Конкурсы жарияланады. Конкурс мақсаты: діни экстремизммен күресуде педагогтардың қоғамдық белсенділікжүктеу 0.62 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата23.02.2017
өлшемі0.62 Mb.
түріКонкурс
  1   2   3   4   5   6   7

Таралымы жазылу бойынша * Распространяется по подписке

www.ustazgazeti.kz

2005 жылдың 1 қыркүйегінен бастап шығып келеді

Республикалық газет

№7

(237)

25 желтоқсан

2015 жыл

26 шілде

2016 жыл

Республиканская газета

«Қазіргі  қоғамда  діни  экстремизмге

қарсы тәрбиелеудегі педагог рөлі» тақыры-

бында  Республикалық  «Ұстаз»  газетінде  эссе

конкурсы  жарияланады.

Конкурс  мақсаты:  діни  экстремизммен

күресуде педагогтардың қоғамдық белсенділік-

терін  арттыру.

Эссенің  мазмұнына  қойылатын  талап:

тақырыптағы ашудағы тың ойлар.Эссе  жазуға  қойылатын  талаптар:

байқауға MSWORD/DOC жазылған  қазақ және

орыс тілдеріндегі жұмыстар қабылданады; жол

жиектері  2,5 см;  шрифт   Times New Roman,

кегль  14;  жоларалық    интервал  1,0.  Жұмыс-

тың көлемі 1 беттен аспау керек.

Конкурс ақылы түрде өтеді.

Конкурсқа  қатысушылардың  жұмыстары

«Ұстаз»  газетінің  беттерінде  жарияланатын

болады. Конкурстың жеңімпаздары дипломдар

мен  грамоталарымен  марапатталады.

Конкурс жұмыстары 2016 жылдың 1 шілде-сінен  10  тамызына  дейін  қабылданады.  Кон-

курс  нәтижесі  2016  жылдың  15  тамызында

жарияланады.

Конкурс  жұмыстары  төмендегі  мекен-жайда

қабылданады:  Ақтөбе  қаласы,  Маресьев

көшесі  95-33, 3 қабат.  Тел. 56-23-31. E-mail:

ustazgazeti@mail.ru  www.ustazgazeti.kz

ҰСТАЗДАРДЫҢ КОНКУРСЫ

Назар  аударыңыз!

Назар  аударыңыз!

Назар  аударыңыз!

Назар  аударыңыз!

Назар  аударыңыз!

Республиканская газета  «Ұстаз»   обьяв-

ляет  конкурс  эссе                      «Роль педагогав воспитании противодействия экстремиз-

му  в  современном  обществе».

Цель конкурса:  повышение общественной

активности  педагогов  в  борьбе  с  экстремиз-

мом.

Требование  к  содержанию  эссе:    ориги-

нальный   подход к раскрытию темы.Требования  к  оформлению  эссе:  на  кон-

курс  принимаются  эссе  на  казахском  и  рус-

ском  языках  в  электронном  виде,  выполнены

в  формате  MSWORD/DOC ; поля  по 2,5 см;

шрифт   Times New Roman, кегль  14;  меж-

строчный  интервал  1,0.  Объем  конкурсной

работы не должен превышать 1 листа.

Конкурс  проводится  на  платной основе.

Работы  конкурсантов  будут  опубликованы

на страницах газеты «Ұстаз». Победители кон-

курса  будут  награждены  дипломами  и  грамо-

тами.


Прием  конкурсных  работ  с  1  июля  по  10

августа 2016 года. Подведение итогов 15 ав-

густа 2016 года.

Конкурсные  работы  принимаются  по  адре-

су: г.Актобе, ул.Маресьева 95-33, 3 этаж. Тел.

56-23-31. E-mail:  ustazgazeti@mail.ru

www.ustazgazeti.kz

КОНКУРС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ.

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Мерекел


Мерекел

Мерекел


Мерекел

Мерекелеріңізбе

еріңізбе

еріңізбе


еріңізбе

еріңізбен!

н!н!

н!н!


Мерекел

Мерекел


Мерекел

Мерекел


Мерекелеріңізбе

еріңізбе


еріңізбе

еріңізбе


еріңізбен!

н!н!


н!н!

2

29 қаңтар 2016 жыл

БАЛАЛАР  БАҚШАСЫ

ДЕТСКИЙ  САД

26 шілде 2016 жыл

2

Балалар бақшасыБілім    беру  саласы:

«Әлеуметтік  орта»Бөлімі:Экология  не-

гіздері.


Мақсаты:Күн сәулесінің

жылуының пайдасы тура-

лы  түсінік  беру.Педагог-

тардың  сұрақтарына  жа-

уап    беріп,  сабақты    таң-

дай  білуді    үйрету.Таби-

ғатты  қадірлеуге  үйрету.

Көрнекілігі:  интерак-

тивті тақта,ойын құралда-

ры,күннің  суреті.

Сабақтың  түрі : ара-

лас  сабақӘдісі:түсіндіру,  сүрақ-

жауап  ,ойын  ,әңгімелеу.

Шаттық  шеңбері:

Шеңбер 


болып

тұрайық,


Алақанды  ашайық.

Күннің  нұрын  салайық,

Таза  ауаны  жұтайық

Жүрекке жылу салайық,

Балалар 

шеңберге


тұрып  шаттық  шеңбердің

сөздерін  тәрбиешімен

бірге  айтып    қимылмен

жасайды.


Жұмбақ  жасыру:

Жұрттың  бәрі  сүйеді.

Бәрақ  қарай  алмайды.

(Күн)

Жұмбақтың шешімін та-

бады.

Күн  туралы  әңгімелепТәрбие мен білімнің алғашқы дәні-мек-

тепке  дейінгі  тәрбие  ошағында  берілед-

і.Отбасындағы  ата-ананың  мейірімінен

нәр  алған  бала  балабақшадағы  тәрби-

ешілердің шуағы мен біліміне  бөленеді.-

Баланың  бойындағы  жақсы  қасиеттер

мен  мүмкіндіктерін  ашып,олардың  өне-

гелі мен тәрбиелі болып өсуіне балабақ-

шаның  маңызы  зор.  Баланың  бақытты

болуы үшін,денінің сау болуы үшін үлкен

күшпен  қамқорлық  жасауымыз  керек.

Дені  сау  баланың  ақыл-ойы  айқын,өз-

өзіне  сенімді,жан-жағына  қуанышпен

шаттана  қарайтындай  болуы  шарт.  Ба-

ланың денінің сау болуы, дене құрлысы-

ның  жетілуі  мектепке  дейінгі  кезеңде

қалыптасады.Сондықтан  бала  орга-

низмінің  қызметін  жетілдіру,  қабілетін

арттыру  ең  басты  міндетіміз.  Болашақ

азаматтың  денсаулығы  мықты,  мүсін

тұлғасы  дұрыс  қалыптасқан,  жігерлі  де

қайратты болып өсуіне, көпшілдік дағды-

ларын  бойына  сіңіруіне  нақ  осы  мектеп-

ке дейінгі кезеңде тереңірек көңіл бөлінсе

дұрыс  негіз  қаланады.  Қазақтың  кемең-

гер ақыны, ұлтының бақыты үшін бойын-

дағы бар дарыны мен білгенін аямай,де-

не  тәрбиесіне  зор  көңіл  бөлген  Мағжан

Жұмабаев: «Дене  тәрбиесіне  жеңіл

қарауға болмайды.  Сондай-ақ баланың

қозғалысын  жетілдіру,  қимыл  дағдыла-

рын  және  дененің  икемділігін,  шапшаң-

дық,  күштілік,  төзімділік  сияқты  қасиет-

терін  қалыптастыруға  тұрмыста  және

дене тәрбиесі оқу іс-әрекетерінде қажетті

жеке  және  қоғамдық  гигиена  дағдыла-

рын  дамытуға  баса  назар  аударылады.

Таңертеңгілік  жаттығулар  арқылы  бала-

ның  күні  бойына  сергек  жүруіне  себеп

болады  және  де  дененің  шымыр  болуы-

на  да  себебін  тигізеді.

Бала  бақшада  дене  тәрбиесін  ұйым-

дастырудың  түрлері:

  -күн тәртібі бойынша сауықтыру ша-

ралары

    -таңертеңгілік  сергіту  жаттығулары  -қимыл қозғалыс ойындары

    -серуен  кезіндегі  жаттығулар  мен

спорттық  ойындар

    -сергіту  сәттері,ауладан  тыс  жерге

саяхат  жасау.

Кіші сала 1 жастан 3жасқа дейін, 3жа-

стан  5жасқа  дейін, 5 жастан 6 жасқа

дейін мәдени гигиеналық дағдылар жеке

бас  гигиенасының  алғашқы  дағдыларын

меңгереді. Гигиеналық шараларды орын-

дау  ретін  біледі.  Гигиеналық  шаралар-

ды  өздігінен  орындауға  ынта  білдіреді.

Дене шынықтыру  жүгіру, өрмелеу және

секіруде  алғашқы  дағдыларды  меңге-

реді.  Өздігінен  қозғалу  белсенділігі

кейбір  қимылдарды  ересектердің  көрсе-

туімен  орындайды.  Саптық  және  спорт-

тық  жаттығуларды  меңгереді.  Топтағы

балалармен  бірге  қимыл  қозғалыс  ойын

іс-әрекеттерін  ұйымдастырады.  Салау-

атты өмір салты ережелерін біледі. Ере-

сектердің  көрсетуімен  шынықтыру  эле-

менттерін  орындайды.

Әр  баланың  дене  тәрбиесін  жақсы

көретіні  сөзсіз.  Өйткені  әр  бала  дене

тәрбиесінде  сергек  әрі  көңілді  жүреді.

Қозғалмалы  ойындар  арқылы  өз  эмоци-

яларын  шығарады.  Бір-бірімен  тілдесу-

ге,ойнауға 

себеп 


болады. 

Сол


бүлдіршіндерге  қуаныш  сыйлау  бала

бақшаның әр тәрбиешілері мен біздердің

міндетіміз.  Олардың  осы  өмірде  мықты

тұлға  болып  жетілуіне  қосатын  үлесіміз

зор.  Дені  сау  ұрпақтың  болашақта  ала-

тын  маңызы  зор!АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

Детский садОбразовательная  область:  коммуникация

Цель образовательной задачи: . Учить запра-

шивать информацию используя вопросы: Have you

got?  Составлять  короткие  предложения: I love…,

This is…


 Развивательные  задачи:  Развивать  умение  и

навыки  устной  речи  Развивать  интерес  с  помо-

щью  считалок  и  развивающие  мультфильмы.

Воспит.  задачи:  Сформировать  представление

о семье как о людях, которые живут вместе;Наглядные  материалы:  Видеокамера,  инфор-

мационная  технология,  карточки  с  изображением

членов  семьи.

 Дети заходят в зал под веселую музыку.Teacher: - Good morning, children. I am glad to

see you. How are you?Children: - Good morning, teacher. We are glad to

see you too. We are fine.Teacher: - Please, make a big circle.

Ресурсный  круг: « Hello, how are you?»

- Дети в наш детский сад пришло письмо. Теле-

канал  «Балапан»  объявляет  конкурс  на  лучший

рассказ «Моя семья» ( About my family).  – Хотите

поучаствовать?  Are you ready?Children: - Yes!

Включается  видеокамера.

-  Прошу  обратить  ваше  внимание  на  экран. –

Whose this family?

(дети подходят к слайду, и каждый рассказыва-

ет  о  своей  семье)Children: - This is my father (mother, brother, sister)

Teacher: - теперь  давайте  назовем  своих  род-

ственников – ласково. К.Қ. Алмағанбетова

 Шалқар қаласы «Қарлығаш» мектепке дейінгі

 балалар мекемесінің тәрбиешісі

Білім  беру  саласы:  «Денсаулық»

ҰОІӘ:  Дене  шынықтыру

Мақсаты:  Дене  қимылын  дамыта  отырып,  негізгі

қимыл  мәдениетін  қалыптастыру.  Қимылды  ойындар-

да  сапалы  ойнауға  үйрету.  Ата-аналарды  өткізілетін

шараға қызықтыра отырып, бала қимылын қадағалауға

баулу. Ойын әрекеті арқылы балаларды адамгершілік-

ке,  достыққа,  ұжымдық  бірлікке  тәрбиелеу.Ойынның  барысы:  Барлық  балалар  мен  ата-ана-

лар,  тәрбиешілер  ойын  өткізілетін  алаңға  жиналады.Жүргізуші:  Елбасымыз  Нұрсұлтан  Назарбаев

«Қазақстан-2030»  стратегиялық  жолдауында    біздіңболашақ  балаларымыз  арыстандай  айбаттылығы-

мен,  жолбарыстай  тектілігімен  ел  тізгінін  ұстайды

деп  болашақ  жастарға  үлкен  сенім  артады.  Салау-

атты өмір сүру өз қолымызда. Осы мақсатта біз бүгін

«Толағай»  атты  отбасылық  сайыс    ұйымдастырыпотырмыз.

Құрметті  балалар,  ата-аналар,  әріптестер  бүгінгі

спорттық  көңілді  шарамызға  қош  келдіңіздер!  Сайысқа

қатысушыларды  қарсы  алайық.

1. «Аққала»  командасы.

2. «Шырша»  командасы.Жүргізуші:  Біздің  балалар  аяздан  қорықпайды,

өйткені бүгін «Толағай» атты отбасылық сайысын ата-

аналарымызбен  бірге  өткізейік.

Әділ-қазы  мүшелері:

Балабақша меңгерушісі - Сүлейменова Аманкүл Ша-

бадын қызы

Балабақша  медбикесі-  Ниязбекова  Алмагүл  Сама-

дин қызы.

Балалар  орман  аңдарының  сендерге  алып  келген

көңілді  ойындары  бар  екен,  олай  болса  жарысымызды

бастайық.

Жарыс 6 бөлімнен  тұрады.

Балалар,  орман  аңдарының  сендерге  алып  келген

көңілді ойындары бар екен. Олай болса, жарысымызды

бастайық.  Әр  команда  өз  ұрандарын  айтады.

№1- «Аққала»  командасы.  № 2 – «Шырша» коман-

дасы.

Ұраны:

Ұраны:

Жалқаулықты  тастаймыз,

Қыста  бұқпай  суықтан,

Жаттығуды  бастаймыз.

Айналысып  спортпен.

Айналысып  спортпен.

Балалармыз

Қиынсынып  қашпаймыз,

шыныққан,

Шынығамыз  жастай  біз.

Денсаулығы мықты жан.

Жүргізуші: Ал. Балалар сендердің аяздан қорықпай-

тын  батырлықтарыңды  көрдік.  Енді  сендердің  ептілік-

теріңді,  шапшаңдықтарыңды  байқап  көрейік.

І  кезең- «Қояндар»  ІІ  кезең- «Такси-шана»

ІІІ  кезең- «Қапшықпен  жекпе-жек»

IV кезең- «Кім епті?»    V кезең- «Допты түсірме»

VI  кезең- «Арқан  тарту»

Жарайсыңдар,  балалар!  Өздерің  өте  мықты,  күшті,

шапшаң екенсіңдер. Сендер оны бүгінгі сайыста дәлел-

дедіңдер.  Ойындарыңды  көріп,  қуанып  қалдық.

Марапаттау  рәсімі.

Белсенділік танытып тамашалағандарыңыз үшін көп-

көп  рахмет!

АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

Аппазова  Моншақ  Бекарыстанқызы

№47 «Нұр-Ай»  балабақшасының  әдіскері

№47  «Нұр-Ай»  балабақшасы  Заречный -4  елді-

мекенінде  орналасқан.  Балабақша 2015  жылдың

1-  маусым  «Балаларды  қорғау»  күні  қарсаңында

облыс әкімі және қала әкімінің қатысуымен  ашыл-

ды.  Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  тәрбиелеу-

ге  арналған  ұйым  бүлдіршіндердің  ақыл-ойын,

сана-сезімін, зейінін ,шығармашылық қабілетін жан-

жақты  дамытады.  Балаға    алғашқы  білім  мен

тәрбие  беруде  үлкен  рол  атқаратын  балабақша

екені  белгілі.  Сондықтан  да    балабақшаның  педа-

гогикалық  ұжымы  үлкен  шығармашылықпен,  ізден-

імпаздықпен  жұмыс  жасауда.Балабақша  ұжымы

білім  беру  мен  тәрбиелеу  жұмыстарын  ізгілендіру

үшін  ізденімпаздық,  шығармашылық  орта  жасай

отырып,  педагог  тәрбиешілердің  жұмысының  са-

пасын  арттыру  мақсатында  жаңа  педагогикалық

психологиялық  негізінде  жұмыстар  ұйымдастыру-

да.  Білім мен біліктілікті арттыратын , педагогтың

білімін  жетілдіріп  шеберлігін  шыңдауға  көмекте-

сетін  шаралардың  бірі  әдестемелік,  педагогика-

лық  кеңестер.  Бүгінгі  күн  талабы  –баланың  ақыл-

ойын,  ойлау  қабілетін  жетілдіру,  заман  талабына

сай  ойын  жүйрік  етіп  тәрбиелеу.

Біздің алға қойған мақсатымыз ертеңгі ел бола-

шағы  жас  ұрпақ  тәрбиесіне  жете  мән  беру.  Бала-

(My mother is beautiful, my father is strong, my

brother is funny, my sister is clever )

-So let s sing a song: «Finger family» (Семья

пальчиков)

 Игра: «Who is older?» ( Дети располагают чле-

нов  семьи  по  возрасту.  Вместе  называют  их  на

английском  языке.)

-А  сейчас  я  отправлю  наш  диск  на  телеканал

«Балапан»

Физ.  минутка:  Father, mother, sister, brother,

                          Hand in hand, and one another.

Сюрпризный момент: В зал входит Ляйля Сул-

тановна  и  объявляет  о  победе  на  конкурсе «My

family». Поблагодарив детей за участие, поздрав-

ляет  и  вручает  приз  и  уходит. (Thank you, for

your attentions, goodbye!)Children: - thank you, goodbye!

 Итог: Дети, расскажите о чем мы сегодня го-

ворили?  Вам  понравилось  наше  сегодняшнее

занятие? Попрошу вас оценить его. (дети оцени-

вают  занятие  с  помощью  смайликов  и  цветных

кружочков)

- Thank you, for your attention. The lesson is

over, goodbye!АКТЮБИНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

КҮН СӘУЛЕСІС.Қ. Алимбетова

№44 «Тұлпар»  МДҰ

тәрбиешісі

MY FAMILY 

(МОЯ СЕМЬЯ)

Сарсенова  Гульмара  Сайлаубаевна

учитель английского языка детского сада «Күншуақ» г. Кандыагаш

ның  қабілетін  арттырып,  жақсы  қассиеттерге  ба-

улу.  Балабақшамыз    ашылғаннан  бастап , бала-

лармен  жазғы  шынықтыру-сауықтыру    шаралары

өткізіліп  келеді.  Балабақшамыздың  педагогтары-

ның    «Мейірімділік  әлемі» , «Ұрпағым  саған  ай-

там!» ,« Сиқырлы ТРИЗ», «Сиқырлы саусақтар» ,

«Ұлттық  ойындар» , «Ерте  ,ерте  ,ертеде...»  атты

бағдарламаларымен  жұмыс  жасаймыз.  Оқу

тәрбие жұмысын дұрыс жолға қоюда ата-аналар-

мен жұмыстың орны орасан зор. Сондықтан біздің

балабақшада  ата-аналармен  жұмыстардың  алу-

ан  түрлері  іске  асырылуда.  Атап  айтар  бол-

сақ,дәстүрлі  ата  аналар  жиналыстарымен  бірге

түрлі семинарлар, ашық есік күндері, психология-

лық  тренингтер,  топсеруендер  ойын  сауық  кеш-

тері  және  басқада  шаралар  ұйымдастырудамыз.

Алда  әлі  алынбаған  асулар,  шықпаған  биіктерді

бағындыруға  іскер  басшы  Назгул  Измуханбетқы-

зы    бастаған  № 47 «Нұр-Ай»  балабақшасының

ұжымы  әрқашанда  дайын.

Ұлтымыздың  мәдениетін  сақтап,  оны  келер

ұрпаққа  жаңа  көзқараспен  жетілдіріп,  жеткізуде

білім беру ісі басты құрал болып саналады. Қазіргі

білім берудің негізгі мақсаты білімі мен біліктілігін,

дағдысын қалыптастыруға қол жеткізу ғана емес,

ертеңгі қоғамның белсенді азаматы – бүгінгі жас-

тарымыздың  өнегелі  тұлғасын  қалыптастыру.

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

беру.Балалар  тыңдап

отырады.

«Күн  сәулесі»  туралы

ертегіні      айтып  беру.

Балалар  ертегіні  тың-

дайды.

Сергіту  сәті:Біз  кішкентай  балдырғ-

ан,


Өсіп-өніп  толамыз.

Күнге  қарай  талпынып,

Көкке  қолды  созамыз.

Балалар  өлең  сөзіне

сәйкес  қимыл  қозғалыс

жасайды.


Айнамен  жұмыс.

Балалар айнаны  алып

күнге  шағылыстырып  ой-

найды.


Қ ұ р а с т ы р у L К ү н н і ң

сәулесін)

Күнді  құрастырады.

Қоытындылау:

 -Күн жоқ болса  не бо-

лар  еді?

-Қараңғы  суық  болып

тоңатын  едік

-Күн  адамға  қажет  пе?

-Өте  қажет    ,жылу  бе-

реді,жарық 

болады,


көңіліміз  көтеріледі.

Күтілетін  нәтиже:Білуі  тиіс:Күн  сәу-

лесінің  пайдасы  туралы

әңгімелеуге  берілген тап-

сырманы.


Түсінігі: Күн нұры, (сәу-

лесі)  жерге  жарық,жылу

беретінін

Көрсете  білуі:жарық

пен  жылу  тіршілік  қажет

екендігін

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

«ТОЛАҒАЙ»

ОТБАСЫЛЫҚ

САЙЫСЫ

Алпысбаева

Аяулым

Изтургановна

№25 «Ерке»

МДҰ

дене  тәрбиесі

мұғалімі

ДЕНІ САУ ҰРПАҚ-

БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ

БАЛА –БІЗДІҢ БОЛАШАҒЫМЫЗ!26 шілде 2016 жыл

3

БАЛАЛАР  БАҚШАСЫДЕТСКИЙ  САД

НАН ДАСТАРХАНҒА ҚАЛАЙ КЕЛЕДІБ. Бержан

 Шалқар  қаласы  «Қарлығаш» мектепке дейінгі балалар мекемесінің тәрбиешісі

Мақсаты:  Балаларды  айналадағы  дүниемен  танысып,  балаларға  нанның  адам  еңбегімен  ке-

летінін, оған көп күш жұмсалатынын түсіндіру.Еңбек адамдарын құрметтеуге, еңбек сүйгіштікке тәрби-

елеу.

Күтілетін  нәтиже:Біледі:  Нанның  түрлері

Үйренеді:  Жаңа  сөз  қорларының  мағынасын

Игереді:  Нан  болып  келгенге  дейінгі  еңбек

түрлерін.

АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

Г.М.Есмағанбетова,  Шалқар  қаласы

«Бәйтерек»  мектепке  дейінгі  балалар

мекемесінің  тәрбиешісі

Білім  беру  саласы : Таным

ҰОІӘ:   Қоршаған    ортамен    таныстыру

Мақсаты:   Үй    жануарларының    адам

өміріндегі орнын  білдіре  отыра ,төлдерінің  ата-

уын    атап ,  үй  жануарымен    (енесімен),  төлінің

дауысын    ажырата    білуге    үйрету.  ҚарапайымКүтілетін  нәтиже:

Нені  білуі керек: Үй жануарлары мен олардың

төлдерінің  атауларын  білу  керек.

Нені    игереді:      Үй  жануарларының    адамға

Есенжолова  Камчат  Садыковна

Красносельск  негізгі мектебі

Мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі

Білім  беру  саласы: «Қатынас»

Бөлім:«Қазақ  тілі»

Бағдарламалық міндеттер:

Күтілетін  нәтиже:

білу  керек; жемістер  атауларын  білу  керек.

білді; жеміс  атауларын  білді.Білімділік: жеміс  атауларын  дұрыс  айтуға

үйрету;


Дамытушылық: Қайда?  Қандай?  сұрақтары-

на  жауап  беруге  үйрету  жалғастыру,  ойын  арқы-

лы  ойлау  қабілеттерін  дамыту;

Тәрбиешілік: Күз мезгілінде еңбек етуге тәрби-

елеу


Сабаққа  арналған  материалдар: себеттегі

көкөністер,  жемістер.Жаңа сөздер: жеміс, алма, алмұрт, жүзім, өрік,

банан  т.б.ЖЕМІСТЕР

Жеміс атауларын қазақша айта алады, саяха-

тқа  барғанды  ұнатады.

АҚТӨБЕ  ҚАЛАСЫ

зерттеу – іздеу  әрекеттері  туралы  ұғымдарын

кеңейту.              Төрт    түлік    малды    қадірлеуге

тәрбиелеу.Қолданылатын құрал – жабдықтар:    Үй  жа-

нуарлары    мен    төлдерінің    суреті,  өнімдері

(сүт,айран,құрт,ірімшік,  шұбат,  май,  ерітілген

қойдың құйрық  майы).Билингвалды  компонент:    үй  жануарлары  –

домашние  животные,  жылқы – лощадь,  сиыр  –

корова, түйе – верблюд, қой – баран,ешкі – коза.

ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫ  МЕН  ТӨЛДЕРІ

пайдасы    мен  беретін    өнімдері  туралы.

  Нені  біледі: Үй жануарларын  күтіп – баптау-

ды,  қамқорлық  жасай  білуді.АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

АҚТӨБЕ  ОБЛЫСЫ

Задачи:

1)

образовательные:  учить    детей  образованию  чисел 2, 3, 4, 5;учить  называть  число,  обозначать  его  цифрой,  учить  соотносить  числа 2,

3, 4, 5 с количеством и цифрой; упражнять детей в счете на слух, в счете

движения  до  пяти,  закреплять  знания  о  геометрических  фигурах;

2)

развивающая:  развивать  общую  и  мелкую  моторику,  мыслитель-ные  операции,  свойства  внимания,  слухового  и  зрительного  восприятия;

3)

воспитательная:  воспитывать  положительные  качества  личности–  целеустремленность,  взаимовыручку,  дисциплинированность.

Оборудование: магнитофон, диск с инструментальной классической му-

зыкой,  демонстрационный  материал:  игра  «Что  лишнее», «Назови  фигу-

ры», «Цифры  рассыпались»,  раздаточный  материал: «Кто  в  домике  жи-

вет?»,  и  др.
жүктеу 0.62 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет