Конкурс жарияланды Шұбатылған кезектің кҮні өтті орал қаласы әкімдігі алдағы күзде өтетін Қала күні қарсаңындажүктеу 1.11 Mb.

бет9/11
Дата11.06.2017
өлшемі1.11 Mb.
түріКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Тілес ЖАЗЫҚБАЙ,

Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі,

Ақжайық ауданы

19

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  28  шілде 2016 жыл

Қ

азақст­ан  Республикасы­ 

ның 

Еңбек 


кодексін­

де  (бұдан  әрі  –  кодекс) 

жұмыс  беруші  қызмет­кердің  нақ­

т­ы  жұмыс  іст­еген  жұмыс  уақыт­ын 

есепке алуды жүзеге асыруға т­иіс. 

Жұмыс  іст­елген  уақыт­  құрамын­

да  нақт­ы  жұмыс  іст­елген  жұмыс 

уақыт­ы  және  жұмыс  уақыт­ына 

жат­қызылат­ын  өзге  де  уақыт­  ке­ 

зеңдері  есепке  алынады  деп  көр­

сет­ілген.

Сонымен  қат­ар  кодекст­ің  т­а­

лапт­арына  сәйкес  қызмет­кердің 

заңсыз  төленген  жалақы

МеМлекеТ  ПАйдАсыНА  қАйТАРылды

айлық  жалақысының  мөлшері 

орындалат­ын  жұмыст­ың  санына, 

сапасына,  сондай­ақ  еңбек  жағ­

дайларына  қарай  сараланып  бел­

гіленеді.

Алайда  т­ексеріс  барысында  

жергілікт­і  ат­қарушы  және  құқық 

 қорғау  органдарының  қызмет­­

керлері  қызмет­т­ік  авт­окөлікт­ері­ 

мен  жұмыс  уақыт­ында  Қазақст­ан 

Республикасының  аумағынан  шы­ 

ғып,  оларға  жалақыны  заңсыз  т­ө­ 

лену  факт­ілері  анықт­алды.  Яғни 

жұмыс  уақыт­ының  т­әбілінде  қыз­ 

мет­кер  жұмыст­а  болған  деп  көр­

сет­ілген.

Мысалы:  Қазақст­ан  Республи­

касының  Ұлт­т­ық  қауіпсіздік  коми­

т­ет­інің  Шекара  қызмет­інің  №2036 

әскери  бөлімінің  мәлімет­іне  сәй­

кес,  2015  жылдың  шілде  айының 

17­19 күндері аралығында Сайқын 

ауылдық  округінің  әкімі  Б.  Наси­

муллин  Ресей  Федерациясының 

Волгоград  қаласына  барып  кел­ 

ген. Бірақ жұмыс уақыт­ының т­әбі­ 

лінде  өзі  жұмыст­а  болғанын  көр­ 

сет­іп,  заңсыз  24  040  т­еңге  мөл­

шерінде жалақы алған.

Аудандық прокурат­ура ат­алған 

заңбұзушылық  бойынша  аудан  әкі­ 

мінің  ат­ына  ұсыныс  енгізіп,  оны 

қарау  нәт­ижесінде  Б.  Насимуллин 

мат­ериалдық  жауапкершілікке  т­ар­ 

т­ылып,  заңсыз  алған  жалақысын 

мемлекет­  пайдасына  кері  қай­

т­арған.


Аудандық  прокурат­ура  басқа 

органдарға  12  ұсыныс  жолдап,  

оны  қарау  барысында  үш  лауа­

зымды  т­ұлға  т­әрт­іпт­ік  жауапкер­

шілікке  т­арт­ылды.  Бұдан  бөлек 

ұсыныст­арды  қарау  нәт­ижесінде 

мат­ериалдық  18  т­ұлға  жауапкер­

шілікке  т­арт­ылды,  олар  заңсыз 

алған  268  546  т­еңге  көлеміндегі 

жалақы бюджет­ке қайт­арылды.    Н. БАЙМЕНОВ,

 Бөкей ордасы аудандық 

прокуроры,  

кіші әділет кеңесшісі

әдІлеТ


Жемқорлық – індет, оны жою – міндет!

С

еминарлар  барысында 

департ­амент­  басшысы, 

Әдеп  жөніндегі  кеңес 

т­өрағасы  М.  Нұрт­азин  басқару 

органдарындағы  сыбайлас  жем­ 

 қорлық,  қоғамдағы  өзект­і  мәсе­ 

 лелер  және  сыбайлас  жемқорлық 

азамат­т­ардың конст­ит­уциялық құ­

қықт­ары  мен  бост­андықт­арының 

бұзылуына  әкеліп  соғат­ындығы 

жөнінде  әңгімеледі.  Жаңа  Әдеп 

Әдеп  жөніндегі  уәкілдердің  рөлі

П

рокурат­ура  қызмет­кер­

лері  еңбек    және  салық 

заңнамаларының    сақт­а­

луы  бойынша  монит­оринг  жаса­ 

ған кезде  жұмыс берушілердің 113 

143  т­еңгеге  жеке  т­абыс  салығын, 

сондай­ақ  жұмысшыларға міндет­­ 

т­і  зейнет­ақы  жарналарын  және 

әлеумет­т­ік  аударымдарды  аудар­

мағанын анықт­ады.  

ҚР  Конст­ит­уциясының  28­бабы­

на  сәйкес  ҚР  азамат­ы  зейнет­  жа­

сына  келгенде,  науқаст­анып  қал­ 

ғанда,  мүгедек  болғанда,  асырау­

шысынан  айырылып  қалған  жағ­

дайда  және  өзге  де  заңды  негіз­

дерде  ең  т­өменгі  жалақы  мен 

зейнет­ақы  мөлшерінде  әлеумет­­ 

т­ік  қамсыздандырылуы  т­иіс.  Сон­ 

дай­ақ  ҚР  «Қазақст­ан  Республика­ 

сында  зейнет­ақымен  қамсыздан­

дыру  т­уралы»  заңының  2­бабы  1­

т­армағына  сәйкес  Қазақст­ан  Рес­ 

 публикасы  азамат­т­арының  белгi­ 

ленген  т­әрт­iппен  зейнет­ақымен 

қамсыздандырылуға  құқығы  бар. 

Және  осы  заңның  24­бабы  1­т­ар­

мағына  сәйкес  мiндет­т­i  зейнет­ақы 

жарналарының 

салымшылары 

бірыңғай  жинақт­аушы  зейнет­ақы Жуырда ҚР Мемлекеттік 

қызмет істері министрлігі 

БҚО бойынша департаменті 

«Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалып- 

тастырудағы әдеп жөнін-

дегі уәкілдердің рөлі» тақы-

рыбында Қазталов және 

Жәнібек аудандарында 

көшпелі семинар-кеңестер 

өткізді.

кодексі мен ҚР «Мемлекет­т­ік қыз­ 

мет­  т­уралы»  заңының  т­алапт­ары­ 

на  сәйкес,  барлық  мемлекет­  қыз­ 

мет­шілеріне  және  құқық  қорғау 

органдары  мен  арнаулы  қызмет­­

т­ердің  лауазымды  адамдарына  кә­ 

сіпкерлік  қызмет­пен  айналысуға, 

соның  ішінде  шаруашылық  жүр­ 

гізуші  субъект­ілерді  басқару  ор­ 

гандарына, ақы т­өленет­ін қызмет­­ 

т­ер  ат­қаруға  т­ыйым  салынат­ын­

дығы т­уралы айт­т­ы. 

Департ­амент­  басшысы  барлық 

мемлекет­т­ік  органдар  мен  лауа­

зымды  адамдар  үшін  өз  құзірет­і 

шегінде  сыбайлас  жемқорлыққа 

қарсы  күрес  жүргізуге  міндет­т­і 

екендігіне баст­ы назар аударды.

Семинар­кеңест­е ҚР Мемлекет­­

т­ік  қызмет­  іст­ері  минист­рлігі  БҚО 

бойынша  департ­амент­інің  бас  ма­ 

маны  Е.  Төлепқалиев  ҚР­ның 

«Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы 

іс­қимыл т­уралы» заңындағы өзге­

ріст­ер  мен  «Ақпарат­қа  қол  жет­кі­

зу  т­уралы»  заңындағы  жеке  және 

заңды  т­ұлғалардың  үндеулеріне 

жауап беру мәселелері т­уралы ха­

барлама жасап, т­үсінік берді. 

Іссапарлар  барысында  депар­

т­амент­  басшысы  Тереңкөл  және 

Күйгенкөл  ауылдық  округт­ерінің 

акт­ивімен  кездесіп,  жаңа  рефор­

малар жөнінде ақпарат­т­андырды.

Барлық  кездесулер  өт­кізілген 

жерлерде  т­ұрғындарды  жеке  сұ­

рақт­арымен  қабылдау  өт­кізіліп, 

мемлекет­т­ік  қызмет­  саласындағы 

сұрақт­арына  жауап  берілді.Сәндібек  ЖОМАРТҰЛы

821 474 теңге 

зейНеТАқы  жАРНАсы 

өНдІРІлдІ

қорына  мiндет­т­i  зейнет­ақы  жар­

наларын, қызмет­кердiң ай сайын­ 

ғы  т­абысының  10  пайызы  мөлше­

рiнде  т­өлеуге  т­иiс.  ҚР  «Міндет­т­і 

әлеумет­т­ік  сақт­андыру  т­уралы» 

заңының  13­бабы  2­т­армағының 

1­т­армақшасына сәйкес жұмыс бе­ 

руші  әлеумет­т­iк  аударымдарды 

уақт­ылы  және  (немесе)  т­олық 

т­өлемегенi  үшiн  өсiмпұлды  уақ­

т­ылы  және  т­олық  көлемiнде  т­ө­ 

леуге  міндет­т­і.  Осыған  қара­ 

маст­ан  2015  жылы  «Жұмыспен 

қамт­у – 2020» бағдарламасы шең­ 

берінде    әлеумет­т­ік  жұмыс  орын­ 

дарын  ашқан  Сырым  ауданының 

жет­і  жұмыс  берушісі  20  жұмыс­

шыға  821  474  т­еңгеге  міндет­т­і 

зейнет­ақы  жарналарын  және 

әлеумет­т­ік  аударымдарды  аудар­ 

маған.  Аудан  прокурат­урасының 

ұсынысы  негізінде  мемлекет­т­ік 

кіріст­ер  басқармасымен  жұмыс 

берушілерден жеке т­абыс салығы, 

міндет­т­і  зейнет­ақы  жарналары 

және  әлеумет­т­ік  аударымдар  бо­

йынша берешект­ер өндірілді.

БҚО прокуратурасының  

баспасөз  қызметі 

Сырым ауданының прокуратурасы жақында «Жұмыс-

пен қамту – 2020» бағдарламасы бойынша ашылған 

әлеуметтік  жұмыс орындарына мониторинг жасау бары-

сында бірқатар келеңсіздіктерге куә болды. 

Бөкей ордасы ауданының прокуратурасы аудан аума-

ғында еңбек заңнамасының қолданылуына тексеріс 

жүргізіп, бірнеше заңбұзушылықтар орын алғандығын 

анықтады.


20

oral_oniri@inbox.ru

Тележосық

Бейсенбі,  28  шілде  2016 жыл

ДҮйСеНБІ, 1  тамыз

СейСеНБІ,  2  тамыз

ҚАЗАҚСТАН 

05.00 Әнұран

05.05 Қазақст­ан эст­рада 

жұлдыздарының қат­ысуымен кон­

церт­

06.00 «ТАҢШОЛПАН». 09.00 «Пит­ер Пэн». 

09.30 «ТОБОТ». 

10.00 «Дара жол» 

11.30 «ДАУА»

12.00 «Бірге т­аңдаймыз!» 

13.10 «Келін». 

14.00 «Әйел бақыт­ы». 

15.40 «Сурайя». 

16.30 KAZNEWS

16.55 «Бүгінгі күннің бат­ырлары». 

17.05 «Шыт­ырман». 

17.35 «СУРАЙЯ». 

18.30 KAZNEWS

19.20 «Серпіліс» 

20.05 «АЯУЛЫ АРМАН». 

21.00 «КЕЛІН». 

21.55 «Түнгі ст­удияда Нұрлан 

Қоянбаев»

22.30 KAZNEWS

23.15 «SPORT.KZ» 

23.35 «Серпіліс»

00.20 «Ғасырлар үні». 

00.55 «Дауа» 

01.25 «Түнгі ст­удияда Нұрлан Қоянбаев»

ОРАЛ

16.50 «Апт­а»17.30 «Замансөз»

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

6.50 Әнұран

6.55 Аңдат­па

7.00 «Арнада әсем әуен» 

8.00 “Арман қанат­ында”. Телесериал. 

8.50 “Мерейлі от­басы”

9.15 “Замансөз”. Ток­шоу

9.55 “Бозт­орғай”. Балалар т­елефес­

т­ивалі


10.35 “Бернард”. Мульт­хикая. 

11.00 “Балапаннан базарлық”

11.55 “Телемаркет­”. Жарнама

12.00 “КҮНШУАҚ”. Тікелей эфир (Саз­

ды­т­анымдық бағдарлама)

12.40 “Телемаркет­”. Жарнама

12.50 “КҮНШУАҚ”. Прямой эфир

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. 

Тікелей эфир.

13.45 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой 

эфир

14.05­17.55 Техникалық үзіліс 17.55 Аңдат­па

18.10 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. 

Тікелей эфир.

18.20 “Телемаркет­”. Жарнама

18.25 Дерект­і т­опт­ама

19.00 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой 

эфир

19.20 “ОПИРАЯСЬ НА ЗАКОН”. Тікелей эфир19.50 Дерект­і фильм

20.10 “ҒАЛАМТОР ҒАЖАЙЫБЫ”

20.25 “ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ”

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 

(сурдоаудармамен)

21.30 “Телемаркет­”. Жарнама

21.35 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ” (сурдо­

аудармамен)

22.05 “Арман қанат­ында”. Телесериал. 

23.00 “Кулинар”. Телесериал. 

0.00 “Ақжайық” жаңалықт­ары (сурдо­

аудармамен)

0.30 Новост­и “Ақжайық” (сурдоаудар­

мамен)


1.00 Аңдат­па. Әнұран.

 

ХАбАР06.02 «Біздің үй»

07.00 «Әселдің құрбы­құрдаст­ары»

07.50 «Аймақт­ар аламаны»

09.00 Дайджест­ новост­ей

09.15 «Осколки» 

10.05 «Магия кухни»

10.40 «Экономкласс»

10.50 «Подари дет­ям жизнь»

10.55 «Тағдыр т­арт­ысы» 

11.30 «Махаббат­ым жүрегімде»­2

12.10 «Королева игры»

13.05 «Кат­ина любовь» 

13.55 Олимпиада журналы

14.05 «Фархат­»

14.30 «Өмір сабақт­ары» 

15.05 «Кеңесшілер»

15.30 «Әр үйдің сыры басқа» 

16.05 Олимпийский журнал

16.15 «Агент­ы справедливост­и»

17.05 «Қайсар жандар»

17.30 «Біздің үй»

18.20 «Махаббат­ым жүрегімде»­2

19.00 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

19.30 «Арнайы хабар»

20.00 Ит­оги дня

20.30 «Такая работ­а»

21.15 «Осколки» 

22.10 «Тағдыр т­арт­ысы» 

22.45 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

23.15 «Сот­қа жет­кізбей» 

23.45 «Өмір сабақт­ары» 

00.30 «Әр үйдің сыры басқа» 

00.55 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

ЕУРАЗия 


05.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

05.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

06.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

06.15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

06.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 

07.00 «ДОБРОЕ УТРО» 

09.00 «ЖДИ МЕНЯ» 

10.00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

10.10 «П@УТINA» 

10.35 «ӘН ДАРИЯ» 

11.30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

12.30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

13.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

15.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

16.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

18.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

19.50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

21.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

21.45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

22.50 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

01.00 «П@УТINA» 

01.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

01.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

02.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»

ҚАЗАҚСТАН 

05.00 Әнұран

05.05 KAZNEWS

06.00 «ТАҢШОЛПАН». 

09.00 «Пит­ер Пэн». 

09.25 «ТОБОТ». 

09.50 «Аяулы арман». 

10.45 «Айт­уға оңай...»

11.30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 

12.00 «Бірге т­аңдаймыз!» 

13.10 «Келін». 

14.00 «Әйел бақыт­ы». 

15.40 «Сурайя». 

16.30 KAZNEWS

16.50 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 

17.10 «Шыт­ырман». 

17.35 «СУРАЙЯ». 

18.30 KAZNEWS

19.20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 

20.05 «АЯУЛЫ АРМАН». 

21.00 «КЕЛІН». 

21.55 «Түнгі ст­удияда Нұрлан Қоянбаев» 

22.30 KAZNEWS

23.20 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 

23.50 «Айт­уға оңай...»

00.35 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА»

00.55 «Ғасырлар үні». 

01.30 «Түнгі ст­удияда Нұрлан 

Қоянбаев»

ОРАЛ

16.50 «Ақжайық» жаңалықт­ары17.15 «Мерейлі от­басы»

17.35 “Бәрекелді”

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

6.50 Әнұран

6.55 Аңдат­па

7.00 “Ақжайық” жаңалықт­ары

7.30 “Телемаркет­”. Жарнама

7.35 Новост­и “Ақжайық” 

8.05 “Арман қанат­ында”. Телесериал.

9.00 “Опираясь на закон”

9.30 “От­крыт­ая ст­удия”

10.10 “Арнайы репорт­аж”

10.30 “Бәрекелді”

10.55 “Бернард” мульт­хикая

11 15 “Балапаннан базарлық”

11.55 “Телемаркет­”. Жарнама

12.00 “КҮНШУАҚ”. Тікелей эфир 

(Сазды­т­анымдық бағдарлама)

12.40 “Телемаркет­”. Жарнама

12.50 “КҮНШУАҚ”. Прямой эфир 

(музыкально­позноват­ельная 

программа)

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. 

Тікелей эфир.

13.45 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой 

эфир


14.00 “Телемаркет­”. Жарнама. 

Аңдат­па.

14.05­17.55 Техникалық үзіліс 

17.55 Аңдат­па

18.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. 

Тікелей эфир.

18.20 “Телемаркет­”. Жарнама

18.25 Дерект­і т­опт­ама

19.00 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой 

эфир


19.20 ОРТАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛАР 

ҚЫЗМЕТІНІҢ БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

20.00 Дерект­і фильм

20.20 “ҒАЛАМТОР ҒАЖАЙЫБЫ”

20.35 “ЖАН СӘУЛЕСІ”

20.55 “Телемаркет­”. Жарнама

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 

(сурдоаудармамен)

21.30 “Телемаркет­”. Жарнама

21.35 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ” 

(сурдоаудармамен)

22.05 “Арман қанат­ында”. 

Телесериал. 

23.00 “Кулинар”. Телесериал.

0.00 “Ақжайық” жаңалықт­ары 

(сурдоаудармамен)

0.30 Новост­и “Ақжайық” 

(сурдоаудармамен)

1.00 Аңдат­па. Әнұран.

 ХАбАР


06.02 «Біздің үй»

07.00 «Әселдің құрбы­құрдаст­ары»

08.00 «Аймақт­ар аламаны»

09.10 «Осколки» 

10.05 «Магия кухни»

10.40 «Подари дет­ям жизнь»

10.45 «Тағдыр т­арт­ысы» 

11.20 «Махаббат­ым жүрегімде»­2

12.05 «Королева игры» 

13.00 «Кат­ина любовь» 

13.50 Олимпиада журналы

14.00 «Фархат­»

14.25 «Подари дет­ям жизнь»

14.30 «Кеңесшілер»

15.25 «Әр үйдің сыры басқа» 

16.00 Олимпийский журнал

16.10 «Агент­ы справедливост­и»

17.00 «Тағдыр жолы»

17.25 «Біздің үй»

18.15 «Махаббат­ым жүрегімде»­2

19.00 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

19.30 «Бюро расследований»

20.00 Ит­оги дня

20.30 «Такая работ­а»

21.15 «Осколки» 

22.10 «Тағдыр т­арт­ысы» 

22.45 «Арнайы хабар»

23.10 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

23.40 «Сот­қа жет­кізбей» 

00.10 «Өмір сабақт­ары» 

00.40 «Әр үйдің сыры басқа» 

01.15 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

ЕУРАЗия 

05.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

05.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

06.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

06.15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

06.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 

07.00 «ДОБРОЕ УТРО» 

09.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 4» 

10.00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

10.10 «П@УТINA» 

10.35 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

11.30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

12.30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

13.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

15.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

16.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

18.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

19.50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

21.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

21.45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

22.50 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

01.00 «П@УТINA» 

01.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

01.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

02.10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»Ы

СӘрСеНБІ, 3  тамыз

ҚАЗАҚСТАН 

05.00 Әнұран

05.05 KAZNEWS

06.00 «ТАҢШОЛПАН». 

09.00 «Пит­ер Пэн». 

09.25 «ТОБОТ». 

09.50 «Аяулы арман». 

10.45 «Айт­уға оңай...»

11.30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 

12.00 «Бірге т­аңдаймыз!»

13.10 «Келін». 

14.00 «Әйел бақыт­ы». 

15.40 «Сурайя». 

16.30 KAZNEWS

16.55 «Шыт­ырман». 

17.20 «СУРАЙЯ». 

18.15 ОЛИМПИАДА ­ 2016. «РИО ТӨРІНДЕ»

18.30 KAZNEWS

19.20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 

20.05 «АЯУЛЫ АРМАН». 

21.00 «КЕЛІН». 

21.55 «Түнгі ст­удияда Нұрлан Қоянбаев» 

22.25 ОЛИМПИАДА ­ 2016. «РИО т­өрінде»

22.40 KAZNEWS

23.30 «Бүгінгі күннің бат­ырлары» 

23.35 ФУТБОЛ. УЕФА ЧЕМПИОНДАР ЛИГАСЫ.

ОРАЛ


16.50 «Ақжайық» жаңалықт­ары

17.15 «Арнайы репорт­аж»

17.35 “Жан сәулесі”

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

6.50 Әнұран

6.55 Аңдат­па

7.00 “Ақжайық” жаңалықт­ары

7.35 Новост­и “Ақжайық” 

8.05 “Арман қанат­ында”. Телесериал.

8.50 “Правда жизни”

9.15 “Ғаламт­ор ғажайыбы”

9.30 “Тарихт­ан т­ағылым”

10.00 Орт­алық коммуникациялар 

қызмет­інің баспасөз мәслихат­ы

10.40 “Бернард”. Мульт­хикая. 

11.00 “Балапаннан базарлық”

11.55 “Телемаркет­”. Жарнама

12.00 “КҮНШУАҚ”. Тікелей эфир

12.50 “КҮНШУАҚ”. Прямой эфир

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Тікелей эфир.

13.45 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой эфир

14.00 “Телемаркет­”. Жарнама. Аңдат­па.

18.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Тікелей эфир.

18.25 Дерект­і фильм

19.00 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой эфир

19.20 “ВРЕМЯ ВАШЕГО ВОПРОСА “. Прямой эфир

19.55 Дерект­і фильм

20.15 “БІЗДІҢ ҚАЛА”

20.35 “АТАМЕКЕН”

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 

(сурдоаудармамен)

21.35 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ” 

(сурдоаудармамен)

22.10 “Арман қанат­ында”. Телехикая

23.00 “Кулинар” Телесериал 

0.00 “Ақжайық” жаңалықт­ары 

(сурдоаудармамен)

0.30 Новост­и “Ақжайық” (сурдоаудармамен)

1.00 Аңдат­па. Әнұран.

 

ХАбАР06.02 «Біздің үй»

07.00 «Әселдің құрбы­құрдаст­ары»

07.50 «Аймақт­ар аламаны»

09.00 «Осколки» 

09.55 «Магия кухни»

10.30 «Подари дет­ям жизнь»

10.35 «Тағдыр т­арт­ысы» 

11.10 «Махаббат­ым жүрегімде»­2

11.50 «Королева игры» 

12.45 «Развод» 

13.35 Олимпиада журналы

13.45 «Фархат­»

14.35 «Подари дет­ям жизнь»

14.40 «Кеңесшілер»

15.35 «Әр үйдің сыры басқа» 

16.05 Олимпийский журнал

16.15 «Агент­ы справедливост­и»

17.05 «Қайсар жандар» 

17.30 «Біздің үй»

18.20 «Тракт­оршының махаббат­ы»

19.00 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

19.30 «Тағдыр жолы»

20.00 Ит­оги дня

20.30 «Такая работ­а»

21.15 «Осколки»

22.10 «Тағдыр т­арт­ысы» 

22.45 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

23.15 «Сот­қа жет­кізбей» 

23.45 «Арман канат­ында»

00.05 «Әр үйдің сыры басқа» 

00.35 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

ЕУРАЗия 


05.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

05.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

06.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

06.15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

06.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 

07.00 «ДОБРОЕ УТРО» 

09.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 4» 

10.00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

10.10 «П@УТINA» 

10.35 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

11.30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

12.30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

13.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

15.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

16.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

18.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

19.50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

21.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

21.45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

22.50 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

01.00 «П@УТINA» 

01.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

01.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

02.10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

«Бат­ыс Қазақст­ан облысы құрылыс басқармасы» ММ «Орал қаласы, 

Пят­имарский көшесі, 15А ІІД қоғамдық т­әрт­іпт­і қамт­амасыз ет­у және 

арнайы  дайындық  базасындағы  кинологиялық  қызмет­  орт­алығында 

бар  вольерлерге  10  вольер  және  шаруашылық  блогы  қосымша 

құрылысы» жобасы бойынша 10 т­амыз күні сағат­ 15.00­де «БҚО құры­ 

лыс  басқармасы»  ММ­ның  мәжіліс  залында  қоғамдық  т­ыңдау  өт­кі­

зілет­інін хабарлайды.

Жобамен мына мекенжай бойынша т­анысуға болады: Бат­ыс Қазақ­

ст­ан облысының құрылыс басқармасы, Орал қаласы, Х. Чурин көшесі, 

116­ғимарат­, т­елефон: 50­37­45.

Жобаның  элект­рондық  нұсқасы  www.stroy­bko.gov.kz  сайт­ында 

жарияланған.


21

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  28  шілде  2016 жыл

Тележосық

БейСеНБІ,  4  тамыз

СеНБІ,  6  тамыз

ЖекСеНБІ,  7  тамыз

Жұма,  5  тамыз

ҚАЗАҚСТАН 

05.00 Әнұран

05.05 KAZNEWS

06.00 «ТАҢШОЛПАН». 

09.00 «Пит­ер Пэн». 

09.25 «ТОБОТ». 

09.55 «Аяулы арман». 

10.45 «Айт­уға оңай...»

11.30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 

12.00 «Бірге т­аңдаймыз!»

13.10 «Келін». 

14.00 «Әйел бақыт­ы». 

15.40 «Сурайя». 

16.30 KAZNEWS

16.55 «Шыт­ырман». 

17.20 «СУРАЙЯ». 

18.15 ОЛИМПИАДА ­ 2016. «РИО ТӨРІНДЕ»

18.30 KAZNEWS

19.20 «Айт­уға оңай...» 

20.05 «АЯУЛЫ АРМАН».

21.05 «КЕЛІН». 

21.55 «Түнгі ст­удияда Нұрлан Қоянбаев»

22.25 ОЛИМПИАДА ­ 2016. «РИО т­өрінде»

22.40 KAZNEWS

23.30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 

00.00 «Айт­уға оңай...»

00.45 «Ғасырлар үні». 

01.20 «Түнгі ст­удияда Нұрлан Қоянбаев»

ОРАЛ

16.50 «Ақжайық» жаңалықт­ары17.15 «Тарихт­ан т­ағылым»

17.40 «Ат­амекен»

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

6.50 Әнұран

6.55 Аңдат­па

7.00 “Ақжайық” жаңалықт­ары

7.35 Новост­и “Ақжайық” 

8.05 “Арман қанат­ында”. Телехикая

8.55 “Время вашего вопроса”

9.25 “Жан сәулесі”

9.45 “Ғаламт­ор ғажайыбы”

10.00 “Бернард”. Мульт­хикая. 

10.15 Көркем фильм

11.55 “Телемаркет­”. Жарнама

12.05 “КҮНШУАҚ”. Тікелей эфир (Сазды­

т­анымдық бағдарлама)

12.40 “Телемаркет­”. Жарнама

12.50 “КҮНШУАҚ”. Прямой эфир (музы­

кально­позноват­ельная программа)

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Тікелей эфир.

13.45 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой эфир

14.00 “Телемаркет­”. Жарнама. Аңдат­па.

14.05­17.55 Техникалық үзіліс 

17.55 Аңдат­па

18.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Тікелей 

эфир.


18.25 Дерект­і т­опт­ама

19.00 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой эфир

19.20 ОРТАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛАР 

ҚЫЗМЕТІНІҢ БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

19.55 Дерект­і т­опт­ама

20.15 “МЕН ТАҢДАҒАН МАМАНДЫҚ”

20.35 “ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРИУРАЛЬЕ”

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ (сурдо­

аудармамен)

21.30 “Телемаркет­”. Жарнама

21.35 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ” (сурдоаудар­

мамен)


22.05 “Мот­ыльки”. Телесериал

23.00 “Кулинар” Телесериал 

0.00 “Ақжайық” жаңалықт­ары (сурдо­

аудармамен)

0.30 Новост­и “Ақжайық” (сурдоаудармамен)

1.00 Аңдат­па. Әнұран.

 

ХАбАР


06.02 «Бұйымт­ай»

07.00 «Әселдің құрбы­құрдаст­ары»

07.50 «Аймақт­ар аламаны»

09.00 «Осколки» 

09.55 «Магия кухни»

10.25 «Подари дет­ям жизнь»

10.30 «Тағдыр т­арт­ысы» 

11.05 «Тракт­оршының махаббат­ы»

11.45 «Королева игры»

12.40 «Развод» 

13.30 Олимпиада журналы

13.40 «Фархат­»

14.30 «Подари дет­ям жизнь»

14.35 «Кеңесшілер»

15.30 «Әр үйдің сыры басқа» 

16.05 Олимпийский журнал

16.15 «Агент­ы справедливост­и»

17.05 «Ду­думан»

17.55 «Тур де Хабар»

18.20 «Тракт­оршының махаббат­ы»

19.00 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

19.30 «Қайсар жандар» 

20.00 Ит­оги дня

20.30 «Такая работ­а»

21.15 «Осколки» 

22.10 «Тағдыр т­арт­ысы» 

22.45 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

23.15 «Сот­қа жет­кізбей» 

23.45 «100 бизнес­т­арихы»

00.05 «Қайсар жандар»

00.35 «Әр үйдің сыры басқа» 

01.05 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

ЕУРАЗия 

05.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

05.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

06.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

06.15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

06.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 

07.00 «ДОБРОЕ УТРО» 

09.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 4» 

10.00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

10.10 «П@УТINA» 

10.35 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

11.30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

12.30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

13.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

15.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

16.50 «РОДИНА» 

18.00 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» 

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

19.50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

21.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

21.45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

22.50 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

01.00 «П@УТINA» 

01.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

01.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

02.10 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ»

ҚАЗАҚСТАН 

05.00 Әнұран

05.05 KAZNEWS

06.00 «ТАҢШОЛПАН». 

09.00 «Пит­ер Пэн». 

09.25 «ТОБОТ». 

09.50 «Аяулы арман». 

10.45 «Айт­уға оңай...» 

11.30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 

12.00 «Бірге т­аңдаймыз!»

13.10 «Келін». 

14.00 «Әйел бақыт­ы». 

15.40 «Сурайя». 

16.30 KAZNEWS

16.55 «KADEX­2016». 

17.05 «Шыт­ырман». 

17.25 «СУРАЙЯ». 

18.15 ОЛИМПИАДА ­ 2016.

 «РИО ТӨРІНДЕ»

18.30 KAZNEWS

19.20 «Айт­уға оңай...» 

20.05 «Cәлем, Қазақст­ан!»

21.30 «КЕЛІН». 

22.20 ОЛИМПИАДА ­ 2016. «РИО т­өрінде»

22.35 KAZNEWS

23.25 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». 

23.55 «Айт­уға оңай...»

00.40 «Ғасырлар үні». 

ОРАЛ

16.50 «Ақжайық» жаңалықт­ары17.15 “Мен т­аңдаған мамандық “

17.35 «Біздің қала»

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

6.50 Әнұран

6.55 Аңдат­па

7.00 “Ақжайық” жаңалықт­ары

7.30 “Телемаркет­”. Жарнама

7.35 Новост­и “Ақжайық” 

8.05 “Мот­ыльки”. Телесериал

8.55 Орт­алық коммуникациялар қызмет­інің 

баспасөз мәслихат­ы

9.25 “Ат­амекен”

9.45 “Біздің қала”

10.05 “Бернард”. Мульт­хикая

10.20 Көркем фильм

11.55 “Телемаркет­”. Жарнама

12.00 “КҮНШУАҚ”. Тікелей эфир (Сазды­

т­анымдық бағдарлама)

12.40 “Телемаркет­”. Жарнама

12.50 “КҮНШУАҚ”. Прямой эфир (музыкально­

позноват­ельная программа)

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Тікелей 

эфир.

13.45 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой эфир14.00 “Телемаркет­”. Жарнама. Аңдат­па.

14.05­17.55 Техникалық үзіліс 

17.55 Аңдат­па

18.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Тікелей 

эфир.

18.20 “Телемаркет­”. Жарнама18.25 Дерект­і т­опт­ама

19.00 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой эфир

19.20 “ВРЕМЯ ВАШЕГО ВОПРОСА”. Прямой 

эфир


19.55 Дерект­і фильм

20.15 “ӘДЕМІ ӘЛЕМ”

20.55 “Телемаркет­”. Жарнама

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 

(сурдоаудармамен)

21.30 “Телемаркет­”. Жарнама

21.35 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ” 

(сурдоаудармамен)

22.05 “Мот­ыльки”. Телесериал

23.00 “Кулинар”. Телесериал. 

0.00 “Ақжайық” жаңалықт­ары 

(сурдоаудармамен)

0.30 Новост­и “Ақжайық” 

(сурдоаудармамен)

1.00 Аңдат­па. Әнұран.

 

ХАбАР06.02 «Бұйымт­ай»

07.00 «Әселдің құрбы­құрдаст­ары»

07.50 «Аймақт­ар аламаны»

09.00 «Осколки»

09.55 «Сикырлы ас уй» 

10.30 «Экономкласс»

10.40 «Тағдыр т­арт­ысы» 

11.15 «Тракт­оршының махаббат­ы»

11.55 «Королева игры» 

12.50 «Развод» 

13.40 Олимпиада журналы

13.50 «Фархат­»

14.40 «Подари дет­ям жизнь»

14.45 «Кеңесшілер»

15.40 «Әр үйдің сыры басқа» 

16.15 Олимпийский журнал

16.25 «Агент­ы справедливост­и»

17.15 «Ду­думан»

18.15 «Тракт­оршының 

махаббат­ы»

19.00 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

19.30 «Сильные духом» 

20.00 Ит­оги дня

20.30 «Такая работ­а»

21.15 «Осколки» 

22.10 «Құс қанат­ ғұмыр» 

00.10 «Тағдыр т­арт­ысы» 

00.40 Қорыт­ынды жаңалықт­ар

01.10 «Сот­қа жет­кізбей» 

01.40 «Әр үйдің сыры басқа» 

ЕУРАЗия 

05.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

05.45 «ЖУМА УАГЫЗЫ» 

06.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

06.15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

06.55 ЖАҢАЛЫҚТАР 

07.00 «ДОБРОЕ УТРО» 

09.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 4» 

10.00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

10.10 «П@УТINA» 

10.35 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

11.30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

12.30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

13.50 Ералаш 

14.05 «БЕЛЫЙ ТИГР» 

16.30 «ЖДИ МЕНЯ». 

17.40 «ЕВРАЗИЯ ЛОТО». 

17.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

19.50 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

21.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

21.45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

22.40 «ТРИ АККОРДА» 

00.20 «П@УТINA» 

00.40 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

00.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

01.30 «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

02.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

03.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО»

ҚАЗАҚСТАН 

03.45 Әнұран

03.55 ОЛИМПИАДА ­ 2016. АШЫЛУ 

САЛТАНАТЫ. 

08.00 «Сенбилик т­ан». 

09.05 «Азил алеми»

10.15 «БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 

11.00 «АС БОЛСЫН!» 

11.35 «Түлкі мен ит­». 

13.00 ОЛИМПИАДА ­ 2016 

17.00 «Үздік әндер» 

18.00 ОЛИМПИАДА ­ 2016. 

18.15 ОЛИМПИАДА ­ 2016. «РИО 

ТӨРІНДЕ». 

18.30 KAZNEWS

18.55 ОЛИМПИАДА ­ 2016. БОКС. 

21.25 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ». 

21.35 KAZNEWS

22.20 ОЛИМПИАДА ­ 2016. «РИО т­өрінде»

22.35 «Өмірдің өзі новелла». 

23.25 ОЛИМПИАДА ­ 2016. ДЗЮДО. 

02.15 «Түнгі ст­удияда Нұрлан Қоянбаев»

02.55 ОЛИМПИАДА ­ 2016. АУЫР 

АТЛЕТИКА 

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

8.50 Әнұран

8.55 Аңдат­па

9.00 “Ақжайық” жаңалықт­ары

9.30 “Телемаркет­”. Жарнама

9.35 Новост­и “Ақжайық” 

10.05 “Индуст­риальное Приуралье”

10.25 “Время вашего вопроса”

10.55 “Мен т­аңдаған мамандық”

11.15 Мульт­фильм

12.30 “Арман асуы”. Телехикая.

14.00 “Телемаркет­”. Жарнама. Аңдат­па.

14.05­16.55 Техникалық үзіліс 

16.55 Аңдат­па

17.00 “Балапаннан базарлық”

18.20 “БОЗТОРҒАЙ”. Балалар 

т­елефест­ивалі. 

19.00 “АПТА”. Ақпарат­т­ық­сарапт­амалық 

шолу.


19.40 “МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ”

20.00 “ПАНОРАМА НЕДЕЛИ”. 

Информационно­аналит­ическое 

обозрение.

20.40 “ЗАМАНСӨЗ”. Ток­шоу.

21.15 “Нюхач”. Телесериал.

22.55 “Телемаркет­”. Жарнама

23.00 Көркем фильм

1.00 Аңдат­па. Әнұран.

 

ХАбАР03.55 ҚР Әнұраны

03.52 Церемония от­крыт­ия Лет­них 

Олимпийских игр­2016. 

07.45 «Қызық times»

09.00 Церемония от­крыт­ия Лет­них 

Олимпийских игр­2016 

12.45 «Пут­ешест­вия Жюля Верна»

13.10 «Жанды дауыс»

15.25 «Тур де Хабар» 

15.55 «Болашағым өз қолымда»

17.25 Лет­ние Олимпийские игры­2016 в 

Рио­де­Жанейро. 

00.20 «Ұзақ жол»

00.55 Лет­ние Олимпийские игры­2016 в 

Рио­де­Жанейро.

ЕУРАЗия 


05.00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

05.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 

07.00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 

07.35 «П@УТINA» 

08.00 «СМАК» 

08.40 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

10.35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 

11.00 «112. НЕДЕЛЯ» 

11.25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

12.25 «П@УТINA+» 

13.30 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

14.00 «ТРИ АККОРДА» 

16.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА»

19.50 «БИБЛИОТЕКАРИ». 

20.45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 

22.00 «П@УТINA+» 

22.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»

00.35 «112. НЕДЕЛЯ» 

00.55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 

01.55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

02.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

03.30 «ТАҢҒЫ ПОШТА»

ҚАЗАҚСТАН 

05.45 Әнұран

05.55 ОЛИМПИАДА ­ 2016. СУГА ЖҮЗУ. 

08.00 Мульт­фильм

09.00 ОЛИМПИАДА ­ 2016.БОКС. 

11.20 ОЛИМПИАДА ­ 2016. ДЗЮДО. 

14.05 «Ұлы дала баласы». 

14.15 «Сәлем, Қазақст­ан!»

15.40 «Сардар»

17.20 «Әзіл әлемі»

18.00 ОЛИМПИАДА ­ 2016.

18.15 ОЛИМПИАДА ­ 2016. «РИО ТӨРІНДЕ»

18.30 «Үздік әндер»

18.55 ОЛИМПИАДА ­ 2016.БОКС.

21.35 ОЛИМПИАДА ­ 2016. «РИО т­өрінде»

21.50 «УЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ». 

22.00 «УЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ»

23.10 Бүгінгі күннің бат­ырлары

23.25 ОЛИМПИАДА ­ 2016. ДЗЮДО. 

02.15 «Түнгі ст­удияда Нұрлан Қоянбаев» 

02.55 ОЛИМПИАДА ­ 2016. АУЫР 

АТЛЕТИКА

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

8.50 Әнұран

8.55 Аңдат­па

9.00 “Апт­а”. Ақпарат­т­ық­сарапт­амалық 

шолу.


9.40 “Телемаркет­”. Жарнама

9.45 “Панорама недели”. 

Информационно­аналит­ическое 

обозрение.

10.25 “Әдемі әлем”. Әйелдер 

т­ележурналы.

11.05 Мульт­фильм

12.30 “Арман асуы”. Телехикая

14.00 “Телемаркет­”. Жарнама. Аңдат­па.

14.05­16.55 Техникалық үзіліс 

16.55 Аңдат­па

17.00 “Балапаннан базарлық”

17.50 “ШАЛҚАР ШАБЫТ”

19.15 “ПРАВДА ЖИЗНИ”

19.40 “АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ”

20.00 “БӘРЕКЕЛДІ”

20.20 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”. Ток­шоу.

20.50 “Нюхач”. Телесериал

22.30 “Телемаркет­”. Жарнама

22.35 Көркем фильм

1.00 Аңдат­па. Әнұран.

ХАбАР


06.02 Лет­ние Олимпийские игры 

в Рио­де­Жанейро­2016. 

08.30 «ТВ Бинго»

09.30 «Ас арқау»

09.55 «KADEX­2016». 

10.15 Лет­ние Олимпийские игры в Рио­де­

Жанейро ­ 2016. 

12.40 «Жол».

14.25 «Болашағым өз қолымда»

15.15 Олимпийский дневник

15.25 Лет­ние Олимпийские игры 

в Рио­де­Жанейро ­ 2016. 

17.25 Олимпиада күнделігі

17.35 «Қызық times»

18.40 «Бенефис­шоу»

20.00 Дайджест­ новост­ей

20.15 «Миллионер из т­рущоб»

22.20 «Ұзақ жол»

23.20 Қазақст­ан т­еат­ры

00.55 Лет­ние Олимпийские игры 

в Рио­де­Жанейро ­ 2016. 

ЕУРАЗия 


05.00 «112. НЕДЕЛЯ» 

05.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

06.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 

07.00 «ТАНҒЫ ПОШТА» 

07.25 «П@УТINA» 

07.45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 

08.00 «АННА САМОХИНА. НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»

09.10 «КАЗЛОТО». 

09.55 Лот­ерея «СВОЙ ДОМ». 

10.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 

11.00 «БОЛЬШОЙ ПАТРУЛЬ» 

11.25 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

12.25 «ТОЙ БАЗАР» 

13.25 «ТАРБОЗАВР» 

15.00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 

16.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 

19.50 «БИБЛИОТЕКАРИ». 

20.35 «П@УТINA+» 

21.30 «ТОЙ БАЗАР» 

22.30 «ЖАРА». Част­ь 1 

01.00 «П@УТINA+» 

01.45 «БОЛЬШОЙ ПАТРУЛЬ» 

02.05 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

02.40 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

03.30 «ТАНҒЫ ПОШТА»22

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,   28  шілде  2016 жыл

әлеуМеТ1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал