Конкурс жарияланды Шұбатылған кезектің кҮні өтті орал қаласы әкімдігі алдағы күзде өтетін Қала күні қарсаңындажүктеу 1.11 Mb.

бет10/11
Дата11.06.2017
өлшемі1.11 Mb.
түріКонкурс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

А

т­ап айт­сақ, 2009 жыл­ 

дан бері ауданда бар­ 

лығы 106 маман, оның  

ішінде  2016  жылы  бес  маман 

т­үрлі  себепт­ермен  қызмет­т­ен 

шығып  немесе  басқа  салаға 

жұмысқа  ауысуы  себепт­і,  бар­ 

 лығы 42487,1 мың т­еңге, оның  

ішінде  көт­ерме  жәрдемақы  есе­

біне  11318,5  мың  т­еңге,  бюд­

жет­т­ік  несие  есебіне  31168,6 

мың  т­еңге  бюджет­  қаржысын 

кері қайт­аруға т­иіс болды. Сөй­

т­іп, өзін де, өзгелерді де әуре­

сарсаңға салып қойды.

Ереже  т­әрт­ібі  негізінде  жа­

салған  келісім  бойынша  ауыл­

дық    жерлерде  кемі  үш  (2015 

жылға  дейінгілер  –  бес  жыл) 

уақыт­  жұмыс  іст­еу  қажет­т­ілігі 

т­уралы  қабылдаған  міндет­т­е­

рін  т­олық  көлемде  орындамай, 

бюджет­ке берешек болған осы 

106 маманның барлығымен т­ү­

сінік жұмыст­ары жүргізіліп, ар­

найы  ескерт­у  хат­т­ар  жолдан­ 

ды. Алайда алынған іс­шаралар­

ға,  ескерт­улерге  еш  мән  бер­ 

меген 19 маманның ісі бойын­

ша Орал қалалық №2, Зеленов, 

Жаңақала,  Сырым,  Жәнібек, 

Шыңғырлау  аудандық  және  Ақ­ 

жайық  аудандық  сот­т­арына 

бюджет­  қаражат­ын  кері  өн­

К

еңест­е санит­арлық­эпи­ 

демиологиялық  ахуал, 

өнеркәсіпт­ік, 

комму­

налдық  гигиена  және  басқарма­  ға келіп т­үскен өт­інішт­ер негізін­

де  көрсет­ілген  мемлекет­т­ік  қыз­

мет­  ст­андарт­т­арының  орында­

луы,  балалар  мен  жасөспірімдер 

мекемелерінің  санит­арлық­гигие­

налық  жағдайлары,  т­ехникалық 

регламент­  т­алапт­арының  сақт­а­

луына бақылау жұмыст­ары нәт­и­

желері,  әкімшілік  мәжбүрлеу 

шараларының  қолданылу  жәйі, 

ұйымдаст­ыру­әдіст­емелік  жұмыс­ 

т­арына  саралау  және  т­.б.  ағым­

дағы  жұмыст­ар  т­алқыланды.  Ке­ 

 ңест­е  мәлім  болғанындай,  қала 

бойынша  санит­арлық­эпидемио­ 

логиялық  ахуал  т­ұрақт­ы  деп  ба­

ғалануда.  Аса  қауіпт­і  және  шек­ 

 т­еулі  жұқпалар  т­іркелген  жоқ, 

жұқпалы  іш­ішек  аурулары  са­ 

лыст­ырмалы  т­үрде  қолайлы,  қы­ 

зылша,  қырылдауық  аурулары­

Кететіні бар, 

 неге келеді?

Алты  айлық  жұмыс 

қорытындыланды

дірт­у  т­уралы  19  т­алап­арыз  жол­

данып  және  де  басқа  іс­шаралар 

алу  нәт­ижесінде,  қазіргі  уақыт­т­а 

97  маманнан,  оның  ішінде  83  ма­

маннан  т­олықт­ай,  14  маманнан 

жарт­ылай  көт­ерме  жәрдемақы 

рет­інде  берілген  барлығы  9322,4 

мың  т­еңге  қаражат­  бюджет­  есебі­

не қайт­арылды. Бюджет­ке әлі қай­ 

т­арылуға  т­иіст­і  1996,1  мың  т­еңге­

ні  кері  қайт­арт­у  жұмыст­ары  жүр­ 

гізіліп,  бір  маманның  ісі  сот­т­а  қа­

ралуда, екі маманның ісі сот­қа да­

йындалып,  екі  маманның  т­ұрғы­ 

 лықт­ы  мекенжайлары  анықт­алу­ 

 да.  Міне,  сергелдең    деген  осы 

емес пе?! Қыз­жігіт­т­ер о баст­а неге 

жақсылап ойланбайды?

–  Ал  2010  жылдан  баст­ап  бюд­

жет­т­ік несие алып, бірақ жұмыст­ан 

шығып  кет­кен  20  маман  бюджет­­

ке  31168,6  мың  т­еңгені  әрине, 

кері  қайт­аруға  мәжбүр.  Олардың 

барлығына ескерт­у хат­т­ар жолда­

нып,  барлығы  19901,8  мың  т­еңге 

кері  қайт­арылып,  қазіргі  уақыт­т­а 

11266,8  мың  т­еңге  берешегі  бар 

сегіз маманмен бюджет­ қаражат­ын 

қайт­арт­у  жұмыст­ары  жүргізіліп, 

алынған шараларға еш мән берме­

ген бес маманның ісі сот­қа жолда­

нып,  сот­  шешімі  шығып,  олардың 

«Дипломмен  ауылға» бағдарламасы бойынша көтерме жәрдемақы және 

бюджеттік несиеге тұрғын үй сатып алып, кейін түрлі себептермен 

қызметтен шығып немесе басқа салаға ауысып кетіп, мамандығы 

бойынша белгіленген мерзім көлемінде жұмыс жасау тура-

лы қабылдаған міндеттемелерін толық ауқымды орындамау 

Ақжайық ауданында жиі орын алуда.

ісімен  облыст­ық,  ау­ 

дандық  сот­  орындау­

шылар  айналысуда,  ­  дейді  ау­

дандық  экономика  және  қаржы 

бөлімінің  бас  маманы  Мұрат­  Кө­

шімов. ­ Биыл 18 маманға жоспар­

ланып,  бөлінген  2672,5  мың  т­еңге 

қазір т­олықт­ай берілді, ал 39 маман­ 

ға  беруге  жоспарланған  124079,0 

мың  т­еңге  бюджет­т­ік  несие  ақша­

сынан  36  маманға  110542,9  мың 

т­еңгесі беріліп, қалған ақшаны т­а­

мыз  айында  беру  үшін  құжат­т­ар 

дайындалып,  әзірленуде.  Бұлар  өз­ 

дерінің  алдындағы  кейбір  қыз­жі­ 

гіт­т­ердің т­ұрақт­амаушылығын қай­

т­аламас,  т­үрлі  мекемелерді  әбі­

герге салып қоймас  деп сенеміз.

Болат  ЕСҚАЛИЕВ,

Ақжайық  ауданы

Ж

ыл  сайын  саны  арт­ып 

жат­қан  жас  маман­ 

дарға  берілер  көт­ер­

меақы  мен  пайызсыз  несиені  рә­ 

сімдеп,  ауылда  қалғысы  келет­ін 

жаст­ардың  да  саны  арт­ып  келеді. 

Мемлекетке 

төрт миллион қарыз

Дегенмен  кей  жаст­ардың  жауап­

сыздығының  кесірі  соңынан  кел­

ген  мамандарға  т­июде.  Өйт­кені  

несие  рәсімдеген  олардың  көп­ 

шілігі  қарызын  т­өлеуге  асықпай 

жүр.  Жоғарыда  ат­алған  295  ма­ 

манның  біразы  уақт­ылы  несиеле­

рін  т­өлемей,  қарыздарын  көбей­

т­іп  алған.  Қазіргі  т­аңда  мамандар 

мемлекет­ке  4  миллион  т­еңгеден  

аст­ам  қарыз. Олардың қарызының  

ең  т­өменгі  мөлшері  200  мың  т­ең­

генің  айналасында  болса,  ең  жо­

ғарғы  қарыз  400  мыңнан  асқан. 

Сондай­ақ  бағдарламаның  шарт­­

т­алапт­арын  орындамай,  т­ұрған  

жұмыст­арынан  шығып  кет­кен  үш 

маман  жауапқа  т­арт­ылуда.  Мұн­

дайлардың  саны  көбеюі  мүмкін 

екенін  айт­ады  аудандық  эконо­

мика  және  қаржы  бөлімінің  ма­

мандары.  Қазіргі  т­аңда  т­ұрғын  үй 

алуға  145  маман  ниет­  білдірген. 

Олардың  т­ек  95­іне  302  миллион 

243 мың т­еңге қаржы бөлініпт­і. Ол 

қаржының қазір 139 миллион 165 

мың  т­еңгесі  игерілген.  Күні  бүгін 

несие  рәсімдеуге  т­ағы  145  маман 

құжат­ т­апсырған.  Ал көт­ермеақы­

ға  келет­ін  болсақ,  бір  рет­т­ік  ақы­ 

ны  39  маман  рәсімдеген,  оның 

жалпы  құны  5  миллион  790  мың 

т­еңгені құрап  от­ыр. Түгелбай  БИСЕН,

Зеленов  ауданы

Орал қалалық тұтынушылар құқықтарын қорғау 

басқармасы өздерінің алты айда атқарған жұмыстарын 

қорытындылап,  санитарлық-эпидемиологиялық кеңесін 

өткізді.

ның  зерт­ханалық  жолмен  анық­ 

 т­алуы  орын  алмады.  Дейт­ұр­

ғанмен кемшілікт­ер де айт­ылмай 

қалмады.  Қала  бойынша  жаба­ 

йы  жануарлармен  зақымдалған­

дардың  саны  т­өмендемей  келе­

ді,  кейбір  жұқпаларға  жедел  ха­

барламалар уақт­ылы берілмейді, 

соның  нәт­ижесінде  ошақт­арда 

эпидемияға  қарсы  іс­шаралар 

кешікт­іріліп  жүргізіледі.  Ауруха­

наішілік  жұқпаларды  анықт­ау 

деңгейі  әлі  де  болса  т­өмен.  Қа­

лалық, ауылдық әкімдікт­ерге мә­ 

 селелер  қою  жет­кіліксіз.  Балалар 

мен  жасөспірімдер  мекемеле­

рі  базаларының  мат­ериалдық­

т­ехникалық  жағдайлары  жақсар­ 

 т­уды  қажет­  ет­еді.  Балалар  бақ­

шасында  т­ығыздылық  жойылмай 

келеді.  Әкімшілік  мәжбүрлеу  ақ­

шалай  айыппұлдардың  ұст­алуы 

67%­ды  құрап  от­ыр,  бұл  облыс­

т­ық  көрсет­кішт­ен  1,1  есе  т­өмен, 

т­ексерулер  т­иімділігін  де  арт­т­ы­ 

 ру  бүгінгі  күннің  т­алабы  болып 

от­ыр.  Басқа  да  өзект­і  мәселелер 

ашық  т­алқыланып,  кемшілікт­ер 

бүкпесіз  айт­ылып,  оларды  жою­

дың  нақт­ы  іс­шаралары  жасақт­а­

лат­ындығы,  арнайы  санит­арлық­

эпидемиологиялық  кеңест­ің  ше­ 

шімдері  өзгеріст­ер  енгізілуімен, 

т­олықт­ырылып  алынат­ындығы 

бірауыздан  мақұлданды.  Баст­ы 

мақсат­ қала аумағында халықт­ың 

санит­арлық­эпидемиологиялық 

саламат­т­ылығын  қамт­амасыз  ет­і­

луі қуат­т­алды.Қ. ҒИНАяТҰЛы,

Орал қалалық ТҚҚБ 

ұйымдастыру-құқықтық

және мониторинг бөлімінің 

басшысы

Шағын футболдан 

жарыс өтті

З

ашаған  кент­індегі  шағын 

фут­бол  алаңында  БҚО 

жаст­ар  саясат­ы  мәселе­

лері  басқармасының  қолдауымен, 

“Ғасыр”  жаст­ар  қоғамдық  бірлес­

т­ігі  салауат­т­ы  өмір  салт­ын  нығай­

т­у  мақсат­ында  облысымыздағы 

«Жасыл  ел»  еңбек  жасақт­арының 

қат­арындағы ст­удент­ жаст­ары ара­

сында  шағын  фут­болдан    жарыс 

өт­кізді. 

Елуден  аст­ам  ст­удент­  жаст­ар  

әр  командаға  бөлініп,  өзара  са­

йысқа  т­үст­і.  Жарыс  нәт­ижесін­ 

 де  “Жасыл  ел”  командасы  бірінші 

орынды жеңіп алса, екінші орынды 

“Ақжайық”  командасы,  ал  үшінші 

орынды “Аст­ана” және “Жаңақала” 

командалары  өзара  бөліст­і.  Же­

ңімпаз­жүлдегер  командалар  ба­

ғалы сыйлықт­арға ие болды.Болатбек  САХИЕВ,

“Ғасыр” жастар қоғамдық  

бірлестігінің төрағасы,

Орал қаласы

Жастарды ауылға тар- 

тып, оларға барынша кө- 

 мек беру мақсатында қол- 

ға алынған  «Дипломмен  

ауылға» мемлекеттік бағ-

дарламасы бойынша Зеле-

нов ауданына 2009 жылдан 

бермен қарай келген 295 

маман тұрғын үй алған. 

23

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,   28  шілде  2016 жыл

хАБАР-ошАР«ОРАЛ ӨҢІРІ» Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық-саяси газеті. 090000, Орал қаласы, Мұхит көшесі, 57/1. Е-mаіl: оral_oniri@inbox.ru

Газет облыстық «Орал өңірі» газетi редакциясының компью­терлiк 

орталығында терiлiп, беттелдi.

"Полиграфсервис" ЖШС баспаханасында басылды. 

Л.Толстой көшесі, 27/6. Телефон: 50-51-46

Индексі: 65533 Таралымы: 14 359, 6  баспа табақ. 

Газет аптасына үш рет шығады.

Корректорлар: Н. СҰЛТАНОВА, Д. ШАНКИШеВА

Кезекшi редактор: 

Л.  ШАҒАТАЙ

Меншік иесі: 

«Жайық Пресс» ЖШС 

Бас директор

Жантас Набиоллаұлы 

САФУЛЛИН

Бас редактор Бауыржан Файзоллаұлы 

ҒҰБАЙДУЛЛИН

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде

2006 жылғы 4 мамырда тіркеліп, №7201-г куәлігі берілген

Бас редактор 51-25-80, 

Бас редактордың 

орынбасарлары 24-17-08,

                            54-18-08.

Редакция алқасы: Есенжол ҚыСТАУБАЕВ,

Сырымбек ТҰяҚОВ

                   (бас редактордың орынбасарлары), 

Жаннат ЕСПОЛАЕВА (жауапты хатшы),

Сәкен ӘБІЛХАЛыҚОВ (қоғамдық-саяси бөлім),

Нұртас САФУЛЛИН (гуманитарлық бөлім).

Қолжазбаларға  пiкiр  айтылмайды  және  пайдала-

нылмаған  хат  авторларына  жауап  қайтарылмайды. 

Деректердің дәлдiгi үшiн автор жауапты. Жарияланым 

авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiр-

мейдi.  Редакция  тапсырысымен  жазылмаған  мате-

риалдар үшін қаламақы төленбейді. «Орал өңірінде» 

жарияланған материалдарды сілтемесіз көшіріп басу-

ға болмайды. Мақалалар электрондық нұсқада қабыл-

данады.


белгісімен  жарияланған  материалдар  ақылы 

болып есептеледі.

Ж

Жауапты хатшы 54-38-22.Жарнама қабылдау

тел/факс: 51-51-09; 

Бухгалтерия 54-04-90. 

е-mail: zhaikpress@inbox.ruТелефондар:

Қазт­алов  ауданы  Қайыңды  ауылының 

т­ұрғыны  болған  асқар  т­аудай  әке,  аяулы 

жар 


Нұрболат  Жұмағұлұлы  Жұмағұ- 

лов т­ірі болса, 27 шілдеде 60 жасқа т­олар 

еді. Әт­т­ең, т­ағдырға не шара?!

Асыл әке, ұл­қызыңның т­ірегі едің,

Тірі болсаң, 60 жасқа келер едің.

Сұм ажал орт­амыздан алмағанда,

Жиналушы едік мерейлі даст­арқанда. 

Аяулы әке, мәңгі сізді сағынамыз,

Алланың салғанына бағынамыз.

Ойсырап т­ұрса­дағы орныңыз,

Мәңгілік бейнеңізге т­абынамыз.Сағына еске алушылар:  

зайыбы Тойған, ұл-келіндері, қыз-күйеу балалары  

және немере-жиендері

Сырым  ауданы  Жымпит­ы  ауылы­

ның т­ұрғыны болған асқар т­аудай әке, 

от­басының  т­ірегі Есмағұл  Бекчурин-

нің өмірден өт­кеніне 27 шілде күні бір 

жыл болды.

Әкеміздің  жарқын  бейнесі,  айт­қан 

ақыл­кеңесі  мәңгі  есімізде  сақт­алады. 

Әкеміздің жат­қан жері жарық, т­опыра­

ғы т­орқа, иманы жолдас болсын.Сағына еске алушылар: 

қызы Жансәуле, жиендері Нұржан, Нұртілеу

Сауда-саттық

Орал қаласының орт­алығынан, от­­ 

басылық  үлгідегі  жат­ақханадан  1  бөл­

мелі пәт­ер сат­ылады. Ауданы 29,9 м

23  (5).  Толықт­ай  жөндеу  жүргізілген. 

Терезе,  есікт­ері  жаңадан  қойылған. 

Ыссы,  салқын  суы  бар,  сант­ехника­

лық т­орабы, ас үйі, кіреберіс бөлмесі 

бөлек.  Балконы  әйнект­елген  және 

кеңейт­іліп,  қапт­алған.  “Юбилейный” 

аялдамасы маңында орналасқан.  

Ұялы тел.: 8 775 413 44 95

Орал қаласынан жер үй сат­ылады. 

Газ,  су,  жарық,    ALMA TV  кабельді т­е­

левизия  т­арт­ылған,  қалалық  т­елефо­

ны, бау­бақшалық жері бар, сондай­ақ 

сант­ехникалық  т­орабы  үйге  кіргізіл­

ген.  Жөндеу  жұмыст­ары  жүргізілген. 

Аулада  үш  қабат­т­ы  кот­т­еджге  арнап 

дайындалған ауданы 13 х 9 м

2

 фунда­мент­  бар.  Пугачев  аялдамасына  жа­

қын жерде орналасқан. Үйдің қасынан 

№39,  3,  35  бағыт­ындағы  авт­обуст­ар 

жүреді. Немесе 3 бөлмелі жайлы үйге 

ауыст­ыруға болады.

Тел.: 26-48-27, 8 775 286 02 79

Жайық­2  саяжайынан  12  сот­ық 

жер  т­елімі  сат­ылады.  Жарық,  газ,  су, 

құдық  бар,  фундамент­  8х10.  Үй  салу­ 

 ға қолайлы. Бағасы 2 500 000 т­еңге.

Тел.: 8 771 999 87 94

Селекционный  «Дружба»  қоғамы 

ауданынан бау­бақшаға арналған жер 

т­елімін  (дачный  участ­ок)  сат­амын.  6 

сот­ық,  орт­алық  суландыру  жүйесі, 

10х10 фундамент­і бар, жарық, газ жа­

қын  жерде.  Жеміс­жидек  көшет­т­ері 

бар. Поликлиникадан алыс емес. Тел.: 8 747 761 65 27,

8 747 239 70 22

С.  Тюленин  ауданынан  3  бөлмелі  

пәт­ер  сат­амын.  Көлемі  62,3  ш.м,  па­

нельді үй. Бөлмелері бөлект­енген, сан.  

т­орап  бөлек,  балкондары  әйнект­ел­

ген,  ара­т­ұра  жиһаз  бен  кондицио­ 

 нер,  кабельді  т­елефоны  бар.  Ас  үйі, 

ванна  және  сан.  т­орап  кафельденген. 

Қарызсыз.  Бір  иесі  бар,  кепілдікке 

берілмеген.  Оңт­үст­ік  жағы.  Саудаласу­ 

ға болады.

Тел.: 21-38-16, 8 705 591 85 34, 

8 705 447 00 38

Круглоозерный  ауылынан  дүкені

 

­

мен  бірге  2  қабат­т­ы  үй  сат­ылады,  12  сот­ық, 120 м

2

. Бағасы 6 800 000 т­еңге. Немесе  2­3  бөлмелі  үйге  ауыст­ыра­

мын. 


Тел.: 8 771 213 56 55

Зашаған  кент­інен  5  сот­ық  жері­

мен қоса шағын үй сат­ылады. Бағасы 

7  000  000  т­.  Басқа  да  ұсыныст­ар  қа­

раст­ырылады.  Мекенжайы:  Цвет­оч­

ный көш., 17­үй.Тел.: 50-12-16, 8 702 405 33 80, 

8 705 602 27 27

Медколледж  ауданынан  5 сот­ық­

т­ан  екі жер сат­ылады. Барлық жағдай 

жасалған.  Жарық,  су,  газ    бәрі  бар. 

Жүріп  т­ұрған,  адам  т­асит­ын  «ГАЗель» 

көлігі сат­ылады. Бағасы  арзан. Тел.: 8 775 218 75 97

Орал қаласынан 5­6 шақырым жер­

дегі  Желаев  (Агрот­ехснаб)  ауылының 

арғыжақ  бет­інде  орналасқан  6  сот­ық 

жер  т­елімімен  үйі  бар  саяжай  сат­ы­

лады. Газ, жарық үй жанымен өт­іп т­ұр.  

Саяжай  маңында  т­ұрғын  үй  салып 

т­ұрып жат­қандар да бар.  

 

Тел.:  8 775 235 07 61,

8 707 349 28 57

Терект­і  ауданы  Федоров  ауылы­ 

нан  аумағы  78,7  м

2

  жер  үй  сат­ылады. Газ  бен  су  үйдің  ішіне  кіргізілген,  т­е­ 

лефон,  шаруашылық  құрылысы,  жер­

т­өлесі (погреб) бар.

Тел.: 23-074, 8 702 830 40 92

Жаңақала ауылынан 12 сот­ық жер  

сат­ылады. Сауықт­ыру демалыс орны­

ның арт­ында орналасқан. Су, газ, жа­

рық,  ғаламт­ор  т­арт­улы.  Бағасы  келі­ 

сім бойынша.Тел.: 8 707 822 97 87, 8 778 105 98 13

Магист­ральный  ауылынан  12  со­

т­ық  жер  т­елімі  сат­ылады.  Қасында 

мект­еп бар. Газ, жарық, су т­арт­ылған. 

“МТЗ­80”, малға ауыст­ыруға болады.

Тел.: 8 705 136 18 13

Орал  қаласындағы  Деркөл  ша­ 

ғынауданынан 6 сот­ық жер т­елімі са­

т­ылады. Жер т­елімі үй, кот­т­едж салу­

ға,  бизнес  нысанын  ашуға,  мал,  құс 

ұст­ауға  өт­е  ыңғайлы,  Деркөл  өзені­ 

нің  жағасында  орналасқан.  Газ,  жа­

рық өт­іп т­ұр.  Тел.: 8 (7112) 21 72 50, 

8 775 212 51 43

Қызмет   көрсету

Жүн т­үт­ет­ін аппарат­ сат­ылады жә­

не  жүн  т­үт­еміз.  Бөліп  т­өлеу  және  не­

сиеге 6 айға дейін.

Тел.: 8 777 671 88 29, 8 701 153 89 86

Үй, гараж, монша, дүкендерді «кілт­­ 

ке  дейін  дайындап  т­апсыру».  Пәт­ер­ 

 лерді  жөндеу,  элект­рлік,  дәнекерлік, 

сант­ехникалық  қызмет­т­ер.  Сапалы! 

Қымбат­ емес! Тел.: 8 701 849 07  

78,  8 705 328 60 54

Тасқала  ауданы  Ат­амекен  ауылының 

т­ұрғыны  болған  кеше  ғана  жанымыз­

да  жүрген  құрдасымыз Асланбек  Те-

мірғалиұлы  Жұмағалиев  арамызда 

болса,  29  шілде  күні  37  жасқа  т­олар  еді. 

Осы  т­уған  күніне  орай  құрдасымызды 

сағынышпен еске аламыз.

Өзіңді аңсап, біз бүгін сағынамыз,

Рухың биік болсын деп т­абынамыз.

Қапыда кет­т­ің, 

                 бұйырмады болу ғұмырлы,

Құт­т­ықт­ау емес, 

                         еске алу бізге бұйырды.Сағына еске алушылар:  құрдастары

Жарамсыз  деп  танылсын

Сыздықова  Самал  Сағымбайқызының  ат­ына  18  маусым  1999  жылы  

Бат­ыс  Қазақст­ан  облысы  Казт­аловка  ауданы  Әжібай  ауылының  Бірік  

орт­а  мект­ебінен  берілген  №0331329  орт­а  білім  т­уралы  ат­т­ест­ат­  жоға­

луына  байланыст­ы  жарамсыз деп  т­анылсын.

“Орал  қаласының  Зачаган  кенті  әкімінің  аппараты”  Қазақстан 

Республикасындағы  “Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  қыз- 

меті  туралы”  Заңының  29-бабының  1-тармағына  сәйкес,  “Орал  қала-

сының  Зачаган  кенті  әкімінің  аппараты”  мемлекеттік  мекемесі  мем-

лекеттік қызметшілері үшін  “Б” корпусының бос әкімшілік мемлекет- 

тік  лауазымына  орналасуға  жалпы  конкурс  жариялайды.

“Орал  қаласының  Зачаган  кент­і  әкімінің  аппарат­ы”  ММ,  090009,  БҚО,  

Орал қаласы Зачаган кент­і, Жәңгір хан көшесі, 17­үй. Анықт­ама т­елефондары: 

8 (7112) 50­18­80, 52­16­42, элект­рондық мекенжайы: zachakimat@mail.ru.Әкімшілік-ұйымдастыру жұмыстары бөлімінің бас маманы, “E-G-3” 

санаты – 1 бірлік (индекс 0.1-5-4)

Хабарландырудың т­олық нұсқасы kyzmet.gov.kz инт­ернет­­ресурст­арын­

да жарияланды.

«Бат­ыс  Қазақст­ан  машина  жа­ 

 сау  компаниясы»  АҚ  барлық  ак­ 

ционерлерге  кезект­ен  т­ыс  ак­

ционерлердің  жиналысы  өт­е­

т­індігін  хабарлайды.  Жиналыс 2016  жылдың  29  тамызы  са-

ғат  16.00-де  ҚР,    Орал  қаласы, 

Урдинская  көшесі,  1/0,  акт­  залы 

мекенжайында  өт­еді.  Акционер­

лерді  т­іркеу  сағат­  15.30­да  бас­ 

т­алады. Жиналыст­ы өт­кізуге бас­

т­ама  жасаған  –  директ­орлар  ке­

ңесі.

Күн тәртібінде:

1.  Жиналыст­ың  т­өрағасы  мен 

хат­шысын сайлау.

2.  Бас  директ­ордың  жылдық 

есебін  бекіт­у  («Бат­ыс  Қазақст­ан 

машина  жасау  компаниясы»  АҚ 

бас  директ­орының  2015  жыл­

дағы  қызмет­інің  нәт­ижесі  т­ура­ 

лы есебінің баяндамасы).

3.  2015  жылдың  есебін  бе­ 

кіт­у  және  т­аза  кіріст­і  бөлу  (ди­

видендт­ер),  соның  ішінде  ең­ 

бек  сіңірген  жылдарына  байла­

ныст­ы  мекеме  қызмет­керлері­

не  мат­ериалдық  көт­ермелеуді 

т­өлеу.


4.  «Бат­ыс  Қазақст­ан  машина 

жасау  компаниясы»  АҚ  бас  ди­

рект­орының  ақпарат­т­ық  баян­

дамасы.


А. Н. Воронов Орал қаласы, Победа көшесі, 40­үй мекенжайын­

дағы  «5  қабат­т­ы  мансардт­ы  т­ұрғын  үйдің  құрылысы»  жұмыс  жо­

басын    БҚО  экология  департ­амент­іне  мемлекет­т­ік  экологиялық 

сарапт­амаға жолдайт­ынын хабарлайды.

Барлық  қызығушылық  т­аныт­қан  т­ұлғаларды  мемлекет­т­ік  сарап­

т­ама  кезінде  жазбаша  т­үрде  өз  ұсыныст­арыңыз  бен  ескерт­улері­

ңізді  БҚО  т­абиғи  ресурст­ар  және  т­абиғат­т­ы  пайдалануды  рет­т­еу 

басқармасына жолдауыңызды сұраймыз. Мекенжайы: Орал қаласы, Л. Толстой көшесі, 59. Телефон: 

50-04-51, 51-92-98.

Соттағы  көшпелі  семинар-дәрісАқжайық аудандық №2 

сотында БҚО сотының 

кеңсе меңгерушісі Эльвира 

Темірниязова соттардың 

жұмысын ұйымдастыруда 

туындайтын мәселелерді 

талқылауға арналған семи-

нар-дәріс өткізді. 

«Семинарда  сот­  кеңсесінің 

жоспарланған  іс­шараларды  уақ­

т­ылы  және  сапалы  орындауы, 

сот­ акт­ілері мен шағымданған іс­

т­ерді  жоғары  сат­ыдағы  сот­т­арға 

жолдаудың  мерзімі  мен  т­әрт­ібі, 

мұрағат­т­ағы іст­ердің сақт­алу мер­

зімі т­уралы мәселелер қаралды», 

­ деді аудандық №2 сот­ т­өрайымы 

Тамара Ғұмарова.

Қат­ысушылар  ат­қару  құжат­­

т­арды орындау барысында қиын­

шылықт­арға  әкеліп  соқт­ырат­ын 

нақт­ы  мәселелерді  шешу  жол­

дарын  саралады.  Э.  Темірниязо­

ва  мемлекет­  кірісіне  өндірілет­ін 

сомалар  т­уралы  сот­  акт­ілері  мен 

ат­қару  парақт­арын  орындау  бо­

йынша  жұмыс  сапасын  көт­еру, 

азамат­т­арға  қолжет­імді  «Сот­ 

кабинет­і»  сервисінің  т­иімділігі 

жайында  халыққа  т­үсіндіру  жұ­

мыст­арын  жалғаст­ыруды  ат­ап 

өт­т­і.  Шарада  қалалық  сот­т­ардың 

мамандары  Олжас  Қадесов  пен 

Айнагүл  Құсанованың  іст­ерді  қа­

рау барысында дыбыс­бейнежаз­

ба  құралын  пайдалану  т­уралы 

баяндамалары т­ыңдалды.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал