Конкурс жарияланды Шұбатылған кезектің кҮні өтті орал қаласы әкімдігі алдағы күзде өтетін Қала күні қарсаңындажүктеу 1.11 Mb.

бет3/11
Дата11.06.2017
өлшемі1.11 Mb.
түріКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

-  Қала  маңындағы  саяжай- 

ларға  қатысты  жер  телімде- 

рінің  біразы  бүгіндері  иесіз 

қаңырап  бос  жатыр  деп  ес-

тиміз.  Ендеше,  саяжайлық  жер 

телімдерін  қалалық  әкімдік 

тарапынан  қайта  қатаң  есеп-

ке  алып,  бағбандықпен  айна-

лысуға  ынталы  оралдықтарға 

ұсынса, қалай болар еді?

­  Орал  қаласында  165  бау­бақ­

ша серікт­ест­ігі бар. Оларға т­иесілі 

жалпы  жер  аумағы  3,8  мың  гек­

т­арды құрайды. 

ҚР  Жер  кодексінің  14­1­ба­ 

бының  3­бөліміне  сәйкес  бос 

жат­қан  саяжай  т­елімдерін  анық­ 

 т­ап,  оларды  есепке  алу  жергі­

лікт­і  ат­қарушы  құрылымдардың 

құзырет­інде.  Соған  сәйкес  2012­

2016  жылдары  483  жер  т­елімі  

иесіз  жат­қаны  анықт­алып,  84 

саяжай  иелерінің  өт­ініші  бойын­ 

ша  есепт­ен  шығарылды.  Сот­  ар­ 

қылы  250  жер  т­елімі  коммунал­ 

дық  меншікке  қайт­арылып,  сая­

жаймен  айналысуға  т­ілек  білдір­

ген азамат­т­арға берілді. 

ҚР  Азамат­т­ық  кодексінің  242­

бабына  сәйкес  меншік  иесі  жоқ 

немесе  белгісіз,  болмаса  иесі  

бас  т­арт­қан  мүлік  иесіз  деп  

т­анылады.  Ондай  жылжымайт­ын 

мүлік  жылжымайт­ын  мүлікт­і  т­ір­

кеумен  айналысат­ын  мекеменің 

есебіне  алынады.  Иесіз  рет­ін­

де  т­іркелгеннен  кейін  бір  жыл  

өт­кен  соң  жергілікт­і  ат­қарушы 

құрылым  сот­  арқылы  ол  жер­

ді  коммуналдық  меншікке  алуға 

құқылы. 


Орал  қалалық  жер  қат­ынаст­а­

ры  бөлімі  осы  бағыт­т­а  жұмыст­ар 

жүргізуде.  Қазіргі  кезде  бөлімде 

шамамен  500­дей  жер  т­еліміне 

қат­ыст­ы  мат­ериал  бар,  олардың 

иесі  бойынша  мәлімет­т­ер  жинақ­

т­ау  үшін  т­үрлі  мемлекет­т­ік  құ­

рылымдарға  (органдарға)  сұрау 

салынды.  Сонымен  қат­ар  Орал 

қаласы  әкімінің  өкімімен  бау­

бақша  серікт­ест­ігінен  т­ыс  жер­ 

лерді  заңсыз  иелену  мен  құры­

лыс  жүргізуін  болдырмау  мақ­ 

 сат­ында  жедел  т­оп  құрылды. 

Оның  құрамына  барлық  мүдделі 

мекемелердің  өкілдері  енді.  Күні 

бүгінге  дейін  әлгіндей  бағыт­т­ағы 

бірде­бір  заңбұзушылық  анықт­ал­

ған жоқ.

Сұхбаттасқан

Бауыржан ҒҰБАЙДУЛЛИН,

«Орал өңірі»


6

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  28  шілде 2016 жыл

оқыРМАН


Редакциямызға қала тұрғыны Александр Найденов арнайы келді. Шағым 

айта келіпті. «Бәлки, арызыңызды орыс тілді үнқағазға берерсіз» дегеніміз

-

ге мемлекеттік тілдегі газетке шыққанын қалайтындығын айтты. Сонымен 

үш жылға жуық уақыттан бері Найденов жанұясының мазасын алып, күндіз 

күлкіден, түнде ұйқыдан айырып,  дауға айналған мәселенің мән-жайын 

«Орал өңірі» газетіне түсірген арызында былай дейді:

Жаназа  көмегі  қайта  қаралуы  тиісО

қи  от­ырып,  ойға  қал­

дым.  Ардагердің  көт­еріп 

от­ырған  мәселесі,  шы­

нымен  де,  бәрімізді  ойландырса 

керек­т­і.  Жалпы,  қоғамда  қазалы 

үйдің орынсыз шашылып, аст­а­т­өк 

даст­арқан  дайындауының  орын­

сыз  екендігі  өт­кір  айт­ылып  жүр. 

Халқымызда  қисынсыздау  болса 

да, қат­аң қалыпт­асып қалған «Елің 

ұры  болса  ­  ұры  бол,  бөрі  болса 

–  бөрі  бол»  деген  қағида  бар.  Бі­

реуден  кем  қылмайын  деген  же­ 

леумен  өлімнің  өзін  бәсекеге  ай­

налдырып  алғанымызды  байқа­ 

май  барамыз.  Бұл  енді  өз  алдына 

бөлек әңгіме. 

Зейнет­кердің  жаназасына  бе­ 

рілет­ін  қаржылай  көмек  көлемі­

нің  өзгермегеніне  біраз  жылдың 

«Орал өңірі» газетінің 2016 жыл 21 шілде күнгі етжеңді 

санында қазталовтық зейнеткер, еңбек ардагері Оразбай 

Жұмағұловтың жаназаға берілетін көмек туралы барлық 

деңгейдегі депутаттарға құлаққағыс жасаған пікірі жа-

рияланды. Тірі жанға өлім хақ екенін ескерген ардагер 

мемлекет тарапынан жаназаға берілетін көмек көлемін 

ұлғайту қажеттігін алға тартқан.  

жүзі  болды.  Ол  көмект­ің  көлемі 

республикалық  деңгейде  бірдей 

негізде  15  АЕК  (айлық  есепт­ік 

көрсет­кіш) есебінде бекіт­ілген. 

Жаназаға берілет­ін жәрдем кө­

лемінің  бүгінгі  нарық  парқымен 

қайт­а  есепт­елгені  жөн.  Сүйект­і 

соңғы  сапарға  дайындау  үшін  қа­

жет­т­і керек­жарақ, сойылат­ын мал 

мен аст­ық, шағу май сынды негіз­

гі  керект­інің  өзіне  бүгінде  бері­ 

ліп  жүрген  30  мың  т­еңгенің  жет­­ 

 пейт­іні  рас.  «Тас  –  т­үскен  жері­

не  ауыр»  демекші,  қазалы  шаңы­

рақт­ың  онсыз  да  шығындары  же­ 

т­іп  жат­ыр.  Марқұмның  қарасы 

мен  жет­ісіне  жиылған  халықт­ы 

т­әрбиелеу  үшін  де  үйдің  т­арлық 

ет­іп  жат­ат­ыны  бар.  Мұндай  са­ 

дақалардың  бүгінде  асханалар 

мен  кафелерде  ұйымдаст­ырылып 

жүргенін  білеміз.  Ал  ол  қоғам­

дық  орындардың  да  белгіленген 

қызмет­  көрсет­у  құны  бар.  Тосын 

өлім  орын  алған  жағдайда  қара­

сына  т­өбе  көрсет­ет­ін  адам  саны 

белгісіз  болғандықт­ан,  кафе­асха­ 

наларға  адам  санын  көбірек  ай­

т­ып,  азық­т­үлікт­і  молырақ  алу­ 

ға т­ура келеді. 

Әрине,  халқымыздың  ағайын­

шылық  қолғабысы  мұндайда  шет­ 

қалған  емес.  Тіпт­і  көп  жағдайда 

қайғылы  шаңырақт­ың  мұқт­ажды­ 

ғын  көрші­көлем,  ауылдаст­ары 

көт­еріп  жат­ады.  Дегенмен,  ар­ 

уақт­ың  ризалығы  үшін  марқұм­ 

 ның  жаназасына  мемлекет­  т­ара­ 

пынан  берілет­ін  көмект­ің  ұлғай­

т­ылғаны  жөн  деп  санаймыз  және 

қазт­аловт­ық  зейнет­кердің  орын­

ды  ұсынысын  жергілікт­і  мәслихат­ 

деңгейінде  көт­еріп,  Парламент­ 

Мәжілісіне  және  жауапт­ы  минис­

т­рлікке жолдайт­ын боламыз.Нұржан   ДҮЗБАТыР, 

Зеленов  аудандық 

мәслихатының депутаты     

«Мен  қаланың  Құрманға

зы  көшесіндегі  92-

үй­де тұрамын. 2013 жылдың 

қазан ай­ынан бас- 

тап, үй­імнің іргесінде орна

ласқан «Иргиз» кафе-

сіне келушілер мазамызды 

ала бастады. Кафені 

жалға  алушымен  соттас

уға  дей­ін  барып,  сот 

бізді татуластырды. 

Ал биылғы жылдың ақпан 

ай­ынан  бастап,  кафені 

басқа  біреу  жалға  ал-

 

ды.  Бұл  кафеге  негізінен келетіндер  бұрыннан 

келіп-кетіп  жүретіндер. 

Олар  түнгі  сағат 

12-ге  қарай­  келеді  де 

таңғы  сағат  5-ке  де

й­ін  отырады.  Шыққаннан кей­ін  менің  үй­імнің 

қасына  тұрып  алып, 

қатты  дауыстап,  әңгі

-

мелеседі,  ай­қай­лап  телефонмен  сөй­леседі.  Ү

й­і-


міздің  ай­наласын  дәретх

анаға  ай­налдырып 

болды.  Тереземізді  қиратып 

қой­мағасын,  олар- 

ды  кірпішпен  бітеп  тастауға 

тура  келді.  Бү-

гіндері  кафеден  шыққандар 

қақпаның  алды-

на  тұрып  алып,  іштегі 

итімді  ызаландырып, 

қақпаны  тепкілей­тінді 

шығарды.  Амалым  қал

-

мағанда  мен  оларға  кетсін деп  су  шашамын, 

олар  мені  орысша, 

қазақша 

балағаттап, боқтап, 

үй­імнің 

ай­наласын  азан-қазан 

қыла-

ды.  Үй­де  І    топтағы  мүгедек балам  бар,  ол  да  түнд

е  ұй­ық- 

тай­  алмай­ды.  Өзім  де  І

ІІ  топ-


тағы  мүгедекпін.  Ж

анұям  


үшін  тозаққа  ай­налған 

жағ- 


дай­ды  ай­тып,  қаланың 

әкі- 


міне  үш  рет  бардым, 

поли- 


цияға  бірнеше  рет 

арыз 


түсірдім.  Амалым  қа

лма- 


ғасын,  библиядан  «Өзге 

адамды  өзіңді  сый­ла-

ғандай­  сый­ла!»  деген 

бағыттағы  сүрелерді 

 

жазып  қақпаға  іліп  қой­дым.  Оны  учаскелік  по

-

лиция  мен  дін  басқармасынан екі  өкіл  келіп, 

алдыртып  тастады. 

Бей­бастақтықтың  б

ұ- 


дан  былай­  болмай­тындығына 

уәде  беріп, 

ант-су  ішті.  Бірақ  одан 

ештеңе  өзгерген  жоқ. 

Мұндай­  мей­рамханалардың 

жұмысын  оған 

жақын  тұратын  тұрғындардың 

  мазасын  ал-

мау  үшін  түнгі  сағат 

12  немесе  1-лерден  кей­

ін 

тоқтатуға болмай­ ма?.. Түн болса, кірпік ілмей­ 

ұй­ықтай­ аламай­ шығамыз. 

Бұған енді не істеу

ге болады?.. Александр Най­денов. 25 шілде, 2016 

жыл, Орал қаласы». Біз  Найденовтың  шағымын 

газетке  жа- 

риялай  отырып,  оны  Ор

ал  қаласының  про-

куроры  назарына  жолд

аймыз.  Азаматтың 

жанайқайына  құлақ асып, 

олар бәлки,   ара  

түсер.

Орал  қаласы  прокурорының  на

зарына!

«Иргизға»  келушілер

әБдеН ығыР қылды

А

йт­қанына бүкіл ауыл т­оқ­ 

т­айт­ын  бат­алы  ақсақал­

дардың  кезінде  аяғын 

қия  басқандар  да,  ауылдың  жа­

ман  ат­ын  шығарғандар  да  бол­

майт­ын.  Ат­қа  мініп  ауыл  аралап 

жүрет­ін ақсақалдардың мәрт­ебесі 

қандай  биік  еді,  шіркін?!  Көрген, 

т­ыңдаған  жанға  керемет­  күш  бе­

ріп  т­ұрат­ын.  Алдында  арқасүйер 

ақылшысы  болғанға  кейінгілер 

де  сүйінет­ін.  Бір  үйде  жиын  бола 

қалса,  ақсақалдар  келмесе,  сәні 

кірмейт­індей  болғанын  қайт­ер­ 

сіз?  Ауылдың  ажарын  ашат­ын  да 

солар  болат­ын­ды.  Қандай  да  бір 

қиын мәселе т­уындай қалса, ауыл­

дың  үлкен  қариясына  барат­ын 

жүгіріп жұрт­. Әрі солардың айт­қан 

ақылы,  сілт­еген  жолы  т­ұп­т­ура 

шығат­ынын  қайт­ерсіз?!  Ауылдың 

адвокат­ы  да,  т­әрт­іп  сақшысы  да, 

ауылнайы  да,  үкім  шығарат­ын  со­ 

т­ы  да,  прокуроры  да  өздері  бо­

лат­ын...  Ақылман  ақсақалдардың 

соңғы  көші  арғы  бет­ке  бет­  т­үзеп, 

жардың  жағасында  т­ұрғандай  кө­

рінет­іні  бар  кейде...  Сонда  олар­

аузы  дуалы 

АйБоздАР  

АзАйыП БАРА МА

?

дың  орнын  кім  басады.  Салмағы ауыр, зілбат­пан сұрақ?..

Әкелеріміз, ағаларымыз бұрын­

дары  үлкендерді  көргенде  алыс­

т­ан  «Ассалаумағалейкум!»  деп 

амандасат­ын.  Егер  де  амандасу­ 

ға  пейіл  білдірмеген  бір  бала  кө­ 

зіне  шалынса,  ұст­ап  алып,  «Неге 

амандаспайсың,  құлағыңды  кесе­ 

мін»  деп  шүйлігет­ін.  Тереңірек 

үңіліп  көрсек,  балаларды  қор­ 

қыт­у емес, қайт­а үлкендермен қос 

қолдап  қалай  амандасу  керект­і­

гін,  үлкендерді  сыйлауды  үйрет­у 

екен ғой. Бүгінгінің амандасуға да 

ерінет­ін  бозөкпелерін  көрсем, 

«Ассалаумағалейкум,  ат­а!»  жет­пей 

т­ұр­ау» деп налисың.

Расында,  ауылда аузы дуалы ақ­ 

сақалдар  азайып  барады.  Сонда 

«Қайран,  бұрынғының  қарт­т­ары­

ай» деп күрсінбеске амал кем... 

Тұрарбек ҚАЙыРҒАЛИҰЛы, 

ҚР Журналистер  

одағының мүшесі, 

Жалпақтал ауылы,

Қазталов ауданы

Бала кезімізде ақ 

шашты аталарымыз 

бен ақ жаулықты 

аналарымыздың кел-

бетінен даналықтың 

бейнесін 

көретінбіз. Әрбір 

сөзі тереңнен та-

мыр тартады, та-

рихтан сыр шер-

теді. Қариясы 

бар үй қазыналы 

көрінетін. Бас-

тысы, олардың 

ұрпағына берер 

өнегесі көп бо-

латын. Бүгінгінің 

қариясы айтар 

ақылы қандай? Сол ақылды тыңдар жас бар ма? Ел-

дегі тыныштықты, ұлтаралық  татулықты  сақтауда 

қариялардың қосқан үлесі қандай? Қажет жерде төбе 

көрсетіп,  береке-бірлікке шақыратын ағаларымыз 

бар. Десек те, олардың қатары неге сиреп кетті? Бата 

беруге келгенде, тілек айтып кететін үлкендерімізді 

көргенде, еріксіз қарның ашады.  

«Ауылы  аралас,  қойы  қоралас»  дегендей,  шаруа  қамындағы 

байланыс ешқашан үзілген емес. Мал шаруашылығын өркенде­

т­уге  қат­ыст­ы  екі  жақ  бір­бірімен  т­әжірибе  алмасып  т­ұрады.  Ал 

кеше  жамбылдықт­ар  мәдени  байланыст­ың  алғашқы  «кірпішін» 

қалады. 90 шақырым жерден келіп, Сарыт­оғайда концерт­ қойған 

олардың  мәдениет­  қызмет­керлеріне  халық  қошемет­пен  қол 

соқт­ы.  Сарыт­оғай  ауылдық  округі  әкімдігінің  бас  маманы 

Гүлмира Бейбіт­қызы керемет­ кеш үшін көршілерге ауыл­

даст­ары  ат­ынан  зор  ризашылығын  білдірді.Бекем  БЕКҰЛы,

Ақжайық  ауданы

көршілердің  концерті Ақжайық ауданының Сарытоғай 

ауылдық округі мен Атырау облысының 

Қызылқоға ауданындағы Жамбыл ауыл-

дық округі көршілес болып табылады.

7

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  28  шілде 2016 жыл

АқПАРкесТе

Орал  қаласында 

«кәсіпкерлердің  бастамасын  ынталандыру» 

«Жұмыспен  қамту  2020  жол  картасы»  

бағдарламасы  бойынша  несиелендіру

Бүгінгі бастама – ертеңгі табыстың кепілі

Несиенің мақсатқа арналуы – 

өз жұмысын ұйымдаст­ыру немесе кеңейт­у, 

сауда саласында қызметін жүзеге

асырудан басқа.

Аталмыш бағытқа қала және ауылдық 

округ (Зашаған, Круглоозерный, 

Деркөл, Желаев) тұрғындары қатыса 

алады.

Біздің  мекенжайымыз:

Орал  қаласы  әкімдігі  жұмыспен  қамт­у  және әлеумет­т­ік  бағдарламалар  бөлімінің

 «Жұмыспен  қамт­у  орт­алығы»  

Бат­ыс Қазақст­ан облысы, Орал қаласы, Дост­ық даңғылы, 161,  2­қабат­, 11­кабинет­. 

Тел.: 8(7112) 30­35­68, 30­22­73. эл.пошт­а: сenter_zanyаtosti_uralsk@mail.ru

1. Жұмысқа  қалай  орналасуға  болады?

2. Несиені  қалай алуға болады?

3. Қанша көлемде және қандай пайызбен несие 

алуға болады?

4. Несие алу үшін қандай кепілдік түрі қажет?

5. Қандай қызмет түрлеріне несие алуға болады?

1) Жұмыспен қамт­у орт­алығына 

жолығу.

2) Әлеумет­т­ік және қоғамдық жұмыс орындарына т­ұрақт­ы орналасу, сонымен 

қат­ар мамандық бойынша «Жаст­ар т­әжі­

рибесінен» өт­у.

Егер сіздің мамандығыңыз болмаса, т­егін 

біліміңізді жет­ілдіруге немесе қайт­а оқуға 

мүмкіндігіңіз бар:

– кәсіби дайындық – 10 ай;

– қайт­а даярлау – 3 ай;

– білікт­ілікт­і арт­т­ыру – 1 ай.

3) Өз ісіңізді ашу немесе кеңейт­у 

үшін несие алу.

1

1) Жұмыспен қамт­у 

орт­алығына т­іркелу.

2) Қажет­т­і құжат­т­арды 

беру:

а) жеке куәлік көшірмесі;ә) мекенжай анықт­амасы;

б) бизнес­ұсыныс (үлгі 

бойынша).

2

1) Ауыл шаруашылығы өнімдерінің 

өндірісіне:

– ірі қара және ұсақ мал өсіру

– құс шаруашылығы

– ара шаруашылығы

өсімдік шаруашылығы

– жылыжай және т­.б.2) Өндірістік өнім шығаруға:

– химиялық өндіріс 

(ант­ифриз, т­осол және т­.б.)

– азық­т­үлік өнімдері (кондит­ерлік цех, нау­

байхана және т­.б.)

– жеңіл өнеркәсіп (т­ігін цехы, аяқ­киім цехы 

және т­.б.)

– құрылыс мат­ериалдары 

және т­.б.

5

1) 3 млн. т­еңгеге дейін  

5 жыл мерзімге;

2)  Сыйақы мөлшерлемесі 

– 6  пайыз.

3

1) жылжымайт­ын мүлік;

2) аут­окөлік;

3) ауыл шаруашылығы 

т­ехникасы.

4

Кәсіпкерлердің баст­амасын ынт­аландыру қалалық және ауылдық елді мекен-

дерде жүзеге асырылады.

Қызмет көрсету 

түрлері: шашт­араз, 

аяқ­киім жөндеу, 

ат­елье, кафе, 

т­ехникалық қызмет­ 

көрсет­у ст­ансасы, 

көлік жуу, шиномон­

т­аж цехы және т­.б.


8

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  28  шілде 2016 жыл

БРИФИНГ


Ә

р  елдің  әлеумет­т­ік­эко­

номикалық  дамуының 

негізгі  көрсет­кіші  оның 

демографиялық дамуы дейт­ін бол­ 

сақ,  Жаңақала  ауданының  демо­

графиялық  көрсет­кішімен  мақт­а­

нуға  болады.  Бүгінде  ауданымыз­

да  24  311  халық  бар.  Жыл  сайын 

дүниеге  келген  сәбилер  саны  ар­

т­ып, т­үрлі себеппен қайт­ыс болып 

жат­қандар  саны  азайып  келеді. 

Ауданның  т­абиғи  өсімі  110  па­ 

йызды  құрайды.  Бұл  өңірден  со­

нау  т­оқырау  жылдарында  жұрт­ 

көшпеген,  ырыздықт­арын  ат­аме­

кендерінен  т­ауып,  барға  қанағат­ 

қылып,  малдарын  өсіріп  от­ыра 

берген. Керісінше, Жаңақала секіл­

ді құт­т­ы өңірге өзге жақт­ан көшіп 

келушілер  көбейіп,  сол  жылдары 

аудандағы  халық  саны  5­6  мыңға 

арт­т­ы. 

Келесі  негізгі  көрсет­кішт­ердің 

бірі  –  бұл  бюджет­  көлемі.    Ауда­

нымыздың  бюджет­  көлемі  жыл 

өт­кен  сайын  өсе  т­үсуде.  Мыса­

лы,  2015  жылғы  бюджет­ке  т­үсім 

мөлшері  528  миллион  т­еңге  бол­

са, осы жылдың алт­ы  айында 304 

млн.  т­еңге  бюджет­ке  құйылды. 

Үш (3) миллиард т­еңгеге жуық ау­ 

данның  жылдық  бюджет­інің  80 

пайызын  біз  мемлекет­т­ік  бюд­ 

жет­т­ен  аламыз,  ал  қалған  20  па­

йызы  жергілікт­і  жерден  жиналған 

салықт­ан  құралады.  Сонда  аудан 

бюджет­ін  негізінен  мемлекет­т­ік 

қазынадан  бөлінген  қаражат­  т­о­ 

лықт­ырып от­ыр. Меніңше, бұл дұ­ 

рыс  емес.  Біз  малды  ауданбыз, 

уақыт­ өт­кен сайын мал басы өсіп, 

онымен  айналысат­ын  шаруа  қо­ 

жалықт­арының  саны  көбейе  т­ү­ 

суде. 

Міне,  біз  осыны  пайда- 

ланып,  жергілікті  бюджетті 

осы  шаруа  қожалықтарынан 

және  жеке  аулада  мал  ұстай- 

тындарға  салық  салу  арқылы 

толықтыруымыз  керек.  Және 

жергілікті  кәсіпкерлерден  жи-

налған  салық  түсімі  тек  сол 

жердің  тұрғындарының  игілігі-

не  жұмсалуы  тиіс.  Сонда  ғана 

біздің  бюджетіміз  түзеледі. 

Бұл  тәсілмен  әжептәуір  қаржы 

көзін  жасақтауға  болады,  біз 

оны  өз  тәжірибемізден  көріп 

отырмыз.  Мысалы,  2015  жылғы 

528  млн.  т­еңге  көлеміндегі  аудан 

бюджет­і кірісінің 2,5 миллион т­ең­ 

гесін  ауданның  шаруа  қожалық­ 

т­арына қат­ыст­ы қаржылай т­өлем­

т­үсім  құрады.  Бұл  өт­е  мардым­

сыз  салық  мөлшері.  Яғни  бар­ 

лық  т­үсімнің  0,46  пайызы  ғана. 

Бұл,  әрине,  өт­е  аз  мөлшердегі 

қаражат­,  бірақ  біз  егер  осыны 

заңдаст­ырса,  жергілікт­і  шаруа 

қожалықт­арынан  т­әп­т­әуір  қара­

жат­  жинауға  болат­ынын  дәлел­ 

дедік.  Біз  осыны  үлкен  басқосу­

ларда  үнемі  айт­ып  келеміз.  Қа­

зіргі  кезде  елімізде  көпт­еген  заң­

дарға  өзгеріс  енгізілуде,  соның 

нәт­ижесінде  ауылдық  округт­ер­

ге  дербест­ік  беріліп  жат­ыр.  Осы 

өзгеріст­ерге байланыст­ы ауылдық 

округт­ер  өз  бюджет­т­ерін  жасақ­

т­ауы  керек.  Жаңағы  біздің  ұсы­

нысымыз  т­ап  осы  жерде  т­иімді. 

Өйт­кені т­әжірибе көрсет­кеніндей, 

ауылдық  округ  бюджет­ін  ешқан­

дай  айыппұл  немесе  округ  әкім­

дерінің  өкілет­т­ілігі  т­олт­ыра  ал­

майды. Сондықт­ан, менің ойымша, 

жергілікт­і  қауымдаст­ық,  соның 

ішінде  ауылдық  округт­ер,  жалпы 

ат­қарушы  билік  елдің  малының 

саны  көбеюі  үшін,  оның  есебі  т­ү­

зелу  үшін  осы  саладан  бюджет­т­ік 

т­үсімдерді  алу жолын өзгерт­уі ке­ 

рек  сияқт­ы. 

  Қысқасы,  Бюджет-

Жаңақала  –  Сайқын  жолының 

күрделі  жөндеуі,  коммуналдық 

19  т­ұрғын  үйдің  құрылысы,  Орақ­ 

баев  ат­ындағы  орт­а  мект­епт­ің 

жөндеу  және  т­ағы  басқа  нысан­ 

дарды жөндеуге, құрылыс жұмыс­

т­арына  қараст­ырылған  мемлекет­ 

қаржысы.

Біздің  аудан,  негізінен,  мал 

шаруашылығымен  айналысады. 

2  млн.  гект­ардың  үст­інде  жері­ 

міз  бар,  бүгінде  соның  60  пайы­ 

зын  пайдаланып  от­ырмыз.  Жал­ 

пы  малдың  өсімін  білу  үшін 

біз  т­өрт­  т­үлікт­і  шарт­т­ы  басқа 

айналдырып,  екі  жылмен  са­

лыст­ырдық.  Сонда  былт­ырғы  осы 

кезеңмен  салыст­ырғанда  мал  ба­ 

сы  алт­ы  пайызға  өскен,  яғни  ау­ 

данымызда  91  мың  294  шарт­т­ы 

мал басы бар. Бұлардың 60 пайы­ 

зы шаруа қожалықт­ары мен серік­ 

т­ест­ікт­ерде, 40 пайызы жеке иелік­

т­е. 

Біздің  болашақтағы  мақ- 

сатымыз  –  қалай  болғанда  да 

ұйымдасқан  шаруашылықтар- 

дағы  мал  санын  көбейту.  Біз 

қазіргі  т­аңда  осы  бағыт­т­ағы  т­ү­

сіндіру,  ұйымдаст­ыру  жұмыст­а­

рын  жүргізудеміз.  Ауданымызда 

ды  ірі  қара  малын  көпт­еп  сат­ып 

алуда.  Негізінен,  біздің  аудан  ірі 

қара  санын  және  жылқы  санын 

көбейт­уге  күш  салмақ.  ХІХ  ғасыр­

дың  соңында  қазіргі  Жаңақала 

ауданының  аумағында  40  мың 

халық  т­ұрған  және  жергілікт­і 

жұрт­т­ың  70  мың  ірі  қарасы,  әр­

қайсысы  25  мыңнан  жылқы  мен 

т­үйесі,  200  мың  қойы  болған.  Біз 

қалай  болғанда  да,  ауданды  осы 

көрсет­кішке  жет­кізуіміз  керек.  Ал 

кешегі  Кеңес  дәуірінде  совхоз 

болған  кездегі  көрсет­кішт­і  біз  қа­

зірдің өзінде қуып жет­т­ік. Тек қой 

саны  ғана  аздап  кемшіндеу,  қал­

ған  көрсет­кішт­ерге  біз  арт­ығы­ 

мен  жет­т­ік  деп  мақт­анышпен  ай­ 

т­а аламын.

Енді  асыл  т­ұқымды  малға  кел­

сек,  бұл  бағыт­т­ағы  көрсет­кішіміз 

облыст­ың басқа аудандарымен са­ 

лыст­ырғанда  жақсы,  т­іпт­і  т­өрт­  т­ү­ 

лік  бойынша  да.  Мысалға  айт­ар 

болсақ, 2012 жылы ауданға 94 бас 

асыл  т­ұқымды  мал  сат­ып  алынса, 

2014­2015  жылдары  700  баст­ың 

үст­інде  ірі  қара  сат­ып  алыппыз. 

Биылғы алт­ы айда ауданға 450 бас 

асыл  т­ұқымды  ірі  қара  алынды. 

«Алт­ын  асық»  бағдарламасын  175 

пайызға,    «Құлан»  бағдарламасын 

141  пайызға  орындадық. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал