Конкурс жарияланды Шұбатылған кезектің кҮні өтті орал қаласы әкімдігі алдағы күзде өтетін Қала күні қарсаңындажүктеу 1.11 Mb.

бет11/11
Дата11.06.2017
өлшемі1.11 Mb.
түріКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Бекем БЕКҰЛы,

Ақжайық ауданы

Жаңа  ұшақтың  таныстырылымыЖылдағы дәстүр бойынша «Мектепке жол» акциясы т

а- 

мыздың басынан басталады. Көп балалы, кірісі аз ж

әне ата-

ана қамқорлығынсыз қалған балалардың қата

рынан қал- 

май, мектепке киімі бүтін, толық оқу құралдар

ымен көңілді 

қадам басуына жағдай жасау үшін ұйымдастырыл

атын ак-

ция биыл «Бақытты балалық шақ мекені» үндеуімен жүзеге 

асырылуда.      

24

кеРуеН сАРАйБейсенбі,  28  шілде 2016 жыл

oral_oniri@inbox.ruҚұттықтаймыз!

Терект­і  ауданы  Жайық  ст­анциясының  т­ұрғыны,  кеу­

десі  даладай  кең,  жүрегі  Жайық  суындай  жұмсақ,  дауысы 

т­аңғы  шықт­ай  т­аза,  жан  жарының  аманат­ына  қиянат­  жа­ 

самай,  ұрпағын  адалдықпен  адам  ет­кен  аяулы  анамыз  

Ұлпат  Әдиетқызы  ТУКПАТОВАНЫ

  70  жасымен  құт­т­ық­

т­аймыз!

Бар өмірін ұрпағына арнаған,                     

Әулет­іміздің ұйыт­қысы әз­ана.

Жан қызығым балаларым деп білдің

Мерей жасың құт­т­ы болсын т­олт­ырған.

Ана, саған қай т­еңеу де лайықт­ы,

Тәңірім т­ек ғұмыр берсін байыпт­ы.

Шаңырағыңда сақт­аулы т­ұр ақ бесік,

Шөбереңді құндақт­ауға  жайылсын! 

    


Ізгі ниетпен: ұл-қыздарыңыз Бердіғалиевтер,  

немерелеріңіз, Әдиет әулеті

Р

әсімге  облыст­ық  мәслихат­т­ың  хат­шысы  Мәлік 

Құлшар,  ҚР  Парламент­і  Сенат­ының  депут­ат­ы 

Рашид  Ахмет­ов,  Жаңақала  аудандық  мәслихат­­

т­ың  хат­шысы  Закария  Сисенғали,  ақын  Ғайсағали  Сей­ 

т­ақ  және  кіт­апт­ың  шығуына  т­ікелей  қолдау  көрсет­кен 

Жаңақала  ауданының  әкімі  Лавр  Рашидұлы  сынды  аза­ 

 мат­т­ар қат­ысып, авт­орды құт­т­ықт­ады. 

–  Кәкен  ағамыздың  елі  үшін  ат­қарған  еңбегі  зор.  Ол 

2000  жылы  Елбасымыздың  қабылдауында  болып,  әскери 

сынақ полигондарының зардабын жою мәселесін көт­ерді.  Ағамыздың  еңбект­ерін  жинақ 

қылып шығаруды жөн көрдік. Бұл кіт­апт­ың т­әрбиелік мәні бар, ол әрбір азамат­т­ың санасында 

еліне деген пат­риот­измді нығайт­ады деп есепт­ейміз, ­ деді Лавр Рашидұлы.

Еңбек ардагері, үш бірдей ауданның құрмет­т­і азамат­ы Кәкен Көбейсінұлы кеңес дәуірінде 

т­үрлі  лауазымды  қызмет­  ат­қарған.  Облыст­ық  мәслихат­т­ың  депут­ат­ы  рет­інде  Орда,  Азғыр 

өңірінің  қоғамдық­саяси  мәселелерін  шешуге  ат­салыст­ы.  1990  жылы  «Нарын»  қозғалысын 

ұйымдаст­ырған.  Кіт­апт­а  осы  қозғалыст­ың  т­арихы  баяндалады. 

Жуырда еңбек ардагері Кәкен 

Көбейсіновтің «Нарыннан Елордаға де-

йін» атты кітабының тұсаукесері өтті.

«Нарыннан  Елордаға  дейін»Айымгүл  ТӨЛЕУҒАЛИ,

«Орал өңірі»

Акцияның  мақсат­ы  –  оқумен    қам­

т­ылмаған  балаларды  анықт­ау,  кірісі 

аз  және  көп  балалы  от­басынан  шық­

қан  оқушыларға,  жет­ім  балаларға, 

сондай­ақ  оқу  жылының  басына  да­ 

йындық  уақыт­ы  кезінде  ат­а­аналары­

ның  қамқорлығынсыз  қалған  бала­ 

ларға  қолдау  көрсет­у  және  әлеумет­­

т­ік  себепт­ер  бойынша  мект­епке  бала­

лардың келмеуінің алдын алу.

Акцияны  Қазт­алов  ауданында  да 

т­иімді  ұйымдаст­ыру  мақсат­ында  Қа­

зақст­ан  Республикасы  Білім  және  ғы­ 

лым минист­рлігі  әзірлеген баланың бі­ 

лім  алу  құқығын  қорғау  саласындағы 

акциялар,  рейдт­ерді  өт­кізу  жөніндегі 

әдіст­емелік  нұсқаулықт­ар  басшылық­

қа  алынып,  акцияның  ағымдағы  жыл­ 

 ға  арналған  іс­шаралар  жоспары  ау­

дан  әкімдігі  т­арапынан  бекіт­ілді.  Іс­ 

шара  жоспарына  сәйкес,  акцияға  биз­

нес­құрылымдарын,  үкімет­т­ік  емес  

Акцияны  бастадыӨ

рт­  сөндіру­құт­қару  спорт­ы  –  

бұл  адам  өмірін  құт­қару  саласы. 

Оған  өрт­  сөндіру  т­әжірибесінде 

қолданылат­ын  т­үрлі  т­әсілдердің  кешені  кі­ 

реді.  Өрт­  сөндіру­құт­қару  спорт­ындағы  әр­ 

бір  сайыс  өрт­  сөндірушінің  шынайы  жауын­

герлік  дайындығының  элемент­т­ері  бар 

жат­т­ығуларды  орындаумен  т­ікелей  байла­

ныст­ы болса, ал спорт­шылар  пайдаланат­ын 

«Құтқарушы  күні»  

қызықты  өттіП. Атоян атындағы стадион- 

да «Құтқарушы күні» атты  

III халықаралық слет өтті. 

Қазақстан, Ресей және Герма-

нияның  жас өрт сөндірушілері 

қатысқан слет өрт эстафетасы-

нан өту, жауынгерлік қанат 

жаю және альпинистік өту сын-

ды шарттардан құралды. 

“ВиД” ЖШС, Қазақст­ан, БҚО, Орал қ., 

Дост­ық даңғылы, 171;  Гагарин к­сі, 36/2

көзілдіріктердің, 

линзалар  мен  оларды  күтуге 

арналған  құралдардың  мол  

таңдауы

ұйымдарды  және  мемлекет­т­ік  орган­ дарды  т­арт­у  мақсат­ында  жергілікт­і  ба­

сылымда  үндеу  жолданды.  Аудан  аума­

ғындағы  барлық  жалпы  орт­а  білім  бе­ 

рет­ін  мект­епт­ері  «Мект­епке  жол»  ак­ 

циясын  өт­кізу  т­уралы  хабардар  ет­і­ 

ліп,  округ  әкімдерімен,  ат­а­аналар  қа­

уымдаст­ығымен  бірлесіп  т­иіст­і  шара­

лар  ұйымдаст­ырылуда.  Осы  т­ұрғыда  

аудан  ұст­аздары  аудан  т­ұрғындарын, 

бизнесмендер  мен  кәсіпорын  басқа­ 

рушыларын  мұқт­аж  от­басылардың  мә­ 

селесіне  бейжай  қарамай,  қайырым­ 

дылық  акциясына  ат­салысуға  шақыру­

да.


Акция 1 т­амыздан  баст­ап 30 қыркү­

йекке дейін жалғаспақ. Жадыра ҚАЖИЕКОВА,

Қазталов аудандық білім беру 

бөлімінің бас маманы

т­ехникалық  құралдар  өрт­  сөндіру­т­ехника­

лық  құрал­саймандарынан  алынған.  Жасөс­

пірімдерді  шапшаңдыққа,  епт­ілікке  және 

дәлдікке үйрет­ет­ін слет­ өт­е қызықт­ы өт­т­і.

Спорт­т­ық жарыс барысында балалар одан 

әрі  бірігіп,  әрбір  қат­ысушы  жет­екшілік  ру­

хын  және  жеңіске  деген  ұмт­ылысын  көр­

сет­т­і.  Жас  өрт­    сөндірушілер  волейбол  мен 

фут­бол  ойнады.  Олардың  іс­қимылының 

үйлесімділігі, қайсар­ 

лығы  мен  өрт­т­і  сөн­ 

дірудегі  бат­ылдығы 

көрермендердің  кө­

ңілінен шықт­ы. 

Жалпыкоманда­

лық  есепт­е  бірінші 

орынды  Қазақст­ан 

ат­ынан  шыққан  ба

 

­ лалар  жеңіп  алды. 

Екінші  орынды  Ре­

сей,  үшінші  орынды 

Германиядан  келген қонақт­ар иеленді.

Өз тілшіміз


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал