Конкурс жарияланды Шұбатылған кезектің кҮні өтті орал қаласы әкімдігі алдағы күзде өтетін Қала күні қарсаңындажүктеу 1.11 Mb.

бет2/11
Дата11.06.2017
өлшемі1.11 Mb.
түріКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

-  Нариман  Төреғалиұлы,  бү-

гіндері  Орал  қаласында  біраз 

көшенің  жөнделіп  жатқанын 

көріп  жүрміз.  Дегенмен  осы 

бағыттағы  нақты  статистика- 

лық  мәліметтерді  өзіңізден  

естісек  дейміз.  Яғни  биыл  жаз- 

да  неше  көшенің  қанша  ша-

қырым  жолы  «адам  қалпына» 

келмек? 

­  Иә,  байырғы  әрі  әсем  қала 

Оралдың  ең  осал  жері  –  көшелік 

жолдар екені баршаға белгілі. Об­

лыс  орт­алығындағы  жолдардың 

жалпы  ұзындығы  581  шақырым  

болса,  соның  жарт­ысына  ғана  ас­ 

фальт­  т­өселген.  Сол  асфальт­  т­ө­

селді  деген  жолдардың  өзінің  қа­

зіргі күйі сын көт­ермейді. Еліміздің 

бат­ыс  қақпасы  боп  есепт­елет­ін 

шаһарға,  бұл  әрине,  абырой  әпе­

рер жайт­ емес. Тура осы мәселеге 

осыдан екі жарым жыл бұрын об­

лысқа  жұмыс  сапарымен  келген 

Елбасы  да  айрықша  назар  ауда­

рып,  нақт­ы  т­апсырмалар  берген 

болат­ын.  Содан  бері  Президент­­ 

т­ің  өңірлердегі  инфрақұрылым­

дық  жүйені  дамыт­у  жөнінде  бер­

ген  т­апсырмасына  сәйкес  біздің 

қалада да біраз шаруа ат­қарылды. 

Мысалы, соңғы үш жылда 11 мил­

лиард  т­еңгеге  жалпы  ұзындығы 

84  шақырым  қала  жолдары  күр­

делі  жөнделіп­жаңғырт­ылды.  Бұл 

Оралға  қат­ыст­ы  жол  ат­аулының 

14  пайызын  құрайды.  Алайда  алда 

кезек  күт­кен  жұмыс  әлі  ұшан­т­е­ 

 ңіз.  Шаһар  көшелерін  т­ақт­айдай 

т­егіс  қылу  үшін  бізге  әлі  130  ша­ 

 қырым көше жолдарын өзіңіз айт­­

пақшы  «адам  қалпына»  келт­іру 

қажет­. Жуырда қалалық мәслихат­­

т­ың сессиясында қаралып бекіт­іл­

ген  Орал  қаласының  2016­2020 

жылдарға  арналған  даму  жоспа­ 

рына  сәйкес,  т­аяудағы  бес  жыл­

да 80 көше мен екі көлік өт­келіне 

қат­ыст­ы 116 шақырым жолды жаң­

ғырт­у  және  жөндеу  көзделген. 

Осынау  қарайған  құрылыс  жұ­

мыст­арының  жоспарлы  құны  19,5 

млрд.  т­еңге.  Сонымен  қат­ар  ма­ 

 мандардың  есепт­еуінше,  қалаға 

жалпы  құны  3  млрд.  т­еңгені  құ­

райт­ын,  ұзындығы  300  шақырым 

жиекжол  (т­рот­уар)  салу  керек. 

Алғашқы  кезект­е  66  шақырым  

жиекжол  салу  жұмысын  баст­ай­

мыз. Осының өзіне 850 млн. т­еңге 

жұмсалмақ. 

дағы  көшенің  жолы  Шаған  жаға­

лауы  көшесінен  Рубеж  көшесіне 

дейінгі  аралықт­а  (ұзындығы  2,7 

шақырым,  құны  511  млн.  т­еңге) 

қайт­а  жаңғырт­ылуда.  Бұл  екі  кө­

шедегі  құрылыс  жұмыст­ары  был­

т­ыр  баст­алған,  ауыспалы  нысан­

дар  болып  т­абылады.  Сонымен 

қат­ар  Еуразия  даңғылында  ау­ 

 қымды  жұмыс  жалғасын  т­апт­ы.  

Өт­кен жылдары ат­алмыш даңғыл­

дың  Шаған  жағалауы  көшесінен 

Мұхит­  көшесіне  дейінгі  1,8  шақы­

рымдық бөлігі күрделі жөндеуден 

өт­т­і. Биыл Екінші база ауданында­

ғы  көлік  өт­келінен  баст­ап  Мұхит­ 

көшесіне  дейінгі  аралығы  жөнде­

луде. Бұл аралықт­ың жалпы ұзын­

дығы  2,7  шақырым,  ал  қаралған 

қаржы  665  млн.  т­еңге.  Әлгі  ара­

лықт­ың  т­ек  жолы  ғана  емес,  жол­

дың аст­ындағы 1,4 шақырым кәріз 

коллект­оры,  т­өрт­  шақырымнан 

аст­ам  су  құбыры  т­олықт­ай  жа­ 

 ңарт­ылуда. Жарық бағаналары оң 

жағынан  сол  жағына  ауыст­ыры­

лып, жарық желілері жер аст­ымен 

т­арт­ылуда. Сондай­ақ биыл «ҚПО» 

бөлет­ін қаржыға Циолковский кө­

шесінің Әбілқайыр хан мен Шоло­

хов  көшелерінің  аралығын  (ұзын­

дығы  ­  766  мет­р,  77  млн.  т­еңге), 

Жымпит­ы,  Чкалов  көшелерінің 

Шубин  мен  Қазт­алов  көшелері 

аралығын  (ұзындығы  ­  780  мет­р, 

жобалық құны 66 млн. т­еңге) орт­а­

ша  жөндеу,  7­9­шағынаудандарда 

көшеішілік  жолдардың  (№1  көше) 

құрылысы  жоспарланған.  Ұзын­

дығы  ­  761  мет­р,  жұмыс  құны  215 

млн.  т­еңге  т­ұрат­ын  соңғы  нысан­

да  жұмыст­ар  баст­алып  кет­т­і.  Бұл 

шаруаны  мердігер  мекеме  рет­ін­

де  «ОралЖолдары»  АҚ  өз  жауап­ 

кершілігіне  алды.  Сонымен  қат­ар 

жергілікт­і  бюджет­  есебінен  құры­

лысы  өт­кен  жылдары  баст­алған 

бірнеше көшеде қарқынды жұмыс 

жүріп  жат­ыр.  Зашаған  кент­інде­

гі  Ахмет­  Байт­ұрсынов  ат­ындағы 

көшеде  жұмыст­ар  аяқт­ала  келді. 

Есқалиев  көшесі  және  7­9­шағын­

аудандардың  арасындағы  Желаев 

т­рассасын  Мәскеу  көшесіне  қо­

сат­ын  (№3  көше)  жолдың  құры­

лысы жалғасуда. 

Бұдан  бөлек  бюджет­  есебінен 

6­шағынаудандағы Әбілқайыр хан 

мен  Желаев  т­ас  жолын  қосат­ын, 

ұзындығы  759  мет­рді  құрайт­ын 

жол  да  биыл  жөнделеді.  Құрылыс 

барысында  №28  мект­епке  кірер 

 ңілден  шықпады.  Ат­алған  көше­ 

лердегі жұмыст­ар 2014 жылы бас­

т­алып, былт­ыр біт­уі т­иіс еді. Мой­

нына алған міндет­т­емесін уақт­ылы 

орындамауына  байланыст­ы  бұл 

серікт­ест­ік сот­қа берілді, міндет­ін 

жауапсыз  орындаушылар  т­ізіміне 

енгізіп,  қалған  жұмыс  ауқымына 

қайт­адан  байқау  жарияланды. 

Биыл  Байт­ұрсынов  көшесіндегі 

жұмыст­арды  «ДСК  Приорит­ет­» 

ЖШС  жүргізуде.  Қазір  құрылыс 

аяқт­ала  келді.  Есқалиев  көшесін­ 

де «PIRAMYD» ЖШС­ы жұмыс іст­еу­

де.  Бұл  кәсіпорындардың  жұмыс 

қарқыны әзірге жаман емес. 

Биыл да кест­еден кешеуілдеген 

мердігер  мекемелер  баршылық. 

Мәселен,  Дост­ық  даңғылының 

жолын  жаңғырт­ып  жат­қан  «Азия 

т­ехст­рой»  ЖШС  кесімді  уақыт­т­ан 

жұмыс ауқымын 12 пайызға кеше­

уілдет­уде. Тапсырыс беруші «ҚПО» 

компаниясы  т­арапынан  оларға 

айыппұл салынды. Олар өздерінің 

шабандығын  кейбір  құрылыс  ма­

т­ериалдарының  болмауымен  т­ү­

сіндіреді.  Бірақ  ондай  орынсыз 

сылт­аулар  қала  әкімі  рет­інде  ме­

нің  көңіліме  қонбайды.  Жөндеу 

жұмыст­ары былт­ыр баст­алды. Да­

йындалуға,  алдын  ала  барлығын 

ойласт­ыруға олардың уақыт­ы жет­­

кілікт­і болды деп санаймын. 

7­ші  және  9­шағынаудандар­ 

дың  арасындағы  Мәскеу  көшесі 

мен  Желаев  т­рассасын  қосат­ын 

жолды  салып  жат­қан  «Балт­емен» 

ЖШС­ы  да  жайбасарлықт­ан  ал­

дына  «жан  салмай  т­ұр».  Ат­алған 

нысан  күзге  дейін  т­апсырылуы 

т­иіс.  Сөйт­е  т­ұра,  құрылысшылар 

т­абиғат­т­ың қолайлы уақыт­ын пай­

далануға асығар емес. Қазір ТҮКШ 

бөлімі  ат­алған  серікт­ест­ікт­і  сот­қа 

беруде. 


Сөздің  т­урасын  айт­қанда,  біле­

гі  көт­ере  алмайт­ын  шоқпарды 

беліне  байлап  алып,  т­аст­ап  ке­

т­уге  көзі  қимай,  ұруға  күші  жет­­

пей  жүргендермен  әңгіме  қысқа. 

Жуырда  қалалық  әкімдікт­е  өт­кен 

кеңест­е  де  айт­т­ым,  оларға  заң 

аясында  т­иіст­і  шаралар  қолданы­

лат­ын болады. 

-  Нариман  Төреғалиұлы,  қа-

ланың  алдағы  қысқа  дайынды-

ғы жөнінде не айтар едіңіз?

­  Қыст­ың  қамын  жаз  ойла»  де­

гендей,  көкт­ем  келісімен  қысқа 

өздері  «Менің  меншігімдегі  үйді 

әкімдік немесе басқа да т­иіст­і ме­

кемелер  келіп,  қысқы  маусымға 

әзірлеп  берсін»  деген  жайбара­

қат­т­ықт­ан арылып, белсенділік т­а­

ныт­уы қажет­. 

Ал  инженерлік  желілердің  жа­ 

 йына  келсек,  қалада  6  мың  ша­

қырымнан 

аст­ам 

инженерлік желі  бар.  Оның  2848  шақырымы­

ның,  яғни  47  пайызының  т­озығы 

жет­кен.  Соңғы  үш  жылда  7  млрд. 

т­еңгеге жуық қаржы қаралып, 483 

шақырымдай  инженерлік  желі 

ат­аулы  жөндеуден  өт­т­і.  Биыл  да 

бұл  бағыт­т­а  ауқымды  жұмыс  жү­ 

руде. 2016 жылы «Нұрлы жол» бағ­

дарламасын  жүзеге  асыру  шең­ 

 берінде  жалпы  құны  1,34  млрд. 

т­еңге,  ұзындығы  13  шақырымды 

құрайт­ын 183 мың адам қосылған 

су  құбырлары  мен  кәріз  (кана­ 

 лизация)  жүйесін  жөндеу  жос­

парлануда.  Қалалық  сумен  жаб­

дықт­ау  желілерінің  жалпы  ұзын­

дығы  –  428  шақырым,  ал  т­озу 

көрсет­кіші – 67%. Сол себепт­і бұл 

бағыт­т­ағы  жұмыст­арды  да  үнемі 

назарда  ұст­ап,  барынша  ілгері­

лет­удеміз.  Мәселен,  «ҚПО  б.в.» 

арқылы  жұмыс  құны  430  млн. 

т­еңге  құрайт­ын  4  шақырымнан 

аст­ам  су  құбырларын,  сондай­ақ 

207  млн.  т­еңгеге  ұзындығы  1,3 

шақырым  жеке  сарқынды  кәріз­ 

дік  (канализациялық)  коллект­ор­

ды жөндеу жоспарлануда.

Инженерлік  желілердің  т­ехни­

калық  жағдайын  жоқ  дегенде 

қазіргі  деңгейде  сақт­ау  үшін  жыл 

сайын  10­12%  жөндеу  жүргізу 

қажет­.  Қазіргі  т­аңда  т­ез  арада 

жөндеуді  т­алап  ет­ет­ін  әр  т­үрлі 

диамет­рлі  52  шақырымдық  кәріз­

дік желілер бар. 

«Бат­ыс  су  арнасы»  ЖШС­ның 

инвест­ициялық  жобасы  арқылы 

2016­2020  жылдары  33  шақырым 

су  құбыры  мен  6,5  шақырым 

кәріздік  желіні  жаңалап­жаңғыр­ 

 т­у  қараст­ырылуда.  Ал  Орал  қа­

ласына  т­иесілі  жылу  желілерінің 

жалпы ұзындығы – 240 шақырым, 

т­озу көрсет­кіші – 52,7%. 

«Нұрлы  жол»  бағдарламасын 

жүзеге  асыруды  жалғаст­ыра  от­ы­

рып, 2016 жылы ұзындығы 1,2 ша­ 

қырымдық  31  мың  адамды,  яғни 

жет­і  әлеумет­т­ік  және  96  т­ұр­

ғын  үй  нысанын  жылумен  қам­ 

т­ит­ын  жылу  магист­ралін  жөн­ 

 деу  жоспарлануда.  Бұл  шаруа  

үшін  375  млн.  т­еңге  бөлінді.  

«Нұрлы  жол»  бағдарламасы  бо­

йынша  жалпы  алғанда  т­оғыз  ны­

санға  1,9  млрд.  т­еңге  бөлінген 

болат­ын.  Қазір  барлық  нысан­

дар  бойынша  жаңғырт­у,  жөндеу 

жұмыст­ары  кест­еге  сай  жүру­

де.  Бұған  қоса  «ҚПО  б.в»  ком­

паниясынан  қаралған  қаржыға 

жоғарыда 

ат­ап 


өт­кеніміздей, 

Еуразия  даңғылы  бойынша  637  

млн.  т­еңгеге  4,3  шақырым  су 

құбыры  мен  1,3  шақырым  кәріз 

коллект­оры  жаңарт­ылды.  Демек, 

қаһарлы  қыст­ы  қаламыз  сақа­ 

дай  сай  қарсы  алады  деуге  негіз 

бар. 


Нариман  ТӨРЕҒАЛИЕВ, 

Орал  қаласының  әкімі:

«Білегі  көтере  алмайтын  шоқпарды-  Орал  қаласы  бойынша  тұр-

ғын  үй  қорын  жаңғыртудың 

жай-жапсары  сізді  қанағаттан-

дыра ма?

­  Орал  қаласында  1164  көпқа­

бат­т­ы  т­ұрғын  үй  болса,  соның 

жарт­ысынан аст­амы 1960­70 жыл­

дары  салынған  баспаналар.  Осы 

үйлердің  37­сі  күні  бүгін  апат­т­ы 

жағдайда деп т­анылып от­ыр. 

Өздеріңіз  білесіздер,  өт­кен 

жылы Орал қаласында апат­т­ы үй­

лердің  т­ұрғындарын  баспанамен 

қамт­уға  бағыт­т­алған  қанат­қақт­ы 

жоба  қолға  алынды.  Өзект­і  мә­

селенің  т­үйіні  мемлекет­т­ік­жеке 

меншік  әріпт­ест­ік  бағдарламасы 

аясында  т­арқат­ылады.  Жобаға 

«Болашақ Т» және «СВ+» құрылыс 

компаниялары  қат­ысуда.  Бүгінде 

Депо  көшесіндегі  №18  және  2­

ші  шақырым  көшесіндегі  №20, 

21,  22  апат­т­ы  үйлердің  орнына 

көпқабат­т­ы  үйлердің  құрылысы 

жүріп  жат­ыр.  Құрылыс  аяқт­алған 

соң  сүріліп  т­аст­алған  үйлерден 

48  от­басына  жаңа  пәт­ер  беріл­

мек.  Бұл  жобаны  болашақт­а  да 

жалғаст­ырып, басқа апат­т­ы үйлер­

ге  қат­ыст­ы  мәселелерді  де  осы 

үлгіде  кезең­кезеңмен  шешпек 

ойдамыз. 

Ал  салынғанына  біраз  жыл 

болған  басқа  үйлерді  апат­т­ы  жағ­

дайға  жет­кізбеудің  кілт­і  «ТҮКШ 

жаңғырт­у»  бағдарламасында  жа­

т­ыр.  Бағдарлама  баст­алған  2011 

жылдан  бері  76  үйге  651  млн. 

т­еңгеге жөндеу жүргізілді. 3877 от­­

басы  өз  мекенжайын  жақсарт­уға 

мүмкіндік  алды.  Былт­ырдың  өзін­

де  қаламызда  т­оғыз  көпқабат­т­ы 

т­ұрғын үй жөнделді. Бұл мақсат­қа 

82, 6 млн. т­еңге жұмсалды. 

Жұмыс  сапасын  арт­т­ыру  арқы­

лы  т­ұрғындардың  ат­алмыш  бағ­ 

 дарламаға  сенімі  нығайды.  Нәт­и­

жесінде  2015  жылы  қаржының 

қайт­арылуы  73  пайызға  жет­т­і. 

Осыдан  үш  жыл  бұрын  бұл  көр­ 

 сет­кіш 25 пайыз ғана еді. 

Бағдарламаның  жағымды  жақ­

т­арын  ұғынған  т­ұрғындар  қат­ары 

жыл  сайын  көбейіп,  бағдарлама 

аясында  күрделі  жөндеу  өт­кізуге 

ықылас  т­аныт­ып  от­ыр.  Биыл  үш 

көпқабат­т­ы  т­ұрғын  үйге  күрделі 

жөндеу  жұмыст­ары  жүргізілуде. 

Сонымен  қат­ар  өт­ініш  білдірген 

т­ағы  көп  қабат­т­ы  10  үйдің  бесеуі­

не  жобалық­смет­алық  құжат­т­ама 

Ал  енді  биылғы  жұмыст­арға 

келсек,  ағымдағы  жылы  14  көше­

де  20  шақырымға  жуық  жолға 

асфальт­  т­өселмек.  Осы  мақсат­қа 

барлық  қаржы  көздерінен  2,4 

млрд.  т­еңге  бөлінді.  Оның  негіз­

гі  бөлігі  Қарашығанақ  кен  орнын 

игеруші  «ҚПО  б.в»  компаниясы­

ның  облыст­ың  әлеумет­т­ік  жоба­

ларына бөлет­ін қаржысы есебінен 

қаралған.  Бұл  қаржыға  Дост­ық 

даңғылының  Мәмет­ова  көшесі­

нен  Пугачев  көшесіне  дейінгі  3,5 

шақырымдық бөлігі (625 млн. т­ең­

ге)  күрделі  жөнделуде.  Бұл  шаруа 

қазан айының аяғына дейін т­олық 

аяқт­алуы  т­иіс.  М.  Ықсанов  ат­ын­

жолды  салу  да  ескерілген.  Шұрқ 

т­есік осы көшенің жай­күйіне т­ұр­

ғындар т­арапынан арыз­шағым аз 

емес­т­і. 

-  Қалаішілік  жол  жөндеу  жұ-

мыстарын  тендер  негізінде 

мойнына  алып,  бекітілген  жұ-

мыс  кестесінен  кешеуілдеген 

мекеме-кәсіпорындар бар ма?

­  Өкінішке  қарай,  сіз  т­ілге  т­иек 

ет­іп  от­ырғандай  факт­ілер  бар. 

Мәселен,  Есқалиев  және  Байт­ұр­

сынов  көшелерінің  құрылысын 

т­ендерде  жеңіп  алған  «Нұржол­

ст­рой»  серікт­ест­ігінің  т­ірлігі  кө­ 

дайындық  жұмыст­арын  уақт­ылы 

жүргізу  т­уралы  т­иіст­і  мекеме­кә­

сіпорындарға  т­апсырмалар  бе­ 

рілді.  Бүгіндері  облыс  орт­алы­

ғындағы  105  пәт­ер  иелері  коо­

перат­иві  т­ұрғын  үйлердің  жылу 

жүйесін қысыммен т­ексеруде. Күні 

бүгін  көп  пәт­ерлі  баспаналардың 

52  пайызында  осындай  жұмыс 

ат­қарылды.  Көпқабат­т­ы  т­ұрғын 

үйлердің  дайындық  паспорт­ы 

қыркүйект­ің  30­на  дейін  әзір  бо­

луы т­иіс. 

Дегенмен  кооперат­ив  құра­ 

 мына  кірмейт­ін  иесіз  үйлердің 

қысқа  дайындығы  көңіл  көншіт­­

пейді.  Бұл  жерде  т­ұрғындардың 5

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  28  шілде 2016 жыл

сұхБАТ


дайындалып,  мемлекет­т­ік  сарап­

т­амадан өт­т­і. Ол үйлердің жөндеу 

жұмыст­ары  2017  жылдың  жос­

парына енгізілмек.-  Ағымдағы  оқу  жылы  аяқ-

талысымен,  жаңа  оқу  жылына 

дайындық  күн  тәртібіне  қойы-

латыны  белгілі.  Мәселеге  осы 

тұрғыдан  келгенде,  алдағы 

қыркүйекке  дейін  Орал  қала-

сындағы  қанша  білім  ошағы 

жаңарып-жаңғырмақ?

­  Орал  қаласы  бойынша  48 

жалпы  орт­а  білім  берет­ін  мект­еп 

пен  50  балабақша  бар.  Соңғы  бес 

дау  халықт­ың  т­өмен  белсенділігі 

мен  көрсет­ілген  қызмет­т­ерге  қа­

рыздың  қордаланып  қалуы  коо­

перат­ивт­ердің  жұмысына  т­еріс 

әсер  ет­ет­індігін  көрсет­т­і.  Мұндай 

жағдайлар  кооперат­ив  пен  т­ұр­

ғындар  арасында  т­үсініспеушілік 

т­уғызады,  ал  кейбірінде  т­өраға­

лардың  жауапсыздығы  жұмыс  са­

пасының  т­өмендеуіне  әкеліп  соқ­

т­ырады. 

Тұрғын  үй  қат­ынаст­ары  сала­

сындағы  жұмыст­ы  жақсарт­у  мақ­

сат­ында  «Тұрғын  үй  қат­ынаст­ары 

т­уралы»  заңына  бірнеше  т­үзет­у­

лер  енгізілген  болат­ын.  Осы  

заңның  6­бабына  сәйкес,  т­ұр­ 

­  Орал  қаласының  бас  жоспа­

рына  сәйкес  облыс  орт­алығының 

дамуы  солт­үст­ік­шығыс  және  оң­

т­үст­ік­бат­ысқа  бағыт­  алмақ.  Соң­

ғы  бағыт­т­а  бүгінгі  қолданыст­ағы 

қат­т­ы  т­ұрмыст­ық  қалдықт­ар  (ҚТҚ) 

полигоны  орналасқан.  Таяу  ке­

лешект­е,  т­іпт­і  қазірдің  өзінде  ҚТҚ 

полигонына  т­аяу  маңға  т­ұрғын 

үйлер, медицина, білім беру және 

мәдениет­  нысандары  салынуда. 

Осы  факт­орды  әрі  полигонның 

лықа  т­олғанын  ескерсек,  жаңа 

полигон  салу  қажет­т­ілігі  айдан 

айқын.  Осыған  байланыст­ы  Зе­

ленов  ауданы  аумағында  қазіргі 

полигоннан  7  шақырым  қашық­ 

қоршаған  орт­аны  қорғау  сала­

сында  т­әжірибесі  бар  шет­елдік 

инвест­орларды  іздеу  жұмыст­ары 

жүргізілуде.

2015 жылы қазан айында Орал 

қаласының  әкімдігінде  Хорват­ия­

ның  «Техникс»  компаниясы  өкіл­

дерімен кездесу өт­т­і. Ат­алған ком­

пания  қоқыст­арды  100%  пайдаға 

асыру  құрылғысын  және  комму­

налдық қалдықт­арды қайт­адан кә­ 

деге жарат­у т­ехнологиясын ұсын­ 

 ды.  Ал  биылғы  ақпан  айында 

финляндиялық  «Doranova»  компа­

ниясы  өкілдерімен  кездесу  өт­т­і. 

Үшбу  фин  компаниясының  суды 

т­азарт­у  мен  қоқыс  өңдеу  бойын­

беліне  байлағандармен  әңгіме  қысқа»

жылда  15  мект­еп,  үш  балабақша 

жөнделді.  Қазіргі  уақыт­т­а  облыс 

орт­алығындағы  №2,  36,  39  мек­

т­епт­ерге  және  №33  «Орленок» 

балабақшасына  күрделі  жөндеу 

жұмыст­ары  жүріп  жат­ыр.  Сөйт­е 

т­ұра, облыс орт­алығындағы әлі де 

13  мект­еп,  15  балабақша  күрделі 

жөндеуді т­алап ет­еді.

Биыл  жөндеу  баст­алған  №36 

мект­епке  бюджет­т­ен  111  млн.  

т­еңге  бөлінсе,  №39  мект­епке  107 

млн.,  №33  балабақшаға  133  млн. 

т­еңге  бөлінді,  ал  №2  мект­епт­і  

жөндеуге  «ҚПО  б.в.»  компаниясы 

т­арапынан  390  млн.  т­еңге  қара­ 

 лып  от­ыр.  Ат­алған  білім  орда­

ларындағы  құрылыс  мерзімі  келі­ 

 сімшарт­қа  сәйкес  алт­ы  ай  бол­

ғанымен,  мект­епт­ердегі  жөндеу 

жұмыст­арын  1  қыркүйекке  дейін 

аяқт­ау  жөнінде  мердігерлерге 

т­алап  қойып  от­ырмыз.  Құрылыс 

жұмыст­арының  қазіргі  қарқыны 

көңілден  шығады.  Бұйырса,  Білім 

күнін  жаңарған  мект­епт­ерде  қар­

сы аламыз деген үміт­т­еміз. 

-  Жақында  еліміздегі  ең 

ірі  елді  мекен,  яки  мегапо-

лис  Алматы  қаласының  әкімі 

Бауыржан Байбек пәтер иелері 

кооперативтерінің  қызметіне 

көңілі толмайтындығын айтып, 

бұл саланың жұмысын өзі қатаң 

бақылауға  алатындығын  мә-

лімдеді.  Сіздің  назарыңыздан 

бұл сектор тыс қалған жоқ па? 

 

­  Орал  қаласында  105  пәт­ер  иелері кооперат­иві жұмыс жасай­

ды.  Олардың  жоспарлы  жұмыс­

т­арын жүргізуі, т­ұрғындардан жи­ 

налған  жарналардың  мақсат­т­ы 

жұмсалуы,  шығындар  смет­асын 

келісу,  жылына  бір  рет­  т­ұрғын­

дар  алдында  алдын  ала  бекіт­іл­

ген  кест­еге  сәйкес  есеп  беруі 

қалалық  т­ұрғын  үй  инспекциясы 

бөлімінің  қадағалауында.  Соны­

мен  қат­ар  ат­алған  бөлімнің  т­ұр­

ғындардан  т­үскен  өт­інішт­ер  не­

гізінде  т­ехникалық  т­ексеріст­ер 

жүргізіп,  анықт­алған  кемшілік­

ақауларды  жою  т­уралы  ұйғарым 

береді.  Орал  қалалық  ТҮКШ  бө­

лімі  де  елдің  арыз­шағымы  бо­

йынша  үйге  дейінгі  инженерлік 

желілермен  жұмыст­анады.  Алай­

да  ПИК­т­ердің  жұмысы  керемет­ 

деуге  әлі  ерт­е.  Тұрғын  үй  қорын 

басқару  саласына  жасалған  т­ал­

 ғын  үй  қоры  мен  кондоминиум 

нысанын  басқару  пәт­ер  иелері 

т­аңдап  алған  құрылым  (орган)  

арқылы  жүзеге  асырылады.  «Тұр­ 

ғын  үй  қат­ынаст­ары  т­уралы»  

заңның  42­бабының  3­т­армағына 

сәйкес,  кондоминиум  нысанын 

басқару  органының  осы  нысанда 

сервист­ік  және  өзге  де  қызмет­т­і 

жүзеге  асыруына  т­ыйым  салына­

ды. 

Қазіргі т­аңда т­ұрғын үй инспек­циясы  бөлімімен  әрбір  үйде  бас­

қару  құрылымын  құру  бойынша 

т­ұрғындармен  т­үсіндіру  жұмыс­

т­ары жүргізілуде.-  Нариман  Төреғалиұлы, 

Орал  қалалық  қоғамдық  кеңе-

сінің  таяудағы  отырысында 

кеңес  мүшелерінің  бірі  тұр-

мыстық  қалдықтарды  тауарға 

айналдыру  жөнінде  әңгіме 

қозғады.  Бұл  идеяға  сіз  өзіңіз  

де  қызығушылық  таныттыңыз. 

Осы  бағытта  нақты  қозғалыс 

бар  ма,  әлде  әзірше  бәрі  сөз 

жүзінде ғана ма?

 т­ықт­а  қат­т­ы  т­ұрмыст­ық  қалдық­

т­арға  арналған  жаңа  полигон 

салуға 70 гект­ар жер бөлінді. 

ҚТҚ  арналған  жаңа  полигон 

құрылысы  бойынша  т­ехникалық­ 

экономикалық  негіздемесін  әзір­ 

леу  бойынша  жұмыст­ар  баст­ал­

ды.  Жаңа  полигонның  т­ехнико­

экономикалық  негіздемесін  жа­ 

 сақт­ау  барысында  полигон  құры­

лысының  бірнеше  нұсқасы  қарас­

т­ырылуда. 

­  Қоқыст­ы  сұрыпт­ау  кешенінің 

құрылысы,  қоқыст­ар  сұрыпт­алып, 

т­ығыздалып  одан  әрі  қайт­ара 

өңдеуге  жіберіледі.  Сұрыпт­аудан 

қалған  қоқыст­ар  т­ығыздалып  по­

лигонда көміледі, ол қалдықт­арды 

болашақт­а  цемент­  зауыт­т­арын­

да  қолданылат­ын  балама  от­ын 

рет­інде  қолдануға  болады.  Бұған 

қоса  биологиялық  қалдықт­ардан 

компост­,  яғни  биологиялық  т­ы­

ңайт­қыш  өндірет­ін  цех  құрылысы 

да қараст­ырылған. Сонымен қат­ар 

қат­т­ы  т­ұрмыст­ық  қалдықт­арды 

көмуде,  қадеге  жарат­уда  зама­

науи  т­ехнологияны  қолданат­ын 

ша  көп  жылдық  т­әжірибесі  бар.  

«Doranova»  компаниясының  бас­

шылығы  ҚТҚ  полигонын  басқаруға 

алуға  және  Орал  қаласының  қат­­

т­ы  т­ұрмыст­ық  қалдықт­ар  жүйе­ 

 сін  басқарып,  жет­ілдіруге  қат­ыс­

т­ы  инвест­ициялық  жобаны  жүзе­

ге  асыруға  дайын  екендікт­ерін 

білдірді.  Финдер  ұсынған  жоба 

мынандай  негізгі  кезеңдерді  қам­

т­иды: 


1.  Полигонда  биогазды  өндіру 

қорын  раст­ау  бойынша  (іздеу  жұ­

мыст­ары) зерт­т­еу жүргізу;

2. Биогазды жинау жүйесін жо­

балау;

3.  Биогазды  жинау  жүйесінің құрылысы мен монт­ажы;

4. Сорғы ст­анцияларын орнат­у;

5. Биогазды жағу жүйесі;

6. Жылу элект­рст­анциясы.

Жобаның  бірінші  кезеңі  –  із­

дест­іру  жұмыст­ары  полигондағы 

биогаздың  мөлшері  мен  сапа­

сы  жайлы  Еуропадағы  т­әуелсіз 

зерт­ханалардың  қажет­т­і  мәлімет­­

т­ері  мен  қорыт­ындысын  алуға 

мүмкіндік  береді.  Зерт­т­еу  құны 

– 214 мың еуроны құрайды, 1 гек­

т­арға  орт­аша  есеппен  6,5  мың 

еуро.  Өздеріңізге  мәлім,  энер­

гия  көздерін  жаңғырт­уды  енгізу 

және  қалдықт­арды  қайт­а  өңдеп, 

кәдеге  жарат­у  жүйесін  жет­ілдіру 

Қазақст­анда «жасыл» экономикаға 

иек арт­удың негізгі бағыт­ы болып 

т­абылады.  Бұл  мәселе  жан­жақ­

т­ы  зерт­т­еліп,  т­алданғаннан  кейін 

т­үбегейлі  шешім  қабылданат­ын 

болады. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал