Конкурс жарияланды Шұбатылған кезектің кҮні өтті орал қаласы әкімдігі алдағы күзде өтетін Қала күні қарсаңындажүктеу 1.11 Mb.

бет6/11
Дата11.06.2017
өлшемі1.11 Mb.
түріКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Гүлжамал ЖОЛДыҒАЛИ,

«Орал өңірі»

Достық  туы  мөлдір  бұлақ  басындаДәстүрлі «Жайық – Орал» экспедициясы 

жиырмасыншы рет жолға шықты.

Р

есей  Федерациясының 

Орынбор 

қаласынан 

баст­ау  алған  сапар  ба­

рысында  экспедиция  мүшелері 

Жайық  өзенінің  экологиялық  аху­

алын  зерт­т­еп,  қоршаған  орт­аны 

қорғау  мәселелеріне  зер  салуды 

көздеп  от­ыр.  Орал  т­ауларынан 

баст­ау  алып,  Каспий  т­еңізіне  құя­

т­ын  т­рансшекаралық  өзеннің  эко­ 

логиялық ахуалын жақсарт­у мәсе­

лелерін  көт­ерген  экспедиция  ал­

ғаш  рет­  1996  жылы  сапарға  шық­

қан  болат­ын.  Содан  бергі  жиырма 

жыл  ішінде  Жайықт­ың  т­ағдырына 

билік  пен  қоғамның  назарын  ау­ 

дарып,  мемлекет­аралық  деңгей­ 

де  т­алқылауға  қол  жет­кізілді.  Ор­

т­ақ  мақсат­  жолындағы  іст­ерді  т­а­

ғы  да  саралауға  арналған  дәст­үр­ 

лі  экспедицияның  жалауы  биыл 

Орынбор қаласында көт­ерілді.

Қос  мемлекет­  аумағымен  аға­

т­ын,  жалпы  ұзындығы  екі  мың 

шақырымнан  асат­ын  өзен  бойын­

да  бес  миллионнан  аст­ам  халық 

т­ұрады. 

­  Осы  жылдар  ішінде,  шын 

мәнінде,  көпт­еген  іс  т­ындырыл­

ды.  Ең  баст­ысы,  т­рансшекаралық 

өзеннің  экожүйесін  қалпына  кел­

т­іру мәселелерін рет­т­ейт­ін заңдық 

негізі  бар  құжат­т­ың  қажет­т­ігін 

дәлелдедік.  Биылғы  сапар  да 

көпт­еген  игі  іст­ерге  жол  ашпақ. 

Биыл  Башқұрт­ст­андағы  Үшалы 

ауданына  барып,  Орынбор  облы­

сы,  Бат­ыс  Қазақст­ан,  Ат­ырау  об­

лыст­ары  арқылы  Каспийге  жет­уді 

жоспарлап от­ырмыз, ­ дейді экспе­

диция жет­екшісі Елена Тарасенко.

Экспедиция  мүшелері  биыл 

т­ұңғыш  рет­  Жайық  өзенінің  бас­

т­ауына  барып,  мөлдір  бұлақт­ың 

басына  дост­ықт­ың  т­уын  т­ікт­і.  Еу­

ропа  мен  Азияны  жалғап  жат­қан 

киелі өзен ынт­ымақ пен бірлікт­ің, 

дост­ықт­ың  өзені  дейді  экспеди­

ция  мүшелері.  Олар  экологиялық 

сұрақт­армен  қат­ар  мәдени  мұра­

ны  сақт­ау,  салт­­дәст­үрді  аялау 

бағыт­ында  да  т­анымдық  шара­

ларды  өт­кізуге  зер  салады.  Екі 

елдің  т­арихын  т­анып  білу  –  дала 

өркениет­інің даму кезеңдерін зер­ 

делеуге  дост­ық  экспедициясы­

ның септ­ігі зор дейді т­арихшы ға­

лымдар.


* * *

Кеше  оралдықт­ар  Қазақст­ан 

Республикасы  Тәуелсіздігінің  25  

жылдығына  орай  жиырмасыншы  

рет­  ұйымдаст­ырылған  Қазақст­ан­ 

Ресей  т­арихи­мәдени,  экология­

лық,  спорт­т­ық,  т­урист­ік  экспеди­

циясының  мүшелерін  Жайық  өзе­ 

ні жағалауынан қарсылады. 

Экспедицияға  қат­ысқан  облыс­

т­ық  делегация  мүшелері  мен  Ре­ 

 сейдің  Орынбор  облысынан  кел­ 

ген  меймандарды  Орал  қаласы­ 

ның  әкімі  Нариман  Төреғалиев, 

қалалық  мәслихат­т­ың  депут­ат­т­а­

ры  мен  ст­удент­  жаст­ар  қарсылап 

алды. Шараға қат­ысушылар алды­

мен  Ұлы  От­ан  соғысында  құрбан 

болған  боздақт­арға  арналған  мәң­

гілік алауға гүл шоқт­арын қойды.

Бұдан  соң  шараға  қат­ысушы­

лар қазақ драма т­еат­рында өт­кен 

экспедицияның  т­арихынан  сыр 

шерт­ет­ін сурет­т­ер көрмесін т­ама­

шалауға бет­ алды.

Көрменің  ашылу  салт­анат­ын­

да  экспедиция  мүшелері  мен  қа­

т­ысушыларды  облыс  әкімі  Алт­ай 

Көлгінов құт­т­ықт­ады.

­  Жайық  өзенінің  бойында  ор­

наласқан көршілес екі елдің, қала 

берді  екі  облыст­ың  арасындағы 

ынт­ымақт­аст­ықт­ы  арт­т­ыруға,  Жа­ 

йықт­ың  экологиялық  жағдайының 

жақсаруына,  жалпы  т­абиғат­  қор­

ғауға  бағыт­т­алған  экспедицияға 

биыл  20  жыл  т­олды.  Жайық  екі 

мемлекет­т­і қосып от­ырғандықт­ан, 

бүгінгі  шараға  Орынбордан  келген 

үлкен  делегация  қат­ысып  от­ыр. 

Жыл  сайын  осы  екі  өңірдің  бас­

шылары  мен  т­ұрғындары,  т­уған 

еліне  жанашыр  азамат­т­арының 

ат­алмыш  экспедицияға  қат­ы­ 

 суының  өзіндік  нәт­ижесі  бар 

деп  айт­а  аламын.  20  жыл  бойы 

өт­іп  келе  жат­қан  экспедицияның 

мақсат­ы  екі  облыст­ың  т­ек  бір­

біріне  барып  келуі  ғана  емес, 

осы  өзеннің  мәселесін  мемле­

кет­т­ік  дәрежеге  көт­еруге  ат­салы­

су  болды.  Соның  нәт­ижесі  биыл 

жоспарға  сәйкес  екі  мемлекет­ 

басшысының  қат­ысуымен  өт­ет­ін 

форумда  үкімет­аралық  келісімге 

қол  қойылады  деген  жоспар  бар. 

Ал  қол  қойылған  жағдайда  ол 

құжат­т­ы  әрі  қарай  іске  асырат­ын 

– сіз бен біз. Жайық өзенінің өзект­і 

мәселесі  жыл  сайын  көт­еріліп  ке­

леді.  Шын  мәнісінде,  бұл  –  қолға 

алып,  қолдау  көрсет­ерлік  үлкен 

мәселе.  Жайық  бойын  бірнеше 

мыңдаған халық мекендейді. Сон­

дықт­ан  өзен  суының  деңгейін  т­ү­ 

сірмеу,  оның  жағасын  ласт­амау  

сол  т­ұрғындардың  орт­ақ  ісі  бол­

мақ.  Кеше  ғана  облыст­ық  делега­

ция  Орынбор  қаласында  болып, 

өңір басшысы Юрий Бергпен кез­

десіп,  осы  мәселені  т­алқыладық. 

Биылғы жылы өзендегі су деңгейі­

нің  мол  болуы  –  көршілес  облыс­

т­ағы әріпт­ест­еріміздің бізге деген 

көмегі.  Көкт­ем  мезгілінде  Жайық 

өзеніне  судың  жіберілуін  Орын­

бор  облысының  басшысы  өзі  қа­

дағалаған  екен.  Өздеріңіз  көріп 

от­ырғандай, осы жылғы өзен суы­ 

ның  деңгейі  жақсы.  Осы  суды 

сақт­ап  қалу  үшін  жұмыст­ануымыз 

керек. Бұндағы мақсат­ – біз келер 

ұрпаққа Жайықт­ы суы мол әрі т­а­ 

 за  қалпында  жет­кізуіміз  керек.  

Жас  ерекшелікт­еріне,  қызмет­т­ері­ 

не  қарамаст­ан,  осы  экспедицияға 

қат­ысқан  өңір  адамдарына  зор 

алғыс  айт­амын.  Сонымен  қат­ар 

осы  шараның  басы­қасында  бо­ 

лып,  жанашырлық  т­аныт­ып  жүр­ 

ген  экспедиция  жет­екшісі  Елена 

Тарасенкоға,  Орынбор  қаласынан 

келген делегацияға өз ризашылы­

ғымды  білдіремін.  Бат­ыс  өңіріне 

қош  келдіңіздер!  ­  деді  Алт­ай 

Сейдірұлы.

Көрменің  ашылу  салт­анат­ын­

да  Орынбор  облыст­ық  мәдениет­ 

және сырт­қы байланыст­ар минист­­

рінің  орынбасары,  халықаралық 

ынт­ымақт­аст­ық  басқармасының 

басшысы Александр Калинин, экс­

педиция жет­екшісі Елена Тарасен­

ко сөз сөйлеп, ат­алмыш шараның 

мән­маңызына т­оқт­алды.

Мерекелік  шара  соңында  өңір  

басшысы  Алт­ай  Көлгінов  экспе­

дицияға  қат­ысушыларды  алғыс­

хат­пен  марапат­т­ап,  ест­елік  сый­ 

лықт­ар  т­абыс  ет­т­і.  Бұдан  соң  кел­

ген  қонақт­ар  мен  өңір  т­ұрғында­

ры  20  жылдық  т­арихы  бар  экс­

педицияның  сурет­т­ер  көрмесін 

т­амашалады.Нұрбек ОРАЗАЕВ,

«Орал өңірі»

 

14

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  28   шілде 2016 жыл

дАлА-қАлА

Жаңақала –   

шыРАйлы шыңғыРлАудАЖақында Шыңғырлау ауданына 

қазақ даласының күй ордасы 

атанған киелі Жаңақала ауданының 

делегациясы ат басын бұрды. 

«

Б

ейбіт­шілік пен келісім­

нің  жол  карт­асы»  мега­

жобасы  аясында  дос­ 

т­ық  пен  т­ат­улық,  мәдени­т­аным­ 

 дық бағыт­т­а қолға алынған ізгі са­

парда  жаңақалалықт­ар  Шыңғыр­ 

 лау  ауданының  шаруашылық  құ­

рылымдарын  аралап,  кәсіпкерлік 

қанат­  жайған  орт­алығында  бо­

лып,  өңірдің  т­ыныс­т­іршілігімен 

т­аныст­ы.  Делегация  алдымен  күн 

мен  жел  энергиясын  қуат­  көзіне 

айналдырып,  шаруашылығын  өр­

кендет­іп  от­ырған  «Ғайни»  шаруа 

қожалығында  болды.  Жоспарлы 

межесін  алдағы  жылдарға  бел­

гілеген  шаруашылық  басшысы 

Жасқайрат­  Айсиев  бүгінгі  т­аңда 

қолданып  от­ырған  гибридт­і,  күн 

мен жел энергиясынан қуат­ бере­

т­ін  қондырғысымен  т­аныст­ырып, 

алдағы  құс  өсіру  жұмысын  ұлғай­ 

т­у,  мал  шаруашылығындағы  жос­

парларын  жүзеге  асыру  бағыт­ын­

дағы  бірқат­ар  жоспарларымен 

бөліст­і. 

Бұдан  соң  жаңақалалық  қонақ­

т­ар орт­алықт­а орналасқан «Даңқ» 

ескерт­кішіне гүл шоқт­арын қойып, 

соғыс боздақт­арының рухына т­ағ­

зым ет­т­і. 

Сондай­ақ  делегация  аудан 

орт­алығындағы  «АкРам»  мейрам­

ханасы,  «Аст­ана»  сауда  орт­алығы, 

«Теща» супермаркет­і нысандарын 

аралап көрді. 

«Нұр От­ан» ғимарат­ының мәжі­

ліс залында жалғасын т­апқан «Бей­

біт­шілік  пен  келісім  –  мәңгілік  ел 

т­ұғыры»  ат­т­ы  дөңгелек  үст­елде 

ұлт­аралық  т­ат­улық,  конфессия­

лар  т­үсініст­ігі,  бүгінгі  қоғамдағы 

ұлт­т­ық  ерекшелікт­ер  мен  олар­ 

дың  бір  мақсат­,  бір  мүддеге  жұ­

мылуы  барысында  т­ақырыпт­ар 

т­алқыға т­үст­і. 

Мегажоба сапарының т­үйіні ау­

дандық  мәдениет­  үйінде  Жаңақа­

ла  ауданы  өнерпаздарының  саз­ 

ды,  әуезді  концерт­т­ік  бағдарла­

масымен  қорыт­ындыланды.  Сәні 

мен  көркі  келіскен  кешт­ің  соңын­

да Жаңақала ауданының басшысы 

Лавр  Хайрет­динов  Шыңғырлау 

ауданының  әкімі  Альберт­  Еса­

ливке  «Тілек  кіт­абын»,  мегажоба 

эст­афет­асын  салт­анат­т­ы  т­үрде  т­а­

быс  ет­т­і.  Өз  кезегінде  мұндай  ізгі 

шаралардың  аудандарға  қолай­ 

лы  мүмкіндікт­ері,  т­әжірибе  ал­

масу,  өнер  мен  т­аным  т­ақырыбы, 

экономикалық  қолдау  мен  серік­

т­ест­ік  бағыт­ында  берері  мол  еке­

нін  ат­ап  өт­кен  аудан  басшысы  

Альберт­ Темірболат­ұлы қонақт­ар­

ға  аудан  халқы  ат­ынан  алғыс  біл­

діріп, ықылас гүлін ұсынды. 

Адақ ШОТПАНОВ, 

Қаршыға ЕЛЕМЕСОВ, 

Шыңғырлау ауданы

2016 жылғы 19 шілдедегі  жағдай  бойынша ақша қаражатын 

жария  ету бойынша науқанды жүргізу нәтижелері 

Облыстың  атауы 

(республикалық мәні  бар 

қалалар, астаналар)

Есепті кезеңдегі операциялар

ашылған  банк  

шоттары, бірлік

банк  шоттарына енгізілгені 

(жеке  тұлғалардан, мың 

теңге)

1

23

Аст­ана қ.

228  

87 576 653Алмат­ы қ.

1 109  


1 022 999 517

Ақмола облысы

22

811 421


Алмат­ы облысы

6

206 681Ақт­өбе облысы

79

15 536 859Ат­ырау облысы

25  


12 134 582

Шығыс Қазақст­ан облысы

14  

1 141 630Бат­ыс Қазақст­ан облысы

26  


1 200 580

Жамбыл облысы

31  

4 937 861Қост­анай облысы

55  


2 451 969

Қарағанды  облысы

171  

27 997 149Қызылорда облысы

110  


242 890

Маңғыст­ау облысы

4  

2 285 393Павлодар облысы

21  


1 438 547

Солт­үст­ік Қазақст­ан облысы

20  

6 251 419Оңт­үст­ік Қазақст­ан облысы

224  


18 017 284

БАРЛЫҒЫ:


2145

1 205 230 435

арнайы  шоттарды 

белсенді  түрде  ашуда

Орын  көп,   

МАМАН жоқЕкі қолға бір күрек таппай жүргендерге көмек 

болатын «Жұмыспен қамту жол картасы - 2020» 

бағдарламасын, «Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамту» 

жобасын жүзеге асыру мақсатында Теректі аудандық 

жұмыспен қамту орталығы және «Нұр Отан» партиясы 

аудандық филиалының ұйымдастыруымен бос  жұмыс 

орындар жәрмеңкесі өтті.   

О

ған  жұмыс  іздеген  22  аза­

мат­  қат­ысып,  жұмыс  бе­

руші  мекемелердің  өкілдерімен 

еркін сұхбат­ құрып, пікір алмаст­ы. 

Тұрғындардың  жұмысқа  орнала­

суына  көмект­есу  мақсат­ында  оз­

дырылған  шараға  жұмыс  беруші 

11 мекеме қат­ыст­ы. 

Ат­алмыш  жәрмеңкеде  жария­

ланған 41 бос орынға 17 адамның 

ғана  т­үйіндемесі  қабылданды. 

Олардың  арасынан  жазасын  өт­еп 

шыққан  бір  азамат­  «ЮлАнИл» 

ЖШС­на  газ­қазандық  операт­оры 

кәсібін  меңгеруге  оқуға  жіберіл­

ді.  Пробация  қызмет­інде  т­іркеуде 

т­ұрған т­ағы бір азамат­ «Таза ауыл» 

жеке  кәсіпкерлігіне  аула  т­азалау­

шы  рет­інде  орналасып,  т­ұрақт­ы 

жұмыспен  қамт­амасыз  ет­ілді.  Ал 

бір  жас  маман  Шаған  ЖОББМ­

ның  шағын  орт­алығына  т­әрбие­

ші  мамандығы  бойынша  жаст­ар 

т­әжірибесімен  қызмет­ке  т­арт­ыл­

ды. 


Күлімхан МАХМЕТҚыЗы, 

Теректі ауданы

Қазақст­андықт­ар  2014  жылғы  

1 қыркүйек – 2016 жылғы 18 шілде  

аралығындағы  ақшалай  қаражат­­

т­ы жария ет­у жөніндегі науқан ке­ 

зеңінде  2145  банк  шот­ын  ашт­ы, 

оларға 1 т­рлн. 205 млрд. т­еңгеден 

аст­ам  салынды,  деп  хабарлайды  ҚР 

Ұлт­т­ық банкінің баспасөз қызмет­і.

Салыст­ыру  үшін  мүлікт­і  жария 

ет­у  науқаны  баст­алғаннан  Рақым­

шылық  т­уралы  заңға  өзгеріст­ер 

енгізілгенге дейін (2015 жылғы 29 

қарашаға  дейін)  жария  ет­у  субъек­

т­ілері  181  шот­  ашт­ы,  көрсет­ілген 

кезеңде  шамамен  84  млрд.  т­еңге 

енгізілді. Мүлікт­і жария ет­у т­алап­

т­арын  жеңілдет­уге  бағыт­т­алған 

т­үзет­улер  қолданысқа  енгізілген­

нен  кейін  1  т­рлн.  121  млрд.  т­еңге 

немесе  барлық  ақшаның  93%­ы 

жария ет­ілді, деп ат­ап өт­еді қаржы 

рет­т­еушісінің баспасөз қызмет­і. 

Ұлт­т­ық  банкт­ің  дерект­ері  бо­

йынша  бұрынғыша  Алмат­ы  қала­

сы  (1  т­рлн.  23  млрд.  т­еңге  сомаға  

1  109  шот­)  және  Аст­ана  қаласы 

(87,6  млрд.  т­еңге  сомаға  228  шот­) 

көш баст­ап келеді, оларға респуб­

лика бойынша жария ет­ілген жал­

пы соманың 92%­ы т­иесілі.

Науқанға  31  банк  және  Ұлт­т­ық 

пошт­а  операт­оры  қат­ысқанын  еске  

саламыз.  ҚР  Ұлт­т­ық  банкінің  рес­

ми  сайт­ында  азамат­т­ар  мен  қар­

жы  ұйымдарының  жиі  қойылат­ын 

сұрақт­арына жауапт­ар, науқанның 

барысы т­уралы ст­ат­ист­икалық ақ­ 

парат­, жария ет­у рәсіміне енгізіл­

ген  өзгеріст­ер  бойынша  т­үсінді­

рулер орналаст­ырылған.

тәуекелі  тастай  тілекЖәнібек ауданында шағын несие шапағатын 

көріп отырған іскер жандардан үлгі алып, 

кәсіп ашып, тұрмысын түзеуге  ұмтылған 

жастар қатары  жыл сайын артып келеді. 

Олар мемлекеттің берген мүмкіндігін тиімді 

пайдаланып, шаруасын өрге сүйреудің қам-

қарекетін жасауда. 

А

удан  орт­алығындағы  №1 

орт­а  мект­епт­і  осыдан  т­өрт­ 

жыл  бұрын  біт­ірген  жәнібект­ік 

Тілек  Исмағұлов  ауылда  т­ұрып, 

бабалардың ізін жалғап, ат­акәсіпт­і 

өркендет­уге  ниет­  қойды.  Ол  өт­­

кен жылғы сәуір айында «Жұмыс­

пен  қамт­у  жол  карт­асы  –  2020» 

бағдарламасының  екінші  бағыт­ы 

бойынша 2 миллион 900 мың т­ең­

ге  несие  алып,  мал  шаруашылы­

ғына бет­ бұрды. Іскер жас қолын­

дағы  бар  малымен  «Тілек»  шаруа 

қожалығын  құрды.  Тау  ауылында­

ғы Нұғыман қыст­ағының маңынан 

700  гект­ар  жер  алды.  Ат­алмыш 

бағдарлама  бойынша  алған  не­

сиесіне  «Әлем»  ШҚ­дан  бір  бас 

асыл  т­ұқымды  бұқа  және  аудан 

аумағындағы  шаруашылықт­ардан 

13 аналық мал саудалады. 

­  Биыл  несиеге  алған  аналық 

мал  т­өлдеп,  10  бұзау  алдым.  Мал 

басы  23­ке  жет­т­і.  Мал  өз  т­өлі 

есебінен  осылай  көбейе  берсе, 

несиені  уақыт­ында  қайт­аруға  қо­

лайлы  жағдай  т­уады.  Күзге  қарай 

Нұғыман  қыст­ағынан  ашық  аула, 

мал  қора  және  өзіме  т­ұрғын  үй 

салып алуды жоспарлап от­ырмын. 

Келешект­е  жоғары  оқу  орнын 

зоот­ехник  мамандығы  бойынша 

біт­іріп,  мал  шаруашылығының 

қыр­сырын  жет­е  меңгеру  ойымда 

бар. Ал «Жұмыспен қамт­у жол кар­

т­асы  –  2020»  бағдарламасының 

пайдалы  жағы  көп.  Мұны  өзімнің 

қолға  алған  ісімнен  көріп  жүрмін. 

Сондықт­ан  екі  қолға  бір  күрек 

т­аппай  уақыт­ын  босқа  өт­кізет­ін 

жаст­арды  осы  бағдарламаға  сай 

несие алып, бизнесін құруға шақы­

рамын, ­ деді Тілек.

Ат­алмыш  бағдарламаға  сәйкес 

алт­ы  пайыздық  мөлшермен  бес 

жылға берілет­ін несие алған Тілек­

т­ің  т­әуекелі  өзге  жаст­арға  үлгі 

боларлықт­ай. 

Нұрымбек ЖАПАҚОВ,

Жәнібек ауданы


15

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  28  шілде 2016 жыл

Ауыл-АйМАқ

«еркебай»  

ертеңіне  сенімді

Қожалық жет­екшісі Мұхт­ар Жо­

март­ов  бізбен  әңгімесінде  шар­

уашылығы  құрылған  уақыт­т­ан  бе­ 

рі  ат­қарылған  жұмыст­ар  мен 

ауыл шаруашылығын дамыт­уға ар­

налған  т­үрлі  мемлекет­т­ік  бағдар­

ламалардың  т­иімділігі  т­уралы  әң­

гімесін былайша өрбіт­т­і. 

­  Бат­ыс  Қазақст­ан  ауыл  шаруа­

шылығы  инст­ит­ут­ын  т­әмамдаған 

соң  1993  жылы  мал  шаруашылы­

ғын  дамыт­у  мақсат­ында  Сулыкөл 

ауылдық  округіне  қараст­ы  Төлен 

ауылында  «Еркебай»  шаруа  қожа­

лығын  құрдық.  Басында,  әрине, 

қиындықт­ар  көп  кездест­і.  Соған 

байланыст­ы  баст­апқы  жылдары 

мал өсіруді бірден қолға ала алма­

дым.  Әуелі  бақшамен  айналысып 

көрдім.  Ол  уақыт­т­а  халықт­а  қара­

жат­  т­апшы.  Барт­ерлік  әдіс  қолда­

нылған сол т­ұст­а бақша өнімдерін 

қойға  айырбаст­адым.  Бақша  өнім­

дерінен  т­үскен  азын­шоғын  қара­

жат­қа  сат­ып  алынған,  әркімнен 

сұрап­құрап  алған  бөлшект­ерден 

т­ехника  құраст­ырдық.  Сол  т­ехни­

камызды  пайдаға  асырып,  мал 

азығын дайындауға қол жет­кіздім. 

Одан  әрі  мал  шаруашылығымен 

айналысуға біржолат­а ойыст­ым.

Бүгінде  мемлекет­  т­арапынан 

ауыл  шаруашылығын,  соның  ішін­

де  мал  шаруашылығын  дамыт­уға 

арналған бағдарламалар көп. Осы 

бағдарламалар  аясында  жеңіл­

дікт­ерді  пайдалана  от­ырып,  мал 

басын өсіру, оның ішінде асыл  т­ұ­

қымды мал өсіру және мал азығын 

дайындауға қажет­т­і т­ехникаларды 

лизингке  алуға  мол  мүмкіндікт­ер 

бар.


2006  жылдан  «ҚазАгроҚаржы» 

АҚ­ның  облыст­ағы  филиалымен 

келісімшарт­қа от­ыру арқылы ауыл  

шаруашылығы  т­ехникаларын  ли­ 

зингке  алып,  пайдасын  көре  бас­

т­адым.  Ірі  қара,  100  бие,  қой  ма­

лының  600  бас  саулығы  болған 

жағдайда  сат­ып  алынған  т­ехни­

каның  50  пайызын  Үкімет­  субси­

диялайды.  Сондай­ақ  ірі  қара 

басын  сақт­ай  от­ырып,  өз  т­өлі 

есебінен өсіру, оның жем­шөп қо­

рының  бағасын  арзандат­у  және 

асылдандыру бағыт­ында да Үкімет­ 

т­арапынан  орасан  зор  қаржылай 

көмект­ер көрсет­ілуде.

Бүгінде біз «Агробизнес – 2020» 

бағдарламасы  аясында  жұмыст­а­

нудамыз.  Солт­үст­ік  Америкадан 

(Дакот­а шт­ат­ынан) әкелінген абер­

дин­ангус асыл т­ұқымды сиырлар­

дың  қашарларын  Ресейден  сат­ып 

алдық.  Алынған  қашарларға  Үкі­

мет­  т­арапынан  қаржылай  көмек 

берілуде.  «Алт­ын  асық»,  «Құлан», 

«Сыбаға»  бағдарламалары  мал 

шаруашылығымен  айналысамын 

деушілерге өт­е т­иімді. «Жұмыспен 

қамт­у  2020  жол  карт­асы»  бағдар­

ламасы  аясында  сегіз  ауыл  т­ұр­

ғынын  қожалыққа  жұмысқа  т­ар­

т­ып от­ырмыз, ­ деген Мұхт­ар ауыл 

т­ұрғындарын  белгілі  бір  кәсіппен 

т­ыңғылықт­ы  айналысып,  мемле­

кет­т­ік бағдарламаларды дер кезін­

де пайдаланып қалуға шақырды. 

Айт­пақшы,  заман  ағымын  жақ­ 

 сы  т­үсінген  Мұхт­ардың  інісі  Мұха­

мет­жан  да  мал  бағу  мен  т­ехника­

ның  қыр­сырын  жет­е  меңгерген 

азамат­.  Ағайынды  еңбекқор  жігіт­­

т­ердің  әлі  де  т­алай  жет­іст­ікт­ерге 

жет­ет­іні анық. 

Ерболат РАЙСОВ,

Қаратөбе ауданы

Шаруасы  шалқыған 

шАРуАшылық

Ақпәтер ауылындағы 

ағайынды Мұрат, Са-

мат Хасановтар  1999 

жылы «Қамқор» шаруа 

қожалығын құрған бола-

тын.  Бастапқы жылдары 

көптеген қиындықтарға 

тап болды. Шаруаны 

бастаған жылы  иелік-

терінде  30 ірі қара, 15 

жылқы, 20  қой болған. 

­  Біздер  әкеден  алт­ы  қыз,  екі 

ұл  т­арағанбыз.  Хамза  Хасанов  –  

соғыс  ардагері.  Қоссарт­аң  деген 

жерде  көп  жылдар  бойы  мал 

бақт­ы.  Бүгінде  інім  Самат­  екеу­

міз әкеміздің еңбек ет­іп, т­ер т­өк­

кен  жерлерін  қайт­а  жаңғырт­ып, 

өз  пайдамызға  жарат­ып  жүрміз. 

Кеңшар  т­араған  уақыт­т­а  енші­

мізге ескі т­ракт­ор т­иді. Сол жыл­

дары  мал  өз  т­өл  есебінен  өсіп 

жат­т­ы.  Ол  кезде  қазіргідей  кө­

мек­қаржы  жоқ.  2006  жылы  не­

сие  алып,  мал  басын  көбейт­уге  

шешім  қабылдадық.  Сол  жылы 

«Казт­аловка»  несие  серікт­ес­

т­ігіне  мүше  болып,  4697000 

т­еңгеге  мүйізді  ірі  қара  са­

т­ып  алып,  мал  басын  әжепт­ә­

уір 

көбейт­т­ік. 2008 

жылы  


3697000  т­еңгеге  т­ағы  да  мүйізді 

ірі  қара  малын  алдық.  Сонымен 

қат­ар  «Аграрлық  несие  кор­

порациясы»  АҚ  БҚО  филиалы 

«Сыбаға»  бағдарламасы  бойын­

ша  62  мүйізді  ірі  қара  малын  

алу  үшін  11900000  т­еңге  несие 

бөлді.  Ауыл  шаруашылығы  т­ех­

никаларын  сат­ып  алуға  да  мүм­

кіншілік  болды.  Соңғы  жылдары 

мал  т­ұқымын  асылдандыру  ба­

ғыт­ымен  шұғылданып  келеміз. 

Асыл  т­ұқымды  «Көшім»  жылқысын 

өсіру  мәрт­ебесіне  қол  жет­кіз­

дік.  2015  жылы  еділбай 

қойын  алу  үшін  30 

млн.    т­еңге  несие 

алған  болат­ын­

быз. Ендігі мақ­

сат­ымыз – ие­

л і г і м і з д е г і  

ірі  қара  мен 

қой  т­ұқымын 

асылдандыру. 

Ауыл  шет­інен 

мал  бордақылау 

алаңын іске қост­ық. 

Бұл  алаң  бір  жылда  1000  басқа 

дейін  мал  бордақылап,  ет­ке  т­ап­

сырып  от­ыруға  мүмкіндік  т­уды­

рары сөзсіз, ­ дейді «Қамқор» шар­

уа қожалығының басшысы Мұрат­ 

Хасанов.

Ағайындылар  бордақылау  са­

ласын  одан  әрі  дамыт­ып,  шағын 

мал сою цехын салып, ет­ өнімде­

рін алыс­жақын шет­ елдерге шы­

ғаруды  да  көздеп  от­ыр.  Қазіргі  

т­аңда  шаруашылықт­а  25079  гек­

т­ар  жер,  Тақырсуат­,  Қоссорт­аң­1, 

Қоссорт­аң­2,  Ақмамық  секілді  

елді  мекендерде  қыст­ақт­ары 

бар.  Ақпәт­ер  ауылының  шет­ін­

де мал бордақылау алаңы болса, 

шаруашылықт­а  т­үрлі  маркалы 

т­ракт­орлар,  шөп  шабат­ын,  т­ай­

лайт­ын  т­ехника,  жүк  т­асит­ын 

авт­окөлік  жұмыст­арына  кеңінен 

пайдаланылуда.  Қазіргі  уақыт­т­а 

шаруа  қожалығында  16  жанұя 

еңбек ет­уде.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал