«Көркем қолданбалы өнер жəне кəсіптік білім беру» кафедрасыжүктеу 405.76 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата22.04.2017
өлшемі405.76 Kb.
  1   2   3   4

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 «Көркем қолданбалы өнер жəне кəсіптік білім беру» кафедрасы  

 

 

050107 Бейнелеу өнері жəне сызу 

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын 

студенттерге арналған 

 

Академиялық кескіндеме 

(пəннің атауы) ПƏННІҢ - ОҚУ ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 

 Курс – 1 

Семестр – 1- 2 

Кредит саны 3+3    

Студиялық сабақ   – 90 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОСӨЖ) – 30 сағат 

СӨЖ – 30 сағат 

Емтихан – 1-2 семестрлерде 

Барлығы –  150 сағат 

                                     

 

 

  

                           

 

 

  

                            

 

Орал 2011 жыл 


  

Курс  бағдарламасы    жоғары  оқу  орындарының  пəндеріне  сай  жəне 

Қазақстан  Республикасы  білім  беру  мемлекеттік  стандартқа  -  Алматы,  2002  - 

типтік бағдарлама /4.08.03.  Бұйрық №528/ негізінде  жасалынды, яғни ГОСО  РК 

3.001-2000. 

 

 

  

Құрастырушы: «Көркем қолданбалы өнер жəне кəсіби білім» кафедрасының аға 

оқытушысы филос.ғ.к.  Нұржан Сағынұлы Тілеуханов 

 

 

Көркем  қолданбалы  өнер  жəне  кəсіптік  білім  беру  кафедрасының  отырысында қарастырылды. 

10.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Мəдениет  жəне  өнер    факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында бекітілді. 

10.09.2011  ж.  № 1  хаттама.  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  ТИПТІК  ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ  «АКАДЕМИЯЛЫҚ  КЕСКІНДЕМЕ», Алматы, 2002 

050107 «Бейнелеу өнері жəне сызу» мамандығы, Бакалавриат 

7 ғимарат 302 кабинет 

 

2. ПƏН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ – SYLLABUS 

Нұржан Сағынұлы Тілеуханов 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ  аға оқытушысы филос.ғ.к. Офис: «Көркем қолданбалы өнер кəсіптік білім беру»

 

кафедрасы  Толық мекен жайы: Орал қаласы, Студенттер көшесі, 2 

Жұмыс телефоны: 505346 

 

 

 

          Пəн туралы мəлімет 

Академиялық кескіндеме 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір  аптада  3  кредит  сағат,  əр  кредит-сағат  бір  байланыс  сағаттан  (дəріс  немесе 

практика)  жəне  бір  сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік 

жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.                            Кредиттің аптаға бөліну кестесі : 

 

Сабақтар Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Байланыс сағаты  1 

(дəріс 1) 

50  мин. 

 

ОЖСӨЖ 


50 мин. 

Байланыс сағаты 2 

(студиялық  жұмыс  

2) 


50 мин. 

ОЖСӨЖ 


50  мин. 

Байланыс сағаты 3 

(студиялық  жұмыс 

3) 


50 мин. 

ОЖСӨЖ 


50  мин. 

 

Кредит саны –3/3 Өту орны: №  7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 

 

 

 

Кур


с 

Семест


р 

Креди


т саны 

Дəрісте


р 

Студиялы


қ сабақ 

ОЖСӨ


Ж 

СӨ

Ж Барлығ

ы 

Бақылау  

түрі 
45 


45 

45 


135 

Емтиха


н 45 45 

45 


135 

Емтиха


н 

 

 

 

 Кіріспе 

Студенттердің  көркем  –суреттік  білімдерінің  келелі бөлімінің  бірі-«кескіңдеме» 

курсы  болып  табылады.  Бағдарлама  бойынша  бұл  сабақтарды  меңгеруге 

көптеген практикалық сағаттар берілген. 

 Кескіндемелік  жұмыс  бұл  суретшінің  қоршаған  нағыз  дүниенің  ой  елегінен 

өткізіп,  қабылдаудағы  күрделі  процесс,  бейнелеу  материалын  тұтастандыру  бір 

тектес бейнелеу образынан мақсаттандыра ұйымдастыру болып табылады. 

 Бейнелеу өнерінің əр саласы шын дүниені өзінше бөлек кескіндейді. 

 Əсемдік-қолданбалы  өнерде  шын  дүниені  бейнелеу  түрі  ерекше,  яғни 

нəтижесінде шартты түрде бейнелеуге əкеп тірейді. 

 Кескіндерді  беру  шарттылығы  мен  түстердің  қатынасы,  техникалық  жəне 

бейнелеу    мүмкіндіктеріне  тəулділік,  əсемдік  заттарының  ерекшелігін 

анықтайды. 

 Бағдарлама  мазмұнына  базистік  білімдерді  игеру  жəне  үйрену  кескіндеме 

туралы  түсініктер,  оларды  жоғарғы  курстарда  пайдалануға  мүмкін  болу  үшін 

жəне  арнайы  технологиядағы  композициялық  білімдерді  жетілдіре  түсу  үшін 

енгізілген.  

  Пəннің  негізгі  мақсаты-  əсемдік  көркем  кескіндеменің  ерекшелігін  ашып 

көрсету, жалпы жəне керекті композициялық сауаттылықпен қамтамасыз ету. 

  Практикалық  жұмыстағы  «кескіндеме»  пəні  оқу  бөлмесінде  орындала  отырып, 

жобалық  материал  үшін  үйде  де,  студенттердің  өзіндік  жұмыс  істеу  кезінде  де 

орындала  береді.  Оқу  тапсырмасы  қыска  мерзімде  ұзақ  уақытта  да  орындалуы 

мүмкін. 


  Бұл  сабақ  курсында  жəне  əңгіме  кезінде  студенттердің  əртүрлі  саладағы 

профессионалды  суретшілердің  болашақтағы  жанрымен  творчествосындағы 

ерекшеліктерімен танысады. 

   Қорытындылай  келе  бұл  пəн-кескіндеме  негіздерін  қабылдауына  көркем 

суреттін  ойының  дамуына,  композициялық  тұрғыда  өзіндік  көркем-суреттік 

орындау  манерасының  пайда  болыуна  жеткілікті  деңгейде  білім  алуына 

болашақта  профессионалды  білімді  жəне  шебер  суретші-педагог  болуына  көп 

көмектеседі. 

 Бұл бағдарлама суретшінің творчествалық жəне композициялық жұмыстарында 

тұтастықтың қалыптасуын болжайды жəне студенттердің көркем-образдық ойын 

өсіреді, творчествалық ізденістерін дамытады. Оқу кезенде студент көркем-сурет 

тілдерінің маңызды жəне негізгі жақтарымен таныса отырып, кескіндік бейнелеу 

заңдылықтары,  композициялық  ойлау  қабілеті,  эмоционалды-қамту  жүйесі 

туралы білім алады. 

Бұл  кескіндемелік  оқу  кезеңдерінде оқытушы  əрбір  студенттің,  натюрморттағы, 

портреттегі,  пейзаждағы,  сюжетті-тақырыптық  картинадағы  композициялық-

творчествалық жұмысының болашақта қаңдай беретінін анықтай алады. 

Жалпы  бағдарламаның  мақсаты-кескіндемені  студенттердің  меңгеру,  көркем-

суреттік  ойының  дамуы,  өзіндік  бейнелеп  жазу  манерасының  пайда  болуы, 

майылы  бояу,  акварель,  темпера,  гуашь  бояуларының  əдістəсілдерін  үйрену, 

жеткілікті  деңгейде  білім  алу,  болашақта  білікті  шебер    суретші  болуына 

көмектеседі.  

 Студенттерді  бейнелеу  өнеріне  үйретуде  бірінші  курстан  бастап  соңғы  курсқа дейін  реалистік  өнерді  терең  меңгеруге,  оның  заңдылықтарын  білуге 

тəрбиелеудің маңызы зор. 

    

Курстың міндеттері:   

1.Студенттердің көркемдік-образдық шығармашылық ойын қалыптастыру. 

2. Шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту. 

3. Кескіндеме жəне бейнелеу өнерінің – ерекшеліктерін ұғыну. 

4. Композиция негіздерін үйрету. 

5.  Кескіндемедегі  негізгі  принциптерімен  заңдылықтарын  жалпы  түрде  ашып 

көрсету  

Пререквизиты:  Осы  пəнді  игеруде  мына  пəндерді  білу  қажет:  «Композиция», 

«Сурет», «Кескіндеме», «Перспектива». Постреквизиты:  Дипломдық  жұмысты  жақсы  орындап  шығу  үшін 

«Академиялық кескіндеме» пəнін игеру қажет. 

        

Оқыту əдістемесі

Оқыту  негізінен  практикалық  жұмыс  түрінде  жүріп,  оқу  материалдарының 

мазмұны, үйренген, алған білімдері сол арқылы көрініс табады. 

Студенттердің  алған  білімдері  үй  тапсырмасын  тексерумен,  дəрісханалардағы 

көрмелер, жекелеген семестрлік тапсырмалармен бақылауға алынады. 

 

 

 

Сабақ мазмұны мен кестесі 

1-семестр 

 

 

1 апта   

1 кредит сағат  

№ 1 дəріс 

Тақырып: «Кескіндеме»  өнерінің мүмкіншіліктері мен түрлерлері. 

Дəрістің мазмұны 

              1.  Көркем  өнер  жəне  педагогикалық  сала  бойынша  маман  даярлауға 

«кескіндеме» пəннің міндеті.    

           

   2. Кескіндеме жазу жабдықтары мен қолданылатын материалдар.               3. Кескіндеменің айқындаушы құрал-тəсілдері. 

Əдебиет: 9.17.15. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Кескіндеменің  айқындаушы  құрал-тəсілдері  (композиция, 

колорит, түс, нұрсая, жарық) СӨЖ мазмұны: Геометриялық денелерден композиция түріне эскиз орындау 

 

2 кредит сағат  

№ 1 Студиялық жұмыс 

Тақырып: Гипстік денелерден құрылған натюрморт (гризайль). 

 Практикалық  сабақ  мазмұны:  Акварель  техникасын  үйрену.  Жарық 

көлеңкені айыра білу, заттың көлемін көрсету. 

Əдебиет:23.6.18. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Гризайль  техникасында  жұмыс  істеу,  палитраны  дұрыс 

пайдалану. СӨЖ мазмұны: Студенттердің көркем ойлау қабілеттерін арттыру. 

 

3 кредит сағат  №2 Студиялық жұмыс 

Тақырып: Гипстік денелерден құрылған натюрморт (гризайль). 

Практикалық сабақ мазмұны: Акварель техникасын үйрену. Жарық көлеңкені 

айыра білу, заттың көлемін көрсету. Əдебиет:23.6.18. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Гризайль  техникасында  жұмыс  істеу,  палитраны  дұрыс 

пайдалану. СӨЖ мазмұны: Студенттердің көркем ойлау қабілеттерін арттыру. 

 

2-апта 

4-кредит сағат 

№3 Студиялық жұмыс 

Тақырып: Гипстік денелерден құрылған натюрморт (гризайль). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Шыңдықты  бейнелеудің  негізгі  заңдылықтарымен  танысу  жəне  акварель 

бояуының ерекшеліктері.

  

Əдебиет: 23.6.18. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Бір түспен орындалатын жұмысқа қойылатын негізгі талап 

( блик, жарық, жартылай көлеңкесі, көлеңке, түспе көлеңке). СӨЖ  мазмұны:  Долбарлар  салу.  матаның  (драпировка)түрлеріне  байланысты 

əркелкілігін айыра білу. 

 

5-кредит сағат 

№4 Студиялық жұмыс 

Тақырып: Гипстік денелерден құрылған натюрморт (гризайль). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Шыңдықты  бейнелеудің  негізгі  заңдылықтарымен  танысу  жəне  акварель 

бояуының ерекшеліктері.

  

Əдебиет: 7.6.14. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Бір түспен орындалатын жұмысқа қойылатын негізгі талап 

( блик, жарық, жартылай көлеңкесі, көлеңке, түспе көлеңке). СӨЖ  мазмұны:  Долбарлар  салу.  матаның  (драпировка)түрлеріне  байланысты 

əркелкілігін айыра білу.  

6-кредит сағат 

№5 Студиялық жұмыс 

Тақырып: Гипстік денелерден құрылған натюрморт (гризайль). 

 Практикалық сабақ мазмұны: 

Шыңдықты  бейнелеудің  негізгі  заңдылықтарымен  танысу  жəне  акварель 

бояуының ерекшеліктері.  

Əдебиет: 7.6.14. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Бір түспен орындалатын жұмысқа қойылатын негізгі талап 

( блик, жарық, жартылай көлеңкесі, көлеңке, түспе көлеңке). СӨЖ  мазмұны:  Долбарлар  салу.  матаның  (драпировка)түрлеріне  байланысты 

əркелкілігін айыра білу.  

3-апта 

7-кредит сағат 

№6 Студиялық жұмыс 

Тақырып: Гипстік денелерден құрылған натюрморт (гризайль). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Формасын берудегі мазоктың бағыты, мата қатпарларын көрсету.   Əдебиет: 10.6.15. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Нобайлар салу жолдары, мақсаты. жарық көлеңкені айыра 

білу. Көлемін көрсету, əр заттың ерекшелігін сезіну. СӨЖ  мазмұны:  Долбарлар  салу.  матаның  (драпировка)түрлеріне  байланысты 

əркелкілігін айыра білу. 

 

8-кредит сағат 

№7 Студиялық жұмыс 

Тақырып: Гипстік денелерден құрылған натюрморт (гризайль). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Формасын берудегі мазоктың бағыты, мата қатпарларын көрсету.   Əдебиет: 10.6.15. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Нобайлар салу жолдары, мақсаты. жарық көлеңкені айыра 

білу. Көлемін көрсету, əр заттың ерекшелігін сезіну. СӨЖ  мазмұны:  Долбарлар  салу.  матаның  (драпировка)түрлеріне  байланысты 

əркелкілігін айыра білу. 

 

9-кредит сағат 

№8 Студиялық жұмыс 

Тақырып: Гипстік денелерден құрылған натюрморт (гризайль). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Формасын берудегі мазоктың бағыты, мата қатпарларын көрсету.   Əдебиет: 10.6.15. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Нобайлар салу жолдары, мақсаты. жарық көлеңкені айыра 

білу. Көлемін көрсету, əр заттың ерекшелігін сезіну. СӨЖ  мазмұны:  Долбарлар  салу.  матаның  (драпировка)түрлеріне  байланысты 

əркелкілігін айыра білу. 4-апта 

10-кредит сағат 

№9 Студиялық жұмыс  

 Тақырып: Гипстік денелерден құрылған натюрморт (гризайль). Практикалық сабақ мазмұны: 

Əр  пландардың  (бергі,  ортанғы,  артқы)  реңдік  айырмашылығын  табу.  Ауа 

кеңістігін көрсету. Жұмысты тұтастандыру. 

Əдебиет:

 

4.2.22. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Негізгі реңдік қатынастар, композициялық шешім. 

СӨЖ  мазмұны:  Натюрморт  жазудағы  композициялық  шешім,  кеңістіктегі 

заттардың орналасуы, перспектива заңдылығы. 

 

11-кредит сағат 

№10 Студиялық жұмыс  

Тақырып: Гипстік денелерден құрылған натюрморт (гризайль). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Əр  пландардың  (бергі,  ортанғы,  артқы)  реңдік  айырмашылығын  табу.  Ауа 

кеңістігін көрсету. Жұмысты тұтастандыру. 

Əдебиет:

 

4.2.22. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Негізгі реңдік қатынастар, композициялық шешім. 

СӨЖ  мазмұны:  Натюрморт  жазудағы  композициялық  шешім,  кеңістіктегі 

заттардың орналасуы, перспектива заңдылығы.  

12-кредит сағат 

№11 Студиялық жұмыс  

Тақырып: Гипстік денелерден құрылған натюрморт (гризайль). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Əр  пландардың  (бергі,  ортанғы,  артқы)  реңдік  айырмашылығын  табу.  Ауа 

кеңістігін көрсету. Жұмысты тұтастандыру. 

Əдебиет:

 

4.2.22. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Негізгі реңдік қатынастар, композициялық шешім. 

СӨЖ  мазмұны:  Натюрморт  жазудағы  композициялық  шешім,  кеңістіктегі 

заттардың орналасуы, перспектива заңдылығы.  

5-апта 

13-кредит сағат 

№12 Студиялық жұмыс  

Тақырып: Қарапайым натюрморт (тұрмыстық заттардан құрылған). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Контрасты түстермен орындалған қарапайым тұрмыстық заттар қатысуы арқылы 

жасалған натюрморт. 

Əдебиет: 16.9.4. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Композициялық орналастыру. 

СӨЖ мазмұны: Екі-үш денеден құралған қарапайым натюрморт.  

 

14-кредит сағат №13 Студиялық жұмыс  

Тақырып: Қарапайым натюрморт (тұрмыстық заттардан құрылған). 

 Практикалық сабақ мазмұны: 

Контрасты түстермен орындалған қарапайым тұрмыстық заттар қатысуы арқылы 

жасалған натюрморт. Əдебиет: 16.9.4. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Композициялық орналастыру. 

СӨЖ мазмұны: Екі-үш денеден құралған қарапайым натюрморт.  

 

15-кредит сағат №14 Студиялық жұмыс  

Тақырып: Қарапайым натюрморт (тұрмыстық заттардан құрылған). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Контрасты түстермен орындалған қарапайым тұрмыстық заттар қатысуы арқылы 

жасалған натюрморт. 

Əдебиет: 16.9.4. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Композициялық орналастыру. 

СӨЖ мазмұны: Екі-үш денеден құралған қарапайым натюрморт.  

 

 6-апта 

16-кредит сағат 

№15 Студиялық жұмыс  

Тақырып: Қарапайым натюрморт (тұрмыстық заттардан құрылған). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Заттардың жарық көлеңке ара қатынасы арқылы көлемін беру. Əдебиет: 6.5.14. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Түсі  əртүрлі  бір-біріне  ұқсамайтын  тұрмыстық  заттардан 

құралған натюрморт. СӨЖ мазмұны: Екі-үш денеден құралған қарапайым натюрморт 

 

17-кредит сағат №16 Студиялық жұмыс  

Тақырып: Қарапайым натюрморт (тұрмыстық заттардан құрылған). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Заттардың жарық көлеңке ара қатынасы арқылы көлемін беру. Əдебиет: 6.5.14. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Түсі  əртүрлі  бір-біріне  ұқсамайтын  тұрмыстық  заттардан 

құралған натюрморт. СӨЖ мазмұны: Екі-үш денеден құралған қарапайым натюрморт 

 

18-кредит сағат №17 Студиялық жұмыс  

Тақырып: Қарапайым натюрморт (тұрмыстық заттардан құрылған). 

 

10 


Практикалық сабақ мазмұны: 

Заттардың жарық көлеңке ара қатынасы арқылы көлемін беру. Əдебиет: 6.5.14. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Түсі  əртүрлі  бір-біріне  ұқсамайтын  тұрмыстық  заттардан 

құралған натюрморт. СӨЖ мазмұны: Екі-үш денеден құралған қарапайым натюрморт 

 

7-апта 19-кредит сағат 

№18 Студиялық жұмыс  

Тақырып: Қарапайым натюрморт (тұрмыстық заттардан құрылған). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Заттар көлемін беру жəне олардың кеңістікте орналасуын көрсету Əдебиет: 12.8.7. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Кеңістіктегі заттардың өңдік шешімін анықтау, жалпылау 

СӨЖ  мазмұны:  Сызықтық  перспектива  заңдары  мен,  ауа  перспективасы 

ескерілген заттардың конструктивтік құрылысы.  

20-кредит сағат 

№19 Студиялық жұмыс  

Тақырып: Қарапайым натюрморт (тұрмыстық заттардан құрылған). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Заттар көлемін беру жəне олардың кеңістікте орналасуын көрсету Əдебиет: 12.8.7. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Кеңістіктегі заттардың өңдік шешімін анықтау, жалпылау 

СӨЖ  мазмұны:  Сызықтық  перспектива  заңдары  мен,  ауа  перспективасы 

ескерілген заттардың конструктивтік құрылысы. 

 

21-кредит сағат 

№20 Студиялық жұмыс 

Тақырып: Қарапайым натюрморт (тұрмыстық заттардан құрылған). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Пішіннің көлемін жəне материалын беру. Əдебиет: 9.16.3. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Жинақтау, қосалқылардың бастыға бағынуы. 

СӨЖ  мазмұны:  Сызықтық  перспектива  заңдары  мен,  ауа  перспективасы 

ескерілген заттардың конструктивтік құрылысы. 

 

8-апта 

22-кредит сағат 

№21 Студиялық жұмыс 

Тақырып: Қарапайым натюрморт (тұрмыстық заттардан құрылған). 

Практикалық сабақ мазмұны: 

Таңдалған  форматтың  композициялық  шешімі,  заттардың  конструктивтік 

құрылысы. 


 

11 


Əдебиет: 9.11.21. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Тақырыптық натюрморт. 

СӨЖ  мазмұны:  Долбарлар  салу.  матаның  (драпировка)түрлеріне  байланысты 

əркелкілігін айыра білу.  

23-кредит сағат 

№22 Студиялық жұмыс 

Тақырып: Қарапайым натюрморт (тұрмыстық заттардан құрылған). 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 405.76 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет