik araç 
animasyonlarının  da  dahil  olduğu  “multimedya”  kursu  verilmektedir.  Diyusbern  kolejinde  lisans  seviyesinde 
dijital  teknolojinin  zorunlu  olarak  öğretildiği  ve  okutulduğu  sanat  öğrencileri  yetiştirilmektedir.  Robert  Gordon 
üniversitesinin deneyimi ise daha da ilgi çekicidir. Burada sadece dijital teknoloji değil, aynı zamanda dünyadaki 
(dengi) yani benzer üniversite öğrencileriyle video konferans yöntemi sıkça uygulanmaktadır. 
Avrupa’nın  dijital  teknoloji  merkezi  sayılan  Salısbern  kolejinde  en  yeni  video  montaj  işlem  yazılım 
programları  geleneksel  yöntemlerle  birlikte  yürütülmektedir.  Ticari  stüdyolar  ve  dijital  video  montaj  alanında 
uzmanlaşan  tasarım  büroları  tarafından  oldukça  rağbet  gören  uzman  tasarımcılar  Sozerlend  üniversitesinde 
eğitilmektedir.  Uzman  yetiştirme  belli  alanlara  göre  gerçekleşmekte,  bunlar:  enformasyon  ve  elektronik  araç 
tasarımı,  illüstrasyon  tasarımı,  OTP  (ilk  sistem,  WEB  tasarımı,  bilgisayar  grafiğidir.  Đngiltere,  eğitim  sistemini 
teknolojiyle donatmaya çok önem veren bir ülkedir. Örneğin, Suonsea Institute multimedya fakültesi 60’dan fazla 
grafik çalışmasının gerçekleştirilebildiği bağımsız bilgisayarlara sahiptir. Eğitimde kullanılan yazılım programları 
genel olarak Photo Shop, Illustrator, Premiere, 3D, studio Max’dır.  
Teesside üniversitesi bilgisayar  grafiği teknolojileri alanında uzman  yetiştirmede en ileri deneyime sahip bir 
okuldur.  Bu  üniversitenin  matematik  ve  hesap  tekniği  fakültesinde  yaklaşık  10  yıldır  “bilgisayar  grafiği 
teknolojisi”  dersi  okutulmakta  ve  uzmanlar  yetiştirilmektedir.  Teeside  üniversitesi  mezunları  animasyon, 
modelleme,  televizyon,  tıp  ve  bilimsel  tasarım,  oyunlar  ve  video  montaj  alanlarında  çalışmalarını  devam 
ettirmektedir. Üniversite bünyesindeki tasarım enstitüsünde özel kurslar verilmekte ve tümünde “karışık yöntem” 
uygulanmaktadır. Burada da geleneksel tasarım yöntemi bilgisayar teknolojisiyle birlikte kullanılmaktadır [2, 2]. 
 
ABD,  Almanya  ve  diğer  gelişmiş  ülkelerdeki  üniversiteler  de  ressam,  mimar,  tasarımcı  yetiştirme  alanında 
bilgisayar  grafiğini  hızlı  bir  biçimde  uygulamaktadırlar.  Bu  bağlamda  Almanya’nın  Berlin  kenti  merkezinde 
bulunan  Sinema  Akademisinin  eğitim  altyapısını  örnek  olarak  sunabiliriz.  Akademinin  animasyon,  sinema  ve 
dekorasyon  bölümlerinde  öğrenim  gören  her  öğrencisinin  son  model  bilgisayar  teknolojisini  kavradığını  fark 
etmek mümkündür. Öğrenciler animasyon, fotoğraf sehpası, özel kalem, anyma –skanner vb. gibi diğer araçlardan 
istifade edebilmektedir. Konuyla ilgili engin bir deneyime sahip Akademi bilgisayar grafik teknolojilerini geniş 
bir  biçimde  uygulanmaktadır.  Günümüz  şartlarında  tasarım  mutlak  bir  şekilde  bilgisayar  teknolojilerini 

ВЕСТНИК КазНПУ им.Абая, серия «Художественное образование: искусство – теория – методика», № 1 (50), 2017 г. 
 

gerektirmekte  ve  bu  araçlar  olmadan  başarı  elde  etmek  imkansızdır.  Kazakistan’la  komşu  Rusya’da  da  birkaç 
yıldan  beri  kullanılmakta  olan  bilgisayar  teknolojileri  artık  günümüzde  yaygın  bir  şekilde  uygulanmaktadır.  Bu 
yüzden “0514 Dizayn” ana bilim dalında uzman yetiştirme işine bilgisayar teknoloji eğitimini dahil etme konusu, 
sadece büyük kentlerdeki yüksek öğretim kurumlarında uygulanan bir konu olmaktan çıkmıştır.  
Tasarımcılar ile uygulamalı dijital sanat uzmanları yetiştirmede büyük rol oynayan bilgi ve teknolojiyi genişçe 
kullanabilmek  için  öncelikle  şu  sorunların  çözüme  kavuşturulması  gerekmektedir:  birincisi,  öğretim 
programlarının  içeriği  tespit  edilmeli,  ikincisi  bu  içerik  hayata  geçirilmelidir.  Burada  sözünü  ettiğimiz  alanda 
başarı  elde  eden  yüksek  öğretim  kurumlarından  birisi  olarak  Türkiye’deki  Mimar  Sinan  Güzel  Sanatlar 
Üniversitesini örnek  gösterebiliriz. Üniversite çok  yönlü ve donanımlı  geleceğin sanat uzmanlarını  yetiştirmede 
yüksek seviyedeki en iyi eğitim yöntemlerini uygulamakta. Bunun yanı sıra son teknolojiyle donatılmış ilerici bir 
üniversitedir.  Ayrıca  tasarım,  dijital  uygulamalı  sanat,    mimarlık  ve  animasyon  gibi  uzmanlık  alanlarına  çok 
büyük  önem  verilmektedir.  Öğretim  üyelerinin  büyük  çoğunluğu  Almanya,  Đngiltere,  ABD  ve  Đtalya  gibi 
ülkelerden ilim almiştir. Yeni bilgisayar teknolojisini öğretme işi, öğretim üyelerinin dikkatle üzerinde durdukları 
hususlardan  birisidir.  Örneğin,  iç  tasarım,  endüstri  ürünleri  tasarımı,  mimarlık  ve  animasyonla  ilgili  derslerde 
öğrenciler Cinema 4D, Brice gibi 4 boyutlu meslek programlarıyla çalışabilmektedirler. Gerek animasyon gerekse 
iç  tasarım  başta  olmak  üzere  tüm  alanlarda  serbest  olarak  meslek  geliştirmek  konusunda  öğrencilere  büyük 
imkanlar sunulmaktadır. Söz konusu programların sunduğu olanakların yüksekliği de hayranlık uyandırmaktadır. 
Bu  programlar  kapsamında  ortaya  çıkan  çalışmaların/ürünlerin  kalitesi  de  yüksektir.  Bilindiği  üzere  eğer  bir 
ürünün  kalitesi yüksekse, onun rağbet  gücü de  yüksek  olacaktır. Bu  konuya hocaların büyük önem  verdiklerini 
fark etmek mümkündür.  
Farklı  yüksek  öğretim  kurumlarında  modelleme  programlarının  uygulanış  deneyimlerinin  analizi,  farklı 
kullanımlara  yönelik  yazılım  ürünleri  kompleksinin  veya  ağırlıklı    olarak  çok  fonksiyonlu  derslerin  verildiği  
eğitim  araçlarının  pedagojik  açıdan  amaca  uygun  olacağı  yönünde  bir  sonuç  çıkarmamızı  sağlamaktadır. 
Bilgisayarla  modelleme  çalışmalarında  yaratıcılığı  ortaya  çıkarmak  için  gerekli  kaynak  mevcuttur.  Ve  bu  da 
geleneksel  laboratuar  çalışmalarında  görülen  ilgisizlik,  isteksizlik  ve  tekdüzelik  gibi  eksikliklerin  ortadan 
kaldırılmasına olanak sağlayacaktır.   
Eğitimde  bilgisayar  modellemelerini  uygulamayla  ilgili  yürütülen  analiz;  onları  laboratuar  derslerinde 
kullanma aşağıdaki başarıların elde edilmesinde yararlı olabileceğini göstermiştir:  
- Öğrencilerin araştırma alışkanlıkları ile entelektüel yeteneklerinin gelişmesi;  
- Öğrencilerin öğretim sürecine katılımının aktif hale getirilmesi, bu da sırasıyla öğrencinin öğrenme ilgisinin 
artmasını sağlayacaktır.  
- Araştırmalar, materyalin bilgilendirici kapasitesi ile görselliğini arttıracaktır.  
- Yaratıcılık yeteneği, araştırma alışkanlığını ve sistematik düşünceyi geliştirecektir.  
- Öğrencilerin çalışmalarının uygun bir biçimde organize etme maharetini oluşturacaktır
;  
- Eğitimin kontrolünün gerçekliğini arttırmaktadır.  
-  Öğrencilerin  mesleki  açıdan  önemli  meseleleri  çözmesini,  çağdaş  bilgisayar  teknolojilerini  kullanma 
mahareti ve alışkanlıkları edinmesini sağlayacaktır. 
   
 
Günümüzde yükseköğretim kurumlarında uygulamalı dersler için analiz sistemleri, grafik, kontrol, modelleme 
ile  başka  da  eğitim  süreçleri  için  uyarlanan  yazılım  ürünleri  hazırlanmıştır.  Uygulamalı  derslerin  amacı:  eğitim 
materyallerini tekrarlamak ve pekiştirmek, belirli bir konuya göre öğrencilerin kapasitesini kontrol etme, verilen 
ödeve göre problemleri çözmenin pratik alıştırmaları oluşturmaktır.  
 
Yeni neslin aydınlık geleceğinin temeli sayılan milli eğitim sistemini doğru yola koymadan, dünyanın en ileri 
teknolojisinin öğrenilmesine ve uygulanılmasına olanak sağlayan kaliteli bir eğitimi egemen kılmadan, ülkemizin 
dünyayla  rekabet  edebilme  gücüne  sahip  bilgili  uzman  kadroları  yetiştirmenin  imkansız  olduğu  hepimizin 
malumudur.  Bu  amaca  ulaşmak  için  Kazakistan  Devlet  Başkanının  farklı  zamanlara  ait  eserlerinde,  her  sene 
belirli  aralıklarla  yaptığı  Ulusa  Sesleniş  konuşmalarında  ve  basın  mensuplarıyla  yaptığı  sohbetlerde  yer  alan 
eğitimle, talim ve terbiyeyle ilgili ileri görüşlü düşünce ve fikirleri, pedagojiye ilişkin görüşleri, devlet tarafından 
stratejik program hazırlama esnasında daima dikkate alınma suretiyle, özenle hayata geçirilmektedir. 
Devlet  Başkanı  N.  Nazarbayev  28  Şubat  2007  tarihinde  yaptığı  “Yeni  Dünyadaki  Yeni  Kazakistan”  konulu 
Ulusa Sesleniş konuşmasında ülkemizin bugünkü eğitimcilerinin, yani bizim temel hedeflerimizi beyan etmiştir. 
N.Nazarbayev, söz konusu hitabında bir ülkenin rekabet edebilirlik gücünün ilk sırada halkının bilgi seviyesiyle 
belirlendiğini  ifade  etmiştir.    Ve  diğer  hedefler  olarak  aşağıdakileri  tespit  etmiştir:  dünya  eğitim  alanıyla  tam 
anlamında  bütünleşmek,  ayrıca  eğitim  sistemini  uluslararası  seviyeye  yükseltmede  bilgi-enformasyon 

Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ,«Көркемөнерден білім беру: өнер – теориясы – əдістемесі» сериясы, №1(50), 2017 ж. 
 

teknolojilerinin başarılarını uygulamak, elektronik ders kitapları ile multimedya programlarından verimli ve geniş 
bir  biçimde  yararlanmak,  ülkedeki  enformasyon  alt  yapısı  ile  dünya  genelindeki  eğitim  sistemi  arasındaki 
etkileşimi artırmak, öğretim kurumlarıyla ilişkilerin güçlendirmek vb. [3].  
 
Bundan hareketle Kazakistan’da kabul edilen “Eğitime ilişkin yasada” da ülkemizin eğitim sisteminin başlıca 
hedefleri  belirtilmiştir.  Bunlardan  biri  eğitim  sisteminde  enformasyon  ve  yeni  eğitim  teknolojisini  uygulamak, 
dünya iletişim ağında yer almaktır. Eğitimi hızlı bir biçimde bilişim teknolojisiyle donatma ihtiyacı şu faktörlerle 
izah  edilmektedir:  1)  Öğrenciyi  çağımız  ihtiyacına  göre  hayati  faaliyetlerinde  kendi  başına  gerekli  seviyede 
bilgisayar  araçlarını  kullanabilecek  şekilde  çok  yönlü  ve  gelişmiş  bir  şahıs  olarak  yetiştirmek.  2).  Bilgisayarı 
yaygın  kullanma  sorununu  çözmek,  yani  lise  ve  üniversite  öğrencilerine  bilişim  ve  iletişim  teknoloji  araçlarını 
mesleki  açıdan  yararlandırma  alışkanlığını  kazandırma.  3).  Öğrencinin  yaratıcılık  yeteneği  ile  deneyimsel 
becerilerini  geliştirmek.  4).  Eğitim  sürecinin  bütün  aşamalarını  geliştirmek,  onun  verimliliği  ile  kalitesini 
yükseltme amacıyla bilgisayarı bazı derslerde eğitim aracı sıfatıyla mesleki açıdan yararlanmak.  
Ancak  yine  de  Kazakistan’ın  yükseköğretim  kurumlarında  okuyan  öğrencilere  bilgisayar  grafiği  alanında 
sistematik  bir  biçimde  eğitim  verme  sorunu  halen  çözüme  kavuşmuş  değildir.  Bunun  yanı  sıra,  sanat  ağırlıklı 
yükseköğretim  kurumlarında  bilgisayar  grafiği  uygulamalarının  mesleki  faaliyetlerde  uygulanışına  ilişkin 
herhangi bir araştırma yapılmış değildir. Bazı güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine bilgisayar grafiği teknolojisini 
öğretme  (L.Y.  Nodelman)  [4],  tasarım  bölümü  öğrencilerinin  ders  esnasında  bilgisayar  grafiği  aracılığıyla 
yaratıcılık yeteneklerini geliştirme (V.V.Koreşkov) [5], yani eğitim meselelerini araştırılmalıdır.  
 
Gelecek  sanat  uzmanlarını  bilgisayar  teknolojisini  kullanma  suretiyle  yetiştirme  işi  şunları  gerektirmektedir. 
Öncelikle  öğrencilerde  pratik  çalışma  esnasında  ortaya  çıkacak  sorunları  şeklen  seçme  alışkanlığı,  yani 
enformasyon  ve  bilgisayar  teknolojisini  mesleki  faaliyetlerde  kullanma  yöntemlerine  ilişkin  mesleki  eğitim, 
yeterlilik ve alışkanlık sistemini oluşturmak lazım.  
 
Demek,  toplumun  sosyal  hayatının  hızlı  bir  biçimde  bilgilendirilmesi  ile  eğitim  sisteminin  kaliteli  biçimde 
bilgilendirilmemesi  arasında;  bilgisayar  grafiğini  uzmanlık  faaliyetlerde  yararlanmaya  öğrencileri  hazırlama 
ihtiyacı  ile  bu  problemi  bilimsel  açıdan  yetersiz  değerlendirip,  özel  yöntemle  sağlanmayışı  arasında  bilgisayar 
grafiğini uzmanlık faaliyetlerde yararlanmaya öğrenciler tarafından ihtiyaç duyulması ve bu ihtiyacı karşılamaya 
olanak  sağlayan  gerekli  eğitim,  yeni  ve  ilerici  bilişim  teknolojisinin  yokluğu,  beceri  kazanma  seviyesi  arasında 
zıtlıkların olduğu açıkça görülmektedir.  
 
Bu  bağlamda,  Kazakistan’da  yaşanan  değişimler,  eğitim  sisteminin  önüne  öğrencilerin  gelecekteki  mesleki 
faaliyetlerinde bilgisayar teknolojisini uygulama sayesinde yeterliliğini geliştirme hedefini belirlemektedir.  
 
Yeni  dönem  uzmanlarının  öğrenmelerini  gerektiren  eğitim  bir  yandan  beceri  ve  yeteneğin  de  kapsamını 
genişleterek içeriği zenginleştirilmektedir. Bu, mesleki ve yeterlilik seviyesi yüksek, hızla gelişen sanayiye çabuk 
ayak  uydurabilen,  karşılaştığı  problemlerin  çözümünü  kendi  başına  gerçekleştirebilen,  rekabet  edebilir  uzman 
yetiştirme ihtiyacından doğmaktadır [6].  
 
Yeni asra ancak bilgisayar teknolojisinin ehli olanlar bilgili bir uzman sıfatıyla ayak uydurabilmektedir. Çünkü 
toplum faaliyeti  ve onun bilgilendirilmesi, bilgisayar  ve ayrıca telekomünikasyon aracılığıyla edinilen bilgilerin 
verimli  olarak  işleme  yeteneğine  bağlıdır.  Bu,  yüksek  mesleki  eğitim  sisteminin  önüne  öğrencilerin  bilgisayar 
teknolojisinden pratik faaliyetlerde yararlanma hazırlığını oluşturma hedefini koymaktadır.  
 
Bir ülkenin teknolojik gelişim seviyesi, sadece onun ekonomik gücünün ve halkının refahının, aynı zamanda 
çağdaş  teknolojisinin  gelişmişliğinin  ve  kullanım  seviyesiyle,  maddi  altyapısının  gelişmişliğiyle  değil,  aynı 
zamanda  toplumu  bilinçlendirme  seviyesiyle  ve  onun  yeni  bilgileri  ortaya  çıkarışı,  kavraması  ve  onu  mesleki 
açıdan kullanabilme yeteneğiyle de belirlenir. Hiç şüphesiz ki bahsettiğimiz konuların hepsi ülkedeki eğitim işini 
geliştirme seviyesiyle ve eğitimi bilişimle donatmayla ilgilidir.  

Каталог: docs -> vestnik -> hudozhestvennoe obrazovanie
hudozhestvennoe obrazovanie -> Вестник Казнпу им. Абая, серия «Художественное образование», №1(42), 2015 г
vestnik -> Вестник Казнпу имени Абая, серия «Молодой ученый. Поиски. Проблемы. Исследования», №1(5), 2015 г
hudozhestvennoe obrazovanie -> Абай атындағы ҚазҰпу-нің Хабаршысы, «Көркемөнер білім беру: өнер теориясы әдістемесі» сериясы, №2(43), 2015 ж
hudozhestvennoe obrazovanie -> Абай атындағы ҚазҰпу-нің Хабаршысы, «Көркемөнерден білім беру» сериясы, №4 (45) 2015 ж
hudozhestvennoe obrazovanie -> Абай атындағы ҚазҰпу-дың Хабаршысы,«Көркемөнерден білім беру:өнер теориясы -әдістемесі»сериясы,№2(47)
hudozhestvennoe obrazovanie -> Абай атындағы ҚазҰпу-нің Хабаршысы, «Көркемөнерден білім беру» сериясы, №1(46) 2016 ж
hudozhestvennoe obrazovanie -> Хабаршы вестник «Көркемөнерден білім беру»
hudozhestvennoe obrazovanie -> «Көркемөнерден білім беру: өнер теориясы əдістемесі» сериясы Серия

жүктеу 5.05 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет